Αθήνα, Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα"

Transcript

1 Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/ Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. α) του ν. 2472/1997 και το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3471/2006, η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκδίδει Οδηγίες προς το σκοπό της ενιαίας εφαρµογής των ρυθµίσεων που αφορούν στην προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 2. Ότι σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006, η χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση µε οποιοδήποτε µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς επιτρέπεται µετά από προηγούµενη ρητή συγκατάθεση του αποδέκτη (σύστηµα «opt-in»). Το παραπάνω σύστηµα της προηγούµενης συγκατάθεσης καταλαµβάνει ακόµα και την πραγµατοποίηση αρχικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε σκοπό την ενηµέρωση του αποδέκτη και την προτροπή του προς δήλωση της συγκατάθεσής του για την περαιτέρω λήψη διαφηµιστικών κλήσεων (βλ. και Γνώµη 5/2004 της Οµάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Ε.Ε.). Ο αποδέκτης είναι συνδροµητής ή χρήστης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3471/ Ότι κατ εξαίρεση επιτρέπεται, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, η αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύντοµων γραπτών µηνυµάτων και µηνυµάτων πολυµέσων, χωρίς τη συγκατάθεση του αποδέκτη υπό την προϋπόθεση ότι ο

2 2 αποστολέας απέκτησε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποδέκτη νοµίµως στο πλαίσιο προηγούµενης παρόµοιας συναλλαγής και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι παρέχει στον αποδέκτη τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωµα αντίρρησης µε τρόπο εύκολο και σαφή (σύστηµα «opt-out»). 4. Ότι µε το άρθρο 16 του ν. 3917/2011 τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις πραγµατοποίησης αζήτητων επικοινωνιών µε ανθρώπινη παρέµβαση (κλήσεων µέσω σταθερών ή κινητών τηλεφώνων) του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και επιτρέπονται πλέον και χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του αποδέκτη εκτός και αν αυτός έχει δηλώσει την αντίρρησή του (σύστηµα «opt-out»). Οι πάροχοι διαθέσιµων στο κοινό ηλεκτρονικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν καταλόγους µε τις δηλώσεις εναντίωσης των συνδροµητών τους στη λήψη τηλεφωνικών κλήσεων. Η ισχύς της νέας ρύθµισης αρχίζει την πρώτη του επόµενου µήνα µετά την πάροδο εξαµήνου από τη δηµοσίευση του ν. 3917/2011, δηλαδή την 1/9/ Ότι το άρθρο 2 στοιχ. ια του ν. 2472/1997 ορίζει ως «συγκατάθεση» του υποκειµένου των δεδοµένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή, και µε πλήρη επίγνωση, και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. 6. Ότι το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3471/2006 θέτει ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά µε τη νόµιµη δήλωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, ορίζει ότι «Όπου ο παρών νόµος απαιτεί τη συγκατάθεση του συνδροµητή ή χρήστη, η σχετική δήλωση δίδεται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην τελευταία περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι ο συνδροµητής ή χρήστης ενεργεί µε πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχει η δήλωσή του η οποία καταγράφεται µε ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγµή προσβάσιµη στον χρήστη ή συνδροµητή και µπορεί οποτεδήποτε

3 3 να ανακληθεί». 7. Ότι το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3471/2006 ορίζει ότι για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν ρυθµίζεται από τον παραπάνω νόµο, εφαρµόζεται ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει. 8. Ότι η δήλωση της συγκατάθεσης ενός συνδροµητή ή χρήστη για τη λήψη ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε τη χρήση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση πραγµατοποιείται συχνά µε ηλεκτρονικά µέσα (όπως µέσω των ιστοσελίδων υπεύθυνων επεξεργασίας, στις οποίες ο ενδιαφερόµενος συνδροµητής ή χρήστης µπορεί να δηλώνει την ηλεκτρονική του διεύθυνση για την αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων). 9. Ότι κατά τη δήλωση της συγκατάθεσης συνδροµητή ή χρήστη µε ηλεκτρονικά µέσα είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση ότι ο συγκεκριµένος συνδροµητής ή χρήστης έχει πρόσβαση στο δηλούµενο στοιχείο ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ. δηλούµενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή δηλούµενος τηλεφωνικός αριθµός). O υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει κατάλληλους τεχνικούς µηχανισµούς για την πραγµατοποίηση της ανωτέρω επιβεβαίωσης, οι οποίοι πρέπει να είναι ανάλογοι µε τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων και να εξειδικεύονται ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µέσο επικοινωνίας. 10. Ότι, παρά το γεγονός ότι η ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 150/2001, επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, η τεχνική υλοποίησή της δεν έχει ακόµα επαρκώς ενσωµατωθεί σε ηλεκτρονικές εφαρµογές του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα. 11. Ότι η Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τον µεγάλο αριθµό παραπόνων που δέχεται από αποδέκτες αζήτητης επικοινωνίας (που πραγµατοποιείται ιδίως µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και σύντοµων γραπτών µηνυµάτων), θεωρεί σκόπιµο να εξειδικεύσει τις τεχνικές προδιαγραφές νόµιµης δήλωσης της συγκατάθεσης ενός συνδροµητή ή χρήστη µε ηλεκτρονικά µέσα για τη λήψη ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

4 4 12. Ότι η Αρχή πραγµατοποίησε διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους κοινωνικούς εταίρους αναφορικά µε τις τεχνικές µεθόδους δήλωσης της ηλεκτρονικής συγκατάθεσης στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006. Αποφασίζει την έκδοση της παρούσας Οδηγίας: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Η Οδηγία αφορά στη διαδικασία δήλωσης συγκατάθεσης που πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα (εφεξής ηλεκτρονική συγκατάθεση) για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων ενός συνδροµητή ή χρήστη από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του ν. 3917/2011, δηλαδή για την πραγµατοποίηση επικοινωνιών προς το σκοπό απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλους διαφηµιστικούς σκοπούς µε χρήση συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. Τέτοιες επικοινωνίες είναι ιδίως τα µηνύµατα τηλεοµοιοτυπίας, οι αυτόµατες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες µε την αποδοχή της κλήσης ακούγεται µαγνητοφωνηµένο µήνυµα, τα φωνητικά µηνύµατα που αποθηκεύονται µέσω υπηρεσίας αυτόµατου τηλεφωνητή, τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τα σύντοµα γραπτά µηνύµατα και τα µηνύµατα πολυµέσων. 2. Για τους σκοπούς της Οδηγίας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα συνδροµητών ή χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την απευθείας προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή κάθε άλλο διαφηµιστικό σκοπό. 3. Η Οδηγία δεν εφαρµόζεται σε λοιπές περιπτώσεις όπου απαιτείται η δήλωση της συγκατάθεσης µε ηλεκτρονικά µέσα, στο πλαίσιο του ν. 3471/2006 (όπως το άρθρο 4 παρ. 5 που αφορά την απόκτηση πρόσβασης στο τερµατικό εξοπλισµό του συνδροµητή ή χρήστη, π.χ. µε την εγκατάσταση αρχείων «cookies»). 4. Η Οδηγία δεν καταλαµβάνει τις περιπτώσεις υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3471/2006 στις οποίες εφαρµόζονται µόνο οι γενικότερες διατάξεις του ν. 2472/1997. Ωστόσο, όταν στο πλαίσιο τέτοιων υπηρεσιών

5 5 δηλώνεται, µε ηλεκτρονικά µέσα, η συγκατάθεση του συνδροµητή ή χρήστη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων (π.χ. κατά την εγγραφή σε µία ιστοσελίδα ή τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς για την απόκτηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών) συνιστάται η εφαρµογή της αναφερόµενης στην Οδηγία διαδικασίας δήλωσης συγκατάθεσης [βλ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1]. 5. Οι περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα της Οδηγίας είναι οι συνηθέστερες µέθοδοι δήλωσης συγκατάθεσης µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς ωστόσο να αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο των δυνατών µεθόδων. Άρθρο 2 Νόµιµες προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική συγκατάθεση 1. Σύµφωνα µε το αρ. 5 του ν. 3471/2006, όταν ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του µε ηλεκτρονικά µέσα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι: α) Ο συνδροµητής ή χρήστης ενεργεί µε πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχει η δήλωσή του. Για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενηµερώνει τον συνδροµητή ή χρήστη µε τρόπο εύληπτο και κατανοητό και να διασφαλίζει ότι η ενηµέρωση πραγµατοποιείται πριν δηλωθεί η ηλεκτρονική συγκατάθεση. Η ενηµέρωση αυτή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας. β) Η δήλωση του συνδροµητή ή χρήστη καταγράφεται µε τρόπο ασφαλή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι η δήλωση του συνδροµητή ή χρήστη έχει καταγραφεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην µπορεί να αµφισβητηθεί τόσο η ίδια η δήλωση της συγκατάθεσης ως ενέργεια, όσο και το γεγονός ότι ο συνδροµητής ή χρήστης έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον τηλεφωνικό αριθµό που δηλώνεται για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 2472/1997, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ή αθέµιτη αλλοίωση, διάδοση, καταστροφή ή πρόσβαση στα τηρούµενα δεδοµένα που αφορούν την ηλεκτρονική συγκατάθεση του συνδροµητή ή χρήστη. γ) Η δήλωση του συνδροµητή ή χρήστη είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµη σε αυτόν. Ο συνδροµητής ή χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στο τυποποιηµένο (κοινό για όλους) κείµενο δήλωσης της συγκατάθεσης που διαθέτει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε περίπτωση που επιθυµεί να λάβει τα συγκεκριµένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης

6 6 (ηµεροµηνία, ώρα, κλπ.), µπορεί να ασκήσει το κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωµα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε χρήση συστήµατος ανάλογου µε το σύστηµα µέσω του οποίου πραγµατοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης και χωρίς να ζητείται από τον συνδροµητή ή χρήστη η δήλωση περισσότερων προσωπικών δεδοµένων από όσα είναι ήδη γνωστά στον υπεύθυνο επεξεργασίας (π.χ. αποκάλυψη στοιχείων ταυτότητας, όταν κατά τη δήλωση της συγκατάθεσης είχε ζητηθεί µόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Σε περίπτωση που ο συνδροµητής ή χρήστης είναι εγγεγραµµένος σε ηλεκτρονική υπηρεσία του υπευθύνου επεξεργασίας, ο τελευταίος µπορεί να ικανοποιήσει το δικαίωµα πρόσβασης παρέχοντας τα ως άνω στοιχεία µέσω ενός µηχανισµού αυθεντικοποίησης (π.χ. login µε κωδικό χρήστη και συνθηµατικό). δ) Η δήλωση του συνδροµητή ή χρήστη µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. Για τον σκοπό αυτό ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσης, διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή, µε χρήση συστήµατος ανάλογου µε το σύστηµα µέσω του οποίου πραγµατοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. Για παράδειγµα, αν η δήλωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη έχει πραγµατοποιηθεί µέσω ιστοσελίδας, η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει επίσης να είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µέσω της ίδιας ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς να ζητείται από τον συνδροµητή ή χρήστη η δήλωση περισσότερων προσωπικών δεδοµένων από όσα είναι ήδη γνωστά στον υπεύθυνο επεξεργασίας (π.χ. αποκάλυψη στοιχείων ταυτότητας, όταν κατά τη δήλωση της συγκατάθεσης είχε ζητηθεί µόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ως ενέργεια που προέρχεται από τον συγκεκριµένο συνδροµητή ή χρήστη. Προς το σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να διατηρεί στο αρχείο του όλες τις δηλώσεις ανάκλησης της συγκατάθεσης. 2. Η δήλωση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται στον συνδροµητή ή χρήστη οι διαφηµιστικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι µήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών του υπευθύνου ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 3. Η δήλωση της συγκατάθεσης και η τυχούσα ανάκληση αυτής επιτρέπεται να

7 διαβιβάζεται αποκλειστικά στις αρµόδιες δικαστικές, διοικητικές ή άλλες αρµόδιες αρχές. 7 Άρθρο 3 Προηγούµενη ενηµέρωση του συνδροµητή ή χρήστη 1. Πριν από τη δήλωση της ηλεκτρονικής συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει κατάλληλη ενηµέρωση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αυτή αφορά, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων, την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης καθώς και τα στοιχεία ταυτότητάς του ιδίου ή τυχόν εκπροσώπου του και συγκεκριµένα το όνοµα ή την επωνυµία και τη διεύθυνση επικοινωνίας. 2. Η ενηµέρωση πρέπει να είναι αναλυτική και διακριτή από τη γενική ενηµέρωση που παρέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, π.χ. τους όρους χρήσης της αντίστοιχης ιστοσελίδας. 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι προτού ο συνδροµητής ή χρήστης προχωρήσει σε ενέργεια δήλωσης συγκατάθεσης θα έχει λάβει πλήρη γνώση της παρεχόµενης ενηµέρωσης. Για το σκοπό αυτό, η ενηµέρωση πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον µε το ίδιο επίπεδο ευχρηστίας µε το οποίο δηλώνεται η συγκατάθεση. Για παράδειγµα, η δήλωση από τον συνδροµητή ή χρήστη ότι ενηµερώθηκε (π.χ. µέσω σηµείωσης ή επιλογής σχετικού πεδίου) δεν είναι επαρκής όταν το κείµενο της ενηµέρωσης δεν είναι εύκολα και άµεσα προσβάσιµο από το συνδροµητή ή χρήστη (π.χ. όταν το κείµενο δεν παρατίθεται πριν από τη δήλωση της συγκατάθεσης, αλλά είναι προσβάσιµο µέσω ειδικού συνδέσµου που πρέπει να επιλέξει ο συνδροµητής ή χρήστης). 4. Ειδικά για την περίπτωση που η δήλωση της ηλεκτρονικής συγκατάθεσης γίνεται µέσω ιστοσελίδας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να εξασφαλίζει την ενηµέρωση του συνδροµητή ή χρήστη µε διάφορους τρόπους [βλ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2], όπως ενδεικτικά: α) Υποχρεώνοντας το συνδροµητή ή χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στο κείµενο της ενηµέρωσης (π.χ. µε αναδυόµενο πλαίσιο ή παράθυρο) πριν από τη δήλωση της συγκατάθεσης. β) Παρουσιάζοντας το κείµενο ενηµέρωσης σε ειδικό πεδίο φόρµας, ικανού µεγέθους, και υποχρεώνοντας το συνδροµητή ή χρήστη να φτάσει τη γραµµή κύλισης του πεδίου αυτού έως το τέλος, πριν δηλώσει τη συγκατάθεσή του.

8 8 γ) Τοποθετώντας το κείµενο ενηµέρωσης σε ξεχωριστή ιστοσελίδα, από την οποία ο συνδροµητής ή χρήστης πρέπει να διέλθει υποχρεωτικά πριν δηλώσει τη συγκατάθεσή του. Άρθρο 4 Ηλεκτρονική συγκατάθεση για την αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) µέσω διαδικτύου 1. Όταν ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει καταρχάς, να επιβεβαιώνει ότι ο συνδροµητής ή χρήστης έχει πρόσβαση στη διεύθυνση αυτή. Η δήλωση συγκατάθεσης στην περίπτωση αυτή γίνεται συνήθως είτε µε την αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την ηλεκτρονική διεύθυνση του συνδροµητή ή χρήστη σε ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας, είτε µε άλλο τρόπο, όπως π.χ. µέσω της ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας. 2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ακολουθεί ειδικές διαδικασίες για την επιβεβαίωση της δήλωσης συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, όπως οι ακόλουθες: α) ιαδικασία δήλωσης συγκατάθεσης µε πρόσθετη ενηµέρωση. Η διαδικασία αυτή πρέπει κατ ελάχιστο να εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [βλ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3]. αα) Μετά τη δήλωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποστέλλει αρχικό ενηµερωτικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώθηκε ως στοιχείο επικοινωνίας του συνδροµητή ή χρήστη. Στο µήνυµα αυτό ο συνδροµητής ή χρήστης ενηµερώνεται σχετικά µε το γεγονός ότι δήλωσε τη συγκατάθεσή του για τη συγκεκριµένη επεξεργασία, ενώ παράλληλα του παρέχεται ένας εύκολος τρόπος ανάκλησης της συγκατάθεσής του, εφόσον το επιθυµεί. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιηθεί άµεσα και εύκολα µετά τη λήψη του παραπάνω ενηµερωτικού µηνύµατος και σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή επιθυµεί ο συνδροµητής ή χρήστης, π.χ. µέσω αποστολής µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς

9 9 συγκεκριµένη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή µέσω ειδικού υπερσυνδέσµου (URL) στην ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας, µοναδικού για κάθε συνδροµητή ή χρήστη. ββ) Στο αρχικό ενηµερωτικό µήνυµα πρέπει επίσης να αναγράφεται ο σκοπός αποστολής του (για την ενηµέρωση του συνδροµητή ή χρήστη σχετικά µε τη συγκεκριµένη δήλωση συγκατάθεσής του), η προέλευσή του (π.χ. ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή/και ιστοσελίδα από την οποία έχει προέλθει το µήνυµα) και να υπάρχει υπερσύνδεσµος προς το κείµενο ενηµέρωσης σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που αφορά η εν λόγω δήλωση συγκατάθεσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας. β) ιαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης. Η διαδικασία αυτή, που περιλαµβάνει τη διπλή επιβεβαίωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη («double opt-in») µπορεί να εφαρµόζεται ως εναλλακτική αυτής που αναφέρεται στο στοιχ α) της παρούσας παραγράφου, ιδίως σε περιπτώσεις που η δήλωση της συγκατάθεσης περιλαµβάνει και τη λήψη περαιτέρω υπηρεσιών από τον συνδροµητή ή χρήστη (όπως π.χ. την εγγραφή σε ιστοσελίδα µε κωδικό χρήστη και συνθηµατικό) [βλ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3α]. αα) Μετά τη δήλωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποστέλλει αρχικό επιβεβαιωτικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώθηκε ως στοιχείο επικοινωνίας του συνδροµητή ή χρήστη. Με το µήνυµα αυτό ο συνδροµητής ή χρήστης καλείται να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του, π.χ. µέσω αποστολής µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς συγκεκριµένη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή µέσω επιλογής ειδικού υπερσυνδέσµου (URL), µοναδικού για κάθε συνδροµητή ή χρήστη, στην ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας. ββ) Στο αρχικό επιβεβαιωτικό µήνυµα πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός αποστολής του (για την ενεργοποίηση της δήλωσης συγκατάθεσης), η προέλευσή του (π.χ. ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή/και ιστοσελίδα από την οποία έχει προέλθει το µήνυµα) και να υπάρχει υπερσύνδεσµος προς το κείµενο ενηµέρωσης σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που αφορά η εν λόγω δήλωση συγκατάθεσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας. Το µήνυµα πρέπει επίσης να αναφέρει τον τρόπο µε τον οποίο ο συνδροµητής ή χρήστης µπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή

10 10 του όποτε το επιθυµήσει. γγ) Η συγκατάθεση στην περίπτωση αυτή θεωρείται έγκυρη µόνο εφόσον ο συνδροµητής ή χρήστης ενεργοποιήσει τη δήλωσή του. Αν η ενεργοποίηση δεν πραγµατοποιηθεί εντός χρονικού διαστήµατος, που ορίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλωθεί πρέπει να διαγράφεται αυτόµατα από το αρχείο του υπεύθυνου επεξεργασίας. δδ) Όταν για την εγγραφή σε διαδικτυακή υπηρεσία έχει πραγµατοποιηθεί διαδικασία επιβεβαίωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύµφωνη µε τα παραπάνω, δεν απαιτείται εκ νέου επιβεβαίωση της πρόσβασης του συνδροµητή ή χρήστη στο δηλούµενο λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καταγράφει, µε ασφαλή τρόπο, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απόδειξη της δήλωσης της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη. Συγκεκριµένα οφείλει να καταγράφει τον τρόπο δήλωσης της συγκατάθεσης για τη συγκεκριµένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και την ηµέρα και ώρα της δήλωσης. Στην περίπτωση της επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να τηρούνται τόσο για την αρχική δήλωση, όσο και για την επιβεβαίωση της δήλωσης συγκατάθεσης. 4. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να είναι δυνατή, ανά πάσα στιγµή, µε χρήση συστήµατος αντίστοιχου µε αυτό µέσω του οποίου δηλώθηκε η συγκατάθεση, π.χ. µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ειδικού υπερσυνδέσµου στην ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας, ή µέσω επιλογών στην ειδική περιοχή χρήστη της ιστοσελίδας (π.χ. σε περιπτώσεις εγγεγραµµένων χρηστών). Ο συνδροµητής ή χρήστης είναι σκόπιµο να ενηµερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης της συγκατάθεσης, π.χ. µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Άρθρο 5 Ηλεκτρονική συγκατάθεση για την αποστολή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων και µηνυµάτων πολυµέσων (SMS, MMS) 1. Όταν ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή διαφηµιστικών σύντοµων γραπτών µηνυµάτων ή αντίστοιχων µηνυµάτων πολυµέσων σε

11 11 συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει καταρχάς να επιβεβαιώνει ότι ο συνδροµητής ή χρήστης έχει πρόσβαση στον αριθµό αυτό. Η ηλεκτρονική δήλωση της συγκατάθεσης στην περίπτωση αυτή γίνεται συνήθως είτε µε την αποστολή σύντοµου γραπτού µηνύµατος ή µηνύµατος πολυµέσων από τον συνδροµητή ή χρήστη σε τηλεφωνικό αριθµό του υπεύθυνου επεξεργασίας, είτε µε άλλο τρόπο, όπως π.χ. µέσω της ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας. 2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ακολουθεί ειδικές διαδικασίες για την επιβεβαίωση της δήλωσης συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, όπως οι ακόλουθες: α) ιαδικασία δήλωσης συγκατάθεσης µε πρόσθετη ενηµέρωση. H διαδικασία αυτή εφαρµόζεται καταρχήν όταν ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του µέσω αποστολής σύντοµου γραπτού µηνύµατος ή µηνύµατος πολυµέσων. Στην περίπτωση αυτή, µετά τη δήλωση της συγκατάθεσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να αποστέλλει άµεσα στο συνδροµητή ή χρήστη ένα αντίστοιχο γραπτό µήνυµα, µε το οποίο θα τον ενηµερώνει για το γεγονός ότι έχει δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη συγκεκριµένη επεξεργασία, για την προέλευση του µηνύµατος (π.χ. ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας), καθώς και για τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης οποιαδήποτε χρονική στιγµή ο συνδροµητής ή χρήστης το επιθυµήσει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης µπορεί να γίνεται µέσω αποστολής από το συνδροµητή ή χρήστη νέου µηνύµατος προς συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να εφαρµοστεί και στην περίπτωση που η δήλωση της συγκατάθεσης πραγµατοποιείται µε υπηρεσία διαφορετική της τηλεφωνικής (π.χ. µέσω ιστοσελίδας) µε την προϋπόθεση ότι η δυνατότητα αποστολής σύντοµου γραπτού µηνύµατος ανάκλησης της συγκατάθεσης από τον συνδροµητή ή χρήστη προσφέρεται ατελώς (χωρίς χρέωση) από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ο αποδέκτης του µηνύµατος ενηµερώνεται για αυτό. β) ιαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης. H διαδικασία αυτή µπορεί να εφαρµόζεται για τη δήλωση συγκατάθεσης που πραγµατοποιείται µε υπηρεσία διαφορετική της τηλεφωνικής, όπως π.χ. στην περίπτωση που ο συνδροµητής ή χρήστης παρέχει µέσω της ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας τη συγκατάθεσή του για αποστολή διαφηµιστικών σύντοµων γραπτών µηνυµάτων στο κινητό του τηλέφωνο [βλ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4]. αα) Μετά τη δήλωση συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποστέλλει ένα αρχικό επιβεβαιωτικό σύντοµο γραπτό µήνυµα προς τον

12 12 αριθµό τηλεφώνου που έχει δηλωθεί, στο οποίο περιλαµβάνεται τυχαίος κωδικός αριθµός, τουλάχιστον τεσσάρων ψηφίων (π.χ. µε τη µορφή του PIN). Ο συνδροµητής ή χρήστης καλείται να εισάγει τον κωδικό αυτό αριθµό σε ειδικό υπερσύνδεσµο στην ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας, ώστε να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του. ββ) Στο επιβεβαιωτικό µήνυµα πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός αποστολής του (για τη ενεργοποίηση της δήλωσης συγκατάθεσης), η προέλευσή του (π.χ. ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή/και ιστοσελίδα από την οποία έχει προέλθει το µήνυµα) και να παρέχεται ο υπερσύνδεσµος στην ιστοσελίδα όπου ο συνδροµητής ή χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό αριθµό για να γίνει η ενεργοποίηση της συγκατάθεσης. Ο υπερσύνδεσµος µπορεί να παραλείπεται αν ο χρήστης οδηγείται αυτόµατα στην ιστοσελίδα αυτή µετά από την αρχική δήλωση της συγκατάθεσής του στην ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας. γγ) Η συγκατάθεση θεωρείται έγκυρη µόνο εφόσον η δήλωσή της ενεργοποιηθεί µε την χρήση του κωδικού αριθµού. Αν η ενεργοποίηση δεν πραγµατοποιηθεί εντός χρονικού διαστήµατος, που ορίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τότε ο αριθµός τηλεφώνου που έχει δηλωθεί πρέπει να διαγράφεται αυτόµατα από το αρχείο του υπευθύνου επεξεργασίας. 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καταγράφει, µε ασφαλή τρόπο, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απόδειξη της δήλωσης της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη. Συγκεκριµένα οφείλει να καταγράφει τον τρόπο δήλωσης της συγκατάθεσης για τον συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό, καθώς και την ηµέρα και ώρα της δήλωσης. Στην περίπτωση της επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να τηρούνται τόσο για την αρχική δήλωση, όσο και για την επιβεβαίωση της δήλωσης συγκατάθεσης (π.χ. την εισαγωγή του κωδικού αριθµού από τον συνδροµητή ή χρήστη). 4. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να είναι δυνατή ανά πάσα στιγµή µε χρήση συστήµατος αντίστοιχου µε αυτό µέσω του οποίου δηλώθηκε η συγκατάθεση, π.χ. µε αποστολή µηνύµατος σε συγκεκριµένο αριθµό ή µέσω ειδικού υπερσυνδέσµου στον διαδικτυακό τόπο του υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

13 13 Άρθρο 6 Ηλεκτρονική συγκατάθεση για την πραγµατοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων 1. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αφορούν στη δήλωση συγκατάθεσης για τη πραγµατοποίηση αυτόµατων τηλεφωνικών κλήσεων χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση σε συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό του συνδροµητή ή χρήστη (όπως π.χ. µηνύµατα τηλεοµοιοτυπίας, αυτόµατες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες µε την αποδοχή της κλήσης ακούγεται µαγνητοφωνηµένο µήνυµα, φωνητικά µηνύµατα που αποθηκεύονται µέσω υπηρεσίας αυτόµατου τηλεφωνητή). Επίσης, εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις τηλεφωνικών κλήσεων µε ανθρώπινη παρέµβαση ως µέσο παροχής ειδικότερης συγκατάθεσης, όταν ο συνδροµητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ότι δεν επιθυµεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις (βλ. αιτιολογική σκέψη 4 της Οδηγίας). Η δήλωση της συγκατάθεσης στις περιπτώσεις αυτές γίνεται συνήθως είτε µε την πραγµατοποίηση τηλεφωνικής κλήσης από τον συνδροµητή ή χρήστη προς συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό του υπεύθυνου επεξεργασίας, είτε µε άλλο τρόπο, όπως π.χ. δήλωση του τηλεφωνικού αριθµού του συνδροµητή ή χρήστη µέσω της ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας (βλ. άρθρο 7 της Οδηγίας). 2. Όταν η δήλωση συγκατάθεσης γίνεται µε την πραγµατοποίηση τηλεφωνικής κλήσης προς αριθµό του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο τελευταίος οφείλει να ενηµερώσει, µε ηχητικό µήνυµα, για τα στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Οδηγίας. 3. Προς εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας για ασφαλή καταγραφή της συγκατάθεσης, ώστε να µπορεί αυτή να αποδεικνύεται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καταγράφει το περιεχόµενο της τηλεφωνικής κλήσης µε την οποία παρέχεται η συγκατάθεση (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006), καθώς και την ηµέρα και ώρα της κλήσης. 4. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να είναι δυνατή ανά πάσα στιγµή µε χρήση συστήµατος αντίστοιχου µε αυτό µέσω του οποίου δηλώθηκε η συγκατάθεση, π.χ. µε πραγµατοποίηση κλήσης από τον συνδροµητή ή χρήστη προς συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό του υπεύθυνου επεξεργασίας. 5. Οι παραπάνω ενέργειες (δήλωση/καταγραφή/ανάκληση συγκατάθεσης) µπορούν να πραγµατοποιούνται µε ή χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, όπως ενδεικτικά µέσω Αυτόµατου Συστήµατος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (IVR - Interactive Voice Response).

14 14 Άρθρο 7 Ηλεκτρονική συγκατάθεση για την πραγµατοποίηση επικοινωνιών σε περισσότερα του ενός στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας 1. Όταν ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε περισσότερα του ενός στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας που του ανήκουν (π.χ. σε µια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ένα αριθµό κινητού τηλεφώνου), δεν είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση της συγκατάθεσής του για κάθε ένα από τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή η συγκατάθεση του συνδροµητή ή χρήστη λαµβάνεται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους; α) Στην περίπτωση που µεταξύ των δηλούµενων στοιχείων επικοινωνίας περιλαµβάνεται και ο αριθµός κινητού τηλεφώνου του συνδροµητή ή χρήστη, αρκεί η επιβεβαίωση της συγκατάθεσής του µόνο για τον αριθµό αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ακολουθεί τη διαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης ή αλλιώς «double opt-in», όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 5 της Οδηγίας. Για παράδειγµα, όταν η συγκατάθεση δηλώνεται µέσω ιστοσελίδας για την αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύντοµων γραπτών µηνυµάτων και τη πραγµατοποίηση αυτόµατων τηλεφωνικών κλήσεων σε συγκεκριµένα ηλεκτρονικά στοιχεία του συνδροµητή ή χρήστη (δηλ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµό κινητού τηλεφώνου και αριθµό σταθερού τηλεφώνου του αντίστοιχα) αρκεί η εφαρµογή της διαδικασίας επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης στον αριθµό κινητού τηλεφώνου. β) Στην περίπτωση που µεταξύ των δηλούµενων στοιχείων επικοινωνίας δεν περιλαµβάνεται αριθµός κινητού τηλεφώνου, αρκεί η επιβεβαίωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη µόνο για τη δηλούµενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ακολουθεί τη διαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης ή αλλιώς «double opt-in», όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας. Για παράδειγµα, όταν η συγκατάθεση δηλώνεται µέσω ιστοσελίδας για την αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και την πραγµατοποίηση αυτόµατων τηλεφωνικών κλήσεων σε συγκεκριµένα ηλεκτρονικά στοιχεία του συνδροµητή ή χρήστη (δηλ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τον αριθµό σταθερού τηλεφώνου του αντίστοιχα) αρκεί η εφαρµογή της διαδικασίας επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Όταν δηλώνονται περισσότερες από µία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το συνδροµητή

15 15 ή χρήστη, η διαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης πρέπει να εφαρµόζεται για κάθε µία διεύθυνση ξεχωριστά. Άρθρο 8 Πρόσκληση από τρίτους για την ηλεκτρονική συγκατάθεση 1. Η πραγµατοποίηση αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς τον συνδροµητή ή χρήστη µε σκοπό την προτροπή του τελευταίου να δηλώσει τη συγκατάθεσή του για την περαιτέρω λήψη διαφηµιστικών µηνυµάτων από τον πρώτο δεν επιτρέπεται (βλ. αιτιολογική σκέψη 2 της Οδηγίας). 2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να παρέχει τα µέσα για να µπορεί κάποιος συνδροµητής ή χρήστης να αποστείλει πρόσκληση (π.χ. µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) σε άλλον συνδροµητή ή χρήστη (π.χ. φίλο ή συνεργάτη) για να δηλώσει τη συγκατάθεσή του προς την λήψη προωθητικής ή/και διαφηµιστικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (όπως π.χ. πρόσκληση για τη λήψη ενηµερωτικών µηνυµάτων από αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων, πολιτικά κόµµατα, κ.α.) [βλ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 5]. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει: α) Να βεβαιώνεται για την εγκυρότητα των στοιχείων επικοινωνίας του προσκαλούντος συνδροµητή ή χρήστη. Συγκεκριµένα, να διαθέτει κατάλληλους µηχανισµούς που να εξασφαλίζουν ότι ο προσκαλών συνδροµητής ή χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί για αυτόν (π.χ. στη δηλούµενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή στο δηλούµενο αριθµό κινητού τηλεφώνου) µε τη διαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης που αναφέρεται στα άρθρα 4 παρ. 2 στοιχ. β και 5 παρ. 2 στοιχ. β της Οδηγίας αντίστοιχα. β) Να διευκρινίζει κατάλληλα ότι η αποστελλόµενη πρόσκληση αποτελεί προσωπικό µήνυµα του προσκαλούντος προς τον προσκαλούµενο συνδροµητή ή χρήστη µε χρήση της τεχνολογικής υποδοµής του υπεύθυνου επεξεργασίας. γ) Να µην περιλαµβάνει στην πρόσκληση κανενός είδους διαφηµιστικό περιεχόµενο. Στο µήνυµα µπορεί να εµπεριέχεται κατάλληλος σύνδεσµος (π.χ. ηλεκτρονικός σύνδεσµος URL), µέσω του οποίου θα παρέχεται η ενηµέρωση του συνδροµητή ή χρήστη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας. Μετά την ενηµέρωση, ο προσκαλούµενος θα έχει τη

16 16 δυνατότητα να επιλέξει αν θα δηλώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του για την συγκεκριµένη επεξεργασία. δ) Να µην πραγµατοποιεί αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας προς τον προσκαλούµενο συνδροµητή ή χρήστη αν ο τελευταίος δεν δηλώσει τη συγκατάθεσή του προς το σκοπό αυτό (π.χ. µέσω της επιλογής συγκεκριµένου υπερσυνδέσµου που µπορεί να περιέχεται στο µήνυµα της πρόσκλησης). Άρθρο 9 Τεχνικά µέτρα για την αποφυγή µαζικής αποστολής µηνυµάτων 1. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί ιστοσελίδα µέσω της οποίας είναι δυνατή η δήλωση ηλεκτρονικής συγκατάθεσης των συνδροµητών ή χρηστών για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή την αποστολή προσκλήσεων σε άλλους συνδροµητές ή χρήστες, κατά τα αναφερόµενα στα άρθρα 4 έως και 8 της Οδηγίας, οφείλει να λαµβάνει τεχνικά µέτρα ώστε να µην επιτρέπει τις µαζικές καταχωρίσεις στα αντίστοιχα πεδία. Τα µέτρα αυτά έχουν ως σκοπό την αποφυγή µαζικών καταχωρίσεων, ιδίως διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή µαζικής αποστολής προσκλήσεων, µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, που µπορεί να είναι ενοχλητικά για τους συνδροµητές ή χρήστες και να οδηγούν σε τεχνικά προβλήµατα λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου του υπεύθυνου επεξεργασίας. 2. Τεχνικά µέτρα που µπορούν να λαµβάνονται κυρίως κατά το στάδιο της δήλωσης της συγκατάθεσης συνδροµητών ή χρηστών ή την αποστολή προσκλήσεων σε συνδροµητές ή χρήστες µέσω ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) Η χρήση κωδικών οπτικής επιβεβαίωσης (captcha) και η εναλλακτική χρήση ηχητικών κωδικών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ). β) Η χρήση απλών ερωτήσεων ώστε να πιστοποιείται ότι ο συνδροµητής ή χρήστης είναι φυσικό πρόσωπο και όχι αυτόµατο µηχάνηµα. γ) Ο περιορισµός του αριθµού των καταχωρίσεων για κάθε συνδροµητή (π.χ. σε υπηρεσίες αποστολής προσκλήσεων σε φίλους µπορούν να επιτρέπονται έως 3 προσκλήσεις από τον ίδιο συνδροµητή ή χρήστη ανά ώρα). δ) Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος ορθότητας των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε

17 17 αυτόµατα µέσα. ε) Ο έλεγχος των πεδίων επικεφαλίδας του χρησιµοποιούµενου από το συνδροµητή ή χρήστη λογισµικού περιήγησης (έλεγχος πεδίων browser header π.χ. User-Agent, Referrer) για την ανίχνευση πιθανών αυτόµατων µηχανών (bot). στ) Η διαγραφή δηλώσεων συγκατάθεσης για όσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις διαπιστώνεται ότι είναι µη έγκυρες ή µη λειτουργικές (π.χ. µέσω µηνυµάτων που δεν παραδίδονται ορθά bounce). Άρθρο 10 Έναρξη Ισχύος Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις ρυθµίσεις της οδηγίας σε εύλογο χρονικό διάστηµα και πάντως όχι αργότερα από την 1η Σεπτεµβρίου Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Μαΐου 2011 Ο Πρόεδρος της Αρχής Χρίστος Γεραρής

18 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράδειγµα 1: α) Για την εγγραφή σε ένα διαδικτυακό τόπο που παρέχει υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας και δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3471/2006, όπως π.χ σε µια ενηµερωτική διαδικτυακή πύλη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι υποχρεωµένος να επιβεβαιώσει ότι η δηλούµενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι πραγµατική. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να παρέχεται ανώνυµα, µε ψευδώνυµο ή εικονική ηλεκτρονική διεύθυνση. Αν όµως στο πλαίσιο της παραπάνω υπηρεσίας πραγµατοποιείται αποστολή προωθητικών ενηµερωτικών µηνυµάτων (που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν.3471/2006) µετά από συγκατάθεση του χρήστη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, όταν λαµβάνει τη δήλωση συγκατάθεσης, να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη στην οποία θα αποστέλλονται τα εν λόγω µηνύµατα µε τις αναφερόµενες στην Οδηγία µεθόδους.

19 19 Παράδειγµα 2: Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί διαδικτυακή πύλη θέλει να αποστέλλει διαφηµιστικά µηνύµατα στους ενδιαφερόµενους χρήστες που έχουν εγγραφεί ή εγγράφονται στην πύλη, εφόσον αυτοί το επιθυµούν. Η δήλωση της συγκατάθεσης των χρηστών για την παραπάνω επεξεργασία πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µετά από κατάλληλη ενηµέρωσή τους που µπορεί να γίνεται ως εξής: Μέθοδος 1: Κατά το στάδιο της εγγραφής του χρήστη στην διαδικτυακή πύλη µπορεί να παρέχεται αναλυτικά όλη η ενηµέρωση και να ακολουθεί αµέσως µετά η δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη, όπως φαίνεται παρακάτω: Για το σκο ό της αροχής των υ ηρεσιών της δικτυακής ύλης η εταιρεία µας* συλλέγει α ό εσάς τα ιο κάτω ροσω ικά δεδοµένα: όνοµα, ε ώνυµο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου... Για το σκο ό της α οστολής διαφηµιστικού υλικού για τα ροϊόντα και της υ ηρεσίες της, η εταιρεία µας συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδροµείου. Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ε ιθυµώ να λαµβάνω διαφηµιστικά µηνύµατα για τα ροϊόντα και τις υ ηρεσίες ου αρέχει η δικτυακή ύλη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µου. * Το υπογραµµισµένο κείµενο αποτελεί υπερσύνδεσµο που οδηγεί σε ιστοσελίδα αναλυτικής ενηµέρωσης για τις γενικές δραστηριότητες της εταιρείας (ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, π.χ. «ποιοι είµαστε») Μέθοδος 2: Κατά τη στιγµή δήλωσης της συγκατάθεσης, π.χ. όταν ο δείκτης ποντικιού του χρήστη βρίσκεται πάνω από το κείµενο δήλωσης της συγκατάθεσης, µπορεί να προβάλλεται αναδυόµενο πλαίσιο µε το κείµενο της ενηµέρωσης, ως εξής: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε σκο ό την α οστολή διαφηµιστικού υλικού. Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ε ιθυµώ να λαµβάνω διαφηµιστικά µηνύµατα για εµ ορικές ροσφορές της διαδικτυακής ύλης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µου. Κατά τον τρόπο αυτό ο χρήστης µπορεί να δηλώσει τη συγκατάθεση του, µόνο εφόσον έχει διαβάσει και κλείσει το πλαίσιο της ενηµέρωσης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ελέγχει ότι αυτό έχει συµβεί (π.χ. µε κώδικα javascript)

20 20 Παράδειγµα 3: Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί ιστοσελίδα θέλει να αποστέλλει ενηµερωτικό δελτίο (newsletter) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όσων επισκεπτών της ιστοσελίδας του το επιθυµούν. Ενηµερωτικό ελτίο Εισάγετε το σας για να λαµβάνετε το ενηµερωτικό µας δελτίο. Εγγραφή Για τον σκοπό αυτό ο υπεύθυνος τοποθετεί πεδίο φόρµας στην ιστοσελίδα του, όπου, µετά από την παροχή της κατάλληλης ενηµέρωσης προς τους χρήστες, ζητεί την καταχώριση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου για την αποστολή του ενηµερωτικού δελτίου. Η καταχώριση της διεύθυνσης από έναν χρήστη αποτελεί κατά τον τρόπο αυτό και δήλωση συγκατάθεσης για την αποστολή του ενηµερωτικού δελτίου. Αµέσως µετά από τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από ένα χρήστη, ο χρήστης λαµβάνει ένα αυτοµατοποιηµένο µήνυµα, στην διεύθυνση αυτή, µε το οποίο ενηµερώνεται πλήρως ότι έχει δώσει συγκατάθεση για την αποστολή του ενηµερωτικού δελτίου. Ταυτόχρονα, στο µήνυµα αυτό του δίνεται η δυνατότητα να ακυρώσει, άµεσα, τη συγκατάθεσή του. Το µήνυµα µπορεί να έχει την παρακάτω µορφή: From: Θέµα: Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του ενηµερωτικού δελτίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Λαµβάνετε αυτό το µήνυµα γιατί εσείς, ή κάποιος που χρησιµοποίησε τη διεύθυνσή σας, εγγράφηκε στη λίστα αποδεκτών του ενηµερωτικού δελτίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την ιστοσελίδα της, Σας ευχαριστούµε ιδιαίτερα για την εγγραφή σας. Αν δεν έχετε εσείς ζητήσει την εγγραφή σας ή αν αλλάξατε γνώµη, µπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας, ανά πάσα στιγµή, πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσµο: ή µεταβαίνοντας στη σελίδα και εισάγοντας τον κωδικό ASDWVCHTGHFSDCFSD2DFS5SA. Στην περίπτωση αυτή, το σας θα διαγραφεί αυτόµατα από τη λίστα µας. Η δυνατότητα διαγραφής από το ενηµερωτικό µας δελτίο παρέχεται και σε κάθε ξεχωριστό µήνυµα που θα λαµβάνετε το µέλλον. Αναλυτική ενηµέρωση στην ιστοσελίδα

Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 19 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006. Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23/7/2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 531/67 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/27-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

A) Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα της

A) Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα της Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα της απευθείας προώθησης σύµφωνα µε την ενωσιακή και ελληνική νοµοθεσία Συµβολή των Ζ. Καρδασιάδου και Γ. Ρουσόπουλου σε πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 91/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 91/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5059/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 91/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..»

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» 1. Γενικά Το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε την επωνυµία www.print24.com/gr είναι µία προσφορά της εταιρείας unitedprint.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμεένο Πληροφοριακοέ Συέ στημα Διαχειέρισης Προσωπικουί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαιίδευσης (ΟΠΣΥΔ) Εγχειριίδιο Εγγραφηή ς & Συή νδεσης

Ολοκληρωμεένο Πληροφοριακοέ Συέ στημα Διαχειέρισης Προσωπικουί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαιίδευσης (ΟΠΣΥΔ) Εγχειριίδιο Εγγραφηή ς & Συή νδεσης Ολοκληρωμεένο Πληροφοριακοέ Συέ στημα Διαχειέρισης Προσωπικουί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαιίδευσης (ΟΠΣΥΔ) Εγχειριίδιο Εγγραφηή ς & Συή νδεσης χρηή στη συστηή ματος ΟΠΣΥΔ Ιούνιος 2016 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικε ς Ηλεκτρονικε ς Υπηρεσι ες Διαχει ρισης Εθνικού Μητρώού Εθελοντών Αιμοδοτών

Κεντρικε ς Ηλεκτρονικε ς Υπηρεσι ες Διαχει ρισης Εθνικού Μητρώού Εθελοντών Αιμοδοτών Κεντρικε ς Ηλεκτρονικε ς Υπηρεσι ες Διαχει ρισης Εθνικού Μητρώού Εθελοντών Αιμοδοτών Εγχειρίδιο Δημιουργίας Λογαριασμού Διαχειριστή Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών στην Υπηρεσία Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥ1. Ο φορέας που προσφέρει την υπηρεσία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό-κανονιστικό κανονιστικό πλαίσιο Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΟΥ 11 «Βιολογικά» (Οδηγίες προς τον Αιτούντα)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΟΥ 11 «Βιολογικά» (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΟΥ 11 «Βιολογικά» (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασία εγγραφής ΟΝ LINE χρήστη... 3 2. Διαδικασία απώλειας κωδικού... 12 2 1. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Ιδιωτικότητας

Δήλωση Ιδιωτικότητας Δήλωση Ιδιωτικότητας Ισχύς: 30/9/2013 Τελευταία Ενημέρωση την: 23/10/2015 Η Nestlé Ελλάς Α.Ε. (εφεξής η Nestlé ) δεσμεύεται να προστατεύσει την ιδιωτικότητά σας και να διαφυλάξει την εμπιστοσύνη που δείχνετε

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά δεδοµένα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιήσιµο άτοµο, όπως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία.

Τα προσωπικά δεδοµένα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιήσιµο άτοµο, όπως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 1. Εισαγωγή Ο παρών Δικτυακός Τόπος λειτουργεί από την εταιρεία µε την επωνυµία «Ποτοποιία Πλωµαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης ΑΕ» και τις συνδεδεµένες µ αυτήν εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης Εθελοντή Αιμοδότη στo Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµατεία ΕΡΜΗΣ Σοφοκλέους 10, Αθήνα, Tηλ.: , Fax : , Ε_mail:

Γραµµατεία ΕΡΜΗΣ Σοφοκλέους 10, Αθήνα, Tηλ.: , Fax : , Ε_mail: H.E.R.ME.S. Hellenic Exchanges Remote Messaging Services Γραµµατεία ΕΡΜΗΣ Σοφοκλέους 10, 105 59 Αθήνα, Tηλ.: 210-3366 910, Fax : 210-3366 925, Ε_mail: hermes@ase.gr Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...3 2 Εκκίνηση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους»

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Cookλοι»

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Cookλοι» ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Ckλοι» 1. Η εταιρεία Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/ Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ... 2 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ... 3 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...

ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ... 2 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ... 3 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ... 2 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ... 3 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 6 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 6 ONLINE ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3297-1/23-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Αθήνα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2118/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 41 / 2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2118/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 41 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2118/02-04-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 41 / 2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής... 5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής... 6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού

Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Σελίδα: 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 Σελίδα: 2 Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Εικόνα 1. Αρχική σελίδα Η αρχική σελίδα που βλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ UREGISTER)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ UREGISTER) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ UREGISTER) Λόγω της αναβάθμισης των «Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών» (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, ΕΥΔΟΞΟΣ κ.α.) που παρέχονται από το Υπουργείο σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα εγγραφής Συμβούλου Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 78/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 78/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5007/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 78/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Φορέων Α και Β Βαθμού

Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Φορέων Α και Β Βαθμού Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αίτηση Ενδιαφέροντος... 3 2 Αίτηση Ενδιαφέροντος Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο χρήστης μεταβαίνει στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016 (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασίας Εγγραφής... 3 Περίπτωση Α: Χρήστης που έχει ενεργοποιήσει ξανά κωδικούς Online σε προγενέστερο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ Για τους Εισηγητές Έκδοση 1.0 εκέµβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.: 210 Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα