Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας"

Transcript

1 Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας Αναστόπουλος Ιωάννης 1, Ανδρινοπούλου Παναγιώτα 2, Δροσούλη Ιφιγένεια 3, Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 4, Κοντογιάννης Γεώργιος 5, Οικονόμου Δημήτρης 6, Παπαϊωάννου Ιωάννης 7, Παπακλεοβούλου Ανδρέας 8 1 Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γ Αθήνας 2 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 3 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 4 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 5 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 6 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 7 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας 8 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας Περίληψη Στo πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Γ' Διεύθυνσης Αθήνας για την κατάσταση των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, την ορθή χρήση και αξιοποίησή τους, τις ανάγκες που παρουσιάζονται και την συμβολή στην ικανοποίηση των σύγχρονων τάσεων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, κρίθηκε απαραίτητη η λεπτομερής καταγραφή του εξοπλισμού τους. Η καταγραφή του εξοπλισμού των 126 εργαστηρίων πληροφορικής που λειτουργούν στα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας, πραγματοποιήθηκε με ανοικτό λογισμικό και η όλη διαδικασία έγινε ηλεκτρονικά. Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε οδήγησαν σε σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν τόσο στην κατάσταση των σχολικών εργαστηρίων από πλευράς υλικού και λογισμικού αλλά και στις δυνατότητες τους για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Λέξεις κλειδιά: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Υλικοτεχνική υποδομή, Πληροφορική, ΣΕΠΕΗΥ, ΤΠΕ Εισαγωγή Ο όρος «Νέες Τεχνολογίες» στη βιβλιογραφία περιγράφει όλα τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν διάφορα μέσα (κείμενα, γραφικά, εικόνες, κινούμενα σχέδια και ήχο) και στα οποία η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω τηλεόρασης ή ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Στην ίδια θεματική ενότητα αναφέρεται και ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΤΠΕ (Βοσνιάδου, 2006; Μακράκης, 2000). Επιπρόσθετα, η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και το εύρος εξάπλωσής τους σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, έχουν προσδώσει στη σύγχρονη κοινωνία όλα εκείνα τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν ως Κοινωνία της Πληροφορίας ΚτΠ (Tondeur et al, 2007). Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση καλείται να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της και τη θέση της στο σύγχρονο πρόταγμα, ώστε να επιτευχθεί μια σύγκλιση με τους όρους που θέτει η ΚτΠ. Συγκεκριμένα, ένας από τους κυριότερους λόγους που επέβαλλε την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι το γεγονός ότι η αυξανόμενη ένταση χρήσης της πληροφορικής από τη κοινωνία επιτάσσει οι μαθητές να αποκτήσουν Πληροφορική Κουλτούρα. Δεν μπορούμε πλέον να φανταστούμε την πρόοδο των μαθητών χωρίς τον απαραίτητο ψηφιακό αλφαβητισμό. Άλλωστε, όπως αναφέρουν αρκετοί ερευνητές (Παπαδόπουλος, 2001; Σιάνου-Κύργιου, 2010; Tinio, 2002) η ευκολία πρόσβασης στη διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών που επιτρέπουν οι σύγχρονες ΤΠΕ, προάγουν τη μάθηση και υποβοηθούν τη διδασκαλία, διευκολύνοντας τη συνεργασία και την Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

2 2 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής πρωτοβουλία. Ήδη από το 2003 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αναπροσάρμοσε τα προγράμματα σπουδών έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τις ΤΠΕ όχι μόνο ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, αλλά και ως διαθεματικό εργαλείο (ΔΕΠΠΣ, 2003). Απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχίας του παραπάνω εγχειρήματος αποτελεί η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη δικτυακών υποδομών και η προμήθεια εξοπλισμού, τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό (I-Curriculum Project, 2003; Κοτσιφάκος, 2008; ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2009; Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 2010). Όλα τα παραπάνω διαμόρφωσαν το πλαίσιο ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες με τη δημιουργία αρχικά των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής και τον ορισμό του υπεύθυνου εργαστηρίου πληροφορικής ως συμβούλου ΤΠΕ της σχολικής μονάδας (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2002), και στη συνέχεια με επέκταση των υποδομών στις αίθουσες διδασκαλίας (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2009; Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 2010). Παράλληλα, με κατεύθυνση προς την καλύτερη αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων αλλά και την τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για τις ΤΠΕ, καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) που στελεχώθηκε από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό (Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ., 2012; ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2002; 2006) Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων πληροφορικής, των σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων για τις ΤΠΕ. Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Γ Αθήνας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων. Μεθοδολογία Διαδικασία συλλογής δεδομένων Τα δεδομένα της μελέτης αφορούν σε Η/Υ που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα εργαστήρια πληροφορικής σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) OCS Inventory NG, που στηρίζεται στην αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή και επέτρεψε την αυτοποιημένη συγκέντρωση των δεδομένων. Η διαδικασία συλλογής πραγματοποιήθηκε χωρίς την ανάγκη οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, διαδικτυακές φόρμες ή να αναλάβουν κάποια χρονοβόρα χειρόγραφη απογραφή των στοιχείων που θα μείωνε την ακρίβεια και ποιότητα των αποτελεσμάτων. Για την εγκατάσταση του υποσυστήματος εξυπηρετητής χρησιμοποιήθηκε εικονικό μηχάνημα με λειτουργικό Linux Debian Squeeze (ΕΛΛΑΚ λειτουργικό σύστημα) στο λογισμικό εικονικοποίησης (virtualization) Microsoft Hyper V 2008 R2 (το οποίο διατίθεται δωρεάν). Το υποσύστημα πελάτης, εκδόσεις του οποίου διατίθενται για διάφορα λειτουργικά συστήματα, εκτελέστηκε στους προς καταγραφή υπολογιστές συλλέγοντας πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό που διαθέτουν. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονταν αυτόματα μέσω διαδικτύου στο υποσύστημα εξυπηρετητής, που συγκέντρωνε τα δεδομένα της καταγραφής σε βάση δεδομένων. Έτσι, οι υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ, ακολουθώντας σχετικές οδηγίες από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., κλήθηκαν μέσα σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων να διενεργήσουν την ηλεκτρονική καταγραφή των Η/Υ του εργαστηρίου τους, εκτελώντας την κατάλληλη έκδοση του προγράμματος πελάτη, και να αποστείλουν ένα που να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά το πέρας της διαδικασίας, με κατάλληλα ερωτήματα (sql queries), προς την βάση δεδομένων M YSQL, εξήχθησαν τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής στην χρήση των ΤΠΕ, όπως πληροφορίες για τον επεξεργαστή, τη μνήμη, τον αποθηκευτικό χώρο και το λειτουργικό σύστημα. Ανταπόκριση συμμετεχόντων επίλυση προβλημάτων Όπως αναφέρουν διάφοροι κοινωνικοί ερευνητές (Robson, 2007; Cohen et al, 2008), η ανταπόκριση σε διαδικασίες συλλογής δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του εργαλείου συλλογής δεδομένων όπως ο τρόπος έκθεσης και ο χρόνος ενασχόλησης των συμμετεχόντων με αυτό, καθώς και προσωπικά οφέλη που πιθανό να αποκομίσουν, λαμβάνοντας μέρος στη διαδικασία.

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Οι υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση για την καταγραφή του εξοπλισμού. Στη θετική ανταπόκριση των υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ συνετέλεσαν: Η ευκολία της όλης διαδικασίας η οποία περιελάμβανε την εκτέλεση μιας εφαρμογής που έκανε αυτοματοποιημένα τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων στον εξυπηρετητή του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.. Ο συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε για την εκτέλεση της εφαρμογής στους υπολογιστές και για την αποστολή του ο οποίος ήταν μικρός. Η πληροφόρηση από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ότι τα αποτελέσματα της καταγραφής θα είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα από τους ίδιους τους υπεύθυνους των σχολικών εργαστηρίων και θα συντελέσουν στην εύρυθμη λειτουργία του. Το ποσοστό απόκρισης των υπευθύνων εργαστηρίων πληροφορικής ανά εβδομάδα παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Σχήμα 1. Απόκριση υπευθύνων εργαστηρίων Οι καθυστερήσεις σε σχέση με το αρχικό πλάνο σε ποσοστό 3% οφείλονταν σε τεχνικά προβλήματα σταθμών εργασίας είτε για υπολογιστές που δεν μπορούσαν να συνδεθούν στο τοπικό δίκτυο λόγω σφάλματος της κάρτας δικτύου είτε σε αδυναμία λειτουργίας. Οι υπολογιστές με αδυναμία λειτουργίας δεν συμπεριλήφθησαν στην καταγραφή. Οι υπολογιστές με αδυναμία σύνδεσης στο τοπικό δίκτυο καταγράφηκαν με αρχείο XML που παρήγαγε το σύστημα πελάτης και το οποίο αποστάλθηκε ηλεκτρονικά με στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ για εισαγωγή του στη βάση του πληροφοριακού συστήματος. Παρουσίαση αποτελεσμάτων Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν ένα δείγμα από 108 σχολικές μονάδες και 126 σχολικά εργαστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πλειονότητα των υπολογιστών έχει εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows ενώ υπάρχει και ένας μικρός αριθμός λειτουργικών συστημάτων Linux κυρίως στα Γυμνάσια που έχουν και τα παλαιότερα μηχανήματα από πλευράς τεχνολογίας. Τα 65 εργαστήρια διαθέτουν server στο εργαστήριο ενώ τα υπόλοιπα δουλεύουν αυτόνομα (stand alone).

