ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2008 (17.06) (OR. fr) 8888/08 ADD 1 PV/CONS 27

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2008 (17.06) (OR. fr) 8888/08 ADD 1 PV/CONS 27"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2008 (17.06) (OR. fr) 8888/08 ADD 1 PV/CONS 27 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα : 2864η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ), που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, στις 29 Απριλίου Τα στοιχεία των πρακτικών του Συμβουλίου που περιέχονται στην παρούσα προσθήκη δεν εμπίπτουν στο επαγγελματικό απόρρητο και καθίστανται προσιτά στο κοινό. 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΣΗΜΕΙΑ «Α» Σημείο 27. Κανονισμός του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/ Σημείο 29. Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα και των πολυετών τεχνικών κατευθυντηρίων γραμμών για το εν λόγω πρόγραμμα...11 o o o 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 2

3 Σημεία της ημερήσιας διάταξης που αφορούν την οριστική έκδοση πράξεων του Συμβουλίου και καθίστανται προσιτά στο κοινό Σημεία «A» : (κατάλογος : έγγρ. 8342/08 PTS A 20 + COR 1 + REV 1 (fi)) Με την ευκαιρία της οριστικής έκδοσης των σημείων «A» που αφορούν νομοθετικές πράξεις, το Συμβούλιο συμφώνησε με την καταχώρηση στα πρακτικά των ακόλουθων στοιχείων: 27. Κανονισμός του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/ /08 AGRIORG 25 AGRIFIN 13 WTO 38 + COR 1 (pl) + COR 2 (pl) + REV 1 (et) + REV 2 (fi) + REV 3 (hu) Το Συμβούλιο εξέδωσε τον ανωτέρω κανονισμό, με αποχή της εσθονικής αντιπροσωπίας και αρνητική ψήφο των αντιπροσωπιών της Δανίας και της Μάλτας. (Νομική βάση: άρθρα 36 και 37 της ΣΕΚ). 1. Δηλώσεις της Επιτροπής Δήλωση σχετικά με την εφαρμογή της στήριξης στην απόσταξη υποπροϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 16 «Στους εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με τη στήριξη στην απόσταξη υποπροϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 13β,η Επιτροπή θα παράσχει στα κράτη μέλη την ελευθερία να διαφοροποιούν τα επίπεδα ενίσχυσης ανάλογα με τις κατηγορίες οίνου, ώστε να συνεκτιμώνται οι διαφορές στο κόστος συλλογής των υποπροϊόντων.» 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 3

4 Δήλωση σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης στους παραγωγούς για την απόσταξη πόσιμης αλκοόλης που προβλέπεται από το άρθρο 17 «Η Επιτροπή δηλώνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 δεν παρεμποδίζουν τη χορήγηση της ενίσχυσης μέσω των παραγωγών οίνου, κατά την έννοια του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, έστω και εάν δεν πρόκειται για παραγωγούς σταφυλιών. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, η στήριξη που χορηγείται υπό μορφή ενίσχυσης ανά εκτάριο πρέπει να διαβιβάζεται εξ ολοκλήρου στους παραγωγούς σταφυλιών οι οποίοι αξιοποιούν τις αμπελουργικές εκτάσεις από τις οποίες παράγεται ο οίνος που δικαιολογεί τη χορήγηση της ενίσχυσης.» Δήλωση σχετικά με την έγκριση των οινολογικών πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 «Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί που θα αποφασιστούν με τη διαδικασία του άρθρου 113 παράγραφος 2 περιλαμβάνουν τους ισχύοντες κανόνες για τη γλύκανση των οίνων που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου.» Δήλωση σχετικά με ορισμένους οίνους Tokaj/ Tokajske (άρθρο 29 παράγραφος 1) «Η Επιτροπή θα βασισθεί σε όλους τους υφιστάμενους κανόνες, περιορισμούς και όρους παραγωγής Tokaji eszencia/tokajská esencia, Tokaji fordítás/tokajský fordítáš, Tokaji máslás/tokajský mášláš, Tokaji aszú puttonyos/tokajský výber putňový (συμπληρώνεται με τους αριθμούς 3-6) και Tokaji szamorodni/tokajské samorodné που προβλέπονται στον κανονισμό αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου όταν καθορίσει ειδικούς κανόνες παραγωγής και οινολογικές πρακτικές για τους εν λόγω οίνους.» Δήλωση σχετικά με την έγκριση των νέων οινολογικών πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 30 «Πριν εγκρίνει νέες οινολογικές πρακτικές, η Επιτροπή θα εφαρμόζει τα κριτήρια του άρθρου 30. Κατά τη διαδικασία αυτήν, η Επιτροπή θα βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη κατάλληλης ομάδας εργασίας απαρτιζόμενης από εκπροσώπους των κρατών μελών για την προετοιμασία των συζητήσεων της κανονιστικής επιτροπής του αμπελοοινικού τομέα.» 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 4

5 Δήλωση σχετικά με την έγκριση των οινολογικών πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 και στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 32 «Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι συγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί που αφορούν την παραγωγή αφρωδών οίνων, αφρωδών οίνων ποιότητας, αρωματικών αφρωδών οίνων ποιότητας, οίνων λικέρ και συναφών προϊόντων, που θα αποφασιστούν με τη διαδικασία του άρθρου 113 παράγραφος 2 (κανονιστική επιτροπή), περιλαμβάνουν τον εμπλουτισμό, την αύξηση της οξύτητας και τη μείωση της οξύτητας των προϊόντων αυτών. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η προσθήκη «liqueur de tirage» και «liqueur d expedition» δεν θεωρείται ούτε ως εμπλουτισμός ούτε ως γλύκανση. Η Επιτροπή σκοπεύει να βασιστεί ιδίως στους κανόνες των σημείων Η, Θ και Ι του Παραρτήματος V και του σημείου ΙΑ του Παραρτήματος VI του κανονισμού αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου. Για ορισμένους αφρώδεις οίνους ποιότητας με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, η Επιτροπή θα βασιστεί επίσης στους κανόνες και περιορισμούς παραγωγής του σημείου Ε.6 του Παραρτήματος VIII. Όσον αφορά το άρθρο 32 στοιχείο β), η Επιτροπή κρίνει ότι οι σχετικές οινολογικές πρακτικές περιλαμβάνουν επίσης τις προϋποθέσεις χρήσης και προσθήκης «liqueur de tirage» και «liqueur d expedition».» Δήλωση σχετικά με ορισμένες παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες ονομασίες που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 «Το άρθρο 34 παράγραφος 2 ορίζει ότι «ορισμένες παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες ονομασίες» συνιστούν ονομασίες προέλευσης. Οι ονομασίες αυτές παραπέμπουν ή αποτελούνται από γεωγραφικές ονομασίες οι οποίες συμπληρώνονται από άλλους όρους που παραπέμπουν, μεταξύ άλλων, σε ποικιλίες οινοποιήσιμων σταφυλών, ή σε παραδοσιακούς όρους, ή είναι ονομασίες που συνδέονται άμεσα με τη γεωγραφική προέλευση, υπό τον όρον ότι έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά στο έδαφος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 34 παράγραφος 2, η Επιτροπή δηλώνει ότι προτίθεται να θεωρεί ως παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες ονομασίες τους υφιστάμενους οίνους ποιότητας που παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές και προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 54 και το Παράρτημα VI μέρος A σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όπως «cava», «manzanilla», «muscadet», «blanquette», «vinho verde», «brunello di Montalcino» κλπ.» Δήλωση σχετικά με το άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο η) «Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η υποχρέωση εμφιάλωσης των οίνων στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) και στοιχείο β) σημείο iii) δύναται να συνιστά απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 35 παράγραφος 2 στοιχείο η).» 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 5

6 Δήλωση σχετικά έγκριση εφαρμογής ορισμένων διατάξεων όσον αφορά οίνους ποιότητας που παράγονται εντός καθορισμένης περιοχής «Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν σύστημα ελέγχου ή επαλήθευσης όπως προβλέπεται από τα άρθρα 47 και 48 του κανονισμού πριν από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων του κανονισμού.» Δήλωση σχετικά με ορισμένες προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 52 στοιχεία β) και γ) «Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι υφιστάμενοι οίνοι λικέρ ποιότητας «Jerez-Xeres-Sherry» και «Malaga» επιτρέπεται να παράγονται από γλεύκος σταφυλιών που προέρχεται από την οριοθετημένη περιοχή «Montilla-Moriles». Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι ο υφιστάμενος αφρώδης οίνος ποιότητας «cava» παράγεται επίσης από πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων εγκατεστημένων εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Η Επιτροπή θα βασιστεί στις ισχύουσες παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την παραγωγή των τριών αυτών συγκεκριμένων οίνων όσον αφορά το άρθρο 52.» Δήλωση σχετικά με τις παραδοσιακές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 «Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι ενδείξεις που επί του παρόντος απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί, επιτρέπεται να αποτελούνται από παραδοσιακές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των εκφράσεων «vin doux naturel», «vin naturellement doux», «vinho doce natural», «vinho generoso», «vino dolce naturale», «vino dolce natural», «vino generoso», «vino generoso de licor» και «οίνος γλυκύς φυσικός» που απαριθμούνται στο Παράρτημα VI (L) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή δηλώνει ότι η πολιτική ποιότητας που ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο αντικατοπτρίζεται στα Κεφάλαια ΙV και V του Τίτλου ΙΙΙ. Συνεπώς, οι εθνικές ενδείξεις ποιότητας μπορούν να προστατεύονται ως παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1.» 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 6

7 Δήλωση σχετικά με το σχήμα των φιαλών «Το άρθρο 128 παράγραφος 2 ορίζει ότι το Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρις ότου αρχίσει να εφαρμόζεται το αντίστοιχο Κεφάλαιο του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η προστασία ορισμένων συγκεκριμένων σχημάτων φιαλών που προβλέπονται στο άρθρο 47 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και στο άρθρο 9 και το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί, θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των νέων διατάξεων περί επισήμανσης και παρουσίασης. Τότε, εάν χρειάζεται, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να συνεχίσει αυτή την προστασία βάσει του άρθρου 63 στοιχείο ε), λαμβανομένων δεόντως υπόψη των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.» Δήλωση σχετικά με το άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο δ) «Η Επιτροπή δηλώνει ότι οι κανόνες σχετικά με την ένδειξη προέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο δ) θα βασίζονται, ιδίως, στο Παράρτημα VII μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου.» Δήλωση σχετικά με το άρθρο 63 στοιχείο γ) «Η Επιτροπή δηλώνει ότι οι κανόνες για τη ρύθμιση της παραγωγής και της εμπορίας οίνων στους οποίους αναγράφονται το έτος συγκομιδής και η οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου για τους οίνους χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη, οι οποίοι θα βασίζονται στις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 2, θα καλύπτουν την ανάμειξη οίνων από διαφορετικά κράτη μέλη.» Δήλωση σχετικά με το άρθρο 63 στοιχείο δ) «Η Επιτροπή δηλώνει ότι: - η χρήση της ένδειξης «Sekt» θα ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 63 στοιχείο δ), το Παράρτημα IV παράγραφος 5 και λαμβανομένου υπόψη του Παραρτήματος VIII μέρος Δ και Ζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, - η χρήση της ένδειξης «crémant» για οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης θα ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο η), 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 7

8 - η χρήση των ενδείξεων «Winzersekt» και «Hauersekt», αντίστοιχα, για τους γερμανικούς και τους αυστριακούς οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης θα ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο η), - η χρήση των εκφράσεων «ζύμωση σε φιάλη», «ζύμωση σε φιάλη με παραδοσιακή μέθοδο», «παραδοσιακή μέθοδος», «κλασική μέθοδος» ή «παραδοσιακή κλασική μέθοδος» θα ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 63 στοιχείο δ), λαμβανομένου υπόψη του Παραρτήματος VΙΙΙ μέρος Ε σημεία (3) και (4) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου.» Δήλωση σχετικά με τις άδειες εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 72 «Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των αδειών εισαγωγής για τη διαχείριση των γεωργικών αγορών, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα για την εισαγωγή των οποίων απαιτείται σήμερα η προσκόμιση άδειας εισαγωγής σύμφωνα με το σχετικό βασικό κανονισμό του Συμβουλίου. Συνεπώς, η Επιτροπή σκοπεύει να αξιολογήσει την ανάγκη για απαιτήσεις άδειας εισαγωγής με γνώμονα την ευαισθησία των συγκεκριμένων αγορών και να εξετάσει την κατάργηση των απαιτήσεων προσκόμισης άδειας μόνον όταν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ισοδύναμοι μηχανισμοί. Στα περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τις επιπτώσεις των λαμβανόμενων αποφάσεων και θα ενημερώσει τη διαχειριστική επιτροπή για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της εντός εύλογης προθεσμίας.» Δήλωση σχετικά με τις δράσεις ενημέρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 125 «Η Επιτροπή δηλώνει ότι οι δράσεις ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και τις βλάβες που σχετίζονται με την ανεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών πρέπει να συνάδουν προς τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις εκτελεστικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2005 της Επιτροπής.» Δήλωση σχετικά με ορισμένους οίνους λικέρ με ονομασία προέλευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα IV σημείο 3 «Η Επιτροπή θα βασιστεί σε όλους τους ισχύοντες κανόνες, περιορισμούς και προϋποθέσεις για την παραγωγή οίνων λικέρ με ονομασία προέλευσης οι οποίοι φέρουν την ειδική παραδοσιακή ένδειξη «vino dulce natural», «vino generoso», «vino generoso de licor», «vin doux naturel», «vinho doce natural», «vinho generoso», «vino dolce naturale», «vino dolce natural» και «οίνος γλυκύς φυσικός» που αναφέρονται στα σημεία 5, 6, 8, 10 και 11 του Παραρτήματος VI, μέρος ΙΒ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου όταν θα θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής και οινολογικές πρακτικές για αυτούς τους οίνους λικέρ όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 στοιχείο γ).» 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 8

9 Δήλωση σχετικά με τους αρωματικούς αφρώδεις οίνους ποιότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα IV στοιχείο 6 «Η Επιτροπή θα βασιστεί στους ισχύοντες κανόνες, περιορισμούς και προϋποθέσεις για την παραγωγή αρωματικών αφρωδών οίνων ποιότητας για να αποφασίσει όλους τους συμπληρωματικούς ειδικούς κανόνες παραγωγής τους οι οποίοι δεν αναφέρονται στον ορισμό αυτόν. Συγκεκριμένα, οι κανόνες αυτοί θα περιλαμβάνουν τη χρήση, ως συστατικού της cuvée, οίνων παραγόμενων από σταφύλια της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου «Prosecco» τα οποία συγκομίζονται σε ορισμένες περιοχές της Ιταλίας.» Δήλωση σχετικά με το σημείο 3 της πολιτικής συμβιβαστικής λύσης (έγγρ /08) για τις «Οινολογικές πρακτικές», σημείο (β) «Εμπλουτισμός», δεύτερη περίπτωση, όσον αφορά τις εξαιρέσεις για κλιματικούς λόγους «Η Επιτροπή δηλώνει ότι αναλαμβάνει να ανταποκρίνεται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στις αιτήσεις εφαρμογής της αύξησης του ποσοστού εμπλουτισμού 0,5% στις ζώνες Α, Β και Γ για εξαιρετικούς κλιματικούς λόγους.» Δήλωση ως προς τους οίνους Tokaj/ Tokajske (Παράρτημα ΙΧ, σημείο 3, στοιχείο στ)) «Η Επιτροπή καλεί την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να καταλήξουν το ταχύτερο δυνατό σε συμφωνία ως προς τους οίνους Tokaj/ Tokajske προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα σημεία των «Συμπεφωνημένων πρακτικών» που υπεγράφησαν στις 14 Ιουνίου Η Επιτροπή καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη, μόλις επιτευχθεί συμφωνία, να υποβάλουν διατύπωση του ορισμού της αμπελουργικής ζώνης του σημείου 3, στοιχείο στ) του Παραρτήματος ΙΧ. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα είναι διατεθειμένη να υποβάλει, εφόσον απαιτείται, πρόταση τροποποίησης του κανονισμού στο στοιχείο αυτό. Η Επιτροπή προτίθεται να μεσολαβήσει εάν τα δύο κράτη μέλη ζητήσουν συνδρομή.» 2. Δηλώσεις των κρατών μελών Δήλωση της Ισπανίας σχετικά με την επισήμανση του οίνου «Ως συμβολή στον κοινοτικό στόχο της εναρμόνισης και απλούστευσης της νομοθεσίας και προκειμένου να διατηρηθούν οι προϋποθέσεις της ενιαίας αγοράς, να αρθούν οι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και να τηρηθούν οι στόχοι της πληροφόρησης των καταναλωτών, ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την εναρμόνιση των κανόνων όσον αφορά την επισήμανση του οίνου.» 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 9

10 Κοινή δήλωση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας «Η Ουγγαρία και η Σλοβακία συμφωνούν να συνεχίσουν τις συζητήσεις βάσει των τριμερών συμπεφωνημένων πρακτικών που υπεγράφησαν στις 14 Ιουνίου 2004 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επίτευξη αμοιβαίως αποδεκτής τελικής συμφωνίας είναι προς το συμφέρον αμφοτέρων των μερών. Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι η εφαρμογή των συμπεφωνημένων πρακτικών πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό. Βάσει της αμοιβαίας αναγνώρισης των συμπεφωνημένων πρακτικών, η επόμενη συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2008 με στόχο τη διευκρίνιση των λοιπών τεχνικών ζητημάτων (σημεία 1-3). Η Ουγγαρία και η Σλοβακία συμφωνούν ότι, βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 3 της προβλεπόμενης μεταρρύθμισης του οινικού τομέα, θα υποβάλουν κοινή/ές προδιαγραφή/ές προϊόντων όσον αφορά τους ειδικούς οίνους Tokaj/ Tokajske. Η προετοιμασία της/των κοινής/ών προδιαγραφής/ών προϊόντων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα συμπεφωνημένα πρακτικά της 14ης Ιουνίου 2004.» Δήλωση της Μάλτας «Η Μάλτα θεωρεί ότι η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Συμβούλιο αντιπροσωπεύει σημαντική απόκλιση από τους απαραίτητους και σημαντικούς στόχους που έχουν καθορισθεί για τη μεταρρύθμιση του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ, και ειδικότερα από τον στόχο ενός αμπελοοινικού τομέα βασιζόμενου στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα. Κατά συνέπεια, η εν λόγω μεταρρύθμιση δεν ενισχύει τη φήμη των κοινοτικών οίνων ποιότητας. Εκτός αυτού, οι προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά τις μεθόδους παραγωγής και την ποιότητα δεν θα εκπληρωθούν βάσει της συμφωνίας αυτής. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η Μάλτα δεν μπορεί να υποστηρίξει την πρόταση.» Δήλωση της Πολωνίας «Η Πολωνία εκφράζει τη θετική στάση της έναντι των στόχων της μεταρρύθμισης του αμπελοοινικού τομέα όπως παρατίθενται στο έγγραφο της πολιτικής συμφωνίας, αλλά αναμένει ότι όλα τα κράτη μέλη που διαθέτουν αμπελοοινικό τομέα και οινοπαραγωγή και τα οποία πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση πόρων στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης θα έχουν πρόσβαση στα μέτρα της κοινής οργάνωσης της αγοράς του οίνου το αργότερο από το 2013.» 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 10

11 29. Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα και των πολυετών τεχνικών κατευθυντηρίων γραμμών για το εν λόγω πρόγραμμα 5882/08 RECH 32 FIN 34 COMPET 35 ENER 31 + COR 1 (es) Το Συμβούλιο εξέδωσε την ανωτέρω απόφαση. (Νομική βάση: Πρωτόκολλο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της συνθήκης ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα και άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 2003/76/ΕΚ). 3. Δήλωση της Πολωνίας «Η Πολωνία υποστηρίζει την πρόταση απόφασης σχετικά με τις πολυετείς τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για το ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα. Η Πολωνία τονίζει την αναγκαιότητα της παροχής εγγυήσεων ότι στη σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων του άρθρου 22 της απόφασης θα περιλαμβάνονται αντιπρόσωποι των χωρών με το μεγαλύτερο δυναμικό στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα.» 8888/08 ADD 1 ΙΑ/αγ 11

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 1999 (28.06) (OR. f) 6948/99 ADD 1 LIMITE PV/CONS 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδικός: 101 76 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2019 C(2019) 1869 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11007/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 10430/17 Θέμα: AGRI 376 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 Θέµα : 2236η σύνοδος του Συµβουλίου (Γεωργία), η οποία διεξήχθη στις 14 και 15 εκεµβρίου 1999, στις Βρυξέλλες

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 Θέµα : 2236η σύνοδος του Συµβουλίου (Γεωργία), η οποία διεξήχθη στις 14 και 15 εκεµβρίου 1999, στις Βρυξέλλες ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2000 (07.02) (OR. f) 14171/99 ADD 1 LIMITE PV/CONS 86 AGRI 209 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 Θέµα : 2236η σύνοδος του Συµβουλίου (Γεωργία), η οποία διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2017 C(2017) 3398 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.5.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όσον αφορά τις οινοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

15556/04 ADD 1 ΑΒ/φβ 1 CAB

15556/04 ADD 1 ΑΒ/φβ 1 CAB ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2005 (21.01) (OR. fr) 15556/04 ADD 1 PV/CONS 875 JAI 527 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα : 2626η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, 26.4.2005 1858 214/2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

17362/10 ADD 1 ΜΓ/νικ/ΣΙΚ 1 DQPG

17362/10 ADD 1 ΜΓ/νικ/ΣΙΚ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2011 (30.03) (OR. fr) 17362/10 ADD 1 PV/CONS 67 JAI 1037 COMIX 807 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα : 3051η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

7482/1/19 REV 1 ΚΒ/γομ 1 LIFE.1

7482/1/19 REV 1 ΚΒ/γομ 1 LIFE.1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2019 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 AGRI 143 AGRILEG 56 AGRIFIN 21 AGRISTR 22 AGRIORG 18

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην

Διαβάστε περισσότερα

Σε ότι ειδικότερα αφορά στις διατάξεις των εν λόγω κανονισμών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΔΑ: Αθήνα, 04 Ιουνίου 2019 Αριθ. Πρωτ.

Σε ότι ειδικότερα αφορά στις διατάξεις των εν λόγω κανονισμών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΔΑ: Αθήνα, 04 Ιουνίου 2019 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ (Α ) ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 11521- Αθήνα Πληροφορίες : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

5805/19 1 LIFE. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) 5805/19 PV CONS 4 AGRI 38 PECHE 37

5805/19 1 LIFE. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) 5805/19 PV CONS 4 AGRI 38 PECHE 37 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) 5805/19 PV CONS 4 AGRI 38 PECHE 37 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Γεωργία και Αλιεία) 28 Ιανουαρίου 2019 5805/19

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

18850/11 ADD 1 ΑΙ/γπ 1 DQPG

18850/11 ADD 1 ΑΙ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2012 (23.03) (OR. en) 18850/11 ADD 1 PV/CONS 84 ENV 995 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα : 3139η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2018 C(2018) 6622 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.10.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 9/2 11.1.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/33 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

14127/14 ADD 1 ΔΛ/γπ 1 DPG

14127/14 ADD 1 ΔΛ/γπ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 14127/14 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 47 TRANS 470 TECOM 176 ENER 426 3335η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Έγκριση της προσωρινής ηµερήσιας διάταξης Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α»...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Έγκριση της προσωρινής ηµερήσιας διάταξης Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α»...3 ConseilUE PUBLIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έγκριση της προσωρινής ηµερήσιας διάταξης...3 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α»...3 3. Δηµόσια συζήτηση : Ισότητα ευκαιριών στην ύπαιθρο...4 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2911η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 2 Δεκεμβρίου 2008

2911η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 2 Δεκεμβρίου 2008 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2009 (17.02) (OR. fr) 16675/08 LIMITE PUBLIC PV/CONS 79 ECOFIN 589 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα : 2911η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

14469/16 ΕΜ/μκ/ΙΑ 1 DG E 2 A

14469/16 ΕΜ/μκ/ΙΑ 1 DG E 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0277 (COD) 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 REX 949 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2018 C(2018) 3120 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.5.2018 περί καθορισμού κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 40 ECOFIN 702 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3480ή σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2014 (OR. en) 6342/14 ADD 1 PV/CONS 4. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2014 (OR. en) 6342/14 ADD 1 PV/CONS 4. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2014 (OR. en) 6342/14 ADD 1 PV/CONS 4 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3292η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ), Βρυξέλλες, 10

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις προστασίας υφιστάμενων ονομασιών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, από τους οινοποιούς.

Αιτήσεις προστασίας υφιστάμενων ονομασιών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, από τους οινοποιούς. 11 Νοεμβρίου 2010 Αιτήσεις προστασίας υφιστάμενων ονομασιών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, από τους οινοποιούς. Οι υφιστάμενες γεωγραφικές ενδείξεις των ελληνικών οίνων (π.χ. ΠΟΠ Νεμέας ή ΠΓΕ Φλώρινας), θα μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

6733/12 ADD 1 ΑΒ/ριτ 1 QPG UNITE 1A

6733/12 ADD 1 ΑΒ/ριτ 1 QPG UNITE 1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2012 (16.04) (OR. en) 6733/12 ADD 1 PV/CONS 8 COMPET 101 RECH 61 ESPACE 11 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3147η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οι πιθανές αλλαγές της ΚΑΠ μετά το 2020, για τον τομέα Οίνου στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδ

Οι πιθανές αλλαγές της ΚΑΠ μετά το 2020, για τον τομέα Οίνου στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδ 21 Μαΐου 2018 Οι πιθανές αλλαγές της ΚΑΠ μετά το 2020, για τον τομέα Οίνου στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα Τον κατάλογο των θεμάτων εν όψει των συζητήσεων της ΚΑΠ 2020 που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

5524/17 ADD 1 1 GIP 1B

5524/17 ADD 1 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5524/17 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 2 AGRI 29 PECHE 26 3514η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γεωργία και Αλιεία)

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /15 ΑΝ/σα 1 DG E2B LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14759/15 LIMITE

PUBLIC /15 ΑΝ/σα 1 DG E2B LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14759/15 LIMITE Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14759/15 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: LIMITE PUBLIC PV/CONS 67 TRANS 395 TELECOM 226 ENER 412 3429η σύνοδος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. [ΟΝΟΜΑΣΙΑ] ΠΟΠ/ΠΓΕ-XX-XXXX Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: XX-XX-XXXX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. [ΟΝΟΜΑΣΙΑ] ΠΟΠ/ΠΓΕ-XX-XXXX Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: XX-XX-XXXX EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ] ΠΟΠ/ΠΓΕ-XX-XXXX Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: XX-XX-XXXX 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ/-ΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ: 2. ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: 3. ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6372/19 ΣΠΚ/μκ/ΔΛ 1 ECOMP

6372/19 ΣΠΚ/μκ/ΔΛ 1 ECOMP Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) 6372/19 PV CONS 5 ECOFIN 161 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα) 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000R1607 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1607/2000 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουλίου 2000 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 17636/13 LIMITE PV/CONS 64 ECOFIN ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα:

PUBLIC. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 17636/13 LIMITE PV/CONS 64 ECOFIN ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17636/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 64 ECOFIN 1143 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3281ησύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

8043/18 1 DG B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) 8043/18 PV CONS 22 AGRI 174 PECHE 124

8043/18 1 DG B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) 8043/18 PV CONS 22 AGRI 174 PECHE 124 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) 8043/18 PV CONS 22 AGRI 174 PECHE 124 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Γεωργία και Αλιεία) 16 Απριλίου 2018 8043/18

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2017/0236 (NLE) 12548/17 ADD 3 COEST 245 CFSP/PESC 822 JAI 833 WTO 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο JOIN(2017) 36 final - ΑΝΝΕΧ 4.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο JOIN(2017) 36 final - ΑΝΝΕΧ 4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0236 (NLE) 12503/17 ADD 4 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COEST 239 CFSP/PESC 814

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 205 (OR. en) 548/5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SCH-EVAL 6 SIRIS 7 COMIX 37 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

13332/14 ADD 1 ΣΠΚ/ακι 1 DGB 1 B

13332/14 ADD 1 ΣΠΚ/ακι 1 DGB 1 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0245 (NLE) 13332/14 ADD 1 AGRI 587 AGRIORG 127 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/BA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/BA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/BA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 58/60 8..018 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 018/74 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 017 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

6187/17 ΙΑ/μκ 1 DG G 3 A

6187/17 ΙΑ/μκ 1 DG G 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 704 6978 704/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2007 (03.12) (OR. en) 15757/07 OJ CONS 64 SOC 499 SAN 235 CONSOM 143

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2007 (03.12) (OR. en) 15757/07 OJ CONS 64 SOC 499 SAN 235 CONSOM 143 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2007 (03.12) (OR. en) 15757/07 OJ CONS 64 SOC 499 SAN 235 CONSOM 143 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της: 2837ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16635/14 ΘΚ/μκ 1 DPG

16635/14 ΘΚ/μκ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16635/14 OJ CONS 72 AGRI 781 PECHE 583 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 3360ησύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, C(2017)5402 final. κ. Αναστάσιο ΚΟΥΡΑΚΗ Πρόεδρο της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Βουλής των Ελλήνων

Βρυξέλλες, C(2017)5402 final. κ. Αναστάσιο ΚΟΥΡΑΚΗ Πρόεδρο της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Βουλής των Ελλήνων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 C(2017)5402 final κ. Αναστάσιο ΚΟΥΡΑΚΗ Πρόεδρο της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Βουλή των Ελλήνων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 11 GR -10021 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

7051/16 ΙΒ/σα/ΔΛ 1 DGB 1 A

7051/16 ΙΒ/σα/ΔΛ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 Έγγραφο συνόδου 2014 C7-0452/2011 2010/0802(COD) 01/12/2011 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 579 final 2016/0273 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

9951/16 ADD 1 ΜΑΚ/σα/ΘΛ 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 ΜΑΚ/σα/ΘΛ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 32 TRANS 223 TECOM 115 ENER 244 3472η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

11358/16 ADD 1 1 GIP 1B

11358/16 ADD 1 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11358/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 41 AGRI 423 PECHE 282 3481η σύνοδος του της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ), που

Διαβάστε περισσότερα

13107/19 1 LIFE. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446

13107/19 1 LIFE. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Γεωργία και Αλιεία) 14 και 15 Οκτωβρίου 2019

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2017 C(2017) 8258 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2017 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Διαβάστε περισσότερα

9951/16 ADD 1 REV 1 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 REV 1 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 REV 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 32 TRANS 223 TECOM 115 ENER 244 3472η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

15541/16 ADD 1 ΓΕΧ/ριτ/ΣΙΚ 1 GIP 1B

15541/16 ADD 1 ΓΕΧ/ριτ/ΣΙΚ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 15541/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 68 AGRI 681 PECHE 483 3509η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 29 Ioυλίου 1999 (24.8) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ(1)

EΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 29 Ioυλίου 1999 (24.8) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ(1) Conseil UE EΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 29 Ioυλίου 1999 (24.8) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (OR.f) 9630/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 44 CULTURE 48 AUDIO 20 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ(1) της 2195ης συνόδου του Συμβουλίου (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 258 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 258 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018 (OR. en) 9570/18 ADD 2 FISC 238 ECOFIN 546 IA 164 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

10451/16 ADD 1 1 GIP 1B

10451/16 ADD 1 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10451/16 ADD 1 PV/CONS 35 ECOFIN 633 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3475η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

12513/17 ADD 1 REV 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 REV 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 49 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3560ή σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικές Υποθέσεις), που

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0251 EL 27.03.2014 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 251/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

10173/15 ADD 1 ΑΝ/σα 1 DPG

10173/15 ADD 1 ΑΝ/σα 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3399η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2017 (ώρα 9:30 π.μ.)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2017 (ώρα 9:30 π.μ.) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9523/17 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 3544η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7907/16 ADD 1 REV 1 1 DPG

7907/16 ADD 1 REV 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 7907/16 ADD 1 REV 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 18 AGRI 185 PECHE 135 3459η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

6837/07 ADD 1 ΧΜ/γπ 1 CAB

6837/07 ADD 1 ΧΜ/γπ 1 CAB ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2007 (09.03) (OR. fr) 6837/07 ADD 1 PV/CONS 13 ECOFIN 91 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα : 2787η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 657 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 657 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15524/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

9002/16 ADD 1 ΜΜ/νικ/ΧΓ 1 DPG

9002/16 ADD 1 ΜΜ/νικ/ΧΓ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 3464η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AELE 25 EEE 22 N 22

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

7023/16 ADD 1 1 DPG. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα