ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ 3PROC ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Όλ. Ραπτοπούλου Γιαννιτσά Αρ.πρωτ.Λ2/οικ.7980 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 45/203 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Πρόχειρος Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες ( ) ,00 με ΦΠΑ (45.000,00 για το Νοσοκομείο Γιαννιτσών και ,00 για το Νοσοκομείο Έδεσσας) Χαμηλότερη τιμή Όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και Β ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ:

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 45/203 Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του ν. 2286/995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 9, τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 8/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 50/ ) 3. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/Εκ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α 64/ ). 4. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 8/ ), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 34/ ). 6. Τις διατάξεις του ν. 2955/0 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256/2--200). 7. Τις διατάξεις του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες στην εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 202/ ), άρθρο 356 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 5 του Κ.Π.Δ.). 8. Τις διατάξεις του ν. 2362/995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/ ). 9. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204/ ). 0. Τη διάταξη του άρθρoυ 24 τoυ Ν.298/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις».. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 68/ ). 2. Τις διατάξεις του ν. 2522/997 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 78, τ. Α ). 3. Το π.δ. 66/ προσαρμογής της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ΕΚ της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 38Α). 4. Το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/ ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την 2

3 εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». 5. Την αρ. 3567/ ΚΥΑ «περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 202». 6. Την αρ. πρωτ. 688/ εγκύκλιο της Ε.Π.Υ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 202 πιστώσεις » 7. Την αρ.πρωτ. 5805/ Υπουργική απόφαση «ορισμός φορέων διενέργειας διαγωνισμών ΠΠΥΥ έτους 202». 8. Την αρ. 35/ απόφαση Διοικητή της 3 ης ΥΠΕ «περί χορήγησης εξουσιοδότησης υλοποίησης διαγωνισμών από το ΠΠΥΥ έτους Την αρ. 5 η / θέμα 7 ο απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης προκήρυξης διαγωνισμών από το ΠΠΥΥ 202. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες ( )» για το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ και αναλυτικά ,00 για το Νοσοκομείο Γιαννιτσών και ,00 για το Νοσοκομείο Έδεσσας από πιστώσεις των Νοσοκομείων. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νοσοκομείο Γιαννιτσών Γραφείο Προμηθειών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 2:00 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ Ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Α. Οι συμμετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν:. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και των αδικημάτων: της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο Τομέα, και ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις 3

4 κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. Επίσης ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ότι ειναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν τελούν, τα νομικά πρόσωπα, υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση. 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται όλους τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. Β του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του π.δ. 8/2007. Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 8/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 8/ Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το ποινικό μητρώο προσκομίζεται για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ). 2. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού ή ισοδύναμης διαεπαγγελματικής οργάνωσης. 3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι: Α) δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Β) δεν τελούν υπό εκκαθάριση, κοινή ή ειδική. Γ) δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων την επιχείρηση που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π) και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 4

5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του πρόχειρου διαγωνισμού, επί ποινή απορρίψεως, θα προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών-εγγράφων, ως περιγράφονται ανωτέρω, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς του, την ματαίωση της κατακύρωσης που έγινε στο όνομα του και την επιλογή του επόμενου μειοδότη από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 2 Ο (Xρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς και χρόνος ισχύος των προσφορών). Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφημένη σε δυο αντίγραφα (τεχνική και οικονομική) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και θα φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου ήτοι: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ». γ) Ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α) Τα ζητούμενα από το άρθρο ο στοιχεία. β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, prospectus κλπ. τοποθετούνται σε χωριστό φραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. γ) Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Επισημαίνεται ότι οι τιμές των οικονομικών προσφορών επί ποινή απόρριψης πρέπει να είναι εναρμονισμένες με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ., όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του ν. 398/ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε (50) ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δε γίνονται δεκτές. 7. Με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ή να περιέλθουν στο Νοσοκομείο (γραφείο προμηθειών) με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δηλαδή ημέρα Τρίτη και ώρα Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 5

6 9. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο καθώς επίσης και για μέρος των προσφερομένων ειδών ΑΡΘΡΟ 3 Ο (Εγγυήσεις). Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, το ύψος της οποίας θα καλύπτει το 0% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα υπερβαίνει κατά δυο μήνες τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών. 2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 4 Ο (Προσφερόμενη τιμή). Οι τιμές να δίνονται σε για κάθε μονάδα είδους, για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου στις αποθήκες του Νοσοκομείου, θα περιλαμβάνουν τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής. 3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5 Ο (Χρόνος ισχύος σύμβασης) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει έως την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. ΑΡΘΡΟ 6 Ο (Παράδοση των ειδών). Η παράδοση των ειδών θα γίνει το αργότερο εντός 30 (τριάντα) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στους χώρους που θα υποδειχτούν από τα Γραφεία Πληροφορικής των Νοσοκομείων Γιαννιτσών και Έδεσσας με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 2. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη, μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. ΑΡΘΡΟ 7 Ο (Χρόνος πληρωμής - κρατήσεις). Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε χρονικό διάστημα μέχρι (30) ημερών μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωση της 6

7 Επιτροπής παραλαβής περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις επί της καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ: Μ.Τ.Π.Υ,5%, χαρτόσημο 2,40% επί του Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 2% όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/ ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.298/94 φόρος εισοδήματος. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 30 ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ 66/2003 (ΦΕΚ 38 Α ) «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». ΑΡΘΡΟ 8 Ο (Αξιολόγηση προσφορών κατακύρωση διαγωνισμού). Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα ληφθεί υπόψη: α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης β) ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί γ) η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό δ) η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια ειδών ή και ιδιαίτερων αναγκών του Νοσοκομείου. 2. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων αυτής το ύψος της οποίας θα καλύπτει το 0% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., διαφορετικά κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα υπερβαίνει κατά δυο μήνες τον χρόνο ισχύος της σύμβασης. 3. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 και του Π.Δ. 8/2007. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 0 Ο. Τα τεύχη των διακηρύξεων και τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με 7

8 ευθύνη του υποψηφίου προμηθευτή. Το τεύχος της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διεύθυνση :www.gng.gr. ΑΡΘΡΟ Ο (Γενικά) Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν τa συνημμένa: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Κατάσταση ειδών και ποσοτήτων) των Νοσοκομείων Γιαννιτσών και Έδεσσας και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Σχέδιο σύμβασης). Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 8

9 (ανήκει στη διακήρυξη 45/203) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (προϋπολογισμός ,00) A) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ: 5) Διαθεσιμότητα : 99% Case : Mini ή Midi Tower CPU : Intel Core i5 3.2GHz Μνήμη cache : 6MB L3 RAM : 6GB DDR3 600MHz Ελεγκτής Αποθήκευσης : SATA HDD : 500GB Οπτική μονάδα : DVD±RW Κάρτα Δικτύου : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Κάρτα Γραφικών : 256ΜΒ Θύρες : Serial Slots : 3 χ PCIeχ, χ PCIeχ6 Power Supply : 300 Watt Λειτουργικό : Windows 8 Professional Edition Greek Πληκτρολόγιο : USB Mouse : USB Optical Πρότυπα : ENERGY STAR qualified, Greenguard Εγγύηση : 3 έτη Β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ: 30) Διαθεσιμότητα : 99% Case : Mini ή Midi Tower CPU : Intel Core i3 3.3GHz Μνήμη cache : 3MB L3 RAM : 4GB DDR3 600MHz Ελεγκτής Αποθήκευσης : SATA HDD : 250GB Οπτική μονάδα : DVD±RW Κάρτα Δικτύου : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Κάρτα Γραφικών : 256ΜΒ Θύρες : Serial Slots : 3 χ PCIeχ, χ PCIeχ6 9

10 Power Supply : 300 Watt Λειτουργικό : Windows 7 Professional Edition Greek Πληκτρολόγιο : USB Mouse : USB Optical Πρότυπα : ENERGY STAR qualified, Greenguard Εγγύηση : 3 έτη ΟΘΟΝΗ Τεχνολογία : LED Μέγεθος : 20 Ανάλυση : 600 x 900 Απεικόνιση : 6:9 Βήμα κουκίδας : 0.3mm Φωτεινότητα οθόνης : 250 cd/m² Αναλογία Αντίθεσης εικόνας : 000: Χρόνος Απόκρισης : 5ms Χρώματα : 6.7 εκατομμύρια Είσοδος σήματος : DVI-D, VGA Δυνατότητα κλίσης : ΝΑΙ Κατανάλωση ενέργειας : 25 Watt Πρότυπα : ENERGY STAR 5.0, TCO 5.0 Γ) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ: 6) Τύπος εκτυπωτή Τύπος εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης Μνήμη Ανάλυση εκτύπωσης Μηνιαίος κύκλος εργασιών Συνδέσεις Λειτουργικό Γλώσσα Τροφοδοσία Χαρτιού Μέγεθος χαρτιού : Laser : Μονόχρωμη : 28 ppm : 32 MB : 600 x 600 dpi : σελίδες : x USB 2.0 x Ethernet : Windows 2000/XP/Vista/7/8 : PCL5c, PCL6, Postscript3 : 250 φύλλα : Α4 Δ) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ: 4) Τύπος εκτυπωτή : Laser Τύπος εκτύπωσης : Έγχρωμη Ταχύτητα εκτύπωσης : 8 ppm Α4 Μνήμη : 256 MB Ανάλυση εκτύπωσης : 600 x 600 dpi Μηνιαίος κύκλος εργασιών : σελίδες Συνδέσεις : x USB 2.0 x Ethernet Λειτουργικό : Windows 2000/XP/Vista/7/8 Γλώσσα : PCL5c, PCL6, Postscript3 Τροφοδοσία Χαρτιού : 250 φύλλα Μέγεθος χαρτιού : Α4 Η Επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών 0

11 Τσαμαδιάς Ιωάννης ΠΕ Πληροφορικής Δάλλας Μιχαήλ ΔΕ Διοικητικού Μεταξάς Κωνσταντίνος ΔΕ Διοικητικού ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (προϋπολογισμός ,00 ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ Η/Υ Γραφείου εργοστασιακού τύπου επώνυμα Επεξεργαστής Intel i Μνήμη DDR3 4GB Σκληρό δίσκο 500GB DVD-RW 6 Μητρική που να υποστηρίζει τα ανωτέρω και επιπλέον: PCI-E slot, 2 PCI slot, SATA3 στα 6Gbps για SSD δίσκους, εξόδους USB 3.0, Onboard GLAN, ήχο, κάρτα γραφικών Λειτουργικό σύστημα windows 7 professional GR Πληκτρολόγιο ελληνικό, ποντίκι 2 ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ 5'' Επεξεργαστής Intel i Μνήμη DDR3 4GB Σκληρό δίσκο 500GB 4 GLAN, WiFi 802.g/n Λειτουργικό σύστημα windows 7 ή 8 (7 κατά προτίμηση) 3 ΟΘΟΝΕΣ 9 Λόγος διαστάσεων: 4:3 (εάν είναι δυνατό) Μεγ. ανάλυση: 280:024 Απόκριση: 5ms 30 Σύνδεση: D Sub Τροφοδοσία: 220V με απευθείας καλώδιο χωρίς εξωτερικό μετασχηματιστή 4 ΟΘΟΝΗ 24 Τύπος: LED Μεγ. ανάλυση: 920:080 Απόκριση: 5ms Σύνδεση: D Sub, DVI-D Τροφοδοσία: 220V με απευθείας καλώδιο χωρίς εξωτερικό μετασχηματιστή 5 UPS UPS Line Interactive 800VA 6 6 Ποντίκια οπτικά USB 35 7 Πληκτρολόγια ελληνικά USB 0 8 PRINT SERVERS Υποστηριζόμενα λειτουργικά: Windows XP/7 6

12 Πρωτόκολλα Δικτύου: TCP/IP Διαχείριση: Windows-Based Setup (PSAdmin), Web Management Θύρες: RJ-45, USB 2.0 Υποστηριζόμενα λειτουργικά: Win XP, 7, 8 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ A4 ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Τεχνολογία εκτύπωσης: laser (μονόχρωμο) Ταχύτητα εκτύπωσης = ή > 8 σελ./λεπτό 9 Ανάλυση εκτύπωσης = ή > 600dpi Συνδεσιμότητα: usb Υποστηριζόμενα λειτουργικά: Win XP, 7, 8 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ A4 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή display και μενού πάνω στον εκτυπωτή για άμεση απόδοση IP Τεχνολογία εκτύπωσης: laser (μονόχρωμο) 0 Ταχύτητα εκτύπωσης = ή > 20 σελ./λεπτό Ταχύτητα αντιγραφής = ή > 20 σελ./λεπτό Ανάλυση εκτύπωσης = ή > 200x200 dpi Συνδεσιμότητα: Ethernet, usb Υποστηριζόμενα λειτουργικά: Win XP, 7, 8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥΣ Ταχύτητα Εκτύπωσης: 36 σελίδες Α4 το λεπτό Χρόνος ης εκτύπωσης: μικρότερος από 6,9 Χρόνος προθέρμανσης: μικρότερος από 9 Μέγεθος χαρτιού: A6-A4 Βάρος Χαρτιού: g/m2 Χωρητικότητα Χαρτιού: x 500 φύλλα & Bypass 00 φύλλων Χωρητικότητα Χαρτιού Εξόδου: 250 φύλλα Επεξεργαστής: στα 466MHz Ανάλυση: 200x600dpi Μνήμη: 256ΜΒ Σύνδεση: USB 2.0, Ethernet 0/00base-TX Εκτυπωτικές Γλώσσες: PCL5e, PCL6, PS3, PDF Λειτουργικά Συστήματα: Win 2003/XP/Vista/Win7/Server 2008, Mac OS ( x), Mac OS (0.2 ή μεταγενέστερο), MetaFrame XP Citrix Presentations Server 3.0 or later Μονάδα Τροφοδοσίας Φακέλων χωρητικότητας 60 φακέλων ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 2 Τροφοδοτικά H/Y 450W με ακροδέκτες ata και sata 3 BARCODE SCANΝERS Τύπος Scanner: Χειρός, Ενσύρματο. Τεχνολογία Ανάγνωσης: Laser D (Υποστηρίζει όλους τους κώδικες D συμπεριλαμβανομένου και τον GS DataBar). Υποστήριξη ΕΑΝ-3. Imager Sensor: CCD Solid-State. Πηγή φωτός: Illumination, Red LED Array 640 nm. Λόγος Αντίθεσης (σε εκτύπωση): 5% (ελάχιστο). Ταχύτητα Ανάγνωσης: 256 reads/sec (μέγιστο). Ανάλυση: 0.00 mm/ 4 mils (μέγιστη). Δυνατότητες Διασύνδεσης: USB

13 Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 έως 55 βαθμοί Κελσίου. Αντοχή Σε Υγρασία: έως 90% σχετική υγρασία Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη EAN3 barcode. Για την επιλογή του μοντέλου να επικοινωνήσετε απαραιτήτως με την εταιρεία OR-CO A.E. τηλ προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα του scanner με την εφαρμογή. 4 ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT 5e (KOYTA 305μ.) Πολύκλωνο 4 ζεύγη πλεγμένα, 24 AWG 5 ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT 6 (KOYTA 305μ.) Μονόκλωνο 4 ζεύγη πλεγμένα, 23 AWG 6 CLIPS ETHERNET CAT 5 RJ45 αρσενικά CLIPS ETHERNET CAT 6 RJ45 αρσενικά ANTIVIRUS Avira Server Security με τριετή άδεια χρήσης 5 9 SWITCH 6-port Ταχύτητα: Gbps 5 Θύρες: 6 x 0/00/000 autonegotiation 20 SWITCH 8-port Ταχύτητα: Gbps 5 Θύρες: 8 x 0/00/000 autonegotiation 2 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Rmax: 20 MΩ, με κλιμακες 7 DC V max : 000 V με κλίμακες 5 AC V max : 700 V με κλίμακες 4 DCA max : 20 A με κλίμακες 4 ACA max : 20 A με κλίμακες 3 CAPmax: 20 μf με κλίμακες 5 Freq max: 20 KHZ με κλίμακα Ψηφία : 3. /2 " Οθόνη : LCD, 6 X 26 mm Buzzer : NAI Mέτρησης διόδου : NAI Μέτρηση transistor: NAI Τροφοδοσία : Mπαταρία 9V 22 TESTER ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Για 8p8c (RJ-45), 8p8c Shielded (RJ-45), 6p4c (RJ-) Αναγραφή Μετρήσεων και στην Κεντρική Μονάδα και στο Τερματικό Ενσωματωμένη Γεννήτρια Τόνου για την ανίχνευση του καλωδίου Ελεγχος UTP, FTP, BNC Ελεγχος για Βραχυκύκλωμα, Σπασμένο Καλώδιο και Λάθος συνδεσμολογία Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας Crossover Pin: NAI Straight: NAI 23 FIREWALL H/W Stateful Inspection throughput: Gbps 3

14 IPS throughput: 250 Mbps χωρίς έξτρα h/w module Ταυτόχρονες συνδέσεις: Συνδέσεις ανά δευτερόλεπτο: Packets per second (64 byte): DES/AES VPN throughput: 200Mbps Site-to-site and IPsec IKEv client VPN user sessions: 250 AnyConnect or clientless VPN user sessions: 250 Cisco Cloud Web Security users: 00 VLANs: 50 Integrated I/O: 6-port 0/00/000 Expansion I/O: 6-port 0/00/000 or 6-port GE (SFP) DVD RECORDER IDE Σύνδεση IDE Ταχύτητα εγγραφής: DVD-R: 24x DVD RECORDER SATA Σύνδεση SATA Ταχύτητα εγγραφής: DVD-R: 24x ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ PCI-E Μνήμη GB Έξοδοι: D-SUB Τοποθέτηση: PCI Express BARCODE PRINTERS Σύνδεση: Παράλληλη, Σειριακή, usb Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 4,09 Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική Ανάλυση: 203dpi Μνήμη: 52ΚΒ flash, 256KB SRAM Πάχος ετικέτας: 0,003 έως 0,0075 Πλάτος ετικέτας: έως 4,25 Γραμματοσειρές και Σετ Χαρακτήρων: Standard Fonts: 5 bitmapped, expandable 8x Sets: International character sets supporting the following code pages: DOS: 437, 737, 850, 85, 855, 857, 860, 86, 862, 863, 865, 866, 869 Windows: 250, 25, 252, 253, 254, 255, 256, 257 Barcode Σύμβολο: Linear Bar Codes: Code 39, Code 28 (A, B or C user selectable/auto select), UCC/EAN-28, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A with 2 and 5 add on, Plessey, POSTNET, German Post, Japanese Postnet Για την επιλογή του μοντέλου να επικοινωνήσετε απαραιτήτως με την εταιρεία OR-CO A.E. τηλ προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα του printer με την εφαρμογή LIS. 28 Σκληρός δίσκος για server HP Proliant ML370G5 SAS 46GB

15 Χωρητικότητα: 46GB Σύνδεση: SAS Στροφές: 0000rpm4 29 FAX Laser Λειτουργίες: fax, εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση Ανάλυση εκτύπωσης: 200x200dpi Ανάλυση fax: 300x300dpi Ταχύτητα modem: 33,6 kbps 2 Χαρτί: Α4 Αυτόματος Τροφοδότης: ΝΑΙ Σύνδεση: Ethernet, usb Συμβατότητα: Win XP, Win 7 30 Κασέτες backup LTO 2 Χωρητικότητα 200GB uncompressed/400 compressed 0 Τύπος tape drive: ΙΒΜ Ultrium LTO 2 3 Δίσκος SSD 2,5, 20GB Χωρητικότητα: >=20GB 2.5" με 2.5" to 3.5" bracket Ταχύτητα Ανάγνωσης: 560MB/s Ταχύτητα Εγγραφής: 535 MB/s Σύνδεση: SATA3 6Gbps Max Random IOPS: Εγγύηση 3 χρόνια 32 Patch Cord RJ45 to RJ45 UTP Cat6 M Patch Cord RJ45 to RJ45 UTP Cat6 2M Patch Cord RJ45 to RJ45 UTP Cat6 3M Patch Cord RJ45 to RJ45 UTP Cat6 5M UPS Line Interactive Ισχύς εξόδου >= 400VA Η μια από τις 3 πλευρές να μην υπερβαίνει τα 50mm Συντελεστής ισχύος εξόδου>=0,9 Να διαθέτει λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας (Green Power Function) αυτόματης διακοπής της παροχής ισχύος στην έξοδό του όταν η απαίτηση φορτίου ελαχιστοποιηθεί. 4 Αυτονομία στα 00W ( PC Load) με δυνατότητα επαύξησης της αυτονομίας με την προσθήκη εξωτερικής συστοιχίας συσσωρευτών >= 45 λεπτά Nα διαθέτει επαφές Επείγουσας Διακοπής Τροφοδοσίας (EPO) 37 UPS Line Interactive Rackable Ισχύς εξόδου >= 2000VA Να συμπεριλαμβάνονται οι ράγες στήριξης για το rack Να διαθέτει 8 εξόδους τύπου IEC 320 C3 για την σύνδεση φορτίων, σε δύο ομάδες ελεγχόμενης τροφοδοσίας. Συντελεστής ισχύος εξόδου>=0,9 Να διαθέτει λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας (Green Power Function) αυτόματης διακοπής της παροχής ισχύος στην έξοδό του όταν η απαίτηση φορτίου ελαχιστοποιηθεί. 3 5

16 38 Αυτονομία στα 00W ( PC Load) με δυνατότητα επαύξησης της αυτονομίας με την προσθήκη εξωτερικής συστοιχίας συσσωρευτών >= 45 λεπτά Nα διαθέτει επαφές Επείγουσας Διακοπής Τροφοδοσίας (EPO) Να υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής κάρτας δικτύου πρωτοκόλλου SNMP UPS OnLine Rackable Ισχύς εξόδου >= 3000VA Μονοφασική είσοδος/έξοδος Να συμπεριλαμβάνονται οι ράγες στήριξης για το rack Ανοχή τάσης εισόδου 20V 276V Σταθερότητα τάσης εξόδου ±% Συντελεστή ισχύος εισόδου σε πλήρη φορτίο στην έξοδο full load Να διαθέτει λειτουργία Eco-mode (High Efficiency Mode) για οικονομία στην κατανάλωση. Δηλαδή, τα φορτία κατ επιλογήν του χρήστη, θα μπορούν να τροφοδοτούνται από την κύρια παροχή μέσω του ηλεκτρονικού διακόπτη παράκαμψης και στην περίπτωση που η τάση ή συχνότητα μεταβάλλεται πέραν των προκαθορισμένων ορίων, το UPS θα επανέρχεται αυτόματα σε κανονική λειτουργία. 3 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ταταρίδης Θεόφιλος, ΤΕ Πληροφορικής 2. Πετρίδης Κυριάκος, ΤΕ Πληροφορικής 3. Παλμίδου Σωτηρία ΠΕ Διοικητικού λογιστικού 6

17 {ανήκει στην διακήρυξη 45/203} ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.... ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Σήμερα την... στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών οι αντισυμβαλλόμενοι α) αφ ενός μεν ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας, κ.... εκπροσωπώντας μ αυτήν την ιδιότητά του το Νοσοκομείο και β) αφ ετέρου..., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη την αριθ.... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας του (αριθ. διακ. 45/203), αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο, αποκαλούμενο στο εξής και χάριν συντομίας «ΧΟΡΗΓΗΤΗ» σύμφωνα με την από... προσφορά του, την υποχρέωση της προμήθειας των ειδών που αναφέρονται παρακάτω, ο δε «ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ» αναλαμβάνει την ως άνω υποχρέωση, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 30 τριάντα ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2.Οι τιμές της σύμβασης είναι δεσμευτικές για τον «ΧΟΡΗΓΗΤΗ», για όλη την διάρκεια αυτής. 3.Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά εντός των 30 ημερών που απαιτούνται από τη διακήρυξη, στους χώρους που θα υποδειχτούν από τα Γραφεία Πληροφορικής των Νοσοκομείων Γιαννιτσών και Έδεσσας με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 4. Χρόνος πληρωμής του «ΧΟΡΗΓΗΤΗ», ορίζεται τρεις (30) ημέρες από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 5.Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις επί της καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ: Μ.Τ.Π.Υ,5%, χαρτόσημο 2,40% επί του Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 2% όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/ ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.298/94 φόρος εισοδήματος. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 30 ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ 66/2003 (ΦΕΚ 38 Α ) «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 7

18 πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 6.Ο «ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ» κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του Π.Δ 8/2007 (Κ.Π.Δ) κυρώσεις, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών καθώς και σε περίπτωση παράδοσης ειδών που δεν είναι σύμφωνα με τις προσφερόμενες τεχνικές του ποιοτικές προδιαγραφές. 7.Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο χορηγητής υποχρεούται να καταθέσει στο Νοσοκομείο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ποσού... η οποία θα ισχύει δύο μήνες πλέον του χρόνου ισχύος της σύμβασης και τυχούσης παράτασης αυτής. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 8

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50522, 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 ΑΔΑ: 7Ω7Τ46ΨΖΣΠ-ΒΙΜ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:#60.000,00#

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3327710 FAX: 210-3327716 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σινογιώργου ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014 Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 26/03/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2153 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα