ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)"

Transcript

1 ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος. Το θαύµα ήταν πως συγ-χώρησε τις αµαρτίες του παραλυτικού και το σηµείο είναι που τον γιάτρεψε και σωµατικά. Το ένα αναφέρεται στήν ψυχή και το άλλο στο σώµα. Το σηµείο και το θαύµα µαζί αποτελούν την ολοκληρωµένη θεραπεία του παραλυτικού. Το πρόσωπο του παραλυτικού Ό παράλυτος δεν ήταν ένας νευρωτικός άνθρωπος που αµάρτησε βαριά κι η ενοχή του του προκάλεσε την παράλυση, όπως θα µας έλεγε ένας ψυχία-τρος. Ό άνθρωπος δεν ήταν νευρωτικός, άλλʹ αµαρτωλός και ή αρρώστια του ήταν αποτέλεσµα των συνεπειών της συγκεκριµένης του αµαρτίας. Ό Ευθύ-µιος Ζιγαβηνός λέγει πώς «πολλά των νοσηµάτων εξ αµαρτιών φύονται», δη-λαδή πολλά νοσήµατα προκαλούνται απ τις αµαρτίες. Ό Κύριος στη θερα-πεία του παραλυτικού θεραπεύει πρώτα την αιτία, πού είναι ή αµαρτία καί µε-τά το σώµα πού έπασχε από την πτώση του δυστυχισµένου αυτού ανθρώπου σε κάποιο αµάρτηµα. Οι Φαρισαίοι πιθανώς να σκεπτόντουσαν ως έξης: Ό Χριστός είναι ένας πλάνος, θεραπεύει το αφανές, δηλαδή την ψυχή πού δε φαίνεται και κανείς δεν µπορεί να διαπιστώσει, εάν αφέθησαν του αρρώστου οί αµαρτίες, ενώ αφήνει το σώµα πού είναι εµφανές καί πιο δύσκολο να θεραπευθεί «δυσχερέστερον ώοντο το σώµα θεραπεύσαι ως φαινόµενον», δηλαδή νόµιζαν πιο δύσκολο έργο είναι να θεραπευθεί το σώµα, επειδή φαίνεται (άγιος Θεοφύ-λακτος). Άλλωστε ή ψυχή του άνθρωπου πρώτα θανατώθηκε από τους βρόγ-χους της αµαρτίας καί µετά επακολούθησαν στην ανθρώπινη φύση οι ασθέ-νειες κι ό θάνατος, σύµφωνα µε τη δικαιοκρισία του Θεού. Μια σηµαντική παρατήρηση κάνει ό Θεοφάνης ό Κεραµεύς. Ό Χριστός άλλοτε κάνει το θαύµα βλέποντας την πίστη του αρρώστου, έφʹ όσον ό ασθε-νής ήταν καλά στα µυαλά του. Π.χ. στην περίπτωση των τυφλών ό Χριστός έκανε το θαύµα «κατά την πίστιν» (Ματθ. 9,29) αυτών. Άλλοτε πάλι όπως στη Χαναναία, στον Ίάειρο, στον έκατόνταρχο και σ αυτόν τον παραλυτικό έκανε το θαύµα όχι βλέποντας την πίστη των ασθενών, αλλά την πίστη αυτών πού ζητούσαν απ το Χριστό να τους κάνει καλά, «και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τώ παραλυτικώ» (Ματθ. 9,2). Οι άρρωστοι αυτοί, καί πιο ειδικά στο σηµερινό Ευαγγελικό ανάγνωσµα ό παραλυτικός, πιθανώς να µην είχαν ακέραιο το µυαλό τους στίς διάφορες λειτουργίες. Ό νους είχε έπισκοτισθεί. Ή προσφώνηση του Κυρίου Οι ευαγγελιστές Ματθαίος καί Μάρκος µας λέγουν πώς ό Χριστός, όταν είδε τον παραλυτικό, τον αποκάλεσε µε τη λέξη «τέκνον» «θάρσει, τέκνον άφέωνταί σοι αι άµαρτίαι» (Ματθ. 9,2 καί Μάρκ. 2,5). Ό ιερός Λουκάς γράφει πώς τον προσφώνησε µε τα ακόλουθα λόγια «άνθρωπε, άφέωνταί σοι αί άµαρτίαι σου» (Λουκ. 5,20). Παιδί µου, άνθρωπε µου, είναι τα πρώτα λόγια πού είπε ό Χριστός στον παραλυτικό. Ό άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας γρά-φει πώς ονόµασε τον Παραλυτικό «τέκνον», επειδή όλοι είµαστε παιδιά του Θεού, πού είναι Αυτός πού µας δηµιούργησε (τώ της δηµιουργίας λογω) ή επειδή διέγνωσε ο Χρίστος πώς ο άρρωστος Τον παραδεχόταν ως Κύριο καί Δηµιουργό. Ό άγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς µε πολλή δύναµη λόγου σχολιάζει την προ-σφώνηση αυτή του Κυρίου µας. «Ω µακαρίας προσηγορίας», ώ ευτυχισµένη προσφώνηση. Ό παραλυτικός ακούει τη λέξη «τέκνον» καί «υίοποιείται τω ούρανίω Πατρί», υιοθετείται

2 άπʹ τον ουράνιο πατέρα καί προσκολλάται στον άναµάρτητο θεό καί γίνεται κι ό ίδιος χωρίς αµαρτίες µε την άφεση των πα-ραπτωµάτων του. Παντού µέσα στην Καινή Διαθήκη φαίνεται το χάρισµα της υιοθεσίας. Όλοι εκείνοι πού έφεραν τα σηµάδια της άµαρτίας, βρήκαν το θε-ραπευτή τους. Ό Χριστός είναι ό µεγαλύτερος αδελφός µας, πού µας έκανε παιδιά του Θεού. Ή αληθινή θεραπεία των ασθενών - Πολλοί από τους ανθρώπους για διάφορες δυσλειτουργίες της ψυχής τους που έχουν αντίκτυπο καί στο σώµα τους, καταφεύγουν µονό στους ψυ-χιάτρους καί ψυχολόγους. Ή Εκκλησία δεν απορρίπτει την επιστηµονική εργασία αυτών των γιατρών. Ίσα ίσα τη θεωρεί δηµιουργική, όταν δεν εξέρ-χεται των επιστηµονικών ορίων της καί δεν καταργεί το Θεό. Ή πικρή αλήθεια είναι πώς τα διάφορα αµαρτήµατά µας δε θεραπεύονται µε τα ηρεµιστικά ούτε καί µε τίς όντως θαυµάσιες παρεµβάσεις καί αναλύσεις των ψυχολόγων καί ψυχιάτρων. Ό άνθρωπος χρειάζεται τη ζωντανή παρουσία του Κυρίου καί την άφεση των αµαρτιών του πού θα του επιφέρει µια θαυµαστή οντολογική αλλαγή στη συµπεριφορά του. Χρειάζεται να νιώσει το Χριστό ως αδελφό του καί πατέρα του. Να εµπιστευθεί τον εαυτό του στη χάρη Του µε τα µυστήρια της µετανοί-ας, της έξοµολογήσεως καί της θείας Ευχαριστίας. Αδελφοί µου, Ή παρουσία του Χριστού στον άνθρωπο, πού έχει αποφασίσει να αλλάξει ζωή, πολύ γρήγορα φέρνει την ειρήνη στην ψυχή του καί του χαρίζει την ασφάλεια καί µια µόνιµη πνευµατική κατάσταση χωρίς ανασφάλειες καί φο-βίες. Αυτήν τη θεραπεία ας επιδιώξουµε. Άρχιµ.Ί.Δ.Φ. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. θʹ 1-8) Έχε θάρρος, παιδί µου Τώ καιρώ έκείνω, έµβάς ό Ιησούς εις το πλοϊον, διεπέρασε, και ήλθεν είς την ιδίαν πάλιν. Και ιδού, προσέφερον αύτώ παραλυτικόν, επί κλί-νης βεβληµένον και ίδών ο Ιησούς την πίσπν αυτών, είπε τω παραλυτικώ Θάρσει, τέκνον. άφέωνταί σοι αι άµαρτίαι σου. Και ιδού, τινές των Γραµµατέ-ων είπον εν έαυτοίς Ούτος βλασφηµεί. Και ιδών ό Ιησούς τάς ενθυµήσεις αυτών, είπεν Ίνα τι ύµείς ένθυµείσθε πονηρά εν ταίς καρδίαις υµών; Τί γαρ εστίν ευκοπώτερον, ειπείν Άφέωνταί σοι αί άµαρτίαι ή ειπείν Έγειραι και περιπατεί; Ίνα δε είδήτε, ότι έξουσίαν έχει ό Υιός του άνθρωπου επί της γης άφιέναι αµαρτίας τότε λέγει τω παραλυτικώ Εγερθείς άρον σου την κλίνην, και ύπαγε εις τον οίκον σου. Και εγερθείς, άπήλθεν εις τον οίκον αυτού. Ίδόντες δε οί όχλοι έθαύµασαν, και έδόξασαν τον Θεόν, τον δόντα έξουσίαν τοιαύτην τοις άνθρώποις. Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής Εκείνο τον καιρό, µπήκε ό Ιησούς σε πλοιάριο, πέρασε απέναντι και ήλθε στη δική του πόλη. Και του έφεραν έναν παράλυτο, ξαπλωµένο σ ένα κρεβά-τι. Ό Ιησούς, όταν είδε την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος, παιδί µου. Σου συγχωρούνται οι αµαρτίες σου». Καί µερικοί από τους γραµµα-τείς είπαν µέσα τους: «Αυτός βλασφηµεί». Ό Ιησούς, επειδή κατάλαβε τίς σκέψεις τους, είπε: «Γιατί σκέπτεστε πονηρά µέσα στην καρδιά σας; Τι είναι ευκολότερο, να πω «Σου συγχωρούνται οί αµαρτίες σου» ή να πω, «Σήκω επά-νω και περπάτα»; Άλλά για να µάθετε ότι ό Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αµαρτίες επί της γης», - τότε λέγει στον παράλυτο, «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Αυτός σηκώθηκε καί πήγε στο σπίτι του. Όταν

3 είδε αυτό ό κόσµος, θαύµασε καί δόξασε τον θεό, πού έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπασµα) Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤ ΨΑΛΜΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤ ΨΑΛΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤ ΨΑΛΜΟ «Κύριε µη τω θυµώ σου ελέγξης µε, µηδέ τη οργή σου παιδεύσης µε». Όταν ακούσεις θυµό και οργή του Θεού, λέγει ο άγιος Χρυσόστοµος, µη νοµίσεις κάτι το ανθρώπινο. Οι λέξεις που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ

O ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ O ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος από τους βασιλείς της Ρώµης που δέχτηκε τον χριστιανισµό. Την εποχή που αυτός βρέθηκε αντιµέτωπος µε τα πολυάριθµα στρατεύµατα του Μαξέντιου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Ιουλίου Σάββατο απόγευμα ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Ιδού, ίσταµαι εις την θύραν και κρούω, εάν τις ακούση της φωνής µου, και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(1) ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Ή ΑΓΑΠΗ

(1) ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Ή ΑΓΑΠΗ (1) ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Ή ΑΓΑΠΗ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχθραν θέλω στήσει αναµέσον σου και της γυναικός, και αναµέσον του σπέρµατός σου και του

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα (1) προηγούµενη σελίδα είναι ο Μεγάλος Σταυρός από την ιερά µονή Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού Οµόδους

Η εικόνα (1) προηγούµενη σελίδα είναι ο Μεγάλος Σταυρός από την ιερά µονή Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού Οµόδους Ο Σταυρός Στα ρωµαϊκά χρόνια ο σταυρός εθεωρείτο σύµβολο τιµωρίας, ντροπής και κατάρας. Εκεί επάνω σταύρωναν τους εγκληµατίες για να πεθάνουν µέσα σε φρικτούς πόνους. Πάνω στο σταυρό κάρφωσαν και τον Ιησού

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων

Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων Μελέτιος, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων Εισήγηση στο Θεολογικό Συνέδριο επί τη 150ετηρίδι από της γεννήσεως του αγ. Νεκταρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Το Πρωτείο του πάπα και η κοσμική του δύναμη. Ο Ρωμαίος ποντίφηξ σύμφωνα με την Α Σύνοδο του Βατικανού (1870) έχει «την πλήρη και υπέρτατη εξουσία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το προβλημα του κακου κατα την Ορθοδοξη Θεολογια

Το προβλημα του κακου κατα την Ορθοδοξη Θεολογια Το προβλημα του κακου κατα την Ορθοδοξη Θεολογια Το πρόβλημα εάν ο άνθρωπος είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο όν, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι παλαιό. Τόσο η θεολογία όσο και

Διαβάστε περισσότερα