Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής"

Transcript

1 Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για μία θέση τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πατρών ειδικότητας Μηχανολόγου με εξειδίκευση στις «Πειραματικές μεθόδους στην Μηχανική των Ρευστών και στις εφαρμογές της». Προς το Συμβούλιο του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ Την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή όρισε το αντίστοιχο Εκλεκτορικό Σώμα (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2916/2001) κατά τη συνεδρίαση της η οποία συνήλθε ειδικά προς το σκοπό αυτό, ύστερα από την υπ αρίθμ. 1274/ πρόσκληση του Προϊσταμένου του Τμήματος. Το Εκλεκτορικό Σώμα είχε συγκροτηθεί προηγουμένως με την με αρ. Φ12/141426/Ε5/ απόφαση του Υ.Π.Ε.Π.Θ Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή (η οποία θα αποκαλείται στο εξής "Επιτροπή"), αποτελούμενη, κατ αλφαβητική σειρά, από τα μέλη Ε.Π.: 1. Καλογήρου Ιωάννη, Δρ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πατρών, 2. Μαυρίδη Κωνσταντίνο, Δρ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πατρών και 3. Νίκα Κωνσταντίνο - Στέφανο, Δρ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 & 16 του ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α ) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 2, 3 & 4 του ν. 2916/2001(ΦΕΚ114/τ.Α ) «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.» 3. Την Υ.Α /Β1/ «Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 3549/2007» 4. Την πρόταση για την συγκρότηση του ως άνω Εκλεκτορικού Σώματος σύμφωνα με την αριθμ. 08/ απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Μηχανολογίας, η οποία συμπληρώθηκε με την με αρ. Φ12/141426/Ε5 / απόφαση του Υ.Π.Ε.Π.Θ.. 5. Τις αιτήσεις υποψηφιότητας των (κατ αλφαβητική σειρά): Βούρου Αλέξανδρου, Γιανναδάκη Αθανασίου, Κλωνιζάκη Μάρκου, Μανώλη Ιωάννη, Τσάβου Αλέξανδρου εξέτασε ενδελεχώς τα δικαιολογητικά των φακέλων των πέντε υποψηφιοτήτων και συνέταξε την παρούσα Εισηγητική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τους εξής τρεις πίνακες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Πίνακας 1: Πίνακας όλων των υποψηφίων κατ αλφαβητική σειρά, στον οποίο καταγράφονται μόνο τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων. Πίνακας 2: Πίνακας των εκλόγιμων υποψηφίων κατ αλφαβητική σειρά, στον οποίο περιλαμβάνεται ουσιαστική κρίση για το βαθμό ανταπόκρισης στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα για την υπό πλήρωση θέση. Πίνακας 3: Πίνακας των εκλόγιμων υποψηφίων με κατάταξη κατ αξιολογική σειρά, όπως αυτή προκύπτει από προηγούμενη σαφή αντιπαράθεση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (παρουσίαση όλων των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά με παράθεση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα προσκομισθέντα και νόμιμα δικαιολογητικά) 1

2 α. Ημερομηνία Γέννησης: β. Διδακτορικές σπουδές: ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ενεργειακός Τομέας. Τίτλος: "Μελέτη Διατάξεων Σταδιακής Καύσης Αλληλεπίδραση Αξονοσυμμετρικών Δεσμών Εκροής με Διαφορετικούς Αριθμούς Reynolds " Σύντομη περιγραφή διδακτορικής διατριβής: Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ήταν η λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση του ροϊκού πεδίου, που παράγεται από την αλληλεπίδραση δεσμών με διαφορετικό αριθμό Reynolds. Το σχήμα που εξετάσθηκε συνεισφέρει σημαντικά στην αποδοτική μίξη ρευστών γενικά, ενώ ιδιαίτερα σε περιβάλλον καύσης, παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με την αύξηση της απόδοσης και σταθεροποίησης της διεργασίας, όπως επίσης και τη μείωση των παραγόμενων ρύπων (οξείδια άνθρακα, αζώτου, μικροσωματίδια κλπ.). Στόχος της διατριβής ήταν ο έλεγχος της μίξης κατά την διαδικασία της σύγκλισης και ένωσης των δεσμών, μέσω της κατανόησης των βασικών μηχανισμών που αναπτύσσονται στο μέσο και τυρβώδες πεδίο της ταχύτητας. Στην συγκεκριμένη εργασία εξετάσθηκε η ικανότητα δεσμών σχετικά χαμηλών αριθμών Reynolds (της τάξης των λίγων χιλιάδων) στην δημιουργία μιας τυρβώδους δομής με έντονα χαρακτηριστικά ανάμιξης των συστατικών τους και αλληλεπίδρασής με το εξωτερικό περιβάλλον. Η μελέτη στηρίχθηκε στην ανάλυση και τον χαρακτηρισμό της μίξης των δεσμών. Για το σκοπό αυτό εξετάσθηκαν τα μέσα και τυρβώδη χαρακτηριστικά του πεδίου, που περιλαμβάνουν εκτός από τις μέσες τιμές της ταχύτητας, τις δεύτερες και τρίτες ροπές της ταχύτητας και τους συντελεστές λοξότητας και επιπεδότητας. Το πεδίο της ταχύτητας καταγράφηκε με την τεχνική της Ταχυμετρίας Laser Doppler (Laser Doppler Velocimetry-LDV). Η τεχνική προσαρμόστηκε κατάλληλα, ώστε να δίνει τη δυνατότητα της ταυτόχρονης μέτρησης των δύο κύριων συνιστωσών της ταχύτητας, στην αξονική και οριζόντια, με βάση τη ροή διεύθυνση, καθώς και μεγεθών που προκύπτουν από την συσχέτισή τους και που συμμετέχουν στο ισοζύγιο της τυρβώδους κινητικής ενέργειας (διατμητικές τάσεις Reynolds, όροι παραμόρφωσης, όροι μεταφοράς της ενέργειας). Βαθμός: ΑΡΙΣΤΑ Ημερομηνία Λήψης: Ιούλιος 2008 γ. Μεταπτυχιακές Σπουδές: δ. Βασικές σπουδές: Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Δίπλωμα: Μηχανολόγου Μηχανικού Βαθμός: Επτά & Είκοσι Δύο εκατοστά (7.22) Ημερομηνία Λήψης: Σεπτέμβριος 2001 ε. Επαγγελματική δραστηριότητα: Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας [Μάρτιος 2001] Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Καύσης [Αύγουστος 2004] Α. Εθνικά Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 2

3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1. Έρευνα και Ανάπτυξη Συστημάτων Καύσης για Βιομηχανικούς Κλίβανους Τήξης Μείωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (NOx) με Βέλτιστη Ενεργειακή Απόδοση, ΠΑΒΕ 99 σε συνεργασία με την Υαλουργική Βιομηχανία «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε Το πρόγραμμα αφορούσε στην υιοθέτηση εναλλακτικών σχημάτων καύσης (σταδιακή καύση, χρήση προθερμασμένου αέρα και καπναερίων ως οξειδωτικά κλπ.) με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της διεργασίας και τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων. Δραστηριότητες: Μετρήσεις Θερμοκρασίας με χρήση Θερμοζευγών, ανάλυση καπναερίων, υπολογιστική προσομοίωση του ρευστοθερμικού πεδίου και της παραγωγής ρύπων, υιοθέτηση σχημάτων απλής και διευρημένης χημικής κινητικής για την προσομοίωση της καύσης και την ανάλυση των καπναερίων. Διάρκεια: 10,5 μήνες Χρονικά διαστήματα Απασχόλησης: 16/5/ /10/2001, 1/8/ /12/2002 Αμοιβή: δρχ. και 2.934,70 2. Μελέτη Διατάξεων Σταδιακής Καύσης Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Καραθεοδωρή Στόχος του προγράμματος ήταν η διερεύνηση και η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών των συνεκτικών δομών στην εφαρμογή και τη βελτιστοποίηση της σταδιακής καύσης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης ροών δεσμών (jet) με συνεκτικές δομές (coherent structures) και της αλληλεπίδρασης φλόγας με ροές τζετ και συνεκτικές δομές. Δραστηριότητες: Υπολογιστική προσομοίωση του ροϊκού πεδίου αλληλεπίδρασης ροών δεσμών, σχεδιασμός πειραματικής διάταξης απομόνωσης του ροϊκού πεδίου με σκοπό την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των τοιχωμάτων, ανάπτυξη και προσαρμογή της μεθόδου Ταχυμετρίας Laser Doppler (LDV), πειραματικές μετρήσεις του διανυσματικού πεδίου με Ταχυμετρία Laser Doppler, προσαρμογή της μεθόδου και πειραματικές μετρήσεις του διανυσματικού πεδίου με τη μέθοδο Ταχυμετρίας με Οπτικοποίηση Σωματιδίων (PIV Particle Image Velocimetry). Διάρκεια: 29 μήνες Χρονικά διαστήματα Απασχόλησης: 1/11/ /12/2001, 1/1/ /7/2002, 1/1/ /2/2003, 1/4/ /7/2004, 1/9/ /10/2004 Αμοιβή: δρχ. και Συστήματα Καύσης με Περιδίνηση ΕΠΕΑΕΚ Ηράκλειτος Στα πλαίσια του προγράμματος διερευνήθηκε η επίδραση των συνθηκών εισόδου, δευτερευουσών ροών και ειδικής γεωμετρίας στην ευστάθεια, την ένταση και το μέγεθος του αξονικού μακροστρόβιλου και των ζωνών ανακυκλοφορίας, που αναπτύσσονται σε περιπτώσεις αδύναμου και ισχυρού στροβιλισμού. Το έργο περιελάμβανε πειραματικά και υπολογιστικά αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος PIV (Particle Image Velocimetry) και τη μοντελοποίηση του φαινομένου με κώδικες Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής. Δραστηριότητες: Προσαρμογή της μεθόδου Ταχυμετρίας Οπτικοποίησης Σωματιδίων (Particle Image Velocimetry PIV) και πειραματικές μετρήσεις του διανυσματικού πεδίου ταχύτητας Διάρκεια: 6 μήνες Χρονικό διάστημα Απασχόλησης: 1/1/ /6/2005 Αμοιβή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΑΤΡΩΝ 3

4 4. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Μεθοδολογίας Σχεδιασμού Δομικών Στοιχείων από Σύνθετα Κεραμικά Υλικά με εκτίμηση της Αλληλεπίδρασης με Ρευστοθερμικό Πεδίο Καύσης Εφαρμογή στο Σχεδιασμό Καυστήρων Στροβιλοκινητήρων Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων, Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Περιβάλλον Αρχιμήδης Ι σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Στατιστικής Μηχανικής και το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας σχεδιασμού δομικών στοιχείων από Σύνθετα Κεραμικά Υλικά, με βάση την αλληλεπίδραση της κατασκευής με το ρευστό-θερμικό πεδίο που διαμορφώνεται παρουσία καύσης. Στα πλαίσια του προγράμματος η μεθοδολογία βρίσκει άμεση εφαρμογή στο σχεδιασμό βιομηχανικών καυστήρων αλλά και θαλάμων καύσης στροβιλοκινητήρων χαμηλών εκπομπών ρύπων. Δραστηριότητες: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1: Επιλογή γεωμετρίας χαρακτηριστικών καυστήρα έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η δυνατότητα ανάλυσης χωρίς να υπονομεύεται η ρεαλιστικότητα του μοντέλου, ΠΕ3: Υπολογιστική διερεύνηση της χρονικής εξέλιξης των χαρακτηριστικών της δομής και του ρευστόθερμικού πεδίου του καυστήρα για επιλεγμένη διάταξη και υπολογιστική διερεύνηση της παραγωγής ρύπων, ΠΕ4: Ανάπτυξη μεθοδολογίας μεταφοράς ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ρευστό-θερμικού και θερμομηχανικού πεδίου, ΠΕ5: Αξιολόγηση υπολογιστικού συστήματος παρακολούθησης. Διάρκεια: 31 μήνες Χρονικό διάστημα Απασχόλησης: 1/2/ /8/2006 Αμοιβή: 6000 Β. Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας και Δίκτυα Αριστείας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 5. Environmentally Compatible Air Transport System Network of Excellence, ECATS, ANE-CT , Sixth Framework Programme, Aeronautics and Space. Σε συνεργασία με DLR (DE), NLR (NE), SHE (UK), NKUA (HE), FOI (SWE), Univ. of Wuppertal (DE), MMU (UK), EBI (DE), UO (NOR), NTUA (HE), ONERA (FR), FZK (DE). Το πρόγραμμα αφορούσε στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συστήματος αερομεταφορών. Βασικός του στόχος είναι η δημιουργία ενός εικονικού ερευνητικού κέντρου, που θα περιλαμβάνει όλους τους επιμέρους τομείς της τεχνολογίας από τους οποίους εξαρτάται η παραγωγή ρυπογόνων ουσιών και θορύβου κατά τη διάρκεια της πτήσης αεροσκαφών. Δραστηριότητες: Διαδικασίες ένταξης του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής στο Δίκτυο Αριστείας ECATS με κύριο γνωστικό αντικείμενο : αεροκινητήρες και καύση: α) Ανασκόπηση βιβλιογραφίας, β) Εκτίμηση συνεισφοράς Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής-Τεκμηρίωση, γ) Διοργάνωση Workshop με θέμα Engine-plume including contrails δ) Δημιουργία Interface μεταξύ των συμμετεχόντων στο WP 6.5 (Leader), ε) Καταγραφή και Ανάλυση των Ιδιοτήτων Ψεκασμού Εναλλακτικών Καυσίμων στ) Ανάπτυξη Κέντρου Εναλλακτικών Καύσίμων (με βάση τα διεθνή standards) Διάρκεια: 31,5 μήνες Χρονικά διαστήματα απασχόλησης: 1/7/ /3/2006, 1/4/ /12/2006, 1/5/ /12/2007, 1/1/ /6/2008 Αμοιβή:

5 6. Wake Vortex Characterization and Control, C-Wake, G4RD-CT , Fifth Framework Programme, New Perspectives in Aeronautics. Σε συνεργασία με AIRBUS GMBH (DE), Cambridge Univ.(UK), SCPA (ITA), GIE AIRBUS (FR), CFD NORWAY, GERMAN AEROSPACE CENTRE (DE), IST (POL), SIREHNA (FR), DELFT (NE), (HE), INTAET (SP), CRS (FR), NTUA (HE), BRITISH AEROSPACE AIRBUS (UK), National Institute of TOULOUSE (FR), Tech. Univ. Munich (DE), NRI (CHE), AIRBUS FRANCE SAS (FR), QINETIQ LIMITED (UK), DEBIS SYSTEMHAUS SOLUTIONS FOR RESEARCH GMBH (DE), DUTCH WIND TUNNEL (DE). Το πρόγραμμα αφορούσε στη μελέτη του στροβίλου απορρέματος, που αναπτύσσεται πίσω από αεροσκάφη «μεγάλων διαστάσεων». Ο έλεγχος της συγκεκριμένης δομής αποτελεί σημαντική παράμετρο στην ευστάθεια και, επομένως, στην ασφάλεια μικρότερων αεροσκαφών, με συνέπειες στην οργάνωση των πτήσεων, εντός και εκτός του χώρου του αεροδρομίου. Δραστηριότητες: Διεξαγωγή Μετρήσεων (HWA) στο ροϊκό πεδίο διαφορικών πτερύγων. Διάρκεια: 3 μήνες Χρονικό διάστημα Απασχόλησης: 1/2/ /4/2007 Αμοιβή: Εκπαιδευτική Εμπειρία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εργαστηριακός Συνεργάτης στα μαθήματα Τεχνική Θερμοδυναμική Ι (3 ο εξάμηνο) και Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ (5 ο εξάμηνο) 1. 1/9/ /10/2008: Συμβάσεις εργασίας για παροχή επικουρικού έργου στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 7 του Ν. 2083/92 και του άρθρου 15 παρ.1 του Ν. 2327/1995 για τα χρονικά διαστήματα: Τεχνική Θερμοδυναμική Ι (19 ώρες), Χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ (20 ώρες), Εαρ. εξάμηνο ακαδ. έτους Τεχνική Θερμοδυναμική Ι ( 33 ώρες), Χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους Τεχνική Θερμοδυναμική Ι (33 ώρες), Χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ (13 ώρες), Εαρ. εξάμηνο ακαδ. έτους Τεχνική Θερμοδυναμική Ι (4 ώρες), Χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ (12 ώρες), Εαρ. εξάμηνο ακαδ. έτους Τεχνική Θερμοδυναμική Ι (10 ώρες), Χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους Τεχνική Θερμοδυναμική Ι (41 ώρες), Χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους Συνολική Αμοιβή: /1/ /12/2007: Ερευνητική Υποτροφία στα πλαίσια του προγράμματος Χρηματοδότηση φοιτητών του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών για επικουρικό διδακτικό έργο, που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Τμήματος για τα χρονικά διαστήματα: Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ ( 69 ώρες), Εαρ. εξάμηνο ακαδ. έτους Τεχνική Θερμοδυναμική Ι (64 ώρες), Χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ (128 ώρες), Εαρ. εξάμηνο ακαδ. έτους

6 Τεχνική Θερμοδυναμική Ι (23 ώρες), Χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ και Τεχνική Θερμοδυναμική Ι (57 ώρες), Εαρ. εξάμηνο ακαδ. έτους και Χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους Συνολική Αμοιβή: 2.012,13 στ. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις: Α. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1. Vouros A., Panidis T. (2008) Influence of a Secondary, Parallel, Low Reynolds number, Round Jet on a Turbulent Axisymmetric Jet, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol.32:8, pp Β. Σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές 1. Vouros A., Panidis T. (2007) Multiple Jets Burner Performance in a Small Scale Cylindrical Combustor, Proc. of the Third European Combustion Meeting, Crete, 20-6, pp.1-5. Γ. Άλλα συνέδρια 1. Vouros A., Giannadakis A. Panidis Th. (2004) Experimental Evaluation of a Basic Staged Combustion Configuration, Proc. Joint Meeting of the Greek and Italian Sections of The Combustion Institute, P25, pp Giannadakis A., Romeos A., Vouros A., Perrakis K. Panidis Th. (2004) Experimental Investigation of Confined Coaxial Swirl Flow, Proc. Joint Meeting of the Greek and Italian Sections of The Combustion Institute, P24, pp Vouros A., Giannadakis A., Panidis Th. (2003) Round Jets Pairing, Proc. Third Meeting of Greek Section of the Combustion Institute, P2, pp Giannadakis A., Vouros A., Perrakis K., Panidis Th. (2003) Confined Coaxial Swirl Flow, Proc. Third Meeting of Greek Section of the Combustion Institute, P4, pp Panidis T, Perrakis K., Vouros A., Koutmos P., Orfanos S, Papailiou D. (2001) Computational Investigation of Combustion Schemes for Glass Furnaces, Proc. Adv. in Mech. Eng. ASME Greek Section, Paper ANG1/P130. ζ. Αναφορές άλλων (ανεξάρτητων) ερευνητών σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις τους, δημοσιευμένες σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους στις παραπάνω δημοσιεύσεις του υποψηφίου: Η εργασία στα1 έχει δύο (2) ετεροαναφορές: 1. Danon, B., Swiderski, A., De Jong, W., Yang, W., Roekaerts, D.J.E.M. (2011) Emission and efficiency comparison of different firing modes in a furnace with four HiTAC burners, Combustion Science and Technology 183 (7), pp Meslem, A., Nastase, I., Allard, F. (2010), Passive mixing control for innovative air diffusion terminal devices for buildings, Building and Environment, 45 (12), pp η. Συνεκτιμώμενα προσόντα: Σεμινάρια Diffusion Phenomena in Engineering and Environmental Flows, Summer School, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Thessaly, Volos, Greece, 8-18 July Environmentally Compatible Air Transport Systems (ECATS) Spring School, Manchester Metropolitan University, Manchester, UK, March Ξένες γλώσσες Γαλλική (Καλή γνώση Certificat ) Αγγλική (Καλή γνώση) Παρουσιάσεις Vouros A., Skouras Y., Panidis T., Engine Emissions, ECATS Programme Mid-Term 6

7 Progress Meeting, Puchheim, Germany, October Panidis Th., Vouros A., Laser Doppler Velocimetry and Phase Doppler Anemometry, State Key Laboratory of Multiphase Flow in Power Engineering, Xi an Jiaotong University, Xi an, China, July Επιπλέον Στοιχεία Εκπαιδευτικής Εμπειρίας Επίβλεψη Διπλωματικών και Σπουδαστικών Εργασιών (σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Θρασύβουλο Πανίδη Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής, Πανεπιστήμιο Πατρών) α. Ημερομηνία Γέννησης: β. Διδακτορικές σπουδές: ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής Τίτλος διδακτορικής διατριβής: "Συστήματα Καύσης με Περιδίνηση: Επίδραση Εξωτερικής Παράλληλης Ροής σε μια Περιδινούμενη Δέσμη Εκροής" Σύντομη περιγραφή διδακτορικής διατριβής: Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε πειραματική μελέτη του ισόθερμου ροϊκού πεδίου που αναπτύσσεται λόγω της αλληλεπίδρασης μιας περιδινούμενης δέσμης με μια εξωτερική παράλληλη ροή. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει άμεση αναφορά σε διατάξεις καύσης. Το κύριο σκέλος των αποτελεσμάτων αφορούσε πειραματικές μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο Ταχυμετρίας Απεικόνισης Τροχιοδεικτικών Σωματιδίων (Digital Particle Image Velocimetry - DPIV). Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του σχεδιασμού της πειραματικής διάταξης και της αρχικής αξιολόγησης του ροϊκού πεδίου, παρουσιάζονται αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν με την πειραματική μέθοδο Ανεμομετρίας Θερμού Νήματος (Hot Wire Anemometry HWA) διάταξης Χ (HWA-X probe). Τα βασικότερα μεγέθη τα οποία μετρήθηκαν ήταν τα εξής: 1. Ταχύτητες Μέσου Πεδίου 2. Χαρακτηριστικά στρώματος μίξης και τοπολογία πεδίου ανακυκλοφορίας 3. Στατιστικές αποκλίσεις του τυρβώδους πεδίου ταχυτήτων 4. Μητρώο Τυρβωδών Τάσεων Reynolds (ορθές- διατμητικές) 5. Ανώτερες Ροπές του πεδίου Ταχυτήτων (Λοξότητα- Επιπεδότητα) 6. Ανάλυση φάσματος στο πεδίο Συχνοτήτων Βαθμός: Άριστα Ημερομηνία Λήψης: γ. Μεταπτυχιακές σπουδές: δ. Βασικές σπουδές: Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Δίπλωμα: Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού Βαθμός: Οκτώ και μηδέν τέσσερα (8.04) Ημερομηνία Λήψης: ε. Επαγγελματική δραστηριότητα: Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από τις 05/03/2002. Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μέλος Combustion Institute-Greek Section Μέλος ERCOFTAC Μέλος Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ σε Θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας Α. Εθνικά Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 7

8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1. Διατάξεις Σταδιακής Καύσης, Καραθεοδωρής, 2001". Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αφορούσε το σχεδιασμό συστημάτων σταδιακής καύσης για βιομηχανικές εφαρμογές χωρίς να επιβάλλεται ιδιαίτερη γεωμετρία, ασύμβατη με τις ανάγκες της εφαρμογής. Η διεξαγωγή του έργου έγινε με την πειραματική και υπολογιστική μελέτη αλληλεπίδρασης ισχυρής με ασθενή δέσμη εκροής. Μετρήθηκαν το μέσο και τυρβώδες ροϊκό πεδίο (ταχύτητες, στροβιλότητα, ένταση τύρβης, τάσεις Reynolds) με τη μέθοδο Ταχυμετρίας Απεικόνισης Τροχιοδεικτικών Σωματιδίων Διάρκεια: (6 μήνες) Αμοιβή: 3, "Συστήματα Καύσης με Περιδίνηση ΕΠΕΑΕΚ Ηράκλειτος ". Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε τη μελέτη σχημάτων καύσης με τη χρήση περιδινούμενων ροών. Οι μετρήσεις αφορούσαν το στατιστικά μέσο και τυρβώδες ροϊκό πεδίο (ταχύτητες, στροβιλότητα, ένταση τύρβης, τάσεις Reynolds, ανώτερες ροπές, φάσμα συχνοτήτων, οπτικοποίηση ροής) και πραγματοποιήθηκαν με τις μεθόδους Ταχυμετρίας Απεικόνισης Τροχιοδεικτικών Σωματιδίων και Ανεμομετρίας Θερμού Σύρματος Διάρκεια: (34 μήνες) Αμοιβή: 20, "Έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων καύσης για Υαλουργικούς Κλιβάνους Τήξης- Ελαχιστοποίηση Εκπομπών ΝΟx με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση". Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου ήταν ο σχεδιασμός συστημάτων καύσης για υαλουργικούς φούρνους με υψηλή ενεργειακή απόδοση και σημαντικά μειωμένη εκπομπή NOx και γενικότερα αερίων ρύπων σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα. Μετρήθηκαν θερμοκρασίες και εκπομπές ρύπων (Αναλυτές καυσαερίων, θερμοζεύγη) Διάρκεια: (3 μήνες) Αμοιβή: 1, Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής (ΕΤΘ) για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε στην προετοιμασία του ΕΤΘ για την υλοποίηση της διαπίστευσής του σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC στην παροχή μετρήσεων σε αντίδραση στερεού σε καύση με τη μέθοδο Καλορίμετρου Κώνου. Στα πλαίσια του έργου ο υποψήφιος έλαβε εκπαίδευση και πιστοποίηση ως προς τη διαδικασία του EN ISO/IEC και τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου. Διάρκεια: (1 μήνας) Αμοιβή: - Β. Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας και Δίκτυα Αριστείας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 5. Environmentally Compatible Air Transport System ECATS-FP6 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στη μελέτη της περιβαλλοντικής επίπτωσης της αεροπλοΐας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ανάπτυξης έρευνας γύρω από την παραγωγή ρύπων στους κινητήρες, την ποιότητα του αέρα σε τοπική και ευρύτερη κλίμακα αναφοράς και τη βιώσιμη διαχείριση των αερομεταφορών. Διάρκεια: και (30.5 μήνες) Αμοιβή: Ελεύθερο Επάγγελμα 6. Μελέτες Κατασκευές Η/Μ Εγκαταστάσεων Διάρκεια: έως σήμερα (70 μήνες) Συνολικό ύψος Αμοιβών: 10,

9 Εκπαιδευτική Εμπειρία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α) Εργαστηριακός Συνεργάτης στα μαθήματα Τεχνική Θερμοδυναμική Ι (3 ο εξάμηνο) και Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ (5 ο εξάμηνο) Συνδιδασκαλία με Επίκουρο Καθηγητή Θράσο Πανίδη του φροντιστηρίου του μαθήματος Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ (Διάρκεια: 1 ώρα/ εβδομάδα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους , ). Β) Διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηριακών ασκήσεων στα μαθήματα: Θερμοδυναμική Ι και, Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ (Διάρκεια: 300 ώρες). Η παραπάνω εμπειρία πραγματοποιήθηκε μέσω συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για παροχή επικουρικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 7 του Ν.2083/92 και του άρθρου 15 1 του Ν.2327/1995. στ. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις: Α. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1. Giannadakis A., Perrakis K., Panidis Th., 2008, A swirling jet under the influence of a coaxial flow, Experimental Thermal and Fluid Science, (32): Β. Σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές 1. Giannadakis Α., D. Mavrilas, E. Apostolakis, K. Perrakis, 2006, "An approach to study the flow field in a model of sequential stenosed human arteries" Fifth World Congress of Biomechanics - Munich Journal of Biomechanics, Volume 39, Supplement 1Page S Giannadakis A., Perrakis K., Romeos A., Panidis Th., 2007, Characteristics of Recirculating Swirl Flows, Third European Combustion Meeting, Mediterranean Agronomic Institute Of Chania Crete, Greece April 2007 Γ. Άλλα συνέδρια 1. Vouros A., Giannadakis A., & Panidis Th., 2003, Round Jets Pairing, Third Meeting of Greek Section of the Combustion Institute, P2, pp Giannadakis A., Vouros A., Perrakis K., & Panidis Th., 2003, Confined Coaxial Swirl Flow, Third Meeting of Greek Section of the Combustion Institute, P4, pp Giannadakis, A., Romeos, A., Vouros, A., Perrakis, K. & Panidis, Th., 2004, Experimental Investigation of Confined Coaxial Swirl Flow, Joint Meeting of the Greek and Italian Sections of The Combustion Institute, Corfu 2004, P24, pp Vouros A., Giannadakis A., Panidis Th., 2004, Experimental Evaluation of a Basic Staged Combustion Configuration, Joint Meeting of the Greek and Italian Sections of The Combustion Institute, Corfu, June, P25, pp Giannadakis A., Perrakis K., Apostolakis E., Mavrilas D., "Experimental and numerical investigation of the flow field in a model of human arteries (the double stenosis case)", AERC 2006, 3rd Annual Rheology Conference, April 27-29, Hersonisos Crete ζ. Αναφορές άλλων (ανεξάρτητων) ερευνητών σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις τους, δημοσιευμένες σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους στις παραπάνω δημοσιεύσεις του υποψηφίου: Η δημοσίευση στα1 έχει τέσσερεις (4) ετεροαναφορές (η μία (1) σε παρουσίαση συνεδρίου): 1. Ilea, C.G., Kosinski, P., Hoffmann, A.C. (2011), Numerical study on the dynamics of a jet-vortex interaction, Applied Mathematics and Computation, 217 (11), pp K.K.J. Ranga Dinesh, A.M. Savill, K.W. Jenkins, M.P. Kirkpatrick, 2010, Large Eddy Simulation of a turbulent swirling coaxial jet, Progress in Computational Fluid Dynamics, An International Journal (PCFD), Vol. 10, No Hwang, C.-H., Ko, G.H., 2010, Numerical study of isothermal flow and mixing characteristics in a cyclone-jet hybrid combustor, Industrial and Engineering 9

10 Chemistry Research 49 (5), pp Catalin G. Ilea, Pawel Kosinski, and Alex C. Hoffmann, 2009, Jet-vortex Interaction: A Numerical Study, NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2009: Volume 1 and Volume 2; AIP Conf. Proc. -- September 9, Volume 1168, pp η. Συνεκτιμώμενα προσόντα: Τεχνικές Μετρήσεων-Μελέτης: Digital Particle Image Velocimetry DPIV Hot Wire Anemometry HWA Cone Calorimetry Computational Fluid Mechanics CFD Κατάθεση Ερευνητικών Προτάσεων 1. Βασικός συγγραφέας της χρηματοδοτούμενης ερευνητικής πρότασης: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ Η συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή έλαβε χρηματοδότηση 32 k από το Πρόγραμμα Ηράκλειτος Ι, ενώ η προέκταση της σε διαφορετικές διατάξεις παραγωγής στροβιλισμού και συνθήκες λειτουργίας βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τη μορφή διδακτορική διατριβής, της οποίας η χρηματοδότηση είναι αντικείμενο προς κρίση από το Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ. 2. Βασικός συγγραφέας της χρηματοδοτούμενης ερευνητικής πρότασης: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΡΑΓΜΕΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ Η συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή έχει λάβει χρηματοδότηση 30 k από το Πρόγραμμα Καραθεοδωρή του Πανεπιστημίου Πατρών Επιπλέον Στοιχεία Εκπαιδευτικής Εμπειρίας Επίβλεψη Διπλωματικών και Σπουδαστικών Εργασιών Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής, Πανεπιστήμιο Πατρών: Υποτροφίες Aντικείμενα: Πειραματική Ρευστομηχανική, Μέθοδοι μετρήσεων, Συστήματα Καύσης με Περιδίνηση, Αιμοδυναμικό Πεδίο Ανθρώπινων Αγγείων, Πειραματική Μελέτη Θερμικών Πλουμίων 1. Υποτροφία για την πρώτη καλλίτερη επίδοση στα μαθήματα του 2ου ακαδημαϊκού έτους του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΙΚΥ) 2. Υποτροφία για τη δεύτερη καλλίτερη επίδοση στα μαθήματα του 3ου ακαδημαϊκού έτους του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΙΚΥ) 3. Υποτροφία για τη δεύτερη καλλίτερη επίδοση στα μαθήματα του 4ου ακαδημαϊκού έτους του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΙΚΥ) 4. Υποτροφία για βαθμό κτήσης διπλώματος (ΤΕΕ) Γνώση Ξένων Γλωσσών Proficiency in English (Cambridge) α. Ημερομηνία Γέννησης: ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ β. Διδακτορικές σπουδές: Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Νότιγχαμ, Ην. Βασίλειο, τμήμα Αγγειακής Ιατρικής 10

11 Τίτλος (μετ.): "Μικροαγγειακές μελέτες απεικόνισης σε ασθενείς με αγγειακή ασθένεια στα κάτω άκρα" Σύντομη περιγραφή διδακτορικής διατριβής Στη διατριβή παρουσιάζονται αποτελέσματα μιας σειράς μελετών της ροής του αίματος και της αντιδραστικότητας των αγγείων στα κάτω άκρα σε ασθενείς με χρόνια αγγειακή ανεπάρκεια. Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι βασισμένες στο φαινόμενο Ντόπλερ (Laser Doppler Fluximetry και Laser Doppler Imaging). Η διατριβή παρουσιάζει τη σχέση ορθοστασίας με την μείωση της αντιδραστικότητας στους ασθενείς καθώς επίσης και την διατήρηση της μικροαγγειοπάθειας μετά την εγχείρηση σ αυτήν την ομάδα των ασθενών. Βαθμός: Δεν δίνεται στο Ην. Βασίλειο Ημερομηνία Λήψης: Ιούλιος 2004, Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ γ. Μεταπτυχιακές σπουδές: Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Σέφιλντ Χάλαμ, Ην. Βασίλειο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τίτλος: Μsc (Hons) στην Ανωτέρα Μηχανική Ημερομηνία Λήψης: Φεβρουάριος 2002, Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ , συνεκτιμώμενο με τον τίτλο βασικών σπουδών ως ισοδύναμο με Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού. δ. Βασικές σπουδές: Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Σέφιλντ Χάλαμ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχίο: Μηχανολόγου Μηχανικού Βαθμός: Δίπλωμα δεύτερης τάξης Ημερομηνία Λήψης: Ιούνιος 1998 ε. Επαγγελματική δραστηριότητα: Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από τις Μέλος Institute of Mechanical Engineers του Ην.Βασιλείου από Μέλος Institute of Physics and Engineers in Medicine του Ην.Βασιλείου από Ερευνητικά Προγράμματα Πανεπιστήμιο Νότιγχαμ, Ην. Βασίλειο 1. Θέση: Βοηθός Έρευνας / Διδακτορικός Φοιτητής (ανάπτυξη και εφαρμογή έρευνας). Σύντομη περιγραφή: Κατά την 3 ετή αυτή περίοδο μελετήθηκε η ροή του αίματος στα κάτω άκρα σε σχέση με μια σειρά αγγειακών παθήσεων (ίδε διδακτορική διατριβή). Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2000 Ιούλιος 2003 (25 μήνες) Αμοιβή: δεν έχουν προσκομισθεί αποδεικτικά στοιχεία για το ύψος της αμοιβής. Πανεπιστήμιο Σέφιλντ Χάλαμ, Ην. Βασίλειο & Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust 2. Θέση: Ερευνητικός Εταίρος (ανάπτυξη και εφαρμογή έρευνας, επίβλεψη φοιτητών) Σύντομη περιγραφή: Κατά την περίοδο αυτή (από ερευνητικής απόψεως και παράλληλα με τα καθήκοντα του ως επιβλέποντα διδακτορικών φοιτητών) επικεντρώθηκε στην βελτίωση της ροής του αίματος και της αγγειακής διασταλτικότητας στα κάτω άκρα, με τη χρήση μη παρεμβατικών μεθόδων. Διάρκεια: Ιανουάριος 2006 Ιούλιος 2008 (31 μήνες) Αμοιβή: δεν έχουν προσκομισθεί αποδεικτικά στοιχεία για το ύψος της αμοιβής. 3. Θέση: Επισκέπτης Ερευνητικός Εταίρος (ανάπτυξη και εφαρμογή έρευνας). Σύντομη περιγραφή: Κατά την περίοδο αυτή συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα σε σχέση με τη ροή του αίματος στα κάτω άκρα. Διάρκεια: Ιούλιος 2008 Σεπτέμβριος 2009 (15 μήνες) Αμοιβή: Άνευ αμοιβής (πέραν εξόδων μεταφοράς, σίτισης και διαμονής). Πανεπιστήμιο Χέρφορντσάιρ, Ην. Βασίλειο 4. Θέση: Ερευνητικός Εταίρος & Επισκέπτης Λέκτορας (ανάπτυξη και εφαρμογή έρευνας, επίβλεψη φοιτητών, αυτόνομη διδασκαλία). Σύντομη περιγραφή: Κατά την περίοδο αυτή (από ερευνητικής απόψεως και παράλληλα με τα καθήκοντα του ως διδάσκοντα και επιβλέποντα φοιτητών ιατρικής στο επίπεδο Medical Doctorate) επικεντρώθηκε στην μελέτη της ροής του αίματος σε σειρά καρδιακών και 11

12 καρκινικών παθήσεων και στην διασύνδεση τους με καρκινικούς και άλλους δείκτες. Διάρκεια: Ιούλιος 2008 Σεπτέμβριος 2009 σήμερα (15 μήνες) Αμοιβή: δεν έχουν προσκομισθεί αποδεικτικά στοιχεία για το ύψος της αμοιβής. Εκπαιδευτική Εμπειρία Αυτόνομη διδασκαλία στο μαθήμα του Βασικού Τίτλου Σπουδών «Εφόδια ζωής (Skills for Life)» του Κολλεγίου Τσέστερφιλντ (Chesterfield College) 1. Μάθημα: Τεχνολογία Πληροφορίας επίπεδα 1 και 2 (4 ώρες/εβδ.) Ιδιότητα: Επισκέπτης Λέκτορας Διάρκεια: 25/09/ /12/2006 (13 εβδομάδες=52 ώρες) 08/01/ /05/2007 (15 εβδομάδες=60 ώρες) 24/09/ /12/2007 (13 εβδομάδες=52 ώρες) 07/01/ /05/2007 (15 εβδομάδες=60 ώρες) στ. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις: Α. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1. Kerr S, Klonizakis M, Glynne-Jones R. Suppression of the postoperative neutrophil leucocytosis following neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer and implications for surgical morbidity, Collorectal Disease, 2010 June; 12(6): Klonizakis M, Tew G, Michaels J, Saxton J. Exercise training improves cutaneous microvascular endothelial function in post-surgical varicose vein patients. Microvascular Research, 2009 June; 78(1): Klonizakis M, Tew G, Michaels J, Saxton J. Impaired microvascular endothelial function is restored by acute lower-limb exercise in post-surgical varicose vein patients. Microvascular Research, 2009 Mar; 77(2): Klonizakis M, Yeung JMC, Nash R, Lingam K, Manning G & Donnelly R. Contrasting Effects of Varicose Vein Surgery on Endothelial-Dependent and -Independent Cutaneous Vasodilation In The Perimalleolar Region, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, April 2006;31(4): Klonizakis M, Yeung JMC, Nash R, Lingam K, Manning G & Donnelly R. Effects Of Posture And Venous Insufficiency On Endothelial-Dependent And Independent Cutaneous Vasodilation In The Perimalleolar Area, Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2003; 26: Yeung J, Klonizakis M, Nash R, Lingam K, Manning G, Donnelly R. The Effect Of Diabetes On The Cutaneous Microcirculation In The Feet Of Patients With Intermittent Claudication:- A Role For Deterioration? Journal of Vascular Research, 2002; 39 (Suppl.1): Β. Σε διεθνή, επαναλαμβανόμενα επιστημονικά συνέδρια εγνωσμένου κύρους με κρίση της εργασίας th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation (ESCHM), Pontresina, Switzerland, June Oral Presentation: Klonizakis M, Tew G, Michaels J, Saxton J. Effects of Exercise Training on Skin Blood Vessel Function in Postsurgical Varicose Vein Patients th Conference of International Union of Angiologists, Ν.Υork, USA, 7-11/4/2002. Oral Presentation: Klonizakis M, Yeung J, Nash R, Lingam K, Manning G, Donnelly R. Upright Posture Impairs Microvascular Vasodilation In The Lower Limb In Patients With Isolated Superficial Venous Insufficiency. Γ. Σε επιλεγόμενες πηγές 1. Klonizakis M. The Use of Magnetic Resonance Imaging in Cardiovascular Studies: A Case 12

13 Study for Mitral Regurgitation. WSEAS Trans Maths Comp in Biol and Med, April 2006; 3(2): Klonizakis M. Quantification of Mitral Regurgitation Using Magnetic Resonance Imaging. WSEAS Trans in Biol and Biomed, July 2005; 3(2): ζ. Αναφορές άλλων (ανεξάρτητων) ερευνητών σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις τους, δημοσιευμένες σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους στις παραπάνω δημοσιεύσεις του υποψηφίου: Η δημοσίευση στα3 έχει τρεις (3) ετεροαναφορές: 1. Gericke, A., Sniatecki, J.J., Mayer, V.G.A., Goloborodko, E., Patzak, A., Wess, J., Pfeiffer, N. (2011), Role of m1, m3, and m5 muscarinic acetylcholine receptors in cholinergic dilation of small arteries studied with gene-targeted mice, American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, 300 (5), pp. H1602-H Silva, A.S., Zanesco, A. (2010), Exercício físico, receptores ß-adrenérgicos e resposta vascular, Jornal Vascular Brasileiro, 9 (2), pp Gericke, A., Mayer, V.G.A., Steege, A., Patzak, A., Neumann, U., Grus, F.H., Joachim, S.C., Choritz, L., Wess, J., Pfeiffer, N. (2009), Cholinergic responses of ophthalmic arteries in M3 and M5 muscarinic acetylcholine receptor knockout mice, Investigative Ophthalmology and Visual Science, 50 (10), pp Η δημοσίευση στα7 έχει τέσσερεις (4) ετεροαναφορές: 1. Sigrist, M.K., McIntyre, C.W. (2008), Vascular calcification is associated with impaired microcirculatory function in chronic haemodialysis patients, Nephron - Clinical Practice, 108 (2), pp. c121-c Kelechi, T.J., Michel, Y. (2007), A descriptive study of skin temperature, tissue perfusion, and tissue oxygen in patients with chronic venous disease, Biological Research for Nursing, 9 (1), pp Eifell, R.K.G., Ashour, H.Y., Lees, T.A. (2006), Comparison of new continuous measurements of ambulatory venous pressure (AVP) with conventional tiptoe exercise ambulatory AVP in relation to the CEAP clinical classification of chronic venous disease, Journal of Vascular Surgery, 44 (4), pp Abularrage, C.J., Sidawy, A.N., Aidinian, G., Singh, N., Weiswasser, J.M., Arora, S. (2005), Evaluation of the microcirculation in vascular disease, Journal of Vascular Surgery, 42 (3), pp η. Συνεκτιμώμενα προσόντα: Ξένες γλώσσες: Άπταιστα Αγγλικά (προφορικά και γραπτά): Proficiency Certificate in English - Grade C- awarded by Cambridge University (Κάτοχος επάρκειας διδασκαλίας Αγγλικών). Higher Certificate in English - Grade Very Good -awarded by PALSO Lower Certificate in English -Grade B- awarded by Cambridge University Άπταιστα Γερμανικά (προφορικά και γραπτά): Mittelstuffe -Grade Befridiegend -awarded by Goethe Institut Grundstuffe -Grade Befridiegend -awarded by Goethe Institut Καλή γνώση Ιταλικών (προφορικά). Υποτροφίες: Φαρμακευτική εταιρεία Οζούκα (κατά τη διάρκεια του διδακτορικού) Royal College of Engineers (U.K.) 2009 (Travelling Fellowship για την μετάβαση σε ξένα εργαστήρια και συνέδρια). Συγγραφική δραστηριότητα: Klonizakis M. Cutaneous Microcirculation and Lower-Limb Venous Disease. Lambert Academic 13

14 Publishing, Saarbrücken, Germany, ISBN: Συμμετοχή σε κρίσεις επιστημονικών συγγραμάτων: Α) Microvascular Research 2009 σήμερα Β) Journal of Vascular Research 2009 σήμερα Γ) European Journal of Clinical Investigation 2008 σήμερα Συμμετοχή σε αναγνωρισμένα σεμινάρια επιμόρφωσης ακαδημαϊκού προσωπικού: Postgraduate Degree Supervisors Training (εργαστήριο) -University of Hertfordshire 01/2009. Interacting with International Students (εργαστήριο) - University of Hertfordshire 12/2008. Student Support and Guidance (μάθημα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαίδευση - PGCE) University of Hertfordshire 10/2008. Equality and Diversity (σεμινάριο) - University of Hertfordshire 10/2008. Basic Principles of Teaching (μάθημα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαίδευση - PGCE) - University of Leicester 03/2001. Preparation of Oral & Poster Presentations (σεμινάριο) - University of Nottingham 11/2000. Εμπειρία Επίβλεψης Φοιτητών: σήμερα (ακαδημαϊκός επιβλέπων σε γιατρούς στο στάδιο απόκτησης M.D. και σε υποψήφιους διδάκτορες) & (προπτυχιακοί φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο). α. Ημερομηνία Γέννησης: β. Διδακτορικές σπουδές: ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ίδρυμα: Chemical Engineering Department, Imperial College of Science Technology & Medicine, University of London. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: "High Pressure Gas-Liquid Slug Flow" - "Ροή Slug Αερίου-Υγρού σε Υψηλή Πίεση" Σύντομη περιγραφή διδακτορικής διατριβής Διδακτορική διατριβή στη διφασική ροή αερίου-υγρού υψηλής πίεσης σε οριζόντιους και σχεδόν οριζόντιους αγωγούς, ειδικότερα στη διαμόρφωση (flow pattern) διαλείπουσας (intermittent) ροής ή ροής slug. Εκτός του σχεδιασμού και θέσης σε λειτουργία τμημάτων δοκιμής και οργανολογίας, προσδιορίσθηκαν χαρακτηριστικά της διφασικής ροής (αέρα-νερού και αέρα-λαδιού), για διαφορετικές συνθήκες ροής και για ένα εύρος πιέσεων, χρησιμοποιώντας την πολυφασική μονάδα υψηλής πίεσης WASP. Διεξήχθησαν επίσης δύο ειδικά πειράματα προσομοίωσης της ουράς slug και του μετώπου slug, επιτρέποντας αντικειμενική μέτρηση του ρυθμού απόρριψης (shedding rate) στην ουρά slug και του ρυθμού εισροής αερίου (gas entrainment rate) στο μέτωπο slug. Προσδιορίσθηκε η επίδραση της πίεσης στα χαρακτηριστικά της ροής slug. Προτάθηκαν συσχετισμοί (correlations) αναφορικώς προς τους νόμους (closure laws) εκπόνησης μοντέλων ροής slug και μια νέα υπολογιστική προσέγγιση για ροη slug. Βαθμός: Δεν δίνεται στο Ην. Βασίλειο Ημερομηνία Λήψης: 29 Δεκεμβρίου 1995, Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ γ. Μεταπτυχιακές σπουδές: M.Sc. in Advanced Chemical Engineering. Ίδρυμα: Chemical Engineering Department, Imperial College of Science Technology & Medicine, University of London. Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: "Effect of Inclination on the Onset and Frequency of Slug Flow in Gas-Liquid Slug Flow" Σύντομη περιγραφή μεταπτυχιακής διατριβής Η μεταπτυχιακή διατριβή εξέτασε την εμφάνιση της slug ροής, στην οποία τμήματα υγρού με 14

15 φυσαλίδες (slug region) είναι διαχωρισμένες από περιοχές αερίου το οποίο κινείται πάνω σε ένα λεπτό φίλμ υγρού. Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε οριζόντιο αγωγό και αγωγό κεκλιμένο σε μικρές γωνίες από την οριζόντια θέση. Πειραματικώς καθορισμένα μεταβατικά όρια συγκρίθηκαν με προβλεπόμενα από το ημιθεωρητικό μοντέλο των Taitel & Dukler, (1976). Ένας ακόμη σκοπός της εργασίας ήταν ο προσδιορισμός της συχνότητας των slug και η σύγκριση με ενυπάρχουσες συσχετίσεις (Gregory & Scott, 1969). Η μεταβατική ταχύτητα των slug καθορίσθηκε επίσης με την μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης (cross-correlation technique) που χρειάσθηκε ένα σήμα να περάσει δύο ζεύγη ανιχνευτών αγωγιμότητας που είχαν τοποθετηθεί στον αγωγό. Βαθμός: Εξι και είκοσι δύο εκατοστά (6.22) Ημερομηνία Λήψης: 18 Δεκεμβρίου 1991, Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ , συνεκτιμώμενο με τον τίτλο βασικών σπουδών ως ισοδύναμο με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού. δ. Βασικές σπουδές: B.Eng. (Hons) Ίδρυμα: Chemical Engineering Department, South Bank Polytechnic, London. Δίπλωμα:Χημικού Μηχανικού Βαθμός: Εξι και είκοσι δύο εκατοστά (6.22) Ημερομηνία Λήψης: 6 Ιουλίου 1989 ε. Επαγγελματική δραστηριότητα: Μέλος (Associate Member) του Ιδρύματος Χημικών Μηχανικών (IChemE) Μέλος (Associate Member) του Αμερικανικού Ινστιτούτου Χημικών Μηχανικών (AIChE) Μέλος της Ένωσης Χημικής Βιομηχανίας (SCI) Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης (Post Doctoral Research Associate), στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στο Κολλέγιο Imperial College. Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). 1. "High Pressure High Speed Flows". Κατά την μεταβατική διαδικασία ταχείας αποσυμπίεσης δοχείων υψηλής πίεσης που περιέχουν αέριο, πτητικά υγρά, ή μίγμα αερίου και υγρού, το αέριο ρέει με την ταχύτητα του ήχου μέσω του λαιμού οπής (βαλβίδα εκκένωσης υπό πίεση blowdown valve). Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδας υψηλής πίεσης (300 bar) για την διεξαγωγή προκαταρκτικής πειραματικής μελέτης αυτών των ροών υψηλής ταχύτητας υψηλής πίεσης, με σκοπό να προσδιορισθεί το σχήμα ροής κατάντη αυτών των μονάδων (downstream of choked units), το πόσο εκτενής είναι η περιοχή χαμηλής θερμοκρασίας που προκύπτει, οι συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να προκύψει, και ποιές είναι οι παράμετροι που την ελέγχουν και την επηρέαζουν. Διάρκεια: Δεκ Νοε 1997 (24 μήνες) Αμοιβή: (Λίρες Αγγλίας) Ερευνητικός Συνεργάτης (Research Associate), στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στο Κολλέγιο Imperial College. WASP Consortium. 2. "Dual Gamma Densitometry". Διοίκηση της μονάδας Πολυφασικής Ροής Υψηλής Πιεσης WASP. Επόπτευση λειτουργίας και εκπαίδευση χειριστών. Σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός πυκνομέτρου διπλής ενέργειας πολλαπλής δέσμης αχτίνων γάμμα (multi-beam dual energy gamma densitometer) και πολλαπλών αισθητήρων αγωγιμότητας (conductivity probes). Ανάπτυξη λογισμικού απόκτησης δεδομένων. Επίβλεψη φοιτητών Ph.D. και M.Sc. Διοίκηση εξετάσεων. Διάρκεια: Μαρ 1998 Νοε 1999 (20 μήνες) Αμοιβή: (Λίρες Αγγλίας) Ερευνητικός Σύμβουλος (Research Consultant) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στο Κολλέγιο Imperial College. Proctor & Gamble (P&G). 3. "Droplet Entrainment Phenomena in co-current Downwards Annular Two Phase Flow.". Ερευνητική μελέτη στη συμπαράσυρση σταγονιδίων σε κατερχόμενη διφασική ροή αερίουυγρού εντεταλμένη από την Proctor & Gamble σχετιζόμενη με την απόδοση αντιδραστήρων 15

16 Σούλφωσης (Sulphonation Reactors). Καθορίσθηκαν οι συνθήκες έναρξης συμπαράσυρσης σταγονιδίων χρησιμοποιώντας axial view photography. Εκτελέσθηκαν μετρήσεις της ποσότητας συμπαράσυρσης υγρού και προσδιορίσθηκαν καμπύλες πίεσης για το εύρος των συνθηκών που ενδιέφεραν την P&G. Αναπτύχθηκε μεθοδολογία κατά την οποία αυτά τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν ως προκαταρτική βάση σε υπολογισμούς των αντιδραστήρων που χρησιμοποιεί η Proctor & Gamble. Διάρκεια: δεν αναφέρεται στη σύμβαση η οποία υπογράφηκε Αμοιβή: δεν αναφέρεται στη σύμβαση συνολικό ποσό. Ερευνητικός Συνεργάτης (Research Associate), στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στο Κολλέγιο Imperial College. Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). 4. "Downwards Annular Two Phase Flow". Μελέτη σε κατερχόμενη διφασική ροή αερίου-υγρού, και στη διαμόρφωση ροής (flow pattern). Επίβλεψη Ph.D. και M.Sc φοιτητών για τον σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση παραμετρικών πειραμάτων για την μέτρηση καμπυλών πίεσης, ποσότητας συμπαράσυρσης υγρού, διεπιφανειακά χαρακτηριστικά στρώσης, πάχος στρώσης (film thickness). Επίβλεψη της κατασκευής και θέση σε λειτουργία πιλοτικής μονάδας για την ανάπτυξη σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Imperial College της τεχνικής Particle Image Velocimetry (PIV) για μετρήσεις πεδίου ταχύτητας. Διάρκεια: Ιουλ 2008-Ιουν 2009 (12 μήνες) Αμοιβή: (Λίρες Αγγλίας) στ. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις: A. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1. Hale, C.P., Hewitt, G.F., Manolis, I.G., Mendes-Tatsis, M.A., Richardson, S.M., Wong, W.L.. (2005) Experimental and Analytical Studies of Gas Entrainment Phenomena in Slug Flow in Horizontal and Near Horizontal Pipes. Multiphase Science and Technology. Vol. 17, Nos 1-2, pp B. Σε διεθνή, επαναλαμβανόμενα επιστημονικά συνέδρια εγνωσμένου κύρους με κρίση της εργασίας 1. Mavromoustaki, A., Lim, B., Ng, B., Mirza, S.M., Hale, C.P., Manolis, I.G., Gringarten, A.C, Hewitt, G.F., Matar, O.K.. (2009) An experimental study of wellbore phase redistribution effects in gas condensate reservoirs. 14th International Conference on Multiphase Production Technology June, Cannes, France. 2. Hale, C.P., Hewitt, G.F., Manolis, I.G., Mendes-Tatsis, M.A.,Richardson, S.M., Wong, W.L..(2003) Validity of the Homogeneous Model for the Prediction of Liquid Holdup within the Slug Body. Third European-Japanese Two-Phase Flow Group Meeting, September, Certosa di Pontignano, Siena, Italy. 3. Shaha, J., Manolis, I.G., Hewitt, G.F..(1999) Interfacial Shear Stress in Transient Stratified Two-Phase Flow. Ninth International Conference on Multiphase June, Cannes, France. pp Shaha, J., Manolis, I.G., Hewitt, G.F..(1998) Interfacial Shear Stress in Two-Phase Flow. Second International Symposium of Measuring Techniques for Multiphase Flows, August 30 September 1, Beijing, China. pp Manolis, I.G., Hewitt, G.F., Mendes-Tatsis, M.A..(1998) Average Liquid Volumetric Content of Slug Region, Film Region and Slug Unit in High Pressure Gas-Liquid Slug Flow. Third International Conference on Multiphase Flow, 8-12 June, Lyon, France. Paper No Manolis, I.G., Hewitt, G.F., Mendes-Tatsis, M.A..(1998) Average Length of Slug Region, Film Region and Slug Unit in High Pressure Gas-Liquid Slug Flow. Third International Conference on Multiphase Flow, 8-12 June, Lyon, France. Paper No Manolis, I.G., Mendes-Tatsis, M.A., Hewitt, G.F..(1995) The Effect of Pressure on Slug Frequency in Two-Phase Horizontal Flow. Second International Conference on Multiphase Flow, 3-7 April, Kyoto, Japan. Vol. 2, pp. IF135-IF Manolis, I.G., Mendes-Tatsis, M.A., Hewitt, G.F..(1995) The Effect of Pressure on Flow Pattern Transition and Pressure Gradient in Two-Phase Horizontal Slug Flow. The IChemE Research Event/First European Conference, 5-6 Jan., Edinburgh, UK. Vol. 2, pp Manolis, I.G., Mendes-Tatsis, M.A., Hewitt, G.F..(1993) Air-Water Slug Flow in Inclined Pipes. The IChemE Research Event, 6-7 Jan., Birmingham, UK. Vol. 2, pp Γ. Σε επιλεγόμενες πηγές 16

17 1. Manolis, I.G., Mendes-Tatsis, M.A., Hewitt, G.F..(1995) The effect of Pressure on Slug Frequency in Two-Phase Horizontal Flow. Advances in Multiphase Flow. Volume of selected papers, Second International Conference on Multiphase Flow, 3-7 April, Kyoto, Japan. Elsevier Science Publishers BV. ISBN ζ. Αναφορές άλλων (ανεξάρτητων) ερευνητών σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις τους, δημοσιευμένες σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους στις παραπάνω δημοσιεύσεις του υποψηφίου: Δεν υπάρχουν ετεροαναφορές στις πρωτότυπες δημοσιεύσεις. η. Συνεκτιμώμενα προσόντα: Γνώση Ξένων Γλωσσών Αγγλική Γλώσσα Υποτροφίες Υποτροφία διδακτορικού (Ph.D Bursary) χρηματοδοτούμενη από την κοινοπραξία WASP Consortium (British Petroleum, Exxon, Texaco, Norsk Hydro, Institute Francais Petrole, OSO/Department of Trade and Industry, British Gas). (Nov 1991-Nov 1995). Υποτροφία URE Bursary του Imperial College. (1995) Υποτροφία Messel Grant της Society of Chemical Industry. (1995) Ακαδημαϊκό Αριστείο Dudley Newitt Award of Academic Excellence (1995) Ειδικεύσεις Radiation Protection Certificate. Imperial College (Feb 1994). Πιστοποιητικό Προστασίας απο Ακτινοβολία. First Aid in the Workplace. Qualification approved by the Health and Safety Executive (Dec 1993). Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. ΤΣΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ α. Ημερομηνία Γέννησης: β. Διδακτορικές σπουδές: Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών, Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής Τίτλος διδακτορικής διατριβής: "Διερεύνηση Τυρβώδους Ορθογωνικής Δέσμης Εκροής" Σύντομη περιγραφή διδακτορικής διατριβής: Στη διατριβή παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα των τρισδιάστατων διανυσμάτων των τυρβωδών πεδίων ταχύτητας και στροβιλότητας στην εγγύς περιοχή τυρβώδους ορθογωνικής δέσμης (jet). Οι πειραματικές μετρήσεις έγιναν με τη μέθοδο της ανεμομετρίας θερμού νήματος. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η κεφαλή 12-αισθητήρων θερμού νήματος αποτελούμενη από τρεις κεφαλές 4-αισθητήρων. Η κεφαλή 12-αισθητήρων μετράει ταυτόχρονα τις τρεις συνιστώσες της ταχύτητας σε τρεις διαφορετικές θέσεις και επιτρέπει τον υπολογισμό των χωρικών παραγώγων του διανύσματος της ταχύτητας με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών με ακρίβεια πρώτης τάξεως. Η αξιοπιστία της κεφαλής 12-αισθητήρων εκτιμήθηκε σε σύγκριση με τα αποτελέσματα αισθητήρων X. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος PIV οι οποία προσφέρει το πλεονέκτημα της απεικόνισης της ροής μαζί με τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των φαινόμενων της ροής, και ειδικότερα, πώς η δημιουργία, η αλληλεπίδραση και η συγχώνευση των στροβίλων συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ορθογωνικής δέσμης. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση και κατανόηση των φυσικών μηχανισμών που επηρεάζουν τις διεργασίες τυρβώδους μεταφοράς στην εγγύς περιοχή και παίζουν αποφασιστικό ρόλο για την περεταίρω ανάπτυξη της ροής. Βαθμός: ΑΡΙΣΤΑ Ημερομηνία Λήψης: 17 Ιουλίου 2008 γ. Μεταπτυχιακές σπουδές: 17

18 δ. Βασικές σπουδές: Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Τιράνων, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Αλβανία. Δίπλωμα: Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανικών Μονάδων Βαθμός: Εννέα (9) Ημερομηνία Λήψης: 7 Νοεμβρίου Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ ε. Επαγγελματική δραστηριότητα: Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από τις 15 Μαρτίου Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 1. "Wake Vortex Characterization and Control C-WAKE". Σύντομη περιγραφή: Το ροϊκό πεδίο που εξετάστηκε είναι το τυρβώδες πεδίο δύο ομόρροπα περιστρεφόμενων στροβίλων που δημιουργείται πίσω από δύο ημι-πτέρυγες (NACA 0030) με ίσες και αντίθετες γωνίες προσβολής, τοποθετημένες σε υποηχητική αεροσήραγγα ανοιχτού κυκλώματος. Οι πειραματικές μετρήσεις έγιναν με τη μέθοδο της ανεμομετρίας θερμού νήματος και τη χρήση αισθητήρα πολλαπλών νημάτων (12-wire). Διάρκεια: 01/01/2001 έως 30/06/2003 (30 μήνες) Αμοιβή: 13206,11 2. " Low Emission Combustor Technology Phase III". Σύντομη περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορούσε την πειραματική διερεύνηση με μετρήσεις του πεδίου ορμής και θερμοκρασιών των διεργασιών μίξης σε καυστήρες χαμηλών εκπομπών NOx. Διάρκεια: 01/07/2003 έως 31/07/2003 (1 μήνας) Αμοιβή: 440,20 3. "Διαδικασίες Έναρξης του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής στο Δίκτυο Αριστείας-ECATS". Σύντομη περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορούσε τη μείωση εκπομπών ρύπων από αερομεταφορές. Διάρκεια: 01/09/09 έως 29/09/09 (1μήνας) Αμοιβή: 1000 Ελεύθερο Επάγγελμα 4. Μελέτες Κατασκευές Η/Μ Εγκαταστάσεων Διάρκεια: 20/01/2006 έως σήμερα (44 μήνες) Συνολικό ύψος Αμοιβών: 8071,26 Αυτόνομη διδασκαλία στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Πάτρας: 1. Μάθημα: Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής - Εργαστήριο, (12 ώρες/εβδ.) Ιδιότητα: Εργαστηριακός Συνεργάτης με βασικό τίτλο σπουδών Διάρκεια: 08/10/2007 έως 04/07/2008 (438 Ώρες Εξαμήνου/Έτος) 2. Μάθημα: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης - Εργαστήριο, (3 ώρες/εβδ.) Ιδιότητα: Εργαστηριακός Συνεργάτης με βασικό τίτλο σπουδών Διάρκεια: 08/10/2007 έως 04/07/2008 (110 Ώρες Εξαμήνου/Έτος) 3. Μάθημα: Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής - Εργαστήριο, (6 ώρες/εβδ.) Ιδιότητα: Εργαστηριακός Συνεργάτης με προσόντα βαθμού Καθηγητή εφαρμογών Διάρκεια: 22/9/2008 έως 03/07/2009 (203 Ώρες Εξαμήνου/Έτος) 4. Μάθημα: Μηχανική Ρευστών Ι - Εργαστήριο, (3 ώρες/εβδ.) Ιδιότητα: Εργαστηριακός Συνεργάτης με προσόντα βαθμού Καθηγητή εφαρμογών Διάρκεια: 22/9/2008 έως 03/07/2009 (106 Ώρες Εξαμήνου/Έτος) 5. Μάθημα: Μετρολογία Ενεργειακών Συστημάτων - Εργαστήριο, (2 ώρες/εβδ.) Ιδιότητα: Εργαστηριακός Συνεργάτης με προσόντα βαθμού Καθηγητή εφαρμογών Διάρκεια: 22/9/2008 έως 03/07/2009 (65 Ώρες Εξαμήνου/Έτος) 6. Μάθημα: Μετάδοση Θερμότητας - Θεωρία, (3 ώρες/εβδ.) 18

19 Ιδιότητα: Διάρκεια: Επιστημονικός Συνεργάτης με προσόντα βαθμού Επίκουρου Καθηγητή 22/9/2008 έως 03/07/2009 (97 Ώρες Εξαμήνου/Έτος) Επικουρική διδασκαλία στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών: Α) Διδακτικό έργο στις εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια των μαθημάτων Τεχνική Θερμοδυναμική Ι, ΙΙ, και Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ. Διάρκεια: 01/09/1999 έως 30/06/2000 (106 ώρες) 01/09/2000 έως 31/12/2000 (58 ώρες) 01/05/2001 έως 30/06/2001 (28 ώρες) 01/10/2001 έως 31/07/2002 (142 ώρες) Β) Συμβάσεις εργασίας: 01/09/2003 έως 31/12/2004 (133 ώρες) 01/10/2005 έως 31/12/2005 (48 ώρες) 01/04/2006 έως 30/06/2006 (18 ώρες) 13/10/2006 έως 31/12/2006 (4 ώρες) Η παραπάνω εμπειρία πραγματοποιήθηκε μέσω συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για παροχή επικουρικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 7 του Ν.2083/92 και του άρθρου 15 1 του Ν.2327/1995. στ. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις: A. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1. «Performance of a 12-sensor vorticity probe in the near field of a rectangular turbulent jet», A. Cavo, G. Lemonis, Th. Panidis, D. D. Papailiou. Experiments in Fluids, vol. 43: pp B. Σε διεθνή, επαναλαμβανόμενα επιστημονικά συνέδρια εγνωσμένου κύρους με κρίση της εργασίας 1. «Assessment of Anisotropy in the Near Field of a Rectangular Turbulent Jet», A. Cavo, G. Lemonis, Th. Panidis, 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Krakow-Poland, 28 June-03 July 2009, pp «Experimental Investigation of the Energy Budget and Enstrophy in the Near Field of a Rectangular Turbulent Jet», A. Cavo, G. Lemonis, Th. Panidis, 6th Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Rome-Italy September ζ. Αναφορές άλλων (ανεξάρτητων) ερευνητών σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις τους, δημοσιευμένες σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους στις παραπάνω δημοσιεύσεις του υποψηφίου: Η δημοσίευση στα1 έχει πέντε (5) ετεροαναφορές. 1. Dennison, C.R., Rukosuyev, M.V., Wild, P.M., Oshkai, P.M., Singlehurst, D.A., Barannyk, O.L. (2010), Local flow velocity measurements using an in-fibre bragg grating sensor, Sensor Letters, 8 (4), pp Petrović, D.V., Vukoslavević, P.V., Wallace, J.M. (2010), Enlarging the uniqueness cone of the nine-sensor, T-configuration probe to measure the velocity vector and the velocity gradient tensor, Measurement Science and Technology, 21 (6), art. no Wallace, J.M., Vukoslavčević, P.V. (2010), Measurement of the velocity gradient tensor in turbulent flows, Annual Review of Fluid Mechanics, 42, pp Zhou, T., Razali, S.F.M., Zhou, Y., Chua, L.P., Cheng, L. (2009), Dependence of the wake on inclination of a stationary cylinder, Experiments in Fluids, 46 (6), pp Vukoslavčević, P.V., Beratlis, N., Balaras, E., Wallace, J.M., Sun, O. (2009), On the spatial resolution of velocity and velocity gradient-based turbulence statistics measured with multisensor hot-wire probes, Experiments in Fluids, 46 (1), pp η. Συνεκτιμώμενα προσόντα: Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Επίπεδο Δ, Γενικό Βαθμό Επιτυχίας - Λίαν Καλώς. 19

20 Michigan Certificate of Competency in English (B2 level). Σεμινάρια: 1. Τίτλος / Περιεχόμενο: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Συμμόρφωση Σήμανση Προϊόντων CE» Φορέας Διοργάνωσης / Τόπος / Έτος: ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίον, (5/2-19/2/1999), με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Ανάπτυξης, (Διάρκεια 75 ώρες, 60 ώρες θεωρητική κατάρτιση 15 ώρες πρακτική άσκηση). 2. Τίτλος / Περιεχόμενο: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Περιβαλλοντικό Management» Φορέας Διοργάνωσης / Τόπος / Έτος: ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίον, (16/1-4/2/1999), με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Ανάπτυξης, (Διάρκεια 100 ώρες, 70 ώρες θεωρητική κατάρτιση 30 ώρες πρακτική άσκηση). 3. Τίτλος / Περιεχόμενο: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «Συστήματα CAD/CAM κ.α.: Προσαρμογή, Εφαρμογή και Συντήρηση Επιχειρήσεων των Κλάδων της Οικονομίας» Φορέας Διοργάνωσης / Τόπος / Έτος: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίον, (19/10 21/12/1998), (Διάρκεια 231 ώρες). Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών: Έχει εκπονηθεί αριθμός πτυχιακών εργασιών στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1404/1983, όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Προϋπόθεση για εκλογή Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. Τη συνάφεια διαπιστώνει αρχικώς η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή, που ορίζεται για κάθε εκλογή από μέλη του εκλεκτορικού σώματος, και τελικώς το οικείο εκλεκτορικό σώμα. 2. Η κρίση για εκλογή μελών Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό και επαγγελματικό έργο των κρινόμενων και στη συνολική επιστημονική και ερευνητική τους δραστηριότητα. 3. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. είναι τα ακόλουθα: α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού. β) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. 4. α) Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, αν πρόκειται για τίτλο ιδρύματος εξωτερικού, πρέπει ο τίτλος αυτός να έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. β) Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για λήψη του απαιτούμενου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή σπουδές. Η Επιτροπή προέβη σε ουσιαστική κρίση των προσόντων των υποψηφίων, όπως αυτά καταγράφονται στον Πίνακα 1, ώστε να διαπιστώσει το βαθμό ανταπόκρισης στις απαιτούμενες προϋποθέσεις του νόμου ώστε να τους κατατάξει ή όχι στον Πίνακα 2 ως εκλόγιμους υποψήφιους. Η Επιτροπή ομόφωνα διαπίστωσε τα εξής για τον υποψήφιο Βούρο Αλέξανδρο: 1. Διδακτορικό Δίπλωμα 20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 28β. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ Σεμινάριο βιομηχανικών εφαρμογών 39β.

5 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 28β. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ Σεμινάριο βιομηχανικών εφαρμογών 39β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 05 09-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Β.4.0. / 330 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΚΡΟΗΣ. Α.Βούρος, Θ.Πανίδης

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΚΡΟΗΣ. Α.Βούρος, Θ.Πανίδης ΡΟΗ 5Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΚΡΟΗΣ Α.Βούρος, Θ.Πανίδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 04/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για:

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: α. υποψήφιους Μεταδιδάκτορες (Fellows), β. υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students), γ. Τεχνικούς Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ Λεωφ. Αθηνών-38334 Βόλος - Τηλ. 24210 74094/90 - Fax. 74085/90 - email: fluids@mie.uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964)

Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964) Εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση κλάδου ΠΕ04.02 Χημικός & (ΠΕ 17.12 Τεχνολόγος πετρελαίου και φυσικού αερίου). Βαθμός (Δ). Μ.Κ. (3). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ MSc in Statistics: Applied Stochastic Systems

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ MSc in Statistics: Applied Stochastic Systems ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ MSc in Statistics: Applied Stochastic Systems Διεύθυνση: Θρασύβουλου Τσατσά 21, Τ.Κ. 250 02 Μονοδένδρι ΠΑΤΡΩΝ E-mail : chpapath@otenet.gr Τηλέφωνο.: 2610 671758

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF ECONOMICS KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικές Διατάξεις - Όργανα Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Συνέταξε τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά στους οποίους καταγράφονται και τα τυπικά προσόντα αυτών

2. Συνέταξε τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά στους οποίους καταγράφονται και τα τυπικά προσόντα αυτών ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann

Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann Υποψήφιος διδάκτορας: Γιάννης Γ. Ψυχογιός Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : 22/12/2010 ΕΚΔΟΣΗ : 2 Η Θέμα : Τομέας : Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης : Βαθμίδα Προκηρυσσόμενης Θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούμενη από τους: Δημήτριος Χασάπης Πασχάλης Γκότσης Δημήτριος Μισηρλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : 12-07-2012 ΕΚ ΟΣΗ : 3 Η Θέμα : Τομέας : Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΕΠ του Τμήματος Επιστημών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ - I

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ - I ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ Λεωφ. Αθηνών-Πεδίον Άρεως-38334 Βόλος - Τηλ. 24210 74094/90 - Fax. 74085/90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos Όνομα: Βασίλης Ζησιμόπουλος Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανικός Ενέργειας, Μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ 101838 Ημερομηνία Γέννησης: 15/06/76 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο, Κρήτης Οικογ. Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Δρ Μανιός Θρασύβουλος Τηλέφωνο: 2810379456

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.1 Γενικά Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, 04:00 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, 04:00 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, 04:00 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις - Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα