Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας"

Transcript

1 Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας Αναστόπουλος Ιωάννης 1, Ανδρινοπούλου Παναγιώτα 2, Δροσούλη Ιφιγένεια 3, Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 4, Κοντογιάννης Γεώργιος 5, Οικονόμου Δημήτρης 6, Παπαϊωάννου Ιωάννης 7, Παπακλεοβούλου Ανδρέας 8 1 Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γ Αθήνας 2 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 3 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 4 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 5 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 6 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 7 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 8 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας Περίληψη Στo πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Γ' Διεύθυνσης Αθήνας για την κατάσταση των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, την ορθή χρήση και αξιοποίησή τους, τις ανάγκες που παρουσιάζονται και την συμβολή στην ικανοποίηση των σύγχρονων τάσεων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, κρίθηκε απαραίτητη η λεπτομερής καταγραφή του εξοπλισμού τους. Η καταγραφή του εξοπλισμού των 126 εργαστηρίων πληροφορικής που λειτουργούν στα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας, πραγματοποιήθηκε με ανοικτό λογισμικό και η όλη διαδικασία έγινε ηλεκτρονικά. Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε οδήγησαν σε σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν τόσο στην κατάσταση των σχολικών εργαστηρίων από πλευράς υλικού και λογισμικού αλλά και στις δυνατότητες τους για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Λέξεις κλειδιά: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Υλικοτεχνική υποδομή, Πληροφορική, ΣΕΠΕΗΥ, ΤΠΕ Εισαγωγή Ο όρος «Νέες Τεχνολογίες» στη βιβλιογραφία περιγράφει όλα τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν διάφορα μέσα (κείμενα, γραφικά, εικόνες, κινούμενα σχέδια και ήχο) και στα οποία η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω τηλεόρασης ή ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Στην ίδια θεματική ενότητα αναφέρεται και ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΤΠΕ (Βοσνιάδου, 2006; Μακράκης, 2000). Επιπρόσθετα, η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και το εύρος εξάπλωσής τους σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, έχουν προσδώσει στη σύγχρονη κοινωνία όλα εκείνα τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν ως Κοινωνία της Πληροφορίας ΚτΠ (Tondeur et al, 2007). Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση καλείται να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της και τη θέση της στο σύγχρονο πρόταγμα, ώστε να επιτευχθεί μια σύγκλιση με τους όρους που θέτει η ΚτΠ. Συγκεκριμένα, ένας από τους κυριότερους λόγους που επέβαλλε την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι το γεγονός ότι η αυξανόμενη ένταση χρήσης της πληροφορικής από τη κοινωνία επιτάσσει οι μαθητές να αποκτήσουν Πληροφορική Κουλτούρα. Δεν μπορούμε πλέον να φανταστούμε την πρόοδο των μαθητών χωρίς τον απαραίτητο ψηφιακό αλφαβητισμό. Άλλωστε, όπως αναφέρουν αρκετοί ερευνητές (Παπαδόπουλος, 2001; Σιάνου-Κύργιου, 2010; Tinio, 2002) η ευκολία πρόσβασης στη διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών που επιτρέπουν οι σύγχρονες ΤΠΕ, προάγουν τη μάθηση και υποβοηθούν τη διδασκαλία, διευκολύνοντας τη συνεργασία και την Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

2 2 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής πρωτοβουλία. Ήδη από το 2003 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αναπροσάρμοσε τα προγράμματα σπουδών έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τις ΤΠΕ όχι μόνο ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, αλλά και ως διαθεματικό εργαλείο (ΔΕΠΠΣ, 2003). Απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχίας του παραπάνω εγχειρήματος αποτελεί η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη δικτυακών υποδομών και η προμήθεια εξοπλισμού, τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό (I-Curriculum Project, 2003; Κοτσιφάκος, 2008; ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2009; Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 2010). Όλα τα παραπάνω διαμόρφωσαν το πλαίσιο ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες με τη δημιουργία αρχικά των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής και τον ορισμό του υπεύθυνου εργαστηρίου πληροφορικής ως συμβούλου ΤΠΕ της σχολικής μονάδας (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2002), και στη συνέχεια με επέκταση των υποδομών στις αίθουσες διδασκαλίας (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2009; Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 2010). Παράλληλα, με κατεύθυνση προς την καλύτερη αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων αλλά και την τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για τις ΤΠΕ, καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) που στελεχώθηκε από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό (Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ., 2012; ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2002; 2006) Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων πληροφορικής, των σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων για τις ΤΠΕ. Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Γ Αθήνας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων. Μεθοδολογία Διαδικασία συλλογής δεδομένων Τα δεδομένα της μελέτης αφορούν σε Η/Υ που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα εργαστήρια πληροφορικής σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) OCS Inventory NG, που στηρίζεται στην αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή και επέτρεψε την αυτοποιημένη συγκέντρωση των δεδομένων. Η διαδικασία συλλογής πραγματοποιήθηκε χωρίς την ανάγκη οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, διαδικτυακές φόρμες ή να αναλάβουν κάποια χρονοβόρα χειρόγραφη απογραφή των στοιχείων που θα μείωνε την ακρίβεια και ποιότητα των αποτελεσμάτων. Για την εγκατάσταση του υποσυστήματος εξυπηρετητής χρησιμοποιήθηκε εικονικό μηχάνημα με λειτουργικό Linux Debian Squeeze (ΕΛΛΑΚ λειτουργικό σύστημα) στο λογισμικό εικονικοποίησης (virtualization) Microsoft Hyper V 2008 R2 (το οποίο διατίθεται δωρεάν). Το υποσύστημα πελάτης, εκδόσεις του οποίου διατίθενται για διάφορα λειτουργικά συστήματα, εκτελέστηκε στους προς καταγραφή υπολογιστές συλλέγοντας πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό που διαθέτουν. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονταν αυτόματα μέσω διαδικτύου στο υποσύστημα εξυπηρετητής, που συγκέντρωνε τα δεδομένα της καταγραφής σε βάση δεδομένων. Έτσι, οι υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ, ακολουθώντας σχετικές οδηγίες από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., κλήθηκαν μέσα σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων να διενεργήσουν την ηλεκτρονική καταγραφή των Η/Υ του εργαστηρίου τους, εκτελώντας την κατάλληλη έκδοση του προγράμματος πελάτη, και να αποστείλουν ένα που να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά το πέρας της διαδικασίας, με κατάλληλα ερωτήματα (sql queries), προς την βάση δεδομένων M YSQL, εξήχθησαν τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής στην χρήση των ΤΠΕ, όπως πληροφορίες για τον επεξεργαστή, τη μνήμη, τον αποθηκευτικό χώρο και το λειτουργικό σύστημα. Ανταπόκριση συμμετεχόντων επίλυση προβλημάτων Όπως αναφέρουν διάφοροι κοινωνικοί ερευνητές (Robson, 2007; Cohen et al, 2008), η ανταπόκριση σε διαδικασίες συλλογής δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του εργαλείου συλλογής δεδομένων όπως ο τρόπος έκθεσης και ο χρόνος ενασχόλησης των συμμετεχόντων με αυτό, καθώς και προσωπικά οφέλη που πιθανό να αποκομίσουν, λαμβάνοντας μέρος στη διαδικασία.

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Οι υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση για την καταγραφή του εξοπλισμού. Στη θετική ανταπόκριση των υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ συνετέλεσαν: Η ευκολία της όλης διαδικασίας η οποία περιελάμβανε την εκτέλεση μιας εφαρμογής που έκανε αυτοματοποιημένα τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων στον εξυπηρετητή του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.. Ο συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε για την εκτέλεση της εφαρμογής στους υπολογιστές και για την αποστολή του ο οποίος ήταν μικρός. Η πληροφόρηση από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ότι τα αποτελέσματα της καταγραφής θα είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα από τους ίδιους τους υπεύθυνους των σχολικών εργαστηρίων και θα συντελέσουν στην εύρυθμη λειτουργία του. Το ποσοστό απόκρισης των υπευθύνων εργαστηρίων πληροφορικής ανά εβδομάδα παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Σχήμα 1. Απόκριση υπευθύνων εργαστηρίων Οι καθυστερήσεις σε σχέση με το αρχικό πλάνο σε ποσοστό 3% οφείλονταν σε τεχνικά προβλήματα σταθμών εργασίας είτε για υπολογιστές που δεν μπορούσαν να συνδεθούν στο τοπικό δίκτυο λόγω σφάλματος της κάρτας δικτύου είτε σε αδυναμία λειτουργίας. Οι υπολογιστές με αδυναμία λειτουργίας δεν συμπεριλήφθησαν στην καταγραφή. Οι υπολογιστές με αδυναμία σύνδεσης στο τοπικό δίκτυο καταγράφηκαν με αρχείο XML που παρήγαγε το σύστημα πελάτης και το οποίο αποστάλθηκε ηλεκτρονικά με στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ για εισαγωγή του στη βάση του πληροφοριακού συστήματος. Παρουσίαση αποτελεσμάτων Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν ένα δείγμα από 108 σχολικές μονάδες και 126 σχολικά εργαστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πλειονότητα των υπολογιστών έχει εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows ενώ υπάρχει και ένας μικρός αριθμός λειτουργικών συστημάτων Linux κυρίως στα Γυμνάσια που έχουν και τα παλαιότερα μηχανήματα από πλευράς τεχνολογίας. Τα 65 εργαστήρια διαθέτουν server στο εργαστήριο ενώ τα υπόλοιπα δουλεύουν αυτόνομα (stand alone).

4 4 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΓΕΛ ΓΥΜ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ Σχήμα 2. Τύπος λειτουργικού συστήματος Στο σχήμα 2 απεικονίζεται ο αριθμός των Η/Υ που διαθέτουν τα σχολικά εργαστήρια των Γυμνασίων, των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων ανά τύπο λειτουργικού συστήματος. Όπου «ανοικτό» εννοούνται Linux based συστήματα (Ubuntu) με ποσοστό 4,26% του συνόλου των Η/Υ, ενώ με τον όρο «κλειστό» τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 95,74%). Πίνακας 1. Κατανομή λειτουργικών συστημάτων * ΧΡΗΖΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΜ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ WIN ,47% 66 4,47% WIN 2000 PRO ,81% ,27% WIN 2000 SRV ,42% ,70% WIN XP ,12% ,82% WIN VISTA ,48% WIN ,80% WIN 2003 SRV ,57% WIN 2008 SRV ,07% UBUNTU ,26% ΣΥΝΟΛΑ ,00 % * Σημειώνεται ότι για το 24,70% των λειτουργικών έχει σταματήσει η επίσημη υποστήριξη από την εταιρεία που έχει κατασκευάσει τα εν λόγω συστήματα. Δυνητικά με βάση την ημερομηνία τέλους της εκτεταμένης υποστήριξης από την Microsoft για Windows XP με Service pack 3 (08 Απριλίου 2014) το ποσοστό αυτό σύντομα θα ανέλθει στο 73,82%.

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ ΓΕΛ ΓΥΜ WIN 98 WIN 2000 PRO WIN 2000 SRV WIN XP WIN VISTA WIN 7 WIN 2003 SRV WIN 2008 SRV UBUNTU Σχήμα 3. Κατηγοριοποίηση ανά λειτουργικό σύστημα με χρονική σειρά σύμφωνα με το έτος πρώτης κυκλοφορίας του. Στον πίνακα 1 και στο σχήμα 3 απεικονίζεται το πλήθος των Η/Υ σε σχέση με το έτος πρώτης κυκλοφορίας του λειτουργικού τους συστήματος. Την πρωτοκαθεδρία στα εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα την έχουν τα Windows XP με ένα ποσοστό 49,12%. Ένα σημαντικό ποσοστό 24,70% (365 υπολογιστές) έχουν λειτουργικά συστήματα (Windows 98, Windows 2000 professional, Windows 2000 Server) που δεν υποστηρίζονται πλέον επίσημα από την εταιρεία κατασκευής τους αλλά και δεν υποστηρίζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες των ΤΠΕ. Πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν το 26% των μηχανημάτων. Πίνακας 2. Κατανομή επεξεργαστών ανά έτος κατασκευής ΕΤ ΟΣ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΓΥΜ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ,51% 66 4,51% ,05% 96 6,57% ,07% 97 6,63% ,06% ,70% ,14% ,83% ,93% ,48% ,52% ,64% ,44% ,54% ,90% ,31% ,69% ,71% ΣΥΝΟΛΑ ,00%

6 6 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής 500 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜ ΓΕΛ ΕΠΑΛ Σχήμα 4. Κατανομή επεξεργαστών ανά έτος και τύπο σχολικής μονάδας Στον πίνακα 2 και στο σχήμα 4 φαίνεται η κατανομή επεξεργαστών ανά έτος κατασκευής. Η πλειοψηφία των μηχανημάτων διαθέτουν επεξεργαστές που κατασκευάστηκαν από το 2002 και μετά. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (33,93%) αφορά σε επεξεργαστές που κατασκευάστηκαν ακριβώς κατά το έτος 2002, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 11,83% αφορά σε Η/Υ με επεξεργαστές που κατασκευάστηκαν από το 2001 και πριν. ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ - ΜΝΗΜΗ >2048 <=2048 <=1024 <=512 < =256 0 Intel Pentium II Intel Pentium III Intel(R) Pentium(R) III Xeon Intel(R) Celeron(R) AMD Duron(tm) AMD Sempron(tm) Intel(R) Pentium(R) 4 Celeron(R) Dual-Core AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Intel(R) Core(TM)2 AMD Athlon(tm) II X3 Intel(R) Core(TM)2 Quad Intel(R) Core(TM) i3 Intel(R) Core(TM) i5 Σχήμα 5. Διάγραμμα επεξεργαστή και χωρητικότητα μνήμης.

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 7 Στο σχήμα 5 απεικονίζεται η χωρητικότητα της κύριας μνήμης ανά τύπο επεξεργαστή. Οι Η/Υ με παλαιάς τεχνολογίας επεξεργαστές έχουν μνήμη λιγότερη από 256MB στην πλειοψηφία τους. Ένας σημαντικός αριθμός σχετικά σύγχρονων μηχανημάτων με επεξεργαστή Pentium 4 (213 ποσοστό 14,36%) έχουν μνήμη μικρότερη από 256 MB. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΜΝΗΜΗ < =256 <=512 <=1024 <=2048 >2048 WIN 98 WIN 2000 WIN XP WIN 2003 WIN VISTA WIN 2008 WIN 7 UBUNTU Σχήμα 6. Κατανομή λειτουργικών συστημάτων σε σχέση με τη κύρια μνήμη (RAM) Στο σχήμα 6 απεικονίζεται η μνήμη RAM σε σχέση με τα λειτουργικά συστήματα των Η/Υ, όπου διαπιστώνουμε ότι 340 Η/Υ (22,9%) διαθέτουν μνήμη μικρότερη ή ίση των 256 ΜΒ. Από αυτούς, οι 164 έχουν εγκατεστημένο το λειτουργικό windows 2000, οι 87 windows XP και οι υπόλοιποι (66) Windows 98 ή αξιοποιούνται ως Ubuntu LTSP Thin Clients (23). Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν εγκατεστημένα 267 υπολογιστές (18% του συνόλου), 204 από τους οποίους (13,8 εκ του συνόλου) έχουν Windows 7 και 63 (4,2% εκ του συνόλου) Ubuntu. Απαιτήσεις εφαρμογών ΤΠΕ Οι ελάχιστες απαιτήσεις των βασικών εργαλείων ΤΠΕ είναι: Adobe Flash Player: Σε αυτό βασίζονται πληθώρα εκπαιδευτικών λογισμικών, ιστοσελίδες και υπηρεσίες βίντεο (όπως το Youtube, Vimeo κλπ). Οδηγείται προς αντικατάσταση από νεότερες τεχνολογίες (HTML5) που υποστηρίζονται από σύγχρονους φυλλομετρητές και λειτουργικά συστήματα. Απαιτήσεις: 2,33 GHz επεξεργαστή και 512 MB RAM. Υποστηρίζεται στα λειτουργικά συστήματα Windows: Microsoft Windows XP (32 bit και 64 bit), Windows Vista (32 bit και 64 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit), και Windows 8. Mac OS: Mac OS X v10.6, v10.7 (32 bit and 64 bit), και v10.8 Linux: opensuse 11.3 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), RHEL 5.6 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), και Ubuntu ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit) Σύγχρονοι φυλλομετρητές με υποστήριξη HTML 5 με απαιτήσεις: Pentium 4 ή νεότερος επεξεργαστής, MB RAM. Υποστηρίζεται στα λειτουργικά συστήματα:

8 8 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Windows: Microsoft Windows XP (32 bit και 64 bit), Windows Vista (32 bit και 64 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit), και Windows 8 Mac OS: Mac OS X v10.6, v10.7 (32 bit and 64 bit), και v10.8 Linux: opensuse 11.3 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), RHEL 5.6 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), Ubuntu ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit) και Debian 5+ (32 bit και 64 bit). Java JRE: Το περιβάλλον εκπαίδευσης με εφαρμογές Java που χρησιμοποιείται σε φυλλομετρητές αλλά και για την δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού απαιτεί κατά ελάχιστο επεξεργαστή ταχύτητας 233 ΜHz και μνήμη RAM MB. Υποστηρίζεται στα λειτουργικά συστήματα: Windows: Microsoft Windows XP SP3 και νεώτερες εκδόσεις Mac OS: Mac OS X v10.6 και νεώτερες εκδόσεις Linux: opensuse 11.3 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), RHEL 5.6 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), Ubuntu ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit) και Debian 5+ (32 bit και 64 bit). Συμπεράσματα Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν έχει αξιολογηθεί μέχρι τώρα σωστά στην χώρα μας. Υποτιμημένη ή υπερτιμημένη, δεν βρίσκει τον νηφάλιο βηματισμό που θα βοηθούσε το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να προλάβει την εποχή του και τους Έλληνες μαθητές να αντιμετωπίσουν με ίσους όρους τους συμμαθητές τους στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο. Η απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αλλά και δράσεων για την σωστή χρήση του υλικού, είναι από τους κυριότερους εσωτερικούς λόγους για την αποτύπωση αυτή. Επιπρόσθετα, σε έρευνες που έχουν διενεργηθεί από το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» διαφαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών χρησιμοποιούν στους ιδιωτικούς τους Η/Υ εφαρμογές και υπηρεσίες που απαιτούν αυξημένη υπολογιστική ισχύ η οποία υπάρχει στους οικιακούς υπολογιστές. Το γεγονός από μόνο του, άσχετα με τις ικανότητες του εκπαιδευτικού και το πρόγραμμα σπουδών, προκαλεί αρνητισμό, αποστροφή και απαξίωση της επικείμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους εκπαιδευόμενους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι πολλά σχολεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων ΤΠΕ, τόσο λόγω του παλαιού εξοπλισμού, όσο και του ακατάλληλου συνδυασμού επεξεργαστή μνήμης λειτουργικού συστήματος. Από το Σχήμα 5 που απεικονίζει τον τύπο επεξεργαστή και την χωρητικότητα μνήμης συμπεραίνουμε ότι ένας σημαντικός αριθμός υπολογιστών, σχετικά αξιοποιήσιμων, με επεξεργαστή Pentium 4 (213 ποσοστό 14,36%) έχουν μνήμη μικρότερη από 256 MB και χρειάζονται αναβάθμιση ενώ χρειάζονται επίσης επέκταση μνήμης, και ένα ακόμη 10,79% (154) που είναι στα όρια των ελάχιστών απαιτήσεων του λειτουργικού συστήματος. Από την κατανομή λειτουργικών συστημάτων σε σχέση με την κύρια μνήμη RAM (Σχήμα 6) παρατηρούμε ότι υπάρχουν 340 (22,9%) υπολογιστές με μνήμη μικρότερη ή ίση των 256 MΒ, από τους οποίους οι 66 διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows 98 (4,97%) και οι 164 Windows 2000 (11%), ενώ οι δυνατότητες των συγκεκριμένων Η/Υ δεν υποστηρίζουν σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Επιπρόσθετα, στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και 87 Η/Υ (5,9%) με Windows XP, καθώς και 23 (1,5%) που αξιοποιούνται ως Ubuntu LTSP Thin Clients. Το απαρχαιωμένο υλικό και το περιορισμένο μέγεθος την κύριας μνήμης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χρήση τους ως πελάτες LTSP είναι μια αξιόλογη επιλογή ώστε οι συγκεκριμένοι Η/Υ να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των ΤΠΕ. Επιπλέον, τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω και αφορούν στο 24,67% των Η/Υ των εργαστηρίων, είναι ξεπερασμένα, ενώ λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη υποστήριξη από την Microsoft για Windows XP με Service pack 3 θα τελειώσει σύντομα (08 Απριλίου 2014) το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 73,82%.

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 9 Ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι 173 (11,83%) υπολογιστές (Πίνακας 2, Σχήμα 4), που βρίσκονται στην πλειοψηφία τους σε Γενικά Λύκεια, επίσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών λόγω της παλαιότητας του επεξεργαστή. Ωστόσο, το 40% περίπου των μηχανημάτων είναι σύγχρονα με ικανοποιητική υπολογιστική ισχύ (ηλικία επεξεργαστή μέχρι και 5 έτη). Επιγραμματικά, εκτός από την ανανέωση των υπολογιστικών μονάδων και την επέκταση της μνήμης, μια πιο άμεση και οικονομική λύση θα ήταν η χρήση των υπολογιστικών μονάδων που χρειάζονται αντικατάσταση σαν πελάτες LTSP. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του LTSP πελάτη (CPU 233 MHz και 128 MB RAM) καλύπτουν και τους πιο παλαιούς υπολογιστές. Απαιτείται όμως η τοποθέτηση ενός εξυπηρετητή (Server) με ισχυρό επεξεργαστή και επαρκή κύρια μνήμη (τουλάχιστον 2GB, 192 ΜΒ ανά πελάτη) για να υποστηρίξει τους σταθμούς LTSP. Επιπρόσθετα, για λόγους όπως πιστοποίηση χρηστών και εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας, προτείνεται η τοποθέτηση εξυπηρετητή, σύμφωνα και με την αρχιτεκτονική του εργαστηρίου, σε κάθε σχολικό εργαστήριο, που όπως προκύπτει από την έρευνα, μόνο τα 65 από τα 126 σχολικά εργαστήρια διαθέτουν. Αναφορές Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα, Ελλάδα: Μεταίχμιο. I-Curriculum Project (2003). Greek Educational System: The implementation of the ICT in the Greek Curriculum in Compulsory Education. Ret rieved Oct ober 25, 2011 from Robson, C. (2007). Η Έρευνα του πραγματ ικού κόσμου. Αθήνα, Ελλάδα: Gutemberg. Tinio, V. (2002). ICT in education. United Nations Development Programme e-primers. Ret rieved January 20, 2013 from Tondeur, J., Braak, J., & Valcke, M. (2007). Curricula and the use of ICT in education: T wo worlds apart? British Journal of Educational Technology, 38(6), Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδ ιά, σχολ εία και υπολογιστές: Προοπτικές, προβλήματα και προτάσεις για την αποτελ εσματικότερη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδ ευση. Αθήνα: Gutemberg. ΔΕΠΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ανακτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2013 από Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (2008). Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. Κοτσιφάκος, Ε. (2008). Εκπαιδευτική Ενότητα: Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. Μακράκης, Β. (2000). Υπερμέσα στην εκπαίδευση: Μια κοινωνικό εποικοδομιστική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Παπαδόπουλος, Γ., (2001). Το σχολείο στην κοινωνία της Πληροφορίας. Στο Κ. Τσολακίδης (επιμ.), Πρακτ ικά συνεδ ρίου: «Η πληροφορική στην Εκπαίδευση, Τεχνολογίες, Εφαρμογές Κατάρτιση Εκπαιδευτικών», (σ ). Ρόδος, Ελλάδα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σιάνου-Κύργιου, Ε. (2010). Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση και «Ψηφιακό Χάσμα». Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, (σ ). Κόρινθος, Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. ΥΠ.ΑΙ.Θ.ΠΑ (2012). Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Στο ΦΕΚ 2316/2012, Απόφαση Αριθμ /Γ7. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (2010). Προμήθεια Διαδραστικών Συστημάτων και Συναφούς Εξοπλισμού. Εγκύκλ ιος /Γ2/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2002). Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εφαρμογή Τρίωρης Εργαστηριακής απασχόλησης. Εγκύκλ ιος /2002/Δ1. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2002). Ίδρυση στις Διευθύνσεις και σε Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ). Στο ΦΕΚ 1584/2002, Απόφαση Αρ /Γ2. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2006). Επιλογή και Αρμοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Στο ΦΕΚ 980/2006, Απόφαση Αρ /Γ7. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2009). Ψηφιακή Τάξη. Εγκύκλιος /Γ2/

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών χαμηλού κόστους σε εργαστήρια Πληροφορικής Γυμνασίων. Μελέτη περίπτωσης: Raspberry Pi.

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών χαμηλού κόστους σε εργαστήρια Πληροφορικής Γυμνασίων. Μελέτη περίπτωσης: Raspberry Pi. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών χαμηλού κόστους σε εργαστήρια Πληροφορικής Γυμνασίων. Μελέτη περίπτωσης: Raspberry Pi. Ζάχος Κωνσταντίνος 1, Μωράκης Διονύσιος 2 kzaxos@sch.gr, dmorakis@sch.gr 1,2 Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Εφόπουλος Βασίλειος 1, Δανιηλίδου Ευγενία 2, Κουτσοκώστα Βασιλική 3, Σταγιόπουλος Πέτρος 4 efopoulos@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα