ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 4863 ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: , (Δωδεκανήσου 6-2, Άλιμος) , (Πειραιώς 52, Αθήνα) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ Σύμφωνα με τις διατάξεις: ) Του Ν. 2643/98 ( 220 τ.α/ ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις των αρ.3 παρ.0 και 4 παρ.αυτού». 2) Τις διατάξεις του αρ. 3 παρ.3 του Ν. 2956/200 ( 258/τ.Α/ ). 3) Τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 344( /τ.α./ ). «Κατάργηση ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α α & β βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου Τομέα κλπ». 4) Τις διατάξεις του αρ. του Ν. 3227/20( 3 τ.α/ ). «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α 75) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. 5) Τις διατάξεις της περ. α της παρ.4 του άρθρου του Ν.3454/20 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» 6) Το υπ.αριθμ.διππ/φ.επ.8/3/οικ. 3564/2 Μαΐου 20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 7) Το με αρ. πρωτ. 396/594/ έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το οποίο διαβιβάσθηκε η με αρ /556/ ( 98 Β /27--20) απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία καθορίζεται το ειδικό έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι προστατευόμενοι του Ν.2643/998 στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ίδιου Νόμου, για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α α και β βαθμού.

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α και β βαθμού, προσώπων που προστατεύονται από το Ν. 2643/98 ( 220τ.Α ) όπως ισχύει μέχρι σήμερα και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, που προστατεύονται από τον Ν. 2643/98 και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του Δημοσίου φορέα, να υποβάλουν έντυπη αίτηση-δήλωση στην επιτροπή του αρ.9 του Ν. 2643/98 (Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, Δωδεκανήσου 6, Άλιμος Τ.Κ 7456). Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του αρ.9 του Ν. 2643/98 προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Η μη προσκόμιση ή μη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζομένης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής. Η σώρευση στην αίτηση-δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν. 2643/98. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται. Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία () Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98. Η υποβολή περισσοτέρων της μίας () αιτήσεων, επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόμενος. Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών του αρ. του Ν. 2643/98, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για τους οποίους με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής (30 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο). Τα υπό του Νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι προστατευόμενοι στην επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/98 πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα. Η προσκόμιση ή η ταχυδρομική αποστολή με απόδειξη, των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης, στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (5) ημερών, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους των δικαιολογητικών αυτά θεωρούνται ότι κατατέθηκαν στην Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (5) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής. Τα έντυπα της προκήρυξης των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων και των δικαιολογητικών θα διατίθενται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων, Πειραιώς 52, 6 ος όροφος και Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, Δωδεκανήσου 6, Άλιμος Τ.Κ. 7456). Η παρούσα προκήρυξη α) να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98, β) να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα, στο οποίο έχει την έδρα της η Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98 και γ) να δημοσιευθεί σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη να μεταδοθεί από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2

3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ Η ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 47/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 47/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 260/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ 6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ /4-- /4-- 7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 47/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 539/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 260/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 4/4-0- ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 226/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 636/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 522/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 260/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 260/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 485/4-2- 3

4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 8 ΑΤΤΙΚΗΣ 9 ΑΤΤΙΚΗΣ 20 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 22 ΑΤΤΙΚΗΣ 23 ΑΤΤΙΚΗΣ 24 ΑΤΤΙΚΗΣ 25 ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ΑΤΤΙΚΗΣ 27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΣΣΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ε.Ν.Α. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ) ΚΕΠ Σ Σ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ 29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 30 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΑΤΤΙΚΗΣ 33 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Η ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 485/ / / / /4-2- ΕΙΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 260/4-7- ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7/ /-8-475/-8-475/-8-28/ /-8-578/ /2-0- ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 39/9-2- ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5/3-2- 4

5 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 36 ΑΤΤΙΚΗΣ 37 ΑΤΤΙΚΗΣ 38 ΑΤΤΙΚΗΣ 39 ΑΤΤΙΚΗΣ 40 ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Ο.Φ.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ) Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( 00) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (ΕΛ.ΑΣ.) 42 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 43 ΑΤΤΙΚΗΣ 44 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ 3 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 85/25-6- ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 327/3-9- ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΧΗΜΙΚΩΝ) ( 275) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ( 259) ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ) ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 59/ /0-- 63/2-- 37/ / / / / ΑΤΤΙΚΗΣ 46 ΑΤΤΙΚΗΣ 47 ΑΤΤΙΚΗΣ 48 ΑΤΤΙΚΗΣ 49 ΑΤΤΙΚΗΣ 50 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΛΑΪΚΟ» «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Η 82/ /28-7- ΕΙΣ 29/ / / /3-8- 5

6 5 ΑΤΤΙΚΗΣ 52 ΑΤΤΙΚΗΣ 53 ΑΤΤΙΚΗΣ 54 ΑΤΤΙΚΗΣ 55 ΑΤΤΙΚΗΣ 56 ΑΤΤΙΚΗΣ 57 ΑΤΤΙΚΗΣ 58 ΑΤΤΙΚΗΣ 59 ΑΤΤΙΚΗΣ 60 ΑΤΤΙΚΗΣ 6 ΑΤΤΙΚΗΣ 62 ΑΤΤΙΚΗΣ 63 ΑΤΤΙΚΗΣ 64 ΑΤΤΙΚΗΣ 65 ΑΤΤΙΚΗΣ 66 ΑΤΤΙΚΗΣ 67 ΑΤΤΙΚΗΣ 68 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» «ΕΛΠΙΣ» «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΑΙΔΩΝ «Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ «Π & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» - ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» «ΛΑΪΚΟ» 20/ / / /8-8- ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η 289/8-8- 3/ / / / / / / / / / / / /2-0- ΕΙΣ 6

7 69 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 ΑΤΤΙΚΗΣ 72 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 578/ / / ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ( 00093) 2/-7-76 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ( 6882) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΑΤΤΙΚΗΣ 8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Π.Ι.Κ.ΠΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡ. ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΒΟΥΛΑΣ ( 2772) 39/ /9-2- ( 2280) 26/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 327/ ΑΤΤΙΚΗΣ 84 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» - ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 85 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ 86 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 87 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 342/5-9- ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 26/3-8- ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / /20-7- / ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΣΔΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) 537/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ) ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 52/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΣΔΔΑ Ε.Ν.Α. - ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ Ν.Δ. ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 536/

8 9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 92 ΑΤΤΙΚΗΣ 93 ΑΤΤΙΚΗΣ 94 ΑΤΤΙΚΗΣ 95 ΑΤΤΙΚΗΣ 96 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕ 7 ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ - ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ 97 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 98 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 99 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 0 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) Ε.Ν.Α. - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) Η ΤΕ 9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ 9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ (πρωην ΕΔΥ) ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΤΕ 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 553/ / / / /3-7- 5/ /23-- 7/ /-8-28/ / / /6-9- ΕΙΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 26/4-7- ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 47/ / /7-2- 8

9 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ / ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 522/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΟΔΗΓΟΙ) (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 259/4-7- ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας) 55/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 22/-7-3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 49/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 698/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 566/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ CONTAINERS (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 42/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ / ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 568/25-9- ΕΙΣ 9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 522/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 259/ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 226/ /4-2- 9

10 23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 54/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 259/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ) 28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 29 ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΑΤΤΙΚΗΣ 33 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ) (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ 64/ / / / / / / /27-7- άνδρας 34 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ 35 ΚΗΠΟΥΡΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 539/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 522/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 259/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ 38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Σ Σ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ) ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η 475/-8-475/-8- ΕΙΣ 0

11 39 ΑΤΤΙΚΗΣ 40 ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ 42 ΑΤΤΙΚΗΣ 43 ΑΤΤΙΚΗΣ 44 ΑΤΤΙΚΗΣ 45 ΑΤΤΙΚΗΣ 46 ΑΤΤΙΚΗΣ 47 ΑΤΤΙΚΗΣ 48 ΑΤΤΙΚΗΣ 49 ΑΤΤΙΚΗΣ 50 ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ΑΤΤΙΚΗΣ 52 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Σ Σ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ) ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΓΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ (:609292) ΕΚΑΒ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 53 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕ 8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ( 374) ( 374) ( 374) (:374) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ( 374) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 475/-8-28/ / /4-2- 5/ / / / / / / / / / /2-5- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ

12 54 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) / ΑΤΤΙΚΗΣ 56 ΑΤΤΙΚΗΣ 57 ΑΤΤΙΚΗΣ 58 ΑΤΤΙΚΗΣ 59 ΑΤΤΙΚΗΣ 60 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Σ.Α.Υ.) - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Σ.Α.Υ.) Ι.Κ.Α. - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Η ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 74/7-4- ΕΙΣ 74/ / / / / ΑΤΤΙΚΗΣ Ι.Κ.Α. - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 90/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 74/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 09/ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι.Κ.Α. - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 90/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ 55/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ 6/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ 434/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ 235/6-6- 2

13 69 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 70 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 72 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 73 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ 74 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 75 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΕ 6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 290/-7-43/ /22-- 4/3-8- 5/ /2-7- γυναίκα 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 74/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 74/7-4- ΑΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 78 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ 79 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 80 ΑΤΤΙΚΗΣ 8 ΑΤΤΙΚΗΣ 82 ΑΤΤΙΚΗΣ 83 ΑΤΤΙΚΗΣ 84 ΑΤΤΙΚΗΣ 85 ΑΤΤΙΚΗΣ 86 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ) Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( Η ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - (.. 3) ΕΙΣ / / /2-- 62/2-- 4/ / / / /

14 87 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 88 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 89 ΑΤΤΙΚΗΣ 90 ΑΤΤΙΚΗΣ 9 ΑΤΤΙΚΗΣ 92 ΑΤΤΙΚΗΣ 93 ΑΤΤΙΚΗΣ 94 ΑΤΤΙΚΗΣ 95 ΑΤΤΙΚΗΣ 96 ΑΤΤΙΚΗΣ 97 ΑΤΤΙΚΗΣ 98 ΑΤΤΙΚΗΣ 99 ΑΤΤΙΚΗΣ 200 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Ο.Τ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - (ΠΕ 3 - ΣΤΟΝ ΟΕΥ) 260/ / / / / / / / / / / / / /4-2- ΕΙΣ 549/7-9- 4

15 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 209 ΑΤΤΙΚΗΣ 20 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» «Ε.Ε.Σ.» «ΚΑΤ» ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΩΝ «Α. & Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ) 24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 25 ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Σ Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Σ Σ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) 27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 220 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 57/ / / /4-7- ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 260/4-7- ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 260/4-7- ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 260/4-7- ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 47/23-- ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 260/4-7- ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 260/ /-8-475/-8-475/-8-475/-8-475/-8-28/ / / / /8-7- 5

16 222 ΑΤΤΙΚΗΣ 223 ΑΤΤΙΚΗΣ 224 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Σ.Υ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Β ΕΠΚΑ ΑΜΕΑ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 485/4-2- ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 260/4-7- ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 226/6-5- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ 225 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΠΕ ΓΕΟΠΟΝΩΝ 630/ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 630/ ΑΤΤΙΚΗΣ 228 ΑΤΤΙΚΗΣ 229 ΑΤΤΙΚΗΣ 230 ΑΤΤΙΚΗΣ 23 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) «ΛΑΪΚΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Γ.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 630/8-- 62/2-- ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 39/9-2- ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 47/ / ΑΤΤΙΚΗΣ 233 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΕΤ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΣΔΔΑ 234 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 47/23-- 6/6-2- ΕΙΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΤΕ ΜΑΙΩΝ 578/2-0- 6

17 236 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 234/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ «Π & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΣ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ 243 ΑΤΤΙΚΗΣ 244 ΑΤΤΙΚΗΣ 245 ΑΤΤΙΚΗΣ 246 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΠΑΤΗΣΙΩΝ» «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» «ΚΑΤ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 578/ / / / / ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» 578/2-0- ΑΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ 248 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤEΙΟ» ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 225/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ( 00093) 2/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ( 602) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ( 632) ( 2280) 344/8-2- 7

18 254 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ( 6632) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ( 6552) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 6592) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ( 632) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α.. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ( 6592) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ( 6092) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ( 6242) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ( 63282) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ( ) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ 265 ΑΤΤΙΚΗΣ 266 ΑΤΤΙΚΗΣ 267 ΑΤΤΙΚΗΣ 268 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» 39/ / / / / ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 39/9-2- ΑΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ 27 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 39/9-2- 8

19 273 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ 275 ΑΤΤΙΚΗΣ 276 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 39/ / / ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ 28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 282 ΑΤΤΙΚΗΣ 283 ΑΤΤΙΚΗΣ 284 ΑΤΤΙΚΗΣ 285 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 286 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 287 ΑΤΤΙΚΗΣ 288 ΑΤΤΙΚΗΣ 289 ΑΤΤΙΚΗΣ 290 ΑΤΤΙΚΗΣ 29 ΑΤΤΙΚΗΣ 292 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Ο.Π.Α.Δ. (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ( 022) ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ Σ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕ 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) 32/ / / / / / / / /30-2- ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 26/4-7- ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55/6-6- ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) 449/ / /9-- 32/8-- 9

20 293 ΑΤΤΙΚΗΣ 294 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ε.Ν.Α. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΜΕΑ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 295 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 296 ΑΤΤΙΚΗΣ 297 ΑΤΤΙΚΗΣ 298 ΑΤΤΙΚΗΣ 299 ΑΤΤΙΚΗΣ 300 ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» Π.Γ.Ν. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) Η ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 3 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΕ 5 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΚ. ΑΛΙΕΙΑΣ 7/3-6- 7/ / / / / / / / /23-- ΕΙΣ 0/ / / /

21 3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 365/ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ) ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 75/3-7- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ 309 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ / ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΤΣΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΜΕΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ Η/Υ) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 537/ / / ΑΤΤΙΚΗΣ 34 ΑΤΤΙΚΗΣ 35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Η «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 485/ /4-2- ΕΙΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 259/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ 38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 5/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 0/

22 32 ΑΤΤΙΚΗΣ 322 ΑΤΤΙΚΗΣ 323 ΑΤΤΙΚΗΣ 324 ΑΤΤΙΚΗΣ 325 ΑΤΤΙΚΗΣ 326 ΑΤΤΙΚΗΣ 327 ΑΤΤΙΚΗΣ 328 ΑΤΤΙΚΗΣ 329 ΑΤΤΙΚΗΣ 330 ΑΤΤΙΚΗΣ 33 ΑΤΤΙΚΗΣ 332 ΑΤΤΙΚΗΣ 333 ΑΤΤΙΚΗΣ 334 ΑΤΤΙΚΗΣ 335 ΑΤΤΙΚΗΣ 336 ΑΤΤΙΚΗΣ 337 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας) ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΜΕΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Η 259/ / / /2-6- / / / / / / / / / / / / /2-0- ΕΙΣ 22

23 338 ΑΤΤΙΚΗΣ 339 ΑΤΤΙΚΗΣ 340 ΑΤΤΙΚΗΣ 34 ΑΤΤΙΚΗΣ 342 ΑΤΤΙΚΗΣ 343 ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 344 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 345 ΑΤΤΙΚΗΣ 346 ΑΤΤΙΚΗΣ 347 ΑΤΤΙΚΗΣ 348 ΑΤΤΙΚΗΣ 349 ΑΤΤΙΚΗΣ 350 ΑΤΤΙΚΗΣ 35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ε.Ν.Α. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 352 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 353 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 354 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 355 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Σ Σ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ) 356 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 578/ / /2-0- 5/-- ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 259/4-7- ΔΕ 8 ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 380/ / / / / / / / / /-8-475/-8-475/-8-475/-8-28/

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 252 15 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 132 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 132 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 132 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 29.11.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #108 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 390 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 OAE 1.825 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Nέος διαγωνισµός για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30/11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Α/16343 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθμός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕΔ - Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΥOΥΣΑ ΑΡΧΗ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΥOΥΣΑ ΑΡΧΗ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29/6/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.2/οικ.48288 /0094 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΝΣΗ 39Η ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΥOΥΣΑ ΑΡΧΗ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΥOΥΣΑ ΑΡΧΗ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29/7/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΝΣΗ 39Η ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Α.Π.2/οικ.55538/0094

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. H Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. H Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 18-12-2014 Αριθ. Πρωτ.:2497 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έγκριση ΑΣΕΠ: 25745/30-12-2014 ώρα 3:48 ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ -ΧΟΛΑΡΓΟΥ» «Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πώς θα γίνει ο διαγωνισµός για 186 µόνιµους εφοριακούς

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πώς θα γίνει ο διαγωνισµός για 186 µόνιµους εφοριακούς EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.03.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις σε περισσότερα τουριστικά καταλύµατα σελ. 13 OAE 2.322 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 230 γιατροί και νοσηλευτές στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. Η «Δύναμη Ελπίδας» θέτει σε γνώση κάθε ενδιαφερομένου την εν λόγω προκήρυξη: ««««««..

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. Η «Δύναμη Ελπίδας» θέτει σε γνώση κάθε ενδιαφερομένου την εν λόγω προκήρυξη: ««««««.. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (5) ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βασ.Σοφίας 114 Τμήμα Προσωπικού Τηλ. 213 20 88 117 ΑΘΗΝΑ 14/12/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 25676 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.04.2015 #282 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία Ξ εκίνησε χθες και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Γέρακας: 11-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Γέρακας: 11-12-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Γέρακας: 11-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2357 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11797 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 522 29 Αυγούστου 2006 Προκήρυξη (Αριθμός 1/673Μ/2006) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Τον Οκτώβριο η προκήρυξη για 1.000 θέσεις νοσηλευτών. Στα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται #98

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Τον Οκτώβριο η προκήρυξη για 1.000 θέσεις νοσηλευτών. Στα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται #98 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 20.09.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #98 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 430 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.413 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σελ.8 ΣΤΑ ΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.02.2015 #276 ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ύο νέα προγράµµατα απασχόλησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα