ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ (24 ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ (24 ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ)"

Transcript

1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ (24 ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) Στην Αθήνα σήμερα την 3 η του μήνα ΜΑΪΟΥ του έτους 2012 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ» νομίμως εκπροσωπουμένου από την Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ δυνάμει της αριθμ. Φ10035/31064/2000/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 469/ ) και αφετέρου της στον Ταύρο- Αττικής, επί της οδού Ραφαηλίδου 1 εδρεύουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ», με διακριτικό τίτλο «CPI A.E.» και ΑΦΜ ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό Μητρώου 32624/06/Β/95/01 την καθώς επίσης και η ΕΜ 15640/94/ απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης της ανωτέρω Εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθ. 5430/ πράξη της Συμβολαιογράφου Ν.Λιοσίων Μαρίας Παπαζαχαρίου και τροποποιήθηκε με την 5637/ πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου και δημοσιεύθηκε στο αρ. 141/ ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και το καταστατικό της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπως κωδικοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ με αριθμ.3703/95,8/98,1090/98,74/99,695/99,4181/99,6893/99,7846/99,1884/00, 9726/00,323/02,2083/02,265/2007,14205/2008,1450/2009 και έχει υποστεί τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην με αριθ.πρωτ.κ2-9510/ βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δεν έχει λυθεί ούτε τεθεί σε εκκαθάριση βάσει της ως άνω βεβαίωσης, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού σύμφωνα με το αρ /2011 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης σύμφωνα με το αρ.34180/2011 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών ούτε επίσης έχει κατατεθεί αίτηση για να 1

2 κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή δήλωση παύσης πληρωμών σύμφωνα με το αρ /2011 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως και δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση σύμφωνα με το αρ.13954//2011 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση περί λύσεως της Εταιρείας σύμφωνα με το αρ.34185/2011 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, ούτε έχει εκδοθεί από 1 η Ιανουαρίου 2002 έως και απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία δικαιοδοσία) που να διορίζει ή αντικαθιστά εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με το αρ.28395/2011 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ.βασίλειο Γλύνη του Μιχαήλ κάτοικο Καλυβίων Θορικού Αττικής, επί της οδού Α.Υψηλάντου 9 με ΑΔΤ ΑΖ / Α.Τ Καλυβίων Αττικής σύμφωνα με το από Πρακτικό του Δ.Σ της Α.Ε., συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ σε εκτέλεση των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007 αφού έλαβε υπ όψιν του το αριθμ. πρωτ. ΤΜΕΡΝΕΤ/Φ116/15/ , αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την προμήθεια των 19 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,με τη δυνατότητα +30% και εξέδωσε την αρ.1005 της 189 Συνεδρίασης του Δ.Σ του ΟΑΕΕ της ,την οποία άνω απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΕ ενέκρινε με την αρ.πρωτ.26453/600/φ10035/ απόφασή του η Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δυνάμει και σε εκτέλεση της αρ.86 αποφάσεως της 10η ς Συνεδρίασης του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Ε. της και αφού έλαβε υπόψη την αρ.πρωτ.δι.πσαπ/φ121/8/ εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και την από Οικονομική Προσφορά της αντισυμβαλλομένης εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την απευθείας προμήθεια των 24 ηλεκτρονικών υπολογιστών σύμφωνα με την άνω προσφορά της αντισυμβαλλομένης εταιρείας (τύπου DELL 390MT ) αντί του ποσού των #19.556,99# ευρώ συν το ποσό των #4.498,10# ευρώ (για ΦΠΑ 23%) ως και τη συντήρηση των άνω 24 Η/Υ αντί του ποσού των #1543,25 # ευρώ, συν επιπλέον το ποσό των #354,94 # ευρώ (για ΦΠΑ 23%) ήτοι συνολικό κόστος συντήρησης το ποσό των #1898,19# ευρώ για το πρώτο έτος της συντήρησης η οποία αρχίζει μετά την πάροδο της 12μηνης δωρεάν συντήρησης των 24 μηχανημάτων η Προμηθεύτρια υποχρεούται να υπογράψει σύμβαση συντήρησης για τους 24 υπό προμήθεια 2

3 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, για τα επόμενα έξι (6) έτη, το οποίο κόστος θα αναπροσαρμόζεται κατ έτος για μια εξαετία σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ήδη σε εκτέλεση της άνω απόφασης η Διοικητής του ΟΑΕΕ κ.γεωργια ΚΩΤΙΔΟΥ του Χαραλάμπους με την ιδιότητα πού παρίσταται στο παρόν, αναθέτει την Προμήθεια-Συντήρηση των άνω 24 Η/Υ στο νόμιμο εκπρόσωπο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΛΥΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ της άνω αντισυμβαλλομένης εταιρείας καλουμένης κατωτέρω χάριν συντομίας Προμηθεύτρια-Συντηρήτρια με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι: Α. Η Προμηθεύτρια δηλώνει ότι ο Μηχανογραφικός Εξοπλισμός, δηλαδή οι (24) Η/Υ είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικώς στην από υποβληθείσα τεχνική προσφορά μου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και είναι: τύπου DELL 390 MT με οθόνη DELL E170S, πληκτρολόγιο DELL DB212B, Ποντίκι DELL WIN7 Professional Greek 32 bit,nettern,mcafee Endpoint Protecrion Suite MS Office 2010 Pro. Β. Περαιτέρω η Προμηθεύτρια δηλώνει ρητά ότι η θα παρέχει προς τον ΟΑΕΕ την συντήρηση των ανωτέρω 24 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για χρονικό διάστημα 7 ετών, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο προσφερόμενος χρόνος της Δωρεάν 12μηνης Συντήρησης από την Προσφορά της και εγγυάται ότι τα άνω 24 μηχανήματα θα λειτουργούν, σύμφωνα με τους όρους που αναλυτικά περιγράφονται στην από υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά της. ΑΡΘΡΟ 2 Η Προμηθεύτρια δηλώνει ρητά ότι οι 24 Η/Υ τους οποίους προμηθεύει θα παραδοθούν στις κάτωθι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. 3

4 Α/Α Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Η/Υ 1.- Στην Δ/νση Οικονομικού του ΟΑΕΕ επί της οδού Σατωβριάνδου 18, 2 ος όροφος Θα παραδοθούν 19 Η/Υ 2.- Στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΕΕ επί της οδού Θα παραδοθούν Σατωβριάνδου 18, 5 ος όροφος 3 Η/Υ 3.- Στη Δ/νση Πληροφορικής του ΟΑΕΕ επί της οδού Αγ.Κων/νου 5, 6 ος όροφος. Θα παραδοθούν 2 Η/Υ ΣΥΝΟΛΟ 24 Η/Υ Δηλαδή οι 24 Η/Υ θα παραδοθούν στις άνω Διευθύνσεις και στο Τμήμα. ΑΡΘΡΟ 3 Η Προμηθεύτρια δηλώνει ρητά ότι όλα τα μέρη H/W των Η/Υ με το αντίστοιχο Λογισμικό τους (S/W) καλύπτονται από την δωρεάν Συντήρηση (εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών), χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ο δε χρόνος της άνω εγγύησης αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή των παραδοθέντων 24 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από την Επιτροπή Παραλαβής του ΟΑΕΕ και αφού συνταχθεί το Πρωτόκολλο της οριστικής παραλαβής αυτών. Η Προμηθεύτρια δηλώνει ρητά ότι καθ όλη τη διάρκεια της άνω εγγύησης η συντήρηση του εξοπλισμού θα παρέχεται από την Προμηθεύτρια προς τον Ο.Α.Ε.Ε. χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση αυτού, όπως αναφέρεται στην από Οικονομική προσφορά της, η οποία δεσμεύει αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4 Ο χρόνος παράδοσης του ανωτέρω περιγραφόμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού (24 μηχανήματα),ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, όπως αναλυτικώς περιγράφεται στην από προσφορά της Προμηθεύτριας. Ο Ο.Α.Ε.Ε. υποχρεούται να υποδείξει εγκαίρως στην Προμηθεύτρια τις 4

5 Υπηρεσίες που θα παραδοθούν οι 24 Η/Υ και ακόμη διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Υπηρεσιών για την παράδοση του άνω Εξοπλισμού. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται όπως ειδοποιήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών το Τμήμα Προμηθειών και τις Δ/νσεις Οικονομικού και Πληροφορικής του Ο.Α.Ε.Ε. για την ημερομηνία που θα παραδώσει τον Εξοπλισμό. Η παράδοση του Εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες και ευθύνη της Προμηθεύτριας, η οποία υποχρεούται εντός της ως άνω προθεσμίας (των 45 ημερών) να αποστείλει τον Εξοπλισμό στη θέση που θα της υποδείξει ο Ο.Α.Ε.Ε. δηλ. στη Δ/νση Πληροφορικής επί της οδού Αγ.Κωνσταντίνου 5 στον 6 ο όροφο στην Αθήνα, στη Δ/νση Οικονομικού επί της οδού Σατωβριάνδου 18 στον 2 ο όροφο και στο Τμήμα Προμηθειών επί της οδού Σατωβριάνδου 18 στον 5 ο όροφο στην Αθήνα και μετά την ποσοτική παραλαβή θα συνταχθεί πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής. Μετά την εγκατάσταση του Εξοπλισμού από τη Δ/νση Πληροφορικής του Ο.Α.Ε.Ε., στις Διευθύνσεις και το Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. και αφού λάβει χώρα η δοκιμαστική λειτουργία αυτών,η οποία ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αφού διαπιστωθεί ότι όλα τα μηχανήματα βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών) από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ορίστηκε με την αρ. 199/6/ Απόφαση του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Ε. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να παραδώσει στον Ο.Α.Ε.Ε. όλα τα απαιτούμενα πρωτότυπα εγχειρίδια (χρήσης, εγκατάστασης ως και τεχνικά εγχειρίδια) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και ύστερα από γνωμοδότηση της Δ/νσης Πληροφορικής να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα της Προμηθεύτριας Αναδόχου, που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/07. Η παράταση γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Α.Ε.Ε. για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ( άρθρο 32 του Π.Δ 118/07 ). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχει παραδοθεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός ο Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτη την Προμηθεύτρια Συντηρήτρια. 5

6 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και ύστερα από γνωμοδότηση της Δ/νσης Πληροφορικής να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του εξοπλισμού ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανώτερη βία. Αν περάσει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης ή αν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς ο προσφερόμενος εξοπλισμός να έχει παραδοθεί σε πλήρη και καλή λειτουργία, ο Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτη την Προμηθεύτρια. Στην περίπτωση που η Προμηθεύτρια κηρυχθεί έκπτωτη η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας καταπίπτει υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια με απλό έγγραφο της Υπηρεσίας, γνωστοποιούμενο με απόδειξη στην Προμηθεύτρια και προς την Τράπεζα ή άλλο εγγυητή, ο δε Ο.Α.Ε.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Εξοπλισμός παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που ορίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε εκπρόθεσμα. β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω ποσά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος εξοπλισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. 6

7 Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση του Εξοπλισμού που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται και επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτού. Περαιτέρω ο Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούται να αξιώσει από την Προμηθεύτρια την καταβολή κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας που ήθελε υποστεί. ΑΡΘΡΟ 5 Α. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Ε. για την απευθείας ανάθεση στο όνομά της για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, Προμήθειας-Συντήρησης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης Προμήθειας. Β. Εάν η Προμηθεύτρια δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτη από την απευθείας ανάθεση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., η οποία κοινοποιείται στην Προμηθεύτρια «επί αποδείξει». Με την ίδια διαδικασία η Προμηθεύτρια κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τον υπό προμήθεια Εξοπλισμό μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που της δόθηκε μετά από αίτησή της. Η Προμηθεύτρια δεν κηρύσσεται έκπτωτη όταν : 1.- Αποδεδειγμένα η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Ο.Α.Ε.Ε Αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Γ. Στην Προμηθεύτρια που κηρύσσεται έκπτωτη από την ανάθεση ή τη σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Δ/νσης Πληροφορικής, η οποία γνωμοδότηση κοινοποιείται στην Προμηθεύτρια και η οποία καλείται όπως δώσει εξηγήσεις τάσσοντας προθεσμία πέντε (5) ημερών για την παροχή διευκρινίσεων. Στην Προμηθεύτρια που κηρύχθηκε έκπτωτη επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κατωτέρω κυρώσεις : 1. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 7

8 2. Προμήθεια του εξοπλισμού σε βάρος της έκπτωτης Προμηθεύτριας Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους Προμηθευτές που είχαν δώσει προσφορές, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ ευθείας ανάθεση. 3. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του Ο.Α.Ε.Ε. ή το τυχόν διαφέρον που ήθελε προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος της έκπτωτης Προμηθεύτριας. 4. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός της Προμηθεύτριας από τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτική Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικώς καλεί την Προμηθεύτρια για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Α.Ε.Ε. 5. Στην περίπτωση που η προμήθεια του Εξοπλισμού σε βάρος της έκπτωτης Προμηθεύτριας γίνεται με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της ανάθεσης από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτη κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος της, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν ήθελε προκύψει από την τροποποίηση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. ΑΡΘΡΟ 6 Η πληρωμή της Προμηθεύτριας θα λάβει χώρα εντός 60 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 24 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αφού η Επιτροπή Παραλαβής συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και αφού προσκομισθούν εκ μέρους της Προμηθεύτριας στον Ο.Α.Ε.Ε. τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Τιμολόγιο της Προμηθεύτριας που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, το οποίο θα εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής β) Εξοφλητική απόδειξη της Προμηθεύτριας εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ γ) Φορολογική για χρέη προς το Δημόσιο και ασφαλιστική ενημερότητα δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 8

9 Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε ευρώ και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες του Ο.Α.Ε.Ε.. Κάθε τιμολόγιο αγοράς υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικώς την Προμηθεύτρια-Συντηρήτρια ( 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 2,40% Ο.Γ.Α+χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ), δηλ.σύνολο 3,072%. Κάθε τιμολόγιο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το Ν.2198/94. ΑΡΘΡΟ 7 Η Προμηθεύτρια επιβαρύνεται με τη δαπάνη μεταφοράς, ασφάλισης των 24 μηχανημάτων μέχρι την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αφού τεθούν από τη Δ/νση Πληροφορικής και οι 24 Η/Υ σε πλήρη και καλή λειτουργία ως και παράδοσης αυτών στις Διευθύνσεις Οικονομικού, Πληροφορικής και το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Ε.Ε. και τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής βαρύνουν την Προμηθεύτρια. ΑΡΘΡΟ 8 Η Προμηθεύτρια δηλώνει ρητά και εγγυάται με το παρόν ότι θα παρέχει πλήρη συντήρηση του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και του αντίστοιχου Λογισμικού για δώδεκα (12) μήνες χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Ο.Α.Ε.Ε., Μετά το τέλος της Δωρεάν συντήρησης του H/W και του S/W υποχρεούται η Προμηθεύτρια να υπογράψει τη Σύμβαση Συντήρησης των 24 Η/Υ, για έξι (6) έτη, σύμφωνα με την από Οικονομική Προσφορά της. Η Προμηθεύτρια δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι καθ όλη τη διάρκεια της 12μηνης Δωρεάν Συντήρησης των 24 μηχανημάτων έχει και διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον επτά (7) έτη και σύμφωνα με την από προσφορά της. ΑΡΘΡΟ 9 Η Προμηθεύτρια υποχρεούται με δικά της έξοδα να ασφαλίσει ολόκληρο το Μηχανογραφικό Εξοπλισμό (24 Η/Υ) κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της 9

10 μεταφοράς του και μέχρι την οριστική,ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτού από τον ΟΑΕΕ. Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας του Εξοπλισμού και κάθε τμήματος αυτού φέρει η Προμηθεύτρια μέχρι την παράδοσή του στις Δ/νσεις και το Τμήμα του ΟΑΕΕ και αφού η Δ/νση Πληροφορικής εγκαταστήσει και θέσει αυτούς σε λειτουργία και μέχρι να συνταχθεί το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής αυτού. Η Προμηθεύτρια ευθύνεται για κάθε ζημιά που τυχόν ήθελε συμβεί σε πρόσωπα ή πράγματα ή εγκαταστάσεις του ΟΑΕΕ. Κάθε βλάβη ή απώλεια στα άνω πράγματα ή πρόσωπα, σε υπαλλήλους ή συνταξιούχους ή ασφαλισμένους ή συναλλασσόμενους με τον ΟΑΕΕ (εξαιρουμένων των εκπροσώπων ή υπαλλήλων της Προμηθεύτριας) βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την Προμηθεύτρια υπό την προϋπόθεση ότι η άνω βλάβη ή απώλεια ή ζημία δεν οφείλεται σε κακή χρήση του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού από τους υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Ε. Μετά το τέλος της Δωρεάν συντήρησης του H/W και του S/W υποχρεούται η Προμηθεύτρια να υπογράψει τη Σύμβαση Συντήρησης των 24 Η/Υ, για έξι (6) έτη, σύμφωνα με την από Οικονομική Προσφορά της και την υπ αριθ.86/10/ του Δ.Σ του ΟΑΕΕ η οποία ορίζει ότι για τον πρώτο χρόνο της Συντήρησης το κόστος ανέρχεται στο ποσό των #1898,19# ευρώ (δηλ. #1543,25#,συν επιπλέον το ποσό των #354,94# για ΦΠΑ 23%),αναπροσαρμοζόμενο για τα επόμενα έτη της Συντήρησης κατά το ποσοστό αύξησης του Ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή μη δυνάμενο να υπερβεί το ποσοστό του άνω Δείκτη, επί του εκάστοτε καταβαλλομένου. ΑΡΘΡΟ 10 Η Προμηθεύτρια κατέθεσε σήμερα στον Ο.Α.Ε.Ε. την αριθ.grh εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου λήξης (δηλαδή ισχύει μέχρι της επιστροφής της στο αρμόδιο Πιστωτικό Ίδρυμα) της ALPHA Τράπεζας ποσού χιλίων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (1.955,699 ) λόγω εγγύησης για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της παρούσας σύμβασης. 10

11 ΑΡΘΡΟ 11 Η Προμηθεύτρια υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, συμφωνουμένων δια του παρόντος από τους δύο συμβαλλόμενους όλων ουσιωδών. Η παράβαση δε ενός εκ τούτων από έναν εκ των συμβαλλομένων αποτελεί σπουδαίο λόγο για τον άλλο, προκειμένου να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12 Ο Ο.Α.Ε.Ε. και η Προμηθεύτρια δηλώνουν με την παρούσα ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν ήθελε προκύψει από και εξ αφορμής της παρούσας σύμβασης, να επιλύεται με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν καταστεί εφικτό, αποκλειστικώς αρμόδια για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, από και εξ αφορμής της παρούσας, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Επί της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 118/2007, το άρθρο 83 του Ν. 2362/95, το άρθρο 101 του Κανονισμού Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε., την αριθμ. Φ10035/31064/2000/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 469/ ) περί Διορισμού Διοικητή του ΟΑΕΕ και Προέδρου του Δ.Σ αυτού, τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 38/2007 (Φ.Ε.Κ. 33/ ), ως και οι αρ. 1005/189/ , 86/10/ και 196/15/ αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., η αριθμ.πρωτ.26453/600/φ10035/ εγκριτική απόφαση της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ως και η από τεχνικοοικονομική προσφορά της Προμηθεύτριας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 11

12 Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, με την ιδιότητα με την οποία, κάθε ένα από αυτά παρίσταται, συντάχθηκε η παρούσα, έλαβε δε ένα εκ των πρωτοτύπων έκαστο τούτων, υπογράφεται δε όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΛΥΝΗΣ 12

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 02 / 04 /2015 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ), που

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 04-03-2015 Πληροφορίες : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ ΤΗΛ.: 2813 408808 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 2ΔΙΣ/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 04-03-2015 Πληροφορίες : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ ΤΗΛ.: 2813 408808 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 2ΔΙΣ/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002821261 2015-06-04

15PROC002821261 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 2-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 1737 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ - ΝΠΔΔ - ΑΔΑ: ΩΠΚΟΟΞΧΣ-ΙΟ2 Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 26.15

Αριθμός Διακήρυξης : 26.15 ΑΔΑ : ΩΒΚΤ469Η5Ω-ΡΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα