ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 603/1982 ΦΕΚ 117 Τ.Α' Οργάνωση και λειτουργία των µονάδων ειδικής αγωγής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 603/1982 ΦΕΚ 117 Τ.Α' 21-9-1982. Οργάνωση και λειτουργία των µονάδων ειδικής αγωγής."

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 603/1982 ΦΕΚ 117 Τ.Α' Οργάνωση και λειτουργία των µονάδων ειδικής αγωγής. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 3 του Νόµου 1143/1981 "Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίµνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόµων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων" (ΦΕΚ 80/ τ. Α' ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1143/1981 και του άρθρου 2 του Ν. 186/1975 "περί του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Μελετών και Επιµορφώσεως (Κ.Ε.ΜΕ)" κ.λ.π. (γν.σ.τε). Άρθρο 1 Προσωνυµία και τύποι των µονάδων ειδικής αγωγής 1. Ως µονάδες ειδικής αγωγής θεωρούνται: α) Τα αυτοτελή ειδικά σχολεία όλων των βαθµίδων και β) Οι ειδικές τάξεις ή Τµήµατα ειδικής αγωγής, που λειτουργούν σε κανονικά σχολεία της Γενικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 2. Στις µονάδες αυτές παρέχεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση και οι τύποι, τους ορίζονται ως εξής: α) Ειδικά σχολεία για παιδιά που υστερούν νοητικά. Τα σχολεία αυτά δέχονται µαθητές που έχουν δείκτη νοηµοσύνης κάτω από το ενδεικτικό όρο 75 και που είναι εκπαιδεύσιµοι η ασκήσιµοι, όπως διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία του άρθρου 7, του Ν. 1143/1981. β) Ειδικά σχολεία για τυφλά παιδιά. Τα σχολεία αυτά δέχονται µαθητές, οι οποίοι δεν µπορούν να παρακολουθήσουν αποτελεσµατικά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του κανονικού σχολείου εξαιτίας ολικής ή µερικής τυφλότητας. γ) Ειδικά σχολεία για κωφά και βαρήκοα παιδιά. Τα σχολεία αυτά δέχονται µαθητές, οι οποίοι εξαιτίας ολικής ή µερικής κωφότητας, δεν µπορούν να παρακολουθήσουν αποτελεσµατικά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του κανονικού σχολείου. δ) Ειδικά σχολεία για σωµατικά ανάπηρα παιδιά. Τα σχολεία αυτά δέχονται µαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν σωµατικές αναπηρίες σε βαθµό που δεν τους επιτρέπει να φοιτήσουν και να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του κανονικού σχολείου. ε) Ειδικά σχολεία για συναισθηµατικά διαταραγµένα και κοινωνικά δυσπροσάρµοστα παιδιά. Τα σχολεία αυτά δέχονται µαθητές οι οποίοι, ανεξάρτητα από αιτιολογία παρουσιάζουν συναισθηµατικές διαταραχές, και δυσκολίες προσαρµογής, σε βαθµό που δεν επιτρέπουν τη φοίτησή τους σε κανονικό σχολείο.

2 στ) Ειδικά σχολεία για ψυχικά πάσχοντα παιδιά. Τα σχολεία αυτά δέχονται µαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν ψυχικές ασθένειες σε βαθµό που δεν τους επιτρέπουν την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του κανονικού σχολείου. ζ) Πολυδύναµα κέντρα ειδικής αγωγής, στα οποία παρέχεται εκπαίδευση σε περισσότερες από µία κατηγορίες αποκλινόντων παιδιών. Τέτοια κέντρα µπορούν να ιδρύονται σε περιοχές όπου οι ανάγκες το απαιτούν και οι συνθήκες το επιτρέπουν. η) Μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν περισσότερα από ένα ελαττώµατα εγγράφονται, σε ειδικό σχολείο του τύπου ο οποίος ανταποκρίνεται περισσότερο στο βασικό τους ελάττωµα. 3 α) Τάξεις ή τµήµατα κανονικών εκπαιδευτικών µονάδων στα οποία παρέχεται ειδική εκπαίδευση ονοµάζονται ειδικές τάξεις ή Τµήµατα ειδικής αγωγής, αντίστοιχα. Στις ειδικές τάξεις ή Τµήµατα ειδικής αγωγής φοιτούν αποκλίνοντες µαθητές µιας ή περισσοτέρων κατηγοριών, που είναι εγγεγραµµένοι στο κανονικό σχολείο στο οποίο ανήκει η ειδική τάξη ή το τµήµα ειδικής αγωγής. Οι διευθυντές των γειτονικών κανονικών σχολείων οφείλουν να διευκολύνουν την εγγραφή ή µετεγγραφή αποκλινόντων µαθητών στο σχολείο στο οποίο λειτουργεί ειδική τάξη η τµήµα ειδικής αγωγής προκειµένου να φοιτήσουν στο τµήµα αυτό, εφόσον και οι γονείς ή κηδεµόνες τους συµφωνούν προς αυτό. Σε κάθε κανονική εκπαιδευτική µονάδα µπορούν να ιδρύονται µία ή περισσότερες ειδικές τάξεις ή τµήµατα ειδικής αγωγής ανάλογα µε τον αριθµό των αποκλινόντων µαθητών. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 8. β) Στις ειδικές τάξεις ή τµήµατα ειδικής αγωγής ή εφαρµογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µεθόδων διδασκαλίας κ.λπ. ρυθµίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για την ειδική αγωγή. γ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εκπαιδευτικών των ειδικών τάξεων και των τµηµάτων ειδικής αγωγής, ορίζονται από τον Νόµο 1143/81 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς της Γενικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. δ) Οι ειδικές τάξεις και τα τµήµατα ειδικής αγωγής δεν εκδίδουν τίτλους σπουδών. Οι τίτλοι των µαθητών των εδικών τάξεων ή τµηµάτων ειδικής αγωγής εκδίδονται από το κανονικό σχολείο στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι. Άρθρο 2 Σχολική Περιφέρεια. 1. Οι µονάδες ειδικής αγωγής δεν έχουν περιφέρεια. 2. Σε µονάδα ειδικής αγωγής εγγράφονται παιδιά που παρουσιάζουν απόκλιση αντίστοιχη µε τον τύπο της µονάδας αυτής σύµφωνα µε την επιθυµία των γονέων ή κηδεµόνων τους και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις σ' αυτή. Άρθρο 3 Κατάταξη ειδικών δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

3 1. Τα ειδικά νηπιαγωγεία είναι µονοθέσια ή διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από 5-8 νήπια, µε µια νηπιαγωγό και διθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από 9-16 νήπια, µε δύο νηπιαγωγούς. 2. Τα ειδικά δηµοτικά σχολεία κατατάσσονται, ως εξής ανάλογα µε τον αριθµό των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού και του αριθµού των µαθητών, κατά τάξη. ΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ Μονοθέσιο ιθέσιο Τριθέσιο Τετραθέσιο Πενταθέσιο Εξαθέσιο 3. Η οργανικότητα των θέσεων ειδικών δηµ. σχολείων, κατά φύλο, ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα κανονικά σχολεία. 4. Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις για την πλήρωση των οργανικών κενών θέσεων, κατά φύλο, οι θέσεις αυτές µπορούν να πληρωθούν ανεξαρτήτως φύλου. 5.Τις θέσεις των ιευθυντών Β' και Α' στα ειδικά δηµ. σχολεία, λαµβάνουν ιευθυντές Β' και Α' που έχουν πτυχίο µετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή, από το Μαράσλειο ιδασκαλείο ηµοτικής Εκπαίδευσης (Μ...Ε ) ή Πανεπιστήµιο του εξωτερικού άσκαλο, µετεκπαιδευθέντες στην Ειδική αγωγή, που προάγονται στο βαθµό του ιευθυντή Β' και Α', παραµένουν στη θέση τους µε αίτησή τους, εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις ιευθυντών σε άλλες µονάδες ειδικής αγωγής. Μέχρι να υπάρξουν ιευθυντές Β' και Α' µετεκπαιδευθέντες στην Ειδική αγωγή όλες οι οργανικές θέσεις των ειδικών εκπαιδευτικών µονάδων, πληρώνονται µε δασκάλους µετεκπαιδευθέντες στην Ειδική Αγωγή. Άρθρο 4 Εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δηµοτικών σχολείων. Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δηµοτικών σχολείων είναι η ίδια µε αυτή των κανονικών δηµοτικών σχολείων. Ο Επιθεωρητής ειδικών σχολείων, µετά από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων και ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών και το επίπεδο σχολικής τους ωριµότητας, µπορεί να εγκρίνει την δηµιουργία µέχρι δύο (2) προκαταρκτικών τµηµάτων στην πρώτη (Α') τάξη. Το Τµήµα ή τα τµήµατα αυτά αποτελούν την προβαθµίδα του ειδικού δηµοτικού σχολείου, οι Α' και Β' τάξεις την κατώτερη βαθµίδα, ο Γ' και ' τάξεις την µέση και οι Ε' και ΣΤ' τάξεις την ανώτερη βαθµίδα. Στην προβαθµίδα των 4/θεσίων και άνω ειδικών δηµ. σχολείων µπορεί να

4 τοποθετείται νηπιαγωγός, που έχει µετεκπαιδευθεί στην Ειδική Αγωγή. Άρθρο 5 Βιβλία και έντυπα που πρέπει να τηρούνται. Τα επίσηµα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα που πρέπει να τηρούνται από τις µονάδες ειδικής αγωγής είναι τα παρακάτω. Ειδικά Σχολεία: Α' Βιβλία 1. Βιβλίο µητρώου και προόδου µαθητών. Οι µαθητές που έρχονται γιά πρώτη φορά στο σχολείο, εγγράφονται στο βιβλίο µητρώου και προόδου των µαθητών µε την παρακάτω σειρά: α) Εγγράφονται µε αλφαβητική σειρά, οι µαθητές της Α' τάξης και κατανέµονται στις προκαταρκτικές, όπου καταρτίζονται τέτοιες. β) Με αλφαβητική σειρά οι µαθητές των υπολοίπων τάξεων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται τα παρακάτω στοιχεία: αα) Στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα και µητέρας τόπος γέννησης, ηµεροµηνία γέννησης, ήµος η Κοινότητα που είναι εγγεγραµµένος Νοµός, αριθµός µητρώου ή δηµοτολογίου, ιθαγένεια, θρήσκευµα, φύλο, επάγγελµα πατέρα και µητέρας, διεύθυνση σπιτιού). ββ) Στοιχεία εγγραφής: τάξη, τίτλος εγγραφής (είδος, αριθµός και ηµεροµηνία, αρχή από την οποία εκδόθηκε), σχολική χρονιά. γγ) Βαθµολογική κατάσταση: τάξη, βαθµολογία κάθε τριµήνου, µέσος όρος βαθµολογία σε κάθε µάθηµα και µέσος όρος επίδοσης σε όλα τα µαθήµατα, απουσίες δικαιολογηµένες (+), αδικαιολόγητες (-), και η διαγωγή. 2. Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής. Σ' αυτό το βιβλίο καταχωρίζονται τα παρακάτω στοιχεία των κάθε είδους τίτλων που εκδίδονται (απολυτηρίων, αποδεικτικών, ενδεικτικών) ο αύξοντας αριθµός στο Βιβλίο πιστοποιητικών Σπουδής, ο αριθµός µητρώου του µαθητή το ονοµατεπώνυµο το όνοµα του πατέρα, η τάξη, το είδος τίτλου και η ηµεροµηνία που εκδόθηκε. 3. Ηµερολόγιο Σχολικής ζωής. Σ' αυτό καταχωρίζονται, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της σχολικής ζωής, και κάθε γεγονός που αξίζει να σηµειώνεται και έχει σχέση µε τη λειτουργία του σχολείου. 4. Μητρώο προσωπικού που υπηρετεί στο σχολείο. 5. Βιβλίο πράξεων του ιευθυντή. 6. Βιβλίο πράξεων του συλλόγου των διδασκόντων. 7. Πρωτόκολλο. 8. Πρωτόκολλο εµπιστευτικό. 9. Βιβλίο βιβλιοθήκης. Σ' αυτό καταχωρίζονται τα βιβλία που εισέρχονται στη σχολική βιβλιοθήκη. 10. Βιβλίο υλικού, εποπτικών οργάνων, και οπτικοακουστικών µέσων. 11. Βιβλίο διδασκόµενης ύλης. 12. Βιβλίο διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας.

5 13. Ατοµικός φάκελος κάθε µαθητή. Το περιεχόµενο του οποίου είναι µυστικό. Ο φάκελος περιέχει: α) Την διαγνωστική έκθεση της ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας (ιατροπαιδαγωγικού σταθµού, σχολικού Ψυχολογικού σταθµού, κινητής διαγνωστικής οµάδας). β) Τις παρατηρήσεις των διδασκόντων, του ψυχολόγου του κοινωνικού λειτουργού και του ιατρού η άλλου ειδικού επιστήµονα ανάλογα µε την περίπτωση. γ) Κάθε στοιχείο που είναι δυνατό ν' αποδείξει την πνευµατική, ψυχοσωµατική και κοινωνική εξέλιξη του µαθητή, (ιχνογραφήµατα, τετράδια, εκθέσεις, χειροτεχνήµατα κ.λ.π.) Β' Έντυπα Τα έντυπα που είναι απαραίτητα για τις βασικές ανάγκες των ειδικών σχολείων είναι τα παρακάτω: 1. Φύλλα ηµερησίου ελέγχου των µαθητών. 2. ελτία ατοµικότητας (καρτέλλες µαθητών). 3. Έντυπα πιστοποιητικών σπουδών. 4. Τίτλοι κάθε είδους. 5. Υπηρεσιακά σηµειώµατα µαθητών που µετεγγράφονται και κάθε άλλο έντυπο, που κατά την κρίση του ιευθυντή απλοποιεί τη γραφειοκρατία. Ειδικά Νηπιαγωγεία: Από τα ειδικά νηπιαγωγεία τηρούνται τα βιβλία και τα έντυπα που προβλέπονται και για τα κανονικά νηπιαγωγεία, καθώς και ο ατοµικός φάκελος που προβλέπεται από το στοιχείο 13 της παραγράφου 1.Α. Ειδικές Τάξεις. Από τις ειδικές τάξεις τηρούνται τα παρακάτω βιβλία και έντυπα: 1. Ηµερολόγιο σχολικής ζωής, στο οποίο καταχωρίζονται οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της σχολικής ζωής και κάθε γεγονός που αξίζει να σηµειώνεται και έχει σχέση µε τη λειτουργία της ειδικής τάξης. 2. Βιβλίο βιβλιοθήκης. Σ' αυτό γράφονται τα βιβλία που εισέρχονται στη βιβλιοθήκη της ειδικής τάξης. 3. Βιβλίο της ύλης που διδάσκεται. 4. Ατοµικός φάκελος κάθε µαθητή σύµφωνα µε το στοιχείο 13 της παραγράφου 1 Α του άρθρου αυτού. 5. Οι εδικές τάξεις δεν τηρούν δικό τους βιβλίο µητρώου και προόδου των µαθητών τους. Ο βαθµός προόδου των µαθητών των τάξεων αυτών καταχωρίζεται στο αντίστοιχο βιβλίο του κανονικού σχολείου στο οποίο έχουν εγγραφεί. Άρθρο 6 Σχολικό και διδακτικό έτος. 1. Το σχολικό έτος για τις µονάδες ειδικής αγωγής και τις άλλες ειδικές τάξεις, αρχίζει την 1 Σεπτεµβρίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου του επόµενου έτους. 2. Το διδακτικό έτος αρχίζει στις 11 Σεπτεµβρίου και τελειώνει στις 20 Ιουνίου του επόµενου έτους.

6 3. Τα µαθήµατα αρχίζουν στις 11 Σεπτεµβρίου και τελειώνουν στις 10 Ιουνίου του επόµενου έτους τα ενδεικτικά χορηγούνται στους µαθητές στις 15 Ιουνίου, τ' απολυτήρια στέλνονται στα αρµόδια Γυµνάσια ή στις ειδικές Επαγγελµατικές Σχολές την ίδια µέρα και σε περίπτωση που η 15 Ιουνίου είναι αργία, οι παραπάνω ενέργειες γίνονται την προηγούµενη ηµέρα. Εκείνοι που έχουν εννιάχρονη εκπαίδευση που προβλέπει ο νόµος, εγγράφονται στα γυµνάσια ή τις ειδικές Επαγγελµατικές Σχολές προαιρετικά. 4. Από 1-10 Σεπτεµβρίου γίνονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες σε όλες τις µονάδες ειδικής αγωγής ώστε την ορισµένη µέρα ν' αρχίζουν κανονικά τα µαθήµατα. 5. Ο χρόνος διδασκαλίας των µαθηµάτων χωρίζεται σε τρία τρίµηνα: α' Τρίµηνο: Από τις 11 Σεπτεµβρίου ως τις 10 εκεµβρίου. β' Τρίµηνο: Από τις 11 εκεµβρίου ως τις 10 Μαρτίου. γ' Τρίµηνο: Από τις 11 Μαρτίου ως τις 10 Ιουνίου. 6. Οι γονείς ενηµερώνονται προσωπικά από το δάσκαλο της τάξης, σχετικά µε την πρόοδο, την διαγωγή και την τακτική ή όχι φοίτηση των παιδιών τους στο ειδικό σχολείο επίσης οι γονείς και οι κηδεµόνες ενηµερώνονται για την εξέλιξη των παιδιών τους από τους ειδικούς επιστήµονες (γιατρό, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό κ.λ.π.) µε τους οποίους συνεργάζεται η µονάδα ειδικής αγωγής. 7. Η ώρα έναρξης των µαθηµάτων στις µονάδες ειδικής αγωγής είναι η ίδια µε την ώρα που αρχίζουν τα µαθήµατα στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης. Τα αυτοτελή ειδικά σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης λειτουργούν µόνο πρωϊνές ώρες, και σε αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά απ' αυτά. Οι ειδικές τάξεις ακολουθούν το ωρολόγιο Πρόγραµµα του σχολείου το οποίο εξυπηρετούν. 8. Αλλαγή στην ώρα έναρξης των µαθηµάτων στις µονάδες ειδικής αγωγής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και µετά από έγκριση του Επιθεωρητή των Ειδικών Σχολείων. Άρθρο 7 ιακοπές µαθηµάτων λόγων έκτακτων συνθηκών. 1. Τα µαθήµατα των ειδικών σχολείων είναι δυνατόν να διακοπούν µέχρι 15 ηµέρες µε απόφαση του Νοµάρχη: α) Εξαιτίας επιδηµικής ασθένειας µετά από εισήγηση του αρµόδιου Υγειονοµικού Επιθεωρητή ή Σχολιάτρου ή σε επείγουσα περίπτωση χωρίς εισήγηση και β) Γιά λόγους έκτακτης ανάγκης, µετά από εισήγηση του αρµοδίου Επιθεωρητή ηµοτικής Εκπαίδευσης. Αν χρειαστεί να διακοπούν τα µαθήµατα περισσότερο από 15 ηµέρες είναι απαραίτητη η έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2. Η διδασκαλία των µαθηµάτων στα σχολεία της προηγουµένης παραγράφου είναι δυνατόν να παραταθεί για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από 15 ηµέρες µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του αρµοδίου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται ανάλογα και ο χρόνος που θα λήξει το διδακτικό έτος.

7 Άρθρο 8 Σχολικές εκδηλώσεις. 1 Στις µονάδες ειδικής αγωγής οργανώνονται εορταστικές εκδηλώσεις κατά τις ηµέρες των εθνικών επετείων της 28 Οκτωβρίου, της 25 Μαρτίου, καθώς και κατά την 17 Νοεµβρίου, ηµέρα εορτής για το Πολυτεχνείο. Οι εκδηλώσεις αυτές εντάσσονται στα προγράµµατα των τοπικών ηµοτικών ή Κοινοτικών Αρχών και γίνονται την παραµονή των εθνικών επετείων. Οι εορτές αυτές είναι δυνατό να γίνονται και άλλη ηµέρα, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. 2. Επίσης, µετά από απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, µπορούν να διοργανωθούν (κάθε σχολικό έτος) αθλητικές, χειροτεχνικές και άλλες σχολικές εκδηλώσεις. Σκοπός των παραπάνω εκδηλώσεων είναι η βίωση από τους µαθητές των µορφωτικών αγαθών του σχολείου τους, η οµαλή προσαρµογή στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικά η υποβοήθηση της εξέλιξής τους. Οι σχολικές εκδηλώσεις γενικά είναι διαλεγµένες µε προσοχή, απλές στην εκτέλεση και εντάσσονται στην όλη εργασία του ειδικού σχολείου. 3. Η συµµετοχή των µαθητών των µονάδων ειδικής αγωγής σε παρελάσεις, αφήνεται στην κρίση του συλλόγου των διδασκόντων. Άρθρο 9 Σχολικές εκδροµές και επισκέψεις. 1. Οι σχολικές εκδροµές έχουν ψυχαγωγικό ή µορφωτικό σκοπό και µπορεί να διαρκούν ολόκληρη ή µισή ηµέρα. 2. Τις εκδροµές τις προγραµµατίζει µε απόφασή του ο σύλλογος των διδασκόντων. Όσες πραγµατοποιούνται µε αυτοκίνητο ή άλλο συγκοινωνιακό µέσο πρέπει να εγκρίνονται από τον αρµόδιο Επιθεωρητή. 3. Πολυήµερες εκδροµές για µαθητές ειδικών σχολείων δεν επιτρέπονται. 4. Οι επισκέψεις έχουν µορφωτικό και ψυχαγωγικό σκοπό και προγραµµατίζονται από το σύλλογο των διδασκόντων ή από το δάσκαλο της τάξης ή της βαθµίδας και υπόκειται στην έγκριση του ιευθυντή του σχολείου. Άρθρο 10 Εγγραφές µαθητών σε δηµόσια ή ιδιωτικά ειδικά σχολεία. 1. Οι εγγραφές των µαθητών στα δηµόσια ή ιδιωτικά ειδικά σχολεία γίνονται κατά την ίδια χρονική περίοδο, κατά την οποία γίνονται και οι εγγραφές στα αντίστοιχα κανονικά σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης. 2. Οι µαθητές εγγράφονται στα βιβλία του σχολείου µε το ονοµατεπώνυµο µε το οποίο έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή ηµοτολόγια του αρµοδίου ήµου ή Κοινότητας. 3. Στην Πρώτη (Α') τάξη του ειδικού δηµ. σχολείου εγγράφονται παιδιά που έχουν συµπληρώσει την 1 Οκτωβρίου του έτους εγγραφής τους, ηλικία 5 χρόνων και 6 µηνών.

8 Κάθε πράξη εγγραφής µαθητή που δεν έχει νόµιµη ηλικία, είναι άκυρη και ο ιευθυντής του σχολείου που έκανε αυτή την πράξη εγγραφής ελέγχεται πειθαρχικά. 4. Τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται γιά την εγγραφή µαθητή στην Πρώτη (Α') τάξη είναι τα παρακάτω. α) Πιστοποιητικό ήµου ή Κοινότητας, που πιστοποιεί την εγγραφή του στα οικεία Μητρώα ή ηµοτολόγια. Από την ηµεροµηνία γέννησης, που αναγράφεται στο ανωτέρω πιστοποιητικό, ελέγχεται και το νόµιµο της ηλικίας του και µόνο σε περίπτωση που το στοιχείο αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό αυτό προσκοµίζεται και ληξιαρχική πράξη γέννησης. β) Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού. Από την απλή επίδειξη του ελέγχεται αν ο µαθητής έκανε τον αντιδιφθεριτικό εµβολιασµό. γ) Έκθεση ιατροπαιδαγωγκής υπηρεσίας, του άρθρου 7 του Ν. 1143/1981 η οποία πρέπει ανάµεσα στα άλλα να περιλαµβάνει: Ι. Το είδος και το βαθµό της απόκλισης του µαθητή. ΙΙ. Γνώµη για τη δυνατότητα: α) παρακολούθησης, από µέρους του µαθητή προγράµµατος συγκεκριµένου τύπου ειδικού σχολείου η ειδικής τάξης. β) προσαρµογής του στο σχολικό περιβάλλον και τη σχολική ζωή και γ) πρόβλεψη για την πιθανή εξέλιξη του. ΙΙΙ. Το ατοµικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του µαθητή. ΙV. Οποιαδήποτε πληροφορία που µπορεί να βοηθήσει το έργο της ειδικής αγωγής. Στην περίπτωση που η προσκόµιση της διαγνωστικής έκθεσης δεν είναι δυνατή κατά το χρόνο της εγγραφής, ο γονέας ή κηδεµόνας του µαθητή υποβάλλει δήλωση του νόµου 105/69, µε την οποία αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει την παραπάνω διαγνωστική έκθεση µέχρι που ν' αρχίσουν τα µαθήµατα. Αν η προσκόµιση της παραπάνω διαγνωστικής έκθεσης δεν πραγµατοποιηθεί, ο µαθητής γίνεται δεκτός για φοίτηση όταν εµπίπτει στην κατηγορία των µαθητών της ειδικής εκπαιδευτικής µονάδας, κατά την κρίση του συλλόγου των διδασκόντων σ' αυτή. Παράλληλα ο ιευθυντής του σχολείου µεριµνά γα την ιατροπαιδαγωγική εξέταση του µαθητή. 5. Στις λοιπές τάξεις (Β' - ΣΤ') εγγράφονται όσοι µαθητές προήχθησαν από τις προηγούµενες τάξεις. Η εγγραφή των µαθητών των τάξεων αυτών γίνεται αυτεπάγγελτα από τα σχολεία µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων. Τυχόν διακίνηση τους από το σχολείο σε σχολείο γίνεται µε τη διαδικασία µετεγγραφών, που ορίζεται από το άρθρο 13 του παρόντος Π.. 6. Για τους µαθητές που δεν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή ηµοτολόγια των οικείων ήµων ή Κοινοτήτων (άρθρο 113, Ν.. 720/78) και που είναι υποχρεωµένοι να φοιτήσουν, η εγγραφή τους γίνεται στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου των µαθητών του σχολείου από τον /ντή. Στην περίπτωση αυτή ο κηδεµόνας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 όπου δηλώνει ότι ο µαθητής έχει τη νόµιµη ηλικία για να εγγραφεί στο σχολείο και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την εγγραφή του στα Μητρώα ή ηµοτολόγια µέσα σ' ένα µήνα προσκοµίζοντας στο σχολείο το αναγκαίο πιστοποιητικό γέννησης προκειµένου να ρυθµιστεί η σχετική εκκρεµότητα. 7.α) Όσοι έχουν τη νόµιµη για εγγραφή ηλικία και δεν είναι δηλωµένοι στα µητρώα

9 αρρένων ή στα δηµοτολόγια του οικείου ήµου ή Κοινότητας (άρθρο 3 και επ. του Π.. 726/1970), γίνονται πάντοτε δεκτοί γιά φοίτηση και εγγράφονται υποχρεωτικά στο βιβλίο µητρώου και προόδου των µαθητών. β) Ο ιευθυντής του σχολείου µεριµνά γιά την τακτοποίηση της εκκρεµότητας στο ήµο ή την Κοινότητα, µέχρι τέλους του σχολικού έτους. γ) Οι µαθητές αυτοί θεωρούνται κανονικοί και λαµβάνουν κανονικούς τίτλους σπουδών εφόσον έχει τακτοποιηθεί η εκκρεµότητα εγγραφής στα µητρώα αρρένων ή στα δηµοτολόγια του ήµου ή της Κοινότητας, µέχρι τέλους του σχολικού έτους. 8. Οι µαθητές που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία, εγγράφονται στα δηµόσια ή ιδιωτικά ειδικά σχολεία, µε βάση τον τίτλο σπουδών τους ο οποίος είναι θεωρηµένος από τον αρµόδιο Επιθεωρητή. Στην περίπτωση αυτή τηρείται και η προϋπόθεση του εδαφίου γ, της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 9. Οι αποκλίνοντες µαθητές, που διδάχθηκαν στο σπίτι µε την ευθύνη των γονέων ή κηδεµόνων τους και οι οποίοι δεν φοίτησαν καθόλου στο σχολείο, εξαιτίας ειδικών παθήσεων, γράφονται στα δηµόσια ή ιδιωτικά ειδικά σχολεία µετά από κατατακτήρια εξέταση, η οποία γίνεται ύστερα από απόφαση του αρµόδιου Επιθεωρητή των κανονικών σχολείων. Η εξέταση αυτή γίνεται στα 4/θέσια και άνω δηµοτικά σχολεία από τριµελή εξεταστική επιτροπή δασκάλων, που ορίζονται από το ιευθυντή του σχολείου και στα 1/θέσια µέχρι και 3/θέσια ειδικά σχολεία από διµελή επιτροπή δασκάλων, που ορίζονται από τον Επιθεωρητή των κανονικών σχολείων της Περιφέρειας. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση απαραίτητα παίρνει µέρος και ο ιευθυντής του δηµοτικού σχολείου από το οποίο προέρχεται ο µαθητής Οι µαθητές αυτοί κατατάσσονται σε τάξη για την οποία κρίνονται ικανοί, αλλά ποτέ σε τάξη ανώτερη από αυτή που αναλογεί στη χρονολογική τους ηλικία. Η κατατακτήρια αυτή εξέταση περιλαµβάνει προφορική εξέταση και απάντηση των ερωτηµατολογίων που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος γίνεται δε σε όλα τα µαθήµατα που διδάσκονται στην τάξη στην οποία ο εξεταζόµενος ζητάει την κατάταξη και διατάσσεται από τον Επιθεωρητή των κανονικών σχολείων της περιφέρειας στην οποία ανήκει το σχολείο, όπου πρόκειται να εγγραφεί ο µαθητής. Παθήσεις που δικαιολογούν τη µη εγγραφή του µαθητή στο σχολείο ή τη διακοπή της φοίτησής του ή την εξ ολοκλήρου αποχή από αυτή και που βεβαιώνονται από το Θεραπευτήριο στο οποίο νοσηλεύτηκε ο µαθητής η πιστοποιούνται από θεράποντες ειδικούς ιατρούς, ύστερα από σύµφωνη γνωµάτευση της αρµόδιας κατά τόπους Α/θµας Υγειονοµικής Επιτροπής (άρθρο 11 του νόµου 1811/51, όπως τροποποιήθηκε από το νόµο 22/1975) και που επιτρέπουν την παραποµπή του σε κατατακτήρια εξέταση, είναι οι παρακάτω: α) Ορθοπεδικές παθήσεις οστών και αρθρώσεων που έχουν ανάγκη µακράς ακινησίας ή κατάκλισης για θεραπεία. β) Τετραπληγίες, παραπληγίες, ηµιπληγίες σπαστικές ή χαλαρές. γ) Χορεία. δ) Αθέτωση. ε) Χρόνιες νευρολογικές αρρώστειες, δηλαδή: µυοπάθειες ή εγκεφαλοπάθειες, που καθιστούν αδύνατη την κανονική βάδιση. στ) Αρρώστεια του Χάνσεν στο στάδιο της µετάδοσης. ζ) Επιληψία µορφής πυκνοληψίας. η) Ανοικτή φυµατίωση των πνευµόνων.

10 θ) Φυµατιώδης µηνιγγίτιδα. ι) Νεοπλασίες βραδείας εξέλιξης. ια) Βαριές αιµολυτικές αναιµίες, που απαιτούν συχνές µεταγγίσεις αίµατος. ιβ) Καρδιακές ή νεφρικές χρόνιες παθήσεις, που δεν µπορούν ν' αντισταθµιστούν. ιγ) Αιµορροφιλίες. ιδ) Βαριά ινώδης κυστική παγκρεατίτιδα. ιε) Κάθε πάθηση γα τη θεραπεία της οποίας ο µαθητής παρέµενε στο Νοσοκοµείο πέρα από 3 µήνες. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και για µαθητές οι οποίοι, εξαιτίας αποµακρυσµένης διαµονής που βεβαιώνεται από τον αρµόδιο Επιθεωρητή Ειδικών Σχολείων δεν µπορούν να φοιτήσουν στην ειδική σχολική µονάδα. 10. Όσα αφορούν στην εγγραφή και τις εξετάσεις µαθητών ειδικών σχολείων του εξωτερικού σε αντίστοιχες τάξεις ή βαθµίδες των ειδικών σχολείων στην Ελλάδα, διέπονται από τις διατάξεις που είναι σχετικές για τις εγγραφές σε σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης. 11. Οι µαθητές, παιδιά αθιγγάνων, που δεν έχουν καµιά υπηκοότητα, εγγράφονται στην Πρώτη (Α') τάξη του ειδικού σχολείου µε τη ληξιαρχική πράξη γέννησής τους, βάφτισης και µε την προϋπόθεση που προβλέπεται από το άρθρο αυτό (παράγραφος 4, εδάφιο γ'). Στη συνέχεια µε έγγραφό του ο ιευθυντής του σχολείου γνωρίζει αυτό στην αρµόδια Νοµαρχία για να φροντίσει για την τακτοποίηση του θέµατος της ιθαγένειας τους στα οικεία Μητρώα ή ηµοτολόγια. Για τις λοιπές τάξεις του ειδικού σχολείου οι µαθητές αυτοί εγγράφονται µε τον τίτλο σπουδών τους. 12. Όσοι επικαλούνται ξένη υπηκοότητα καθώς και αυτοί που δεν µπορούν να αποδείξουν την απόκτηση ελληνικής ή ξένης ιθαγένειας όταν πρόκειται να εγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του ειδικού σχολείου, έχουν υποχρέωση να προσκοµίσουν αντί για πιστοποιητικό της παρ. 4α του παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό ιθαγενείας του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 13 του Α.Ν. 2280/1940). 13. Οι εγγραφές µαθητών σε µειονοτικά ειδικά σχολεία γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για εγγραφές των µαθητών στα κανονικά σχολεία, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού Άρθρο 11 Εγγραφές µαθητών σε Πρότυπα Ειδικά Σχολεία. 1 Στην Πρώτη (Α') τάξη των Προτύπων Ειδικών Σχολείων, εγγράφονται µετά από κλήρωση, που γίνεται µέσα στο πενθήµερο του Ιουνίου µπροστά στους γονείς, παιδιά και των δύο φύλων που έχουν τη νόµιµη ηλικία αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις της παραγρ. 4. εδαφ. Γ' του άρθρου 10 του παρόντος Π.., µετά από αίτηση των γονέων τους. Οι γονείς έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση µόνο σ' ένα Πρότυπο Ειδικό Σχολείο, βεβαιώνοντας µε δήλωση του Ν.. 105/1969 ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση σε άλλο Πρότυπο Ειδικό Σχολείο. 2. Οι αιτήσεις των γονέων, µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσα στο τρίτο 10/ήµερο του Μαΐου. Μετά την 31 Μαΐου οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η κλήρωση γίνεται µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην

11 προηγούµενη παράγραφο, από επιτροπή που την αποτελούν ο ιευθυντής της Σχολής, δύο µέλη του διδακτικού προσωπικού, και δύο εκπρόσωποι των γονέων που παρευρίσκονται, οι οποίοι ορίζονται από τον ανωτέρω ιευθυντή της Σχολής. Εκτός από τον κανονικό αριθµό κληρώνονται 2Ο% επιπλέον ως επιλαχόντες, για την πλήρωση κενών θέσεων που τυχόν θα παρουσιασθούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τη σειρά κληρώσεως των επιλαχόντων. Η επιτροπή αυτή συντάσσει το πρακτικό επιλογής, αντίγραφο του οποίου υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας. 3. Πέρα από τον αριθµό των παιδιών που προβλέπεται, εγγράφεται, κατ' εξαίρεση και ο άλλος αδελφός, αυτού που κληρώθηκε. Στα ανωτέρω Πρότυπα και Πειραµατικά Ειδικά Σχολεία εγγράφονται, χωρίς κλήρωση και ανεξάρτητα από τον αριθµό που προβλέπεται να φοιτούν σε κάθε τάξη, τα παιδιά του διδακτικού προσωπικού των οικείων Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, των προτύπων αυτών, των Πειραµατικών σχολείων των Πανεπιστηµίων, του Μαρασλείου ιδασκαλείου ηµοτικής Εκπαίδευσης και των Προτύπων του. 4. Σε κάθε µια από τις άλλες τάξεις, γράφονται οι µαθητές που προήχθησαν από την προηγούµενη τάξη του ίδιου σχολείου. 5. Οι θέσεις που µένουν κενές στις τάξεις των Προτύπων Ειδικών Σχολείων πληρώνονται µε εγγραφή µαθητών που προέρχονται από άλλα σχολεία. Όταν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις γίνεται κλήρωση. Θεωρούνται ότι υπάρχουν κενές θέσεις όταν ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν είναι µικρότερος από τον αριθµό που προβλέπεται. Άρθρο 12 Μετεγγραφές µαθητών. 1. Μετεγγραφή µαθητή από ειδικό σχολείο σε άλλο ειδικό σχολείο επιτρέπεται µόνο όταν ισχύουν οι παρακάτω λόγοι: α) Αν καταργηθεί ή συγχωνευθεί το σχολείο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο µαθητής. β) Αν, εξαιτίας κάποιας επιδηµίας, πρόκειται το σχολείο να µείνει κλειστό περισσότερο από ένα µήνα. γ) Αν η οικογένεια του µαθητή ή η οικογένεια του κηδεµόνα του µαθητή άλλαξε κατοικία, οπότε µαζί µε τα άλλα δικαιολογητικά µετεγγραφής συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 του γονέα ή του κηδεµόνα του µαθητή, σχετικά µε τη νέα κατοικία. δ) Αν σοβαροί λόγοι υγείας του µαθητή επέβαλαν ν' αλλάξει κατοικία. Οι λόγοι αυτοί βεβαιώνονται από το σχολίατρο της Περιφέρειας ή σε περίπτωση που λείπει ή απουσιάζει αυτός, από άλλο γιατρό κρατικό ή στρατιωτικό. ε) Αν ο µαθητής πρόκειται να γυρίσει στον τόπο όπου είναι η µόνιµη κατοικία της οικογένειάς του. Αυτό αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 του γονέα ή του κηδεµόνα του µαθητή. στ) Αν την επιµέλεια του µαθητή την ανέλαβε άλλο πρόσωπο, που µένει σε άλλη πόλη ή χωριό. Τότε χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.. 105/69 του προσώπου που ανέλαβε την

12 επιµέλεια του µαθητή, καθώς και ίδια δήλωση του γονέα ότι αποδέχεται αυτή την επιµέλεια. ζ) Αν στην περιφέρεια της µόνιµης κατοικίας ιδρυθεί νέο ειδικό σχολείο ή ειδική τάξη. η) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µη αποδοχής ή προσαρµογής του µαθητή στο σχολικό περιβάλλον, µπορεί να γίνει µετεγγραφή του µε άδεια του αρµόδιου Επιθεωρητή ειδικών Σχολείων και την σύµφωνη γνώµη των γονέων ή κηδεµόνων. 2. Στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η µετεγγραφή µαθητών, ο τίτλος µετεγγραφής δεν δίνεται στους γονείς ή στους κηδεµόνες των µαθητών, αλλά στέλνεται υπηρεσιακά, µαζί µε το δελτίο ατοµικότητας του µαθητή και τον ατοµικό φάκελο στον ιευθυντή του νέου σχολείου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει τον παλαιό /ντή ότι παρέλαβε τον τίτλο και τον ατοµικό φάκελο. 3. Μαθητής του ειδικού σχολείου, ο οποίος έδειξε βελτίωση ή σχετική πνευµατική ωριµότητα, µπορεί να µετεγγραφεί σε κανονικό δηµοτικό σχολείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν γιά τις µετεγγραφές στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και ύστερα από γνωµάτευση της ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και σύµφωνα µε τη γνώµη των γονέων ή κηδεµόνων του µαθητή. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για το µαθητή κανονικού σχολείου, που παρουσιάζει κάποιο σοβαρό πρόβληµα και είναι ανάγκη να µετεγγραφεί σε ειδικό σχολείο, σύµφωνα πάντοτε µε την υπόδειξη της αρµόδιας Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας. 4. Για τη µετεγγραφή µαθητή από το κανονικό σχολείο στο ειδικό σχολείο, απαιτείται η τήρηση των οριζοµένων από το εδάφιο γ, της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος. Μέχρι να παραλάβει ο /ντής του νέου σχολείου τον τίτλο µετεγγραφής του µαθητή, ο µαθητής παρακολουθεί τα µαθήµατα µε ένα απλό υπηρεσιακό σηµείωµα, το οποίο δίνει ο ιευθυντής του σχολείου από το οποίο ζητείται η µετεγγραφή. Άρθρο 13 Έλεγχος φοίτησης και προόδου του µαθητή. 1. Ο δάσκαλος κάθε τάξης, βαθµίδας ή τµήµατος ειδικής αγωγής τηρεί φύλλο ηµερήσιου ελέγχου των µαθητών. Στο φύλλο αυτό σηµειώνονται οι απουσίες των µαθητών και οι παρατηρήσεις του δάσκαλου για την πρόοδο και διαγωγή τους. Ο τύπος του παραπάνω φύλλου ορίζεται µε υπουργική απόφαση. 2. Η πρόοδος των µαθητών κάθε τρίµηνο ελέγχεται πρώτα µε βάση την προσπάθεια που καταβάλλεται από τον µαθητή στους διαφόρους τοµείς της δραστηριότητας του σχολείου, όπως αυτή ορίζεται στα αναλυτικά προγράµµατα και ύστερα µε ειδικά κριτήρια επίδοσης (ερωτηµατολόγια). 3. Ο τύπος, το περιεχόµενο των ερωτηµατολογίων, ο τρόπος αξιολόγησης, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια που έχει σχέση µ' αυτά, θα καθοριστούν µε Υπουργική Απόφαση. Μέχρι που να εκδοθεί αυτή η απόφαση, η πρόοδος τω µαθητών ελέγχεται και χωρίς ειδικά κριτήρια επίδοσης (ερωτηµατολόγια).

13 Άρθρο 14 Προαγωγή και απόλυση µαθητών. 1. Η αξιολόγηση των µαθητών γίνεται µε γενικούς λεκτικούς χαρακτηρισµούς. Οι λεκτικοί αυτοί χαρακτηρισµοί είναι οι τέσσερις παρακάτω: πολύ καλά (Α), καλά (Β), σχεδόν καλά (Γ), ανεπαρκώς ( ) και συµβολίζονται αντίστοιχα µε τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού αλφαβήτου που αναγράφονται µέσα στις παρενθέσεις. Με τα σύµβολα των λεκτικών χαρακτηρισµών καταχωρίζεται η βαθµολογία σε όλα τα βιβλία και έντυπα του σχολείου. Εξαιρούνται οι τίτλοι σπουδών των µαθητών, στους οποίους αναγράφεται ο λεκτικός χαρακτηρισµός, που συνοδεύεται από το αντίστοιχο σύµβολό του. 2. Σαν τελικός βαθµός προόδου του µαθητή, κατά µάθηµα, και σαν γενικός της ετησίας του προόδου, βγαίνει, κατά την κρίση αυτού που δίδαξε, ο λεκτικός χαρακτηρισµός που αρµόζει πιο πολύ. Λαµβάνεται δε υπόψη και η αριθµητική αναλογία των τεσσάρων χαρακτηρισµών, κατά µάθηµα και στο σύνολο των µαθηµάτων. Οι µαθητές, των οποίων η ετήσια πρόοδος αξιολογείται µε το χαρακτηρισµό Ανεπαρκώς ( ), έχουν την υποχρέωση να επαναλάβουν την τάξη. Μαθητές κανονικών ηµοτικών Σχολείων αποκλίνοντες από το φυσιολογικό, όπως τούτο πιστοποιείται από διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το εδάφιο γ' της παραγρ 4. του άρθρου 10 του παρόντος, αξιολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 3. Προάγονται από τάξη σε τάξη ή απολύονται από το ειδικό ηµοτικό Σχολείο οι µαθητές που φοίτησαν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από το µισό διδακτικό έτος.. Σ' αυτούς που προάγονται δίνεται ενδεικτικό και σε όσους απολύονται, απολυτήριο. Το ενδεικτικό έχει θέση αναµνηστικού και µόνο τίτλου και δεν δίνει δικαίωµα εγγραφής σε άλλο σχολείο. 4. Μαθητές, που διέκοψαν τη φοίτησή τους πάνω από το µισό διδακτικό έτος ή όσοι δεν φοίτησαν καθόλου εξαιτίας σοβαρών λόγων (αρρώστεια, οικογενειακά γεγονότα, κ.λ.π.), περνούν από κατατακτήρια, προαγωγική ή απολυτήρια εξέταση, ύστερα από αίτηση των κηδεµόνων τους, η οποία, απαραίτητα συνοδεύεται από στοιχεία που αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους δεν φοίτησαν στο σχολείο. Η τέτοιου είδους κατατακτήρια, προαγωγική ή απολυτήρια εξέταση, γίνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9, του άρθρου 10 του Προεδρικού αυτού ιατάγµατος. Άρθρο 15 Τίτλοι σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τις µονάδες ειδικής αγωγής είναι σε όλα ισότιµοι και ισοδύναµοι µε τους τίτλους που δίνονται από τα σχολεία αντιστοίχων βαθµίδων της Γενικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Γιά τον καθορισµό του τύπου, του περιεχοµένου και του τρόπου έκδοσής τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους τίτλους σπουδών των σχολείων Γενικής και επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.

14 Αθήνα, 24 Αυγούστου 1982 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( )

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.. 60/06, Π.. 50/08) α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Π.Δ. 200/13-7-98 (ΦΕΚ 161 Α') Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 1566/85 ``Δομή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 08/05/2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΙΔ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρασίνου Λόφου 49 51 14122 Ηράκλειο Αττικής 210 2810630-2813520 http://www.manesis.gr contact@manesis.gr Ηράκλειο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 Κ.Υ.Α, η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 Κ.Υ.Α, η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας ενημερώνουμε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ. 152404/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ. 152404/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014»

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Άρθρο 1 Έννοια και σκοπός 1. Η αναπηρία αποτελεί φυσικό µέρος της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009 Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009 Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΩΝ: Για να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΕΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ24691Ω2-ΚΡΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. ΠΡΩΤ.: 51624 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας Μαρούσι, 09 /06/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 90911

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασι α Έκδοσης Αποτελεσμα των στο ΠΣ myschool

Διαδικασι α Έκδοσης Αποτελεσμα των στο ΠΣ myschool Διαδικασι α Έκδοσης Αποτελεσμα των στο ΠΣ myschool Με το πέρας του Διδακτικού Έτους στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, απαιτείται μία σειρά από βήματα για την Προαγωγή και Απόλυση των Μαθητών της Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ Β Δ/ΝΣΗ Δ.Ε ΑΘΗΝΑΣ 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε 1 ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ Λεωφ. Ειρήνης 34, Πεύκη,15121 Τηλ. 210-8064586 Fax:210-8020251 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων 1.1. Αρμόδια όργανα για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013) IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Μέγαρο Καποδίστρια 49100 Κέρκυρα Πληροφορίες: Ιωάννα Αθανασοπούλου Τηλ.: 2661087221-3 Φαξ: 2661022293 E-mail: agianna@ionio.gr Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1. Χαραλάμπους Αθανάσιος Β. Δ.Α Αναπληρωτής Διευθύντριας (Γραφείο αρ.8 Εχτ. 17) Υπεύθυνος: Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- Ο όρος «ειδική αγωγή» που αναγράφεται σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015-2016 Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ Προσοχή!!! Τα πεδία της αίτησης με το σήμα του αστερίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σκοπός και περιεχόµενο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου

Α. Σκοπός και περιεχόµενο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Σμύρνης 26,

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα