Απόφαση Συγκλήτου 527/ Πολυτεχνείου Κρήτης για τις Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση Συγκλήτου 527/ Πολυτεχνείου Κρήτης για τις Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου"

Transcript

1 Απόφαση Συγκλήτου 527/ Πολυτεχνείου Κρήτης για τις Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης έχοντας υπόψη: 1. την Υπουργική Απόφαση για ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ (ΦΕΚ 1935, τ. Β, ) [pdf] 2. την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ΑΕΙ (ΦΕΚ 1971, τ. Β, ) [pdf] αποφασίζει ότι οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους , οι οποίες καθορίζουν την τελική βαθμολογία κάθε διδασκόμενου μαθήματος κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο στο Πολυτεχνείο Κρήτης, θα πραγματοποιηθούν από έως και με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών όλων των Σχολών και όλων των Προγραμμάτων (Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών) Σπουδών: γραπτές ασκήσεις γραπτή εργασία εργαστηριακές ασκήσεις τελική εξέταση υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον η τελική εξέταση του μαθήματος, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν εκ των ακόλουθων τρόπων (μικτό σύστημα εξετάσεων): γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, προβλέπονται διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης για φοιτητές που τεκμηριωμένα αδυνατούν να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ώστε να μην στερηθεί κανείς φοιτητής το δικαίωμα της εξέτασης. Για τις περιπτώσεις εργαστηριακών ασκήσεων/εξετάσεων και τελικών εξετάσεων, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, θα τηρούνται απαραιτήτως οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, όσον αφορά στις εξ αποστάσεως μεθόδους εξέτασης, με γνώμονα ότι σωρευτικά πρέπει να: α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων, και β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι διαθέσιμες επιλογές στους διδάσκοντες για εξ αποστάσεως εξέταση ορίζεται ότι είναι οι παρακάτω: 1. προφορική εξέταση οργανωμένη σε μικρές ομάδες μέσω τηλεδιάσκεψης 2. σύγχρονη γραπτή εξέταση με ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω τηλεδιάσκεψης 3. σύγχρονη γραπτή εξέταση με επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας 4. κατάθεση απαλλακτικής εργασίας με επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας

2 Η επιλογή 2 («σύγχρονη γραπτή εξέταση») μπορεί να περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη θεμάτων, ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών ή συνδυασμό τους και μπορεί να διενεργείται με καταγραφή των απαντήσεων, είτε ηλεκτρονικά (επί της οθόνης), είτε φυσικά (επί χάρτου). Η «επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας» στις επιλογές 3 και 4 συνίσταται σε σύντομη προφορική εξέταση ή σύντομη σύγχρονη επιτηρούμενη εξέταση στα πρότυπα των επιλογών 1 και 2 που έχει ως στόχο την εξακρίβωση της αυθεντικότητας του παραδοτέου στις επιλογές 3 και 4. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι τεχνικές απαιτήσεις κάθε επιλογής καταγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης. Η πολιτική και το πρωτόκολλο που θα τηρηθεί για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων των εξ αποστάσεως εξετάσεων και την νόμιμη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων βασίζεται σε εισήγηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137), και παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης. Οι ασφαλιστικές δικλείδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία σε όλο το Ίδρυμα και για όλα τα μαθήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξ αποστάσεως εξέτασης βασίζονται στην αποκλειστική χρήση ενδεδειγμένων μεθόδων πιστοποίησης των συμμετεχόντων σε κάθε ηλεκτρονικό μέσο υποστήριξης της εξέτασης (σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σύστημα τηλεδιάσκεψης, σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης). Περιγράφονται αναλυτικότερα στο Παράρτημα ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης. Ως υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των παραπάνω κανόνων για τις μεθόδους αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών ορίζεται ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας συνεπικουρούμενος από τους Κοσμήτορες των Σχολών. Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης της Συγκλήτου, ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίο έχει ανατεθεί το αντίστοιχο διδακτικό έργο επιλέγει τον ακριβή τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως - και με ποια ακριβώς εξ αποστάσεως μέθοδο για τον δεύτερο τρόπο: επιλογή 1, 2, 3α, 3β, 4α, 4β) και ενημερώνει αμέσως με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές του μαθήματος και τη Γραμματεία της Σχολής για να είναι δυνατή η κατάρτιση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Ανεξαρτήτως τρόπου εξέτασης, το Ίδρυμα θα στηρίξει με κάθε δυνατό μέσο διδάσκοντες και εξεταζόμενους. Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, αναλογιζόμενη τη σοβαρότητα της δοκιμασίας που βιώνουμε, απευθύνει ισχυρή σύσταση στους διδάσκοντες, ιδίως των «μικρών» μαθημάτων (κυρίως, προπτυχιακών επιλογής και μεταπτυχιακών), να επιλέξουν κάποια εξ αποστάσεως μέθοδο εξέτασης, ώστε να εξοικονομηθούν οι απαραίτητοι πόροι. Με αυτόν τον τρόπο, θα ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι της πανδημίας, ώστε να πετύχουμε ως κοινότητα μια εξεταστική, ασφαλή για όλα τα μέλη της. Τέλος, αποφασίζεται ότι η παρούσα απόφαση της Συγκλήτου θα κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και παράλληλα θα κοινοποιηθεί στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της. Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης

3 Παράρτημα Ι: Μέθοδοι εξ Αποστάσεως Εξέτασης για τις Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου Οι διαθέσιμες επιλογές για εξ αποστάσεως εξέταση ορίζεται ότι είναι οι παρακάτω: 1. προφορική εξέταση οργανωμένη σε μικρές ομάδες μέσω τηλεδιάσκεψης 2. σύγχρονη γραπτή εξέταση με ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω τηλεδιάσκεψης 3. σύγχρονη γραπτή εξέταση με επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας 4. κατάθεση απαλλακτικής εργασίας με επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι τεχνικές απαιτήσεις κάθε επιλογής καταγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Επιλογή 1: προφορική εξέταση οργανωμένη σε μικρές ομάδες μέσω τηλεδιάσκεψης Περιγραφή Σύμφωνα με την επιλογή αυτή, ο διδάσκων διενεργεί (εκτενή) προφορική εξέταση πάνω στην ύλη του μαθήματος. Ωστόσο, για λόγους διαφάνειας και αξιοπιστίας της προφορικής εξέτασης αυτή δεν μπορεί να διενεργηθεί εντελώς ατομικά (μόνο ο διδάσκων και ο εξεταζόμενος), αλλά σε μικρές ομάδες εξεταζομένων φοιτητών (ο διδάσκων και ένας μικρός αριθμός φοιτητών, π.χ. πέντε, αλλά σε κάθε περίπτωση από δύο και άνω). Από την πλευρά του διδάσκοντος μπορούν να συμμετέχουν και συνδιδάσκοντες του μαθήματος ή επιτηρητές. Σε εξετάσεις όπου υπάρχει μόνο ένας εξεταζόμενος φοιτητής, τότε επιβάλλεται μαζί με τον διδάσκοντα να συμμετέχει τουλάχιστον ένας συνδιδάσκων ή ένας επιτηρητής. Διαδικασία Η εξέταση αυτή διενεργείται μέσω τηλεδιάσκεψης με ένα από τα συστήματα που διασφαλίζουν διαπιστευμένη πρόσβαση. Πρέπει να έχει προηγηθεί κάποια διαδικασία κρατήσεων μέσω του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με συντονισμό από τον διδάσκοντα, ώστε κάθε φοιτητής να γνωρίζει ποια ημέρα και ώρα θα εξεταστεί. Στην καθορισμένη ώρα συνδέονται όλοι οι φοιτητές της ομάδας και γίνεται η διαδικασία ταυτοποίησης με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή/και κάποιου δεύτερου στοιχείου ταυτότητας (διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης) σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια, ο διδάσκων ή οι συνδιδάσκοντες απευθύνουν ερωτήσεις με τη σειρά ή εκ περιτροπής στους εξεταζόμενους, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Οι εξεταζόμενοι παραμένουν συνδεδεμένοι καθ όλη τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης και αποσυνδέονται όταν ολοκληρωθεί η εξέταση όλης της ομάδας. Κατόπιν, ακολουθεί η επόμενη ομάδα. Απαιτήσεις Ο φοιτητής που συμμετέχει σε εξέταση που διεξάγεται με αυτή την επιλογή πρέπει να διαθέτει σταθερή σύνδεση στο internet (κατά ισχυρή σύσταση, ενσύρματη) και συσκευή (υπολογιστή, laptop, κινητό τηλέφωνο, tablet,... ) με κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο (headset). Πρέπει να βρίσκεται σε απομονωμένο χώρο, μόνος του. Καθ όλη τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και της εξέτασης, θα πρέπει να είναι ενεργή η κάμερα και ανοικτό το μικρόφωνο της συσκευής. Πρόγραμμα Ως προς το πρόγραμμα της εξεταστικής, ο χρόνος που απαιτείται είναι ανάλογος του αριθμού των εξεταζομένων και ενδέχεται να εκτείνεται σε πολλές ημέρες. Χαρακτηριστικά Η επιλογή αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και αδιαβλητότητας, καθώς είναι μικρός ο αριθμός των συμμετεχόντων και βρίσκονται σε διαρκή οπτική επαφή με τον διδάσκοντα. Επιλογή 2: σύγχρονη γραπτή εξέταση με ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω τηλεδιάσκεψης Περιγραφή Σύμφωνα με την επιλογή αυτή, προσομοιώνεται μία κλασική γραπτή εξέταση με επιτήρηση στην αίθουσα. Η «σύγχρονη γραπτή εξέταση» μπορεί να περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη θεμάτων, ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών ή συνδυασμό τους και μπορεί να διενεργείται με καταγραφή των

4 απαντήσεων, είτε ηλεκτρονικά (επί της οθόνης), είτε φυσικά (επί χάρτου). Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι συμμετέχοντες επιτηρούνται ηλεκτρονικά, μοιρασμένοι σε επιμέρους ομάδες, μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης από πολλούς επιτηρητές, αφού έχει προηγηθεί η ταυτοποίησή τους. Διαδικασία Η εξέταση αυτή διενεργείται μέσω τηλεδιάσκεψης με ένα από τα συστήματα που διασφαλίζουν διαπιστευμένη πρόσβαση. Στην καθορισμένη ώρα εξέτασης συνδέονται όλοι οι φοιτητές του μαθήματος. Οι συμμετέχοντες είναι μοιρασμένοι σε επιμέρους εικονικά δωμάτια και κάθε εικονικό δωμάτιο επιτηρείται από άλλο επιτηρητή. Σε κάθε εικονικό δωμάτιο, από τον αντίστοιχο επιτηρητή, γίνεται η διαδικασία ταυτοποίησης με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή/και κάποιου δεύτερου στοιχείου ταυτότητας (διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης) σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια, ο διδάσκων ή οι συνδιδάσκοντες αναρτούν τα θέματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το μάθημα. Σε περίπτωση περιστασιακής αδυναμίας της πλατφόρμας, ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει να στείλει τα θέματα αποκλειστικά μέσω των ιδρυματικών s των φοιτητών. Οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν τα θέματα, η εξέταση ξεκινά και οι φοιτητές καταγράφουν τις απαντήσεις τους είτε απευθείας στη συσκευή τους είτε σε κόλλες χαρτί. Οι εξεταζόμενοι παραμένουν συνδεδεμένοι καθ όλη τη διάρκεια της επιτηρούμενης εξέτασης, ανά πάσα στιγμή είναι ορατοί οι ίδιοι (και το γραπτό τους, εφόσον γράφουν) στην κάμερα και με ανοικτό το μικρόφωνό τους. Ανά πάσα στιγμή, ο επιτηρητής μπορεί να ζητήσει από κάποιον εξεταζόμενο να μετακινηθεί ή να επιδείξει την ταυτότητά του. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος εξέτασης, εάν οι απαντήσεις δίνονται επί της οθόνης, οι φοιτητές τις αποστέλλουν. Εάν οι απαντήσεις καταγράφονται επί χάρτου, οι φοιτητές φωτογραφίζουν τις κόλλες των απαντήσεων με το κινητό τους τηλέφωνο και αποστέλλουν το γραπτό μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το μάθημα. Οι εξεταζόμενοι παραμένουν συνδεδεμένοι έως ότου ολοκληρωθεί η αποστολή των γραπτών και ο διδάσκων κηρύξει τη λήξη της εξέτασης. Σε περίπτωση περιστασιακής αδυναμίας της πλατφόρμας, μπορεί να γίνει παράδοση αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού του φοιτητή προς το ιδρυματικό του διδάσκοντα, πάντα εντός του καθορισμένου χρόνου. Γίνονται αποδεκτά και αξιολογούνται μόνο τα παραδοτέα των φοιτητών που ήταν παρόντες στην τηλεδιάσκεψη καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Απαιτήσεις Ο φοιτητής που συμμετέχει σε εξέταση που διεξάγεται με αυτή την επιλογή πρέπει να διαθέτει σταθερή σύνδεση στο internet (κατά ισχυρή σύσταση, ενσύρματη) και συσκευή (υπολογιστή, laptop, κινητό τηλέφωνο, tablet,...) με κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο (headset). Πρέπει να βρίσκεται σε απομονωμένο χώρο, μόνος του. Εφόσον απαιτείται καταγραφή απαντήσεων επί χάρτου, θα πρέπει να έχει αρκετές κόλλες χαρτί και στυλό στη διάθεσή του. Καθ όλη τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και της εξέτασης, θα πρέπει να είναι ενεργή η κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής. Για την αποστολή των απαντήσεων, ιδιαίτερα εάν έχουν καταγραφεί σε κόλλες χαρτί, οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή τύπου camscanner για να φωτογραφίσουν (σκανάρουν) τις απαντήσεις τους. Οι εφαρμογές camscanner, πέρα από τη λήψη φωτογραφιών, βοηθούν στην αφαίρεση των περιθωρίων, στην ευθυγράμμιση των σελίδων, στη συρραφή σελίδων και στη δημιουργία ενός καθαρού αρχείου pdf. Πρόγραμμα Ως προς το πρόγραμμα της εξεταστικής, η εξέταση καταλαμβάνει συγκεκριμένο χρόνο, όπως και η εξέταση με φυσική παρουσία, ωστόσο δεν υπάρχουν περιορισμοί αιθουσών, καθώς διεξάγεται διαδικτυακά (εκτός αιθουσών). Καθώς, η εξέταση διεξάγεται παράλληλα, μπορούν να εξεταστούν πολλοί φοιτητές ταυτόχρονα, ωστόσο αυξάνει η ανάγκη επιτήρησης με τον αριθμό των φοιτητών. Χαρακτηριστικά Η επιλογή αυτή χαρακτηρίζεται από αρκετά καλό βαθμό αξιοπιστίας και αδιαβλητότητας, καθώς επιτηρούνται ταυτόχρονα πολλοί φοιτητές, αλλά ο επιτηρητής δεν μπορεί εύκολα να ελέγξει όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την εξέταση. Επιλογή 3: σύγχρονη γραπτή εξέταση με επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας

5 Περιγραφή Σύμφωνα με την επιλογή αυτή, προσομοιώνεται μία γραπτή εξέταση τύπου take-home exam, όπου σε αντίθεση με την προηγούμενη επιλογή, δεν υπάρχει ηλεκτρονική επιτήρηση. Η «σύγχρονη γραπτή εξέταση» μπορεί να περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη θεμάτων, ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών ή συνδυασμό τους και μπορεί να διενεργείται με καταγραφή των απαντήσεων, είτε ηλεκτρονικά (επί της οθόνης), είτε φυσικά (επί χάρτου). Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι συμμετέχοντες δεν επιτηρούνται ηλεκτρονικά. Η «επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας» συνίσταται σε σύντομη προφορική εξέταση ή σύντομη σύγχρονη επιτηρούμενη εξέταση στα πρότυπα των επιλογών 1 και 2 που έχει ως στόχο την εξακρίβωση της αυθεντικότητας του παραδοτέου. Διαδικασία Η εξέταση αυτή διενεργείται μέσω των συστημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που διασφαλίζουν διαπιστευμένη πρόσβαση. Στην καθορισμένη ώρα εξέτασης, ο διδάσκων ή οι συνδιδάσκοντες αναρτούν τα θέματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το μάθημα. Σε περίπτωση περιστασιακής αδυναμίας της πλατφόρμας, ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει να στείλει τα θέματα αποκλειστικά μέσω των ιδρυματικών s των φοιτητών. Οι εξεταζόμενοι συνδέονται και λαμβάνουν τα θέματα, η εξέταση ξεκινά και οι φοιτητές καταγράφουν τις απαντήσεις τους είτε απευθείας στη συσκευή τους είτε σε κόλλες χαρτί. Οι εξεταζόμενοι έχουν περιορισμένο χρόνο για να απαντήσουν στα θέματα και να αποστείλουν τις απαντήσεις τους. Πριν τη λήξη του χρόνου εξέτασης, εάν οι απαντήσεις δίνονται επί της οθόνης, οι φοιτητές τις αποστέλλουν. Εάν οι απαντήσεις καταγράφονται επί χάρτου, οι φοιτητές φωτογραφίζουν τις κόλλες των απαντήσεων με το κινητό τους τηλέφωνο και αποστέλλουν το γραπτό μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το μάθημα. Σε περίπτωση περιστασιακής αδυναμίας της πλατφόρμας, μπορεί να γίνει παράδοση αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού του φοιτητή προς το ιδρυματικό του διδάσκοντα, πάντα εντός του καθορισμένου χρόνου. Σε μεταγενέστερο χρόνο, διενεργείται η «επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας» καθολικά σε όλους τους συμμετέχοντες με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Επιλογή 3α: σύγχρονη γραπτή εξέταση με επακόλουθη προφορική εξέταση αυθεντικότητας Διενεργείται σύντομη προφορική εξέταση στο πρότυπο της επιλογής 1 που έχει ως στόχο την εξακρίβωση της αυθεντικότητας του παραδοτέου, δηλαδή ότι πράγματι ο φοιτητής εργάστηκε μόνος του, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Η προφορική εξέταση χαρακτηρίζεται σύντομη, καθώς δεν καθορίζει τον βαθμό, αλλά μπορεί να επικεντρωθεί στην αυθεντικότητα του αποστολέα. Κατά την κρίση του διδάσκοντα, η εξέταση αυτή μπορεί να βασίζεται και στις απαντήσεις που παραδόθηκαν κατά την εξέταση. Επιλογή 3β: σύγχρονη γραπτή εξέταση με επακόλουθη σύγχρονη επιτηρούμενη εξέταση αυθεντικότητας Διενεργείται σύντομη σύγχρονη επιτηρούμενη εξέταση στο πρότυπο της επιλογής 2 που έχει ως στόχο την εξακρίβωση της αυθεντικότητας του παραδοτέου, δηλαδή ότι πράγματι ο κάθε φοιτητής εργάστηκε μόνος του, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Η σύγχρονη επιτηρούμενη εξέταση χαρακτηρίζεται σύντομη, καθώς δεν καθορίζει τον βαθμό, αλλά επικεντρώνεται στην αυθεντικότητα των αποστολέων. Κατά την κρίση του διδάσκοντα, η εξέταση αυτή μπορεί να βασίζεται και στις απαντήσεις που παραδόθηκαν κατά την εξέταση. Απαιτήσεις Ο φοιτητής που συμμετέχει σε εξέταση που διεξάγεται με αυτή την επιλογή πρέπει να διαθέτει σταθερή σύνδεση στο internet και συσκευή για πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Πρέπει να βρίσκεται σε απομονωμένο χώρο, μόνος του. Εφόσον απαιτείται καταγραφή απαντήσεων επί χάρτου, θα πρέπει να έχει αρκετές κόλλες χαρτί και στυλό στη διάθεσή του. Για την αποστολή των απαντήσεων, ιδιαίτερα εάν έχουν καταγραφεί σε κόλλες χαρτί, οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή τύπου camscanner για να φωτογραφίσουν (σκανάρουν) τις απαντήσεις τους. Οι εφαρμογές camscanner, πέρα από τη λήψη φωτογραφιών, βοηθούν στην αφαίρεση των περιθωρίων, στην ευθυγράμμιση των σελίδων, στη συρραφή σελίδων και στη δημιουργία ενός καθαρού αρχείου pdf. Για την επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας σε μεταγενέστερο χρόνο, οι απαιτήσεις διαμορφώνονται ανάλογα με την τελική επιλογή 3α ή 3β στη βάση των απαιτήσεων των επιλογών 1 και 2 αντίστοιχα.

6 Πρόγραμμα Ως προς το πρόγραμμα της εξεταστικής, η εξέταση αυτή καταλαμβάνει συγκεκριμένο χρόνο, όπως και η εξέταση με φυσική παρουσία, ωστόσο δεν υπάρχουν περιορισμοί αιθουσών, καθώς διεξάγεται διαδικτυακά (εκτός αιθουσών). Καθώς, η εξέταση διεξάγεται παράλληλα, μπορούν να εξεταστούν πάρα πολλοί φοιτητές ταυτόχρονα. Σε μεταγενέστερο χρόνο, η επακόλουθη εξέταση καταλαμβάνει χρόνο ανάλογο του αριθμού των φοιτητών. Χαρακτηριστικά Η επιλογή αυτή χαρακτηρίζεται από έναν βαθμό αξιοπιστίας και αδιαβλητότητας που εξαρτάται απόλυτα από την τήρηση του «κώδικα τιμής», καθώς οι φοιτητές δεν επιτηρούνται κατά την εξέταση. Η επακόλουθη εξέταση ελέγχει εάν τηρήθηκε, ώστε να διασφαλίζει την αξιοπιστία της εξέτασης. Επιλογή 4: κατάθεση απαλλακτικής εργασίας με επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας Περιγραφή Σύμφωνα με την επιλογή αυτή, αντί εξέτασης σε περιορισμένο χρόνο, δίνεται η ευκαιρία στον φοιτητή να βαθμολογηθεί μέσω της εκπόνησης και κατάθεσης εκτενούς απαλλακτικής εργασίας. Η «επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας» συνίσταται σε σύντομη προφορική εξέταση ή σύντομη σύγχρονη επιτηρούμενη εξέταση στα πρότυπα των επιλογών 1 και 2 που έχει ως στόχο την εξακρίβωση της αυθεντικότητας του κατατεθείσας εργασίας. Διαδικασία Ο διδάσκων σε συνεργασία με τους φοιτητές καθορίζει το θέμα της κάθε απαλλακτικής εργασίας, το οποίο μπορεί να είναι κοινό για όλους τους φοιτητές ή προσωποποιημένο για κάθε φοιτητή. Ακολουθεί η εκπόνηση της εργασίας σε εκτεταμένο χρόνο με πιθανά σημεία ελέγχου στην πορεία. Πριν τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης, οι φοιτητές αποστέλλουν τις εργασίες τους μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το μάθημα. Σε περίπτωση περιστασιακής αδυναμίας της πλατφόρμας, μπορεί να γίνει παράδοση αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού του φοιτητή προς το ιδρυματικό του διδάσκοντα. Με ευθύνη του διδάσκοντα, πραγματοποιείται έλεγχος λογοκλοπής με το διαθέσιμο ιδρυματικό εργαλείο σε όλες τις απαλλακτικές εργασίες. Σε μεταγενέστερο χρόνο, επίσης διενεργείται η «επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας» καθολικά σε όλους τους συμμετέχοντες με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Επιλογή 4α: κατάθεση απαλλακτικής εργασίας με επακόλουθη προφορική εξέταση αυθεντικότητας Διενεργείται σύντομη προφορική εξέταση στο πρότυπο της επιλογής 1 που έχει ως στόχο την εξακρίβωση της αυθεντικότητας του παραδοτέου, δηλαδή ότι πράγματι ο φοιτητής εργάστηκε μόνος του κατά την εκπόνηση της εργασίας. Η προφορική εξέταση χαρακτηρίζεται σύντομη, καθώς δεν καθορίζει τον βαθμό, αλλά μπορεί να επικεντρωθεί στην αυθεντικότητα του αποστολέα. Η εξέταση αυτή πρέπει να βασίζεται και στο περιεχόμενο της εργασίας που παραδόθηκε. Κατά την κρίση του διδάσκοντα, μπορεί να περιλαμβάνει και παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή. Επιλογή 4β: κατάθεση απαλλακτικής εργασίας με επακόλουθη σύγχρονη επιτηρούμενη εξέταση αυθεντικότητας Διενεργείται σύντομη σύγχρονη επιτηρούμενη εξέταση στο πρότυπο της επιλογής 2 που έχει ως στόχο την εξακρίβωση της αυθεντικότητας του παραδοτέου, δηλαδή ότι πράγματι οι φοιτητές εργάστηκε μόνος του κατά την εκπόνηση της εργασίας. Η σύγχρονη επιτηρούμενη εξέταση χαρακτηρίζεται σύντομη, καθώς δεν καθορίζει τον βαθμό, αλλά επικεντρώνεται στην αυθεντικότητα των αποστολέων. Κατά την κρίση του διδάσκοντα, η εξέταση αυτή μπορεί να βασίζεται και στο περιεχόμενο των εργασιών που παραδόθηκαν. Απαιτήσεις Ο φοιτητής που συμμετέχει σε εξέταση που διεξάγεται με αυτή την επιλογή πρέπει να διαθέτει περιστασιακή σύνδεση στο internet για πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την αποστολή της εργασίας. Γενικά, χρειάζεται και κάποιον υπολογιστή για την εκπόνηση και τη συγγραφή της εργασίας. Για την επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας σε μεταγενέστερο χρόνο, οι απαιτήσεις διαμορφώνονται ανάλογα με την τελική επιλογή 4α ή 4β στη βάση των απαιτήσεων των επιλογών 1 και 2 αντίστοιχα.

7 Πρόγραμμα Ως προς το πρόγραμμα της εξεταστικής, η εξέταση αυτή δεν καταλαμβάνει κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, καθώς διεξάγεται πλήρως ασύγχρονα. Σε μεταγενέστερο χρόνο, η επακόλουθη εξέταση καταλαμβάνει χρόνο ανάλογο του αριθμού των φοιτητών. Χαρακτηριστικά Η επιλογή αυτή χαρακτηρίζεται από έναν αρκετά καλό βαθμό αξιοπιστίας και αδιαβλητότητας που εξαρτάται από την δέσμευση του φοιτητή να εργαστεί ατομικά, καθώς οι φοιτητές δεν επιτηρούνται κατά την εκπόνηση της εργασίας. Ο έλεγχος λογοκλοπής και η επακόλουθη εξέταση διασφαλίζουν την αξιοπιστία της εξέτασης.

8 Παράρτημα ΙΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ I. Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων Σε συμμόρφωση με την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το νόμο 4682/2020 (ΦΕΚ 46, τ. Α, ), την από απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη διενέργεια εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και τη με αριθμό 59181/Ζ1 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1935, τ. Β, ), το Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιεί εξ αποστάσεως εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο με σκοπό την εκπλήρωση του καθήκοντός του προς το δημόσιο συμφέρον, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται στο άρθρο 16, παρ. 5 του Συντάγματος και μπορεί να εκπληρωθεί κάτω από τις εξαιρετικές περιστάσεις της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Στις έκτακτες καταστάσεις που έχουν επιβληθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στο πλαίσιο των περιορισμών και των παρεκκλίσεων λόγω της επιδημίας COVID-19, το Πολυτεχνείο Κρήτης πιστεύει ότι η εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων στις παρούσες συνθήκες ανταποκρίνεται εξίσου αποτελεσματικά με την εξέταση με φυσική παρουσία. Οι όποιες παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από τους εγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων έχουν τη νομιμοποίηση από την πολιτεία, με την απαραίτητη συμμετοχή των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος. Τα τεχνικά μέτρα επιτήρησης των εξ αποστάσεως εξετάσεων που επιλέγει το Πολυτεχνείο Κρήτης, είναι τα απολύτως απαραίτητα και ελαχιστοποιούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν εγγυήσεις για την αξιοπιστία των εξετάσεων. Η παρούσα πολιτική αφορά αποκλειστικά τις εξ αποστάσεως εξετάσεις Α και Β κύκλου σπουδών του εαρινού εξαμήνου της εκπαιδευτικής περιόδου , για τα μαθήματα που θα επιλεγούν να εξεταστούν εξ αποστάσεως από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις των μαθημάτων μπορούν να διενεργούνται κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου, όπως αυτή καθορίστηκε με απόφαση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και καταγράφεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος Για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις έχει διενεργηθεί εκτίμηση (α) των επιπτώσεων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των φοιτητών, των διδασκόντων και των επιτηρητών, και (β) των πιθανών κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, και έχουν ληφθεί και εγκριθεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων αυτών σε χαμηλό επίπεδο. Με την απόφαση της 527/ Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης οι εξ αποστάσεως εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου του προγράμματος σπουδών του Α και Β κύκλου, θα πραγματοποιηθούν με τους εξής τρόπους και μέσα, όπως περιγράφονται στην απόφαση: 1. προφορική εξέταση σε μικρές ομάδες μέσω τηλεδιάσκεψης 2. σύγχρονη γραπτή εξέταση με ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω τηλεδιάσκεψης 3. σύγχρονη γραπτή εξέταση με επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας 4. κατάθεση απαλλακτικής εργασίας με επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας

9 Τα ηλεκτρονικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιλαμβάνουν τα συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass, Courses, Moodle) που υποστηρίζουν τα διδασκόμενα μαθήματα μέσω διαπιστευμένης πρόσβασης, καθώς και τα συστήματα τηλεδιάσκεψης με ιδρυματική άδεια (Zoom, Skype4Business, Teams) στα οποία υπάρχει η δυνατότητα και θα γίνεται έλεγχος διαπιστευμένης πρόσβασης. Κατά τη διάρκεια κάποιας εξ αποστάσεως εξέτασης δεν θα γίνεται καμία καταγραφή εικόνας ή/και ήχου με οποιοδήποτε μέσο, θα καταγράφονται ωστόσο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που είναι απαραίτητα για τη διαπιστευμένη σύνδεση των χρηστών, την ασφάλεια των συστημάτων και την δημιουργία του ιστορικού χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών (όνομα χρήστη, διαδικτυακή διεύθυνση σύνδεσης - IP address, ημερομηνία και ώρα σύνδεσης/αποσύνδεσης). Για τα συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass, Courses, Moodle) τα καταγεγραμμένα δεδομένα τηρούνται στις υπολογιστικές υποδομές (data center) του Ιδρύματος, ενώ για τα συστήματα τηλεδιάσκεψης (Zoom, Skype4Business, Teams) τα καταγεγραμμένα δεδομένα τηρούνται στις διαδικτυακές υποδομές (cloud) των παρόχων και καλύπτονται από τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων Ενημερώνονται προσωπικά όλοι όσοι συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και του ν. 4624/2019. Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που θα τύχουν επεξεργασίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο σκοπός της εξ αποστάσεως εξέτασης είναι νόμιμος (παρ. 1 του άρθρου 12 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55, τ. Α ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76, τ. Α )), έως τη λήξη της ακαδημαϊκής περιόδου του εαρινού εξαμήνου , όπως είναι και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όταν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που έχει ανατεθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σύμφωνα με την απόφαση 59181/Ζ1, άρθρο 6 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1935, τ. Β, ). Μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, απαγορεύεται η από οποιονδήποτε και με οιονδήποτε τρόπο καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2019) και τον ν. 4624/2019 και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί. Σε περίπτωση διαπιστωμένης παράβασης επιβάλλονται κυρώσεις. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων είναι η Συνέλευση Τμήματος στο πρόγραμμα σπουδών του οποίου ανήκει το μάθημα όπου εντοπίστηκε η παράβαση. Το Πολυτεχνείο Κρήτης σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ των μελών του. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων Το ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει το ηλεκτρονικό παραδοτέο του φοιτητή θα αποθηκευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φυσικών εγγράφων στις ασφαλείς υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης.

10 Τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής προσβάσεων (logs) των εξουσιοδοτημένων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος θα διατηρηθούν στις ασφαλείς υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης για διάστημα δύο (2) ετών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου Δικαιώματα του φυσικού προσώπου για τα προσωπικά του δεδομένα Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων και εξασφαλίζονται τα δικαιώματά τους. Όλα τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται. Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να το ασκήσετε, εφόσον δεν περιορίζεται από τις ισχύουσες νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για τα δικαιώματά σας ή ακόμη αν πιστεύεται ότι αυτά παραβιάζονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση και θα ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα. Εάν δεν επιλύσουμε το θέμα της παραβίασης των δεδομένων σας, μπορείτε να το καταγγείλετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του ιστότοπου Για πληρέστερη ενημέρωσή σας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Πολυτεχνείο Κρήτης και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η παρούσα Πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου και δρα συμπληρωματικά με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. II. Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (DPIA) από τις επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις Το Πολυτεχνείο Κρήτης ως υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακρίβειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων παράλληλα με την επεξεργασία αυτών στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Βάσει του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ, το Πολυτεχνείο Κρήτης προέβη στην εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θα επεξεργαστούν κατά τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης προκειμένου να γίνει: α) συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας, β) εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους συγκεκριμένους σκοπούς, γ) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και δ) πρόβλεψη των μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων, καθώς και των εγγυήσεων, μέτρων και μηχανισμών ασφαλείας κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία.

11 Παράρτημα ΙΙΙ: Δικλείδες Ασφαλείας για τις Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου Στο παρόν παράρτημα περιγράφονται οι ασφαλιστικές δικλείδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξ αποστάσεως εξέτασης. Αξιοπιστία Η πιστοποίηση των συμμετεχόντων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 1. Λήψη των θεμάτων της εξέτασης μέσω διαπιστευμένης πρόσβασης στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass, Courses, Moodle) που υποστηρίζει το μάθημα. Ακόμη και σε περίπτωση περιστασιακής αδυναμίας, λήψη αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού Σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη της εξέτασης μόνο με τα ιδρυματικά διαπιστευτήρια κατά την προφορική εξέταση ή κατά την ηλεκτρονική επιτήρηση (επιτρεπτές πλατφόρμες: ισχυρή σύσταση για χρήση Zoom, λόγω καλύτερου ιδρυματικού ελέγχου, εναλλακτικά μόνο Skype4Business ή Teams - σε κάθε περίπτωση, με ρύθμιση της τηλεδιάσκεψης για συμμετοχή μόνο από διαπιστευμένους χρήστες TUC). 3. Επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή/και κάποιου δεύτερου στοιχείου ταυτότητας (διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης) σε πραγματικό χρόνο μέσω της εικόνας της τηλεδιάσκεψης, ακριβώς πριν την εξέταση ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 4. Παράδοση των απαντήσεων στα θέματα της εξέτασης μέσω διαπιστευμένης πρόσβασης στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass, Courses, Moodle) που υποστηρίζει το μάθημα. Ακόμη και σε περίπτωση περιστασιακής αδυναμίας, παράδοση αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού . Διαφάνεια Η διαφάνεια της εξ αποστάσεως εξέτασης διασφαλίζεται από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και οι ίδιοι τη διαδικασία εξέτασης (γραπτή ή προφορική), καθώς θα βρίσκονται συνεχώς συνδεδεμένοι με εικόνα και ήχο μέσω τηλεδιάσκεψης σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της γραπτής εξ αποστάσεως εξέτασης διδάσκων, επιτηρητές και εξεταζόμενοι έχουν εικόνα όλων των συμμετεχόντων, ενώ στην περίπτωση της προφορικής εξ αποστάσεως εξέτασης ολιγομελών ομάδων φοιτητών, η εξέταση με εικόνα και ήχο γίνεται ανοικτά με την παρουσία συμφοιτητών ή/και επιτηρητών, οι οποίοι παρίστανται ως μάρτυρες στη διαδικασία. Η ανάγκη παρουσίας και άλλων κατανοείται καλύτερα από το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται και δεν γίνεται καμία καταγραφή εικόνας και ήχου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αδιάβλητο Το αδιάβλητο της εξ αποστάσεως εξέτασης διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ως εξής: 1. προφορική εξέταση σε μικρές ομάδες μέσω τηλεδιάσκεψης Υπάρχει οπτική επαφή και άμεση επικοινωνία με τους εξεταζόμενους, οι οποίοι έχουν εκ των προτέρων πιστοποιηθεί ως προς την ταυτότητά τους και μπορούν να επιτηρηθούν εύκολα λόγω του μικρού αριθμού τους και της συνεχούς αλληλεπίδρασης. 2. σύγχρονη γραπτή εξέταση με ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω τηλεδιάσκεψης Υπάρχει οπτική επαφή και άμεση επικοινωνία με τους εξεταζόμενους, οι οποίοι έχουν εκ των προτέρων πιστοποιηθεί ως προς την ταυτότητά τους και οι οποίοι επιτηρούνται συνεχώς σε μικρές ομάδες από κάποιον ξεχωριστό επιτηρητή. 3. σύγχρονη γραπτή εξέταση με επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας

12 Η αυθεντικότητα των απαντήσεων διασφαλίζεται εκ των υστέρων, μετά την εξέταση, με κάποια διαδικασία εξέτασης (σύντομη προφορική ή επιτηρούμενη γραπτή), η οποία μπορεί να βασίζεται και στις απαντήσεις που παραδόθηκαν κατά την εξέταση. 4. κατάθεση απαλλακτικής εργασίας με επακόλουθη εξέταση αυθεντικότητας Η αυθεντικότητα της απαλλακτικής εργασίας διασφαλίζεται εκ των υστέρων, μετά την παράδοση της εργασίας, με κάποια διαδικασία εξέτασης (σύντομη προφορική ή επιτηρούμενη γραπτή), η οποία πρέπει να βασίζεται και στο περιεχόμενο της εργασίας που παραδόθηκε. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιείται με ευθύνη του διδάσκοντα έλεγχος λογοκλοπής με το διαθέσιμο ιδρυματικό εργαλείο σε όλες τις απαλλακτικές εργασίες. Ασφάλεια Σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος χρησιμοποιούνται οι ενδεδειγμένες τεχνολογίες προστασίας και ασφάλειας για την πρόσβαση σε υπηρεσίες και προσωπικά στοιχεία. Εναλλακτικές για Ειδικές Περιπτώσεις Η τελική εξέταση του μαθήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν εκ των ακόλουθων τρόπων (μικτό σύστημα): γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, προβλέπονται διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης για φοιτητές που τεκμηριωμένα αδυνατούν να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ώστε να μην στερηθεί κανείς φοιτητής το δικαίωμα της εξέτασης. Συγκεκριμένα, εάν κάποιος εξεταζόμενος τεκμηριώσει με ιατρική βεβαίωση ότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα λόγω COVID-19 (ΦΕΚ 1856, τ. Β, ) και δεν μπορεί να εξεταστεί με φυσική παρουσία, τότε κατόπιν έγκρισης μπορεί να εξετασθεί με κάποια εξ αποστάσεως μέθοδο σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους διδάσκοντες. Αντίστροφα, εάν κάποιος εξεταζόμενος με υπεύθυνη δήλωσή του βεβαιώσει ότι δεν κατέχει τα τεχνικά μέσα (δίκτυο, κάμερα, υπολογιστή) για συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εξέταση, τότε οφείλει να προσέλθει και να εξετασθεί κατ εξαίρεση διά ζώσης (με φυσική παρουσία) κατόπιν συνεννόησης με τους αντίστοιχους διδάσκοντες. Τα ως άνω τεκμηριωμένα αιτήματα κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, εξετάζονται από τον Κοσμήτορα κάθε Σχολής και, εφόσον εγκριθούν, έχουν εφαρμογή σε όλα τα μαθήματα στα οποία πρόκειται να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος φοιτητής. Στην περίπτωση όπου κάποιος διδάσκων, στον οποίο έχει ανατεθεί διδακτικό έργο σε κάποιο μάθημα, ανήκει τεκμηριωμένα με ιατρική βεβαίωση σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα) σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1856/ ) και αδυνατεί να διενεργήσει την τελική εξέταση του μαθήματος, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται το εν λόγω εξεταστικό έργο σε άλλον διδάσκοντα, ώστε να ολοκληρωθεί το μάθημα. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος επιτηρητής, στον οποίο έχει ανατεθεί έργο επιτήρησης σε μάθημα που εξετάζεται με δια ζώσης διαδικασία, ανήκει τεκμηριωμένα με ιατρική βεβαίωση σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα) σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1856/ ) και αδυνατεί να διενεργήσει το ανατεθέν έργο, δύναται να ανατίθεται το εν λόγω έργο επιτήρησης σε άλλο αρμόδιο μέλος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2019 2 Κανονισμός Εξετάσεων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ληξούρι, Μάρτιος 2009 Οδηγός Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαδικασίες Τμήματος... 4 2.1. Ανάληψη καθήκοντος... 4 2.2. Υποβολή περιγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων

Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων Καρλόβασι, Φεβρουάριος 2019 (Απόφαση Συνέλευσης υπ. αριθ. 10/15.2.2019) Γενικά Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τις διαδικασίες διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εξετάσεων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Κανονισμός Εξετάσεων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κανονισμός Εξετάσεων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Φεβρουάριος 2019 ΓΕΝΙΚΑ Στην πρώτη Συνέλευση του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκού έτους, ορίζεται υπεύθυνος κατάρτισης προγράμματος επιτηρητών, με τον αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: 1. αφ ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (11/02/2009)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (11/02/2009) Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (11/02/2009) 1.1. Ο κανονισμός αυτός προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAEKWON DO I.T.F. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAEKWON DO I.T.F. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAEKWON DO I.T.F. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAEKWONDO ITF Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων Ο παρών κανονισμός που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016/2017 Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017 Ειδικές Εγκρίσεις και έντυπα για υπογραφή από Πρόεδρο Τμήματος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016/2017 Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017 Ειδικές Εγκρίσεις και έντυπα για υπογραφή από Πρόεδρο Τμήματος ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016/2017 Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017 Ειδικές Εγκρίσεις και έντυπα για υπογραφή από Πρόεδρο Τμήματος Παράδοση Εντύπων στην Γραμματεία Τμήματος για να διευθετήσει υπογραφές από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : Εκπροσώπους Σπουδαστών

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : Εκπροσώπους Σπουδαστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Θηβών 274/ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας : Τηλέφωνο : 5385671

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR) ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ α1-δ Ονομασία Φορέας διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Χημείας επιδοτείται μέσω του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ Τμήμα Χημείας"

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα εξετάσεων... 2 2. Οργάνωση εξετάσεων... 2 3. Διεξαγωγή εξετάσεων... 3 Εσωτερικοί Κανονισμοί Εξετάσεων 1 1. Θέματα εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες... 3 Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 Άρθρο 1. Πρακτική Άσκηση α) Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητριών/ών του Τμήματος Χημείας επιδοτείται μέσω του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ο κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 26/04/13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 26/04/13 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 26/04/13 Παρόντες Ε. Παπαδάκη, Καθηγήτρια Π. Αγγουριδάκης, Επίκ. Καθηγητής Μ. Αντωνίου, Επίκ. Καθηγήτρια Ι. Δαλέζιος, Επίκ. Καθηγητής Ε. Μαντζουράνη, Καθηγήτρια Ε. Παπακωνσταντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μεταμόρφωση, 18 Μαΐου 2018 ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2018 19 Περιεχόμενα Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice)

Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice) Αγ. Ι. Ρέντης 18/05/2018 Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice) Η παρούσα ενημέρωση αφορά στην itrack Services Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας. Δήλωση Απορρήτου Εισαγωγή Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής (στο εξής Το Κέντρο ) είναι εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός και δραστηριοποιείται στη σφαίρα της προληπτικής παιδιατρικής. Για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΣΕΒΤ) 2018 Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Πέμπτη, 05 Μάιος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 07 Μάιος :49

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Πέμπτη, 05 Μάιος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 07 Μάιος :49 Στη μάχη 21.659 υποψήφιοι Οδηγός εξετάσεων σε έξι ξένες γλώσσες Έθνος Το προσεχές Σαββατοκύριακο, 7-8 Μαΐου, διεξάγονται οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) σε πέντε επίπεδα έξι

Διαβάστε περισσότερα

1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο "Γραμματείες Τμημάτων".

1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο Γραμματείες Τμημάτων. 1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο "Γραμματείες Τμημάτων". 2. Στην οθόνη πιστοποίησης στοιχείων εισάγονται τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη. 3. Από το Main Menu επιλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σκοπό την μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η ART-εμείς, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) στην οποία ανήκει ο παρόν δικτυακός τόπος http://www.artemeis.gr/, δεσμεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2017 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 Α. Πολιτική περιεχομένου...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάρτιος 2015 Εισαγωγή Η διανομή των ερωτηματολογίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ηράκλειο, 17/2/2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Ηράκλειο, 28/09/2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 26 Απριλίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση των προγραμμάτων κατάρτισης του κέντρου σας, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-05-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 851/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση της «Δήλωσης περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» με την οποία η ΕΕΤΤ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα ενημερώνει τα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ PYTHON. (Practical Artificial Intelligence Applications using Python)

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ PYTHON. (Practical Artificial Intelligence Applications using Python) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ PYTHON ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ PYTHON Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Ρεφανίδης, Καθηγητής 1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου είναι οι εξής: Συγκέντρωση 104 ECTS (στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχούν σε 22 μαθήματα) από τα βασικά υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Εισαγωγή... 2 1.1 Σχετικά... 2 1.2 Τροποποιήσεις... 2 2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα... 3 2.1 Συλλογή... 3 2.2 Μεταβίβαση... 3 2.3 Διατήρηση... 4 3. Δικαιώματα των Υποκειμένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Αντωνίου-Ράπτη Γιολάντα, Δικηγόρος ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (1/2) Τι είναι προσωπικό δεδομένο; Kάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Τεχνολογικο Εκπαιδευτικο Ιδρυµα Πελοποννησου Σχολη Τεχνολογικων Εφαρµογων Τµηµα Μηχανικων Πληροφορικης τ.ε. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Εξάµηνο: Α ιδάσκων: Γιάννης Λιαπέρδος ιάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία του Συστήματος Ποιότητας ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαδικασία του Συστήματος Ποιότητας ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Κωδικός Δ.220 Έκδοση 1 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η απρόσκοπτη και αδιάβλητη πραγματοποίηση των εξαμηνιαίων γραπτών εξετάσεων των σπουδαστών για την αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης από αυτούς της διδακτέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους Φοιτητές

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους Φοιτητές ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους Φοιτητές Έκδοση 5.0

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Δικτυακού τόπου http://lyk-rizar.att.sch.gr/ Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, λειτουργεί τον δικτυακό τόπο http://lyk-rizar.att.sch.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Διαβάθμιση Εγγράφου: Κωδικός Εγγράφου: GDPR-DOC-17 Έκδοση: 1η Ημερομηνία: 23 May 2018 Συγγραφέας: Ομάδα Υλοποίησης της Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

9664/19 ΘΚ/μκρ 1 JAI.2

9664/19 ΘΚ/μκρ 1 JAI.2 Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2019 (OR. en) 9664/19 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9296/19 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 6110/19 ADD1 Θέμα: JAI 575 COPEN 233 CYBER 180 DROIPEN 88 JAIEX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Η εξέταση πιστοποίησης, αξιολογεί το σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ωφελούμενων. 2. Το διαπιστευμένο Σχήμα «Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης https://movements.staff.teicrete.gr Σύντομη περιγραφή Η εφαρμογή αυτή έρχεται να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των βημάτων της ροής εργασίας μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΒΟΛΟΣ 2018 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ), ο οποίος εδρεύει επί της οδού Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ KNOWHOW CONSULTING Ltd

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ KNOWHOW CONSULTING Ltd ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ KNOWHOW CONSULTING Ltd Εισαγωγή Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων των πελατών μας, όταν επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας παίζει καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους Εισαγωγή Ο κανονισμός 679/2016 της Ε.Ε. θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...(όνομα Συλλόγου)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...(όνομα Συλλόγου) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...(όνομα Συλλόγου) Το παρόν έγγραφο περιγράφει πώς ο Οδοντιατρικός Σύλλογος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του/των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Εισαγωγή Με την εφαρµογή του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισµός Προστασίας Δεδοµένων, ΕΕ 2016/679) στον Ευρωπαϊκό και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Στην Εταιρεία σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.mastihashop.com. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 01 18.5.2016 Τελική έκδοση προς εφαρμογή Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 2019 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Οι φοιτητές που εγγράφονται το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο 1 ο τυπικό εξάμηνο σπουδών, ακολουθούν το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί ειδική εργασία την οποία υποχρεωτικά πρέπει να εκτελέσει ο κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Άρθρο 1: Γενικές Αρχές... 2 Άρθρο 2: Όροι και προϋποθέσεις... 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES) ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR ή.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES) ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR ή. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES) ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR ή.ελ Μαρούσι, Μάιος 2018 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr ή.ελ» (ΦΕΚ 973/Α/2018).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr ή.ελ» (ΦΕΚ 973/Α/2018). Μαρούσι, 21-5-18 ΑΠ: 852/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr ή.ελ» (ΦΕΚ 973/Α/2018). H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ12/32655/ Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ12/32655/ Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Δ/νση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α. Παπανδρέου 37 15 180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012 2013 ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ: κ. Κ. ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 06/06/2013...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012 2013 ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ: κ. Κ. ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 06/06/2013... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012 2013 ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ: κ. Κ. ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΖ0469Β4Μ-Δ01 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 06/06/2013... Θέμα 4 ο : Θέματα Εξεταστικών Διαδικασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς. 2 Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς. 2 Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές του δραστηριότητες, ο Δήμος Καλαμαριάς χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων, τα οποία αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Εγκρίθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αρ. 10/30.5.2017) 1. Γενικά Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξαμήνο του ακ. έτους 12-13 ΕΝΟΤΗΤΑ: Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος Αγαπητοί Γονείς, Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α 211), το δεύτερο τετράμηνο για τα Γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα