Lumiere Institute Κριτική Σκέψη και Ανάλυση (επίπεδο 3) Σύνοψη προγράµµατος Δρ Χάρης Κωνσταντίνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lumiere Institute Κριτική Σκέψη και Ανάλυση (επίπεδο 3) Σύνοψη προγράµµατος Δρ Χάρης Κωνσταντίνου"

Transcript

1 Κριτική Σκέψη και Ανάλυση (επίπεδο 3) Σύνοψη προγράµµατος Δρ Χάρης Κωνσταντίνου What is the hardest task in the world? To think. Ralph Waldo Emerson

2 1. Περιγραφή, στόχοι και χρησιµότητα προγράµµατος 1.1. Περιγραφή Διεθνής οργανισµοί, ερευνητές και εκπαιδευτικοί συγκλίνουν στην άποψη ότι η Κριτική Σκέψη είναι µια από τις πλέον αναγκαίες µαθησιακές και καινοτόµες δεξιότητες για την επιτυχή λειτουργία του ατόµου στην ακαδηµαϊκή τους πορεία, στο µετέπειτα εργασιακό τους περιβάλλον και, γενικότερα, στη λήψη σωστών αποφάσεων στη γρήγορα εναλλασσόµενη κοινωνία του σήµερα (Lai 2011). Παρόλο που η ανάπτυξη της συγκεκριµένης δεξιότητας οφείλει να είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος (Marin & Halpern 2011; Nieto & Saiz 2008; van Gelder 2001, 2005; µ.α), τα Κυπριακά σχολεία, δηµόσια και ιδιωτικά, την τοποθετούν στο περιθώριο. Το παρόν πρόγραµµα αποτελεί µία από τις ελάχιστες οργανωµένες προσπάθειες άµεσης και συστηµατικής εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων στην Κύπρο µε αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης. Κριτική Σκέψη ορίζεται ως η σκόπιµη, αυτορρυθµιστική κρίση η οποία οδηγεί στην ερµηνεία, στην ανάλυση, στην αξιολόγηση και στη συνεπαγωγή, καθώς επίσης και στην επεξήγηση των αποδεικτικών, εννοιολογικών, µεθοδολογικών, ή βασισµένων σε κριτήρια ή σε συµφραζόµενα εκτιµήσεων, όπου η συγκεκριµένη κρίση στηρίζεται (Facione 1990; µεταφρ. Βασιλειάδης 2014). Πιο περιεκτικά, Κριτική Σκέψη είναι η νοητική-συναισθηµατική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισµούς, και µεταγνωστικές στρατηγικές για επεξεργασία δεδοµένων µε τρόπο λογικό και αποστασιοποιηµένο από προσωπικές πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, ώστε να καταλήξει σε έγκυρα συµπεράσµατα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλογές δράσης (Ματσαγγούρας 1998). Σύµφωνα µε την Κουτσελίνη (2001), οι βασικές δεξιότητες που αποτελούν την κριτική σκέψη είναι η σύγκριση, συσχέτιση και κατηγοριοποίηση ιδεών ή επιχειρηµάτων, η ανάπτυξη επιχειρηµάτων για υποστήριξη µιας θέσης, η ετοιµότητα για απάντηση σε αντίθετα επιχειρήµατα, η ικανότητα πρόβλεψης επιχειρηµάτων που αντικρούουν µια θέση, η ικανότητα συναγωγής συµπερασµάτων, η παραγωγή και εφαρµογή κριτηρίων για αξιολόγηση, η παραγωγή εναλλακτικών προτάσεων, λύσεων και τρόπων δράσης, η γνώση, επιλογή και χρήση προαπαιτούµενων γνώσεων, διαδικασιών και στρατηγικών, ο έλεγχος και ερµηνεία δεδοµένων, η κατανόηση, ερµηνεία και παραγωγή αναλογιών και µοντέλων, η µεταγνωστική ικανότητα και ερευνητική στάση. Η ανάπτυξη και εµπέδωση ακριβώς αυτών των στρατηγικών σκέψης και στάσεων αποτελεί τον κύριο στόχο του προγράµµατος. Η επίτευξη του θα γίνει µέσα από την παρατεταµένη πρακτική εξάσκηση στις εν λόγω δεξιότητες, ξεχωριστά ανά δεξιότητα µέσω της εκπαίδευσης στην ανάλυση δεδοµένων, και συνδυαστικά µέσω της εφαρµογής επιλεγµένων ή όλων των δεξιοτήτων για την επίλυση προβληµάτων και ανάπτυξη επιχειρηµάτων. Αναπόσπαστο κοµµάτι του προγράµµατος αποτελεί επίσης η ευθεία εκπαίδευση στην ανάπτυξη έγκυρων συλλογισµών, δηλαδή Λογικής, και εφαρµογής της στην αξιολόγηση διαφόρων τύπων επιχειρηµάτων. Δείτε την ενότητα 6 για περισσότερες λεπτοµέρειες αναφορικά µε το περιεχόµενο του προγράµµατος. Αναφορικά µε τις προσεγγίσεις εκπαίδευσης στην κριτική σκέψη, αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανταγωνιζόµενες σχολές σκέψης. Η πρώτη υποστηρίζει την έµµεση εκπαίδευση στις εν λόγω δεξιότητες µέσω της διδασκαλίας άλλων µαθηµάτων (π.χ. Γλώσσες, Ιστορία), ενώ η δεύτερη υποστηρίζει την άµεση, 2

3 ευθεία και ξεκάθαρη εκπαίδευση στις στοχευµένες δεξιότητες. Το παρόν πρόγραµµα υιοθετεί τη δεύτερη προσέγγιση, αυτή της άµεσης εκπαίδευσης σε στοχευµένες δεξιότητες, κυρίως λόγω µιας πληθώρας πρόσφατων µελετών που αποσκοπούν στη σύγκριση των δύο προσεγγίσεων και οι οποίες συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι η άµεση και ξεκάθαρη εκπαίδευση µαθητών στην κριτική σκέψη, πιο συγκεκριµένα στην οµάδα των δεξιοτήτων που την συγκροτούν, είναι σαφώς πιο αποτελεσµατική στην ανάπτυξή τους (βλέπε Marin & Halpern 2011 και σχετικές παραποµπές εκεί) Λεπτοµερείς στόχοι Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εµπέδωση των έξι πυρηνικών δεξιοτήτων που συγκροτούν την κριτική σκέψη, όπως έχουν προκύψει και προσδιοριστεί από την σηµαντικότερη συνεργασία διακεκριµένων ακαδηµαϊκών στον τοµέα µέχρι σήµερα (The Delphi Report) την ερµηνεία, την ανάλυση, την αξιολόγηση, την συνεπαγωγή, την επεξήγηση και την αυτορρύθµιση. Πιο κάτω παρατίθενται ορισµοί της κάθε δεξιότητας καθώς επίσης παραδείγµατα εφαρµογής της καθεµίας ξεχωριστά (Facione 2015; µετάφρ. Βασιλειάδης 2014): Ερµηνεία: Η ικανότητα του ατόµου να κατανοεί και να εκφράζει το νόηµα ή την σπουδαιότητα µιας µεγάλης ποικιλίας εµπειριών, καταστάσεων, πληροφοριών, γεγονότων, πεποιθήσεων, κρίσεων, ισχυρισµών, κανόνων, διαδικασιών, και κριτηρίων. Παραδείγµατα ερµηνείας είναι η αναγνώριση ενός προβλήµατος και η περιγραφή του, η κατανόηση των προθέσεων ενός ατόµου από τις εκφράσεις του προσώπου ή τις κινήσεις του σώµατός του, ο εντοπισµός και διαχωρισµός της βασικής ιδέας από τις επιµέρους ιδέες σε ένα κείµενο, η οργάνωση ιδεών βάσει κριτηρίων, η παράφραση ιδεών των άλλων, η κατανόηση πληροφοριών που δίνονται σε πίνακες, αφίσες ή περιγραφές, ο εντοπισµός της βασικής θέσης ή άποψης του συγγραφέα σε ένα κείµενο και η κατανόηση του σκοπού που εξυπηρετεί ένα κείµενο. Ανάλυση: Η ικανότητα του ατόµου να εντοπίζει τις σκόπιµες και πραγµατικές σχέσεις ανάµεσα σε δηλώσεις, ερωτήµατα, έννοιες, περιγραφές, ή άλλες µορφές παρουσίασης, που σκοπό έχουν την παρουσίαση εµπειριών, πιστεύω, κρίσεων, πληροφοριών ή απόψεων. Η ανάλυση περιλαµβάνει επίσης την εξέταση ιδεών και τον εντοπισµό και την ανάλυση επιχειρηµάτων σε µια επιχειρηµατολογία. Μερικά παραδείγµατα που αποδεικνύουν τον βαθµό της ικανότητας ανάλυσης ενός ατόµου είναι η αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών σε δύο ή περισσότερες προσεγγίσεις επίλυσης ενός προβλήµατος, ο εντοπισµός του βασικού ισχυρισµού σε µια επιχειρηµατολογία και η συσχέτισή του µε τα επιχειρήµατα που αναπτύσσει ο συγγραφέας για να υποστηρίξει τον ισχυρισµό του, ο εντοπισµός υποθέσεων που έπρεπε να ληφθούν υπόψη σε ένα συλλογισµό που όµως αγνοήθηκαν, και η σκιαγράφηση των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα σε προτάσεις ή παραγράφους µε το βασικό σκοπό ενός κειµένου. Αξιολόγηση: Η ικανότητα εκτίµησης της αξιοπιστίας δηλώσεων ή άλλων περιγραφών ή αναφορών που σχετίζονται µε τις αντιλήψεις, τις εµπειρίες, τις κρίσεις, τα πιστεύω ή τις απόψεις κάποιου ατόµου και ακόµα της εκτίµησης της λογικής ισχύος που ενυπάρχει σε πραγµατικές ή σκόπιµες συµπερασµατικές σχέσεις µεταξύ δηλώσεων, περιγραφών, ερωτηµάτων ή άλλων µορφών 3

4 αναπαραστάσεων σκέψης. Παραδείγµατα αξιολόγησης είναι η εκτίµηση της αξιοπιστίας ενός οµιλητή ή συγγραφέα, η σύγκριση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων εναλλακτικών ερµηνειών, ο υπολογισµός της αξιοπιστίας µιας πηγής πληροφόρησης, η εκτίµηση αν δύο ισχυρισµοί είναι αλληλοσυγκρουόµενοι, καθώς επίσης αν οι υφιστάµενς ενδείξεις υποστηρίζουν το συµπέρασµα που συνάγεται. Συνεπαγωγή: Η ικανότητα του ατόµου να εντοπίζει και να εξασφαλίζει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή λογικά έγκυρων συµπερασµάτων και για τη διαµόρφωση υποθέσεων. Μερικά παραδείγµατα επίδειξης τέτοιας δεξιότητας είναι η ικανότητα του ατόµου να συλλαµβάνει τα υπονοούµενα µηνύµατα και νοήµατα που κρύβονται πίσω από µια υποστηριζόµενη θέση, η οικοδόµηση κατανόησης από τα διάφορα στοιχεία ενός κειµένου και η ικανότητα πρόγνωσης εξελίξεων και γεγονότων που να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες σχετικές µε το θέµα. Επεξήγηση: Η ικανότητα παρουσίασης και επικοινωνίας µε ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο των τεκµηρίων και υποθέσεων που στηρίζεται µια επιχειρηµατολογία. Η επεξήγηση περιλαµβάνει επίσης την ικανότητα ενός ατόµου να δει και να εξηγήσει τη µεγάλη εικόνα. Αυτορρύθµιση: Η ικανότητα του ατόµου να ρυθµίζει τις γνωστικές του δραστηριότητες. Πιο συγκεκριµένα, περιγράφεται ως η ικανότητα του ατόµου να εφαρµόζει δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης στις δικές του συµπερασµατικές κρίσεις και ισχυρισµούς µε σκοπό να αµφισβητήσει, να επικυρώσει ή να διορθώσει την επιχειρηµατολογία του ή/και τα αποτελέσµατά της. Είναι δηλαδή η ικανότητα αυτοαξιολόγησης και αυτοδιόρθωσης. Παραδείγµατα αυτορρύθµισης είναι η αξιολόγηση προσωπικών απόψεων σε επίµαχα ζητήµατα λαµβάνοντας υπόψη πιθανό επηρεασµό από προσωπικές προτιµήσεις ή προσωπικό ενδιαφέρον, ο διαχωρισµός προσωπικών απόψεων και υποθέσεων από αυτές του συγγραφέα, ο αναστοχασµός ερµηνειών ή ισχυρισµών υπό το φως νέας ανάλυσης των γεγονότων, η αναδόµηση µιας επιχειρηµατολογίας υπό το φως λαθών που υποδείχθηκαν και αναθεώρηση συµπερασµάτων µετά από διαπίστωση υποεκτίµησης ή υπερεκτίµησης παραγόντων που αξιολογήθηκαν κατα την στιγµή της λήψης της αρχικής απόφασης. Παρόλο που πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι η καλλιέργεια των πιο πάνω δεξιοτήτων, ειδικά αν προωθηθούν σε νεαρή ηλικία, αναπόφευκτα οδηγούν σε ένα κριτικά σκεπτόµενο άτοµο, δηλαδή στο άτοµο που τις εφαρµόζει αυτόµατα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, το πρόγραµµα αποσκοπεί επίσης στην πρόσδοση ιδιαίτερης έµφασης στην καλλιέργεια των στάσεων και προσεγγίσεων που χαρακτηρίζουν το ιδεατό κριτικά σκεπτόµενο άτοµο, όπως παρατίθενται πιο κάτω (Facione 2015): ü Περιέργεια όσον αφορά µια µεγάλη γκάµα θεµάτων ü Ενδιαφέρον στο να γίνει και να παραµείνει καλά πληροφορηµένη/ος ü Ετοιµότητα αναφορικά µε ευκαιρίες για χρήση κριτικής σκέψης ü Εµπιστοσύνη στις διαδικασίες συλλογιστικά έγκυρης έρευνας ü Αυτοπεποίθηση στην προσωπική ικανότητα παραγωγής έγκυρου συλλογισµού ü Ανοικτό µυαλό σε διαφορετικές αντιλήψεις/πεποιθήσεις ü Ευελιξία στην εξέταση µιας εναλλακτικής σκοπιάς ή άποψης 4

5 ü Κατανόηση της γνώµης άλλων ατόµων ü Αντικειµενικότητα στην αξιολόγηση συλλογισµών ü Ειλικρίνεια στην αντιµετώπιση προσωπικών προτιµήσεων, προκαταλήψεων, στερεότυπων και εγωκεντρικών τάσεων ü Θέληση για επαναξιολόγηση και αναθεώρηση προσωπικών απόψεων όταν ειλικρινής ανασκόπηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τέτοια αναθεώρηση είναι απαραίτητη ü Σαφήνεια στην αναφορά µιας ερώτησης ή ανησυχίας ü Τάξη και οργάνωση στην αντιµετώπιση πολύπλοκων προβληµάτων ü Επιµέλεια στην έρευνα για ανεύρεση σχετικών δεδοµένων για τη λύση ενός προβλήµατος ü Λογικότητα στη επιλογή και εφαρµογή κριτηρίων ü Συνειδητός έλεχος προσοχής στο παρόν πρόβληµα ü Επιµονή αν προκύψουν δυσκολίες ü Ακρίβεια στο βαθµό που επιτρέπεται από το θέµα και τις περιστάσεις 1.3. Σε τι χρησιµεύει η Κριτική Σκέψη Ωφελήµατα Ø Η εκπαίδευση στην κριτική σκέψη ενισχύει την εφευρετικότητα και ανεβάζει τον δείκτη νοηµοσύνης (IQ) του εκπαιδευόµενου. Στα πλαίσια µελέτης που αξιολόγησε την επιρροή προγραµµάτων κριτικής σκέψης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά (12 ετών) που συµµετείχαν σε τέτοιο πρόγραµµα, εν αντιθέση µε τα παιδιά που δεν συµµετείχαν (control group), παρουσίασαν αξιοσηµείωτες και στατιστικά σηµαντικές βελτιώσεις στην κατανόηση κειµένου, εφευρετικότητα και δείκτη νοηµοσύνης (Herrnstein et al 1986). Ø Η εκπαίδευση στην κριτική σκέψη ενισχύει την ικανότητα λύσης προβληµάτων και βελτιώνει τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα µιας άλλης µελέτης, µόνο οι µαθητές (12 ετών) που εκπαιδεύτηκαν στο να αναγνωρίζουν άκυρους συλλογισµούς, να αναλύουν επιχειρήµατα, να αξιολογούν υποθέσεις και να διαχωρίζουν µεταξύ τεκµηρίων και ερµηνεία τεκµηρίων έδειξαν βελτίωση στις αναλυτικές τους ικανότητες όπως µπορούν να εφαρµοστούν στη λύση ακαδηµαϊκών (βιολογία) και άλλων προβληµάτων (Zohar et al 1994). Ø Ένας µεγάλος αριθµός πρόσφατων ερευνών φτάνουν στο συµπέρασµα ότι σήµερα λιγότεροι από τους µισούς απόφοιτους πανεπιστηµίου αναµένεται να µπορούν να εργαστούν στον τοµέα τους πέντε χρόνια µετά την αποφοίτηση. Εν αντιθέση µε παλαιότερες περιόδους, οι εργοδότες σήµερα δεν ψάχνουν προσωπικό µε συγκεκριµένη γνώση, αφού αυτή µπορεί να αποκτηθεί στα πλαίσια της εργοδότησης, αλλά εργοδοτούµενους µε καλές ικανότητες σκέψης και επικοινωνίας. Άτοµα, δηλαδή, που να µπορούν να µάθουν γρήγορα, να επιλύουν προβλήµατα, να σκέφτονται δηµιουργικά, να έχουν την ικανότητα να ερευνούν, να συγκεντρώνουν και να αναλύουν πληροφορίες, να φτάνουν σε έγκυρα συµπεράσµατα βάσει δεδοµένων και να επικοινωνούν τις ιδέες τους ξεκάθαρα και αποτελεσµατικά (Bassham et al 2011). Το 2013, για παράδειγµα, η εταιρεία µελετών Hart Research Associates στις ΗΠΑ βολιδοσκόπησε τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 300 µεγάλων ιδιωτικών εταιρειών αναφορικά µε τα προσόντα που ψάχνουν σε έναν υποψήφιο για πρόσληψη. 93% των στελεχών συµφώνησαν ότι οι ικανότητες ενός υποψηφίου να σκέφτεται κριτικά, να επικοινωνεί ξεκάθαρα και αποδοτικά και να επιλύει πολύπλοκα προβλήµατα ήταν πιο σηµαντικές από το πτυχίο πανεπιστηµίου που κατείχαν (Hart Research notes, 5

6 2013). Εργοδοτούµενοι που έχουν αναπτυγµένη ικανότητα κριτικής σκέψης έχουν επίσης περισσότερες πιθανότητες µη επηρεασµού τους στην προσπάθεια εξασφάλισης θέσης εργασίας από την αυτοµατοποίηση πολλών επαγγελµάτων και ανάπτυξη της τεχνητής νοηµοσύνης, αφού, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της Αµερικάνικης κυβέρνησης, η συγκεκριµένη οµάδα δεξιοτήτων συγκαταλέγεται µέσα στον µικρό αριθµό ικανοτήτων που δεν θα επηρεαστούν από τις εν λόγω τεχνολογικές εξελίξεις στο άµεσο µέλλον (τίτλος µελέτης: Artificial Intelligence, Automation and the Economy, 2016). Ø Η κριτική σκέψη είναι επίσης χρήσιµη στον τρόπο που παίρνουµε αποφάσεις, µικρές ή µεγάλες, στη ζωή µας γενικότερα. Σε µια άλλη µελέτη, ερευνητές έδωσαν ένα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης σε 356 ενήλικες, οι οποίοι ταυτόχρονα ερωτήθηκαν για αποφάσεις που λαµβάνουν στην καθηµερινότητα τους, όπως για παράδειγµα πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο αγόρασαν ρούχα που δεν φόρεσαν ή πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο πήραν µια παράλογη απόφαση στα πλαίσια µιας σχέσης. Όλες οι συµπεριφορές, παρόλο που διέφεραν ως προς την σοβαρότητα του γεγονότος που σχετίζονταν, ήταν ενδεικτικές παράλογου/παράδοξου και φτωχού συλλογισµού. Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι ενήλικες µε ψηλότερα αποτέλεσµατα στην αξιολόγηση κριτικής σκέψης ανέφεραν λιγότερα αρνητικά γεγονότα στη ζωή τους σε σύγκριση µε αυτούς που πέτυχαν χαµηλότερα αποτελέσµατα στην ίδια αξιολόγηση (de Bruin, Parker, & Fischoff, 2007). Ø Όπως είναι καλά γνωστό, η κριτική σκέψη, όταν καλλιεργηθεί σε αρκετά µεγάλο αριθµό ατόµων ενός κοινωνικού συνόλου, παίζει ζωτικό ρόλο στην δηµοκρατική διαδικασία, αφού, εν τέλει, η απόφαση για το ποιος και γιατί επιλέγεται να λαµβάνει αποφάσεις εκ µέρους όλων εναπόκειται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Εποµένως, για τη σωστή λειτουργία του πολιτεύµατος, είναι απαραίτητο οι ατοµικές αποφάσεις των πολιτών να είναι όσο το δυνατό πιο ενηµερωµένες, σκόπιµες και λειτουργικές για το σύνολο. Όπως αναφέρουν οι Bassham et al (2011) τα πλείστα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα σήµερα, συµπεριλαµβανοµένου της περιβαλλοντικής καταστροφής, της µισαλλοδοξίας και της αποσύνθεσης των συστηµάτων εκπαίδευσης και υγείας σε ανεπτυγµένα κράτη και µη, έχουν προκληθεί σε µεγάλο βαθµό από αποφάσεις/επιλογές που βασίζονταν σε παράλογους συλλογισµούς. 2. Βασική δοµή προγράµµατος Το κάθε µάθηµα θα ξεκινά µε την παράδοση του καινούργιου υλικού (π.χ. µέσω παρουσιάσεων, βίντεο, βιβλίων), βάσει του οποίου θα γίνεται πρακτική εξάσκηση και συζήτηση για περαιτέρω εµπέδωση και ανάπτυξη των στοχευµένων ικανοτήτων/δεξιοτήτων. Τα µαθήµατα θα γίνονται µία φορά την εβδοµάδα, ενάµιση ώρα το κάθε µάθηµα, και θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και εµπέδωση των δεξιοτήτων που αναφέρονται στην ενότητα Για την επιτυχή ανάπτυξη των εν λόγω χαρακτηριστικών, ο µαθητής θα καλείται να αφιερώνει ακόµη µία ώρα δουλειάς στο σπίτι ανά εβδοµάδα, κυρίως για την λύση προβληµάτων, ανάπτυξη µικρών εργασιών (π.χ. πρότζεκτς) που θα καταγράφουν θέσεις βασισµένες σε τεκµήρια και έγκυρους συλλογισµούς και προετοιµασία για συζήτηση (ντιµπέιτ) στην τάξη. 6

7 3. Ελάχιστες προϋποθέσεις φοίτησης Ηλικία: 13 χρονών Γλώσσα: Το πρόγραµµα θα διδάσκεται στα Αγγλικά. Ελάχιστο επίπεδο Αγγλικών το Intermediate. 4. Βιβλία Στα πλαίσια του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθούν κυρίως τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία µπορείτε να προµηθευτείτε µέσω διαδυκτίου (αν υπάρχουν δυσκολίες, µπορούµε να διευθετήσουµε την προµήθειά τους εκ µέρους του µαθητή). Συχνά, θα χρησιµοποιείται επιπρόσθετο υλικό, το οποίο δεν χρειάζεται να αγοραστεί. 1. Parks, Sandra & Black, Howard. Building Thinking Skills (Level 3 Figural). The Critical Thinking Company. USA 2. Connors-Nelson, Catherine. Practical Critical Thinking (grades 9-12). The Critical Thinking Company. USA 5. Αξιολόγηση Οι µαθητές θα αξιολογηθούν στη βάση δύο ξεχωριστών εξετάσεων στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους. Η πρώτη θα αξιολογεί τις ικανότητες (κριτικής) σκέψης του υποψηφίου, ενώ η δεύτερη θα αξιολογεί τις στάσεις και προσεγγίσεις που χαρακτηρίζουν τον υποψήφιο. Οι εξετάσεις προέρχονται από τις ΗΠΑ, συγκεκριµένα τον εγνωσµένου κύρους οργανισµό Insight Assessment, ο οποίος ειδικεύεται στη δηµιουργία και παροχή αξιολογήσεων σχετικές µε το θέµα. Μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου θεωρούν τις συγκεκριµένες αξιολογήσεις σηµαντικό προσόν κατά την αποτίµηση υποψηφίων. Οι εξετάσεις θα είναι στα Αγγλικά. a. EDUCATE INSIGHT Reasoning Skills Grades 9-12 b. EDUCATE INSIGHT Thinking Mindset Grades Αναλυτικό πρόγραµµα (προκαταρτικό) Εβδοµάδα Κριτική σκέψη Αναλυτικές δεξιότητες 1 Τι είναι η κριτική σκέψη και γιατί είναι απαραίτητη Τι είναι οι αναλυτικές δεξιότητες και γιατί είναι απαραίτητες 2 Εµπόδια στη κριτική σκέψη Σχηµατικές οµοιότητες 3 Βασικές έννοιες κριτικής Συνδυασµός σχηµάτων σκέψης: γεγονός VS γνώµη 4 Βασικές έννοιες κριτικής σκέψης: πιθανότητα VS βεβαιότητα Συµπλήρωση σχηµατικών ακολουθιών 7

8 5 Τεκµήρια/Αποδείξεις; δηµιουργική σκέψη και δηµιουργική λύση προβληµάτων 6 Κριτική σκέψη και γλώσσα: Aσάφεια Αναγνώριση Διαχωρισµός ακολουθιών σε συµφωνία Παραγωγή παρόµοιων σχηµάτων: µεγένθυνση, σµίκρυνση Αναγνώριση Παραγωγή συµµετρίας 1 Αναγνώριση Παραγωγή συµµετρίας 2 Κάλυψη επιφάνειας 7 Κριτική σκέψη και γλώσσα: Αοριστία 8 Κριτική σκέψη και γλώσσα: Ευφηµισµός 9 Κριτική σκέψη και γλώσσα: Υπερβολή 10 Επιχειρήµατα/Συλλογισµοί Αναγνώριση όγκου 11 Αναγνώριση επιχειρηµάτων Συµπαγές σώµατα 1 12 Επαγωγικός συλλογισµός Συµπαγές σώµατα 2 13 Παραγωγικός συλλογισµός Σχηµατικές ακολουθίες 14 Αξιολόγηση συλλογισµών/επιχειρηµάτων 1 15 Αξιολόγηση συλλογισµών/επιχειρηµάτων 2 16 Άκυροι συλλογισµοί βάσει συσχετισµού 17 Άκυροι συλλογισµοί βάσει υπόθεσης 18 Άκυροι συλλογισµοί βάσει αδύναµης επαγωγής 19 Άκυροι συλλογισµοί βάσει ασάφειας 20 Ανίχνευση Αποφυγή άκυρων συλλογισµών 21 Εφαρµογή κριτικής σκέψης: Διαφήµιση 22 Τα υπέρ και τα κατά της διαφήµισης Περιστροφή σχηµάτων Αντανάκλαση Πτυχή µοτίβων 1 Πτυχή µοτίβων 2 Παραγωγή µοτίβων Πτυχή µοτίβων κύβου Περιστροφή κύβων 1 Περιστροφή κύβων 2 Ταξινόµηση σχηµάτων: περιγραφή αντιστοίχιση κλάσεων Αλλαγή χαρακτηριστικών 23 Πως πείθουν οι διαφηµίσεις: τεχνικές 24 Κριτική αντιµετώπιση Ταξινόµηση µοτίβων διαφήµισης 25 Άµεσες αποδείξεις/τεκµήρια Διαφορετικοί τρόποι ταξινόµησης 26 Έµµεσες αποδείξεις/τεκµήρια Ανακάλυψη κλάσεων, επικαλυπτώµενων και µη 27 Μαρτυρία αυτόπτη µάρτυρα Ανίχνευση κλάσεων και µνήµη 28 Αξιοπιστία µαρτυρίας αυτόπτη Σχηµατικές αναλογίες µάρτυρα 29 Ψευδείς ειδήσεις Ζεύγη: συµπλήρωση 8

9 Παραπληροφόρηση: πως αντιµετωπίζονται 1 30 Συζήτηση Σχηµατικές αναλογίες: ακολουθώντας τον κανόνα 31 Συζήτηση Σχηµατικές αναλογίες: ζεύγος, συµπαγές σχήµα, κύβος 1 Σε αυτό το µάθηµα οι εκπαιδευόµενοι θα καταπιαστούν µε το πρόγραµµα/παιγνίδι που δηµιούργησαν ερευνητές από την Oλλανδία και τη Μ. Βρετανία που έχει ως αυτοσκοπό την εκπαίδευση στην αναγνώριση των ψευδών ειδήσεων (fake news) - 9

10 Βιβλιογραφία Βασιλειάδης, Γ Καλλιέργεια δεξιοτήτων επιχειρηµατολογίας και κριτικής σκέψης σε µαθητές δηµοτικού σχολείου µέσα από την χαρτογράφηση επιχειρηµάτων (διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήµιο Κύπρου: Λευκωσία. Bassham, G., Irwin, W., Nardone, H. & Wallace, J. M Critical Thinking: A student s introduction (4 th ed.). McGraw-Hill Companies: New York. de Bruin, W. B., Parker, A. M., & Fischhoff, B Individual differences in adults decision-making competence. Journal of Personality and Social Psychology, 92, Facione, P. A Critical Thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Millbrae, CA: The California Academic Press. Facione, P. A Critical Thinking: What is it and why it counts. (από: What-It-Is-and-Why-It-Counts/Critical-Thinking-What-It-Is-and-Why-It-Counts-PDF) Hart Research Notes IT TAKES MORE THAN A MAJOR: Employer Priorities for College Learning and Student Success. Hart Research Associates, 1724 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC Herrnstein RJ, Nickerson RS, Sanchez M and Swets JA Teaching thinking skills. American Psychologist 41: Κουτσελίνη, Μ Ανάπτυξη προγραµµάτων Θεωρία Έρευνα Πράξη. Λυθροδόντας press: Λευκωσία. Lai, R. E Critical Thinking: A literature review. Research report (από Marin, M. L. & Halpern, F. D Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit Instruction produces greatest gains. Thinking Skills and Creativity 6: Ματσαγγούρας Η Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη, τόµος Β, Αθήνα: Gutenberg. Νieto, A. & Saiz, C Evaluation of Halpern s Structural Component for improving critical thinking. The Spanish Journal of Psychology 11(1): van Gelder, T. J How to improve critical thinking using educational technology. In G. Kennedy, M. Keppell, C. McNaught and T. Petrovic (Eds.), Meeting at the Crossroads: Proceedings of the 18th Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education (pp ). Melbourne: Biomedical Multimedia Unit, The University of Melbourne. van Gelder, T.J Teaching Critical Thinking: Some Lessons from Cognitive Science. College Teaching 45: 1-6. Zohar A, Weinberger Y and Tamir P The effect of the biology critical thinking project on the development of critical thinking. Journal of Res. Sci. Teaching 31(2):

Lumiere Institute Κριτική Σκέψη και Ανάλυση (επίπεδο 1) Σύνοψη προγράµµατος Δρ Χάρης Κωνσταντίνου

Lumiere Institute Κριτική Σκέψη και Ανάλυση (επίπεδο 1) Σύνοψη προγράµµατος Δρ Χάρης Κωνσταντίνου Κριτική Σκέψη και Ανάλυση (επίπεδο 1) Σύνοψη προγράµµατος 2018 2019 Δρ Χάρης Κωνσταντίνου harris@lumiere.ac.cy What is the hardest task in the world? To think. Ralph Waldo Emerson 1. Περιγραφή, στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηκριτική. σκέψη. Α. ηµητρίου, Αν. Καθηγήτρια ΤΕΕΠΗ, υποστηρικτικόυλικό διαλέξεων µαθήµατος

Ηκριτική. σκέψη. Α. ηµητρίου, Αν. Καθηγήτρια ΤΕΕΠΗ, υποστηρικτικόυλικό διαλέξεων µαθήµατος Ηκριτική σκέψη Η κριτική σκέψη σχετίζεται µε τη διερεύνηση του κόσµου µας και του τρόπου µε τον οποίο η κοινωνία διαµορφώνεται από εµάς καθώς επίσης από τον τρόπο µε τον οποίο εµείς διαµορφωνόµαστε απότηνκοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία

Διδακτική Μεθοδολογία Διδακτική Μεθοδολογία Εαρινό εξάμηνο 2018-19 Διδασκαλία και Κριτική Σκέψη Βασικοί παιδαγωγικοί όροι Κοινωνικοποίηση Διδασκαλία Μόρφωση Εκπαίδευση Διαδικασία ένταξης και δραστηριοποίησης με την εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Σχεδιασμός στρατηγικών για διερεύνηση 1.1. Εντοπίζουν σημαντικές ανάγκες/ προβλήματα/ ερωτήματα για διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης

Γιαννάκης Βασιλειάδης 4o Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕ - ΟΛΤΕΚ Λευκωσίας «Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο: Εργαστήριο Κριτικής Σκέψης» Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Fake News ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Γραμμή βοηθείας Ενημέρωση-Επαγρύπνηση Γραμμή παράνομου περιεχομένου

Fake News ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Γραμμή βοηθείας Ενημέρωση-Επαγρύπνηση Γραμμή παράνομου περιεχομένου Fake News ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 210 6007686 www.safeline.gr Γραμμή βοηθείας Ενημέρωση-Επαγρύπνηση Γραμμή παράνομου περιεχομένου Η διασπορά ψευδών ειδήσεων ήταν και συνεχίζει να είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Αποφάσεων και Πληροφορίες

Λήψη Αποφάσεων και Πληροφορίες Λήψη Αποφάσεων και Πληροφορίες Διαδικασία λήψεως αποφάσεων Δεδομένα - πληροφορίες και managers Πληροφοριακά συσυστήματα και οργανισμοί Λάθη και επιλογές κατα τη λήψη αποφάσεων 1 1 Είδη αποφάσεων - προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Πέρα όµως από την Γνωσιακή/Εννοιολογική ανάλυση της δοµής και του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Πρακτικές αξιολόγησης κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών» Γιάννης Χριστάκης Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ MATHDebate - Η Φωνή των Φοιτητών - Ψάχνοντας την Αριστεία στην Εκπαίδευση Μαθηματικών μέσω της Αύξησης των Κινήτρων για Μάθηση (project 2016-2018) mathdebate.eu Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία The project Εισαγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και διδασκαλία Στόχοι Να κατανοήσετε τις έννοιες της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και ένταξης στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4.1. Αποτελέσματα από το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης δασκάλων και πειραματικής εφαρμογής των νοερών

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία στο εργαστήριο. Kώστας Χαρίτος - ΔιΧηΝΕΤ

Η διδασκαλία στο εργαστήριο. Kώστας Χαρίτος - ΔιΧηΝΕΤ Η διδασκαλία στο εργαστήριο Kώστας Χαρίτος - ΔιΧηΝΕΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποιος είναι ο σκοπός της Τα είδη των εργαστηριακών ασκήσεων. Αξιολόγηση της διδασκαλίας στο εργαστήριο Παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κατερίνα Σάλτα ΔιΧηΝΕΤ 2017-2018 Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστήμων 1. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 11: Επίλυση Προβλημάτων

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 11: Επίλυση Προβλημάτων Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 11: Επίλυση Προβλημάτων Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Επισκόπηση της διαδικασίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

CRITHINKEDU. Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula

CRITHINKEDU. Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula CRITHINKEDU Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula 2017 Η Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση Ευάγγελος Φραδέλος Νοσηλευτής Ψ.Υ., MSc, PhD(c), Επιστημονικός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Παράρτημα Βόλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙIΙ Δρ. Γιώργος Μαγγόπουλος ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (self-assessment) Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε;

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; 4% 56% ΚΑΘΟΛΟΥ 4% 36% Θεωρείτε και σε τι βαθμό ικανοποιητικό τον συντονισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

O μετασχηματισμός μιας «διαθεματικής» δραστηριότητας σε μαθηματική. Δέσποινα Πόταρη Πανεπιστήμιο Πατρών

O μετασχηματισμός μιας «διαθεματικής» δραστηριότητας σε μαθηματική. Δέσποινα Πόταρη Πανεπιστήμιο Πατρών O μετασχηματισμός μιας «διαθεματικής» δραστηριότητας σε μαθηματική Δέσποινα Πόταρη Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της δραστηριότητας Δραστηριότητα είναι κάθε ανθρώπινη δράση που έχει ένα κίνητρο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές; (Pellegrino, Chudowsky) Σε ποιο βαθμό; Τι δεν μάθανε; Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Βοηθά να δούμε αν πετύχαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανώλης Πατσαδάκης Γιατί Αξιολόγηση των Μαθητών; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποστηρίζει την επίτευξη των γενικών εκπ/κών στόχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ B ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OIKONOMIKH ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 1 Επισκόπηση της Παρουσίασης Βασικά βήματα οργάνωσης και σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Αξιολόγησης στην

Ο Ρόλος της Αξιολόγησης στην Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 4. Αξιολόγηση µε τη βοήθεια Υπολογιστή Ο Ρόλος της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για δύο κυρίως λόγους: Έλεγχο γνώσεων των εξεταζοµένων - κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΛΕΙΩ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΛΕΙΩ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΚΛΕΙΩ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΠΕΘ 04.07.2019 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS Effandi Zakaria and Norulpaziana Musiran The Social Sciences, 2010, Vol. 5, Issue 4: 346-351 Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η µέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας. Συζήτηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; εφευρετικότητας

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η µέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας. Συζήτηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; εφευρετικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η µέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής. Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής. Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Δομή παρουσίασης Αξιολόγηση: Έννοια & Σημασία Σκοποί Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα 2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα Η προώθηση της συμμετοχής των νέων μέσα από την παγκόσμια πολιτότητα μπορεί να έχει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Οι ικανότητες που μπορούν να αναπτυχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Απ' την Τραμπάλα στο Μοχλό, την Απλούστερη Μηχανή!

Απ' την Τραμπάλα στο Μοχλό, την Απλούστερη Μηχανή! Απ' την Τραμπάλα στο Μοχλό, την Απλούστερη Μηχανή! Συγγραφέας Φωτογλίδης Χρήστος, Φυσικός (Α.Π.Θ.), MEd Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ισορροπία τραμπάλας - Παιχνίδι και Μάθηση Περιοχή γνωστικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες

Σχολικός εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες Σχολικός εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες Εισηγητές: Απόστολος Κ. Σωτηρίου Γεώργιος Β. Παπαβασιλείου 20ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων 17&18 Μαρτίου 2009 Αλφαβητισμός Γραμματισμός Literacy Εγγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμσίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Αντεστραμμένη Διδασκαλία (flipped classroom) και Τεχνητή Νοημοσύνη (Α.Ι.) στην εκπαίδευση

Αντεστραμμένη Διδασκαλία (flipped classroom) και Τεχνητή Νοημοσύνη (Α.Ι.) στην εκπαίδευση 17 ο Ετήσιο Συνέδριο «Βελτίωση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στο δημόσιο σχολείο. Προτάσεις και Προοπτικές» Αντεστραμμένη Διδασκαλία (flipped classroom) και Τεχνητή Νοημοσύνη (Α.Ι.) στην εκπαίδευση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ Δημήτριος Γκότζος

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ Δημήτριος Γκότζος Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δρ Δημήτριος Γκότζος Γενικές αρχές της εκπαίδευσης Παροχή γενικής παιδείας Καλλιέργεια δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούµε να εντοπίσουµε 2 βασικά ερωτήµατα για τα Παραδοτέα της εκπαιδευτικής καινοτοµίας των Ερευνητικών Εργασιών 1. ΠΩΣ καθορίζονται τα Παραδοτέα (ε

Μπορούµε να εντοπίσουµε 2 βασικά ερωτήµατα για τα Παραδοτέα της εκπαιδευτικής καινοτοµίας των Ερευνητικών Εργασιών 1. ΠΩΣ καθορίζονται τα Παραδοτέα (ε ΗΜΕΡΙ Α: «Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ» 12 Νοεµβρίου 2011 Οµιλία: «Ταπαραδοτέατων ΕρευνητικώνΕργασιών» Εισηγητής: ΒασίληςΤσατήρης, ΠΕ14 Γεωπόνος Γραµµατέας.Σ. Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. Μπορούµε να εντοπίσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματολογία ως μέσο ανάπτυξης κριτικής σκέψης: εφαρμογές στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων»

Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματολογία ως μέσο ανάπτυξης κριτικής σκέψης: εφαρμογές στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLAN CYPRUS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματολογία ως μέσο ανάπτυξης κριτικής σκέψης: εφαρμογές στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας

Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας Natalija Žalec Slovenian Institute for Adult Education (SIAE)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ3019 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Κοινωνιολογίας ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 217 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική Ψυχολογία Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης Τιείναιοφάκελοςυλικούμαθητή; Συστηματική και οργανωμένη συλλογή στοιχείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Δεξιότητες

Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Δεξιότητες Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Η Μάθηση Μου: Προηγούμενη Γνώση, Καθορισμός Στόχων, Στρατηγικές, Τεκμήρια, Αυτοαξιολόγηση Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές/μαθήτριες σχεδιάζουν τη μάθησή, αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν επιτύχει τα εξής:

Συγκεκριμένα, στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν επιτύχει τα εξής: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΩΤΣΙΔΗ ΑΡΧΕΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα