ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ.» το οποίο συστήθηκε µε τον Ν.3819/2011 και τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής; Αλληλεγγύης νοµίµως εκπροσωπουµένου από τον Πρόεδρο του.σ. αυτού κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΒΟΥ ΟΥΡΗ δυνάµει της υπ αριθ Φ 90380/8047/457/ Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής; Αλληλεγγύης περί διορισµού του Προέδρου και του ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). και αφετέρου στον ΠΟΛΥΖΟ Πέτρο, στον οποίο ανήκει η ατοµική επιχείρηση ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ µε έδρα την Αγ. Παρασκευή, επί της οδού Ν.Ζέρβα 16, Αγ. Παρασκευή και µε Α..Τ. ΑΙ η οποία εκδόθηκε από το Α.Τ. Πατησίων και Α.Φ.Μ ΟΥ Αγ. Παρασκευής συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα ακόλουθα: Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 83 Ν. 2362/95, του Ν. 2286/95 και του Π.. 118/07 και κατόπιν εισηγήσεως της Υπηρεσίας εξέδωσε την αριθ. 4/12/ απόφαση µε την οποία αποφασίστηκε η προµήθεια ενός συστήµατος καταγραφής για την αίθουσα συνεδριάσεων, ενός συστήµατος ελέγχου για το γραφείο του Προέδρου και ενός συστήµατος ελέγχου πρόσβασης προσωπικού, µε εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους και µε κριτήριο κατακύρωσης τη xαµηλότερη τιµή, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, στο µειοδότη ο οποίος θα καλείται για λόγους συντοµίας την παρούσα σύµβαση «Προµηθευτής». 1

2 Ήδη σε εκτέλεση της άνω απόφασης ο κ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ, µε την ιδιότητα µε την οποία παρίσταται στο παρόν, αναθέτει στον ΠΟΛΥΖΟ Πέτρο την προµήθεια, παράδοση και εγκατάσταση των ως άνω αναλυτικώς περιγραφοµένων συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής στη συνολική τιµή των τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα ευρώ # 3.570,00 # µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% µε τους κάτωθι όρους και συµφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια των κάτωθι συστηµάτων: 1) Σύστηµα καταγραφής για την αίθουσα συνεδριάσεων Μία κονσόλα τεσσάρων (4) εισόδων µικροφώνων Τέσσερα (4) µικρόφωνα πυκνωτικά Μία συσκευή καταγραφής Τέσσερα ( 4 ) καλώδια σύνδεσης µικροφώνων. 2) Σύστηµα ελέγχου εικόνας Μία κάµερα D/N 600TVL Vari-focal Ένα MONITOR 17 BNC Καλώδια σύνδεσης 3) Σύστηµα ελέγχου πρόσβασης προσωπικού Κεντρική µονάδα ελέγχου στη είσοδο του ορόφου µε δύο (2) συσκευές για τη είσοδο και έξοδο του προσωπικού µέσω δικτύου Μία κεντρική µονάδα ελέγχου συσκευών ύο καρτοαναγνώστες για έλεγχο πρόσβασης Εκατόν πενήντα ( 150 ) µπρελόκ πρόσβασης Ένας καρτοαναγνώστης για καταχώρηση καρτών Καλώδια σύνδεσης συστήµατος όπως αυτά περιγράφονται στην από προσφορά του Προµηθευτή, µε εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. 2

3 ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Το υπό προµήθεια συστήµατα ελέγχου και καταγραφής όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύµβασης θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν από τον Προµηθευτή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, Μαρούσι, τηλ ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ α.- Ο Προµηθευτής δηλώνει ρητά ότι τα ανωτέρω συστήµατα ελέγχου και καταγραφής έχουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που λεπτοµερώς αναφέρονται και αναλυτικώς περιγράφονταi στην από Προσφορά του, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Επίσης ο Προµηθευτής δηλώνει ότι διαθέτει συνεργείο επισκευής και συντήρησης των συστηµάτων αυτών από εκπαιδευµένο τεχνικό. β.- Ο Προµηθευτής ευθύνεται για κάθε απώλεια, φθορά ή βλάβη των ανωτέρω συστηµάτων µέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία τους στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ που αναφέρονται ανωτέρω, ενώ κάθε ελάττωµα ή έλλειψη συνοµολογηθείσας ιδιότητας, βάσει της παρούσης και της προσφοράς του Προµηθευτή, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του, θεµελιώνει το δικαίωµα του ΕΟΠΥΥ να αρνηθεί την παραλαβή των άνω ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ελέγχου και καταγραφής και να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση αζηµίως, επιφυλασσόµενος των δικαιωµάτων του για κάθε τυχόν θετική ή αποθετική ζηµία που τυχόν υποστεί από την αντισυµβατική συµπεριφορά του Προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο Προµηθευτής κατέθεσε στον ΕΟΠΥΥ την υπ αριθµ.νο Εγγυητική επιστολή από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ποσού # 357,00 # 3

4 ευρώ λόγω εγγύησης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ο Προµηθευτής δηλώνει ότι υποχρεούται µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης να παραδώσει, να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει µε δαπάνες που θα βαρύνουν τον ίδιο, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, τα συστήµατα που παραπάνω αναφέρονται, σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας για την άµεση θέση τους σε λειτουργία. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Τµήµα Προµηθειών του ΕΟΠΥΥ που εκτελεί την προµήθεια, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα ανωτέρω συστήµατα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την παράδοση. Η παραλαβή των ανωτέρω αναφεροµένων συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβών που έχει οριστεί µε απόφαση του Σ του ΕΟΠΥΥ, η οποία υποχρεούται να συντάξει Πρακτικό Παραλαβής µετά τον ποσοτικό, ποιοτικό και λειτουργικό έλεγχο των συστηµάτων. Τα ανωτέρω συστήµατα θα τίθεται σε λειτουργία από τον Προµηθευτή και θα πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες και απαραίτητες ρυθµίσεις, προκαταρκτικές ενέργειες και ότι άλλο απαιτείται. Τα συστήµατα ελέγχου και καταγραφής θα πρέπει να προσφέρονται σε συσκευασία τέτοια, ώστε να αποφεύγεται πιθανή βλάβη ή ζηµία που µπορεί να προκληθεί κατά τη µεταφορά τους, καθώς και από οξείδωση ή διάβρωση από την υγρασία. Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας των συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής φέρει µέχρι της τοποθέτησης και λειτουργίας τους στους παραπάνω χώρους ο Προµηθευτής. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µετά από εµπρόθεσµο αίτηµα του Προµηθευτή δύναται µε απόφαση του Σ του ΕΟΠΥΥ να παραταθεί µέχρι το ¼ αυτού. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 4

5 εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή αν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συστήµατα ελέγχου και καταγραφής ο Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης ο παραπάνω συµβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται µε απόφαση του Σ του ΕΟΠΥΥ να µετατίθεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο Προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, που αποδεικνύουν αυτά. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Ρητά συµφωνείται µε το παρόν ότι εάν το σύνολο ή µέρος των παραδοθέντων συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής δεν θα είναι σύµφωνο µε τους όρους της από προσφορά του αυτά θα απορρίπτονται. Στην περίπτωση αυτή το Σ του ΕΟΠΥΥ δύναται µε απόφαση του να ορίσει εύλογη προθεσµία για την αντικατάστασή τους. Αν ο Προµηθευτής δε δεχθεί ή δε µπορέσει να τα αντικαταστήσει κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το µέρος της προµήθειας που απορρίφθηκε (µέρος ή σύνολο) και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Αν η αντικατάσταση γίνει µετά τη λήξη της δοθείσης προθεσµίας θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Ο Προµηθευτής φέρει την ευθύνη για τη σωστή ποσότητα και ποιότητα των παραδοθέντων συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής µέχρι την πλήρη παράδοση τους στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι τα παραδοθέντα συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής δεν είχαν τη σωστή ποιότητα ή δε βρέθηκε η σωστή ποσότητα, ο Προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά που δεν είχαν τη σωστή ποιότητα ή να προσκοµίσει τα συστήµατα ελέγχου 5

6 και καταγραφής που δεν είχαν τη σωστή (συµβατική) ποσότητα, αδαπάνως για τον ΕΟΠΥΥ, σε προθεσµία που θα ορισθεί από το Σ του ΕΟΠΥΥ. ιαφορετικά, ο Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το µέρος της προµήθειας που δε βρέθηκε στη σωστή ποσότητα ή ποιότητα αντίστοιχα και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1. Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια συστήµατα ελέγχου και καταγραφής παραδοθούν ή αντικαταστούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόµενων, κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: α.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ¼ του µέγιστου χρόνου παράτασης 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπροθέσµως. β.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από το ¼ µέχρι το ½ του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης 3% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπροθέσµως. Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπροθέσµως. 2. Τα παραπάνω ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµων παραδοθέντων συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής χωρίς το ΦΠΑ. Εάν τα συστήµατα ελέγχου και καταγραφής που παραδόθηκαν εκπροθέσµως επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής που παραδόθηκαν εµπροθέσµως, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 32 του Π.. 118/07. 6

7 ΑΡΘΡΟ 7 ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Κάθε απόκλιση ή παράβαση των όρων της προσφορά του θα έχει ως συνέπεια την κήρυξη του Προµηθευτή ως έκπτωτου. Ο Προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του.σ. του ΕΟΠΥΥ, ύστερα από γνωµοδότηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών. 1.- Με απόφαση του Σ του ΕΟΠΥΥ ο Προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικώς έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα υπό προµήθεια συστήµατα ελέγχου και καταγραφής µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που της δόθηκε µετά από αίτησή του. 2.- Στον Προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή σύµβαση επιβάλλονται µε απόφαση του.σ. του ΕΟΠΥΥ. µετά από γνωµοδότηση του Προϊστάµενου του τµήµατος Προµηθειών, ο οποίος υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικώς ή διαζευκτικός οι παρακάτω κυρώσεις: α.- Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. β.- Προµήθεια των συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής σε βάρος της έκπτωτου Προµηθευτή από τους υπόλοιπους Προµηθευτές που είχαν καταθέσει προσφορές. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του ΕΟΠΥΥ. ή το τυχόν διαφέρον που ήθελε προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου Προµηθευτή. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του Προµηθευτή από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά 7

8 καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που εκτελεί την απευθείας προµήθεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34 του Π 118/07. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1.- Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται σε ευρώ µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοθέντων συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής και σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες που ισχύουν για το ηµόσιο. 2.- Ειδικότερα: Μετά την οριστική παραλαβή των συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής του ΕΟΠΥΥ, θα γίνεται εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής που παραδόθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, αφού προσκοµισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α.- Τιµολόγιο του Προµηθευτή εις τριπλούν που να αναγράφει αναλυτικά τα συστήµατα ελέγχου και καταγραφής, σύµφωνα µε την από προσφορά του και τη σύµβαση και να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, β.- Εξοφλητική απόδειξη του Προµηθευτή αν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, γ.- Φορολογική Ενηµερότητα, δ.- Ασφαλιστική Ενηµερότητα, ε.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν της ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, 3. Τα τιµολόγια θα υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον Προµηθευτή (3% ΜΤΠΥ, 2,4% ΟΓΑ + ΧΑΡΤ. επί του ΜΤΠΥ, 0,25% υπέρ του ηµοσίου και 0,30% υπέρ του ΤΑΥΥΕ δηλ. σύνολο κρατήσεων 3,622%). Κάθε τιµολόγιο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το Ν.2198/ Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τα έξοδα εκτέλεσης της Εντολής Πληρωµής. 8

9 ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΡΗΤΡΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο Προµηθευτής εγγυάται και δηλώνει ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του Προµηθευτή από την Επιτροπή Παραλαβής µε την υποχρέωση του Προµηθευτή στο διάστηµα αυτό µε δικές του δαπάνες να προβαίνει σε επισκευή ή αντικατάσταση τµήµατος ή και ολόκληρου του συστήµατος, εφόσον έχει υποστεί βλάβες ή φθορές ή παλαίωση που δεν οφείλεται σε λανθασµένες ενέργειες χειρισµού των συστηµάτων, καθώς. Ο προµηθευτής δηλώνει ρητά ότι µετά το πέρας της εγγύησης η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της από προσφοράς του. Σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων και για κάθε περίπτωση ξεχωριστά το Σ του ΕΟΠΥΥ επιβάλλει µε απόφασή του, κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης και επιβολή προστίµου βάσει του άρθρου 32 του Π 118/07. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Παράβαση οποιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας σύµβασης, οριζοµένων όλων ως ουσιωδών από ένα εκ των συµβαλλοµένων παρέχει το δικαίωµα στον άλλο να καταγγείλει αζηµίως την συµβατική σχέση µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση του αντισυµβαλλόµενου προ δυο (2) µηνών. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο Προµηθευτής ευθύνεται για κάθε ζηµιά σε πρόσωπα ή πράγµατα ή εγκαταστάσεις του ΕΟΠΥΥ ή βλάβη που ήθελε συµβεί σε υπαλλήλους ή επισκέπτες του ΕΟΠΥΥ (εξαιρουµένων των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Προµηθευτή), αν τέτοια βλάβη, ή απώλεια, ή ζηµιά προκληθεί κατά 9

10 οποιονδήποτε τρόπο από την εγκατάσταση ή την συντήρηση ή την χρήση των συστηµάτων ελέγχου και καταγραφής, ή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του Προµηθευτή ή των υπαλλήλων του, σχετική µε τη σύµβαση, την ευθύνη όλων αυτών φέρει ο Προµηθευτής ο οποίος είναι υποχρεωµένος για την αποκατάσταση κάθε άµεσης ή έµµεσης θετικής ή αποθετικής ζηµιάς σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αναλαµβάνει επίσης ανεπιφύλακτα, την αστική ευθύνη για την πληρωµή πλήρους αποζηµίωσης έναντι του προσωπικού της και σε τρίτους, ως συνέπεια σωµατικών βλαβών ή θάνατο που ήθελε προκληθεί από την όπως παραπάνω, ή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του Προµηθευτή ή των υπαλλήλων του, σχετική µε την σύµβαση. Ως τρίτοι θεωρούνται και οι υπάλληλοι του Οργανισµού. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας κάθε συστήµατος ελέγχου και καταγραφής ή του κάθε τµήµατος αυτών, τον έχει ο Προµηθευτής µέχρι της εγκατάστασής τους σε πλήρη και καλή λειτουργία (Πρωτόκολλο Παραλαβής) στον ΕΟΠΥΥ. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΕΟΠΥΥ. και ο Προµηθευτής δηλώνουν µε την παρούσα ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε κάθε διαφορά, αµφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν ήθελε προκύψει από και εξ αφορµής της παρούσας σύµβασης, να επιλύεται µε βάση την καλή πίστη. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν καταστεί εφικτό, αποκλειστικά αρµόδια για κάθε διαφορά µεταξύ των µερών, από και εξ αφορµής της παρούσας, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρµοστέο το Ελληνικό ίκαιο. 10

11 Η παρούσα σύµβαση περιέχει όλες τις συµφωνίες των συµβαλλοµένων µερών και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από τα δύο µέρη. Επί της παρούσας σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2286/95, του Π.. 118/2007, το άρθρο 83 του Ν. 2362/95, τα άρθρα 1 και 2 του Π.. 38/2007 (Φ.Ε.Κ. 33/ ), οι όροι των αρ. 48/101/ , 168/105/ αποφάσεων του.σ. του ΕΟΠΥΥ. ως και η από τεχνικοοικονοµική προσφορά του Προµηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Αυτά αφού συνοµολόγησαν τα συµβαλλόµενα µέρη, µε την ιδιότητα µε την οποία, κάθε ένα από αυτά παρίσταται, συντάχθηκε η παρούσα, έλαβε δε ένα εκ των ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 11

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15 Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. Καρόλου 1, Τ.Κ 10437 Αθήνα, ΑΦΜ 997475133, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 124936201000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : 6.744,40 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : 6.744,40 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Θέµα : «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα