για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις."

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης ηµεροµηνιών διεξαγωγής του διαγωνισµού της διακήρυξης 07/2010 για την παραχώρηση χρήσης τµήµατος λιµενικής ζώνης Πειραιά, για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις. αριθµός απόφασης: 89 Α. Η διαµόρφωση νέου χρονοδιαγράµµατος για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού της διακήρυξης 07/2010 για την παραχώρηση χρήσης τµήµατος λιµενικής ζώνης Πειραιά, για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, ως εξής: 1) Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 08/10/2012 ηµέρα ευτέρα, ώρα 10:00 στα γραφεία της /νσης Έργων του ΟΛΠ. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ.18538, Πειραιάς). 2) Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών: 15/10/2012 ηµέρα ευτέρα, ώρα 10:00 στα γραφεία της /νσης Έργων του ΟΛΠ. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ.18538, Πειραιάς). 3) Τελική ηµεροµηνία υποβολής διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόµενους: 24/09/2012 4) Τελική ηµεροµηνία αποστολής απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής επί των διευκρινίσεων: 28/09/2012 5) Παραλαβή της διακήρυξης και λειτουργία γραφείου παρουσίασης δεδοµένων (data room), έως: 2/10/2012 ΘΕΜΑ: Ένσταση της εταιρείας 2π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. κατά της αριθ. 11/2012 διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας δεκαοκτώ (18) καινούργιων πετρελαιοκίνητων περονοφόρων µηχανηµάτων. αριθµός απόφασης: 92 Α. Η αποδοχή της ένστασης της εταιρείας 2π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. όσον αφορά το άρθρο της αριθ. 11/2012 διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια δεκαοκτώ (18) καινούργιων πετρελαιοκίνητων περονοφόρων µηχανηµάτων, µε την απαλοιφή του όρου : «θα είναι κατασκευασµένα σε χώρα µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, µε την οποία η Κοινότητα έχει συνάψει, σε πολυµερή ή διµερή πλαίσια, συµφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των Κοινοτικών επιχειρήσεων, στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας και της Ελλάδας, έναντι τρίτων χωρών». Β. Η αποδοχή εν µέρει της ένστασης της εταιρείας 2π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. όσον αφορά στο άρθρο και συγκεκριµένα ως εξής: 1) την απόρριψη της ένστασης σχετικά µε την απαίτηση προσκόµισης πιστοποιητικού ISO του εργοστασίου κατασκευής. 2) την αποδοχή της ένστασης σχετικά µε την απαίτηση προσκόµισης οπωσδήποτε πιστοποιητικού ISO από τον προµηθευτή.

2 Γ. Η επανάληψη του διαγωνισµού µε µερική τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πλωτού ναυπηγήµατος «A/K AΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» ΝΠ 9082, που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισµού ως άγονου και επανάληψής του. αριθµός απόφασης: 93 Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πλωτού ναυπηγήµατος Α/Κ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΝΠ 9082 που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. Β. Η κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και την επανάληψή του µε τιµή εκκίνησης ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πλωτού ναυπηγήµατος Ρ/Κ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΠ 4578, που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισµού ως άγονου και επανάληψής του. αριθµός απόφασης: 94 Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πλωτού ναυπηγήµατος Ρ/Κ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΠ 4578 που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. Β. Η κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και την επανάληψή του µε τιµή εκκίνησης ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πλωτού ναυπηγήµατος «/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισµού ως άγονου και επανάληψής του. αριθµός απόφασης: 95

3 Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πλωτού ναυπηγήµατος /Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΠ 3630 που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. Β. Η κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και την επανάληψή του µε τιµή εκκίνησης ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πλωτού ναυπηγήµατος «Φ/Γ BEΛΙΣΑΡΙΟΣ», που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισµού ως άγονου και επανάληψής του. αριθµός απόφασης: 96 Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πλωτού ναυπηγήµατος Φ/Γ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ ΝΠ 2320 που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. Β. Η κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και την επανάληψή του µε τιµή εκκίνησης ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δεύτερου επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πλωτού ναυπηγήµατος Ε/Γ-Ο/Γ «ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1», που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισµού ως άγονου. αριθµός απόφασης: 97 Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δεύτερου επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πλωτού ναυπηγήµατος Ε/Γ- Ο/Γ ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1», που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. (Μώλος Κράκαρη Α. Βασιλειάδη). Β. Η κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και την επανάληψή του µε τιµή εκκίνησης

4 ΘΕΜΑ: Παραλαβή της προµήθειας και εγκατάστασης ειδικών καθισµάτων χειριστών και εξοπλισµού inverters για τις 4 Γ/Γ Super Post Panamax. αριθµός απόφασης: 98 1) Η µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας και εγκατάστασης ειδικών καθισµάτων καµπινών χειριστών και εξοπλισµού inverters για τις 4 Γ/Γ Super Post Panamax, µέχρι τις , για λόγους αντικειµενικούς, που εν τέλει εξυπηρέτησαν και τους δύο συµβαλλόµενους, δηλαδή και τον ΟΛΠ και την προµηθεύτρια εταιρεία. 2) το από πρακτικό της επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής υλικών και εργασιών της εν λόγω προµήθειας. 3) η πληρωµή του υπόλοιπου ποσοστού της συµβατικής αξίας, σύµφωνα µε την 15/2011 σύµβαση µεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ZPMC Co LTD, υπό την προϋπόθεση ότι η προµηθεύτρια εταιρεία θα δηλώσει ρητά ότι δεν έχει και δεν διατηρεί ουδεµία απαίτηση σε βάρος του ΟΛΠ Α.Ε. για οποιοδήποτε λόγο και αιτία προέρχεται από την ανάθεση και εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης. ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού Νο2 τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης και λειτουργίας των µηχανηµάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατικών Σταθµών Εξωτερικού του Κεντρικού Λιµένα Πειραιά. αριθµός απόφασης: 99 1) το Πρακτικό Νο2 τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης και λειτουργίας των µηχανηµάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατικών Σταθµών Εξωτερικού του Κεντρικού Λιµένα Πειραιά. 2) η συνέχιση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού µε την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των εταιριών «G4S AVIATION & PORT SECURE SOLUTIONS S.A.» και «BRINK S SECURITY SERVICES S.A.» που έγιναν αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση. ΘΕΜΑ: Μετάθεση του χρόνου παράδοσης των τεσσάρων (4) καινούριων ΟΣΜΕ KALMAR από την εταιρεία «CARGOTEC FINLAND OY».. αριθµός απόφασης: 100 Εγκρίθηκε: η µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας τεσσάρων (4) καινούριων ΟΣΜΕ KALMAR τύπου ESC 350W, από την εταιρεία «CARGOTEC FINLAND OY» κατά ένα µήνα, ήτοι µέχρι τις 16/09/2012, για αντικειµενικούς λόγους που αφορούν τον ΟΛΠ και την προµηθεύτρια εταιρεία.

5 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού Νο2 τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης και λειτουργίας των µηχανηµάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατικών Σταθµών Εξωτερικού του Κεντρικού Λιµένα Πειραιά. αριθµός απόφασης: 101 1) το Πρακτικό Νο2 τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης και λειτουργίας των µηχανηµάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατικών Σταθµών Εξωτερικού του Κεντρικού Λιµένα Πειραιά. 2) η συνέχιση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού µε την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των εταιριών «G4S AVIATION & PORT SECURE SOLUTIONS S.A.» και «BRINK S SECURITY SERVICES S.A.» που έγιναν αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση. ΘΕΜΑ: Προσφυγή των Εταιριών ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ & ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ κατά της 85/ απόφ..σ. ΟΛΠ Α.Ε. αριθµός απόφασης: 102 Εγκρίθηκε: Η απόρριψη της αριθµ / προσφυγής της ένωσης των εταιριών ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ & της αριθµ / προσφυγής της ένωσης εταιριών ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ κατά της αριθµ. 85/ απόφασης ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΠ Α.Ε., σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ / γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισµού µε αρ. διακήρυξης 02/2012. ΘΕΜΑ: Απόρριψη της από 2/5/2012 ένστασης της εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ. αριθµός απόφασης: 103 Εγκρίθηκε: Η απόρριψη της από ένσταση της εργοληπτικής εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ αναδόχου του έργου: «ιαπλάτυνση κρηπιδώµατος στον λιµένα Αλών» κατά της διόρθωσης από την Υπηρεσία του 10ου λογαριασµού του εν λόγω έργου, που αφορά αποκλειστικά την χρησιµοποίηση και µειωτικών συντελεστών αναθεώρησης των εργασιών.

6 ΘΕΜΑ: Απόρριψη της από 10/04/2012 ένστασης της εταιρείας J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. αριθµός απόφασης: 104 Εγκρίθηκε: Η απόρριψη της από ένσταση της εργοληπτικής εταιρείας J & P ΑΒΑΞ Α.Ε., αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι ΣΕΜΠΟ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ» κατά της διόρθωσης από την Υπηρεσία του 23ου λογαριασµού του εν λόγω έργου, που αφορά αφενός τον ορισµό του δευτέρου τριµήνου του 2008 ως τρίµηνο εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης του έργου, αφετέρου την χρησιµοποίηση και µειωτικών συντελεστών αναθεώρησης κάποιων συµβατικών κονδυλίων. ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση λόγω συνταξιοδότησης αναπληρωµατικού µέλους Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΟΛΠ ΑΕ. αριθµός απόφασης: 110 Εγκρίθηκε: Ο ορισµός του Μιχαήλ Μιχαλόπουλου, ως αναπληρωµατικού µέλους, του τακτικού µέλους του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, Χαρίλαου Πολυγένη, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος λόγω συνταξιοδότησής, Σταµάτη Βήχου, για το υπόλοιπο της θητείας του ( ). ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Κανονισµού ικαιωµάτων επί πλοίων στη Λιµενική Περιοχή Του ΟΛΠ ΑΕ». αριθµός απόφασης: 112 Α. Η αντικατάσταση της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του Κανονισµού και Τιµολόγια στη Λιµενική Ζώνη του ΟΛΠ ΑΕ ως ακολούθως: «Γ Απαλλαγές Απαλλάσσονται από την καταβολή των ανωτέρω χρεώσεων τα κάτωθι πλοία / πλωτά ναυπηγήµατα: 1. Τα ανήκοντα κατά κυριότητα ή χρήση σε αρχηγούς ξένων κρατών. 2. Τα πολεµικά γενικώς και τα βοηθητικά αυτών σκάφη, εφόσον καταπλέουν στο λιµένα για εθιµοτυπική επίσκεψη. 3. Τα πολεµικά και κρατικά µη εµπορικά (εκπαιδευτικά κ.λπ.) πλοία, ελληνικά ή ξένα, που καταπλέουν στη λιµενική περιοχή του ΟΛΠ. 4. Τα χρησιµοποιούµενα από τους αναδόχους εργολάβους, για την εκτέλεση έργων του ΟΛΠ Α.Ε. H απαλλαγή αυτή για κάθε χρησιµοποιούµενο πλοίο /πλωτό ναυπήγηµα ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση των λιµενικών έργων και εφόσον προηγουµένως, µε αίτηση του αναδόχου εργολάβου και µετά από εισήγηση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, εγκριθεί από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΟΛΠ Α.Ε.

7 5. Τα αλιευτικά ολικής χωρητικότητας µέχρι 150 ΚΟΧ, κατά τον χρόνο της παραµονής τους στα κρηπιδώµατα της Ιχθυόσκαλας του Λιµένα Ηρακλέους, των δικαιωµάτων παραβολής ή πρυµνοδέτησης (παρ. 2, άρθρ. 6, Ν / 65 Περί Ιχθυοσκαλών). 6. Τα πλοία / πλωτά ναυπηγήµατα που καταπλέουν και παραµένουν επ αγκύρα για παροχή διαφόρων ταχείας φύσεως εξυπηρετήσεων (παραλαβή εφοδίων, αλλαγή πληρώµατος κ.λπ.), εφόσον η παραµονή τους δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες. 7. Τα παραµένοντα στη Λιµενική Ζώνη κρατικά, µη εµπορικά, πλοία / πλωτά ναυπηγήµατα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες προστασίας και ασφάλειας του λιµένα (π.χ. σκάφη του Λιµενικού Σώµατος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ.λπ.). 8. Άλλες κατηγορίες πλοίων, που καταπλέουν στη λιµενική περιοχή του ΟΛΠ, εφόσον µεταφέρουν εµπορεύµατα ή άλλα πράγµατα που ανήκουν σε ιεθνείς Οργανισµούς Ανθρωπιστικές, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Ιδρύµατα κ.λπ., και προορίζονται για την παροχή βοήθειας σε πληγείσες περιοχές. Η απαλλαγή ή ο περιορισµός των τελών και δικαιωµάτων θα γίνεται µετά από έγκριση του αρµόδιου Υπουργείου, µετά από αίτηση των κατά περίπτωση ενδιαφερόµενων. 9. Πλοία πλωτά ναυπηγήµατα που εκποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2881/2001, ο πλειοδότης αυτών απαλλάσσεται από την καταβολή των δικαιωµάτων παραµονής του εκποιηθέντος πλοίου-πλωτού ναυπηγήµατος για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία καταβολής του τιµήµατος και µέχρι την αποµάκρυνση του από την Λιµενική Περιοχή του ΟΛΠ. Η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται για χρονικό διάστηµα πέραν των τριών µηνών, περαιτέρω δε παραµονή θα επιβαρύνεται µε τις χρεώσεις αρχικού κανονικού τιµολογίου και όχι µε το τιµολόγιο αυθαίρετης παραµονής.» B. Η διαγραφή της λέξης «µόνο» από την πρώτη πρόταση της παραγράφου 4, του κεφαλαίου Α του άρθρου 3 του Κανονισµού και Τιµολόγια στη Λιµενική Ζώνη του ΟΛΠ ΑΕ, καθώς και από την πρώτη πρόταση της παραγράφου 9 του Άρθρου 6. Γ. Οι ακόλουθες αλλαγές: - Στα Άρθρο 3, στις παραγράφους 1 & 2 διαγράφονται οι τίτλοι Μεταφοράς Επιβατών και Μεταφοράς Εµπορευµάτων. - Στα Άρθρο 3, στις παραγράφους 1.3 και 2.3 ο τίτλος διαµορφώνεται σε Φορτηγά και Λοιπά Πλωτά Ναυπηγήµατα. ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση του «Τιµολογίου Νο 3 Παροχής Υπηρεσιών για εργασίες φορτοεκφόρτωσης, διακίνησης και αποθήκευσης εµπορευµατοκιβωτίων του ΟΛΠ ΑΕ» - Τιµολόγηση Transshipment Εµπορευµατοκιβωτίων συνεργαζόµενων Ναυτιλιακών Εταιρειών.. αριθµός απόφασης: 113 Α. Η συµπλήρωση διευκρίνιση επί της παραγράφου 8, του κεφαλαίου Α - Κανονικών Αµοιβών, της Ενότητας ΙΙ - Τρόπος και βάση Υπολογισµού του Τιµολογίου Νο 3 Παροχής Υπηρεσιών για εργασίες φορτοεκφόρτωσης, διακίνησης και αποθήκευσης Ε/Κ του «Κανονισµού και Τιµολόγια για εργασίες Φορτοεκφόρτωσης, Αποθήκευσης Εµπορευµάτων και Παροχής Υπηρεσιών προς τους επιβάτες και οχήµατα του ΟΛΠ ΑΕ» ως ακολούθως:

8 «Τα Transshipment διακινούµενα µέσω προκυµαίας εµπορευµατοκιβώτια άλλων εταιρειών τα οποία µεταφέρονται για λογαριασµό και µε έξοδα των ναυτιλιακών εταιρειών οι οποίες είτε έχουν συνάψει ειδικές συµβάσεις είτε έχουν υπαχθεί στο ειδικό τιµολόγιο Μεγάλων Πελατών, να προσµετρώνται από 01/01/2012, στη συνολική ετήσια διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων τους και η τιµολόγηση να γίνεται µε τις ισχύουσες για αυτές χρεώσεις εφόσον: α) ιαπιστωθεί στο όνοµα ποίας εταιρείας εκδόθηκαν οι σχετικές φορτωτικές (Bill of Lading) ή κατατεθεί σχετική δήλωση, ταυτόχρονα µε την κατάθεση δηλωτικού εισαγωγής ή εξαγωγής, στην οποία να αναφέρονται τα σχετικά εµπορευµατοκιβώτια. β) Ο συνολικός αριθµός των προαναφερόµενων εµπορευµατοκιβωτίων δεν υπερβαίνει το 5% των συνολικών κινήσεων µεταφόρτωσης της εταιρείας ανά πλοίο, σε αντίθετη περίπτωση για το υπερβάλλον ποσοστό να ισχύουν οι χρεώσεις του Α Κεφαλαίου- Κανονικές αµοιβές του Τιµολογίου Νο 3 - Παροχής Υπηρεσιών για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης, ιακίνησης και Αποθήκευσης Εµπορευµατοκιβωτίων». ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Συµβολαίου Συντήρησης (Παροχής Εγγυηµένου Επιπέδου ιαθεσιµότητας (SLA) του έργου P-MIS αριθµός απόφασης: 116 Α. Η παροχή υπηρεσιών Συντήρησης (Παροχής Εγγυηµένου Επιπέδου ιαθεσιµότητας (SLA)), από την εταιρεία «Intrasoft International S.A.», για διάστηµα 2 ετών, ήτοι για το διάστηµα από έως , σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Ενότητα Γ της ως άνω εισήγησης, έναντι του συνολικού ποσού των ,43, πλέον ΦΠΑ 23%. Β. Με την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης (βλ. υπόδειγµα.5.5 της ιακήρυξης), σύµφωνα µε τα άρθρα Β.5.1 και Β.5.4 παρ. 4 της ιακήρυξης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του αντίστοιχου ετήσιου τιµήµατος της Σύµβασης Συντήρησης, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Γ. Μετά τη λήξη της διετούς συντήρησης, η Σύµβαση Συντήρησης (Παροχής Εγγυηµένου Επιπέδου ιαθεσιµότητας (SLA)), θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, έως και πέντε (5) έτη, µε τίµηµα κατά έτος, σταθερό και σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι «Εξοπλισµός και Λογισµικό Πληροφορικής», που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ως άνω εισήγησης.. Το συνολικό τίµηµα των ,43, θα κατανεµηθεί σε είκοσι τέσσερις 24 µηνιαίες δόσεις, το καταβαλλόµενο δε κατά µήνα ποσό, θα είναι σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ «Ανάλυση Υπηρεσιών ιετίας», που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης. Ε. Στη Σύµβαση SLA θα περιλαµβάνονται και θα αναλύονται, όλες οι Υπηρεσίες που η Εταιρία προσφέρει, δηλαδή ανάλογα µε τις παρεχόµενες κατά την Παραγωγική Λειτουργία και την περίοδο της Εγγύησης του Νέου ΟΠΣ. Αν οι παρεχόµενες στη Σύµβαση SLA υπηρεσίες διαφοροποιούνται, αυτό θα πρέπει να τελεί υπό την έγκριση του ΟΛΠ. ΣΤ. Στα πλαίσια της Σύµβασης Συντήρησης, η Εταιρία υποχρεούται να εξασφαλίσει στον ΟΛΠ όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλιστούν: Η υψηλή ιαθεσιµότητα του Νέου ΟΠΣ (>=99,99%)

9 Οι χρόνοι αποκατάστασης προβληµάτων των συστηµάτων Οι χρόνοι αποκατάστασης προβληµάτων των λογισµικών συστηµάτων Οι χρόνοι αποκατάστασης προβληµάτων των λογισµικών εφαρµογών Οι χρόνοι απόκρισης των λογισµικών εφαρµογών όπως αναφέρονται στις παραγράφους , , του Παραρτήµατος 3.2 «Προσφερόµενες Υπηρεσίες» της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου στα πλαίσια του ιαγωνισµού και αφορούν την υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. Ζ. Ο ΟΛΠ, διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα της επέκτασης της ισχύος της σύµβασης συντήρησης µε τους ίδιους όρους για τρία (3) έτη (3 ετήσιες ανανεώσεις), µετά τη λήξη της πενταετούς Σύµβασης Συντήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση της Intrasoft International S.A., 2 µήνες πριν τη λήξη ισχύος της Σύµβασης Συντήρησης (SLA) και µε ετήσιο τίµηµα, το οποίο θα προκύψει µετά από διαπραγµάτευση των εµπλεκοµένων µερών. (βλ. ενότητα Γ του Παραρτήµατος Γ της ιακήρυξης Νο 3/2008). Η. Ο ΟΛΠ, διατηρεί το δικαίωµα µε έγγραφη και µονοµερή δήλωση προς τον Ανάδοχο, να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιαδήποτε προϊόντα (H/W ή S/W) αναπροσαρµόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης σύµφωνα µε τους επί µέρους πίνακες Παράρτηµα Ι «Εξοπλισµός και Λογισµικό Πληροφορικής» Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα συµβαλλόµενα µέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώµατα που θα είχαν, εάν το συγκεκριµένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση. Αν το συγκεκριµένο προϊόν αφορά έτοιµο λογισµικό, τότε οι όροι συντήρησης θα είναι ανάλογοι µε την πολιτική του αντίστοιχου κατασκευαστή. (βλ. ενότητα Γ της ιακήρυξης Νο 3/2008). Θ. Η οργανωτική δοµή του Έργου περιλαµβάνει: - τον Υπεύθυνο Έργου (Project Manager) του Αναθέτοντος Φορέα και τον Υπεύθυνο Έργου (Project Manager) του Αναδόχου και - τους Τεχνικούς Υπευθύνους των Συµβαλλοµένων Ι. Κατά τη φάση υπογραφής της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει σχετική επιστολή µε την οποία θα ορίζεται ο υπεύθυνος Έργου διαχείρισης της σχετικής Σύµβασης. Αντιστοίχως ο ΟΛΠ, θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τον δικό του υπεύθυνο Έργου. ΙΑ. Τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους: Παναγόπουλο Θεόδωρο, Κουτσογεωργόπουλο Κωνσταντίνο, Γκίλα Αντώνη ΙΒ. Η πληρωµή του δικαιούχου θα γίνεται σε µηνιαία βάση, µετά την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής, από την ως άνω επιτροπή. ΙΓ. Την εξουσιοδότηση της ιεύθυνσης Πληροφορικής και ικτύων για την επικαιροποίηση όλων των επιµέρους συµβατικών αντικειµένων µέχρι την τελική υπογραφή της σύµβασης. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισµού Εργασίας Υπαλλήλων Παραλαβής Εµπορευµατοκιβωτίων.

10 αριθµός απόφασης: 121 Α. Η εξουσιοδότηση προς τον κ. Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο όπως συστήσει επιτροπή προκειµένου να επεξεργαστεί τον Κανονισµό Εργασίας Υπαλλήλων παραλαβής και παράδοσης εµπορευµάτων Λιµένα και Προλιµένων Πειραιά, υπό το πρίσµα του Ν. 3119/2011, όπως ισχύει και των συγχρόνων λειτουργικών αναγκών του λιµένος και των χρηστών του. Η επιτροπή να έχει ολοκληρώσει το έργο της έως 30/9/2012. Β. η τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισµού Εργασίας Υπαλλήλων παραλαβής και παράδοσης εµπορευµάτων Λιµένα και Προλιµένων Πειραιά, µε την προσθήκη παρ. 7 σύµφωνα µε την οποία: «7.Η ΟΛΠ ΑΕ, για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων ναυτιλιακής εταιρείας µε την οποία έχει συνάψει σύµβαση ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς µεγάλου πελάτη, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και Τιµολόγια της ΟΛΠ ΑΕ, µπορεί να προσλαµβάνει σηµειωτές για την καταµέτρηση / σηµείωση (tallying). Στην περίπτωση αυτή η απασχόληση και αµοιβή των σηµειωτών θα από την ΟΛΠ ΑΕ, θα γίνεται µε ειδική συµφωνία µεταξύ της ΟΛΠ ΑΕ και των σηµειωτών». Γ. Η εξουσιοδότηση προς τον κ. Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΟΛΠ ΑΕ για την κατάρτιση της ειδικής συµφωνίας που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο.

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982195 2015-08-20

15PROC002982195 2015-08-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.20 15:17:55 EEST Reason: Location: Athens ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΜΛΔ46Ψ8ΟΝ-ΠΚΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡ.Φ.187 /2012 Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡ.Φ.187 /2012 Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα: Προµηθειών Πληροφορίες :.Αναγνωστόπουλος ιεύθυνση: Ακαδηµίας 40, 101-74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 3694 445 e-mail d.anagnostopoulos@tpd.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια & εγκατάσταση διαδραστικού συστήµατος. παρακολούθησης ναυτιλιακών συχνοτήτων κινδύνων» (E- GMDSS)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια & εγκατάσταση διαδραστικού συστήµατος. παρακολούθησης ναυτιλιακών συχνοτήτων κινδύνων» (E- GMDSS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια & εγκατάσταση διαδραστικού συστήµατος επικοινωνίας στα πλαίσια του έργου «Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Τόπος Έργου ΠΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΠΑ ΑΕ) ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 15/04/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2753 Αριθµ. Σχεδ. : 866 Αριθµ. Φακ. : ARGES ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013 1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013 Για την αναβάθµιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Τεύχος Διαδικασίας- Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα