Ετήσιο Δελτίο Χρήσης Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις"

Transcript

1 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007

2 HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS

3 HELLENIC SEAWAYS ΕΤΗΣΙO ΔΕΛΤΙO ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Ιούνιος 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου II. III. IV. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και εταιρική βάση για τη χρήση 2007 V. Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες για τη χρήση 2007 VI. Ο Στόλος του Ομίλου τον Ιούνιο 2008 VII. Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούνιο 2008 VIII. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

4 I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ *

5 II. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανωνύµου Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανωνύµου Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοικήσεως για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του Ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο Ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσιάσεως των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.

6 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του οµίλου κατά την 31η εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµιακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3, και 107 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Aριθμ. Μητρώου Σ.ΟΕ.Λ. 125 A Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ A ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς τ η ς Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΟΣΤΙ ΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 125 Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα

7 III. ΈΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡHΣΗ 2007 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας παρουσιάζει και υποβάλλει στην κρίση σας τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στις εταιρικές και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε ιδιαίτερη όµως έµφαση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το έτος 2007 αποτελεί χρονιά σταθµό για την Εταιρεία µας, αφού ενίσχυσε την παρουσία της στις γραµµές της ακτοπλοΐας µε τη δροµολόγηση δύο νεότευκτων πλοίων δίνοντας έµφαση στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα βελτίωσε εντυπωσιακά τα οικονοµικά της αποτελέσµατα, αφού τόσο τα λειτουργικά της κέρδη όσο και τα καθαρά µετά από φόρους κέρδη έφθασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 1. Η θέση της Εταιρείας στην αγορά Τα συνολικά στοιχεία της µεταφορικής κίνησης του Οµίλου για το 2007 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: % Αριθµός πλοίων Μέσος όρος ηλικίας πλοίων 16,8 17,3 ιαδροµές ,6% Επιβάτες ,9% Οχήµατα & ίκυκλα ,8% Φορτηγά ,5% Τα µερίδια αγοράς, αλλά και οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία στην ακτοπλοΐα, αποτυπώνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: Πειραιάς/Ραφήνα/Λαύριο/Ηράκλειο Κυκλάδες Σύνολο πλοίων Αριθµός πλοίων HSW Μερίδιο Αγοράς Επιβατών % Πειραιάς Χίος Μυτιλήνη % Πειραιάς Χανιά % Πειραιάς Σαρωνικός % Βόλος/Αγ. Κωνσταντίνος Σποράδες % Σύνολο % Εκτός από την ακτοπλοΐα, ο Όµιλος δραστηριοποιήθηκε και το έτος 2007 µε επιτυχία σε διεθνείς γραµµές µέσω της θυγατρικής HELLENIC SEAWAYS CARGO Ν.Ε. στη γραµµή Κορίνθου Βενετίας (µεταφορά ασυνόδευτων φορτηγών µε πλοία Ro Ro) και µέσω της ναύλωσης τριών πλοίων της µητρικής εταιρείας (δύο Ro Ro και ενός Ε/Γ Ο/Γ) σε τρίτους.

8 2. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για τη χρήση Η χρήση 2007 είναι η πρώτη χρήση που οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρµόσθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στις Σηµειώσεις των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος τους. Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου έφτασε τα 182,33 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση κατά 10,2% σε σχέση µε τη χρήση Παρά το σχηµατισµό έκτακτων προβλέψεων ποσού 3,58 εκατ. για την πλήρη κάλυψη των επίδικων απαιτήσεων από πρώην πλοιοκτήτες, τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 33,00 εκατ. (από 25,45 εκατ. για το έτος 2006) σηµειώνοντας αύξηση 29,6%. Η σηµαντική αυτή αύξηση οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: Στην ένταξη στο στόλο της εταιρείας τριών νέων πλοίων, του φορτηγού -οχηµαταγωγού CELTIC SUN (υπό µετονοµασία σε Hellenic Sailor), του νεότευκτου επιβατηγού οχηµαταγωγού ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ και του µεγαλύτερου επιβατηγού οχηµαταγωγού πλοίου µας ΑΡΙΑ ΝΗ. Στη βελτίωση των πληροτήτων στα υπόλοιπα πλοία του στόλου (ταχύπλοα και συµβατικά) ως αποτέλεσµα της ορθολογικότερης διάταξης των δροµολογίων τους, αλλά και της ανταπόκρισης του επιβατικού κοινού στην πολιτική ανανέωσης του στόλου που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Στην επιτυχηµένη σύναψη συµβολαίων αντιστάθµισης κινδύνου τιµών καυσίµων, η οποία εξασφάλισε στην εταιρεία τιµές µειωµένες σε σχέση µε αυτές που ίσχυσαν στην αγορά. Τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 17,38 εκατ. έναντι κερδών 10,16 εκατ. της χρήσης 2006, σηµειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 71%. Τέλος, αντίστοιχα αυξήθηκαν και τα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή και ανήλθαν σε 0,22 ανά µετοχή έναντι 0,13 ανά µετοχή στη χρήση Το προτεινόµενο από το ιοικητικό Συµβούλιο, στην τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, µέρισµα ανέρχεται σε 0,08 ανά µετοχή. 3. Στοιχεία Ισολογισµού και Ταµιακών Ροών για τη χρήση 2007 Η καθαρή θέση του Οµίλου ανήλθε σε 228,11 εκατ. από 208,37 εκατ. το έτος 2006, αυξηµένη κατά 9,5%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στα κέρδη της χρήσης. Το σύνολο του πάγιου ενεργητικού ανήλθε σε 373,57 εκατ. έναντι 325,41 εκατ. στη χρήση 2006 (αύξηση 14,8%) µετά την αποπεράτωση των πλοίων υπό κατασκευή. Σηµειώνουµε ότι παρά τη χρηµατοδότηση της αγοράς/κατασκευής των νέων πλοίων (προσθήκη εννέα πλοίων την τριετία ) ο µακροπρόθεσµος δανεισµός του οµίλου παρέµεινε σε σχετικά χαµηλά επίπεδα ( 167,47 εκατ. την 31/12/2007) και όπως προκύπτει από όλους τους σχετικούς δείκτες, η κεφαλαιακή δοµή του οµίλου συνεχίζει να είναι από τις ισχυρότερες του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό πως ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης (σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια) ανερχόταν την 31/12/2007 σε 0,87, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό για εταιρεία έντασης κεφαλαίου. Επίσης ο δείκτης κάλυψης τόκων από το λειτουργικό αποτέλεσµα του Οµίλου (σχέση EBITDA προς καθαρούς χρεωστικούς τόκους) ανερχόταν την 31/12/2007 σε 5,30, επίπεδο που αποδεικνύει τη ρευστότητα του Οµίλου και την άνεση στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών του. Η κατάσταση ταµιακών ροών του Οµίλου αναδεικνύει τη σηµαντική ιδία συµµετοχή στη χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος κατά τη χρήση Συγκεκριµένα, οι επενδυτικές ταµιακές εκροές των 58,0 εκατ. χρηµατοδοτήθηκαν κατά 35,8 εκατ. από ίδια κεφάλαια ( 28,6 εκατ. από τις λειτουργικές ροές της χρήσης και 7,2 εκατ. από ταµιακά διαθέσιµα) και κατά 22,2 εκατ. από νέο τραπεζικό δανεισµό.

9 4. Σηµαντικά γεγονότα χρήσης 2007 Τον Ιανουάριο, µετά το πέρας της µετασκευής του, το πλοίο τύπου Ro Ro CELTIC SUN ναυλώθηκε στο εξωτερικό. Στα πλαίσια της ναύλωσης αυτής συνεχίζει και την τρέχουσα χρήση να εκτελεί δροµολόγια για λογαριασµό της ισπανικής εταιρείας TRANSMED στη γραµµή Βαλένθια Κανάριοι Νήσοι. Τον Ιούνιο η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αναχρηµατοδότηση του δανεισµού της µε σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους 154 εκατ., διάρκειας δέκα ετών, το οποίο καλύφθηκε από Ελληνικές και ξένες τράπεζες. Οι όροι του δανείου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και ευνοϊκότεροι για την εταιρεία έναντι εκείνων των αναχρηµατοδοτούµενων δανείων, γεγονός που µειώνει σηµαντικά το χρηµατοοικονοµικό κόστος του Οµίλου. Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε η ναυπήγηση του ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ, αδελφού πλοίου του ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ, το οποίο εντάχθηκε στο στόλο της Εταιρείας. Το πλοίο µήκους 141 µέτρων, αναπτύσσει υπηρεσιακή ταχύτητα 26 µιλίων και µπορεί να µεταφέρει επιβάτες και 418 οχήµατα. Το Σεπτέµβριο ολοκληρώθηκε η µετασκευή και δροµολογήθηκε το πολυτελές ΑΡΙΑ ΝΗ, το ένατο κατά σειρά πλοίο που εντάσσεται στο στόλο της Hellenic Seaways τα τελευταία τρία χρόνια. Το πλοίο αυτό είναι το µεγαλύτερο του στόλου µας, έχει µήκος 196 µέτρα, υπηρεσιακή ταχύτητα 25 µιλίων και µεταφορική δυναµικότητα επιβατών και 640 Ι.Χ. οχηµάτων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία προέβη στην πώληση έξι παλαιών της πλοίων (Εξπρές Αθηνά, Εξπρές Απόλλων, Εξπρές Αφροδίτη, Σαρωνικός, Αίας και Flying Dolphin VIII), τα οποία δεν εντάσσονταν πλέον στον επιχειρησιακό σχεδιασµό της. Το συνολικό έσοδο από τις πωλήσεις αυτών των πλοίων ανήλθε σε 10,3 εκατ. και το λογιστικό αποτέλεσµα τους σε κέρδη 3,14 εκατ. Το εκέµβριο ο Όµιλος παρέλαβε το φορτηγό οχηµαταγωγό πλοίο HELLENIC MASTER (πρώην Silkeborg), αδελφό του πλοίου µας CELTIC SUN. Πρόκειται για το πέµπτο Ro Ro που εντάσσεται στο στόλο του Οµίλου και µετά τη µετασκευή του θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή δραστηριότητα του Οµίλου. Το εκέµβριο η Hellenic Seaways ψηφίστηκε ως «H καλύτερη Εταιρεία της Χρονιάς για την Επιβατηγό Ναυτιλία» στα ναυτιλιακά βραβεία της Lloyd s List. Επιπλέον στην ίδια εκδήλωση απονεµήθηκε στο νεότευκτο πλοίο µας Νήσος Χίος, το βραβείο του «Καλύτερου Πλοίου της Χρονιάς». Τα βραβεία αυτά είναι η αναγνώριση της ηγετικής παρουσίας της Εταιρείας στην ελληνική ακτοπλοΐα και η επιβράβευση της δέσµευσής της για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών µέσα από την ανάπτυξη και συνεχή ανανέωση του στόλου της. Το εκέµβριο η Κυπριακή εταιρεία Sea Star Capital Plc προέβη στην απόκτηση µετοχών της Εταιρείας και έγινε η µεγαλύτερη µέτοχός της µε ποσοστό 34,70% του µετοχικού της κεφαλαίου. Αποτελεί δε µαζί µε την δεύτερη µεγαλύτερη µέτοχο ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε., οι οποίες κατέχουν το 33,35% του µετοχικού της κεφαλαίου, τους δύο βασικούς µετόχους της Εταιρείας Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος Η Εταιρεία και ο Όµιλος εκτίθενται στους παρακάτω χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: (α) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, δεδοµένου ότι υπάρχει µεγάλη διασπορά των απαιτήσεών της από πελάτες.

10 (β) Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία και ο Όµιλος διαθέτουν επαρκή ταµιακά υπόλοιπα και έχουν διαθέσιµα επαρκή όρια τραπεζικών πιστώσεων που δεν έχουν χρησιµοποιήσει. 10 (γ) Κίνδυνος συνθηκών αγοράς Ο Εταιρεία και ο Όµιλος εκτίθενται στους κινδύνους µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, των επιτοκίων και των τιµών των καυσίµων, οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσµατα και τις ταµιακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για την Εταιρεία και τον Όµιλο µε δεδοµένες τις υψηλές ταµιακές ροές και τις ενέργειες αντιστάθµισης στις οποίες προβαίνει περιοδικά και ανάλογα µε τις συνθήκες αγοράς η Εταιρεία και ο Όµιλος. 6. Σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης Τον Ιανουάριο 2008, το πλοίο µας HELLENIC VOYAGER (πρώην OCEAN TRAILER) µετά τη λήξη της ναύλωσής του σε τρίτο, προστέθηκε στη γραµµή εµπορευµατικών µεταφορών Κορίνθου Βενετίας ως τρίτο πλοίο επιτυγχάνοντας σηµαντική ενίσχυση της παρουσίας µας στην εν λόγω γραµµή. Το Φεβρουάριο 2008 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος όλων των εταιρειών του Οµίλου για τις χρήσεις Κατά συνέπεια όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του οµίλου µέχρι και τη χρήση 2006 έχουν καταστεί οριστικές. Το Φεβρουάριο 2008, το πλοίο µας ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ανανέωσε τη ναύλωσή του σε κρατική εταιρεία των Αζορών (Πορτογαλία) και για την περίοδο του καλοκαιριού του Η εταιρική κοινωνική ευθύνη Ενσωµατώνοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην επιχειρησιακή της στρατηγική, η Εταιρεία µας επιχειρεί να επιφέρει µια ευεργετική επίδραση στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο που επηρεάζει. Με όραµα µια µακροπρόθεσµη πολιτική σε όφελος γενικότερα της κοινωνίας και ειδικότερα των κατοίκων των νησιών µας, η Εταιρεία χαράσσει την κοινωνική της δράση στηρίζοντας τη σε πέντε βασικούς πυλώνες, ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στους ανθρώπους της. Σε αυτό το πλαίσιο προωθήσαµε και αυτή τη χρονιά µια σειρά από ενέργειες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, µεταξύ των οποίων αναφέρουµε ενδεικτικά: Τ η διακίνηση µε τα πλοία µας περισσότερων των επιβατών, που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες µε δωρεάν ή µειωµένο εισιτήριο. Την προσφορά ως ελάχιστο δείγµα ευαισθησίας και συµπαράστασης προς τα θύµατα των πληγεισών από τις καταστροφικές πυρκαγιές περιοχών. Την έµπρακτη υποστήριξη αθλητικών και πολιτιστικών σωµατείων µε χορηγίες αλλά και µε τη δωρεάν µεταφορά των µελών τους. Τη συνεργασία µε τη περιβαλλοντική οργάνωση «ΜΟΜ» η οποία υλοποιεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις για την προστασία της θαλάσσιας φώκιας. Τη συµµετοχή στο πρόγραµµα του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για τη µελέτη µείωσης εκποµπής ρύπων και καυσαερίων. Την πιστοποίηση µε το ειδικό πιστοποιητικό προστασίας περιβάλλοντος «Green Star» των πλοίων µας ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ και ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ από τον ιταλικό νηογνώµονα RINA.

11 8. Οι προοπτικές της Εταιρείας και του Οµίλου Η Εταιρεία µας επέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί κατά την παρελθούσα χρήση σε επίπεδο οικονοµικών αποτελεσµάτων και µεριδίων αγοράς και παράλληλα έκανε σηµαντικά βήµατα στην ανάπτυξη και ανανέωση του στόλου της. Όσον αφορά την τρέχουσα χρήση, αρνητικός παράγοντας για την πορεία των οικονοµικών της αποτελεσµάτων αποτελεί η εξέλιξη των τιµών του πετρελαίου. υστυχώς οι τιµές των ναυτιλιακών καυσίµων που χρησιµοποιούν τα πλοία µας ακολούθησαν έντονα αυξητική τάση, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, καθόσον είναι αυξηµένες κατά 65% σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Παρά όµως την αρνητική αυτή εξέλιξη, η ιοίκηση πιστεύει ότι µε την ανανέωση του στόλου της ευρίσκεται σε ισχυρότερη θέση για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς. Έχει εµπιστοσύνη στην προοπτική της Εταιρείας και προσβλέπει στη συνέχιση της ανοδικής της πορείας. Παράλληλα, η ιοίκηση εξετάζει συνεχώς τις εξελίξεις των αγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και µελετά πιθανές επενδύσεις αγοράς ή ναυπήγησης νέων πλοίων σε συνάρτηση µε τις εξελίξεις αυτές, έχοντας ως στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της Εταιρείας και του Οµίλου στις αγορές που δραστηριοποιείται και την επέκταση της παρουσίας της σε νέες αγορές. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Από τα στοιχεία που σας εκθέσαµε παραπάνω αλλά και από τις Οικονοµικές Καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου, µπορείτε να διαµορφώσετε πλήρη εικόνα σε ό,τι αφορά τις εργασίες και την πορεία τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου για τη χρήση Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2008 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βεβαίωση Η παρούσα ενοποιηµένη έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 5 σελίδες είναι αυτή που µνηµονεύεται στην Έκθεση Ελέγχου µε ηµεροµηνία 21 Μαρτίου 2008 επί των οικονοµικών καταστάσεων της Ανωνύµου Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ» της 31ης εκεµβρίου Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008 Aριθμ. Μητρώου Σ.ΟΕ.Λ. 125 A Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ A ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς τ η ς Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΟΣΤΙ ΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 125 Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα

12 IV. ΕΤHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚEΣ ΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡHΣΗ 2007 ( ) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) 12 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» στη συνεδρία της 20ης Μαρτίου Κωνσταντίνος Κληρονόµος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ισολογισµός Οµίλου Ισολογισµός Εταιρείας Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης Οµίλου Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης Εταιρείας Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Οµίλου Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας Κατάσταση ταµιακών ροών Οµίλου Κατάσταση ταµιακών ροών Εταιρείας Σηµειώσεις στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Γενικό πλαίσιο Νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών Χρήση κρίσεων και εκτιµήσεων της ιοίκησης Ενοποίηση Βάση Ενοποίησης Θυγατρικές ιεταιρικές συναλλαγές Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων Λειτουργικές µισθώσεις Χρηµατοοικονοµικά µέσα Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Απαιτήσεις από πελάτες ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα Ενυπόθηκα τραπεζικά ή οµολογιακά δάνεια Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Αποθέµατα Μετοχικό κεφάλαιο Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Αναγνώριση εξόδων ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

14 14 4. ιαχείριση κεφαλαίου Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κεφαλαίου Θεσµικές υποχρεώσεις διαχείρισης κεφαλαίου Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Ενυπόθηκα δάνεια Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους Λοιπές προβλέψεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από παράγωγα αντιστάθµισης κινδύνων ουλευµένα έξοδα και έσοδα εποµένων χρήσεων Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Κέρδη (ζηµίες) από πωλήσεις πλοίων Φόροι εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Ενδεχόµενες απαιτήσεις Πίνακες συµφωνιών ιδίων κεφαλαίων και αποτελεσµάτων µεταξύ των προηγούµενων λογιστικών προτύπων και ΠΧΠ Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Απαιτήσεις Υποχρεώσεις συνδεδεµένων µερών Ενδοεταιρικές πωλήσεις αγορές Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών Ανάλυση ευαισθησίας Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού... 71

15 HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS 15

16 Ισολογισµός Οµίλου Σηµειώσεις Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , ,02 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , , ,40 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , ,94 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , ,36 Αποθέµατα , , ,15 Απαιτήσεις από πελάτες , , ,59 Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία , , , , , ,51 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα , , ,50 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,37 16 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,73 Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , ,00 ιαφορά υπέρ το άρτιο , , ,16 Λοιπά αποθεµατικά , , ,15 Αποτελέσµατα εις νέο , ,47 ( ,17) Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής , , ,14 ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , ,14 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Ενυπόθηκα δάνεια , , ,52 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους , , ,91 Λοιπές προβλέψεις , , ,00 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων , , ,43 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , ,59 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις , , ,16 Υποχρεώσεις από παράγωγα αντιστάθµισης κινδύνων ουλευµένα έξοδα και έσοδα εποµένων χρήσεων 23 0, ,88 0, , , ,41 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων , , ,16 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,59 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , ,73

17 Ισολογισµός Εταιρείας Σηµειώσεις Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , ,02 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , , ,05 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες , , ,52 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , ,47 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , ,06 Αποθέµατα , , ,19 Απαιτήσεις από πελάτες , , ,02 Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία , , , , , ,51 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα , , ,60 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,75 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,81 17 Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο , , ,00 ιαφορά υπέρ το άρτιο , , ,16 Λοιπά αποθεµατικά , , ,15 Αποτελέσµατα εις νέο ,62 ( ,72) ( ,30) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , ,01 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Ενυπόθηκα δάνεια , , ,89 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους , , ,67 Λοιπές προβλέψεις , , ,00 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων , , ,56 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , ,50 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις , , ,43 Υποχρεώσεις από παράγωγα αντιστάθµισης κινδύνων ουλευµένα έξοδα και έσοδα εποµένων χρήσεων 23 0, ,88 0, , , ,31 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων , , ,24 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,80 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , ,81

18 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης Οµίλου 18 Σηµειώσεις Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , , ,38 Κόστος πωληθέντων 26 ( ,33) ( ,74) ( ,90) Μικτά κέρδη , , ,48 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης , , ,20 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 28 ( ,00) ( ,66) ( ,90) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 29 ( ,57) ( ,18) ( ,33) Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 30 ( ,96) ( ,71) ( ,15) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων , , ,30 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα , , ,52 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 32 ( ,02) ( ,46) ( ,34) Κέρδη από πωλήσεις πλοίων ,49 0, ,26 Κέρδη προ φόρων , , ,74 Φόροι εισοδήµατος 34 ( ,15) (58.410,97) (4.203,89) Κέρδη µετά από φόρους , , ,85 Κατανέµονται σε: Μετόχους µητρικής , , ,85 Μετόχους µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,85 Κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους Βασικά κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους 35 0,22 0,13 0,03

19 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης Εταιρείας Σηµειώσεις Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , , ,93 Κόστος πωληθέντων 26 ( ,60) ( ,80) ( ,61) Μικτά κέρδη , , ,32 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης , , ,89 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 28 ( ,75) ( ,08) ( ,31) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 29 ( ,33) ( ,84) ( ,12) Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 30 ( ,94) ( ,76) ( ,82) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων , , ,96 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα , , ,93 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 32 ( ,40) ( ,29) ( ,85) Κέρδη από πωλήσεις πλοίων ,49 0, ,16 Κέρδη προ φόρων , , ,20 Φόροι εισοδήµατος 34 ( ,73) (52.180,52) (1.810,87) Κέρδη µετά από φόρους , , ,33 Κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους Βασικά κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους 35 0,25 0,09 0,02 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή 0,08 0,00 0,00 19

20 20 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Οµίλου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Αποτελέσµατα εις νέο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά ιαφορά υπέρ το άρτιο Μετοχικό κεφάλαιο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , ,52 ( ,02) ,89 Προσαρµογές καθαρής θέσης χρήσης ,00 0,00 0, ,40 0, ,40 Κέρδη από αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων Αποτελέσµατα χρήσης 1/1/ /12/2005 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 Υπόλοιπο την 31η εκεµβρίου , , , ,92 ( ,17) ,14 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , ,92 ( ,17) ,14 Προσαρµογές καθαρής θέσης χρήσης ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Κέρδη από αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 ( ,88) 0,00 ( ,88) Ζηµίες από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων αντιστάθµισης ταµιακών ροών 0,00 0,00 0,00 ( ,88) 0,00 ( ,88) Καθαρά κέρδη (ζηµίες) που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση Αποτελέσµατα χρήσης 1/1/ /12/2006 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 Υπόλοιπο την 31η εκεµβρίου , , , , , ,90 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , , , ,90 Προσαρµογές καθαρής θέσης χρήσης ,00 0,00 0, ,76 0, ,76 Κέρδη από αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0, ,88 0, ,88 Μεταφορά ζηµίας από αντιστάθµιση ταµιακών ροών στα αποτελέσµατα χρήσης 0,00 0,00 0, ,64 0, ,64 Καθαρά κέρδη (ζηµίες) που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση Αποτελέσµατα χρήσης 1/1/ /12/2007 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 Υπόλοιπο την 31η εκεµβρίου , , , , , ,22

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της χρήσης 2007, είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000

Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000 Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 03 Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεµβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E)

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα