ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 08/08/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ :32109

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 08/08/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ :32109"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 08/08/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ :32109 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου:4171 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ , Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη τηλ.: φαξ: Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων (Απεντόμωση Μυοκτονία Καταπολέμηση Κουνουπιών) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/ ) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/ ) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/ ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης ) 6) Την υπ' άρ. 782/9160/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ αρ. 3778/31288/ και 4363/38879/ όκοιες 7) Την 3948/30642/ (ΑΔΑ:Ω35ΔΩ93-ΟΚΙ) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε 30/2019 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και η Προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων (Απεντόμωση Μυοκτονία Καταπολέμηση Κουνουπιών), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με τις υπ αριθμ. 663/ (ΑΔΑ:6ΤΦΨΩ93-ΙΚΜ) και 664(ΑΔΑ:6ΠΦΤΩ93-1Χ5) Αποφάσεις Ανάληψης Δαπάνης ποσού στον με τίτλο "Απεντόμωση, Μυοκτονία, Μικροβιοκτονία Δημοτικών Κτιρίων" και ποσού 9.672,00 στον Κ.Α με τίτλο "Δαπάνες Καταπολέμησης Κουνουπιών σε Σιντριβάνια, Κήπους κλπ Κοιν. Χώρους" 9) Την υπ αριθ / πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί υποβολής προσφοράς. 10) Την υπ αρ / εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της Χ. Ζωβοΐλης-Σ. Καπάτος Ο.Ε. ( Protect ) ποσού 7.378,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 11) Την υπ αρ / εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της Αναστασοπούλου Χ.- Μεμι Ρ. Ο.Ε. ( Μυοκτονική ), ποσού ,60, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 12) Το υπ' αριθ 19REQ πρωτογενές αίτημα με CPV: με τίτλο «Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αναθέτουμε την "Προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων (Απεντόμωση Μυοκτονία Καταπολέμηση Κουνουπιών) για τις ανάγκες του Δήμου όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην Χ. Ζωβοΐλης-Σ. Καπάτος Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Protect Ο.Ε. που εδρεύει στην οδό Καποδιστρίου 42, Αθήνα Τ.Κ , (τηλ ) με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, σύμφωνα με τα ποσά του παρακάτω πίνακα της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) Απεντόμωση-Μυοκτονία, Δημοτικών Κτιρίων (Παράγραφος Ι της Ενότητας (Β) της Τεχνικής Περιγραφής) 3 φορές ετησίως 350, ,00 Απεντόμωση-Μυοκτονία σε Εγκαταστάσεις Ύδρευσης (Παράγραφος ΙΙ της Ενότητας (Β) της Τεχνικής Περιγραφής) Τοποθέτηση Δολωματικών Σταθμών (Ασφαλείας με 2 Κλειδώματα) Απεντόμωση σε 15 Απορριμματοφόρα του Δήμου Καταπολέμηση Κουνουπιών (σε 1000 Φρεάτια Ομβρίων Υδάτων και σε 10 Στρέμματα Χώρων Ρεμάτων) Ολογράφως: Επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ 5 φορές ετησίως 140,00 700,00 70 τεμάχια ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 6 φορές ετησίως 50,00 300,00 6 φορές ετησίως 650, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.950,00 Φ.Π.Α 24% 1.428,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.378,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης θα γίνουν τρεις (3) φορές το χρόνο, σε κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου Διονύσου, όπως αναφέρονται παρακάτω. Η εντομοκτονία θα γίνει με ψεκασμό σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με άοσμα και ακίνδυνα, για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα, παρασιτοκτόνα, σε κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου Διονύσου, όπως αναφέρονται παρακάτω. Επίσης θα πραγματοποιηθούν επιπλέον 6 απεντομώσεις σε 15 απορριμματοφόρα του Δήμου, σε χώρους περιμετρικά του οχήματος και στους κάδους. Η μυοκτονία θα γίνει με εγκεκριμένα και άοσμα μυοκτόνα, πάντοτε τοποθετημένα σε δολωματικούς σταθμούς, carton box ή εξωτερικού χώρου rat bait station, με σήμανση ασφαλείας. Ειδικότερα στους χώρους εγκαταστάσεων ύδρευσης (δεξαμενές, αντλιοστάσια) θα γίνουν δύο (2) επιπλέον εργασίες μυοκτονίας το έτος, δηλαδή πέντε (5) συνολικά. Ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει χαρτογράφηση όλων των χώρων με την ακριβή θέση των δολωματικών σταθμών και να παραδοθεί το σχεδιάγραμμα στο Δήμο. Μετά το τέλος της κάθε εφαρμογής θα παραδίδεται στον Δήμο πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης υπογεγραμμένο από την ανάδοχο εταιρεία. Η καταπολέμηση κουνουπιών σε έξι (6) εφαρμογές, αφορά σε χώρους φρεατίων όμβριων υδάτων σε οδούς του δήμου, σε ρέματα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους π.χ. συντριβάνια πλατειών κλπ. Α) Απεντόμωση 1. Κατά την απεντόμωση θα γίνει καταπολέμηση κατσαρίδων, μυρμηγκιών, μυγών, κοριών, σκορπιών και λοιπών ερπόντων και βαδιστικών εντόμων υγειονομικής σημασίας, ώστε να

3 εξασφαλιστούν άριστες συνθήκες υγιεινής. 2. Η απεντόμωση θα πραγματοποιείται με ψεκασμό με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα ανά περίπτωση και θα καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων. 3. Με την ανάληψη της εργασίας θα προγραμματιστούν εφαρμογές στο σύνολο των κτιρίων, προκειμένου να γίνει επιθεώρηση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων σε θέματα προσβολών. 4. Ψεκασμοί εντομοκτονίας θα γίνονται στα φρεάτια, στους υπόγειους & ισόγειους χώρους. 5. Οι ψεκασμοί θα επαναλαμβάνονται περιοδικά όπως ορίζεται στην παρούσα μελέτη, με σκοπό την μόνιμη και καθολική απουσία κατσαρίδων, ανάλογα με τα ευρήματα αλλά και τις μαρτυρίες των χρηστών του χώρου. 6. Προβλέπεται το άνοιγμα των φρεατίων και ο ψεκασμός τους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η προσβολή από την κατσαρίδα Periplanetta Americana. 7. Η εργασία στα φρεάτια θα γίνει με όσο το δυνατό καλύτερη διαβροχή στα τοιχώματα των φρεατίων. Επίσης θα καλύπτει τις σχάρες και τα ανοίγματα. 8. Ο αριθμός των εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών (όπως αυτές περιγράφονται) κατά περίπτωση/χώρο δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν χωρίς να μεταβάλλεται η τιμή και χωρίς καμία αξίωση του αναδόχου. 9. Σημειώνεται ότι οι εφαρμογές θα πραγματοποιούνται με ασφαλή τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται επιμολύνσεις στους χώρους που δραστηριοποιείται πλήθος ατόμων. 10. Όσον αφορά τις 6 απεντομώσεις που θα πραγματοποιηθούν ετησίως σε 15 απορριμματοφόρα του Δήμου, αυτές θα γίνουν περιμετρικά του οχήματος καθώς και στον χώρο των κάδων. Β) Μυοκτονία 1. Κατά τη μυοκτονία θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την καταπολέμηση των τρωκτικών με τη χρήση αντιπηκτικών σκευασμάτων σε μορφή δολωμάτων κέρινων κύβων με τρύπα, λόγω της ανθεκτικότητάς τους στο υγρό περιβάλλον. Θα γίνεται αποκλειστικά με τοποθέτηση άλλα και αντικατάσταση των δολωμάτων σε όλους τους δολωματικούς σταθμούς που υπάρχουν σε χώρους όπως γραφεία, αποθήκες, λεβητοστάσια με μυοκτόνο σκεύασμα, η δράση του οποίου θα διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα και θα καταπολεμά αρουραίους και ποντικούς. 2. Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει πλαστικούς δολωματικούς σταθμούς, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι δολωματικοί θα είναι συμπαγείς, ανθεκτικοί και θα φέρουν δύο κλειδώματα ασφαλείας (όχι τύπου τούνελ ή σωλήνα). 3. Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα θα έχουν βραδεία αθροιστική δράση με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται διστακτικότητα, να μην είναι αναγκαία η προδόλωση, να υπάρχει επάρκεια χρόνου για παροχή αντιδότου (βιταμίνη Κ1) και τέλος να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για ζώα μη στόχους. 4. Οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ» και θα είναι δολωμένοι με δύο κηρώδη τεμάχια, με δυνατότητα επαναδόλωσης. 5. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην τοποθετούνται πουθενά ελεύθερα δολώματα, παρά μόνο με τη χρήση δολωματικού σταθμού. Με τον τρόπο αυτό δε θα υπάρχει διασπορά του δολώματος στο περιβάλλον, θα προσελκύονται μόνο τα τρωκτικά και θα προφυλάσσονται παιδιά και ενήλικες από οποιαδήποτε τυχαία επαφή τους με το φάρμακο. 6. Η σωστή χρήση των δολωμάτων διασφαλίζεται με την εποπτεία ειδικού επιστήμονα όπως προβλέπεται από το νόμο, την ευθύνη δε της παρουσίας αυτού έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί έρευνα κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα της συγκεκριμένης εργασίας σε χώρους για ύπαρξη φωλιών τρωκτικών. 7. Ειδικότερα στους χώρους ύδρευσης θα γίνουν δύο (2) επιπλέον εργασίες μυοκτονίας το έτος. Οι ανωτέρω (Α) & (Β) εργασίες αφορούν στους παρακάτω χώρους: Ι. Κτίρια και Λοιποί Χώροι: ΔΕ Άνοιξης: Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος.

4 ΔΕ Αγ. Στεφάνου: Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο - Δημοτική Αστυνομία - Πολιτιστικό Κέντρο - Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος - Γραφεία Αμαξοστασίου. ΔΕ Διονύσου: Δημοτικό Κατάστημα ΚΑΠΗ Βιβλιοθήκη Πολιτιστικό Κέντρο, Κλειστό Γυμναστήριο Διονύσου. ΔΕ Δροσιάς: Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος - Τεχνική Υπηρεσία Κτίριο Πολεοδομίας. ΔΕ Κρυονερίου: Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος στο Κρυονέρι (δύο κτίρια) και Εκκλησία στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου. ΔΕ Ροδόπολης: Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος. ΔΕ Σταμάτας: Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος. ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου, ΚΕΠ Δροσιάς και ΚΕΠ Διονύσου. Δημοτικό Πολυϊατρείο. Ψυχολογική - Συμβουλευτική Υπηρεσία. Κοντέινερ Πολιτικής Προστασίας (4). Λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου. ΙΙ. Εγκαταστάσεις Ύδρευσης (Αντλιοστάσια Δεξαμενές): 1 ΔΕ Αγ. Στεφάνου: Δεξαμενή Ποντίων, Δεξαμενή Αγίου Δημητρίου, Δεξαμενή Ευξείνου Πόντου, Αντλιοστάσιο Γκούριζας, Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ στην Οδό Σωκράτους. 2 ΔΕ Ροδόπολης: Δεξαμενή Λόφου, Δεξαμενή Ρέας, Αντλιοστάσιο. 3 ΔΕ Διονύσου: Δεξαμενές (δύο), Αντλιοστάσιο στην Λ. Αθηνών, Αντλιοστάσιο στη Ραπεντώσα. 4 ΔΕ Άνοιξης: Δεξαμενή και Αντλιοστάσιο Λυκαβηττού, Αντλιοστάσιο στην Ναυαρίνου, Δεξαμενή στη Σάμου. 5 ΔΕ Δροσιάς: Δεξαμενή Γοργοποτάμου, Δεξαμενή Αρτέμιδος, Δεξαμενή Παρχάρ, Αντλιοστάσιο Γρηγορίου Λαμπράκη. 6 ΔΕ Σταμάτας: Αντλιοστάσιο Αγίας Σωτήρας, Αντλιοστάσιο Γηπέδου, Αντλιοστάσιο Ιππικού Ομίλου, Δεξαμενή. 7 ΔΕ Κρυονερίου: Δεξαμενή Δροσοπηγής. Γ) Καταπολέμηση Κουνουπιών Η μέθοδος καταπολέμησης που παρουσιάζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντική συμβατότητα είναι η προνυμφοκτονία, η αντιμετώπιση δηλαδή των εντόμων στο στάδιο της προνύμφης με κατάλληλα προνυμφοκτόνα σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όταν απαιτείται από τις συνθήκες επιβάλλεται συμπληρωματικά, η καταπολέμηση των τελείων εντόμων. Η μέθοδος καταπολέμησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Εντοπισμός των εν δυνάμει εστιών αναπαραγωγής και τοποθέτηση δειγματοληπτικών σταθμών ελέγχου προνυμφών. Εντοπισμός φρεατίων όμβριων και λοιπών υδατοσυλλογών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αποτύπωση - χαρτογράφηση των εστιών. Εικοσαήμερος έλεγχος εστιών, καταγραφή της αφθονίας των προνυμφών και εφαρμογές προνυμφοκτόνων σκευασμάτων στις εστίες. Εφαρμογές / 20μερο σκευασμάτων για προνυμφοκτονία. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών. Εκθέσεις προόδου από τον ανάδοχο προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Τα σκευάσματα που προτιμούνται είναι ταμπλέτες που θα τοποθετούνται στα φρεάτια ανά εικοσαήμερο από τον ανάδοχο. Πιο συγκεκριμένα η εργασία θα περιλαμβάνει τα εξής: Εντοπισμό και χαρτογράφηση των σημαντικών εστιών δραστηριοποίησης και αναπαραγωγής κουνουπιών σε χώρους ρεμάτων, καναλιών και λοιπών χώρων στα όρια του Δήμου. Δειγματοληπτικό έλεγχο στους παραπάνω χώρους για τον έλεγχο και την καταγραφή της αφθονίας των προνυμφών. Εφαρμογή προνυμφοκτονίας σε χώρους που υπάρχουν λιμνάζοντα και ρυπασμένα ύδατα, κατόπιν των δειγματοληπτικών ελέγχων, για τον περιορισμό της ανάπτυξης των προνυμφών των κουνουπιών με στόχο την μείωση του πληθυσμού των ακμαίων.

5 Η εφαρμογή προνυμφοκτονίας στα φρεάτια των όμβριων υδάτων θα πραγματοποιείται μέσω υπολειμματικών ψεκασμών με αντλία χαμηλής πίεσης και όγκου ή με ταμπλέτες προνυμφοκτόνων σκευασμάτων βραδείας αποδέσμευσης. Η εφαρμογή προνυμφοκτονίας θα πραγματοποιείται κατόπιν δειγματοληπτικών ελέγχων της αφθονίας των προνυμφών, σε χώρους που υπάρχουν λιμνάζοντα και ρυπασμένα ύδατα, για τον περιορισμό της ανάπτυξης των προνυμφών των κουνουπιών με στόχο την μείωση του πληθυσμού των ακμαίων. Σε σημεία υδατοσυλλογών μεγάλης έκτασης, θα χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά ψεκαστικό σύστημα υψηλής πίεσης& μικρού όγκου (βενζινοκίνητα ψεκαστικό συγκρότημα-lv), αναλόγως της πορείας και των εκτάσεων. Η πορεία και τα ευρήματα των εργασιών θα αποτυπώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα πρωτόκολλα, που θα περιέχουν στοιχεία όπως: Ημερομηνία διενέργειας εργασιών Αφθονία και στάδιο ανάπτυξης προνυμφών των κουνουπιών (Aedes, Culex, Anopheles) Στοιχεία προσωπικού εφαρμογής, δειγματοληπτών και επιστημονικά υπευθύνων παρακολούθησης και διεξαγωγής του έργου Οτιδήποτε άλλο παρατηρηθεί στη διάρκεια διεξαγωγής των όποιων εργασιών. Η χρονική περίοδος στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εργασία του ελέγχου και καταπολέμησης κουνουπιών θα εκτείνεται καθ όλη την ετήσια διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί. Θα υλοποιηθούν έξι (6) εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε χίλια (1.000) φρεάτια όμβριων υδάτων (σχάρες ή κάθετου στομίου) και σε έκταση δέκα (10) στρεμμάτων σε χώρους ρεμάτων για τα έτη Δ) Φαρμακευτικά Σκευάσματα Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση & μυοκτονία θα πρέπει να ακολουθούν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και την Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ. 205/2001): 1. Να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον ΕΟΦ, και να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία & διατάξεις που τα διέπουν. 2. Να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. 3. Να ακολουθείται η ευρωπαϊκή οδηγία EU 93/43, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες μυοκτονίας απαιτούν επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή και κωδικοποίηση. 4. Να έχουν κατατεθεί οι άδειές τους στην αρμόδια επιτροπή. 5. Να είναι άοσμα, ατοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες. 6. Τα προϊόντα εφαρμογής θα πρέπει να μην είναι βλαπτικά στα τρόφιμα, στα σκεύη καθώς επίσης και στον πάσης φύσεως τεχνολογικό εξοπλισμό. 7. Να είναι αποτελεσματικά και να μην λερώνουν τους τοίχους. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες. Ε) Τεχνικός Φάκελος Εργασιών Ο ανάδοχος, θα πρέπει απαραίτητα για όλες τις προαναφερθείσες εργασίες που θα εκτελέσει, να ενημερώνει «ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα ο οποίος θα τηρείται (ως φυσικό αρχείο) στην έδρα της Υπηρεσίας. Την ευθύνη ενημέρωσης του φακέλου θα έχει ο ανάδοχος κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει ο Ε.Φ.Ε.Τ. Ο συγκεκριμένος φάκελος θα είναι οργανωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει το ιστορικό επισκέψεων στο οποίο θα αποτυπώνεται πλήρως η πορεία των πραγματοποιηθέντων εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο φάκελος θα περιέχει: Την σύμβαση συνεργασίας, Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, Εγκρίσεις & δελτία ασφάλειας των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων,

6 Πιστοποιητικά των διαχειριστικών συστημάτων, Αντίγραφο ασφαλιστικού συμβολαίου για αστική ευθύνη, Σχεδιάγραμμα των χώρων με την ακριβή θέση των δολωματικών σταθμών στα κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου. Βεβαιώσεις εργασιών στις οποίες θα αποτυπώνεται το ίχνος των επεμβάσεων. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών-Πιστοποιήσεις 1. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή προς την Υπηρεσία (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών που θα εκτελέσει στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. 2. Για κάθε κτίριο και εγκατάσταση θα εκδοθεί πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν. 3. Το πιστοποιητικό θα επικολλάται σε εμφανές σημείο και αντίγραφό του θα αρχειοθετείται στον Τεχνικό Φάκελο Εργασιών. 4. Μετά το πέρας κάθε εργασίας ο ανάδοχος θα ενημερώνει τον Τεχνικό Φάκελο Εργασιών που τηρείται στην Υπηρεσία. Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος, ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας Με εντολή Δημάρχου Εσωτερική διανομή 1. Τμήμα Προμηθειών 2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Μ E Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ.

Μ E Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.: 30 /2017 Μ E Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ. Κ.Α. 20. 6277.0006 CPV : 90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ.

Μ E Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ. Μ E Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Γενικοί όροι Με την ανάθεση του έργου ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων, θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και θα εκτιμήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90920000-2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες Απολύμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 8 / 2 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 8 / 2 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 8 / 2 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 8929 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: 712.01

Διαβάστε περισσότερα

Απεντόμωση Μυοκτονία & Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Απεντόμωση Μυοκτονία & Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ανάδοχο ο οποίος θα εκτελέσει την εργασία «Απεντόμωση Μυοκτονία & Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων» κατά το έτος 2016. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9471/6781 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/04/2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265 Email: dimospromithies@gmail.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΧΩΡΟΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Β/BΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.380,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληροφορίες : Α. Ευαγγελίδης Τηλέφωνο : 23210 49109 FAX : 23210 46556 Σέρρες, 06-11-2017 Email : prom@teicm.gr Α.Π.:...3809...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΟΣ 26/02/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1668

ΑΡΓΟΣ 26/02/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1668 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ.: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ. 21231 ΑΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΠΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: 65Α2ΟΡΡ3-2ΑΛ Αρ.Πρωτ.: 711/15.02.2018 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με εταιρεία για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓO: Aπολύμανση κτιρίων και αύλειoυ χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 και στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

ΕΡΓO: Aπολύμανση κτιρίων και αύλειoυ χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 και στο Δημοτικό Κοιμητήριο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓO: Aπολύμανση κτιρίων και αύλειoυ χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 και στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 0899 Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 03/15.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 0899 Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 03/15. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καβάλα 23/05/2016 Αριθ. Πρωτ.1156 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ "ΙΡΙΣ"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» Δ/νση : Λαγκαδά 293 Τ.Κ 56430 Σταυρούπολη Αρ. πρωτ: 1034/13-09-2017 Τμήμα : Προμηθειών Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος, 18/04/2017 Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 387 Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11027 Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ. Κοιν: ΘΕΜΑ: Συλλογή προσφορών για την απεντόμωση & απολύμανση του Νοσοκομείου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ. Κοιν: ΘΕΜΑ: Συλλογή προσφορών για την απεντόμωση & απολύμανση του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» & ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βα/Πρ. Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης και μυοκτονίας στο κυνοκομείο. Αριθμ. μελέτης : 4/2015. Παροχή Υπηρεσιών:

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης και μυοκτονίας στο κυνοκομείο. Αριθμ. μελέτης : 4/2015. Παροχή Υπηρεσιών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληροφορίες : Α. Ευαγγελίδης Τηλέφωνο : 23210 49109 FAX : 23210 46556 Σέρρες, 15 09 2017 Email : prom@teicm.gr Α.Π.:..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ : ,12 ΦΠΑ 23% : 5.983,71 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,83

ΣΥΝΟΛΟ : ,12 ΦΠΑ 23% : 5.983,71 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Απολυμάνσεις κτιρίων, οχημάτων, Δημ. Ν/Φ και έλεγχος Καταπολέμηση Ασιατικού κουνουπιού.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002609937 2015-03-03

15REQ002609937 2015-03-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ταχ.Κώοδικας : Λιβαδέιαο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ταχ.Κώοδικας : Λιβαδέιαο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Σοφοκλέους 15 Ταχ.Κώοδικας : 32100 Λιβαδέιαο Πληροφοριοές: Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Τηλ: 22613-50873

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 8 /2/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2070 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 8 /2/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2070 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 8 /2/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2070 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 10 Ιουνίου 2016 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: ΚΟΙΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 12-6-2017 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Λεωφόρου Ιπποκράτους Π.Γ.Ν Πατρών (Ρίο) Ταχ. Κώδικας : 26500 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Απεντομώσεις και μυοκτονίες στους χώρους του Γ.Π.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους»

«Απεντομώσεις και μυοκτονίες στους χώρους του Γ.Π.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους» ΕΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΟΝΙΚΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 1-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Χρονόπουλος, ολιτικός Μηχανικός Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4879

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ικαρία, 25-11-2016 Αρ. πρωτ.: 5479 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε όπως αποστείλετε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για «Απολύµανση απεντόµωση µυοκτονία

Παρακαλούµε όπως αποστείλετε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για «Απολύµανση απεντόµωση µυοκτονία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Αθήνα, 22 Μαΐου 2012 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΧΑΡΝΩΝ 417, Τ.Κ. 111 43, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2102517292 & 2131311568-9, FAX:210-2517292 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 87/2013. ΘΕΜΑ: Εργασίες Κουνουποκτωνίας έτους 2013 στο Δ. Αγιάς. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 87/2013. ΘΕΜΑ: Εργασίες Κουνουποκτωνίας έτους 2013 στο Δ. Αγιάς. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2013 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 164 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 87/2013 ΘΕΜΑ: Εργασίες Κουνουποκτωνίας έτους 2013 στο Δ. Αγιάς. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ»

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ» . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Την 32/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, εργασιών για το έτος 2015.

2. Την 32/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, εργασιών για το έτος 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 17-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 2897 Τηλ: 2313 022631 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 47 / 2015

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 17-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 2897 Τηλ: 2313 022631 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 47 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 17-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001732795 Αρ. Πρωτ.: 2013-11-21 ΕΣΔΥ/ 1835 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. - ΤΗΛ. 2731093364 FAX. 27 ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Κοινοποίηση : ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. - ΤΗΛ. 2731093364 FAX. 27 ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Κοινοποίηση : ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 07-08-2014 Αρ. Πρωτοκ. : 9637 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Yπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες(υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης)

ΘΕΜΑ: Yπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες(υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης) Θήβα: 30-11-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: οικ.δ.σ. 1082 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ Τμήμα: Προμηθειών Προς: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΟΦΥΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ»,

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΟΦΥΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 25.10.2018 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 06/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΤΕΙ Ηπείρου προσκαλεί

Το ΤΕΙ Ηπείρου προσκαλεί ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρτα, 10 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/2860 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 22/02/2016 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 3611 /ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθµ. 158/2011 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής του ήµου Τανάγρας».

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθµ. 158/2011 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής του ήµου Τανάγρας». ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12915/14-7-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ: 224 Από το πρακτικό 21 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29/ 11 / 2013 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 58979 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 13SYMV001795195

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας- εντομοκτονίας κλπ.»

ΜΕΛΕΤΗ. «Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας- εντομοκτονίας κλπ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6895832

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ.43/2019. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το 2019

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ.43/2019. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ.43/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 2/6/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 15578 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερομένους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Τεχνική έκθεση προϋπολογισµού δαπάνης ,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%), αφορά το πρόγραµµα εργα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Τεχνική έκθεση προϋπολογισµού δαπάνης ,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%), αφορά το πρόγραµµα εργα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 24/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 10888 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013 e-mail:charalampidou@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓO: «Aπολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία σε χώρους του Δήμου Ιλίου».

ΕΡΓO: «Aπολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία σε χώρους του Δήμου Ιλίου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΑΜ: 17REQ006120059 ΕΡΓO: «Aπολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία σε χώρους του Δήμου Ιλίου». Κ.Μ.: Π82/2017 ΠΡΟΫΠ. : 14.312,08

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 14PROC002307896 2014-09-25 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300 ΑΦΜ 997558878 Δ.Ο.Υ. Νάξου Γραφείο Αν. Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη: 9/6/2016 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τρίπολη: 9/6/2016 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Τρίπολη: 9/6/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Δαούτης Βασίλειος Αρ.Πρωτ.: ΤΗΛ.: /228 FAX :

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Δαούτης Βασίλειος Αρ.Πρωτ.: ΤΗΛ.: /228 FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 22.11.2017 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας των εγκαταστάσεων του ΕΚΑ,

Θέμα: Έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας των εγκαταστάσεων του ΕΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Νικηφόρος Γεώργιος Σπύρου Θεολόγου 1 & Λεωφ. Φυλής 8 η στάση, 13122 ΙΛΙΟΝ Τηλ.: 2132015276 Φαξ: 213.20.15.348

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο, 09/12/2013 Αριθ. Πρωτ (ΤΥ):805 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες : Ραφαέλ Ελ Μποργκίνη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ταχ. /νση: Σουλίου 3, Ηγουµενίτσα Ηγουµενίτσα, 07-10-2016 Ταχ. Κώδικας: 46100 Αρ. Πρωτ. : 23706 Πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια Τηλ.: 2665 361 212 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 11 / 4 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 11 / 4 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 11 / 4 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ Πρωτ. 8877 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Καταπολέμηση κουνουπιών για το Δήμο Ιλίου» Α.Μ. : Π24 /2013 Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 30/08/ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αρ. Πρωτ.: 9805 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 30/08/ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αρ. Πρωτ.: 9805 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 30/08/2017 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αρ. Πρωτ.: 9805 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) Προς ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανθούλας

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Μηχανές προβολής 19REQ

CPV: Μηχανές προβολής 19REQ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 19/03/2019 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.:12875 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος,04/12/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 41976 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τρωκτικά: Οικιακό Ποντίκι (Mus Musculus), Αρουραίος (Rattus Norvoepicus, Rattus Rattus)

Τρωκτικά: Οικιακό Ποντίκι (Mus Musculus), Αρουραίος (Rattus Norvoepicus, Rattus Rattus) TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΕΚ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 8.000,00

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Προκήρυξης: 209/ΠΕΕ/16 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./3601/1-8-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Ε.Ντρετάκη Τηλ. : 2810379137 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο, 06-06-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης,15-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 237/15-02-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 28/3/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 28/3/2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας: 21/3/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6513 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ενδιαφερομένους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393143 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 2/10/2017 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 15/7/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΠΑ

ΑΘΗΝΑ 15/7/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 15/7/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:12955 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π... ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343-124 61, ΧΑΪ ΑΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΣ: Σέρµπος Αθ. ΤΗΛ.213 2046321 Αρ. Πρωτ.: 8145/789985

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας- εντομοκτονίας κλπ.»

ΜΕΛΕΤΗ. «Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας- εντομοκτονίας κλπ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6895832

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ (90922000-6) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000 ΜΕ ΦΠΑ. Κατόπιν της υπ αριθ. 353/27-7-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉΣ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΊΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΔΕ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉΣ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΊΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΔΕ 2019 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 20/8/2019 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6256 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 22/11/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 40478 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Α.Π.: ΚΥ/2017/444 Αθήνα, 28/04/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Απεντόμωσης, μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στον Νομό

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 12-6-2017 Αρ πρωτ : 6779 Ταχ. Δ/ νση : Τέρμα Λεωφόρου Ιπποκράτους Π. Γ. Ν Πατρών ( Ρίο) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

α. Ν.2955/2001 β. Ν. 4412/2016 γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα.

α. Ν.2955/2001 β. Ν. 4412/2016 γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ησ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 10-01-2017 Αριθ. Πρωτ. 548 Τμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 42/15)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 42/15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 20/8/2018 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6668 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΕΤΟΥΣ 2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΕΤΟΥΣ 2019 Ι. ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις, για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046171 170 Τ.Κ.124 61

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προμήθεια τριών ηλεκτρικών πιάνων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια τριών ηλεκτρικών πιάνων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 14/11/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 39514 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-ΥΨΛ 14170/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-ΥΨΛ 14170/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14170/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 479 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..8η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..24/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 280/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..8η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..24/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 280/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..8η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..24/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 280/2018.. ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ημερομηνία:06/02/2014 Τμήμα :Τμήμα Περιβάλ., Ανακύκλωσης και Πρασίνου Αρ. Μελέτης:24 Πληροφορίες : Μ. Κουρουξού Τηλέφωνο : 2313 302 309, 349,350 Fax : 2313 302 320

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862042 2015-06-22

15PROC002862042 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 10-06-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...3 2.1 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Ι.ΕΚ.Ρ. ΚΑΙ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.Ρ.

ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Ι.ΕΚ.Ρ. ΚΑΙ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.Ρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓO: «Aπολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία σε χώρους του Δήμου Ιλίου».

ΕΡΓO: «Aπολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία σε χώρους του Δήμου Ιλίου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓO: «Aπολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία σε χώρους του Δήμου Ιλίου». Κ.Μ.: Π67/2016 ΠΡΟΫΠ. : 1964,20 (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΩΓΩΚΑ-ΒΦΨ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΩΓΩΚΑ-ΒΦΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΩΓΩΚΑ-ΒΦΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε Κ.Α Κ.Α Κ.Α

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε Κ.Α Κ.Α Κ.Α ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 13252/3.4.2018 Εισήγηση προς το Δ. Σ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «ΕΡΓΑΣΙEΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «ΕΡΓΑΣΙEΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3 η /2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 20-06-2017 Αριθ. Πρωτ. : 12573

Διαβάστε περισσότερα