ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 873/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 47 ο A) Απόρριψη της από υποβληθείσας ενστάσεως της διαγωνιζοµένης επιχείρησης «ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» κατά του αρ. 1 πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του Ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου «Προµήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων» ως αβάσιµης & Β) Την Έγκριση των πρακτικών του Ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου «Προµήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων». ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σταµπουλής Γεώργιος (αναπληρωµατικό µέλος) 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Μπέµπης Απόστολος 5. Λουφόπουλος ηµήτριος (αναπληρωµατικό µέλος) Απόντες οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. Κόκκαλη και κ. Νοτόπουλος αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθµ. 1434/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/ της Οικονοµικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 10 Αυγούστου 2015 και ώρα 15:00 µ.µ. ηµέρα ευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονοµική Επιτροπή µετά από την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 1434/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 47 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέµατος αυτού κ.μιχαλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας έθεσε υπόψη της Επιτροπής µε το υπ αριθµ.3834/149669/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Τρικάλων τα κατωτέρω: 1.ΓΕΝΙΚΑ

2 Με τον Ηλεκτρονικό διαγωνισµό του έργου του θέµατος προβλέπεται η προµήθεια σωλήνων επιφανειακών δικτύων άρδευσης µε ταχυσυνδέσµους τύπου PERROT, διαµέτρου Φ 150 (3.174,00) µέτρα, διαµέτρου Φ 120 (2.508,00) µέτρα, διαµέτρου Φ 900 (990,00) µέτρα, επίσης σωλήνων πολυαιθυλενίου Φ20 (6atm) (1000,00) µέτρα, σωλήνων πολυαιθυλενίου Φ32 (6atm) (1000,00)µέτρα & σωλήνων πολυαιθυλενίου Φ32 (10atm) (100,00)µέτρα καθώς επίσης και λοιπών εξαρτηµάτων άρδευσης (ρακόρ, βάνες, ταυ, γωνιές, πώµατα), προϋπολογισµού ,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολική τιµή για όλα τα είδη. 2. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ο διαγωνισµός διεξήχθη Ηλεκτρονικά, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την και ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών την και ώρα 11:00. Στη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα αποσφράγισης προσφορών η Επιτροπή διαγωνισµού, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προµηθευτές: Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 1 Γ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 9/06/ :57:36 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΟΝ. ΕΠΕ 9/06/ :23:35 3 ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 9/06/ :15:10 Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, οι οποίες έγιναν δεκτές καθώς ήταν σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης και συνέταξε το Πρακτικό µε αρ. 1. Κατά του υπ αρ. 1 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισµού & αξιολόγησης αποτελεσµάτων υπεβλήθη εµπρόθεσµα η από ένσταση της διαγωνιζοµένης Επιχ. «ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» η οποία αναφέρει συνοπτικά τα παρακάτω: 1. Η προσφορά της «Γ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»: 1.α Στο άρθρο παρ.1 του Παραρτήµατος Β της διακήρυξης αναφέρει ότι το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο που παράγει το σύστηµα κατά τη συµπλήρωση της τεχνικής προσφοράς υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Στην προκειµένη περίπτωση, το κατατεθειµένο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της τεχνικής προσφοράς της «Γ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν έχει ψηφιακή υπογραφή. 1.β Στο άρθρο του Παραρτήµατος Β της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού αναφέρει ότι οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υπεύθυνες δηλώσεις. Όπως αναφέρεται ρητά στο ίδιο άρθρο «η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα» Οι κατατιθέµενες υπεύθυνες δηλώσεις της «Γ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» i) ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση κ.λ.π, το κείµενο της οποίας

3 αποτελείται από δύο (2) σελίδες δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή στο δεύτερο φύλλο τους, µε αποτέλεσµα να µην υφίσταται αποδοχή ολόκληρου του κειµένου της υπεύθυνης δήλωσης. 1.γ) Επισηµαίνεται επίσης ότι το πιστοποιητικό Ι.ΓΕ.Μ.Κ. που καταθέτει η ανωτέρω εταιρία σαν δικαιολογητικό για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό είναι της εταιρίας «Θ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και όχι της «Γ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία είναι συµµετέχουσα. 2.- Η προσφορά της «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»: 2.α) Η υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας «Γ. ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ Α.Ε.» που προσκοµίζεται ως δικαιολογητικό από την εταιρία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» σωλήνες εφοδιασµένους µε έκθεση Ι.ΓΕ.Μ.Κ., εάν βγει µειοδότης, είναι αναληθής. ιότι, στη δήλωση της η «Γ. ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ Α.Ε.» δεν αναφέρει αριθµό δοκιµής για χαλυβδοσωλήνες Φ150 και η «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» προσκοµίζει µόνο φωτοαντίγραφα από Ι.ΓΕ.Μ.Κ χαλυβδοσωλήνες Φ89 και Φ Οι απόψεις της Επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων επί της υποβληθείσας Ενστάσεως είναι οι κάτωθι : 1.α) Η διαγωνιζόµενη επιχείρηση «Γ.ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» κατέθεσε στο ηλεκτρονικό σύστηµα το αρχείο της τεχνικής προσφοράς, χωρίς να φέρει ψηφιακή υπογραφή. Στη συνέχεια όµως κατέθεσε εµπρόθεσµα στην επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο της διακήρυξης, αρχείο της τεχνικής προσφοράς σε έντυπη µορφή το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Ως εκ τούτου η επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω παράλειψη έγινε εκ παραδροµής και η τεχνική προσφορά της «Γ.ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» είναι έγκυρη. 1.β) Για την εν λόγω αιτίαση του ενισταµένου η επιτροπή απέστειλε ερώτηµα στη Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία µας ενηµέρωσε ότι η ψηφιακή υπογραφή, εφόσον είναι έγκυρη καλύπτει απόλυτα τον υπογράφοντα για το σύνολο του ηλεκτρονικού εγγράφου και δεν χρειάζεται ψηφιακή υπογραφή σε κάθε σελίδα του αρχείου PDF. Ως εκ τούτου η τεχνική προσφορά της «Γ.ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» θεωρείται έγκυρη. 1.γ) Για την εν λόγω αιτίαση του ενισταµένου υπεβλήθη το από έγγραφο της «Γ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» µε το οποίο ενηµερώνει την επιτροπή ότι σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρίας πρόκειται για το ίδιο ΑΦΜ µε τα ίδια στοιχεία έδρας και για λόγους συνταξιοδότησης του ενός εταίρου έγινε η αλλαγή στο πρώτο γράµµα του ονόµατος. Η επιτροπή κρίνει επαρκή τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν και την προσφορά της «Γ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» έγκυρη. 2.α) Για την έλλειψη του αρ. της δοκιµής για χαλυβδοσωλήνες Φ150 στην υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «Γ. ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ Α.Ε.», η οποία θα προµηθεύσει σωλήνες στην διαγωνιζόµενη επιχείρηση «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

4 Ε.Π.Ε.», η επιτροπή παρατηρεί ότι σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά η διαγωνιζόµενη εταιρεία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» δηλώνει ότι θα δεχθεί οποιοδήποτε έλεγχο πιστοποίησης κατά DIN δοκιµών από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. για τις σωλήνες Φ150 µε ταχυσυνδέσµους τύπου ΡΕRROT κατά την παράδοση αυτών, όπως αναφέρεται και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της ιακήρυξης της προµήθειας Η επιτροπή ως εκ τούτου κρίνει επαρκή τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν και την προσφορά της «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» έγκυρη. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π. 118/2007 εισηγήθηκε: Α) Την Απόρριψη της από υποβληθείσας Ενστάσεως της διαγωνιζοµένης Επιχ. «ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» κατά του αριθµ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ως αβάσιµης. Β) Tην Έγκριση του από αριθµ. Πρακτικού 1 της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών. Μετά την εισήγηση της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και συγκεκριµένα στις και ώρα 10:00 συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελεσµάτων, αφού προηγουµένως είχε ενηµερώσει τους διαγωνιζοµένους µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος και αφού έλαβε υπόψη της το Πρακτικό 1, την ένσταση του προµηθευτή Τακούδη Θεοφάνη κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής ηµοπράτησης και το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων µε το οποίο εισηγείται την απόρριψη της από ένστασης της διαγωνιζοµένης επιχείρησης «Τακούδης Θεοφάνης» και την έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής διαγωνισµού, προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών που ήταν οι παρακάτω: Προµηθευτής Α/Α προσφοράς συστήµατος ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 1 Γ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,92 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΟΝ. ΕΠΕ ,64 3 ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,61 Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών όπου διαπίστωσε ότι η οικονοµική προσφορά της εταιρείας Γ. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν έφερε ψηφιακή υπογραφή όπως προβλέπεται από την παράγραφο του παραρτήµατος Β της διακήρυξης και απέρριψε την προσφορά της παραπάνω εταιρείας, οι οικονοµικές προσφορές των υπολοίπων διαγωνιζοµένων έγιναν δεκτές και ο πίνακας προσφορών διαµορφώνεται όπως παρακάτω:

5 Προµηθευτής Α/Α προσφοράς συστήµατος ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 1 ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,61 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΟΝ. ΕΠΕ ,64 Από το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών προέκυψε ότι η χαµηλότερη οικονοµικά προσφορά συνολικά για όλα τα είδη ήταν της εταιρείας «ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» η οποία προσέφερε τα προς προµήθεια είδη έναντι του ποσού των {Εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ & εξήντα ενός λεπτών ( ,61) } συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό υπ αρ. 2 το οποίο κοινοποίησε µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικά σ όλους τους ενδιαφεροµένους χωρίς να υποβληθεί ένσταση. Έπειτα από τα παραπάνω: ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 1. Την Απόρριψη της από υποβληθείσας Ενστάσεως της διαγωνιζοµένης Επιχ. «ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» κατά του αριθµ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισµού του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε αρ του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ως αβάσιµης. 2. Την έγκριση των πρακτικών 1 & 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε αρ του έργου «Προµήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων» και την κατακύρωσή του στην εταιρεία «ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» έναντι του ποσού των { Εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ & εξήντα ενός λεπτών ( ,61) } συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής», την υπ αριθµ. 169/ /πρακτικό 9 ο (Α Α: 7ΨΗ17ΛΡ-ΞΟΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου «περί εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας», την υπ αριθµ. 3020/ (Α Α: 71ΤΚ7ΛΡ-Ι4Β) απόφαση του

6 Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισµού Γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης µεταξύ των µελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την Απόρριψη της από υποβληθείσας Ενστάσεως της διαγωνιζοµένης Επιχ. «ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» κατά του αριθµ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισµού του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε αρ του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ως αβάσιµης. 2. Την έγκριση των πρακτικών 1 & 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε αρ του έργου «Προµήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων» και την κατακύρωσή του στην εταιρεία «ΤΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» έναντι του ποσού των { Εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ & εξήντα ενός λεπτών ( ,61) } συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Χρηµατοδότηση από το εγκεκριµένο πρόγραµµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΚΑΠ- ΣΑΕΠ ΕΠ «Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισµός, αποχιονισµοί και προµήθεια για σήµανση, στηθαία ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωµή-ολοκλήρωση έργων Π. Ε. Τρικάλων (π.κ. 2013ΕΠ )», (Προµήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων 2014), µε προϋπολογισµό ,00. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 873 Ο Αντιπρόεδρος Η Γραµµατέας Τα µέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Καλοµπάτσιος Χρήστος Παππά Αικατερίνη Σταµπουλής Γεώργιος Λάρισα 10/8/2015 Γακόπουλος Χρήστος Καλτσογιάννης Γεώργιος Μπέµπης Απόστολος Λουφόπουλος ηµήτριος

7

8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2015 ΘΕΜΑ: 72 ο Λήψη απόφασης για την από 08-04-2015 υποβληθείσα ένσταση κατά του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Κατακύρωση αποτελέσματος συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1363/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1363/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1363/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Εξέταση ένστασης της σύμπραξης: «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.» κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2 ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση αποτελέσµατος συµφερότερης οικονοµικής προσφοράς και έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 816/2015 ΘΕΜΑ: 87 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 24.354,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 897/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 897/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 897/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Απόρριψη της από 09-07-2015 ένστασης της αναδόχου εταιρίας «Β.Γιτσόπουλος-Μ.Πεφτούλογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 468/2015 ΘΕΜΑ: 29 ο ιαβίβαση Πρακτικού ΙV, Εισήγησης της επιτροπής ιαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 915/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση ανάθεσης συντήρησης και επισκευών μηχανημάτων έργων, φορτηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για το ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 658/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Αποτελέσματα του Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015 ΘΕΜΑ: 53 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 659/2015 ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου

Διαβάστε περισσότερα