ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 4863 ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: , (Δωδεκανήσου 6-2, Άλιμος) , (Πειραιώς 52, Αθήνα) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ Σύμφωνα με τις διατάξεις: ) Του Ν. 2643/98 ( 220 τ.α/ ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις των αρ.3 παρ.0 και 4 παρ.αυτού». 2) Τις διατάξεις του αρ. 3 παρ.3 του Ν. 2956/200 ( 258/τ.Α/ ). 3) Τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 344( /τ.α./ ). «Κατάργηση ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α α & β βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου Τομέα κλπ». 4) Τις διατάξεις του αρ. του Ν. 3227/20( 3 τ.α/ ). «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α 75) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. 5) Τις διατάξεις της περ. α της παρ.4 του άρθρου του Ν.3454/20 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» 6) Το υπ.αριθμ.διππ/φ.επ.8/3/οικ. 3564/2 Μαΐου 20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 7) Το με αρ. πρωτ. 396/594/ έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το οποίο διαβιβάσθηκε η με αρ /556/ ( 98 Β /27--20) απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία καθορίζεται το ειδικό έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι προστατευόμενοι του Ν.2643/998 στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ίδιου Νόμου, για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α α και β βαθμού.

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α και β βαθμού, προσώπων που προστατεύονται από το Ν. 2643/98 ( 220τ.Α ) όπως ισχύει μέχρι σήμερα και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, που προστατεύονται από τον Ν. 2643/98 και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του Δημοσίου φορέα, να υποβάλουν έντυπη αίτηση-δήλωση στην επιτροπή του αρ.9 του Ν. 2643/98 (Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, Δωδεκανήσου 6, Άλιμος Τ.Κ 7456). Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του αρ.9 του Ν. 2643/98 προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Η μη προσκόμιση ή μη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζομένης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής. Η σώρευση στην αίτηση-δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν. 2643/98. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται. Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία () Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98. Η υποβολή περισσοτέρων της μίας () αιτήσεων, επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόμενος. Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών του αρ. του Ν. 2643/98, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για τους οποίους με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής (30 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο). Τα υπό του Νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι προστατευόμενοι στην επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/98 πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα. Η προσκόμιση ή η ταχυδρομική αποστολή με απόδειξη, των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης, στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (5) ημερών, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους των δικαιολογητικών αυτά θεωρούνται ότι κατατέθηκαν στην Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (5) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής. Τα έντυπα της προκήρυξης των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων και των δικαιολογητικών θα διατίθενται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων, Πειραιώς 52, 6 ος όροφος και Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, Δωδεκανήσου 6, Άλιμος Τ.Κ. 7456). Η παρούσα προκήρυξη α) να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98, β) να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα, στο οποίο έχει την έδρα της η Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98 και γ) να δημοσιευθεί σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη να μεταδοθεί από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2

3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ Η ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 47/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 47/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 260/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ 6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ /4-- /4-- 7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 47/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 539/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 260/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 4/4-0- ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 226/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 636/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 522/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 260/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 260/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 485/4-2- 3

4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 8 ΑΤΤΙΚΗΣ 9 ΑΤΤΙΚΗΣ 20 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 22 ΑΤΤΙΚΗΣ 23 ΑΤΤΙΚΗΣ 24 ΑΤΤΙΚΗΣ 25 ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ΑΤΤΙΚΗΣ 27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΣΣΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ε.Ν.Α. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ) ΚΕΠ Σ Σ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ 29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 30 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΑΤΤΙΚΗΣ 33 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Η ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 485/ / / / /4-2- ΕΙΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 260/4-7- ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7/ /-8-475/-8-475/-8-28/ /-8-578/ /2-0- ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 39/9-2- ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5/3-2- 4

5 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 36 ΑΤΤΙΚΗΣ 37 ΑΤΤΙΚΗΣ 38 ΑΤΤΙΚΗΣ 39 ΑΤΤΙΚΗΣ 40 ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Ο.Φ.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ) Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( 00) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (ΕΛ.ΑΣ.) 42 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 43 ΑΤΤΙΚΗΣ 44 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ 3 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 85/25-6- ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 327/3-9- ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΧΗΜΙΚΩΝ) ( 275) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ( 259) ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ) ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 59/ /0-- 63/2-- 37/ / / / / ΑΤΤΙΚΗΣ 46 ΑΤΤΙΚΗΣ 47 ΑΤΤΙΚΗΣ 48 ΑΤΤΙΚΗΣ 49 ΑΤΤΙΚΗΣ 50 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΛΑΪΚΟ» «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Η 82/ /28-7- ΕΙΣ 29/ / / /3-8- 5

6 5 ΑΤΤΙΚΗΣ 52 ΑΤΤΙΚΗΣ 53 ΑΤΤΙΚΗΣ 54 ΑΤΤΙΚΗΣ 55 ΑΤΤΙΚΗΣ 56 ΑΤΤΙΚΗΣ 57 ΑΤΤΙΚΗΣ 58 ΑΤΤΙΚΗΣ 59 ΑΤΤΙΚΗΣ 60 ΑΤΤΙΚΗΣ 6 ΑΤΤΙΚΗΣ 62 ΑΤΤΙΚΗΣ 63 ΑΤΤΙΚΗΣ 64 ΑΤΤΙΚΗΣ 65 ΑΤΤΙΚΗΣ 66 ΑΤΤΙΚΗΣ 67 ΑΤΤΙΚΗΣ 68 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» «ΕΛΠΙΣ» «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΑΙΔΩΝ «Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ «Π & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» - ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» «ΛΑΪΚΟ» 20/ / / /8-8- ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η 289/8-8- 3/ / / / / / / / / / / / /2-0- ΕΙΣ 6

7 69 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 ΑΤΤΙΚΗΣ 72 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 578/ / / ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ( 00093) 2/-7-76 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ( 6882) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΑΤΤΙΚΗΣ 8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Π.Ι.Κ.ΠΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡ. ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΒΟΥΛΑΣ ( 2772) 39/ /9-2- ( 2280) 26/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 327/ ΑΤΤΙΚΗΣ 84 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» - ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 85 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ 86 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 87 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 342/5-9- ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 26/3-8- ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / /20-7- / ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΣΔΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) 537/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ) ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 52/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΣΔΔΑ Ε.Ν.Α. - ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ Ν.Δ. ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 536/

8 9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 92 ΑΤΤΙΚΗΣ 93 ΑΤΤΙΚΗΣ 94 ΑΤΤΙΚΗΣ 95 ΑΤΤΙΚΗΣ 96 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕ 7 ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ - ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ 97 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 98 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 99 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 0 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) Ε.Ν.Α. - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) Η ΤΕ 9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ 9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ (πρωην ΕΔΥ) ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΤΕ 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 553/ / / / /3-7- 5/ /23-- 7/ /-8-28/ / / /6-9- ΕΙΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 26/4-7- ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 47/ / /7-2- 8

9 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ / ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 522/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΟΔΗΓΟΙ) (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 259/4-7- ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας) 55/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 22/-7-3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 49/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 698/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 566/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ CONTAINERS (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 42/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ / ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 568/25-9- ΕΙΣ 9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 522/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 259/ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 226/ /4-2- 9

10 23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 54/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 259/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ) 28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 29 ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΑΤΤΙΚΗΣ 33 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ) (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ 64/ / / / / / / /27-7- άνδρας 34 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ 35 ΚΗΠΟΥΡΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 539/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 522/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 259/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ 38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Σ Σ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ) ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η 475/-8-475/-8- ΕΙΣ 0

11 39 ΑΤΤΙΚΗΣ 40 ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ 42 ΑΤΤΙΚΗΣ 43 ΑΤΤΙΚΗΣ 44 ΑΤΤΙΚΗΣ 45 ΑΤΤΙΚΗΣ 46 ΑΤΤΙΚΗΣ 47 ΑΤΤΙΚΗΣ 48 ΑΤΤΙΚΗΣ 49 ΑΤΤΙΚΗΣ 50 ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ΑΤΤΙΚΗΣ 52 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Σ Σ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ) ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΓΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ (:609292) ΕΚΑΒ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 53 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕ 8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ( 374) ( 374) ( 374) (:374) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ( 374) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 475/-8-28/ / /4-2- 5/ / / / / / / / / / /2-5- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ

12 54 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) / ΑΤΤΙΚΗΣ 56 ΑΤΤΙΚΗΣ 57 ΑΤΤΙΚΗΣ 58 ΑΤΤΙΚΗΣ 59 ΑΤΤΙΚΗΣ 60 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Σ.Α.Υ.) - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Σ.Α.Υ.) Ι.Κ.Α. - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Η ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 74/7-4- ΕΙΣ 74/ / / / / ΑΤΤΙΚΗΣ Ι.Κ.Α. - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 90/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 74/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 09/ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι.Κ.Α. - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 90/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ 55/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ 6/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ 434/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ 235/6-6- 2

13 69 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 70 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 72 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 73 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ 74 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 75 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΕ 6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 290/-7-43/ /22-- 4/3-8- 5/ /2-7- γυναίκα 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 74/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 74/7-4- ΑΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 78 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ 79 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 80 ΑΤΤΙΚΗΣ 8 ΑΤΤΙΚΗΣ 82 ΑΤΤΙΚΗΣ 83 ΑΤΤΙΚΗΣ 84 ΑΤΤΙΚΗΣ 85 ΑΤΤΙΚΗΣ 86 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ) Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( Η ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - (.. 3) ΕΙΣ / / /2-- 62/2-- 4/ / / / /

14 87 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 88 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 89 ΑΤΤΙΚΗΣ 90 ΑΤΤΙΚΗΣ 9 ΑΤΤΙΚΗΣ 92 ΑΤΤΙΚΗΣ 93 ΑΤΤΙΚΗΣ 94 ΑΤΤΙΚΗΣ 95 ΑΤΤΙΚΗΣ 96 ΑΤΤΙΚΗΣ 97 ΑΤΤΙΚΗΣ 98 ΑΤΤΙΚΗΣ 99 ΑΤΤΙΚΗΣ 200 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Ο.Τ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - (ΠΕ 3 - ΣΤΟΝ ΟΕΥ) 260/ / / / / / / / / / / / / /4-2- ΕΙΣ 549/7-9- 4

15 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 209 ΑΤΤΙΚΗΣ 20 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» «Ε.Ε.Σ.» «ΚΑΤ» ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΩΝ «Α. & Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ) 24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 25 ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Σ Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Σ Σ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) 27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 220 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 57/ / / /4-7- ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 260/4-7- ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 260/4-7- ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 260/4-7- ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 47/23-- ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 260/4-7- ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 260/ /-8-475/-8-475/-8-475/-8-475/-8-28/ / / / /8-7- 5

16 222 ΑΤΤΙΚΗΣ 223 ΑΤΤΙΚΗΣ 224 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Σ.Υ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Β ΕΠΚΑ ΑΜΕΑ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 485/4-2- ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 260/4-7- ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 226/6-5- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ 225 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΠΕ ΓΕΟΠΟΝΩΝ 630/ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 630/ ΑΤΤΙΚΗΣ 228 ΑΤΤΙΚΗΣ 229 ΑΤΤΙΚΗΣ 230 ΑΤΤΙΚΗΣ 23 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) «ΛΑΪΚΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Γ.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 630/8-- 62/2-- ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 39/9-2- ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 47/ / ΑΤΤΙΚΗΣ 233 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΕΤ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΣΔΔΑ 234 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 47/23-- 6/6-2- ΕΙΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΤΕ ΜΑΙΩΝ 578/2-0- 6

17 236 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 234/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ «Π & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΣ» 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ 243 ΑΤΤΙΚΗΣ 244 ΑΤΤΙΚΗΣ 245 ΑΤΤΙΚΗΣ 246 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΠΑΤΗΣΙΩΝ» «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» «ΚΑΤ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 578/ / / / / ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» 578/2-0- ΑΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ 248 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤEΙΟ» ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 578/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 225/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ( 00093) 2/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ( 602) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ( 632) ( 2280) 344/8-2- 7

18 254 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ( 6632) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ( 6552) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 6592) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ( 632) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α.. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ( 6592) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ( 6092) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ( 6242) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ( 63282) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ( ) ( 2280) 344/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ 265 ΑΤΤΙΚΗΣ 266 ΑΤΤΙΚΗΣ 267 ΑΤΤΙΚΗΣ 268 ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» 39/ / / / / ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 39/9-2- ΑΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ 27 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 39/9-2- 8

19 273 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ 275 ΑΤΤΙΚΗΣ 276 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 39/ / / ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 39/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ 28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 282 ΑΤΤΙΚΗΣ 283 ΑΤΤΙΚΗΣ 284 ΑΤΤΙΚΗΣ 285 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 286 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 287 ΑΤΤΙΚΗΣ 288 ΑΤΤΙΚΗΣ 289 ΑΤΤΙΚΗΣ 290 ΑΤΤΙΚΗΣ 29 ΑΤΤΙΚΗΣ 292 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Ο.Π.Α.Δ. (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ( 022) ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ Σ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕ 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) 32/ / / / / / / / /30-2- ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 26/4-7- ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55/6-6- ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) 449/ / /9-- 32/8-- 9

20 293 ΑΤΤΙΚΗΣ 294 ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ε.Ν.Α. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΜΕΑ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 295 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 296 ΑΤΤΙΚΗΣ 297 ΑΤΤΙΚΗΣ 298 ΑΤΤΙΚΗΣ 299 ΑΤΤΙΚΗΣ 300 ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» Π.Γ.Ν. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) Η ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ 3 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΕ 5 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΚ. ΑΛΙΕΙΑΣ 7/3-6- 7/ / / / / / / / /23-- ΕΙΣ 0/ / / /

21 3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 365/ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ν.Α - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ) ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 75/3-7- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣ 309 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ / ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΤΣΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΜΕΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ Η/Υ) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 537/ / / ΑΤΤΙΚΗΣ 34 ΑΤΤΙΚΗΣ 35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Η «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 485/ /4-2- ΕΙΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 259/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ 38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 5/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 485/ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 0/

22 32 ΑΤΤΙΚΗΣ 322 ΑΤΤΙΚΗΣ 323 ΑΤΤΙΚΗΣ 324 ΑΤΤΙΚΗΣ 325 ΑΤΤΙΚΗΣ 326 ΑΤΤΙΚΗΣ 327 ΑΤΤΙΚΗΣ 328 ΑΤΤΙΚΗΣ 329 ΑΤΤΙΚΗΣ 330 ΑΤΤΙΚΗΣ 33 ΑΤΤΙΚΗΣ 332 ΑΤΤΙΚΗΣ 333 ΑΤΤΙΚΗΣ 334 ΑΤΤΙΚΗΣ 335 ΑΤΤΙΚΗΣ 336 ΑΤΤΙΚΗΣ 337 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας) ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΜΕΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Η 259/ / / /2-6- / / / / / / / / / / / / /2-0- ΕΙΣ 22

23 338 ΑΤΤΙΚΗΣ 339 ΑΤΤΙΚΗΣ 340 ΑΤΤΙΚΗΣ 34 ΑΤΤΙΚΗΣ 342 ΑΤΤΙΚΗΣ 343 ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 344 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 345 ΑΤΤΙΚΗΣ 346 ΑΤΤΙΚΗΣ 347 ΑΤΤΙΚΗΣ 348 ΑΤΤΙΚΗΣ 349 ΑΤΤΙΚΗΣ 350 ΑΤΤΙΚΗΣ 35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ε.Ν.Α. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ε.Τ.Α.Μ. - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 352 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 353 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 354 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 355 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Σ Σ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ) 356 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 578/ / /2-0- 5/-- ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 259/4-7- ΔΕ 8 ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 380/ / / / / / / / / /-8-475/-8-475/-8-475/-8-28/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κoμoτηvή / 6 /2008 ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ Aρ. Πρωτ. Τ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 126/69100 Κομοτηνή Τηλ.:2531033033, 2531022717,

Διαβάστε περισσότερα

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Π.Α.2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος 20-06-2008 Αρ.Πρωτ. 3816 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ TΟΠ. ΥΠ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 9 /6/2008 Αρ.Πρωτ : 455 Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ 2 Πληροφορίες: ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κοζάνη 19/6/ 2008 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κοζάνη 19/6/ 2008 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΧΟΛΗΣΗΣ Κοζάνη 9/6/ 2008 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙ ΟΡΓΙΣΜΟΣ ΑΠΧΟΛΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.256 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ 2 ΚΟΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 22 Τηλέφωνο : 2460 24676,26970 Πληροφορίες :Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤ.: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δωδεκανήσου 0 Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη:

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Λάρισα 9/06/2008 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ:6369 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ερμογένους 0 Πληρ: Καφαλή Ασπ. Τηλέφ:240-56450

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΟΑΕΔ- Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΟΑΕΔ- Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 29-2-204 Αριθμός Πρωτ: 3526 ΟΑΕΔ - Π. Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ 3500 Λαμία Πληροφορίες: Π. ΛΟΥΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2230-4438 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΕΚ 2466/Β/4-11-2011 Aθήνα 10/10/2011 Αριθμ. Πρωτ.Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθµός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕ - Περιφερειακής ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3993 7 Δεκεμβρίου 206 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 394 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Πρωτ.: 55852/2487 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-03-06 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 43 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθμός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕΔ - Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΠ16ΣΙ-99Τ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα,7 Σεπτεμβρίου 203 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2/Δ /οικ.25308 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠ ΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 10 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

24326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

24326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ΟΑΕΔ 450 μαθητές (υπ αριθμ. 1756/39/2015 απόφαση 2 Γ.Ε.Σ. 408 μαθητές (υπ αριθμ. Φ.471.14/39/847930/Σ.1794/ 16 6 2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολ/κού Προσ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13/1/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 13/1/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3// 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4478 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19-11-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2293 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 7 /3/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 7 /3/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7 /3/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 22470 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 8 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δεδομένου ότι η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων γίνεται με βάση τον αριθμό μητρώου (αύξουσα σειρά). Πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ν.790/000 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () 60 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ) ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 00 0 6 ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 0 00 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008. Πλήρωση θέσεων εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από προστατευομένους του Ν.2643/98.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008. Πλήρωση θέσεων εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από προστατευομένους του Ν.2643/98. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟ ΠΡΟΚΗΡΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 200 Πλήρωση θέσεων εργσίς Δημοσίων πηρεσιών, ΝΠΔΔ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους.

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΚΤΥΟ ΦΕΚ 1681/τ.Β /28-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/7/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/ΟΙΚ84627 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Έγκριση πλήρωσης 200 κενών οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες της Χώρας (ΥΠ.ΕΣ.). Εγκρίνει την πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 Γ.Ν.Π.Α. "Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3 Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 σελ. 1 Απογραφή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Δημόσιων Νοσοκομείων Το ΔΣ του ΣΚΛΕ με απόφαση του στην. συνεδρίαση του αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 /2/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.7526 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα: 26-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 20301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 09-05-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Τ. 4109 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α) - Ν.Π.Δ.Δ. Πληρ. : Γρ.Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π. οικ.65775 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 27/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2139 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κορυδαλλός, 20/7/2010 Αρ. Πρωτ: 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή μελέτη PNA

Νοσοκομειακή μελέτη PNA Νοσοκομειακή μελέτη PNA 1 Η εταιρεία PNA Παρέχει μηνιαία στοιχεία, από δημόσια νοσοκομεία με την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων (δυο κύβων): o o Αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά Νοσοκομείο (Ισοζύγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 104 33 Τηλέφ.: 213-2161202 Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 14630 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( O A E Δ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ Δ/νση:ΛΚνωσού και Νάθενα ΤΘ 1920/71409 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα