Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E."

Transcript

1 Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E.

2

3 Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E.

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Μήνυµα Προέδρου Δ.Σ Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Πληροφορίες για την Εταιρία Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Ανθρώπινο Δυναµικό Πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες του Οµίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε Υγρά Καύσιµα Στερεά Καύσιµα Λιπαντικά Τεχνικά Έργα Βιοκαύσιµα Πληροφορίες σχετικά µε τη διοίκηση και τη διεύθυνση της Εταιρίας Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών Εταιρική Διακυβέρνηση Θυγατρικές Εταιρίες Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε Ελίν Βιοκαύσιµα Α.Ε Ελίν Ν.Ε Ελίν Σταθµοί Α.Ε Πληροφορίες για τους Μετόχους Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/ Έκθεση περί συναλλαγών της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις Εκθέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες Ετήσιο Δελτίο

6 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη EBITDA Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων Καθαρά Ενοποιηµένα Κέρδη Οµίλου ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. ) Πάγιο Ενεργητικό Αποθέµατα Απαιτήσεις Διαθέσιµα Ίδια Κεφάλαια Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 2 (σε ) EBITDA ανά Μετοχή 0,91 0,93 Καθαρά Κέρδη Οµίλου ανά Μετοχή (EPS) 0,39 0,38 Μέρισµα ανά Μετοχή - Ονοµαστικό 0,14 0,14 Μέρισµα ανά Μετοχή - Προσαρµοσµένο 0,14 0,15 Λογιστική Αξία ανά Μετοχή (BVPS) 3,81 3,72 ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών 27,5% 19,0% Εξέλιξη Μικτών Κερδών 8,2% - Εξέλιξη EBITDA 3,1% - Εξέλιξη Καθαρών Ενοποιηµένων Κερδών 6,2% - Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 2,04 1,46 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 1,27 0,85 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 3 14,5% 16,8% Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (ROCE) 4 7,7% 10,5% 1 EBITDA = Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 2 Βασισµένα στον σταθµισµένο αριθµό µετοχών εκτός από το Ονοµαστικό Μέρισµα ανά Μετοχή 3 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RΟΕ) = Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 4 Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (ROCE) = ΕΒΙΤ / (Ίδια Κεφάλαια + Τραπεζικός Δανεισµός) όπου EBIT = Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων. 6 Ετήσιο Δελτίο 2005

7 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 ήταν µια χρονιά έντονων διακυµάνσεων στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Η τιµή του αργού πετρελαίου τύπου Brent κυµάνθηκε µεταξύ $ 38,21 / bbl και $ 67,35 / bbl ενώ η µέση τιµή του διαµορφώθηκε στα $ 54,21 / bbl έναντι $ 38,26 / bbl το Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα και µε µεγάλες διακυµάνσεις κινήθηκαν και οι τιµές Platts των διυλισµένων προϊόντων. Στην Ελληνική αγορά, η εκρηκτική άνοδος των τιµών σε συνδυασµό µε την οριακή αύξηση της ζήτησης για προϊόντα πετρελαίου (+0,8%) συνέβαλλαν σε σηµαντική όξυνση του ανταγωνισµού και στη δηµιουργία ενός εχθρικού περιβάλλοντος για τις εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών. Στο περυσινό µήνυµά µου είχα εκφράσει την πεποίθηση ότι το 2005 θα ήταν για την ΕΛΙΝΟΙΛ µια χρονιά δηµιουργικών προκλήσεων και ευκαιριών παρά τις διαφαινόµενες δυσκολίες στην αγορά που δραστηριοποιούµαστε. Τα γεγονότα επαλήθευσαν την πεποίθησή µου εκείνη. Παρά τις δυσκολίες που µόλις ανέφερα, η ΕΛΙΝΟΙΛ αύξησε τις πωλήσεις της και το µερίδιό της στην αγορά, διεύρυνε το δίκτυο πρατηρίων της και προχώρησε για άλλη µια χρονιά σε υψηλές επενδύσεις. Κυρίως όµως, η χρονιά σηµαδεύτηκε από σηµαντικές επιχειρηµατικές εξελίξεις: Στα τέλη του έτους εξαγοράσαµε από τις Shell και BP µια εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καυσίµων στην Αγριά Βόλου. Η συγκεκριµένη εγκατάσταση, πέραν του ότι είναι πολύ χρήσιµη για την ασφαλή περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ στα επόµενα χρόνια, της προσδίδει και σηµαντικά πλεονεκτήµατα δεδοµένου ότι πλέον η εταιρία λειτουργεί ένα ολοκληρωµένο δίκτυο διανοµής µε εγκαταστάσεις σε Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Μελετήσαµε και σχεδιάσαµε την ανανέωση του στόλου των χρονοναυλωµένων δεξαµενόπλοιων που χρησι- µοποιούµε για τις ανάγκες εφοδιασµού των νησιών, προκειµένου να ενισχύσουµε περαιτέρω την ήδη ισχυρή µας παρουσία στην νησιώτικη Ελλάδα. Έτσι, στις αρχές του έτους ξεκίνησε στην Κροατία η ναυπήγηση δύο υπερσύγχρονων δεξαµενόπλοιων µε µεταφορική ικανότητα υπερδιπλάσια αυτής που διαθέτουµε σήµερα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ζήτησε η ΕΛΙΝΟΙΛ και που προέκυψαν από την πολύτιµη εµπειρία 20 και πλέον ετών σε θέµατα εφοδιασµού των Ελληνικών νησιών. Μάλιστα, ήδη παραλάβαµε - και από τις αρχές Μαΐου 2006 δροµολογήσαµε - το πρώτο δεξαµενόπλοιο, ενώ το δεύτερο αναµένεται να παραδοθεί προς το τέλος της θερινής περιόδου. Βάλαµε τις πρώτες γερές βάσεις για την είσοδό µας στην αγορά των βιοκαυσίµων. Ιδρύσαµε θυγατρική εταιρία η οποία µετά από αύξηση κεφαλαίου ύψους 5 εκατ. ξεκίνησε την κατασκευή µονάδας παραγωγής βιοντήζελ στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου παραγωγικής δυναµικότητας τν ετησίως και συνολικού προϋπολογισµού 10,5 εκατ. Παράλληλα, καταθέσαµε φάκελο υπαγωγής της επένδυσης στις ευεργετικές διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόµου. Η κατασκευή της µονάδας προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς και αναµένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του ερχόµενου Σεπτέµβρη. Με αφορµή της δύο τελευταίες εξελίξεις προστέθηκαν στον Όµιλό µας δύο νέες θυγατρικές εταιρίες, η ΕΛΙΝ ΒΙ- ΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. που θα υλοποιήσει τη στρατηγική του Οµίλου στο χώρο των βιοκαυσίµων και η ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που θα διαχειρίζεται τα δύο νέα χρονοναυλωµένα δεξαµενόπλοια. Παράλληλα, ιδρύθηκε και µια ακόµη θυγατρική εταιρία, η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε., µε σκοπό την ανάπτυξη ενός µικρού πυρήνα ιδιολειτουργούµενων πρατηρίων. Το 2006 αποτελεί για την ΕΛΙΝΟΙΛ ένα έτος ιδιαίτερα σηµαντικών προκλήσεων όπου θα πρέπει όχι µόνο να ολοκληρώσουµε και να αξιοποιήσουµε αποτελεσµατικά ότι ξεκινήσαµε το 2005 αλλά και να προχωρήσουµε σε νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Κλείνοντας το µήνυµά µου, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των εργαζοµένων των εταιριών του Οµίλου για την ουσιαστική συµβολή τους στην επιτυχηµένη πορεία της ΕΛΙΝΟΙΛ, καθώς και τους µετόχους, οι οποίοι εξακολουθούν να µας περιβάλλουν µε εµπιστοσύνη, και να εκφράσω την πεποίθησή µου ότι οι προσπάθειές µας θα ανταµειφθούν µε την περαιτέρω δυναµική ανάπτυξη της Εταιρίας. Με τιµή, Χάρης Π. Κυνηγός Ετήσιο Δελτίο

8 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Το παρόν Ετήσιο Δελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των µετόχων και των επενδυτών γενικότερα και περιέχει τις πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. και των θυγατρικών της. Η σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας και συγκεκριµένα της Απόφασης 5/204/ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση 7/372/ του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Γεώργιος Β. Τσούνιας, Μέλος του Δ.Σ. και Οικονοµικός Διευθυντής της Εταιρίας, τηλ.: , Πηγών 33, Κηφισιά. Το Ετήσιο Δελτίο µπορούν να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι, από τα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, Κηφισιά, Τµήµα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ , ή από την Εταιρική ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. elin.gr Η Εταιρία καθώς και οι θυγατρικές της εταιρίες, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις, ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της για τις χρήσεις 2004 και 2005 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ιωάννης Φιλίππου (Αριθµός Μητρώου Σ.Ο.Ε ) της εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε». Το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών παρατίθεται στην Ενότητα 10 µαζί µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 8 Ετήσιο Δελτίο 2005

9 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1. Γενικές Πληροφορίες Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝΟΙΛ», ιδρύθηκε τον 1958 µε την επωνυµία «Δ. Διαµαντίδης Χ. Κουρούκλης & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το 1960 µετατράπηκε σε Α.Ε. µε την επωνυµία «Διαµαντίδης Κουρούκλης Ανώνυµος Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων» και το 1963 µετονοµάστηκε σε «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 13952/06/Β/86/8. Η διάρκεια της Εταιρίας, ορίστηκε σε 30 χρόνια από την δηµοσίευση του καταστατικού της και στη συνέχεια παρατάθηκε µέχρι την 31/12/2090 µε την από 21/6/1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 3382/ ). Με την από 23/10/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως έδρα της Εταιρίας καθορίσθηκε ο Δήµος Κηφισιάς, οδός Πηγών 33, τηλ. (210) Ο σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: α) Η εµπορία και παραγωγή κάθε είδους εµπορευµάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εµπορία υγρών καυσί- µων, λιπαντικών, υγραερίων, στερεών καυσίµων και κάθε είδους συναφών προϊόντων, β) Η επεξεργασία των ανωτέρω ή άλλου είδους προϊόντων, γ) Η εµπορία ή και παραγωγή κάθε µορφής ενέργειας όπως π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας, άλλης µορφής ήπιων ή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κ.λ.π., δ) Η διενέργεια µε επιδίωξη κέρδους, κάθε είδους µεταφορών, ε) Η αντιπροσώπευση ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, στ) Η άσκηση οποιασδήποτε παρεµφερούς επιχειρήσεως, ζ) Η µελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών αυτοκινήτων, µαρίνων, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίµων, άλλων πηγών ενέργειας κ.λ.π., η) Η παροχή υπηρεσιών συναφών µε τα ανωτέρω, θ) Η ίδρυση θυγατρικών ή µη εταιρειών και η συµµετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόµενες εταιρείες κάθε τύπου (ακόµη και Ναυτικές), των οποίων οι επιδιωκόµενοι σκοποί είναι όµοιοι, ή παρεµφερείς µε τους σκοπούς της παρούσης εταιρίας, καθώς και η συνεργασία άλλης µορφής µε επιχειρήσεις του παραπάνω είδους. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία, είτε να διορίσει αντιπροσώπους οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Ετήσιο Δελτίο

10 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E Ιστορικό Η Εταιρία, µετά την ίδρυσή της το 1954, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στην εισαγωγή και διάθεση µαζούτ στην Ελλάδα για την κάλυψη των αναγκών των ενεργοβόρων βιοµηχανιών. Με την ίδρυση των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου το 1958 και την απαγόρευση εισαγωγών πετρελαιοειδών, η Εταιρία αναγνωρίζεται επίσηµα σαν εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών µε δικαίωµα αγοράς µαζούτ από τα Κρατικά Διυλιστήρια. Το 1960 µετατρέπεται σε Α.Ε. και το 1963 µετονοµάζεται σε «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Το 1964 ιδρύει εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων στον Ασπρόπυργο και της αναγνωρίζεται το δικαίωµα αγοράς όλων των πετρελαιοειδών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εµφανίζονται και τα πρώτα πρατήρια µε το σήµα ΕΛΙΝΟΙΛ. Το 1977 επεκτείνει τις δραστηριότητές και στο χώρο των λιπαντικών, παρουσιάζοντας στην αγορά λιπαντικά ΕΛΙΝΟΙΛ. Με αφορµή την ενεργειακή κρίση, το 1979 εισέρχεται στον χώρο των στερεών καυσίµων εξασφαλίζοντας φθηνή ενέργεια για τις ανάγκες της βαριάς Ελληνικής βιοµηχανίας και το 1984 κατασκευάζει µονάδα επεξεργασίας και αποθήκευσης στερεών καυσίµων στον Ασπρόπυργο. Το 1988 ο έλεγχος της Εταιρίας περνά στον Όµιλο Καρνέση, και το 1989 η Εταιρία αγοράζει από τη FINA νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων στο Πόρτο Λάγος ξεκινώντας παράλληλα νέα δραστηριότητα στην Θράκη µε κύρια κατεύθυνση τη δηµιουργία τοπικού δικτύου πρατηρίων. Την ίδια χρονιά εισέρχεται στην αγορά λιπαντικών πλοίων αποκτώντας το δικαίωµα αποκλειστικής διάθεσης των ναυτιλιακών λιπαντικών FINA στην Ελλάδα. Το 1998 καθιερώνεται νέα εταιρική εικόνα καθώς και το εµπορικό σήµα «ελίν» ενώ ένα χρόνο αργότερα πραγµατοποιεί το πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα εισαγωγής και διάθεσης βιοντήζελ στην Ελλάδα, στην περιοχή της Θράκης. Το 2000 ιδρύεται η θυγατρική εταιρία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» και το 2001, ύστερα από την διακοπή της συνεργασίας µε τη FINA, η Εταιρία προχωρά και στη διάθεση λιπαντικών πλοίων µε το σήµα «ελίν». Το 2003 ολοκληρώνεται η κατασκευή της νέας µονάδας επεξεργασίας στερεών καυσίµων στο Βόλο και ένα χρόνο αργότερα, το 2004, η Εταιρία εισάγεται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το 2005 η Εταιρία αποκτά νέες εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων στο Βόλο υπερδιπλασιάζοντας την αποθηκευτική της δυναµικότητα και ιδρύει τρεις ακόµη θυγατρικές εταιρίες, την ΕΛΙΝ ΒΙΟ- ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. µε αντικείµενο εργασιών την παραγωγή βιοκαυσίµων, την ΕΛΙΝ Ν.Ε. µε αντικείµενο εργασιών την διαχείριση πλοίων για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της ΕΛΙΝΟΙΛ και την ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. µε αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση πρατηρίων καυσίµων Ανθρώπινο Δυναµικό Το ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου αποτελεί ένα ανεκτίµητο κεφάλαιο που, µε την πλούσια εµπειρία και συσσωρευµένη τεχνογνωσία που διαθέτει, αποτελεί τον βασικό παράγοντα στην αναπτυξιακή προσπάθειά του Οµίλου. Ο αριθµός των ατόµων που απασχολούσε η ΕΛΙΝΟΙΛ και οι θυγατρικές της εταιρίες κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Η Εταιρία διατηρεί άριστες σχέσεις µε το προσωπικό της και δεν υπάρχουν εργασιακά προβλήµατα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ επιδιώκοντας την ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζοµένων της φροντίζει για τη συµµετοχή τους σε σεµινάρια ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις αλλά και την απόδοσή τους. Αναγνωρίζοντας τη συµµετοχή του προσωπικού στην ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ επιβραβεύει το προσωπικό µε την παροχή bonus παραγωγικότητας µια φορά το χρόνο. Επίσης, έχει συνάψει οµαδικό ασφαλιστήριο για όλο το προσωπικό µε την εταιρία ALICO. 10 Ετήσιο Δελτίο 2005

11 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Ο Όµιλος έχει εξαπλωθεί σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας, που καλύπτει τους το- µείς των υγρών καυσίµων, των στερεών καυσίµων, των λιπαντικών και πολύ σύντοµα των βιοκαυσίµων. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και στην κατασκευή τεχνικών έργων. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε ένας από τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όµιλος Υγρά Καύσιµα Η εµπορία υγρών καυσίµων αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της ΕΛΙΝΟΙΛ. Τα κυριότερα είδη υγρών καυσίµων που εµπορεύεται η εταιρία είναι οι βενζίνες, diesel κίνησης, diesel θέρµανσης και µαζούτ τα οποία προµηθεύεται από τις δύο ελληνικές εταιρείες διύλισης (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ). Για την διάθεση των παραπάνω προϊόντων, η εταιρία έχει αναπτύξει τέσσερις βασικούς τοµείς δράσης που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών: το δίκτυο πρατηρίων, τις βιοµηχανικές πωλήσεις, τις απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης και τον εφοδιασµό σκαφών αναψυχής. Ο κύριος όγκος των πωλήσεων κατευθύνεται προς αυτές τις τέσσερις κατηγορίες πελατών, ωστόσο πραγµατοποιούνται και σηµαντικές πωλήσεις σε πελάτες που δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως άνω όπως π.χ. το πρατήριο των Κ.Α.Ε. και οι µονές του Αγίου Όρους. Για την εµπορία υγρών καυσίµων η Εταιρία διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων σε Ασπρόπυργο Αττικής, Βόλο και Πόρτο Λάγος συνολικής αποθηκευτικής δυναµικότητας µ³ καθώς και ένα στόλο 33 ιδιόκτητων βυτιοφόρων. Δίκτυο πρατηρίων Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει ένα δίκτυο 440 συνεργαζόµενων πρατηρίων (Δεκέµβριος 2005). Πιο συγκεκριµένα στην Νότια Ελλάδα υπάρχουν 153 πρατήρια, στη Βόρεια Ελλάδα 141, στη Θράκη 60, και 86 στα νησιά. Επίσης, προµηθεύει µε καύσιµα και λιπαντικά 12 πρατήρια «Α.Π». Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιλογή της τοποθεσίας του κάθε πρατηρίου - ώστε το δίκτυο να είναι πάντοτε κατανεµηµένο σύµφωνα µε το στρατηγικό σχεδιασµό της Εταιρίας - καθώς και στην επιλογή του εκάστοτε επιχειρηµατία πρατηριούχου. Τα πρατήρια αποτελούν την βασικότερη δραστηριότητα της Εταιρίας, τόσο από πλευράς τζίρου, απασχολούµενου κεφαλαίου και εγκατεστη- µένων παγίων, όσο και από πλευράς απασχολούµενου ανθρώπινου δυναµικού. Εξάλλου το δίκτυο των πρατηρίων αποτελεί βασικό τµήµα της ίδιας της Εταιρίας, καθώς και η έκταση και η γεωγραφική διασπορά του αποτελούν µια γερή βάση τόσο για την εξασφάλιση των πωλήσεων της Εταιρίας, όσο και για την µελλοντική επέκταση σε πωλήσεις άλλων ειδών ή υπηρεσιών. Είναι γνωστό ότι η µεγάλη έκταση της νοθείας και λαθρεµπορίας αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής αγοράς καυσίµων. Δεδοµένου ότι η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών ήταν πάντα υπόθεση ύψιστης σηµασίας για την ΕΛΙΝΟΙΛ αλλά και ουσιαστικό κοµµάτι της εταιρικής της φιλοσοφίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ αποφάσισε το 1997 να αντιµετωπίσει δραστικά το πρόβληµα αυτό. Έτσι, πέρα από τους δικούς της µηχανισµούς ελέγχου, από το 1998 συνεργάζεται µε το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων και Λιπαντικών (Ε.Τ.Κ.Λ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) στη διεξαγωγή ενός πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδοµένα προγράµµατος ελέγχου ποιότητας καυσίµων. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το Ε.Τ.Κ.Λ. πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε όλα τα πρατήρια της Εταιρίας και λαµβάνει δείγµατα, από το ακροσωλήνιο των αντλιών, από όλα τα καύσιµα που διατίθενται από το πρατήριο. Στη συνέχεια ελέγχει την ποιότητα των καυσίµων και ενηµερώνει την Εταιρία για τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου, τόσο σε τακτά διαστήµατα όσο και µε έκτακτες αναφορές. Στη διάρκεια αυτής της συνεργασίας έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω από αναλύσεις δειγµάτων. Ετήσιο Δελτίο

12 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. Βιοµηχανικές πωλήσεις Τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της, οι πωλήσεις µαζούτ προς τις µεγάλες ενεργοβόρες βιοµηχανίες απετέλεσαν τον κύριο κορµό των δραστηριοτήτων της ΕΛΙΝΟΙΛ. Ακόµη και σήµερα, η ΕΛΙΝΟΙΛ παραµένει εκ των βασικότερων προµηθευτών της ελληνικής βιοµηχανίας, διατηρώντας µακροχρόνιες συνεργασίες ετών µε τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες της χώρας, ενώ παράλληλα τα τελευταία έτη έχει αναπτύξει σηµαντικά τις πωλήσεις diesel κίνησης για τις µεταφορικές ανάγκες των εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων. Απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µόνον οι πωλήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς στην υπόλοιπη χώρα οι λιανικές πωλήσεις εξυπηρετούνται από το δίκτυο πρατηρίων. Οι λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης αποτελούν ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα τµήµατα της αγοράς καυσίµων καθώς συνήθως παρατηρούνται ελλειµµατικές παραδόσεις. Για να αντιµετωπίσει το βασικό αυτό πρόβληµα, η ΕΛΙΝΟΙΛ χρησιµοποιεί αποκλειστικά ΙΧ βυτιοφόρα και παράλληλα, στα πλαίσια του συστήµατος ποιοτικής διαχείρισης διανοµής καυσίµων της Εταιρίας, οι παραδόσεις πετρελαίου θέρµανσης ελέγχονται συστηµατικά από ειδικευµένους επιθεωρητές για την ακρίβεια των παραδιδόµενων ποσοτήτων. Η σηµαντικότατη αυτή διαφοροποίηση από τον ανταγωνισµό, έχει σαν αποτέλεσµα την µεγάλη πιστότητα των πελατών αυτής της κατηγορίας και την σταθερή αύξηση των πωλήσεων. Εφοδιασµός σκαφών αναψυχής Η αγορά αυτή αντιµετωπίζει αντίστοιχα προβλήµατα ελλειµµατικών παραδόσεων και επί πλέον ποιοτικά προβλήµατα στο διακινούµενο πετρέλαιο λόγω της εκτεταµένης λαθρεµπορίας. Η επιτυχής αντιµετώπιση και των δύο προβληµάτων από την ΕΛΙΝΟΙΛ, είχε σαν αποτέλεσµα την πολύ γρήγορη επικράτηση της ΕΛΙΝΟΙΛ στις µαρίνες της Αττικής που αποτελούν και το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς αυτής. Επιπλέον, η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει ένα σηµαντικό δίκτυο πρατηρίων σε παράκτιες περιοχές και νησιά µε αποτέλεσµα να παρέχει ευρύτατη γεωγραφική κάλυψη στους πελάτες της, ενώ έχει συνάψει και συµφωνίες αποκλειστικής συνεργασίας (µε τη λειτουργία σταθµού ανεφοδιασµού εντός της µαρίνας) µε 6 µαρίνες σε Χαλκιδική (2), Λευκάδα, Σάµο, Βόλο και Λαύριο Στερεά Καύσιµα Η ΕΛΙΝΟΙΛ εισήλθε στο χώρο των στερεών καυσίµων το 1979 όταν, κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης, προέβλεψε την ανάγκη της ελληνικής βιοµηχανίας για φθηνότερα καύσιµα και εξασφάλισε συνεργασίες µε τους σηµαντικότερους παραγωγούς της διεθνούς αγοράς. Σήµερα, η ΕΛΙΝΟΙΛ εµπορεύεται κυρίως πετρελαϊκό coke (pet coke), µεταλλουργικό coke και ανθρακίτη µε χρήσεις στην τσιµεντοποιία, ασβεστοποιία, κεραµοποιία, χαλυβουργία κ.α., και για το σκοπό αυτό διαθέτει δύο µονάδες επεξεργασίας στερεών καυσίµων στο Βόλο και στον Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας ΜΤ ετησίως. Η προµήθεια του pet coke γίνεται κυρίως από διυλιστήρια της Ιταλίας και της Βενεζουέλας και του ανθρακίτη από ορυχεία Ρωσίας και Ουκρανίας. 12 Ετήσιο Δελτίο 2005

13 3.3. Λιπαντικά Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει λιπαντικά για τις ανάγκες τις εσωτερικής αγοράς καθώς και λιπαντικά πλοίων (marine). Οι δύο αυτές δραστηριότητες είναι εντελώς διαφορετικές µεταξύ τους τόσο από επιχειρησιακής όσο και από οργανωτικής άποψης. Λιπαντικά εσωτερικής αγοράς Η ΕΛΙΝΟΙΛ εµπορεύεται µια µεγάλη γκάµα ορυκτελαίων που περιλαµβάνει λιπαντικά οχηµάτων, λιπαντικά βιοµηχανίας, γράσα καθώς και διάφορα άλλα ειδικά προϊόντα (αντιψυκτικά, υγρά φρένων, κ.α.). Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων λιπαντικών κατευθύνεται στο δίκτυο των πρατηρίων (λιπαντικά οχηµάτων) ενώ ένα µικρότερο τµήµα απορροφάει η βιοµηχανία (λιπαντικά βιοµηχανίας, γράσα) και τα σκάφη αναψυχής. Η προµήθεια των λιπαντικών γίνεται από παραγωγούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό βάσει των προδιαγραφών και των διατυπώσεων που ορίζει η ΕΛΙΝΟΙΛ. Εκτός από το προϊόν η ΕΛΙΝΟΙΛ φροντίζει για τον σχεδιασµό και την κατασκευή της συσκευασίας. Λιπαντικά πλοίων (marine) Η ΕΛΙΝΟΙΛ εφοδιάζει τους πελάτες της µε λιπαντικά πλοίων ελίν σε όλα τα ελληνικά λιµάνια, στη Σιγκαπούρη και κατά µήκος της ακτογραµµής της Κίνας. Τους εφοδιάζει επίσης σε οποιοδήποτε άλλο λιµάνι του κόσµου, µε λιπαντικά προσεκτικά επιλεγµένων εταιριών. Τα λιπαντικά πλοίων παρασκευάζονται στην Ελλάδα από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις διατυπώσεις που εγκρίνει η ΕΛΙΝΟΙΛ. Όταν πρόκειται για πωλήσεις σε λιµάνια του εξωτερικού, η προµήθεια γίνεται από συνεργαζόµενες εταιρίες Τεχνικά Έργα Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων µέσω της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ δηµιουργήθηκε το 2000 από το τεχνικό τµήµα της ΕΛΙΝΟΙΛ προκειµένου να αξιοποιηθεί σε έργα για λογαριασµό τρίτων η συσσωρευµένη εµπειρία τόσων ετών. Διαθέτει µεγάλη πείρα στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίµων και βιοµηχανικών χώρων, παρέχοντας ολοκληρωµένες τεχνικές και κατασκευαστικές λύσεις Βιοκαύσιµα Η ΕΛΙΝΟΙΛ δραστηριοποιείται έντονα τα τελευταία 8 χρόνια στο χώρο των βιοκαυσίµων και ειδικότερα του βιοντήζελ συµµετέχοντας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα και έχοντας πραγµατοποιήσει την πρώτη εισαγωγή και πιλοτική διάθεση βιοντήζελ στην Ελλάδα ήδη από το Το βιοντήζελ είναι ένα καύσιµο εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον και ανανεώσιµο αφού, προέρχεται από φυτικά έλαια ή και ζωικά λίπη. Τα φυσικοχηµικά του χαρακτηριστικά το καθιστούν απολύτως κατάλληλο για χρήση από ντιζελοκινητήρες και είναι ήδη αρκετά διαδεδοµένο σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Τα βιοκαύσιµα βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει ήδη πάρει σειρά αποφάσεων για την άµεση προώθησή τους. Μεταξύ σχετικών µέτρων που έχει λάβει η Ε.Ε. είναι και η θέσπιση ενός φιλόδοξου στόχου συµµετοχής των βιοκαυσίµων στο σύνολο των καυσίµων κίνησης κάθε κράτους - µέλους σε ποσοστό 5,75% έως το Τον στόχο αυτό έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα. Ήδη ο Όµιλος, µέσω της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε., κατασκευάζει µονάδα παραγωγής βιοντήζελ στο Βόλο, και από το Φθινόπωρο 2006 θα είναι σε θέση να παράγει τν βιοντήζελ ετησίως. Ετήσιο Δελτίο

14 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4.1. Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του καταστατικού της, η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η δε θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής. Το παρόν Διοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 28/5/2004 και απαρτίζεται από τους κάτωθι: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χάρης Κυνηγός Γιάννης Κουρούκλης Γιώργος Τσούνιας Νίκος Σκορίνης Πολυδεύκης Τσιόντσης Λεωνίδας Δρόλλας Ροδόλφος Παπαϊωάννου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό µέλος Εκτελεστικό µέλος Μη εκτελεστικό µέλος Μη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Τα τρία εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µαζί µε τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας συνθέτουν την Διευθυντική Οµάδα η οποία είναι επιφορτισµένη µε την καθηµερινή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων: ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Χάρης Κυνηγός Γιάννης Κουρούκλης Γιώργος Τσούνιας Γιάννης Αληγιζάκης Δηµήτρης Μικράκης Γιάννης Διαµαντόπουλος Νίκος Λιάπης Διευθύνων Σύµβουλος Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Διευθυντής Εµπορικού Εσωτερικής Αγοράς Διευθυντής Εµπορικού Διεθνούς Αγοράς Διευθυντής Marketing & Δηµοσίων Σχέσεων Διευθυντής Εκµετάλλευσης 14 Ετήσιο Δελτίο 2005

15 Συνοπτικά βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών παρουσιάζονται παρακάτω: Χάρης Κυνηγός: Είναι ένας από τους µετόχους της Εταιρίας, στην οποία εργάζεται από το Έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσµου Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.ΠΕ.) καταβάλλοντας σηµαντικές προσπάθειες εξυγίανσης του κλάδου. Ο κ. Κυνηγός είναι 69 ετών. Ιωάννης Κουρούκλης: Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών. Πτυχιούχος µαθηµατικός εργάζεται στην Εταιρία από το Είναι 48 ετών. Γεώργιος Τσούνιας: Οικονοµικός Διευθυντής. Κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εργάστηκε ως Οικονοµικός Σύµβουλος διαφόρων επιχειρήσεων. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το Ο κ. Τσούνιας είναι 63 ετών. Νικόλαος Σκορίνης: Κάτοχος πτυχίου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω. Εργάζεται ως νοµικός σύµβουλος επιχειρήσεων. Πολυδεύκης Τσιόντσης: Κάτοχος πτυχίου της Ιατρικής Σχολής της Βιέννης. Εργάζεται ως παιδίατρος στον ιδιωτικό τοµέα. Λεωνίδας Δρόλλας: Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώµατος Οικονοµικών. Εργάζεται ως οικονοµολόγος επικεφαλής µελετών του Centre for Global Energy Studies. Ροδόλφος Παπαϊωάννου: Κάτοχος πτυχίου Χηµικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και M.Sc. στην Οικονοµία, Οικονοµετρία και Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήµιο του Southampton. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ιωάννης Αληγιζάκης: Κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστηµών και Νοµικής και µεταπτυχιακού τίτλου σε Marketing και Μanagement. Στην Εταιρία εργάζεται από το Δηµήτριος Μικράκης: Κάτοχος πτυχίου Αεροναυπηγικής από το Britains Air University. Εργάζεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ από το Ιωάννης Διαµαντόπουλος: Κάτοχος πτυχίου Μαθηµατικών και M.Sc. από το QMW. Έχει εργασθεί για 8 χρόνια στην ΤΟΥΟΤΑ HELLAS A.E. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το Νικόλαος Λιάπης: Διπλωµατούχος του Ε.Μ.Π. (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών). Εργάζεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ από το Ετήσιο Δελτίο

16 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E Εταιρική Διακυβέρνηση Γενικά Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύστηµα κανόνων µε τους οποίους η επιχείρηση διοικείται και ελέγχεται µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της µακροχρόνιας αξίας της επένδυσης των µετόχων και των υπόλοιπων οµάδων ενδιαφεροµένων (stakeholders). Οι οµάδες ενδιαφεροµένων (stakeholders) περιλαµβάνουν εκείνους οι οποίοι έχουν συµφέρον / ενδιαφέρον για την επιχείρηση, όπως οι εργαζόµενοι, οι πιστωτές, οι προµηθευτές, το κράτος και η κοινότητα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ από το 1988, όταν διαχωρίστηκε η Ιδιοκτησία από την Διοίκησή της, εφαρµόζει πολιτικές, κανονισµούς και διαδικασίες µε στόχο την χρηστή και αποτελεσµατική διοίκηση και λειτουργία της αλλά και την µέγιστη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση. Με την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών τον Μάρτιο του 2004, οι πολιτικές και διαδικασίες προσαρµόσθηκαν στην Ελληνική νοµοθεσία (Νόµος 3016/2002) και κωδικοποιήθηκαν µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ, η σωστή Εταιρική Διακυβέρνηση διασφαλίζεται από: Τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου: Ένα καλό σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να επιτρέπει την παρακολούθηση της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρίας και των ουσιαστικό έλεγχο των στελεχών από το Διοικητικό Συµβούλιο. Το Δ.Σ. της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι επταµελές και αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Τα εκτελεστικά µέλη είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος και ανώτατα εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη. Τα µη εκτελεστικά µέλη αποτελούν την πλειοψηφία του Δ.Σ. και είναι επιφορτισµένα µε την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Εκτελεστικής Διοίκησης. Από τα 4 µη εκτελεστικά µέλη τα δύο είναι ανεξάρτητα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νοµοθεσία, και έχουν επιλεγεί µε γνώµονα την διεθνή εµπειρία τους και ειδικότερα σε θέµατα πετρελαϊκής πολιτικής. Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της Εκτελεστικής Διοίκησης έχει συσταθεί Ελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από ένα εκτελεστικό και δύο µη εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ. και έχει κύριο σκοπό την εποπτεία των εργασιών του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Τους αυστηρούς µηχανισµούς ελέγχου: Οι δοµές της εταιρίας προβλέπουν αυστηρές διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες διασφαλίζουν την βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπων, των διαδικασιών και των συστηµάτων. Παράλληλα, η εταιρία ελέγχεται από αναγνωρισµένους εξωτερικούς ελεγκτές ως προς την αξιοπιστία των οικονοµικών της καταστάσεων. Την οργανωτική δοµή της εταιρίας: Βασικό στοιχείο του οργανωτικού σχήµατος της ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί η αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων µέσα στο πλαίσιο της κοινής εταιρικής στρατηγικής. Η δοµή της εταιρίας, η οποία αποτυπώνεται στο οργανόγραµµα, είναι διαµορφωµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζει τις αρµοδιότητες των διευθυντικών στελεχών και να διασφαλίζει τον καλύτερο έλεγχο των εταιρικών δραστηριοτήτων. Για κάθε θέση στο οργανόγραµµα έχει καταγραφεί αναλυτική Περιγραφή Θέσης, προδιαγράφοντας τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τα όρια εξουσίας. Το σύστηµα αξιολόγησης και αµοιβών των στελεχών: Κεντρικό στόχο της µισθολογικής πολιτικής της εταιρίας αποτελεί η προσέλκυση, αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη ανθρώπων που οι ικανότητές τους φέρουν προστιθέµενη αξία για την εταιρία. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού και το σύστηµα αµοιβών να χαρακτηρίζονται από όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αντικειµενικότητα και διαφάνεια και να λειτουργούν ως διαρκές κίνητρο απόδοσης και βελτίωσης του προσωπικού. Την πολιτική γνωστοποιήσεων της εταιρίας: Η εταιρία προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων της και για αυτό το λόγο παρέχει έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό κάθε πληροφορία σχετική µε την εξέλιξη των εταιρικών της υποθέσεων και γενικότερα κάθε σηµαντική πληροφορία που µπορεί να επηρεάσει τους επενδυτές στις αποφάσεις τους σχετικά µε την µετοχή της εταιρίας. 16 Ετήσιο Δελτίο 2005

17 Εσωτερικός Ελεγχος Οι δοµές της Εταιρίας προβλέπουν αυστηρές διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες διασφαλίζουν την βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπων, των διαδικασιών και των συστηµάτων. Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συµβουλίου και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του Καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιριών και της χρηµατιστηριακής, Αναφέρει στο διοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας µε τα συµφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, Ενηµερώνει εγγράφως µια φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το Διοικητικό Συµβούλιο για τον διενεργούµενο από το Τµήµα έλεγχο, Παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, Παρέχει, µετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται µε αυτές και διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και συντάσσει εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου. Ετήσιο Δελτίο

18 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. 5. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 5.1. Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» συστάθηκε την (ΦΕΚ 11774/2000). Η εταιρία είναι σήµερα καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε Αρ. Μητρώου 47750/01ΑΤ/Β/00/572. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήµος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Πηγών 33, ενώ αντικείµενο εργασιών της είναι η µελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και η άσκηση οποιασδήποτε παρεµφερούς επιχείρησης. Η διάρκεια της εταιρίας είναι 90 έτη. Σκοπός της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: α) Η µελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, όπως ηλεκτροµηχανολογικών, υδραυλικών, οικοδοµικών, ενεργειακών, βιοµηχανικών, οδοποιίας, λιµενικών. β) Η παροχή υπηρεσιών (τεχνογνωσίας κ.λπ.) συναφών µε τις ανωτέρω δραστηριότητες. γ) Η αγορά, πώληση, οικοδόµηση (µε σκοπό πωλήσεως ή εκµεταλλεύσεως) και η εκµετάλλευση ακινήτων. δ) Η αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων. ε) Η άσκηση οποιασδήποτε παρεµφερούς επιχειρήσεως. στ) Η συµµετοχή σε άλλες υφιστάµενες ή σε εταιρείες που πρόκειται να συσταθούν στο µέλλον, κάθε τύπου, των οποίων οι επιδιωκόµενοι σκοποί είναι όµοιοι ή παρεµφερείς µε τους σκοπούς της εταιρίας, καθώς και η κάθε µορφής συνεργασία µε τέτοιες εταιρείες. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 30,00 η κάθε µία και η µετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως: Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµετοχής ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ,95% Ιωάννης Κουρούκλης 1 0,05% Η εταιρία διοικείται από τριµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εξελέγη µε την από 28/5/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που απαρτίζεται από τους εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γιάννης Κουρούκλης Γιώργος Τσούνιας Χάρης Κυνηγός Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 28/5/2006. Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ για το 2005 είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της µητρικής εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 18 Ετήσιο Δελτίο 2005

19 5.2. Ελίν Βιοκαύσιµα Α.Ε. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε..» συστάθηκε την (ΦΕΚ 8630/ ). Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 59021/01ΑΤ/Β/05/324, και η διάρκειά της ορίστηκε έως την 31/12/2090. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήµος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγών 33 και αντικείµενο εργασιών της είναι η παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίµων. Ο σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: α) η προµήθεια, συλλογή και επεξεργασία πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίµων, β) η ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή βιοκαυσίµων, γ) η χονδρική και λιανική εµπορία κάθε είδους εµπορευµάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εµπορία υγρών καυσίµων, λιπαντικών υγραερίων, στερεών καυσίµων, βιοκαυσίµων και κάθε είδους συναφών προϊόντων, δ) η εισαγωγή και εξαγωγή υγρών καυσίµων, λιπαντικών υγραερίων, στερεών καυσίµων, βιοκαυσίµων και κάθε είδους συναφών προϊόντων ε) η αντιπροσώπευση ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, στ) η παροχή υπηρεσιών γενικώς και ειδικότερα συναφών µε τα ανωτέρω, ζ) η µελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών αυτοκινήτων, µαρινών, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίµων, εγκαταστάσεων ή εργοστασίων βιοκαυσίµων και άλλων µορφών ενέργειας κλπ, η) η άσκηση οποιασδήποτε παρεµφερούς επιχειρήσεως και, θ) η ίδρυση θυγατρικών ή µη εταιριών και η συµµετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόµενες εταιρίες κάθε τύπου (ακόµη και Ναυτικές), καθώς και η συνεργασία άλλης µορφής µε επιχειρήσεις του παραπάνω είδους. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 40,00 η κάθε µία και η µετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως: Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµετοχής ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ,99% ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 1 0,01% Η εταιρία διοικείται από τριµελές Διοικητικό Συµβούλιο, που απαρτίζεται από τους εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γιάννης Κουρούκλης Γιώργος Τσούνιας Νίκος Λιάπης Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 30/6/2007. Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Ετήσιο Δελτίο

20 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E Ελίν Ν.Ε. Η ναυτική εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συστάθηκε την Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στα Βιβλία Μητρώου Ναυτικών Εταιριών του Νόµου 959/79 µε αύξοντα αριθµό 3915, και η διάρκειά της ορίστηκε έως την 31/12/2090. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήµος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγών 33 και αντικείµενο εργασιών της είναι η εκµετάλλευση και διαχείριση πλοίων για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της ΕΛΙΝΟΙΛ. Ο αποκλειστικός σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της σύµβασης σύστασής της, είναι η κυριότητα ελληνικών εµπορικών πλοίων, η εκµετάλλευση ή διαχείριση ελληνικών ή ξένης σηµαίας εµπορικών πλοίων καθώς και η απόκτηση µετοχών άλλων Ναυτικών Εταιριών που έχουν τον ίδιο ως άνω σκοπό. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 η κάθε µία και η µετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως: Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµετοχής ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ,99% ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 1 0,01% Η εταιρία διοικείται από πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, που απαρτίζεται από τους εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γιάννης Κουρούκλης Κώστας Μπέτσης Γιώργος Τσούνιας Νίκος Λιάπης Αλέξανδρος Κοροµάντζος Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 6/9/2010. Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος 20 Ετήσιο Δελτίο 2005

ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. Ετήσιο Δελτίο 2007

ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. Ετήσιο Δελτίο 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου...4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου...5 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας...6 2. Πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 1ο ΘΕΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 1ο ΘΕΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Υποβάλλονται για έγκριση από την Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014, όπως αυτές περιέχονται στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης.

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΜΑΗ 2015 Στη Δάφνη Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας μας συγκεντρώθηκαν σήμερα 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι τα μέλη του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2007 31/03/2008, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.06.2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11 π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 η πρωινή, και στα επί της Εθν. Μακαρίου 5, γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα