ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007)

2 Περιεχόµενα Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 5 Β. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 6-29 Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου και Εταιρίας Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Συνολικού Εισοδήµατος Οµίλου Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Συνολικού Εισοδήµατος Εταιρίας Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Οµίλου και Εταιρίας 36 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οµίλου και Εταιρίας 37 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Kεφαλαίων Οµίλου και Εταιρίας Ε. 1. Γενικές Πληροφορίες Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Βασικές Λογιστικές Αρχές Βάση Ενοποίησης Συναλλαγµατικές µετατροπές Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Κόστος δανεισµού Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Κόστος έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων Χρηµατοοικονοµικά µέσα Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες (απλές οικονοµικές καταστάσεις) Αποθέµατα Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόµενες υποχρεώσεις Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού-παροχές στο προσωπικό Κρατικά Ασφαλιστικά προγράµµατα 60 2

3 Περιεχόµενα Κρατικές επιχορηγήσεις ανειακές υποχρεώσεις Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχων και Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος Αναγνώριση εσόδων Έξοδα Μερίσµατα Μισθώσεις (ως µισθωτής ή εκµισθωτής) Κέρδη/(Zηµίες) ανά µετοχή Πληροφόρηση κατά τοµέα Έσοδα και Έξοδα Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Κέρδη/(Ζηµίες) ανά µετοχή Ενσώµατα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα σε επένδυση Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Χρηµατικά διαθέσιµα Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Μερίσµατα Μακροπρόθεσµα δάνεια Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Εµπορικές υποχρεώσεις 103 3

4 Περιεχόµενα 27. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα Βραχυπρόθεσµα δάνεια Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης χρηµατοοικ/κού κινδύνου Χρηµατοοικονοµικά µέσα Εύλογη αξία εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων 120 ΣΤ. Στοιχεία και Πληροφορίες 121 Ζ. Πληροφορίες Άρθρου 10 Ν. 3401/

5 Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»: 1. Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και /νων Σύµβουλος 2. Ευαγγελία Μυλωνά, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και /νουσα Σύµβουλος 3. Γεώργιος ουκίδης, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Υπό την ανωτέρω ιδιότητα µας, δηλώνουµε µε την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουµε: α. Οι συνηµµένες ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η εκεµβρίου 2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. και β. Η συνηµµένη ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Κιλκίς, 30 Μαρτίου 2015 Οι βεβαιούντες, Ο Πρόεδρος του.σ. & /νων Σύµβουλος Η Αντιπρόεδρος του.σ. & /νουσα Σύµβουλος Το Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Γεώργιος Α. Μυλωνάς Ευαγγελία Α. Μυλωνά Γεώργιος Ι. ουκίδης 5

6 Β. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. επί των ενοποιηµένων και εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 01/01/ /12/2014 Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του Οµίλου και της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την τρέχουσα χρήση, σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην χρήση αυτή και η επίδραση τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι προοπτικές καθώς επίσης οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ο Όµιλος και η Εταιρία ενδέχεται να αντιµετωπίσουν στην επόµενη χρήση και τέλος παρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων. Επιπλέον παρατίθεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ν. 3873/2010. I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης και η Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Συνολικού Εισοδήµατος προέκυψαν από την ενοποίηση των αντιστοίχων Οικονοµικών Καταστάσεων των εταιριών: «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής: 1. Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε., 2. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε., 3. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE S.A.E., 4. ALUMIL BULGARIA S.R.L., 5. ALUMIL VARNA S.R.L., 6. ALUMIL FRANCE S.A.S., 7. ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH, 8.ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD, 9. ALUMIL CY LTD, 10. ALUMIL GROUP LTD, 11. ALUMIL MOLDAVIA S.R.L., 12. ALUMIL HUNGARY K.F.T., 13. ALUMIL UKRANIA S.R.L., 14. ALUMIL POLSKA S.R.L., 15. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., 16. ALUMIL YU INDUSTRY S.A., 17. ALUMIL SKOPJE D.O.O., 18. ALUMIL GULF FZC, 19. ALUMIL FABRICATION INC. Η σχέση που καθορίζει την ενοποίηση είναι σχέση Μητρικής-θυγατρικών. Σηµειώνουµε ότι στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνονται οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL EXTRUSION S.R.L (ποσοστό συµµετοχής 100%)), της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL YU INDUSTRY S.A. (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALPRO VLASENICA A.D. (ποσοστό συµµετοχής 61,37%)) και µε την ALUMIL MONTENEGRO D.O.O. (ποσοστό συµµετοχής 100%)), της θυγατρικής Εταιρίας EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE S.A.E (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL MISR FOR TRADING S.A.E (ποσοστό συµµετοχής 99,5%)), της θυγατρικής Εταιρίας ΑLUMIL GROUP LTD (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL YUG LTD (ποσοστό συµµετοχής 90%), µε την LMG EUROPIAN TECHNOLOGIES LTD (ποσοστό συµµετοχής 100% )), µε την ΑLUMIL ALBANIA Sh.P.K. (ποσοστό συµµετοχής 99,27%) και µε την ALUTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100%) και της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL GULF FZC (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL MIDDLE EAST JLT (ποσοστό συµµετοχής 70%)). 6

7 Επίσης σηµειώνεται ότι στην ενοποίηση περιλήφθηκε η Εταιρία «Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.» παρά το γεγονός ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. κατέχει ποσοστό 50% επειδή η Μητρική Εταιρία ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη θυγατρική. εν υπάρχουν µετοχές της Μητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το 2014 εξακολούθησε να είναι µια ακόµη δύσκολη χρονιά ύφεσης, µε την παγκόσµια οικονοµία να επιβραδύνεται ακόµα περισσότερο λόγω της υψηλής αβεβαιότητας που τροφοδοτήθηκε από την κρίση χρέους της ευρωζώνης, τις επιπτώσεις της δηµοσιονοµικής πολιτικής που εφαρµόστηκε σε πολλές προηγµένες οικονοµίες, τη µείωση της αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών και την αύξηση της ανεργίας. Στην ελληνική οικονοµία, η κατάσταση ήταν ακόµη χειρότερη µε την βαθιά κρίση του χρέους του κράτους να οδηγεί σε πρόσθετα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που οδήγησαν στην πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ ο περιορισµός της ρευστότητας από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που κινήθηκε σε οριακά επίπεδα είχαν σαν αποτέλεσµα την έλλειψη κεφαλαίων κίνησης για την οµαλή λειτουργία πολλών ελληνικών εταιρειών. Ο Όµιλος δραστηριοποιήθηκε σε αυτό το αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον, προσαρµόζοντας τη λειτουργία του σε επίπεδα που του επέτρεπαν οι ταµειακές του ροές. Όµιλος και η Εταιρία έχουν προσηλωθεί στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και ακολουθώντας µία στρατηγική εξωστρέφειας, έχουν καταφέρει να διεισδύσουν σε νέες αγορές ώστε να αντιστρέψουν την πτώση του κύκλου εργασιών και την αύξησης των ζηµιών τους. Κλάδος Αλουµινίου Αναφορικά µε την εξέλιξη της τιµής της πρώτης ύλης της Εταιρίας, των ράβδων αλουµινίου, αναφέρουµε πως κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, η τιµή του αλουµινίου - όπως φαίνεται και από το παρακάτω γράφηµα, κινήθηκε µε σηµαντικές διακυµάνσεις λόγω των εξαιρετικά ευµετάβλητων συνθηκών στις αγορές εµπορευµάτων. 7

8 Πηγή: London Metal Exchange Όσον αφορά την τιµολόγηση του αλουµινίου, οι αναλυτές διατηρούν τις προβλέψεις στα ίδια επίπεδα για το Στατιστικά Παγκόσµιας Παραγωγής Πρωτόχυτου Αλουµινίου (Χιλιάδες µετρικοί τόνοι) Αραβικές Αν. & Βόρεια Νότια υτική Έτος Αφρική Ασία Χώρες/ Κεντ. Ωκεανία Αµερική Αµερική Ευρώπη Κόλπος Ευρώπη Σύνολο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Πηγή: International Aluminium Institute Αναφορά Συνολικού Αποθέµατος LME (χιλιάδες µετρικοί τόνοι) Βόρεια Νότια Έτος Αφρική Αµερική Αµερική Ασία Ευρώπη Ωκεανία Σύνολο Πηγή: International Aluminium Institute 8

9 IΙI. ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 172,2 εκατ. έναντι Ευρώ 176,3 εκατ. της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας µείωση κατά 2,3%. Το µικτό κέρδος ανήλθε σε Ευρώ 33,6 εκατ., ήτοι ποσοστό 19,5% επί των πωλήσεων παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το αντίστοιχο της προηγούµενης χρήσης κατά 8,5%. Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 104,9 εκατ. έναντι Ευρώ 118,2 εκατ. της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας µείωση κατά 11,3%.Το µικτό κέρδος ανήλθε σε Ευρώ 13 εκατ. ήτοι ποσοστό 12,4% επί των πωλήσεων παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το αντίστοιχο της προηγούµενης χρήσης κατά 15,34%. Η αύξηση των µικτών κερδών στον Όµιλο και στην Εταιρία παρά την µείωση των πωλήσεων γενικότερα και ειδικότερα των πωλήσεων προϊόντων µε µεγαλύτερο µικτό περιθώριο κέρδους, οφείλεται στη σηµαντική µείωση των δαπανών. EBITDA - Αποτελέσµατα προ φόρων Τα κέρδη προ φόρων τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 8,4 εκατ., έναντι Ευρώ 5,9 εκατ., του 2013, σηµειώνοντας αύξηση 41,04%. Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν στα Ευρώ 11,2 εκατ. από Ευρώ 14,9 εκατ. το 2013, σηµειώνοντας µείωση 24,97%, ενώ οι καθαρές ζηµίες του Οµίλου (ζηµίες µετά φόρων και µη ελεγχουσών συµµετοχών), διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 10,7 εκατ. έναντι Ευρώ 16,1 εκατ. της χρήσης 2013). Η µείωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, σε επίπεδο Οµίλου, σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση οφείλεται στα χαµηλότερα επιτόκια δανεισµού και στα νέα µακροπρόθεσµα δάνεια που έχουν ληφθεί από θυγατρικές για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου παρουσιάζει αύξηση κατά 3,3% από Ευρώ 154,9 εκατ. σε Ευρώ 160 εκατ. Ταµιακές ροές Οι ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται οριακά θετικές στη χρήση 2014 σε επίπεδο Οµίλου µε µικρή αύξηση σε σχέση µε την χρήση 2013 που συνέβαλλε στην καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου κατά Ευρώ 4,2 εκατ. Περιουσιακά στοιχεία υποχρεώσεις Το ενεργητικό του Οµίλου την 31η εκεµβρίου 2014 ανήλθε σε Ευρώ 305 εκατ. περίπου παρουσιάζοντας µείωση έναντι του 2013 κατά Ευρώ 8,6 εκατ. περίπου, ήτοι ποσοστό 2,7%. Ο Όµιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσµατα του και την επίδοση του σε µηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσµατικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαµβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά µέτρα. Οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που εκφράζουν την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου παρουσιάζονται παρακάτω. Η στήλη "% Μεταβ." εκφράζει την ποσοστιαία µεταβολή από την προηγούµενη χρήση. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ % Μεταβ. Άµεση ή Ταχεία (φορές) 1,01 0,89 13,35% Κυκλοφοριακή (φορές) 1,86 1,59 17,46% ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Σύν. ανείων / Ίδ. Κεφ. 2,53 2,12 19,29% 9

10 Καθαρός ανεισµός / EBITDA 19,14 26,13-26,76% ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Κυκλοφ. Ταχύτ Μ.Ο. Αποθεµάτων (ηµέρες) ,05% Κυκλοφ. Ταχύτ Μ.Ο. Απαιτήσεων (ηµέρες) ,27% Κυκλοφ. Ταχύτ Προµηθευτών (ηµέρες) ,23% είκτες Ρευστότητας Οι δείκτες άµεσης (1,01 το 2014, από 0,89 το 2013) και κυκλοφοριακής (1,86 το 2014, από 1,59 το 2013) ρευστότητας παρουσίασαν αύξηση, κατά 13,35% και 17,46% αντίστοιχα, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. είκτες Μόχλευσης Ο δείκτης των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζει αύξηση στο 2,53 από 2,12 το 2013 ενώ βελτίωση παρουσιάζει ο δείκτης του καθαρού δανεισµού (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων µείον τα διαθέσιµα) προς τα λειτουργικά (EBITDA) κέρδη, διαµορφωµένος στο 19,14 από 26,13 το είκτες Κυκλοφοριακής ταχύτητας Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (185 ηµέρες το 2014, από 175 ηµέρες το 2013) αυξήθηκε κατά 6,05% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (121 ηµέρες το 2014, από 131 ηµέρες το 2013) βελτιώθηκε κατά 7,27% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα προµηθευτών (56 ηµέρες το 2014, από 58 ηµέρες το 2013) µειώθηκε κατά 3,24% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επενδύσεις Ο Όµιλος, στην προσπάθειά του για διαρκή πρωτοπορία στον κλάδο και παραγωγή καινοτόµων προϊόντων, υλοποίησε επενδύσεις στοχεύοντας στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, στην επέκταση των εγκαταστάσεών του και τη βελτίωση του µηχανολογικού εξοπλισµού. Οι προσθήκες παγίων του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 3,8 εκατ. περίπου για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 (2013: Ευρώ 8,4 εκατ. περίπου). Οι σηµαντικότερες από αυτές αφορούν: Για τη Μητρική: Πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, προµήθεια µηχανηµάτων και αναβάθµιση µηχανολογικού εξοπλισµού, ήτοι πρόσθετα εξαρτήµατα, καλούπια, µήτρες, συνολικής αξίας Ευρώ 1,6 εκατ. περίπου (2013: Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου). Για τις θυγατρικές εξωτερικού: Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL YU INDUSTRY S.A. και στη θυγατρική της Εταιρία ALPRO AD, που αφορούν κυρίως την προµήθεια και εγκατάσταση κτιριακού, µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού ύψους Ευρώ 0,7 εκατ. περίπου (2013: Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου). Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ROM INDUSTRY που αφορούν κυρίως κτιριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό συνολικού ύψους Ευρώ 0,3 εκατ. περίπου (2013: Ευρώ 2,7 εκατ. περίπου). 10

11 Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL BULGARIA που αφορούν κυρίως κτιριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό συνολικού ύψους Ευρώ 0,3 εκατ. περίπου. Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ALBANIA Sh.P.K. που αφορούν κυρίως προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού ύψους Ευρώ 0,5 εκατ. περίπου (2013: Ευρώ 0,4 εκατ. περίπου). Περιβάλλον Ο Όµιλος ΑΛΟΥΜΥΛ, ένας Όµιλος µε πολύχρονη εµπειρία και συνεχή ανάπτυξη στον κλάδο του σχεδιασµού, ανάπτυξης, παραγωγής και εµπορίας συστηµάτων αλουµινίου για αρχιτεκτονική και βιοτεχνική χρήση έχει συνειδητοποιήσει και αναγνωρίζει ότι η ανεξέλεγκτη οικονοµική ανάπτυξη δεν συµβαδίζει µε την πρόοδο και την ευηµερία των πολιτών. Συµπορεύονται µόνο όταν διασφαλίζεται η φιλικότητα των παραγωγικών διαδικασιών απέναντι στο περιβάλλον, η πρόληψη και ο περιορισµός της ρύπανσης, η εξοικονόµηση ενέργειας, φυσικών πόρων και αναλωσίµων υλικών, η αναζήτηση και η αξιοποίηση εναλλακτικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η µείωση στον µικρότερο δυνατό βαθµό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον µέσα από στόχους, προσχεδιασµένες και οργανωµένες ενέργειες και µέσα από προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η φιλοσοφία αυτή, σύµφωνα µε την πολιτική της βιώσιµης ανάπτυξης, είχε σαν αποτέλεσµα την απόφαση της ιοίκησης της εταιρίας για την εγκατάσταση, εφαρµογή και πιστοποίηση το 2002 Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001:1996 για τα τµήµατα διέλασης, ηλεκτροστατικής βαφής, βαφής σε αποµίµηση ξύλου και παραγωγής θερµοµονωτικών προφίλ και περαιτέρω την αναβάθµιση του πιστοποιητικού σύµφωνα µε την βελτιωµένη έκδοση του προτύπου ΕΝ ISO 14001: 2004 το έτος Η παρακάτω δήλωση αρχών και προθέσεων που αποτελεί και την Περιβαλλοντική Πολιτική της επιχείρησης στόχο έχει να προδιαγράψει το πλαίσιο για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Στόχος της επιχείρησης Η ΑΛΟΥΜYΛ Α.Ε., µία συνεχώς αναπτυσσόµενη βιοµηχανία αλουµινίου αναγνωρίζει ότι η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί και πρέπει να συµβαδίζει µε ένα υγιές περιβάλλον και συνεπώς, ήταν και είναι στους στόχους της να συνδυάσει τη δυναµική της πορεία µε τον απαραίτητο σεβασµό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του. Αρχές βελτίωσης Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η ιοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ δεσµεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους (οικονοµικούς και ανθρώπινους) ώστε να επιτύχει: Την ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού τρόπου σκέψης στις καθηµερινές της αποφάσεις. Την ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας. Την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Την πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών που θα µπορούσαν να προκαλέσουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Την παρακολούθηση της εξέλιξης νέων καθαρότερων τεχνολογιών µε σκοπό την υιοθέτηση τους. Τη συµµόρφωση και, όπου είναι δυνατό, την υπέρβαση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 11

12 Την διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού, πελατών και προµηθευτών της. Τη γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής στο προσωπικό και τη διαθεσιµότητά της σε όλους τους ενδιαφερόµενους. Εφαρµογή της πολιτικής Η ΑΛΟΥΜΥΛ θα επιτύχει την εφαρµογή των αρχών αυτών µε τα εξής µέτρα: Θέσπιση σαφών και µετρήσιµων στόχων, όπου είναι δυνατό, ώστε να αξιολογεί την επίδοσή της. ιενέργεια τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Προσφορά της κατάλληλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της και ιδιαίτερα στο προσωπικό που έχει περιβαλλοντικές υπευθυνότητες. Εφαρµογή στρατηγικής ελαχιστοποίησης των αποβλήτων και βελτίωση της ανακύκλωσης. ιενέργεια τακτικών ενεργειακών επιθεωρήσεων και εισαγωγή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας. Όπου είναι δυνατό, θα λάβει υπ όψη της, την περιβαλλοντική επίδοση των προµηθευτών της. Οι νέες δραστηριότητες επέκτασης ή ανάπτυξης θα λαµβάνουν υπ όψη περιβαλλοντικά κριτήρια. Αναφορά τυχόν περιβαλλοντικών ατυχηµάτων στις σχετικές αρχές. Θέσπιση διαδικασιών για την εξουδετέρωση και την κατάλληλη απόρριψη των αποβλήτων της. Χρηµατοδότηση όλων εκείνων των µέτρων για την επίτευξη του προγράµµατος της. Υγιεινή και ασφάλεια Τα εργοστάσια του Οµίλου χρησιµοποιούν καθαρά οικολογικές βαφές µε σκοπό το µέγιστο δυνατό σεβασµό και προσοχή προς το περιβάλλον και το προσωπικό. Η ΑΛΟΥΜΥΛ προέβη από το 2000 στην αντικατάσταση πουδρών ηλεκτροστατικής βαφής µε επιβάρυνση τιµής έως και 100% επί των βλαβερών βαφών που περιείχαν την επικίνδυνη και ιδιαίτερα επιβλαβή ουσία TGIC και επίσης βαρέων µετάλλων (µόλυβδο, χρώµιο). Την τελευταία δεκαετία τα εργατικά ατυχήµατα κινήθηκαν σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, χαρακτηριζόµενα από πολύ ελαφρά έως ελαφρά. Η διασφάλιση της υγιεινής και του ασφαλούς περιβάλλοντος των εργαζοµένων υιοθετώντας πρακτικές πέρα από όσα ορίζει ο νόµος - αποτελεί διαρκή στόχο και καθηµερινή επιδίωξη της Εταιρίας και του Οµίλου. Η ιοίκηση της Εταιρίας δεσµεύεται απέναντι στους εργαζοµένους της, αλλά και στις κοινωνίες µέσα στις οποίες ενεργεί, για την υπεύθυνη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της, σύµφωνα µε τους κανόνες του δικαίου και της ηθικής. Η δέσµευση της ιοίκησης της ΑΛΟΥΜΥΛ αποδεικνύεται µέσα από µία δέσµη ενεργειών οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως: Πιστοποίηση από τον Ιανουάριο του 2005 µε το Σύστηµα ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (Σ.Υ.Α.Ε.) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ Επικαιροποίηση της µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου, µε στόχο την ενσωµάτωση των νέων παραγωγικών λειτουργιών. Τυποποίηση των διαδικασιών για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων για τα ατυχήµατα και για την παρακολούθηση δεικτών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουµινίου. 12

13 Εφαρµογή προγράµµατος ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου υγραερίου και συντήρησης του δικτύου και των συστηµάτων ανίχνευσης διαρροών. Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα υγραερίου σε συνεργασία µε την κατασκευάστρια και προµηθεύτρια Εταιρία. Εφαρµογή προγράµµατος συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία για την απόκτηση πιστοποιητικών καταλληλότητας και την αντικατάσταση πεπαλαιωµένου εξοπλισµού όσο αφορά τα περονοφόρα οχήµατα, τις γερανογέφυρες και τα αεροφυλάκια. και ταυτόχρονα σε σειρά ενεργειών οι οποίες βρίσκονται διαρκώς σε εξέλιξη, όπως: ιενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισµό µη ασφαλών συνθηκών εργασίας. Μετρήσεις φυσικών και χηµικών παραγόντων (θερµοκρασίας / υγρασίας, θορύβου, σκόνης και επάρκειας φωτισµού) στους χώρους εργασίας για τη λήψη διορθωτικών µέτρων. Μετρήσεις σε διµηνιαία βάση της ποιότητας του πόσιµου νερού του δικτύου. Εκπαιδεύσεις του προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας και υγείας της εργασίας και πυρασφάλειας. ΙV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Τον εκέµβριο του 2014 υπογράφτηκαν πρόσθετες πράξεις τροποποίησης των όρων της από σύµβασης οµολογιακού δανείου µε διοργανωτές έκδοσης την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και την «ALPHA BANK» και συµµετέχοντες οµολογιούχους τις «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», «EFG EUROBANK ERGASIAS» και «ΤΡΑΠΕΖΑ HSBC», της από σύµβασης οµολογιακού δανείου µε διοργανωτή έκδοσης την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και της από σύµβασης οµολογιακού δανείου µε διοργανωτή έκδοσης την «ALPHA BANK» και συµµετέχοντα οµολογιούχο τις «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και «EFG EUROBANK ERGASIAS» µε τροποποίηση του επιτοκίου κάθε δανείου και του χρόνου αποπληρωµής τους. Σε εκτέλεση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της θυγατρικής Εταιρίας «ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.», υπογράφτηκε στις 9 εκεµβρίου 2014 σύµβαση έκδοσης πενταετούς κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ ,00 µε διοργανωτή έκδοσης την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και συµµετέχοντες οµολογιούχους την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» και την «EFG EUROBANK ERGASIAS» για αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου µακροπρόθεσµου και βραχυπροθέσµου δανεισµού της µε επιτόκιο Euribor+3% για τα πρώτα δύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης του δανείου και το οποίο θα διαµορφωθεί σε Euribor+5% για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου. Το οµολογιακό δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. Tην έγινε η εκταµίευση οµολογιακού δανείου και πραγµατοποιήθηκε η αποπληρωµή των υφιστάµενων βραχυπροθέσµων δανείων καθώς και του υπολοίπου του µακροπροθέσµου δανείου. Με την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε οµόφωνα, όπως η Εταιρία προχωρήσει στην έκδοση, βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τη διάθεση µέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου, οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα απόληψης τόκου κατά το άρθρο 6 Ν. 3156/2003 µέχρι ποσού κεφαλαίου Ευρώ 32 εκατ. Στη χρήση 2014, υφίστατο πολιτικές αναταραχές στην Ουκρανία αυξάνοντας την πολιτική και οικονοµική αβεβαιότητα στην περιοχή. Το τοπικό νόµισµα υποτιµήθηκε σηµαντικά έναντι άλλων νοµισµάτων, η Τράπεζα της Ουκρανίας επέβαλλε περιορισµούς στην αγορά 13

14 συναλλάγµατος και οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων έχουν γίνει δυσµενέστερες µε συνέπεια την επιβάρυνση του Οµίλου µε συναλλαγµατικές διαφορές ύψους Ευρώ 1,6 εκατ περίπου. V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Προοπτικές για το 2015 Η αβεβαιότητα για την πορεία τόσο της Ελληνικής όσο και της παγκόσµιας οικονοµίας για το έτος που διανύουµε, δεν µπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την πορεία του Οµίλου που θα εξακολουθήσει να επενδύει στην διεθνή δραστηριοποίηση του ενώ και για το 2015 θα συνεχιστεί η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µέσω της αναδιοργάνωσης του Οµίλου και η προσπάθεια µείωσης του κόστους παραγωγής µέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και εκµετάλλευσης πόρων. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Η διαχείριση του κινδύνου πραγµατοποιείται από ένα κεντρικό τµήµα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης ( ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ιαχείρισης Οµίλου) η οποία παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου, συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς χρηµαταγορές και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό περιλαµβάνει, σε συνεργασία µε τις διάφορες εταιρίες του Οµίλου, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ιαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης οικονοµικής θέσης περιλαµβάνουν διαθέσιµα, απαιτήσεις, συµµετοχές, διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία καθώς και βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. εν υφίσταται διαφορά µεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε στόχο την αντιστάθµιση ανάληψης κινδύνων. Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν συµµετέχουν σε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που θα µπορούσαν να τους εκθέσουν σε διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων και επιτοκίων. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγµα. Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο κατά την µετατροπή των οικονοµικών τους καταστάσεων για σκοπό ενοποίησης. Ο κίνδυνος από την 14

15 διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόµισµα αντιµετωπίζεται στα πλαίσια των εγκεκριµένων κατευθύνσεων, µε την φυσική αντιστάθµιση µεταξύ αγοράς α ύλης σε ξένο νόµισµα και πώλησης τελικού προϊόντος σε αντίστοιχο νόµισµα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου και στα Ίδια Κεφάλαια, σε πιθανές αλλαγές ισοτιµιών στο Ρουµανικό Λέι (RON), Σέρβικο ηνάριο (RSD), Αιγυπτιακή Λίρα (EGP), Ντίρχαµς Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων (AED), Γρίβνιε Ουκρανίας (UAN) και σε λοιπά νοµίσµατα τα οποία περιλαµβάνουν ηνάριο Σκοπίων (MKD), Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF), Ζλότι Πολωνίας (PLN), Λέι Μολδαβίας (MDL), ολάριο Αµερικής (USD) κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές: Σηµείωση: Ο υπολογισµός της «Επίδρασης στα αποτελέσµατα προ φόρων» βασίζεται στις µεταβολές του µέσου όρου των ισοτιµιών συναλλάγµατος της χρονιάς, ενώ ο υπολογισµός της «Επίδρασης στα Ίδια Κεφάλαια» βασίζεται στις µεταβολές των ισοτιµιών συναλλάγµατος κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. Κίνδυνος επιτοκίων Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές του Οµίλου επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου. 15

16 Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω τραπεζικού δανεισµού και οµολογιακών δανείων, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα του µε χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR) θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς ο Όµιλος θα επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. Όλα τα βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. Οι ανανεώσεις των επιτοκίων των βραχυπροθέσµων δανείων είναι για διάστηµα 1-3 µηνών και των µακροπροθέσµων για διάστηµα 3-6 µηνών. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον Όµιλο να αποφεύγει µερικώς τον κίνδυνο από µεγάλες διακυµάνσεις επιτοκίων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα κέρδη προ φόρων του Οµίλου (µέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης µε κυµαινόµενο επιτόκιο στα κέρδη) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές: 16

17 Σηµείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις καθώς τα ποσά είναι ασήµαντα. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συµβαλλοµένων µερών λόγω κυρίως της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση. Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των πελατών τα οποία καθορίζονται βάσει αξιολογήσεων και σύµφωνα πάντα µε όρια που έχουν καθοριστεί από την ιοίκηση. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους, ο Όµιλος και η Εταιρία σχηµατίζουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Εκτενής ανάλυση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων παρατίθεται στις σηµειώσεις 15 και 16. Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. Εκτενής ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων παρατίθεται στη σηµείωση 17. Κίνδυνος ρευστότητας Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η εκεµβρίου 2014 και 2013 αντίστοιχα, µε βάση τις πληρωµές που απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις και συµφωνίες, σε µη προεξοφληµένες τιµές: 17

18 Κίνδυνος διακύµανσης τιµών πρώτων υλών (αλουµίνιο) Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αγοραίας αξίας των πρώτων υλών (αλουµίνιο) και των εµπορευµάτων του (βιοµηχανικό προφίλ αλουµινίου). Για τα συµβόλαια που κλείνονται µε πελάτες σε ετήσια βάση υπάρχει πάντα αντίστοιχο συµβόλαιο αγοράς α ύλης. Για τις πωλήσεις που γίνονται βάση ζήτησης και όχι µε συγκεκριµένα συµβόλαια η προστασία παρέχεται από την αύξηση των τιµών πώλησης. ιαχείριση κεφαλαίου Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθµισης καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Οµίλου και να µεγιστοποιείται η αξία των µετόχων. 18

19 Το ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση. Ο Όµιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριµένο πλάνο αγοράς ιδίων µετοχών. εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. VI. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Από την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως έχουν απαλειφθεί έσοδα, κόστη και έξοδα, που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών Εταιριών της. Αυτές οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων κατά την κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις µεταξύ µητρικής και θυγατρικών, τα εκκρεµή ενδοεταιρικά υπόλοιπα και οι λοιπές συναλλαγές κατά την 31η εκεµβρίου 2014 και κατά την 31η εκεµβρίου 2013 που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ανά θυγατρική ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 31 εκεµβρίου 2014 Πωλήσεις Αγορές Έξοδα Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις προς από σε aπό από προς συνδεόµενα συνδεόµενα συνδεόµενα συνδεόµενα συνδεόµενα συνδεόµενα Θυγατρική Εταιρία µέρη µέρη µέρη µέρη µέρη µέρη Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ ALUMIL MISR FOR TRADING SAE ALUMIL BULGARIA SRL ALUMIL VARNA SRL ALUMIL FRANCE SAS ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH ALUMIL CY LTD ALUMIL HUNGARY KFT ALUMIL UKRANIA SRL ALUMIL POLSKA SRL ALUMIL ROM INDUSTRY SA ALUMIL YU INDUSTRY SA ALUMIL SKOPJE DOO ALUMIL GULF FZC ALUMIL GROUP LTD ALUMIL FABRICATION INC Σύνολο εκεµβρίου 2013 Πωλήσεις Αγορές Έξοδα Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις προς από σε aπό από προς συνδεόµενα συνδεόµενα συνδεόµενα συνδεόµενα συνδεόµενα συνδεόµενα Θυγατρική Εταιρία µέρη µέρη µέρη µέρη µέρη µέρη Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ ALUMIL MISR FOR TRADING SAE ALUMIL BULGARIA SRL ALUMIL VARNA SRL ALUMIL FRANCE SAS

20 ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH ALUMIL CY LTD ALUMIL HUNGARY KFT ALUMIL UKRANIA SRL ALUMIL POLSKA SRL ALUMIL ROM INDUSTRY SA ALUMIL YU INDUSTRY SA ALUMIL SKOPJE DOO ALUMIL GULF FZC ALUMIL GROUP LTD ALUMIL FABRICATION INC Σύνολο Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση,, αγοραπωλησίες µεταξύ θυγατρικών συνολικού ύψους Ευρώ χιλ. περίπου ( : Ευρώ χιλ. περίπου) και απαιτήσεις υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 340 χιλ. περίπου ( : Ευρώ χιλ. περίπου). Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε µετρητά. εν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2014, η Μητρική Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη για επισφάλειες συνολικού ύψους Ευρώ χιλ. περίπου ( : χιλ. περίπου) η οποία σχετίζεται µε ποσά που οφείλονται από θυγατρικές εταιρίες µε αρνητική καθαρή θέση. Σηµειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται µεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών ειδικές συµφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν µεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται µε τους εκάστοτε συνήθεις όρους, εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. Συναλλαγές µε λοιπά συνδεόµενα µέρη Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν πραγµατοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου πωλήσεις - έσοδα προς την εταιρία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕΒΕ», στην οποία η Μητρική Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 19%, ποσό ύψους Ευρώ 292 χιλ. περίπου και Ευρώ 10 χιλ. περίπου αντίστοιχα ( : Ευρώ 343 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και Ευρώ 14 χιλ. περίπου για την Εταιρία), αγορές έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 5,1 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα ( : Ευρώ 3,8 εκατ. περίπου και Ευρώ 3,7 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα ( : Ευρώ 4,4 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία). Επιπλέον η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους Ευρώ 4,6 εκατ. περίπου ( : Ευρώ 4,6 εκατ. περίπου) για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την ύψους Ευρώ 4,6 εκατ. περίπου ( : Ευρώ 4,6 εκατ. περίπου). Επίσης, ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν πραγµατοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου πωλήσεις- έσοδα προς την εταιρία «ΒΗ ALUMINIUM», στην οποία η θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.» συµµετέχει µε ποσοστό 19%, ποσού ύψους Ευρώ 6,1 εκατ. περίπου και Ευρώ 642 χιλ. περίπου αντίστοιχα ( : Ευρώ 5,2 εκατ. περίπου και Ευρώ 657 χιλ. περίπου αντίστοιχα), αγορές έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 16 χιλ. περίπου για τον Όµιλο ( : Ευρώ 49 χιλ. περίπου για τον Όµιλο) και καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου για τον Όµιλο ( : Ευρώ 2 εκατ. περίπου και Ευρώ 515 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα). 20

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ IΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ: 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 32 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 7852901000 (Πρώην: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2014 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 SATO ΑΝΩΝΥΜ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 27 Ο ΧΙΛ.ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010 31 εκεµβρίου 2010)

Όµιλος Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010 31 εκεµβρίου 2010) Όµιλος Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010 31 εκεµβρίου 2010) Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν Αρ. µητρώου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011. (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011. (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15 ο χλµ. Εθνικής Οδού Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος Αρκαδίου Ρεθύµνης Τ.Κ. 74100

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2013 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 εκεµβρίου 2012 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα