ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 468/2015 ΘΕΜΑ: 29 ο ιαβίβαση Πρακτικού ΙV, Εισήγησης της επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ». Προϋπολογισµού: ,00 µε το ΦΠΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Κόκκαλη Κουβέλη Γεωργία 5. Μπέµπης Απόστολος 6. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απούσα η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Λιακούλη αν και κλήθηκε νόµιµα µε την υπ αριθµ.793/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/ της Οικονοµικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 5 Μαϊου 2015 και ώρα 15:00 µ.µ. ηµέρα Τρίτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονοµική Επιτροπή µετά από την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 793/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 29 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέµατος αυτού κ.λυτροκάπης /ντής /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας έθεσε υπόψη της Επιτροπής µε το υπ αριθµ.2737/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

2 1. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ηµόσιων Έργων». 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 3. Του Ν. 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων κ.λ.π.». 4. Του Π.. 131/1998 για τα αποφαινόµενα όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα ηµοσίων Έργων των Περιφερειών. 5. Του Π.. 129/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 6. Της Εγκυκλίου 35/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε θέµα«ηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από από τις Περιφέρειες». 7. Του Π.. 186/1996 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) και των Νοµικών Προσώπων και Επιχειρήσεών τους.» (Φ.Ε.Κ. 145Α/4-7-96). 8. Την εγκύκλιο 6 αρ. πρωτ / σχετικά µε την εφαρµογή του Π 7/2013 σε θέµατα έργων Ν 3669/2008 και υπηρεσιών 3316/2005 αρµοδιότητος Περιφερειών. Και αφού είδαµε: 1. Το 2/ απόσπασµα πρακτικού για την ένταξη στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 2014 ΚΑΠ - ΣΑΕΠ 017. Την ένταξη στο πρόγραµµα Α.Μ.Ε ΚΑΠ του εργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» 2. Την υπ αριθµ. 1479/2014 (Πρακτικό 32/ )Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης τευχών δηµοπράτησης, συστήµατος δηµοπράτησης και σύστασης επιτροπής διαγωνισµού του έργου του θέµατος, 3. Το πρακτικό Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι Της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»

3 Την Τρίτη, και ώρα 10,00 π.µ., οι κατωτέρω υπογράφοντες: 1)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΙΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπάλληλος της.τ.ε. της Π.Ε. Λάρισας, ως πρόεδρος 2)ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ηλεκτρολόγοσ-Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Υπάλληλος της.τ.ε της Π.Ε. Λάρισας, ως µέλος 3)ΝΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τοπογράφος Λάρισας, ως µέλος Τ.Ε,Υπάλληλος της.τ.ε της Π.Ε. που αποτελούµε την επιτροπή που ορίσθηκε µε την µε αριθµό 1479/2014 (πρακτικό 32 ο / ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την διενέργεια του διαγωνισµού που αναφέρεται στο θέµα, συνήλθαµε µισή ώρα πριν από τη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών (9:30 π.µ.) σε δηµόσια συνεδρίαση στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη σχετική διακήρυξη της δηµοπρασίας. Στην επιτροπή κατατέθηκαν ένας (1) φάκελος εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και τρείς (3) φάκελοι που στάλθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας και οι οποίοι καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α Επωνυµία ιαγωνιζοµένου Αριθµ. Πρωτ. 1. ZERO ENERGY BUILDING AEEY Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ 2. ELCON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ.Ε.Κ.Ε ΡΙΖΟΣ Α.-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. Ο.Ε. 1025/ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 1053/ Alteren-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1052/ Στην συνέχεια η Επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συµµετεχόντων µονόγραψε όλους τους φακέλους εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και έλεγξε και διαπίστωσε ότι στους τρείς (3) ενδιαφερόµενους περιλαµβάνονται κλειστός Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής, κλειστός Φάκελος

4 Τεχνικής Προσφοράς, σφραγισµένος Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς, και Εγγυητική Επιστολή τους οποίους και µονόγραψε επίσης. Στον τρίτο ενδιαφερόµενο περιλαµβάνονται κλειστός Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής, κλειστός Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και σφραγισµένος Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. εν προσκοµίστηκε εγγυητική επιστολή. Ακολούθως οι φάκελοι των Τεχνικών και Οικονοµικών προσφορών, τοποθετήθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής σε ασφαλές µέρος για φύλαξη και επόµενη χρήση. Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΑΡΙΘΜΟΣ / ΠΟΣΟ / ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΙΣΧΥΣ) 1 ZERO ENERGY BUILDING AEEY 2 ELCON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ.Ε.Κ.Ε ΡΙΖΟΣ Α.-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. Ο.Ε ,00 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ,00 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 3 4 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Alteren-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ,00 ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε 310 ΗΜΕΡΕΣ Με την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των Φακέλων ικαιολογητικών Συµµετοχής η συνεδρίαση της επιτροπής διακόπηκε και ορίστηκε η συνέχεια της την Τετάρτη και ώρα 9:00. Αντίστοιχη ανακοίνωση αναρτήθηκε και στους πίνακες της υπηρεσίας.

5 Στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε και µε ευθύνη του προέδρου της επιτροπής ζητήθηκαν διευκρινήσεις για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής σύµφωνα µε το µε το αρ. πρωτ. 17γ/09/154/ΦΝ437 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ. Την Τετάρτη και ώρα 9:00 η επιτροπή συνήλθε εκ νέου σε δηµόσια συνεδρίαση, οπότε και ολοκλήρωσε τη σύνταξη του παρόντος ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι. Σύµφωνα µε αυτό, από τον έλεγχο των Φακέλων ικαιολογητικών Συµµετοχής των ιαγωνιζοµένων προέκυψε ότι αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισµού ο συµµετέχον ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ διότι δεν προσκόµισε εγγυητική επιστολή. Οι Τεχνικές και Οικονοµικές Προσφορές των αποδεκτών διαγωνιζοµένων θα αξιολογηθούν σε επόµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Το παρόν ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής. Ανακοίνωση σχετική µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και θα αποσταλεί µε FAX στους ιαγωνιζοµένους. Λάρισα, 18 /02/2015 Η Επιτροπή ιαγωνισµού 4.Το πρακτικό ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ II Της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» Την ευτέρα, και ώρα 09:00 π.µ., οι κατωτέρω υπογράφοντες:

6 1)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΙΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπάλληλος της.τ.ε. της Π.Ε. Λάρισας, ως πρόεδρος 2)ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ηλεκτρολόγοσ-Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Υπάλληλος της.τ.ε της Π.Ε. Λάρισας, ως µέλος 3)ΝΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τοπογράφος Λάρισας, ως µέλος Τ.Ε,Υπάλληλος της.τ.ε της Π.Ε. που αποτελούµε την επιτροπή που ορίσθηκε µε την µε αριθµό 1479/2014 (πρακτικό 32 ο / ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την διενέργεια του διαγωνισµού που αναφέρεται στο θέµα, συνήλθαµε σύµφωνα µε την υπ αριθµ.πρωτ 1234/ ανακοίνωση της επιτροπής διαγωνισµού για το άνοιγµα των φακέλων των τεχνικών προσφορών του έργου«υποστηρικτικεσ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ». Στην συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. Παρουσία των παρισταµένων, η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, αποσφράγισε τους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων: - ZERO ENERGY BUILDING AEEY, µε αριθµό φακέλου (1) - ELCON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ.Ε.Κ.Ε ΡΙΖΟΣ Α. - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. Ο.Ε µε αριθµό φακέλου (2) - Alteren- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, µε αριθµό φακέλου (3) και κατέγραψε τα περιεχόµενα τους. Στην συνέχεια ελέχθηκαν οι Τεχνικές προσφορές κατά πόσο τηρούν τις απαιτήσεις της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και αποφασίστηκε ότι και οι τρείς προσφορές γίνονται δεκτές. Τα µέλη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, προχώρησαν στην υπογραφή του παρόντος πρακτικού το οποίο και θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζοµένους. Κατά του παρόντος πρακτικού είναι δυνατή η υποβολή ένστασης η οποία θα απευθυνθεί προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ιαγωνισµού και θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, από την ανακοίνωση του, δηλαδή έως και την 09/03/2015,ηµέρα ευτέρα. Το παρόν υπογράφηκε σε οχτώ (8) αντίγραφα.

7 Λάρισα, 02 /03/2015 Η Επιτροπή ιαγωνισµού 5.Πρακτικό ΙΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ IIΙ Της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» Την Παρασκευή, και ώρα 09:00 π.µ., οι κατωτέρω υπογράφοντες: 1)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΙΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπάλληλος της.τ.ε. της Π.Ε. Λάρισας, ως πρόεδρος 2)ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ηλεκτρολόγοσ-Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Υπάλληλος της.τ.ε της Π.Ε. Λάρισας, ως µέλος 3)ΝΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τοπογράφος Λάρισας, ως µέλος Τ.Ε,Υπάλληλος της.τ.ε της Π.Ε. που αποτελούµε την επιτροπή που ορίσθηκε µε την µε αριθµό 1479/2014 (πρακτικό 32 ο / ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την διενέργεια του διαγωνισµού που αναφέρεται στο θέµα, συνήλθαµε την για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του έργου«υποστηρικτικεσ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ». Η επιτροπή µετά από µελέτη των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων προχώρησε στην παρακάτω βαθµολόγηση: Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς Παρακάτω αναλύεται η αξιολόγηση για κάθε διαγωνιζόµενο στις επιµέρους οµάδες στοιχείων και η αντίστοιχη βαθµολόγησή του. Α. ιαγωνιζόµενος ΖΕΒ ΑΕΕΥ

8 1 η οµάδα στοιχείων Σύµφωνα µε τα στοιχεία του µητρώου ΕΕΥ ο διαγωνιζόµενος ανήκει στην κατηγορία Α2. Με βάση τα παραπάνω ο διαγωνιζόµενος λαµβάνει για την 1 η οµάδα στοιχείων βαθµολογία εννέα (9,00) η οποία αντιστοιχεί σε σταθµισµένη βαθµολογία τρία και εξήντα (3,60). 2 η οµάδα στοιχείων Σε σχέση µε τα ζητούµενα της 2 ης οµάδας στοιχείων ο διαγωνιζόµενος έχει υποβάλλει στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς της µεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή: - Παρουσιάζει στοιχεία για τις απαιτήσεις κα την ιδιαιτερότητα της σύµβασης. - Περιγράφει µια αναλυτική µεθοδολογία προσέγγισης του έργου µε συγκεκριµένο τρόπο προσέγγισης και παραδοτέων. Συγκεκριµένα o Αναλύει τις διαδικασίες διεξαγωγής των αναγκαίων επιθεωρήσεων, συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων και των µετρήσεων (απαραίτητος εξοπλισµός, αποθήκευση δεδοµένων, λογισµικά επεξεργασίας). o Παραθέτει τα στοιχεία των λογισµικών ανάλυσης της ενεργειακής απόδοσης και των προτεινόµενων επεµβάσεων o Περιγράφει τη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης σεµιναρίου κατάρτισης ενεργειακού διαχειριστή κτιρίου στα πρότυπα του EUREM από µέλος της οµάδας έργου µε πιστοποίηση EUREM - ίνει πλήρη ανάλυση του έργου µε επιµερισµό των εργασιών/δραστηριοτήτων σε αναλυτικό χρονοδιάγραµµα. Με βάση όλα τα παραπάνω ο διαγωνιζόµενος λαµβάνει για την 2 η οµάδα στοιχείων βαθµολογία δέκα (10,00) η οποία αντιστοιχεί σε σταθµισµένη βαθµολογία τρία (3,00). 3η οµάδα στοιχείων Ο διαγωνιζόµενος έχει προσκοµίσει τα βασικά στοιχεία βιογραφικού του υπεύθυνου έργου, του αναπληρωτή υπεύθυνου έργου, του υπεύθυνου µετρήσεων, του υπεύθυνου ανάλυσης δεδοµένων και των µελών της οµάδας µελέτης και προσοµοιώσεων. Αναλυτικά - Ο υπεύθυνος έργου έχει µεγάλη εµπειρία ως διαχειριστής έργων Ενεργειακών Υπηρεσιών και συµβάσεων εγγυηµένης απόδοσης. Έχει επίσης εξειδικευµένες σπουδές στο αντικείµενο και διαθέτει την πιστοποίηση διοίκησης και διαχείρισης έργων Project Management Professional (PMP) από το Project Management Institute - Ο αναπληρωτής υπεύθυνος έργου διαθέτει µεγάλη εµπειρία ως υπεύθυνος έργου σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας. ιαθέτει επίσης την πιστοποίηση του European Energy Manager (ΕUREM).

9 - Ο υπεύθυνος της οµάδας µετρήσεων διαθέτει ειδικές σπουδές και εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού και εγκατάστασης µετρητικών διατάξεων - Ο υπεύθυνος της οµάδας ανάλυσης δεδοµένων διαθέτει ειδικές σπουδές και εµπειρία σε θέµατα ανάλυσης δεδοµένων (Energy Data Analyst). - Ο υπεύθυνος της υποοµάδας προσοµοιώσεων διαθέτει ευρεία γνώση σε µοντέλα ενεργειακής προσοµοίωσης Με βάση όλα τα παραπάνω ο διαγωνιζόµενος λαµβάνει για την 2 η οµάδα στοιχείων βαθµολογία δέκα (10,00) η οποία αντιστοιχεί σε σταθµισµένη βαθµολογία τρία (3,00). Εποµένως η συνολική σταθµισµένη βαθµολογία Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου ΖΕΒ ΑΕΕΥ είναι εννέα και εξήντα (9,60). Β. ιαγωνιζόµενος Alteren A.E. 1 η οµάδα στοιχείων Ο διαγωνιζόµενος Alteren A.E. παρουσιάζει ένα πίνακα συµβάσεων µε έργα εξοικονόµησης ενέργειας τα οποία περιλαµβάνουν υπηρεσίες ενεργειακών επιθεωρήσεων, µελέτες και προτάσεις ενεργειακών αναβαθµίσεων, παροχή υπηρεσιών συµβούλου στα πλαίσια προγραµµάτων εξοικονόµησης κλπ. Επιπλέον σύµφωνα µε τα στοιχεία του µητρώου ΕΕΥ ο διαγωνιζόµενος ανήκει στην κατηγορία Α3 η οποία είναι η υψηλότερη. Με βάση όλα τα παραπάνω ο διαγωνιζόµενος λαµβάνει για την 1 η οµάδα στοιχείων βαθµολογία δέκα (10,00) η οποία αντιστοιχεί σε σταθµισµένη βαθµολογία τέσσερα (4,00). 2 η οµάδα στοιχείων Σε σχέση µε τα ζητούµενα της 2 ης οµάδας στοιχείων ο διαγωνιζόµενος έχει υποβάλλει στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς της µεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή: - Παρουσιάζει στοιχεία για τις απαιτήσεις και την ιδιαιτερότητα της σύµβασης. - Περιγράφει τη µεθοδολογία προσέγγισης του έργου, αναφέροντας αναλυτικά τα βήµατα υλοποίησης (συγκέντρωση, αποτύπωση και επεξεργασία δεδοµένων, αξιολόγηση και τεκµηρίωση της σκοπιµότητα του έργου, εναλλακτικά σενάρια επεµβάσεων και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες) - Παραθέτει τα εργαλεία λογισµικού που θα χρησιµοποιηθούν. - ε δίνει στοιχεία των επιµέρους εργασιών/δραστηριοτήτων σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα του έργου ώστε να τηρούνται οι ενδιάµεσες προθεσµίες της σύµβασης. Με βάση τα παραπάνω ο διαγωνιζόµενος λαµβάνει για την 2 η οµάδα στοιχείων βαθµολογία εννέα (9,00) η οποία αντιστοιχεί σε σταθµισµένη βαθµολογία δύο και εβδοµήντα (2,70).

10 3η οµάδα στοιχείων Ο διαγωνιζόµενος έχει προσκοµίσει τα βασικά στοιχεία βιογραφικού του υπεύθυνου έργου, του αναπληρωτή υπεύθυνου έργου και ενεργειακού επιθεωρητή και των λοιπών µελών της οµάδας έργου. Αναλυτικά - Ο υπεύθυνος έργου διαθέτει µεγάλη εµπειρία ως υπεύθυνος έργου µελετητής σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας. εν έχει εµπειρία ως διαχειριστής έργων Ενεργειακών Υπηρεσιών και δε διαθέτει κάποια πιστοποίηση σε σχέση µε έργα εξοικονόµησης ενέργειας - Ο αναπληρωτής υπεύθυνος έργου ενεργειακός επιθεωρητής διαθέτει µεγάλη εµπειρία ως υπεύθυνος έργου µελετητής σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας. εν έχει εµπειρία ως διαχειριστής έργων Ενεργειακών Υπηρεσιών και δε διαθέτει κάποια πιστοποίηση σε σχέση µε έργα εξοικονόµησης ενέργειας. - Τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας έργου, επίσης δε διαθέτουν εµπειρία στη διαχείριση έργων Ενεργειακών Υπηρεσιών ούτε διαθέτουν κάποια ανάλογη πιστοποίηση. Επίσης δεν προκύπτει κάποια εξειδίκευση κάποιου από τα µέλη της µονάδας σε θέµατα µετρήσεων, επεξεργασία µετρήσεων και προσοµοίωση. Με βάση όλα τα παραπάνω ο διαγωνιζόµενος λαµβάνει για την 2 η οµάδα στοιχείων βαθµολογία εννέα (9,00) η οποία αντιστοιχεί σε σταθµισµένη βαθµολογία δύο και εβδοµήντα (2,70). Εποµένως η συνολική σταθµισµένη βαθµολογία Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου Alteren A.E.είναι εννέα και σαράντα (9,40). Γ. ιαγωνιζόµενος ΕLCON. 1 η οµάδα στοιχείων Σύµφωνα µε τα στοιχεία του µητρώου ΕΕΥ ο διαγωνιζόµενος ανήκει στην κατηγορία Α2. Με βάση τα παραπάνω ο διαγωνιζόµενος λαµβάνει για την 1 η οµάδα στοιχείων βαθµολογία εννέα (09,00) η οποία αντιστοιχεί σε σταθµισµένη βαθµολογία τέσσερα (3,60). 2 η οµάδα στοιχείων Σε σχέση µε τα ζητούµενα της 2 ης οµάδας στοιχείων ο διαγωνιζόµενος έχει υποβάλλει στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς της µεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή: - Παρουσιάζει µε ασάφεια στα στοιχεία για τις απαιτήσεις και την ιδιαιτερότητα της σύµβασης. - εν περιγράφει τη µεθοδολογία προσέγγισης του έργου, απλά επαναλαµβάνει την τις απαιτήσεις της ΙΑΚΗΡΥΞΗ χωρίς να έχει παρουσιάσει µε επάρκεια την τεκµηρίωση για τα τα βήµατα υλοποίησης (συγκέντρωση, αποτύπωση και

11 επεξεργασία δεδοµένων, αξιολόγηση και τεκµηρίωση της σκοπιµότητα του έργου, εναλλακτικά σενάρια επεµβάσεων και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες) - εν παραθέτει τα εργαλεία λογισµικού που θα χρησιµοποιηθούν. - ε δίνει στοιχεία των επιµέρους εργασιών/δραστηριοτήτων σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα του έργου ώστε να τηρούνται οι ενδιάµεσες προθεσµίες της σύµβασης. Με βάση όλα τα παραπάνω ο διαγωνιζόµενος λαµβάνει για την 2 η οµάδα στοιχείων βαθµολογία έξι (6,00) η οποία αντιστοιχεί σε σταθµισµένη βαθµολογία ένα και ογδόντα (1,80). 3η οµάδα στοιχείων Ο διαγωνιζόµενος έχει προσκοµίσει τα βασικά στοιχεία βιογραφικού του µελών της ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ χωρίς να υπάρχει οργανωτική δοµή δηλ.υπεύθυνου έργου, του αναπληρωτή υπεύθυνου έργου κλπ. Αναλυτικά τα µέλη της ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ - Απο τα βιογραφικά σηµειώµατα προκύπτει ότι τα µέλη της οµάδας - εν έχει εµπειρία ως διαχειριστής έργων Ενεργειακών Υπηρεσιών και δε διαθέτει κάποια πιστοποίηση σε σχέση µε έργα εξοικονόµησης ενέργειας - εν έχει εµπειρία ως διαχειριστής έργων Ενεργειακών Υπηρεσιών και δε διαθέτει κάποια πιστοποίηση σε σχέση µε έργα εξοικονόµησης ενέργειας. - Επίσης δεν προκύπτει κάποια εξειδίκευση κάποιου από τα µέλη της µονάδας σε θέµατα µετρήσεων, επεξεργασία µετρήσεων - εν υπάρχει εµπειρία σε ενεργειακή προσοµοίωση. Με βάση όλα τα παραπάνω ο διαγωνιζόµενος λαµβάνει για την 2 η οµάδα στοιχείων βαθµολογία εξ (6,00) η οποία αντιστοιχεί σε σταθµισµένη βαθµολογία ένα και ογδόντα (1,80). Εποµένως η συνολική σταθµισµένη βαθµολογία Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου ΕLCON είναι ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ (7,20). Κατά του παρόντος πρακτικού είναι δυνατή η υποβολή ένστασης η οποία θα απευθυνθεί προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ιαγωνισµού και θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, από την ανακοίνωση του, δηλαδή έως και την 30/03/2015,ηµέρα ευτέρα. Η Επιτροπή ιαγωνισµού

12 6.Πρακτικό ΙV ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙV Της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάθεση «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» Στις 07/04/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00, η Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε ) για την ανάθεση του «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Yποστηρικτικές εργασίες προετοιµασία φάκελου µελέτης ενεργειακής αναβάθµισης δηµοσίων κτιρίων περιφέρειας», συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Προκήρυξης του ιαγωνισµού, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου της Ε.. κ. Τριανταφύλλου Βάιου. Στην συνεδρίαση προσήλθαν τα τακτικά µέλη της Ε, ήτοι οι: 1. Τριανταφύλλου Βάιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Πρόεδρος, 2. Στάµου Ιωάννης Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Τ.Ε Υπάλληλος της.τ.ε της Π.Ε. Λάρισας ως µέλος. 3. Ντάσιος Ιωάννης, Τοπογράφος Τ.Ε, Υπάλληλος της.τ.ε της Λάρισας, ως µέλος. Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙI προσκλήθηκαν (πρόσκληση µε αρ.πρωτ 2011/ ) για την διενέργεια της δηµόσιας συνεδρίασης Προκήρυξης του. Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις, των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙI και των οποίων οι Οικονοµικές Προσφορές ανοίχθηκαν είναι οι ακόλουθες: 1 ιαγωνιζόµενος ΖEΒ ΑΕΕY 2 ιαγωνιζόµενος Αlteren A.E

13 3 ιαγωνιζόµενος ΕLCON Η Ε σύµφωνα την Προκήρυξη του ιαγωνισµού µονόγραψε το περιεχόµενο των Οικονοµικών Προσφορών και προχώρησε σε έλεγχο. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι όλες οι προσφορές είναι παραδεκτές διότι πληρούν τις οριζόµενες από την Προκήρυξη του ιαγωνισµού προϋποθέσεις. Στη συνέχεια κατέγραψε την προσφερθείσα Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων και βαθµολόγησε δε τις Οικονοµικές Προσφορές βάσει του άρθρου 6.2 της Προκήρυξης του ιαγωνισµού. H προσφερθείσα Οικονοµική προσφορά και η βαθµολογία των διαγωνιζοµένων καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: Α/ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ (K i ) ΒΑΘΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ O i = (K min / K i ) x ZEB AEEY 9.300,00 10,00 2. ALTEREN AE ,00 7,15 3. ELCON ,00 6,20 Κατόπιν της ανωτέρω βαθµολόγησης της Οικονοµικής Προσφοράς O i και της βαθµολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς T i όπως καταγράφηκε στο Πρακτικό ΙΙ και το ιορθωτικό-συµπληρωµατικό αυτού, η συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς B i σύµφωνα µε το άρθρο 6.3 της Προκήρυξης του ιαγωνισµού διαµορφώνεται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β Α/Α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ T i O i ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ B i = 60% x T i + 40% x O i 1. ZEB AEEY 9,60 10,00 9,76 2. ALTEREN AE 9,40 7,15 8,50 3. ELCON 7,20 6,20 6,80

14 Σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και το άρθρο 6.3 της Προκήρυξης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι η προσφορά που συγκέντρωσε τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία, ήτοι της ιαγωνιζόµενης Σύµπραξης «ZERO ENERGY BUILDING AEEY.». Κατόπιν του συνόλου των παραπάνω εισηγούµαστε την ανάθεση του «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» στην ιαγωνιζόµενη Σύµπραξη «ZERO ENERGY BUILDING AEEY.». Λάρισα 07/04/2015 Η Επιτροπή ιαγωνισµού 9. Την από ανακοίνωση του Πρακτικού ΙV 10. Την από (αριθµ. πρωτ. 2511) κοινοποίηση του πρακτικού ΙV στα διαγωνιζόµενα σχήµατα 11. To γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του Πρακτικού ΙV στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον ιαγωνισµό Σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και το άρθρο 6.3 της Προκήρυξης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι η προσφορά που συγκέντρωσε τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία, ήτοι της ιαγωνιζόµενης Σύµπραξης «ZERO ENERGY BUILDING AEEY.». Κατόπιν του συνόλου των παραπάνω εισηγούµαστε την ανάθεση του «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» στην ιαγωνιζόµενη εταιρεία «ZERO ENERGY BUILDING AEEY.».

15 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙV Της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάθεση «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» Στις 07/04/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00, η Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε ) για την ανάθεση του «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Yποστηρικτικές εργασίες προετοιµασία φάκελου µελέτης ενεργειακής αναβάθµισης δηµοσίων κτιρίων περιφέρειας», συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Προκήρυξης του ιαγωνισµού, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου της Ε.. κ. Τριανταφύλλου Βάιου. Στην συνεδρίαση προσήλθαν τα τακτικά µέλη της Ε, ήτοι οι: 1. Τριανταφύλλου Βάιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Πρόεδρος, 2. Στάµου Ιωάννης Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Τ.Ε Υπάλληλος της.τ.ε της Π.Ε. Λάρισας ως µέλος. 3. Ντάσιος Ιωάννης, Τοπογράφος Τ.Ε, Υπάλληλος της.τ.ε της Λάρισας, ως µέλος. Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙI προσκλήθηκαν (πρόσκληση µε αρ.πρωτ 2011/ ) για την διενέργεια της δηµόσιας συνεδρίασης Προκήρυξης του. Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις, των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙI και των οποίων οι Οικονοµικές Προσφορές ανοίχθηκαν είναι οι ακόλουθες: 1 ιαγωνιζόµενος ΖEΒ ΑΕΕY 2 ιαγωνιζόµενος Αlteren A.E 3 ιαγωνιζόµενος ΕLCON Η Ε σύµφωνα την Προκήρυξη του ιαγωνισµού µονόγραψε το περιεχόµενο των Οικονοµικών Προσφορών και προχώρησε σε έλεγχο. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι

16 όλες οι προσφορές είναι παραδεκτές διότι πληρούν τις οριζόµενες από την Προκήρυξη του ιαγωνισµού προϋποθέσεις. Στη συνέχεια κατέγραψε την προσφερθείσα Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων και βαθµολόγησε δε τις Οικονοµικές Προσφορές βάσει του άρθρου 6.2 της Προκήρυξης του ιαγωνισµού. H προσφερθείσα Οικονοµική προσφορά και η βαθµολογία των διαγωνιζοµένων καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: Α/ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ (K i ) ΒΑΘΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ O i = (K min / K i ) x ZEB AEEY 9.300,00 10,00 2. ALTEREN AE ,00 7,15 3. ELCON ,00 6,20 Κατόπιν της ανωτέρω βαθµολόγησης της Οικονοµικής Προσφοράς O i και της βαθµολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς T i όπως καταγράφηκε στο Πρακτικό ΙΙ και το ιορθωτικό-συµπληρωµατικό αυτού, η συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς B i σύµφωνα µε το άρθρο 6.3 της Προκήρυξης του ιαγωνισµού διαµορφώνεται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β Α/Α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ T i O i ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ B i = 60% x T i + 40% x O i 1. ZEB AEEY 9,60 10,00 9,76 2. ALTEREN AE 9,40 7,15 8,50 3. ELCON 7,20 6,20 6,80 Σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και το άρθρο 6.3 της Προκήρυξης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι η προσφορά που συγκέντρωσε τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία, ήτοι της ιαγωνιζόµενης Σύµπραξης «ZERO ENERGY BUILDING AEEY.». Κατόπιν του συνόλου των παραπάνω εισηγούµαστε την ανάθεση του «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

17 ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» στην ιαγωνιζόµενη Σύµπραξη «ZERO ENERGY BUILDING AEEY.». Λάρισα 07/04/2015 Η Επιτροπή ιαγωνισµού Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής», την υπ αριθµ. 169/ /πρακτικό 9 ο (Α Α: 7ΨΗ17ΛΡ-ΞΟΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου «περί εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας», την υπ αριθµ. 3020/ (Α Α: 71ΤΚ7ΛΡ-Ι4Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισµού Γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης µεταξύ των µελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την ανάθεση του «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» στην ιαγωνιζόµενη Σύµπραξη «ZERO ENERGY BUILDING AEEY.». Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ Η απόφαση αυτή πήρε α/α 468 Ο Αντιπρόεδρος Η Γραµµατέας Τα µέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Καλοµπάτσιος Χρήστος Παππά Αικατερίνη Αναστασόπουλος Στυλιανός Λάρισα 5/5/2015 Γακόπουλος Χρήστος Καλτσογιάννης Γεώργιος Κόκκαλη Κουβέλη Γεωργία Μπέµπης Απόστολος Νοτόπουλος Ευάγγελος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2012 ΘΕΜΑ: 10 ο ιαγωνισµός για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: Συµπληρωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (O.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Τόπος Έργου: Πάτρα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: 3851 Αρ. Σχεδ.: 2528 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ.

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. Αριθµ. Απόφασης: 44/2012 Περίληψη απόφασης: : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του Τεύχους Προκήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: Nº B1.11.15 COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών «Υπολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία : Προβολή της Πράξης σε έντυπα και

Διαβάστε περισσότερα