4 4 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΓΕΛ ΓΥΜ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ Σχήμα 2. Τύπος λειτουργικού συστήματος Στο σχήμα 2 απεικονίζεται ο αριθμός των Η/Υ που διαθέτουν τα σχολικά εργαστήρια των Γυμνασίων, των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων ανά τύπο λειτουργικού συστήματος. Όπου «ανοικτό» εννοούνται Linux based συστήματα (Ubuntu) με ποσοστό 4,26% του συνόλου των Η/Υ, ενώ με τον όρο «κλειστό» τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 95,74%). Πίνακας 1. Κατανομή λειτουργικών συστημάτων * ΧΡΗΖΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΜ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ WIN ,47% 66 4,47% WIN 2000 PRO ,81% ,27% WIN 2000 SRV ,42% ,70% WIN XP ,12% ,82% WIN VISTA ,48% WIN ,80% WIN 2003 SRV ,57% WIN 2008 SRV ,07% UBUNTU ,26% ΣΥΝΟΛΑ ,00 % * Σημειώνεται ότι για το 24,70% των λειτουργικών έχει σταματήσει η επίσημη υποστήριξη από την εταιρεία που έχει κατασκευάσει τα εν λόγω συστήματα. Δυνητικά με βάση την ημερομηνία τέλους της εκτεταμένης υποστήριξης από την Microsoft για Windows XP με Service pack 3 (08 Απριλίου 2014) το ποσοστό αυτό σύντομα θα ανέλθει στο 73,82%.

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ ΓΕΛ ΓΥΜ WIN 98 WIN 2000 PRO WIN 2000 SRV WIN XP WIN VISTA WIN 7 WIN 2003 SRV WIN 2008 SRV UBUNTU Σχήμα 3. Κατηγοριοποίηση ανά λειτουργικό σύστημα με χρονική σειρά σύμφωνα με το έτος πρώτης κυκλοφορίας του. Στον πίνακα 1 και στο σχήμα 3 απεικονίζεται το πλήθος των Η/Υ σε σχέση με το έτος πρώτης κυκλοφορίας του λειτουργικού τους συστήματος. Την πρωτοκαθεδρία στα εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα την έχουν τα Windows XP με ένα ποσοστό 49,12%. Ένα σημαντικό ποσοστό 24,70% (365 υπολογιστές) έχουν λειτουργικά συστήματα (Windows 98, Windows 2000 professional, Windows 2000 Server) που δεν υποστηρίζονται πλέον επίσημα από την εταιρεία κατασκευής τους αλλά και δεν υποστηρίζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες των ΤΠΕ. Πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν το 26% των μηχανημάτων. Πίνακας 2. Κατανομή επεξεργαστών ανά έτος κατασκευής ΕΤ ΟΣ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΓΥΜ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ,51% 66 4,51% ,05% 96 6,57% ,07% 97 6,63% ,06% ,70% ,14% ,83% ,93% ,48% ,52% ,64% ,44% ,54% ,90% ,31% ,69% ,71% ΣΥΝΟΛΑ ,00%

6 6 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής 500 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜ ΓΕΛ ΕΠΑΛ Σχήμα 4. Κατανομή επεξεργαστών ανά έτος και τύπο σχολικής μονάδας Στον πίνακα 2 και στο σχήμα 4 φαίνεται η κατανομή επεξεργαστών ανά έτος κατασκευής. Η πλειοψηφία των μηχανημάτων διαθέτουν επεξεργαστές που κατασκευάστηκαν από το 2002 και μετά. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (33,93%) αφορά σε επεξεργαστές που κατασκευάστηκαν ακριβώς κατά το έτος 2002, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 11,83% αφορά σε Η/Υ με επεξεργαστές που κατασκευάστηκαν από το 2001 και πριν. ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ - ΜΝΗΜΗ >2048 <=2048 <=1024 <=512 < =256 0 Intel Pentium II Intel Pentium III Intel(R) Pentium(R) III Xeon Intel(R) Celeron(R) AMD Duron(tm) AMD Sempron(tm) Intel(R) Pentium(R) 4 Celeron(R) Dual-Core AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Intel(R) Core(TM)2 AMD Athlon(tm) II X3 Intel(R) Core(TM)2 Quad Intel(R) Core(TM) i3 Intel(R) Core(TM) i5 Σχήμα 5. Διάγραμμα επεξεργαστή και χωρητικότητα μνήμης.

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 7 Στο σχήμα 5 απεικονίζεται η χωρητικότητα της κύριας μνήμης ανά τύπο επεξεργαστή. Οι Η/Υ με παλαιάς τεχνολογίας επεξεργαστές έχουν μνήμη λιγότερη από 256MB στην πλειοψηφία τους. Ένας σημαντικός αριθμός σχετικά σύγχρονων μηχανημάτων με επεξεργαστή Pentium 4 (213 ποσοστό 14,36%) έχουν μνήμη μικρότερη από 256 MB. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΜΝΗΜΗ < =256 <=512 <=1024 <=2048 >2048 WIN 98 WIN 2000 WIN XP WIN 2003 WIN VISTA WIN 2008 WIN 7 UBUNTU Σχήμα 6. Κατανομή λειτουργικών συστημάτων σε σχέση με τη κύρια μνήμη (RAM) Στο σχήμα 6 απεικονίζεται η μνήμη RAM σε σχέση με τα λειτουργικά συστήματα των Η/Υ, όπου διαπιστώνουμε ότι 340 Η/Υ (22,9%) διαθέτουν μνήμη μικρότερη ή ίση των 256 ΜΒ. Από αυτούς, οι 164 έχουν εγκατεστημένο το λειτουργικό windows 2000, οι 87 windows XP και οι υπόλοιποι (66) Windows 98 ή αξιοποιούνται ως Ubuntu LTSP Thin Clients (23). Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν εγκατεστημένα 267 υπολογιστές (18% του συνόλου), 204 από τους οποίους (13,8 εκ του συνόλου) έχουν Windows 7 και 63 (4,2% εκ του συνόλου) Ubuntu. Απαιτήσεις εφαρμογών ΤΠΕ Οι ελάχιστες απαιτήσεις των βασικών εργαλείων ΤΠΕ είναι: Adobe Flash Player: Σε αυτό βασίζονται πληθώρα εκπαιδευτικών λογισμικών, ιστοσελίδες και υπηρεσίες βίντεο (όπως το Youtube, Vimeo κλπ). Οδηγείται προς αντικατάσταση από νεότερες τεχνολογίες (HTML5) που υποστηρίζονται από σύγχρονους φυλλομετρητές και λειτουργικά συστήματα. Απαιτήσεις: 2,33 GHz επεξεργαστή και 512 MB RAM. Υποστηρίζεται στα λειτουργικά συστήματα Windows: Microsoft Windows XP (32 bit και 64 bit), Windows Vista (32 bit και 64 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit), και Windows 8. Mac OS: Mac OS X v10.6, v10.7 (32 bit and 64 bit), και v10.8 Linux: opensuse 11.3 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), RHEL 5.6 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), και Ubuntu ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit) Σύγχρονοι φυλλομετρητές με υποστήριξη HTML 5 με απαιτήσεις: Pentium 4 ή νεότερος επεξεργαστής, MB RAM. Υποστηρίζεται στα λειτουργικά συστήματα:

8 8 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Windows: Microsoft Windows XP (32 bit και 64 bit), Windows Vista (32 bit και 64 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit), και Windows 8 Mac OS: Mac OS X v10.6, v10.7 (32 bit and 64 bit), και v10.8 Linux: opensuse 11.3 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), RHEL 5.6 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), Ubuntu ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit) και Debian 5+ (32 bit και 64 bit). Java JRE: Το περιβάλλον εκπαίδευσης με εφαρμογές Java που χρησιμοποιείται σε φυλλομετρητές αλλά και για την δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού απαιτεί κατά ελάχιστο επεξεργαστή ταχύτητας 233 ΜHz και μνήμη RAM MB. Υποστηρίζεται στα λειτουργικά συστήματα: Windows: Microsoft Windows XP SP3 και νεώτερες εκδόσεις Mac OS: Mac OS X v10.6 και νεώτερες εκδόσεις Linux: opensuse 11.3 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), RHEL 5.6 ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit), Ubuntu ή μεταγενέστερο (32 bit και 64 bit) και Debian 5+ (32 bit και 64 bit). Συμπεράσματα Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν έχει αξιολογηθεί μέχρι τώρα σωστά στην χώρα μας. Υποτιμημένη ή υπερτιμημένη, δεν βρίσκει τον νηφάλιο βηματισμό που θα βοηθούσε το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να προλάβει την εποχή του και τους Έλληνες μαθητές να αντιμετωπίσουν με ίσους όρους τους συμμαθητές τους στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο. Η απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αλλά και δράσεων για την σωστή χρήση του υλικού, είναι από τους κυριότερους εσωτερικούς λόγους για την αποτύπωση αυτή. Επιπρόσθετα, σε έρευνες που έχουν διενεργηθεί από το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» διαφαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών χρησιμοποιούν στους ιδιωτικούς τους Η/Υ εφαρμογές και υπηρεσίες που απαιτούν αυξημένη υπολογιστική ισχύ η οποία υπάρχει στους οικιακούς υπολογιστές. Το γεγονός από μόνο του, άσχετα με τις ικανότητες του εκπαιδευτικού και το πρόγραμμα σπουδών, προκαλεί αρνητισμό, αποστροφή και απαξίωση της επικείμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους εκπαιδευόμενους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι πολλά σχολεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων ΤΠΕ, τόσο λόγω του παλαιού εξοπλισμού, όσο και του ακατάλληλου συνδυασμού επεξεργαστή μνήμης λειτουργικού συστήματος. Από το Σχήμα 5 που απεικονίζει τον τύπο επεξεργαστή και την χωρητικότητα μνήμης συμπεραίνουμε ότι ένας σημαντικός αριθμός υπολογιστών, σχετικά αξιοποιήσιμων, με επεξεργαστή Pentium 4 (213 ποσοστό 14,36%) έχουν μνήμη μικρότερη από 256 MB και χρειάζονται αναβάθμιση ενώ χρειάζονται επίσης επέκταση μνήμης, και ένα ακόμη 10,79% (154) που είναι στα όρια των ελάχιστών απαιτήσεων του λειτουργικού συστήματος. Από την κατανομή λειτουργικών συστημάτων σε σχέση με την κύρια μνήμη RAM (Σχήμα 6) παρατηρούμε ότι υπάρχουν 340 (22,9%) υπολογιστές με μνήμη μικρότερη ή ίση των 256 MΒ, από τους οποίους οι 66 διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows 98 (4,97%) και οι 164 Windows 2000 (11%), ενώ οι δυνατότητες των συγκεκριμένων Η/Υ δεν υποστηρίζουν σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Επιπρόσθετα, στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και 87 Η/Υ (5,9%) με Windows XP, καθώς και 23 (1,5%) που αξιοποιούνται ως Ubuntu LTSP Thin Clients. Το απαρχαιωμένο υλικό και το περιορισμένο μέγεθος την κύριας μνήμης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χρήση τους ως πελάτες LTSP είναι μια αξιόλογη επιλογή ώστε οι συγκεκριμένοι Η/Υ να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των ΤΠΕ. Επιπλέον, τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω και αφορούν στο 24,67% των Η/Υ των εργαστηρίων, είναι ξεπερασμένα, ενώ λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη υποστήριξη από την Microsoft για Windows XP με Service pack 3 θα τελειώσει σύντομα (08 Απριλίου 2014) το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 73,82%.

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 9 Ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι 173 (11,83%) υπολογιστές (Πίνακας 2, Σχήμα 4), που βρίσκονται στην πλειοψηφία τους σε Γενικά Λύκεια, επίσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών λόγω της παλαιότητας του επεξεργαστή. Ωστόσο, το 40% περίπου των μηχανημάτων είναι σύγχρονα με ικανοποιητική υπολογιστική ισχύ (ηλικία επεξεργαστή μέχρι και 5 έτη). Επιγραμματικά, εκτός από την ανανέωση των υπολογιστικών μονάδων και την επέκταση της μνήμης, μια πιο άμεση και οικονομική λύση θα ήταν η χρήση των υπολογιστικών μονάδων που χρειάζονται αντικατάσταση σαν πελάτες LTSP. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του LTSP πελάτη (CPU 233 MHz και 128 MB RAM) καλύπτουν και τους πιο παλαιούς υπολογιστές. Απαιτείται όμως η τοποθέτηση ενός εξυπηρετητή (Server) με ισχυρό επεξεργαστή και επαρκή κύρια μνήμη (τουλάχιστον 2GB, 192 ΜΒ ανά πελάτη) για να υποστηρίξει τους σταθμούς LTSP. Επιπρόσθετα, για λόγους όπως πιστοποίηση χρηστών και εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας, προτείνεται η τοποθέτηση εξυπηρετητή, σύμφωνα και με την αρχιτεκτονική του εργαστηρίου, σε κάθε σχολικό εργαστήριο, που όπως προκύπτει από την έρευνα, μόνο τα 65 από τα 126 σχολικά εργαστήρια διαθέτουν. Αναφορές Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα, Ελλάδα: Μεταίχμιο. I-Curriculum Project (2003). Greek Educational System: The implementation of the ICT in the Greek Curriculum in Compulsory Education. Ret rieved Oct ober 25, 2011 from Robson, C. (2007). Η Έρευνα του πραγματ ικού κόσμου. Αθήνα, Ελλάδα: Gutemberg. Tinio, V. (2002). ICT in education. United Nations Development Programme e-primers. Ret rieved January 20, 2013 from Tondeur, J., Braak, J., & Valcke, M. (2007). Curricula and the use of ICT in education: T wo worlds apart? British Journal of Educational Technology, 38(6), Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδ ιά, σχολ εία και υπολογιστές: Προοπτικές, προβλήματα και προτάσεις για την αποτελ εσματικότερη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδ ευση. Αθήνα: Gutemberg. ΔΕΠΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ανακτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2013 από Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (2008). Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. Κοτσιφάκος, Ε. (2008). Εκπαιδευτική Ενότητα: Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. Μακράκης, Β. (2000). Υπερμέσα στην εκπαίδευση: Μια κοινωνικό εποικοδομιστική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Παπαδόπουλος, Γ., (2001). Το σχολείο στην κοινωνία της Πληροφορίας. Στο Κ. Τσολακίδης (επιμ.), Πρακτ ικά συνεδ ρίου: «Η πληροφορική στην Εκπαίδευση, Τεχνολογίες, Εφαρμογές Κατάρτιση Εκπαιδευτικών», (σ ). Ρόδος, Ελλάδα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σιάνου-Κύργιου, Ε. (2010). Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση και «Ψηφιακό Χάσμα». Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, (σ ). Κόρινθος, Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. ΥΠ.ΑΙ.Θ.ΠΑ (2012). Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Στο ΦΕΚ 2316/2012, Απόφαση Αριθμ /Γ7. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (2010). Προμήθεια Διαδραστικών Συστημάτων και Συναφούς Εξοπλισμού. Εγκύκλ ιος /Γ2/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2002). Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εφαρμογή Τρίωρης Εργαστηριακής απασχόλησης. Εγκύκλ ιος /2002/Δ1. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2002). Ίδρυση στις Διευθύνσεις και σε Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ). Στο ΦΕΚ 1584/2002, Απόφαση Αρ /Γ2. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2006). Επιλογή και Αρμοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Στο ΦΕΚ 980/2006, Απόφαση Αρ /Γ7. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2009). Ψηφιακή Τάξη. Εγκύκλιος /Γ2/

Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ

Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Γιάννης Σιάχος Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος Άλκης Γεωργόπουλος Εκπαιδευτικοί ΠΕ19, Μηχανικοί Η/Υ & Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα ΣΕ.ΠΕ.Η.Υ Δημόσιες Υπηρεσίες Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ubuntu / LTSP / sch-scripts Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Γεωργόπουλος Άλκης Σιάχος Γιάννης Παπαναγιώτου Ιάσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.1 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών υλοποίησης σεμιναρίων πρακτικής. Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2014

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.1 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών υλοποίησης σεμιναρίων πρακτικής. Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2014 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος,. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ...Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP

ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP 2010, Γεωργόπουλος Άλκης Τι είναι το Ubuntu; Η πιο διαδεδομένη διανομή Linux Έχει ως βάση το (κοινοτικό) Debian Και την υποστήριξη της εταιρίας Canonical

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. Υπ. Αριθμ /ΚΚΚ/ εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σχετ. Υπ. Αριθμ /ΚΚΚ/ εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Θέμα: «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών Σχολείων» Σχετ. Υπ. Αριθμ. 9999999/ΚΚΚ/00-00-2016 εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι το

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία

sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία Άλκης Γεωργόπουλος Φώτης Τσάμης Αλέξης Παναγιωτόπουλος Γρηγόρης Μαρκάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Καταγραφής και Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών Σχολείων. Κοζάνη, Μάρτιος 2016

Εφαρμογή Καταγραφής και Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών Σχολείων. Κοζάνη, Μάρτιος 2016 Εφαρμογή Καταγραφής και Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών Σχολείων Κοζάνη, Μάρτιος 2016 Σχετικά με τη δράση Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις ψηφιακές υποδομές του σχολείου που βελτιώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1)

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) 1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Πράξη: «Πρόγραμμα Πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια σύντομη διερεύνηση της λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής στα σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Μια σύντομη διερεύνηση της λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής στα σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Μια σύντομη διερεύνηση της λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής στα σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ταταρίδης Ιωάννης 1, Δελιακίδης Στέργιος 2, Αποστολίδης Ιωάννης 3 1 tataridis@tee.gr, 2 sterdelias@yahoo.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία ένταξης των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών

ΘΕΜΑ: Διαδικασία ένταξης των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 35) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π876_9-12-2011 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts)

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts) Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts) Ά. Γεωργόπουλος 1, Γ. Σιάχος 2, Ι. Παπαναγιώτου 3 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8. ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης»

Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8. ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης» Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8 ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 1. Συμπράττοντες Φορείς... 4 1.1 Διαδικασία σεμιναριων...

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό. Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος

Λογισμικό. Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος Λογισμικό Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος Λογισμικό για το Σχολικό εργαστήριο Αντικείμενο: Λειτουργικά Συστήματα Λογισμικό συντήρησης και ασφάλειας Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση των στόχων του Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α βάθμιας Εκπαίδευσης στην τάξη,

Βελτίωση των στόχων του Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α βάθμιας Εκπαίδευσης στην τάξη, Βελτίωση των στόχων του Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α βάθμιας Εκπαίδευσης στην τάξη, με LTSP server/thin clients και sch-scripts Καρούμπαλης Σπύρος - Διευθυντής Δημ.Σχολείου Αγ. Ανδρέας Νέας Σμύρνης Στέλλας Ιάκωβος, Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής (Μάιος 2008)

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής (Μάιος 2008) Ευάγγελος Κανίδης, Γ Δ/νση ΔΕ Αθήνας Αναστάσιος Λαδιάς, Β Δ/νση ΔΕ Αθήνας Ιωάννης Λιγνός, Δ/νση ΔΕ Πειραιά Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης, Α Δ/νση ΔΕ Αθήνας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία λειτουργίας και επικοινωνίας: Δ/νση Λειτουργίας:[]: Κηφισίας 16, 11526, Αμπελόκηποι, Αθήνα Τηλέφωνο:[]: Fax:[]: Ηλεκτρο

Στοιχεία λειτουργίας και επικοινωνίας: Δ/νση Λειτουργίας:[]: Κηφισίας 16, 11526, Αμπελόκηποι, Αθήνα Τηλέφωνο:[]: Fax:[]: Ηλεκτρο Όνομα ερωτηματολογίου (ID): Έκθεση δραστηριοτήτων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 2012-13 (165234) Ερώτηση: Η απάντηση σας Date submitted: 2013-07-01 09:22:47 Στοιχεία του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΕΠΛΗΝΕΤ:: [A1] Στελέχωση: Υπεύθυνος[Ονοματεπώνυμο]:

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 6.2: Η εισαγωγή των Η/Υ στο σχολείο ως πρόβλημα Αναλυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οόρος«thin» 13η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής. Thinclients 2/4. Υπολογιστικό μοντέλο Thinclients 1/4. Τεχνολογία Τhinclient Edubuntu LTSP

Οόρος«thin» 13η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής. Thinclients 2/4. Υπολογιστικό μοντέλο Thinclients 1/4. Τεχνολογία Τhinclient Edubuntu LTSP 13η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Τεχνολογία Τhinclient Edubuntu LTSP Η παρουσίαση βασίστηκε μετά από άδεια των συγγραφέων σε υλικό που παρουσιάστηκε στο συνέδριο Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Μια εφαρμογή βάσης ιστορικών δεδομένων σε έργο του etwinning

Μια εφαρμογή βάσης ιστορικών δεδομένων σε έργο του etwinning 683 Μια εφαρμογή βάσης ιστορικών δεδομένων σε έργο του etwinning Κωνσταντίνος Δραγογιάννης Εκπαιδευτικός ΠΕ17.04 kdragogiannis@sch.gr Χρήστος Λαλάς Εκπαιδευτικός ΠΕ19 clalas99@yahoo.com Αποστολίνα Σαΐτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες και Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα από τη Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Α βάθμια και Β βάθμια Εκπαίδευση

Αποτελέσματα από τη Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Α βάθμια και Β βάθμια Εκπαίδευση Αποτελέσματα από τη Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Α βάθμια και Β βάθμια Εκπαίδευση Ι. Σιάχος 1, Ά. Γεωργόπουλος 1, Φ. Τσάμης 1, Ι. Παπαναγιώτου 1, Ε. Νικόλτσιος 1 1 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες και Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts)

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts) Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts) Ά. Γεωργόπουλος 1, Γ. Σιάχος 2, Ι. Παπαναγιώτου 3 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 Υποέργο 10: «Υλοποίηση Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ» για το ΠΣΔ και το Ψηφιακό Σχολείο ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Δράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης 1 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Ubuntu / LTSP / sch-scripts

Ubuntu / LTSP / sch-scripts Ubuntu / LTSP / sch-scripts Προώθηση ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση από τη δράση της Τεχνικής Στήριξης Σιάχος Γιάννης Άλκης Γεωργόπουλος Ιάσονας Παπαναγιώτου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» http://e-pimorfosi.cti.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Δαπόντες, Σ. Ιωάννου, Χ. Κουνιάκης, Α. Χαρχαρίδου 1.Εισαγωγή Η παρουσίαση μας βασίζεται στη μελέτη και στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ

Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Γιάννης Σιάχος Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Mse Συνεργάτης ΤΕΤ/ΕΑΙΤΥ Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί,

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, P P Μαθητής/τρια Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, drakopoulos@kalamari.gr Τίκβα Χριστίνα, ΠΕ19, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, christinatikva@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στόχος της Επιμόρφωσης Ο στόχος της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΥπΕΠΘ - Τεχνικός Σύµβουλος 2009

Έργο: ΥπΕΠΘ - Τεχνικός Σύµβουλος 2009 Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Έργο: ΥπΕΠΘ - Τεχνικός Σύµβουλος 2009 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστηµάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων» Πακέτο Εργασίας 1 «Υποστήριξη του ανώτερου επιπέδου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση με τους Υπ. Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Αγρίνιο 23/01/2017

Συνάντηση με τους Υπ. Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Αγρίνιο 23/01/2017 Συνάντηση με τους Υπ. Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Αγρίνιο 23/01/2017 Ιωάννης Π. Σιάχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Msc Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτ/νίας Στοιχεία σχολείων Αιτ/νίας 305 σχολεία Α'βάθμιας 83 Μικρός 45+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 262_24-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τρόποι και Μεθοδολογία Τεχνικής Υποστήριξης Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικό Σύστημα (Υ.Σ.) λέγεται μία πλήρης υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ. 7896/12.12.2013 για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά την 5 η επιμορφωτική περίοδο των Πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων Ομάδα: Σταμάτης Νανάκης Δημήτρης Μπρουζούκης Τζανής Ντίνο. Εργασία Project

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων Ομάδα: Σταμάτης Νανάκης Δημήτρης Μπρουζούκης Τζανής Ντίνο. Εργασία Project 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων Ομάδα: Σταμάτης Νανάκης Δημήτρης Μπρουζούκης Τζανής Ντίνο Εργασία Project Εφαρμογές Ανοικτού Κώδικα Εισαγωγή Ορισμοί Λογισμικό ανοικτού κώδικα στην εκπαίδευση Αποθετήρια εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 219/04-03-2011 Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Μάμαλοι Αλεπού Κέρκυρα Πληροφορίες: Ελένη Χριστοπούλου Τηλέφωνο: Fax: e- mail:

Διεύθυνση: Μάμαλοι Αλεπού Κέρκυρα Πληροφορίες: Ελένη Χριστοπούλου Τηλέφωνο: Fax: e- mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Βέροια - Νάουσα, Απριλίου 2010

2 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Βέροια - Νάουσα, Απριλίου 2010 3 η Ανακοίνωση (τελική) 2 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Βέροια - Νάουσα, 23-25 Απριλίου 2010 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Εισαγωγή -Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Υλικό και Μέθοδος Αποτελέσµατα Συζήτηση

Περιεχόµενα Εισαγωγή -Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Υλικό και Μέθοδος Αποτελέσµατα Συζήτηση Στατιστικά στοιχεία επισκέψεων για την υποστήριξη εργαστηρίων Πληροφορικής Δρ. Ιωάννης Αποστολάκης Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α Αθήνας e-mail: apost@sch.gr Περιεχόµενα Εισαγωγή -Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Υλικό και Μέθοδος Αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ http://b-epipedo2.cti.gr/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Το έργο Το Έργο Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα