ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2004 Η εν λόγω οµάδα εργασίας συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EC. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο συµβουλευτικό σώµα της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντά της ορίζονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/EΚ και στο άρθρο 14 της οδηγίας 97/66/ΕΚ. Τη γραµµατεία της οµάδας έχει αναλάβει η ιεύθυνση E (παροχη υπηρεσιων, δіκаіωмата πνευµатіκης іδіοκτησіаς, και βιοµηχανικη ιδιοκτησια και προστασια των δεδοµενων) της Γενικής ιεύθυνσης "Εσωτερική Αγορά" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, B-1049 Brussels, Belgium, Γραφείο: C100-6/136. Ιστότοπος:

2 Η ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ η οποία ιδρύθηκε µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 ης Οκτωβρίου , έχοντας υπόψη: τα άρθρα 29 και 30 παράγραφοι 1α) και 3 της εν λόγω οδηγίας, τον εσωτερικό της κανονισµό και ιδίως τα άρθρα 12 και 14, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ: Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις για σκοπούς εµπορικής προώθησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά µε την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εναρµόνισε, ιδίως, τις συνθήκες υπό τις οποίες οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων (SMS), τηλεοµοιοτυπία, τηλέφωνο) µπορούν να χρησιµοποιούνται για σκοπούς εµπορικής προώθησης 1. Το παρόν κείµενο επικεντρώνεται στις συνθήκες αυτές, αλλά η οµάδα εργασίας παρατηρεί ότι στο µέλλον ίσως χρειαστεί να δοθεί προσοχή και σε άλλες διατάξεις της οδηγίας. Με βάση τους σηµερινούς κανόνες συγκατάθεσης που ισχύουν σε ορισµένα κράτη µέλη, το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ εισάγει ένα εναρµονισµένο σύστηµα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες προς φυσικά πρόσωπα για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης. Είναι γενικά κατανοητό ότι, παρά την εναρµόνιση αυτή, µερικές από τις έννοιες που χρησιµοποιούνται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ για τις αυτόκλητες κλήσεις φαίνεται να ερµηνεύονται µε διαφορετικούς τρόπους. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η οµάδα εργασίας εξέτασε αναλυτικότερα αυτές τις έννοιες και ενέκρινε την παρούσα γνώµη µε στόχο να συνεισφέρει στην ενιαία εφαρµογή των εθνικών µέτρων βάσει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι κλήσεις για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης υπήρξαν αντικείµενο προηγούµενων εγγράφων της οµάδας εργασίας Η οδηγία πρέπει να µεταφερθεί έως τις 31 Οκτωβρίου Βλ. για παράδειγµα τη γνώµη 7/2000 για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της 12ης Ιουλίου 2000 και τη σύσταση 2/2001 για ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη συγκέντρωση προσωπικών δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2

3 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ Ο κανόνας συγκατάθεσης απαιτεί οι συνδροµητές να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους πριν από τη χρήση συσκευών αυτόµατων κλήσεων, τηλεοµοιοτυπικών συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, συµπεριλαµβανοµένων των SMS, για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης. Προβλέπεται µια εξαίρεση για τις κλήσεις προς τους υπάρχοντες πελάτες, οι οποίες υπόκεινται σε ορισµένες προϋποθέσεις (βλ. κατωτέρω). Για τις φωνητικές τηλεφωνικές κλήσεις (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) µε σκοπό την εµπορική προώθηση, εκτός από εκείνες που πραγµατοποιούνται µέσω συσκευών αυτόµατων κλήσεων, τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέγουν µεταξύ συστήµατος συγκατάθεσης ή αντίταξης 3. Επιπροσθέτως, ο αποστολέας προς όφελος του οποίου πραγµατοποιείται η κλήση δεν µπορεί να συγκαλύπτει ή να αποκρύπτει την ταυτότητά του. Πρέπει επίσης να υπάρχει µια έγκυρη διεύθυνση προς την οποία ο αποδέκτης µπορεί να ζητεί τον τερµατισµό της επικοινωνίας αυτής. 4 Η οµάδα εργασίας είχε αποφασίσει να γνωµοδοτήσει για τα εξής στοιχεία του νέου αυτού συστήµατος: την έννοια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την έννοια της εκ των προτέρων συγκατάθεσης των συνδροµητών την έννοια της απευθείας εµπορικής προώθησης την εξαίρεση στον κανόνα της συγκατάθεσης το σύστηµα κλήσεων προς νοµικά πρόσωπα. 3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ 3.1. Η έννοια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Παρόλο που οι έννοιες των τηλεοµοιοτυπικών συσκευών (φαξ) ή των αυτόµατων συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (συσκευές αυτόµατων κλήσεων) συµπεριλαµβάνονταν στην οδηγία 97/66/ΕΚ η οποία προηγείτο της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, η έννοια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι νέα και αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. 3 Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 ορίζει τα εξής: 3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζεται, ατελώς, ότι οι αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την απευθείας εµπορική προώθηση, σε άλλες, εκτός των προβλεποµένων στις παραγράφους 1 και 2 περιπτώσεις, δεν επιτρέπονται χωρίς την συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων συνδροµητών ή όταν πρόκειται για συνδροµητές οι οποίοι δεν επιθυµούν να λαµβάνουν αυτές τις κλήσεις. Η σχετική επιλογή καθορίζεται από την εθνική νοµοθεσία. 4 Η παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ ορίζει τα εξής: 4. Εν πάση περιπτώσει απαγορεύεται η πρακτική της αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε σκοπό την άµεση εµπορική προώθηση, τα οποία συγκαλύπτουν ή αποκρύπτουν την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το µήνυµα, ή δίχως έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να µπορεί να ζητεί τον τερµατισµό της επικοινωνίας αυτής. 3

4 Ο ορισµός του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ο εξής (βλ. άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2002/58/ΕΚ): κάθε µήνυµα µε κείµενο, φωνή, ήχο ή εικόνα που αποστέλλεται µέσω δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών, το οποίο µπορεί να αποθηκεύεται στο δίκτυο ή στον τερµατικό εξοπλισµό του παραλήπτη έως ότου ληφθεί από τον παραλήπτη. Εν συντοµία, αυτή η έννοια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καλύπτει οποιοδήποτε µήνυµα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το οποίο δεν απαιτείται ταυτόχρονη συµµετοχή του αποστολέα και του παραλήπτη. Ο ορισµός αυτός είναι ευρύς και έχει στόχο να είναι τεχνολογικά ουδέτερος. Ο στόχος ήταν να προσαρµοστεί η οδηγία που προηγείτο της οδηγίας 2002/58/ΕΚ 5 στις εξελίξεις των αγορών και των τεχνολογιών των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειµένου να παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής σε όλους τους χρήστες υπηρεσιών επικοινωνιών διαθέσιµων στο κοινό, ανεξάρτητα από τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες. (4 η αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ). Για παράδειγµα, οι υπηρεσίες που επί του παρόντος καλύπτονται από τον ορισµό του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου περιλαµβάνουν: το πρωτόκολλο µεταφοράς απλών µηνυµάτων ή ταχυδροµείο SMTP, δηλ. το κλασικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τις υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων ή ταχυδροµείο SMS (η 40ή αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ πράγµατι διευκρινίζει ότι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο συµπεριλαµβάνει και τα σύντοµα µηνύµατα-sms) την υπηρεσία µηνυµάτων πολυµέσων ή ταχυδροµείο MMS τα µηνύµατα που καταγράφονται σε τηλεφωνητές 6 τα συστήµατα παροχής υπηρεσιών φωνητικού ταχυδροµείου συµπεριλαµβανοµένων τέτοιων συστηµάτων σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τις επικοινωνίες net send που αποστέλλονται απευθείας σε µια διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Ιnternet). Τα ενηµερωτικά δελτία που αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εµπίπτουν επίσης στο πεδίο του ορισµού αυτού. Ο κατάλογος αυτός δεν µπορεί να θεωρηθεί πλήρης και ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρηθεί ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και στις τεχνολογίες Προηγούµενη συγκατάθεση Ο κανόνας της συγκατάθεσης βασίζεται στην εκ των προτέρων συγκατάθεση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ: 1. Η χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (συσκευές αυτόµατων κλήσεων), τηλεοµοιοτυπικών συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση συνδροµητών οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους. Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο στ) και την 17 η αιτιολογική σκέψη, η συγκατάθεση του χρήστη ή του συνδροµητή, ανεξάρτητα αν αυτός είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πρέπει να έχουν την ίδια έννοια µε την συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, όπως ορίζεται και περαιτέρω προσδιορίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ. ( ) 5 6 Οδηγία 97/66/ΕΚ, Ε.Ε. L 24 της 30ής Ιανουαρίου Να σηµειωθεί ότι ορισµένοι παροχείς υπηρεσιών προσφέρουν µετατροπή των SMS σε φωνητικά µηνύµατα. Αν το µήνυµα προκύπτει από κλήση µε ανθρώπινη παρέµβαση και δεν αποθηκευτεί περαιτέρω ως ηλεκτρονικό µήνυµα, ισχύει το άρθρο 13 παράγραφος 3. 4

5 Η οδηγία 95/46/ΕΚ ορίζει τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ως κάθε δήλωση βουλήσεως, ελευθέρας, ρητής και εν πλήρη επιγνώσει, µε την οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. (άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Η συγκατάθεση στο πλαίσιο αυτό δεν αναφέρεται συγκεκριµένα στις κλήσεις για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης. Μπορεί να γίνει παραποµπή στη σύσταση 2/2001 της οµάδας εργασίας για ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις για την συγκέντρωση προσωπικών δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 7. Ενδέχεται να υπάρχουν διάφοροι τρόποι παροχής της συγκατάθεσης σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο. Η συγκεκριµένη µέθοδος συγκέντρωσης αυτής της συγκατάθεσης δεν ορίζεται ρητά από την οδηγία 2002/58/ΕΚ. Η 17 η αιτιολογική σκέψη επιβεβαιώνει τα παραπάνω: ( ) Η συγκατάθεση δύναται να παρέχεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο που επιτρέπει την ελεύθερη και ενηµερωµένη έκφραση των επιθυµιών του χρήστη, όπως µε τη συµπλήρωση τετραγωνιδίου κατά την επίσκεψη ιστοσελίδας του διαδικτύου. Με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων που ενδέχεται να ισχύουν π.χ. σχετικά µε την ενηµέρωση, οι µέθοδοι σύµφωνα µε τις οποίες ο συνδροµητής παρέχει την εκ των προτέρων συγκατάθεσή του µε εγγραφή του σε ένα δικτυακό τόπο και στη συνέχεια του ζητείται να επιβεβαιώσει ότι όντως είναι το πρόσωπο που πραγµατοποίησε την εγγραφή αυτή και να επαναλάβει ότι δίνει τη συγκατάθεσή του, φαίνεται να είναι συµβατές µε την οδηγία. Άλλες µέθοδοι ενδέχεται να είναι επίσης συµβατές µε τις νοµικές απαιτήσεις. Αντιθέτως, η περίπτωση όπου, µε αποστολή απλού γενικού µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ζητείται από τους αποδέκτες η συγκατάθεσή τους ώστε να λαµβάνουν µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς εµπορικής προώθησης, δεν είναι συµβατή µε το άρθρο άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, λόγω της απαίτησης ο σκοπός να είναι νόµιµος, ρητός και συγκεκριµένος. Επιπροσθέτως, η συγκατάθεση που παρέχεται µε την ευκαιρία της γενικής αποδοχής των όρων και των συνθηκών που διέπουν την πιθανή κύρια σύµβαση (π.χ. σύµβαση συνδροµής, στην οποία ζητείται η συγκατάθεση για την αποστολή κλήσεων για σκοπούς άµεσης εµπορικής προώθησης) πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ, δηλαδή να είναι ελεύθερη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει. Εάν οι τελευταίοι αυτοί όροι πληρούνται, η συγκατάθεση µπορεί να δίνεται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα για παράδειγµα µε τη συµπλήρωση τετραγωνιδίου. Η υποτιθέµενη συγκατάθεση λήψης τέτοιων µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν είναι συµβατή µε τον ορισµό της συγκατάθεσης της οδηγίας 95/46/ΕΚ και ιδίως µε την απαίτηση η συγκατάθεση να αποτελεί την ένδειξη των επιθυµιών του ατόµου, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που αυτό πραγµατοποιείται "εκτός εάν υπάρξει άρνηση (αντίταξη). Οµοίως, τα ήδη συµπληρωµένα τετραγωνίδια, π.χ. σε δικτυακούς τόπους, δεν είναι συµβατά µε τον ορισµό της οδηγίας. Ο σκοπός ή οι σκοποί πρέπει επίσης να αναφέρονται µε σαφήνεια. Αυτό σηµαίνει ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες, ή οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, για τις οποίες ενδέχεται να αποσταλούν µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς εµπορικής 7 Έγγραφο ΟΕ 43 που εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου Μπορεί επίσης να γίνει παραποµπή στην πρώτη έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας για την προστασία των δεδοµένων (95/46/ΕΚ (COM(2003) 265 τελικό, σ. 18). 5

6 προώθησης, πρέπει να παρουσιάζονται µε σαφήνεια στο συνδροµητή. Όπου ισχύει, πρέπει να ζητείται και η συγκατάθεση διαβίβασης των προσωπικών δεδοµένων σε τρίτα µέρη. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει στην περίπτωση αυτή να αναφέρουν το σκοπό ή τους σκοπούς, τα αγαθά και τις υπηρεσίες (ή τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών) για τις οποίες τα τρίτα µέρη αυτά θα αποστέλλουν µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η οµάδα εργασίας καλεί τον κλάδο (π.χ. µέσω ενώσεων του κλάδου όπως η ευρωπαϊκή οµοσπονδία άµεσης εµπορικής προώθησης (FEDMA)) να ενσωµατώσουν στους κανόνες συµπεριφοράς τους και να προωθούν συγκεκριµένες µεθόδους εξασφάλισης της συγκατάθεσης σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο. Η οµάδα εργασίας ζητεί από τον κλάδο να δώσει προσοχή ιδίως σε συστήµατα που αναµένεται να παρέχουν καλύτερες εγγυήσεις ως προς το ότι η συγκατάθεση του συνδροµητή παρέχεται πραγµατικά και αποτελεσµατικά. Επιπλέον, οι κώδικες αυτοί πρέπει να περιλαµβάνουν την υποχρέωση αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των παραπόνων που αποστέλλουν οι αποδέκτες των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σύµφωνα µε το άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η οµάδα εργασίας υπενθυµίζει επίσης ότι µπορεί να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τους κώδικες συµπεριφοράς που καταρτίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτούς τους κώδικες συµπεριφοράς µπορούν επίσης να προβλέπονται πρακτικά στοιχεία όπως π.χ. συγκεκριµένες ενδείξεις σε επισέλιδα (headers), έτσι ώστε τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που τηρούν τον κώδικα να µπορούν να εντοπίζονται εύκολα από τους χρήστες (και τα πιθανά φίλτρα) 8. Κατάλογοι διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Οι κατάλογοι οι οποίοι δεν έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την απαίτηση της εκ των προτέρων συγκατάθεσης δεν µπορούν καταρχάς να χρησιµοποιούνται πλέον σύµφωνα µε το σύστηµα συγκατάθεσης, τουλάχιστον έως ότου προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις. Η πώληση τέτοιων µη συµβατών καταλόγων σε τρίτα µέρη δεν είναι νόµιµη. Οι εταιρείες που επιθυµούν να αγοράσουν καταλόγους διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πρέπει να προσέξουν οι κατάλογοι αυτοί να είναι σύµφωνοι µε τις ισχύουσες απαιτήσεις, και ιδίως να υπάρχει εκ των προτέρων συγκατάθεση σύµφωνα µε τις εν λόγω απαιτήσεις. Άλλοι όροι Παρόλο που δεν προβλέπεται συγκεκριµένη µέθοδος για την παραχώρηση της συγκατάθεσης για την λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, οι όροι που αναφέρονται στην κοινοτική νοµοθεσία πρέπει να τηρούνται. Η οµάδα εργασίας υπενθυµίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι όροι της γενικής οδηγίας 95/46/ΕΚ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων. Οι κανόνες αυτοί περιλαµβάνουν ιδίως, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, την απαίτηση ενηµέρωσης, όταν συλλέγονται τα δεδοµένα, τουλάχιστον σχετικά µε τα εξής: - την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και, ενδεχοµένως, του εκπροσώπου του, - τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα δεδοµένα. 8 Μπορεί να γίνει σχετική παραποµπή στην απαίτηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο σύµφωνα µε την οποία η εµπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµη (βλ. άρθρο 6 παράγραφος α) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ). 6

7 Υπάρχει επίσης απαίτηση παροχής πληροφοριών στα άτοµα σχετικά µε τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων, το κατά πόσον η παροχή των δεδοµένων είναι υποχρεωτική ή όχι, καθώς και τις ενδεχόµενες συνέπειες της άρνησης παροχής τους, για την ύπαρξη δικαιώµατος πρόσβασης στα συγκεκριµένα δεδοµένα και δικαιώµατος διόρθωσής τους, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες, λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες συλλέγονται τα δεδοµένα, ώστε να εξασφαλίζεται η θεµιτή επεξεργασία έναντι του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα (βλ. άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι και το άρθρο 13 προβλέπει την υποχρέωση να παρέχεται δυνατότητα αντίταξης για καθένα από τα µηνύµατα που αποστέλλονται. Μια τέτοια αντίταξη πρέπει να είναι δυνατή χρησιµοποιώντας, τουλάχιστον, την ίδια υπηρεσία επικοινωνίας (για παράδειγµα, αποστέλλοντας SMS για την αντίταξη στη συµπερίληψη σε κατάλογο εµπορικής προώθησης µε βάση µηνύµατα SMS). Επιπλέον, η οµάδα εργασίας υπενθυµίζει επίσης ότι η "συγκοµιδή ", δηλ. η αυτόµατη συλλογή προσωπικών δεδοµένων από δηµόσιους τόπους του διαδικτύου όπως ο ιστός, διαδικτυακές συζητήσεις κ.λπ., είναι παράνοµη βάσει της γενικής οδηγίας 95/46/ΕΚ. Συγκεκριµένα, αποτελεί αθέµιτη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και δεν τηρεί ούτε την αρχή του περιορισµού του σκοπού (σκοπός) ούτε την υποχρέωση ενηµέρωσης που αναφέρονται ανωτέρω. Το ίδιο συµβαίνει όταν πραγµατοποιείται αυτόµατη συλλογή µέσω λογισµικού. Τα θέµατα αυτά έχουν συζητηθεί στο έγγραφο εργασίας µε τίτλο "Προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο" Ολοκληρωµένη κοινοτική προσέγγιση σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων στο διαδίκτυο 9. Τα παραπάνω αναφέρονται µε την επιφύλαξη πρόσθετων απαιτήσεων που πηγάζουν από οποιαδήποτε άλλη νοµοθεσία σχετικά µε την εµπορική προώθηση ή την πώληση (συγκεκριµένων) προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ. οικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, πωλήσεων εξ αποστάσεως) Η έννοια της απευθείας εµπορικής προώθησης εν υπάρχει ορισµός της απευθείας εµπορικής προώθησης ούτε στις ειδικές οδηγίες, ούτε στη γενική οδηγία για την προστασία των δεδοµένων. Υπάρχει πάντως περιγραφή των σκοπών εµπορικής προώθησης στην 30ή αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 95/46/ΕΚ που αναφέρει τα εξής: "( ) ότι τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν να ανακοινώνονται σε τρίτους τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για εµπορικούς ή διαφηµιστικούς σκοπούς που επιδιώκονται είτε από εµπορικούς φορείς είτε από φιλανθρωπικά σωµατεία ή άλλες οργανώσεις ή ενώσεις, λ.χ. πολιτικού χαρακτήρα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που επιτρέπουν στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα να αντιταχθούν χωρίς αιτιολόγηση και άνευ δαπάνης στην επεξεργασία των δεδοµένων που τα αφορούν. Η γνώµη της οµάδας εργασίας είναι ότι το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ καλύπτει κάθε µορφή προώθησης των πωλήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της απευθείας εµπορικής προώθησης από φιλανθρωπικά σωµατεία και οργανώσεις πολιτικού χαρακτήρα (π.χ. συγκέντρωση χρηµατικών ποσών κ.λπ.). Να σηµειωθεί ότι ένας ευρύς ορισµός έχει χρησιµοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Απευθείας Εµπορικής Προώθησης (FEDMA) στον κώδικα πρακτικής της 9 Έγγραφο 37 που εγκρίθηκε στις 21 Νοεµβρίου 2000, ιδίως σ

8 για την χρήση προσωπικών δεδοµένων στην απευθείας εµπορική προώθηση ο κώδικας αυτός εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας στις 13 Ιουνίου Κλήσεις προς νοµικά πρόσωπα Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ αναφέρει τα εξής: 5. Οι παράγραφοι 1 και 3 ισχύουν για τους συνδροµητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν επίσης, στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου και της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας, ότι προστατεύονται επαρκώς τα έννοµα συµφέροντα των συνδροµητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά τις αυτόκλητες κλήσεις. Με άλλα λόγια, τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης ότι τα νόµιµα συµφέροντα των νοµικών προσώπων προστατεύονται επαρκώς, είναι όµως ελεύθερα να αποφασίζουν τα κατάλληλα µέτρα διασφάλισης για το σκοπό αυτό. Το 2002, ορισµένα κράτη µέλη -πέντε από τα οκτώ που διαθέτουν σύστηµα συγκατάθεσης για τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου- είχαν επιλέξει να εφαρµόσουν το ίδιο καθεστώς και στα νοµικά πρόσωπα 11. Παρόλο που η διάκριση µεταξύ φυσικών και νοµικών προσώπων µοιάζει σχετικά απλή, δεν είναι πάντα εύκολο να πραγµατοποιηθεί στην πράξη. Σε µια απλή περίπτωση, λεπτοµέρειες των ηλεκτρονικών επαφών αποκαλύπτονται από έναν δυνητικό αποδέκτη π.χ. σε έναν δικτυακό τόπο ή αλλού. Στην περίπτωση αυτή είναι σχετικά εύκολο να διαπιστωθεί αν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, π.χ. µε µια απλή ερώτηση, ή να διαπιστωθεί η ιδιότητα βάσει της οποίας το άτοµο παρείχε τις λεπτοµέρειες αυτές. Ωστόσο, πρόκειται για σηµαντικό στοιχείο καθώς ο αποστολέας είναι εκείνος που πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων. Ιδίως στα κράτη µέλη εκείνα που πραγµατοποιούν διάκριση µεταξύ επικοινωνιών προς νοµικά και φυσικά πρόσωπα, η οµάδα εργασίας έχει τη γνώµη ότι πρέπει να αναπτυχθούν πρακτικοί κανόνες. Παρόλο που ίσως καταστεί αναγκαίο να δοθεί περαιτέρω προσοχή στο συγκεκριµένο αυτό θέµα µε βάση την εφαρµογή του άρθρου 13 από τα κράτη µέλη, η οµάδα εργασίας επί του παρόντος επιθυµεί να θίξει τα εξής θέµατα: - Αυτοί οι πρακτικοί κανόνες πρέπει να συνεκτιµούν τις διασυνοριακές συνέπειες. Ένα θέµα που ανέκυψε από την πλευρά αυτή είναι ποιος κανόνας θα ισχύει στα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αποστέλλονται από ένα κράτος µέλος το οποίο δεν παρέχει µέτρα διασφάλισης για τα νοµικά πρόσωπα, σε παραλήπτη σε ένα κράτος µέλος που παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα νοµικά και τα φυσικά πρόσωπα. 10 Βλ. γνώµη της οµάδας εργασίας 3/2003 σχετικά µε τον ευρωπαϊκό κώδικα συµπεριφοράς της FEDMA για τη χρήση των προσωπικών δεδοµένων στην απευθείας εµπορική προώθηση, στη διεύθυνση: Ο κώδικας FEDMA είναι διαθέσιµος στην εξής διεύθυνση URL: Ο κώδικας αυτός ορίζει την απευθείας εµπορική προώθηση ως εξής: Η επικοινωνία µε οποιοδήποτε µέσο (που περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται στο ταχυδροµείο, φαξ, τηλέφωνο, υπηρεσίες on-line κ.λπ.) οποιουδήποτε διαφηµιστικού υλικού ή υλικού εµπορικής προώθησης, που διενεργείται από τον αρµόδιο απευθείας εµπορικής προώθησης ή εξ ονόµατός του και απευθύνεται σε συγκεκριµένα πρόσωπα η έκθεση εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκέµβριος

9 - Παραµένει το ερώτηµα µε ποιο τρόπο ο αποστολέας µπορεί να αποφασίσει αν ο αποδέκτης είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Με άλλα λόγια, πως πρέπει να ενεργήσει ο αποστολέας για να επαληθεύσει ότι ο αριθµός/η διεύθυνση ανήκει όντως σε νοµικό πρόσωπο; Πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή αν ο αποστολέας δεν είναι βέβαιος ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ανήκει σε νοµικό πρόσωπο ( Συχνά, φυσικά πρόσωπα χρησιµοποιούν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε ψευδώνυµα ή γενικά, χωρίς να στερούνται την προστασία που παρέχει η οδηγία. - Ένα άλλο θέµα συνδέεται µε τα πρόσωπα που δεν είναι άµεσοι συνδροµητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτό µπορεί να συµβαίνει στην περίπτωση των µελών µιας οικογένειας ή υπαλλήλων που εργάζονται για µια συγκεκριµένη επιχείρηση. Σε περιπτώσεις που ένα µέλος της οικογένειας ή µια εταιρεία παρέχει σε άλλα µέλη της ίδιας οικογένειας ή στους υπαλλήλους διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που περιλαµβάνουν το όνοµά τους (π.χ. τα πρόσωπα αυτά καταρχάς δεν είναι συνδροµητές 12. Μερικά κράτη µέλη της ΕΕ έχουν αποφασίσει να εφαρµόζουν το σύστηµα συγκατάθεσης στην περίπτωση τέτοιων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ζητείται από τα κράτη µέλη να δώσουν προσοχή στο γεγονός ότι τέτοιες διευθύνσεις περιλαµβάνουν προσωπικά δεδοµένα τα οποία πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα. Κατά τη γνώµη της οµάδας εργασίας, η προστασία αυτή σηµαίνει ότι η αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς εµπορικής προώθησης, είτε συνδέονται είτε δεν συνδέονται µε εµπορικούς σκοπούς, σε µια προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πρέπει να θεωρείται ως εµπορική προώθηση προς φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συνεκτιµώνται οι διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ Η εξαίρεση των παρόµοιων προϊόντων και υπηρεσιών Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 προβλέπει µια εναρµονισµένη εξαίρεση του κανόνα συγκατάθεσης η οποία ισχύει για τους υπάρχοντες πελάτες, και υπάγεται σε ορισµένες προϋποθέσεις. 12 Η έννοια του συνδροµητή ορίζεται στην οδηγία 2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο). Αυτή είναι η έννοια που πρέπει να χρησιµοποιείται, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό σύµφωνα µε το άρθρο 2 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Η έννοια του συνδροµητή ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο ως κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που έχει συνάψει σύµβαση µε φορέα παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών (βλ. άρθρο 2 στοιχείο ια) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ). Η 12 η αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ αποσαφηνίζει αυτή την έννοια, αναφέροντας τα εξής : (12) Οι συνδροµητές των διαθέσιµων στο κοινό ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Συµπληρώνοντας την οδηγία 95/46/ΕΚ, η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων των φυσικών προσώπων, και ειδικότερα του δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή, καθώς επίσης και των έννοµων συµφερόντων των νοµικών προσώπων. Η παρούσα οδηγία δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών µελών να επεκτείνουν την εφαρµογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ στην προστασία των εννόµων συµφερόντων των νοµικών προσώπων. Η εν λόγω προστασία εξασφαλίζεται µε την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. 9

10 2. Παρά την παράγραφο 1, αν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αποκτά από τους πελάτες του στοιχεία επαφής του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ, µπορεί να χρησιµοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την απευθείας εµπορική προώθηση των δικών του παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν σαφώς και ευδιάκριτα την ευκαιρία να αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή τη συλλογή και χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής, και αυτό µε κάθε µήνυµα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει µε αυτή τη χρήση. Η 41η αιτιολογική σκέψη παρέχει χρήσιµα στοιχεία που βοηθούν να γίνει κατανοητό το άρθρο 13 παράγραφος 2: (41) Στα πλαίσια µιας ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης, είναι λογικό να επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής για την προσφορά παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά µόνο από την εταιρεία που απέκτησε τα στοιχεία επαφής σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ. Όταν αποκτώνται στοιχεία επαφής, ο πελάτης θα πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µε την περαιτέρω χρησιµοποίησή τους για άµεση εµπορική προώθηση µε σαφή και ευκρινή τρόπο και να του δίνεται η ευκαιρία να αρνείται τη χρησιµοποίηση αυτή. Αυτή η ευκαιρία θα πρέπει να παρέχεται και µε κάθε µεταγενέστερο µήνυµα άµεσης συναλλαγής και δωρεάν, εξαιρουµένης της δαπάνης για τη διαβίβαση της άρνησής του. Παρόλο που η περιγραφή αφήνει ορισµένα περιθώρια ερµηνείας, η οµάδα εργασίας τονίζει ότι η εξαίρεση αυτή περιορίζεται κατά αρκετούς τρόπους και πρέπει να ερµηνεύεται υπό τη στενή έννοια. Πρώτον, η παρούσα εξαίρεση περιορίζεται στους πελάτες σύµφωνα µε την πρώτη πρόταση του άρθρου 13 παράγραφος 2. Επιπροσθέτως, τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορούν να αποστέλλονται µόνο προς πελάτες από τους οποίους έχουν ήδη ληφθεί ηλεκτρονικά στοιχεία επαφής, στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ. Η τελευταία αυτή απαίτηση, για παράδειγµα, περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τους σκοπούς της συλλογής (βλ. ανωτέρω). Η αρχή του σκοπού (συµβατή χρησιµοποίηση, θεµιτή επεξεργασία) πρέπει να βοηθά από την άποψη αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στη χρονική περίοδο κατά την οποία η συγκατάθεση µπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη και κατά την οποία, εποµένως, µπορούν να αποστέλλονται µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. εύτερον, µόνο το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνέλεξε τα δεδοµένα µπορεί να αποστέλλει µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς εµπορικής προώθησης. Για παράδειγµα, οι θυγατρικές ή οι µητρικές εταιρείες δεν αποτελούν την ίδια επιχείρηση. Τρίτον, τα παραπάνω περιορίζονται στην εµπορική προώθηση παρόµοιων προϊόντων και υπηρεσιών. Η γνώµη της οµάδας εργασίας είναι ότι, παρόλο που αυτή η έννοια των παρόµοιων προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι απλή από την άποψη της εφαρµογής στην πράξη και απαιτεί περαιτέρω προσοχή, η οµοιότητα θα µπορούσε να αποφασίζεται ιδίως από την πλευρά του στόχου (εύλογες προσδοκίες) του αποδέκτη και όχι από την πλευρά του αποστολέα. Η οµάδα εργασίας υπενθυµίζει ότι υπάρχει υποχρέωση, ακόµη και σε περίπτωση εξαίρεσης, να συνεχίζεται να παρέχεται δυνατότητα αντίταξης σε κάθε µήνυµα εµπορικής προώθησης. 10

11 Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2004 Για την οµάδα εργασίας Ο πρόεδρος Stefano RODOTA 11

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

A) Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα της

A) Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα της Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα της απευθείας προώθησης σύµφωνα µε την ενωσιακή και ελληνική νοµοθεσία Συµβολή των Ζ. Καρδασιάδου και Γ. Ρουσόπουλου σε πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αθήνα, 29-4-2011 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/27-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Final version for publication Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23 Μαΐου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0189(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 91/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 91/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5059/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 91/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23/7/2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 531/67 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις»

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

(4) Η οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Αθήνα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls Η Johnson Controls, Inc., και οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, (συνολικά, Johnson Controls, εμείς, εμάς ή μας) ενδιαφέρονται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 192/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26.9.2006 COM(2006) 548 τελικό 2005/0043 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα