ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Ταχ.Δ/νση :Στουρνάρη 57, Αθήνα Αθήνα, 26/06/2020 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες:κ. Kατρίνης Δημήτρης, κ.τζεμπελίκου Μαρία Τηλέφωνο: FAX: Ιστοσελίδα : Αρ. Πρωτ: Δ19064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Greece με κωδικό : GRC01/2020/ και δικαιούχο το Σωματείο «PRAKSIS» 1

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Είδος Διακήρυξης Τύπος προμήθειας Αναθέτουσα Αρχή Προοριζόμενοι Φορείς Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με υποβολή σφραγισμένων φακέλων Ξυλουργικές εργασίες διαμερισμάτων Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «PRAKSIS» ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Greece με κωδικό : GRC01/2020/ Τεχνικές Προδιαγραφές Ναι Κριτήριο Αξιολόγησης Χαμηλότερη τιμή Διάρκεια Σύμβασης Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/08/2020 Με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση αυτή είναι απόλυτα εξαρτημένη από τις αποφάσεις που θα λάβει η Αναθέτουσα Αρχή Καταληκτική ημερομηνία 30/06/2020 Υποβολής Ερωτημάτων επί των όρων της διακήρυξης Καταληκτική ημερομηνία Παροχής Διευκρινήσεων επί των όρων τηςδιακήρυξης Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 30/06/2020 Τετάρτη 01/07/2020 Ώρα: Πέμπτη 02/07/2020 Ώρα: 11:00 Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού PRAKSIS Στουρνάρη 57, Αθήνα Δ' Όροφος Χρόνος Ισχύος Προσφορών Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 Αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των φακέλων: Η Επιτροπή αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η Επιτροπή Τεχνικών Προσφορών και η Επιτροπή Οικονομικών Προσφορών, όπως αυτές ορίστηκαν από το Δ.Σ. του Σωματείου PRAKSIS Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους ή ιδιοχείρως, ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή μέσω Courier στην Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 2

3 Εμπρόθεσμες ορίζονται οι προσφορές που παραλαμβάνονται έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι της σφραγίδα του ταχυδρομείου. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από το φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. Η εκάστοτε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της προσφοράς τους, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί για (6) έξι ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του σωματείου( Ως ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 02/07/2020 και Ώρα: 11:00. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί θεμάτων της παρούσης Διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή, έως 30/06/2020. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής όσο και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα υποβληθούν μετά την 30/06/2020. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες έως τις 31 Δεκεμβρίου Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία προσφορές είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των προς προμήθεια υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ αυτήν παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 3

4 Α. Αντικείμενο Προμήθειας Παράρτημα Α Β. Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού Παράρτημα Β Γ. Δικαιολογητικά Διαγωνισμού Παράρτημα Γ Δ. Τεχνικές Προδιαγραφές / Πίνακας Απαιτήσεων και Συμμόρφωσης Παράρτημα Δ Ε. Πίνακας/Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Ε ΣΤ. Σχέδιο Σύμβασης Παράρτημα ΣΤ H. Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Παράρτημα Η Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της PRAKSIS: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται Τετάρτη 01/07/2020 Ώρα: 17:00 Οι προσφορές κατατίθενται στη Γραμματεία του Σωματείου PRAKSIS, Στουρνάρη 57, Αθήνα, Β' Όροφος. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι με την υποβολή προσφοράς και την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βαρδαραμάτου Κωνσταντίνα 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο παρών διαγωνισμός αφορά την Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες Παροχής Ξυλουργικών Εργασιών στα διαμερίσματα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Greece. Κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά χωρίς ΦΠΑ ( χαμηλότερη τιμή). Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές της προμήθειας δίνονται στους πίνακες που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ: Τεχνικές Προδιαγραφές / Πίνακας Απαιτήσεων και Συμμόρφωσης. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σε διάφορες δομές/διαμερίσματα τις Αττικής. Σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή άνευ ΦΠΑ. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (με κεφαλαία γράμματα). Προς PRAKSIS. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις σφραγισμένοι υπό-φάκελοι και συγκεκριμένα οι εξής : Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις σφραγισμένοι υπό-φάκελοι και συγκεκριμένα οι εξής : Ο υπο-φάκελος με την ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο τοποθετούνται όλα τα προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία Ο υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται ο Πίνακας Συμμόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τυχόν οποιοδήποτε άλλο υλικό καταθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος Ο υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (Οικονομική Πρόσφορά) Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία θα είναι σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 6

7 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τις Επιτροπές Αξιολόγησης Προσφορών της PRAKSIS. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνουν στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μετά την προθεσμία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Τα στάδια της αποσφράγισης, για κάθε τμήμα του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, είναι τα ακόλουθα: Αριθμούνται όλες οι προσφορές με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος των Δικαιολογητικών μονογράφονται δε από την Επιτροπή αξιολόγησης Δικαιολογητικών του διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλων Δικαιολογητικών. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και υποβάλλει τη γνωμοδότησή της. Έπειτα αποσφραγίζεται ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου Τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες και οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Το άνοιγμα του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» συνοδεύεται από τη μονογραφή των πρωτοτύπων από τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι Οικονομικές Προσφορές των υποψηφίων αναδόχων για τους οποίους δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, και αναδεικνύεται ο Προσωρινός Ανάδοχος. Προσωρινός ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία/προμήθεια καλύπτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης. Οι Επιτροπές του διαγωνισμού, διαβιβάζουν τα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων στο αρμόδιο όργανο, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους, η απόφαση του. ΟΙ υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 7

8 απόφασης. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση της προμήθειας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε κλειστό φάκελο με σήμανση: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στο άρθρο17. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. Μετά τη μονογραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Διακαιολογητικών του διαγωνισμού, διαβιβάζεται η απόφαση στον οριστικό ανάδοχο, ο οποίος καλείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών -από την κοινοποίηση- να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ Β. Ματαίωση Διαγωνισμού Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να: Αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συντελέστηκε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. Εφόσον αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης, Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 8

9 ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για την παροχή υπηρεσίας, με βάση τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Δ της παρούσας διακήρυξης. Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ). Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται, αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής άνευ Φ.Π.Α., Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά. 9

10 ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παράδοση των υπηρεσιών, θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου στις κατά τόπους δομές σε μέρη που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των εργασιών θα γίνεται εγγράφως από το αρμόδιο τμήμα και τα άτομα του οργανισμού που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου και της ολοκλήρωσης του, η νέα ημερομηνία και η διάρκεια παράδοσης θα μετατίθεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας αρχής. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τις υπηρεσίες στο συμβατικό χώρο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή των υπηρεσιών θα γίνεται βάση των χρηματοροών του προγράμματος, και σε μηνιαία βάση έπειτα από την έκδοση του παραστατικού από τον μειοδότη με επισυναπτόμενο το σχετικό έγγραφο βεβαίωσης εργασιών από το αρμόδιο τμήμα. Σε περίπτωση προβλημάτων στην χρηματοροή η αποπληρωμή θα γίνεται με την επανεκκίνηση της χρηματοροής. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει μη αποπληρωμή παραστατικού που τηρεί όλα τα παραπάνω από την οργάνωση ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, το σχέδιο της οποίας έχει επισυναφθεί στην παρούσα διακήρυξη. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Την περιγραφή των υπηρεσιών δ. Την τιμή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης. ζ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 10

11 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρακολούθηση των υπηρεσιών, ο μακροσκοπικός έλεγχος αυτών, καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού ποιοτικής αξιολόγησης, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπής αξιολόγησης υπηρεσιών, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της PRAKSIS. ΑΡΘΡΟ 9 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. ΑΡΘΡΟ 10 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 11 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής την προμήθεια υπηρεσιών, πριν την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης επιβάλλονται όλες οι νόμιμες κυρώσεις.. 11

12 ΑΡΘΡΟ 12 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στο συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. Η αναθέτουσα αρχή δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη μόνο για τις υπηρεσίες που ολοκληρώνονται. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευση της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα 12

13 που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε πληροφορία που περιήλθε σε αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική Πληροφορία») και δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να συμμορφώνονται και να τηρούν τους όρους και περιορισμούς στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από το ισχύον ευρωπαικό και εθνικό νομικό πλαίσιο, και δη τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 και τις ευρωπαικές και εθνικές κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ εξουσιοδότησή του. Οι όροι αυτοί εξειδικεύονται στη Συμφωνία Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του Παραρτήματος Ζ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης και της Κύριας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει αμέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με το (Παράρτημα Β ) της παρούσας διακήρυξης, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής μαζί με έγγραφο που θα αναγράφει αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/ οδηγίες: Ο (υπό)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : o Να αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει. o Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων). o Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, o Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. o Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. o Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. o Συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 14

15 οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. o Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της. o Όλα τα προσφερόμενα είδη / υπηρεσίες συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων. o Αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης να προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Επιπλέον Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία..Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός. 15

16 ΑΡΘΡΟ 15 ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο (υπό)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: Τον Πίνακα Απαιτήσεων και Συμμόρφωσης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας Διακήρυξης. Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη σε ΟΛΑ τα πεδία της στήλης <<Απάντηση >>, αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι. «Σύμφωνα» με τις ζητούμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια ο νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα θα υπογράψει και θα σφραγίσει (με την σφραγίδα της επιχείρησης), τον Πίνακα Απαιτήσεων και Συμμόρφωσης. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων των υπό προμήθεια ειδών (φυλλάδια και φωτογραφίες υλικών κ.α. ). Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης (Παράρτημα Δ - Τεχνικές Προδιαγραφές/Πίνακας απαιτήσεων και συμμόρφωσης). Γίνονται δεκτές ξεχωριστές τεχνικές προσφορές για όλα τα τμήματα του έργου, ή για τουλάχιστον ένα τμήμα του έργου. Οι προσφορές πρέπει να εκφράζονται ανά τμήμα, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Δ - Τεχνικές Προδιαγραφές/Πίνακας απαιτήσεων και συμμόρφωσης. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τμήματος. Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του έργου. ΑΡΘΡΟ 16 ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο υπο-φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο επί ποινή αποκλεισμού- τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε της παρούσας Διακήρυξης. Ο Πίνακας θα συμπληρώνεται ως εξής: Τιμή, σε ΕΥΡΩ Συνολική προσφερόμενη τιμή, χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ, επί τοις εκατό ( Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή) 16

17 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται, αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής άνευ Φ.Π.Α., ανά τμήμα. Ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την υπογραφή του/ων νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων και την σφραγίδα του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα. ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση της προμήθειας (προσωρινός ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και είναι: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ δέκα (10) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου αναδόχου από το διαγωνισμό. 17

18 Β. Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΣΙΦ ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΣΙΦ ΚΟΥΤΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΟΚΟΡΟ 3 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΣΟΚΟΡΟ 4 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΚΟΡΟ 3 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΚΟΡΟ 2 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 80 cm ΒΑΘΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 70cm / ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ) 7. ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟ MDF ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) 8. ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΛΟΥΣΤΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) 19

20 9. ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ ( ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ 20

21 ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ) ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ) LAMINATE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) 21

22 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Αντικατάσταση γρυλόχερου Αντικατάσταση πετούγιας Αντικατάσταση κλειδαριάς MDF ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm )ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΑΚΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΑΚΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ Αντικατάσταση γρυλόχερου σε ανοιγόμενο ξύλινο παράθυρο (τιμή / τεμάχιο) Αντικατάσταση πετούγιας (μέσα/έξω) εσωτερικής ξύλινης πόρτας (τιμή / τεμάχιο) Αντικατάσταση κλειδαριάς εσωτερικής ξύλινης πόρτας (τιμή / τεμάχιο) 43. Τοποθέτηση χερουλιών Τοποθέτηση χερουλιών σε ανοιγόμενα φύλλα (ντουλάπας κουζίνας) & σε συρτάρια (τιμή / τεμάχιο) 22

23 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ MAIL, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ- ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 48. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 49. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ 50. ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 51. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ (4 ΜΕΡΕΣ) 52. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙ ΟΡΑΤΗ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 23

24 ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη στο πεδίο της στήλης <<Απάντηση>>, αφού ο προμηθευτής είναι σίγουρος ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις περιγραφές. «Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει στην Απάντηση όλων των υπηρεσιών Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες του οποτεδήποτε του ζητηθεί και πέρα των εργάσιμων ημερών (σαββατοκύριακα - αργίες χωρίς επιπλέον επιβάρυνση ), εφόσον πρόκειται για επείγουσα βλάβη. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν αντίστοιχο εξοπλισμό σε μορφή δανεισμού σε περίπτωση που η βλάβη δεν επιλυθεί εντός 24 ωρών έως ότου επιλυθεί η βλάβη. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: (Επωνυμία Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου& Ιδιότητα) Ημερομηνία Προσφοράς ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Πίνακας/Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΣΙΦ ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΣΙΦ ΚΟΥΤΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΟΚΟΡΟ 3 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΣΟΚΟΡΟ 4 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΚΟΡΟ 3 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΚΟΡΟ 2 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 80 cm ΒΑΘΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 70cm / ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ) ΑΠΟ MDF ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΑΠΟ MDF ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΛΟΥΣΤΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) 9. ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) 25

26 ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ ( ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ 26

27 ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ) ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ) LAMINATE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) 27

28 ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Αντικατάσταση γρυλόχερου Αντικατάσταση πετούγιας Αντικατάσταση κλειδαριάς ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm )ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΑΚΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΑΚΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ Αντικατάσταση γρυλόχερου σε ανοιγόμενο ξύλινο παράθυρο (τιμή / τεμάχιο) Αντικατάσταση πετούγιας (μέσα/έξω) εσωτερικής ξύλινης πόρτας (τιμή / τεμάχιο) Αντικατάσταση κλειδαριάς εσωτερικής ξύλινης πόρτας (τιμή / τεμάχιο) 43. Τοποθέτηση χερουλιών Τοποθέτηση χερουλιών σε ανοιγόμενα φύλλα (ντουλάπας κουζίνας) & σε συρτάρια (τιμή / τεμάχιο) Όλες οι τιμές θα πρέπει να συμπληρώνονται με στρογγυλοποίηση μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: (Επωνυμία Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου& Ιδιότητα) Ημερομηνία Προσφοράς. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Σχέδιο Σύμβασης ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ την Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες Στην Αθήνα σήμερα... μεταξύ αφενός του σωματείου με την επωνυμία <<PRAKSIS>> με ΑΦΜ : ΚΑΙ ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57,10432,ΑΘΗΝΑ εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον... με ΑΔΤ:... και αποκαλείται εφεξής <<ΠΕΛΑΤΗΣ>> και αφετέρου..με ΑΦΜ:... και ΔΟΥ:..Που θα αποκαλείται στην συνέχεια χάριν συντομίας <<ΑΝΑΔΟΧΟΣ>> συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την << ΠΑΡΟΧΗ >> που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR ) με τίτλο: «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Greece», σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος,κατ εντολή του πελάτη θα προσφέρει τις συμφωνηθείσες εργασίες. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ειδικότερα ο ανάδοχος Υπηρεσιών αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις ακολουθεί εργασίες μετά από κατ εντολή του πελάτη και σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία και την λήξη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε στις με τίτλο... και αριθμό πρωτοκόλλου. : Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΣΟΚΟΡΟ 3 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΣΙΦ ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΣΙΦ ΣΟΚΟΡΟ 4 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΚΟΡΟ 3 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΚΟΡΟ 2 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ 29

30 ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΚΟΥΤΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 80 cm ΒΑΘΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 70cm / ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ) ΑΠΟ MDF ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΑΠΟ MDF ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΛΟΥΣΤΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΑΠΟ MDF ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ ( ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ 30

31 ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ 29. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 30. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 31. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 32. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 33. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 34. ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ) ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ) LAMINATE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm )ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 31

32 ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΑΚΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΑΚΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ MAIL, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 44. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 45. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ (2 ΜΕΡΕΣ) 48. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙ 32

33 ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙ ΟΡΑΤΗ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για την εκτέλεση του ως άνω περιγραφέντων εργασιών καθορίζεται η τιμή : Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΣΙΦ ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΣΙΦ ΚΟΥΤΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΟΚΟΡΟ 3 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΣΟΚΟΡΟ 4 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΚΟΡΟ 3 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΚΟΡΟ 2 cm/τιμη ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ (ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 80 cm) ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 80 cm ΒΑΘΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 70cm / ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ) 33

34 7. 8. ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟ MDF ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΑΠΟ MDF ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΛΟΥΣΤΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) 9. ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)/TIMH TEMAXIOY( ME ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ )/ ( ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 34

35 ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΗΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ 35

36 ΜΠΑΖΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΠΟ MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ) ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ (ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟΥ) LAMINATE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) MDF ΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80cm χ 2.10 m /TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm )ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΑΚΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 Χ 170 cm ) MDF ΛΑΚΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ 36

37 Οι εργασίες θα προκαθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή ανα περίπτωση μέσω mail Οι συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν φωτογραφίες που να αποδεικνύουν και να έιναι ορατή η αρχική κατάσταση του χώρου και η τελική μετά την παροχή υπηρεσιών Τα έξοδα μετακίνησης βαρένουν τον ανάδοχο Καθημερινή επικοινωνία, μέσω mail, με την αναφορά των ολοκληρωμένων επισκευών με επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό Ενημερωτικό απαντητικό mail μετά την ανάληψη της εκάστοτε εργασίας με τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασής της Στις περιπτώσεις που συναντάτε επιπλέον ή διαφορετική βλάβη από αυτή που έχει ανατεθεί να ζητείται πάντα η έγκριση από το Τμήμα Βλαβών Άμεση παραλαβή παράδοση κλειδιών από τα γραφεία μας κατά την ανάθεση και κατά την ολοκλήρωση των επισκευών Ανταπόκριση εντός 4 ημερών από την ειδοποίηση για την επισκευή απλών βλαβών-ζημιών 4 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των υπηρεσιών, θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου στις κατά τόπους δομές σε μέρη που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των εργασιών θα γίνεται εγγράφως από το αρμόδιο τμήμα. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου και της ολοκλήρωσης του, η νέα ημερομηνία θα και η διάρκεια παράδοσης θα μετατίθεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας αρχής. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τις υπηρεσίες στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε 5 ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή των υπηρεσιών θα γίνεται βάση των χρηματοροών του προγράμματος, και σε μηνιαία βάση έπειτα από την έκδοση του παραστατικού από τον μειοδότη με επισυναπτόμενο το σχετικό έγγραφο βεβαίωσης εργασιών από το τμήμα βλαβών. Σε περίπτωση προβλημάτων στην χρηματοροή η αποπληρωμή θα γίνεται με την επανεκκίνηση της χρηματοροής. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει μη αποπληρωμή παραστατικού που τηρεί όλα τα παραπάνω από την οργάνωση. 37

38 6 ΣΥΝΘΗΚΕΣ α).ο Ανάδοχος θα εκδίδει δεσμευόμενος με το παρόν συμφωνητικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. β). Η εξόφληση θα γίνεται στο κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου : της τράπεζας,ονοματεπώνυμο..αριθμός,τραπέζης,gr.. 7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του, και μέχρι 30 Απριλίου του 2020 με δυνατότητα παράτασης. 8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η υπηρεσία του Αναδόχου παρέχεται αποκλειστικά και προσωπικά προς τον πελάτη,ο οποίος μπορεί να εκχωρήσει,με ή χωρίς αντάλλαγμα,ή να μεταβιβάσει σε τρίτα μέρη το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων του, που πηγάζουν από το παρόν συμφωνητικό, χωρίς την προηγουμένη έγγραφη συγκατάθεση του αναδόχου. 9 ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη Ανάδοχος και πελάτης δεν τηρήσουν τα όσα αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν εγγράφως. Οι συνέπειες της καταγγελίας άρχονται δεκαπέντε(15) ημέρες μετά την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας στον αντισυμβαλλόμενο. 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη των δύο μερών εγγράφως. Οποιοσδήποτε από τους Συνεργαζόμενους Φορείς μπορεί να ζητήσει διακοπή της συμμετοχής του στο έργο και στο παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας, μετά από γραπτή ειδοποίηση προς τους υπόλοιπους Φορείς τουλάχιστον.... ( ) ημέρες πριν, η οποία θα αναφέρει τους λόγους που υφίστανται για τη διακοπή και οι οποίοι πρέπει να συνίστανται στην αποδεδειγμένη διακοπή ή αδυναμία λειτουργίας του. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς και να υποβάλει οποιαδήποτε παρατήρηση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της ειδοποίησης. 11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Το παρόν συμφωνητικό είναι δεσμευτικό και για τους διαδόχους και αναδόχους των συμβαλλομένων μερών και ισχύει από την αποδοχή και υπογραφή του. Ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική η γραπτή, που να καθορίζει τις σχέσεις των μερών αναφορικά με τον σκοπό του ιδιωτικού συμφωνητικού, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει, τυχόν δε υφισταμένη καταργείται 2. οι τίτλοι του παρόντος συμφωνητικού αναφέρονται μόνο για λόγους ευκολία και δεν θα 38

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα TK: 104 32 Τηλ: 21-05205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα,22/04/2018 Αρ. Πρωτ:Δ15643 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την παροχή υπηρεσιών «Mετακίνησης με ταξί» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την παροχή υπηρεσιών «Mετακίνησης με ταξί» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα TK: 104 32 Τηλ: 21-05205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα, 21/12/2017 Αρ. Πρωτ:Δ9650 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια κουβερτών» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια κουβερτών» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 104 32 Τηλέφωνο: 2105205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα,24/10/2017. Αρ. Πρωτ: Δ8756 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, Αθήνα Αθήνα, 4/10/2018 Ταχ. Κώδικας : 104 32 Αρ. Πρωτ: Δ13869 Πληροφορίες : κ. Kατρίνης Δημήτρης, κ.πουλάκης Βασίλειος κ.παπαδάκη Βιργινία Τηλέφωνο : 210 5205200 FAX : 210 5205201

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια κουβερτών» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια κουβερτών» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 104 32 Τηλέφωνο: 2105205200 Fax: 210 5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα,27/11/2017. Αρ. Πρωτ: Δ9114A ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR )

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR ) Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα TK: 104 32 Τηλ: 21-05205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα, 2/4/2018 Αρ. Πρωτ:Δ1063Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Παροχή Υπηρεσιών Κλειθροποιϊας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Παροχή Υπηρεσιών Κλειθροποιϊας» Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα TK: 104 32 Τηλ: 21-05205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα,03/05/2018 Αρ. Πρωτ: Δ15714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 104 32 Τηλέφωνο: 2105205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα,20/2/2017. Αρ. Πρωτ: Δ6665Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ CPV

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ CPV Ταχ. /νση :Στουρνάρη 57, Αθήνα Αθήνα, 19/04/2019 Ταχ. Κώδικας : 104 32 Πληροφορίες:κ. Kατρίνης ηµήτρης, κ.παπαδακη Βιργινία κ.νικολάου Κατερίνα κ. Κρυσταλλιδης Αντρέας Τηλέφωνο: 2105205200 FAX: 210 5205201

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα TK: 104 32 Τηλ: 21-05205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα,21/12/2017 Αρ. Πρωτ:Δ95110E ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, Αθήνα Αθήνα, 20/09/2018 Ταχ. Κώδικας : 104 32 Αρ. Πρωτ: Δ13709 Πληροφορίες : κ. Kατρίνης Δημήτρης, κ.πουλάκης Βασίλειος κ.παπαδάκη Βιργινία Τηλέφωνο : 210 5205200 FAX : 210 5205201

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας. CPV

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας. CPV Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, Αθήνα Αθήνα, 11/07/2017 Ταχ. Κώδικας : 104 32 Αρ. Πρωτ: Δ12778 Πληροφορίες : κ. Kατρίνης Δημήτρης, κ.πουλάκης Βασίλειος κ.παπαδάκη Βιργινία Τηλέφωνο : 210 5205200 FAX : 210 5205201

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ) Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 104 32 Τηλέφωνο: 2105205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα,24/01/2018. Αρ. Πρωτ: 9649 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 11/ 06 / 2018 ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Πειραιάς, Οκτωβρίου 2010. Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38. Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 Προϋπολογισμός

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 Προϋπολογισμός Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Κοζάνης Βερμίου 26, 50100, Κοζάνη Διακήρυξη : 2014.11/ΚΟΖ/ΔΠΜ-Θ Αντικείμενο : Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου στην οδό Εθνικής Αντίστασης 2, Τ.Κ. 50001,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Αθήνα, 16.04.2019 Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη: Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Λιβαδειάς Σοφοκλέους & Φιλολάου, 321 00, Λιβαδειά Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 6/2015 Περιοχή Λιβαδειάς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή εργασιών ελαιοχρωματισμού. CPV

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή εργασιών ελαιοχρωματισμού. CPV Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, Αθήνα Αθήνα, 16/07/2017 Ταχ. Κώδικας : 104 32 Αρ. Πρωτ: Δ12868 Πληροφορίες : κ. Kατρίνης Δημήτρης, κ.πουλάκης Βασίλειος κ.παπαδάκη Βιργινία Τηλέφωνο : 210 5205200 FAX : 210 5205201

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, Αθήνα Αθήνα, 19/07/2017 Ταχ. Κώδικας : 104 32 Αρ. Πρωτ: Δ12979 Πληροφορίες : κ. Kατρίνης Δημήτρης, κ.πουλάκης Βασίλειος κ.παπαδάκη Βιργινία Τηλέφωνο : 210 5205200 FAX : 210 5205201

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233 Fax: 2310891232 Θεσσαλονίκη 24/02/2016 Αρ. Διακ. 03/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Τηλ: 2327028004 fax: 2327028005 e_mail: info@kerkini.gr URL: www.kerkini.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : Τεχνικών Έργων και Μελετών ΤΜΗΜΑ : Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών Κ.Α. 30-7135.074για το 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Αντιδήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 28.03.2018 Α.Π.802/28.03.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών. Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Έργο: Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών. Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης Έργο: Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ναύπλιο, 27/07/2018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ναύπλιο, 27/07/2018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ναύπλιο, 27/07/2018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ- ΕΤΟΥΣ 2018» Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29751 ΑΔΑ: 7610ΩΚ3-6ΓΨ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025905 Έχοντας υπόψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186754 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX:

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 84/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-02-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 5/2012 Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ε-mail: dopae.irakliou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα