Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E."

Transcript

1 Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E.

2

3 Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E.

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Μήνυµα Προέδρου Δ.Σ Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Πληροφορίες για την Εταιρία Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Ανθρώπινο Δυναµικό Πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες του Οµίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε Υγρά Καύσιµα Στερεά Καύσιµα Λιπαντικά Τεχνικά Έργα Βιοκαύσιµα Πληροφορίες σχετικά µε τη διοίκηση και τη διεύθυνση της Εταιρίας Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών Εταιρική Διακυβέρνηση Θυγατρικές Εταιρίες Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε Ελίν Βιοκαύσιµα Α.Ε Ελίν Ν.Ε Ελίν Σταθµοί Α.Ε Πληροφορίες για τους Μετόχους Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/ Έκθεση περί συναλλαγών της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις Εκθέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες Ετήσιο Δελτίο

6 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη EBITDA Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων Καθαρά Ενοποιηµένα Κέρδη Οµίλου ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. ) Πάγιο Ενεργητικό Αποθέµατα Απαιτήσεις Διαθέσιµα Ίδια Κεφάλαια Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 2 (σε ) EBITDA ανά Μετοχή 0,91 0,93 Καθαρά Κέρδη Οµίλου ανά Μετοχή (EPS) 0,39 0,38 Μέρισµα ανά Μετοχή - Ονοµαστικό 0,14 0,14 Μέρισµα ανά Μετοχή - Προσαρµοσµένο 0,14 0,15 Λογιστική Αξία ανά Μετοχή (BVPS) 3,81 3,72 ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών 27,5% 19,0% Εξέλιξη Μικτών Κερδών 8,2% - Εξέλιξη EBITDA 3,1% - Εξέλιξη Καθαρών Ενοποιηµένων Κερδών 6,2% - Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 2,04 1,46 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 1,27 0,85 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 3 14,5% 16,8% Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (ROCE) 4 7,7% 10,5% 1 EBITDA = Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 2 Βασισµένα στον σταθµισµένο αριθµό µετοχών εκτός από το Ονοµαστικό Μέρισµα ανά Μετοχή 3 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RΟΕ) = Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 4 Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (ROCE) = ΕΒΙΤ / (Ίδια Κεφάλαια + Τραπεζικός Δανεισµός) όπου EBIT = Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων. 6 Ετήσιο Δελτίο 2005

7 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 ήταν µια χρονιά έντονων διακυµάνσεων στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Η τιµή του αργού πετρελαίου τύπου Brent κυµάνθηκε µεταξύ $ 38,21 / bbl και $ 67,35 / bbl ενώ η µέση τιµή του διαµορφώθηκε στα $ 54,21 / bbl έναντι $ 38,26 / bbl το Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα και µε µεγάλες διακυµάνσεις κινήθηκαν και οι τιµές Platts των διυλισµένων προϊόντων. Στην Ελληνική αγορά, η εκρηκτική άνοδος των τιµών σε συνδυασµό µε την οριακή αύξηση της ζήτησης για προϊόντα πετρελαίου (+0,8%) συνέβαλλαν σε σηµαντική όξυνση του ανταγωνισµού και στη δηµιουργία ενός εχθρικού περιβάλλοντος για τις εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών. Στο περυσινό µήνυµά µου είχα εκφράσει την πεποίθηση ότι το 2005 θα ήταν για την ΕΛΙΝΟΙΛ µια χρονιά δηµιουργικών προκλήσεων και ευκαιριών παρά τις διαφαινόµενες δυσκολίες στην αγορά που δραστηριοποιούµαστε. Τα γεγονότα επαλήθευσαν την πεποίθησή µου εκείνη. Παρά τις δυσκολίες που µόλις ανέφερα, η ΕΛΙΝΟΙΛ αύξησε τις πωλήσεις της και το µερίδιό της στην αγορά, διεύρυνε το δίκτυο πρατηρίων της και προχώρησε για άλλη µια χρονιά σε υψηλές επενδύσεις. Κυρίως όµως, η χρονιά σηµαδεύτηκε από σηµαντικές επιχειρηµατικές εξελίξεις: Στα τέλη του έτους εξαγοράσαµε από τις Shell και BP µια εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καυσίµων στην Αγριά Βόλου. Η συγκεκριµένη εγκατάσταση, πέραν του ότι είναι πολύ χρήσιµη για την ασφαλή περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ στα επόµενα χρόνια, της προσδίδει και σηµαντικά πλεονεκτήµατα δεδοµένου ότι πλέον η εταιρία λειτουργεί ένα ολοκληρωµένο δίκτυο διανοµής µε εγκαταστάσεις σε Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Μελετήσαµε και σχεδιάσαµε την ανανέωση του στόλου των χρονοναυλωµένων δεξαµενόπλοιων που χρησι- µοποιούµε για τις ανάγκες εφοδιασµού των νησιών, προκειµένου να ενισχύσουµε περαιτέρω την ήδη ισχυρή µας παρουσία στην νησιώτικη Ελλάδα. Έτσι, στις αρχές του έτους ξεκίνησε στην Κροατία η ναυπήγηση δύο υπερσύγχρονων δεξαµενόπλοιων µε µεταφορική ικανότητα υπερδιπλάσια αυτής που διαθέτουµε σήµερα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ζήτησε η ΕΛΙΝΟΙΛ και που προέκυψαν από την πολύτιµη εµπειρία 20 και πλέον ετών σε θέµατα εφοδιασµού των Ελληνικών νησιών. Μάλιστα, ήδη παραλάβαµε - και από τις αρχές Μαΐου 2006 δροµολογήσαµε - το πρώτο δεξαµενόπλοιο, ενώ το δεύτερο αναµένεται να παραδοθεί προς το τέλος της θερινής περιόδου. Βάλαµε τις πρώτες γερές βάσεις για την είσοδό µας στην αγορά των βιοκαυσίµων. Ιδρύσαµε θυγατρική εταιρία η οποία µετά από αύξηση κεφαλαίου ύψους 5 εκατ. ξεκίνησε την κατασκευή µονάδας παραγωγής βιοντήζελ στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου παραγωγικής δυναµικότητας τν ετησίως και συνολικού προϋπολογισµού 10,5 εκατ. Παράλληλα, καταθέσαµε φάκελο υπαγωγής της επένδυσης στις ευεργετικές διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόµου. Η κατασκευή της µονάδας προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς και αναµένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του ερχόµενου Σεπτέµβρη. Με αφορµή της δύο τελευταίες εξελίξεις προστέθηκαν στον Όµιλό µας δύο νέες θυγατρικές εταιρίες, η ΕΛΙΝ ΒΙ- ΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. που θα υλοποιήσει τη στρατηγική του Οµίλου στο χώρο των βιοκαυσίµων και η ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που θα διαχειρίζεται τα δύο νέα χρονοναυλωµένα δεξαµενόπλοια. Παράλληλα, ιδρύθηκε και µια ακόµη θυγατρική εταιρία, η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε., µε σκοπό την ανάπτυξη ενός µικρού πυρήνα ιδιολειτουργούµενων πρατηρίων. Το 2006 αποτελεί για την ΕΛΙΝΟΙΛ ένα έτος ιδιαίτερα σηµαντικών προκλήσεων όπου θα πρέπει όχι µόνο να ολοκληρώσουµε και να αξιοποιήσουµε αποτελεσµατικά ότι ξεκινήσαµε το 2005 αλλά και να προχωρήσουµε σε νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Κλείνοντας το µήνυµά µου, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των εργαζοµένων των εταιριών του Οµίλου για την ουσιαστική συµβολή τους στην επιτυχηµένη πορεία της ΕΛΙΝΟΙΛ, καθώς και τους µετόχους, οι οποίοι εξακολουθούν να µας περιβάλλουν µε εµπιστοσύνη, και να εκφράσω την πεποίθησή µου ότι οι προσπάθειές µας θα ανταµειφθούν µε την περαιτέρω δυναµική ανάπτυξη της Εταιρίας. Με τιµή, Χάρης Π. Κυνηγός Ετήσιο Δελτίο

8 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Το παρόν Ετήσιο Δελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των µετόχων και των επενδυτών γενικότερα και περιέχει τις πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. και των θυγατρικών της. Η σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας και συγκεκριµένα της Απόφασης 5/204/ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση 7/372/ του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Γεώργιος Β. Τσούνιας, Μέλος του Δ.Σ. και Οικονοµικός Διευθυντής της Εταιρίας, τηλ.: , Πηγών 33, Κηφισιά. Το Ετήσιο Δελτίο µπορούν να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι, από τα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, Κηφισιά, Τµήµα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ , ή από την Εταιρική ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. elin.gr Η Εταιρία καθώς και οι θυγατρικές της εταιρίες, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις, ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της για τις χρήσεις 2004 και 2005 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ιωάννης Φιλίππου (Αριθµός Μητρώου Σ.Ο.Ε ) της εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε». Το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών παρατίθεται στην Ενότητα 10 µαζί µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 8 Ετήσιο Δελτίο 2005

9 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1. Γενικές Πληροφορίες Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝΟΙΛ», ιδρύθηκε τον 1958 µε την επωνυµία «Δ. Διαµαντίδης Χ. Κουρούκλης & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το 1960 µετατράπηκε σε Α.Ε. µε την επωνυµία «Διαµαντίδης Κουρούκλης Ανώνυµος Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων» και το 1963 µετονοµάστηκε σε «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 13952/06/Β/86/8. Η διάρκεια της Εταιρίας, ορίστηκε σε 30 χρόνια από την δηµοσίευση του καταστατικού της και στη συνέχεια παρατάθηκε µέχρι την 31/12/2090 µε την από 21/6/1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 3382/ ). Με την από 23/10/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως έδρα της Εταιρίας καθορίσθηκε ο Δήµος Κηφισιάς, οδός Πηγών 33, τηλ. (210) Ο σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: α) Η εµπορία και παραγωγή κάθε είδους εµπορευµάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εµπορία υγρών καυσί- µων, λιπαντικών, υγραερίων, στερεών καυσίµων και κάθε είδους συναφών προϊόντων, β) Η επεξεργασία των ανωτέρω ή άλλου είδους προϊόντων, γ) Η εµπορία ή και παραγωγή κάθε µορφής ενέργειας όπως π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας, άλλης µορφής ήπιων ή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κ.λ.π., δ) Η διενέργεια µε επιδίωξη κέρδους, κάθε είδους µεταφορών, ε) Η αντιπροσώπευση ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, στ) Η άσκηση οποιασδήποτε παρεµφερούς επιχειρήσεως, ζ) Η µελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών αυτοκινήτων, µαρίνων, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίµων, άλλων πηγών ενέργειας κ.λ.π., η) Η παροχή υπηρεσιών συναφών µε τα ανωτέρω, θ) Η ίδρυση θυγατρικών ή µη εταιρειών και η συµµετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόµενες εταιρείες κάθε τύπου (ακόµη και Ναυτικές), των οποίων οι επιδιωκόµενοι σκοποί είναι όµοιοι, ή παρεµφερείς µε τους σκοπούς της παρούσης εταιρίας, καθώς και η συνεργασία άλλης µορφής µε επιχειρήσεις του παραπάνω είδους. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία, είτε να διορίσει αντιπροσώπους οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Ετήσιο Δελτίο

10 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E Ιστορικό Η Εταιρία, µετά την ίδρυσή της το 1954, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στην εισαγωγή και διάθεση µαζούτ στην Ελλάδα για την κάλυψη των αναγκών των ενεργοβόρων βιοµηχανιών. Με την ίδρυση των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου το 1958 και την απαγόρευση εισαγωγών πετρελαιοειδών, η Εταιρία αναγνωρίζεται επίσηµα σαν εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών µε δικαίωµα αγοράς µαζούτ από τα Κρατικά Διυλιστήρια. Το 1960 µετατρέπεται σε Α.Ε. και το 1963 µετονοµάζεται σε «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Το 1964 ιδρύει εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων στον Ασπρόπυργο και της αναγνωρίζεται το δικαίωµα αγοράς όλων των πετρελαιοειδών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εµφανίζονται και τα πρώτα πρατήρια µε το σήµα ΕΛΙΝΟΙΛ. Το 1977 επεκτείνει τις δραστηριότητές και στο χώρο των λιπαντικών, παρουσιάζοντας στην αγορά λιπαντικά ΕΛΙΝΟΙΛ. Με αφορµή την ενεργειακή κρίση, το 1979 εισέρχεται στον χώρο των στερεών καυσίµων εξασφαλίζοντας φθηνή ενέργεια για τις ανάγκες της βαριάς Ελληνικής βιοµηχανίας και το 1984 κατασκευάζει µονάδα επεξεργασίας και αποθήκευσης στερεών καυσίµων στον Ασπρόπυργο. Το 1988 ο έλεγχος της Εταιρίας περνά στον Όµιλο Καρνέση, και το 1989 η Εταιρία αγοράζει από τη FINA νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων στο Πόρτο Λάγος ξεκινώντας παράλληλα νέα δραστηριότητα στην Θράκη µε κύρια κατεύθυνση τη δηµιουργία τοπικού δικτύου πρατηρίων. Την ίδια χρονιά εισέρχεται στην αγορά λιπαντικών πλοίων αποκτώντας το δικαίωµα αποκλειστικής διάθεσης των ναυτιλιακών λιπαντικών FINA στην Ελλάδα. Το 1998 καθιερώνεται νέα εταιρική εικόνα καθώς και το εµπορικό σήµα «ελίν» ενώ ένα χρόνο αργότερα πραγµατοποιεί το πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα εισαγωγής και διάθεσης βιοντήζελ στην Ελλάδα, στην περιοχή της Θράκης. Το 2000 ιδρύεται η θυγατρική εταιρία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» και το 2001, ύστερα από την διακοπή της συνεργασίας µε τη FINA, η Εταιρία προχωρά και στη διάθεση λιπαντικών πλοίων µε το σήµα «ελίν». Το 2003 ολοκληρώνεται η κατασκευή της νέας µονάδας επεξεργασίας στερεών καυσίµων στο Βόλο και ένα χρόνο αργότερα, το 2004, η Εταιρία εισάγεται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το 2005 η Εταιρία αποκτά νέες εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων στο Βόλο υπερδιπλασιάζοντας την αποθηκευτική της δυναµικότητα και ιδρύει τρεις ακόµη θυγατρικές εταιρίες, την ΕΛΙΝ ΒΙΟ- ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. µε αντικείµενο εργασιών την παραγωγή βιοκαυσίµων, την ΕΛΙΝ Ν.Ε. µε αντικείµενο εργασιών την διαχείριση πλοίων για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της ΕΛΙΝΟΙΛ και την ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. µε αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση πρατηρίων καυσίµων Ανθρώπινο Δυναµικό Το ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου αποτελεί ένα ανεκτίµητο κεφάλαιο που, µε την πλούσια εµπειρία και συσσωρευµένη τεχνογνωσία που διαθέτει, αποτελεί τον βασικό παράγοντα στην αναπτυξιακή προσπάθειά του Οµίλου. Ο αριθµός των ατόµων που απασχολούσε η ΕΛΙΝΟΙΛ και οι θυγατρικές της εταιρίες κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Η Εταιρία διατηρεί άριστες σχέσεις µε το προσωπικό της και δεν υπάρχουν εργασιακά προβλήµατα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ επιδιώκοντας την ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζοµένων της φροντίζει για τη συµµετοχή τους σε σεµινάρια ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις αλλά και την απόδοσή τους. Αναγνωρίζοντας τη συµµετοχή του προσωπικού στην ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ επιβραβεύει το προσωπικό µε την παροχή bonus παραγωγικότητας µια φορά το χρόνο. Επίσης, έχει συνάψει οµαδικό ασφαλιστήριο για όλο το προσωπικό µε την εταιρία ALICO. 10 Ετήσιο Δελτίο 2005

11 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Ο Όµιλος έχει εξαπλωθεί σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας, που καλύπτει τους το- µείς των υγρών καυσίµων, των στερεών καυσίµων, των λιπαντικών και πολύ σύντοµα των βιοκαυσίµων. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και στην κατασκευή τεχνικών έργων. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε ένας από τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όµιλος Υγρά Καύσιµα Η εµπορία υγρών καυσίµων αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της ΕΛΙΝΟΙΛ. Τα κυριότερα είδη υγρών καυσίµων που εµπορεύεται η εταιρία είναι οι βενζίνες, diesel κίνησης, diesel θέρµανσης και µαζούτ τα οποία προµηθεύεται από τις δύο ελληνικές εταιρείες διύλισης (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ). Για την διάθεση των παραπάνω προϊόντων, η εταιρία έχει αναπτύξει τέσσερις βασικούς τοµείς δράσης που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών: το δίκτυο πρατηρίων, τις βιοµηχανικές πωλήσεις, τις απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης και τον εφοδιασµό σκαφών αναψυχής. Ο κύριος όγκος των πωλήσεων κατευθύνεται προς αυτές τις τέσσερις κατηγορίες πελατών, ωστόσο πραγµατοποιούνται και σηµαντικές πωλήσεις σε πελάτες που δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως άνω όπως π.χ. το πρατήριο των Κ.Α.Ε. και οι µονές του Αγίου Όρους. Για την εµπορία υγρών καυσίµων η Εταιρία διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων σε Ασπρόπυργο Αττικής, Βόλο και Πόρτο Λάγος συνολικής αποθηκευτικής δυναµικότητας µ³ καθώς και ένα στόλο 33 ιδιόκτητων βυτιοφόρων. Δίκτυο πρατηρίων Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει ένα δίκτυο 440 συνεργαζόµενων πρατηρίων (Δεκέµβριος 2005). Πιο συγκεκριµένα στην Νότια Ελλάδα υπάρχουν 153 πρατήρια, στη Βόρεια Ελλάδα 141, στη Θράκη 60, και 86 στα νησιά. Επίσης, προµηθεύει µε καύσιµα και λιπαντικά 12 πρατήρια «Α.Π». Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιλογή της τοποθεσίας του κάθε πρατηρίου - ώστε το δίκτυο να είναι πάντοτε κατανεµηµένο σύµφωνα µε το στρατηγικό σχεδιασµό της Εταιρίας - καθώς και στην επιλογή του εκάστοτε επιχειρηµατία πρατηριούχου. Τα πρατήρια αποτελούν την βασικότερη δραστηριότητα της Εταιρίας, τόσο από πλευράς τζίρου, απασχολούµενου κεφαλαίου και εγκατεστη- µένων παγίων, όσο και από πλευράς απασχολούµενου ανθρώπινου δυναµικού. Εξάλλου το δίκτυο των πρατηρίων αποτελεί βασικό τµήµα της ίδιας της Εταιρίας, καθώς και η έκταση και η γεωγραφική διασπορά του αποτελούν µια γερή βάση τόσο για την εξασφάλιση των πωλήσεων της Εταιρίας, όσο και για την µελλοντική επέκταση σε πωλήσεις άλλων ειδών ή υπηρεσιών. Είναι γνωστό ότι η µεγάλη έκταση της νοθείας και λαθρεµπορίας αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής αγοράς καυσίµων. Δεδοµένου ότι η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών ήταν πάντα υπόθεση ύψιστης σηµασίας για την ΕΛΙΝΟΙΛ αλλά και ουσιαστικό κοµµάτι της εταιρικής της φιλοσοφίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ αποφάσισε το 1997 να αντιµετωπίσει δραστικά το πρόβληµα αυτό. Έτσι, πέρα από τους δικούς της µηχανισµούς ελέγχου, από το 1998 συνεργάζεται µε το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων και Λιπαντικών (Ε.Τ.Κ.Λ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) στη διεξαγωγή ενός πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδοµένα προγράµµατος ελέγχου ποιότητας καυσίµων. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το Ε.Τ.Κ.Λ. πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε όλα τα πρατήρια της Εταιρίας και λαµβάνει δείγµατα, από το ακροσωλήνιο των αντλιών, από όλα τα καύσιµα που διατίθενται από το πρατήριο. Στη συνέχεια ελέγχει την ποιότητα των καυσίµων και ενηµερώνει την Εταιρία για τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου, τόσο σε τακτά διαστήµατα όσο και µε έκτακτες αναφορές. Στη διάρκεια αυτής της συνεργασίας έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω από αναλύσεις δειγµάτων. Ετήσιο Δελτίο

12 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. Βιοµηχανικές πωλήσεις Τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της, οι πωλήσεις µαζούτ προς τις µεγάλες ενεργοβόρες βιοµηχανίες απετέλεσαν τον κύριο κορµό των δραστηριοτήτων της ΕΛΙΝΟΙΛ. Ακόµη και σήµερα, η ΕΛΙΝΟΙΛ παραµένει εκ των βασικότερων προµηθευτών της ελληνικής βιοµηχανίας, διατηρώντας µακροχρόνιες συνεργασίες ετών µε τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες της χώρας, ενώ παράλληλα τα τελευταία έτη έχει αναπτύξει σηµαντικά τις πωλήσεις diesel κίνησης για τις µεταφορικές ανάγκες των εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων. Απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µόνον οι πωλήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς στην υπόλοιπη χώρα οι λιανικές πωλήσεις εξυπηρετούνται από το δίκτυο πρατηρίων. Οι λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης αποτελούν ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα τµήµατα της αγοράς καυσίµων καθώς συνήθως παρατηρούνται ελλειµµατικές παραδόσεις. Για να αντιµετωπίσει το βασικό αυτό πρόβληµα, η ΕΛΙΝΟΙΛ χρησιµοποιεί αποκλειστικά ΙΧ βυτιοφόρα και παράλληλα, στα πλαίσια του συστήµατος ποιοτικής διαχείρισης διανοµής καυσίµων της Εταιρίας, οι παραδόσεις πετρελαίου θέρµανσης ελέγχονται συστηµατικά από ειδικευµένους επιθεωρητές για την ακρίβεια των παραδιδόµενων ποσοτήτων. Η σηµαντικότατη αυτή διαφοροποίηση από τον ανταγωνισµό, έχει σαν αποτέλεσµα την µεγάλη πιστότητα των πελατών αυτής της κατηγορίας και την σταθερή αύξηση των πωλήσεων. Εφοδιασµός σκαφών αναψυχής Η αγορά αυτή αντιµετωπίζει αντίστοιχα προβλήµατα ελλειµµατικών παραδόσεων και επί πλέον ποιοτικά προβλήµατα στο διακινούµενο πετρέλαιο λόγω της εκτεταµένης λαθρεµπορίας. Η επιτυχής αντιµετώπιση και των δύο προβληµάτων από την ΕΛΙΝΟΙΛ, είχε σαν αποτέλεσµα την πολύ γρήγορη επικράτηση της ΕΛΙΝΟΙΛ στις µαρίνες της Αττικής που αποτελούν και το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς αυτής. Επιπλέον, η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει ένα σηµαντικό δίκτυο πρατηρίων σε παράκτιες περιοχές και νησιά µε αποτέλεσµα να παρέχει ευρύτατη γεωγραφική κάλυψη στους πελάτες της, ενώ έχει συνάψει και συµφωνίες αποκλειστικής συνεργασίας (µε τη λειτουργία σταθµού ανεφοδιασµού εντός της µαρίνας) µε 6 µαρίνες σε Χαλκιδική (2), Λευκάδα, Σάµο, Βόλο και Λαύριο Στερεά Καύσιµα Η ΕΛΙΝΟΙΛ εισήλθε στο χώρο των στερεών καυσίµων το 1979 όταν, κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης, προέβλεψε την ανάγκη της ελληνικής βιοµηχανίας για φθηνότερα καύσιµα και εξασφάλισε συνεργασίες µε τους σηµαντικότερους παραγωγούς της διεθνούς αγοράς. Σήµερα, η ΕΛΙΝΟΙΛ εµπορεύεται κυρίως πετρελαϊκό coke (pet coke), µεταλλουργικό coke και ανθρακίτη µε χρήσεις στην τσιµεντοποιία, ασβεστοποιία, κεραµοποιία, χαλυβουργία κ.α., και για το σκοπό αυτό διαθέτει δύο µονάδες επεξεργασίας στερεών καυσίµων στο Βόλο και στον Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας ΜΤ ετησίως. Η προµήθεια του pet coke γίνεται κυρίως από διυλιστήρια της Ιταλίας και της Βενεζουέλας και του ανθρακίτη από ορυχεία Ρωσίας και Ουκρανίας. 12 Ετήσιο Δελτίο 2005

13 3.3. Λιπαντικά Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει λιπαντικά για τις ανάγκες τις εσωτερικής αγοράς καθώς και λιπαντικά πλοίων (marine). Οι δύο αυτές δραστηριότητες είναι εντελώς διαφορετικές µεταξύ τους τόσο από επιχειρησιακής όσο και από οργανωτικής άποψης. Λιπαντικά εσωτερικής αγοράς Η ΕΛΙΝΟΙΛ εµπορεύεται µια µεγάλη γκάµα ορυκτελαίων που περιλαµβάνει λιπαντικά οχηµάτων, λιπαντικά βιοµηχανίας, γράσα καθώς και διάφορα άλλα ειδικά προϊόντα (αντιψυκτικά, υγρά φρένων, κ.α.). Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων λιπαντικών κατευθύνεται στο δίκτυο των πρατηρίων (λιπαντικά οχηµάτων) ενώ ένα µικρότερο τµήµα απορροφάει η βιοµηχανία (λιπαντικά βιοµηχανίας, γράσα) και τα σκάφη αναψυχής. Η προµήθεια των λιπαντικών γίνεται από παραγωγούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό βάσει των προδιαγραφών και των διατυπώσεων που ορίζει η ΕΛΙΝΟΙΛ. Εκτός από το προϊόν η ΕΛΙΝΟΙΛ φροντίζει για τον σχεδιασµό και την κατασκευή της συσκευασίας. Λιπαντικά πλοίων (marine) Η ΕΛΙΝΟΙΛ εφοδιάζει τους πελάτες της µε λιπαντικά πλοίων ελίν σε όλα τα ελληνικά λιµάνια, στη Σιγκαπούρη και κατά µήκος της ακτογραµµής της Κίνας. Τους εφοδιάζει επίσης σε οποιοδήποτε άλλο λιµάνι του κόσµου, µε λιπαντικά προσεκτικά επιλεγµένων εταιριών. Τα λιπαντικά πλοίων παρασκευάζονται στην Ελλάδα από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις διατυπώσεις που εγκρίνει η ΕΛΙΝΟΙΛ. Όταν πρόκειται για πωλήσεις σε λιµάνια του εξωτερικού, η προµήθεια γίνεται από συνεργαζόµενες εταιρίες Τεχνικά Έργα Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων µέσω της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ δηµιουργήθηκε το 2000 από το τεχνικό τµήµα της ΕΛΙΝΟΙΛ προκειµένου να αξιοποιηθεί σε έργα για λογαριασµό τρίτων η συσσωρευµένη εµπειρία τόσων ετών. Διαθέτει µεγάλη πείρα στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίµων και βιοµηχανικών χώρων, παρέχοντας ολοκληρωµένες τεχνικές και κατασκευαστικές λύσεις Βιοκαύσιµα Η ΕΛΙΝΟΙΛ δραστηριοποιείται έντονα τα τελευταία 8 χρόνια στο χώρο των βιοκαυσίµων και ειδικότερα του βιοντήζελ συµµετέχοντας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα και έχοντας πραγµατοποιήσει την πρώτη εισαγωγή και πιλοτική διάθεση βιοντήζελ στην Ελλάδα ήδη από το Το βιοντήζελ είναι ένα καύσιµο εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον και ανανεώσιµο αφού, προέρχεται από φυτικά έλαια ή και ζωικά λίπη. Τα φυσικοχηµικά του χαρακτηριστικά το καθιστούν απολύτως κατάλληλο για χρήση από ντιζελοκινητήρες και είναι ήδη αρκετά διαδεδοµένο σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Τα βιοκαύσιµα βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει ήδη πάρει σειρά αποφάσεων για την άµεση προώθησή τους. Μεταξύ σχετικών µέτρων που έχει λάβει η Ε.Ε. είναι και η θέσπιση ενός φιλόδοξου στόχου συµµετοχής των βιοκαυσίµων στο σύνολο των καυσίµων κίνησης κάθε κράτους - µέλους σε ποσοστό 5,75% έως το Τον στόχο αυτό έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα. Ήδη ο Όµιλος, µέσω της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε., κατασκευάζει µονάδα παραγωγής βιοντήζελ στο Βόλο, και από το Φθινόπωρο 2006 θα είναι σε θέση να παράγει τν βιοντήζελ ετησίως. Ετήσιο Δελτίο

14 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4.1. Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του καταστατικού της, η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η δε θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής. Το παρόν Διοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 28/5/2004 και απαρτίζεται από τους κάτωθι: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χάρης Κυνηγός Γιάννης Κουρούκλης Γιώργος Τσούνιας Νίκος Σκορίνης Πολυδεύκης Τσιόντσης Λεωνίδας Δρόλλας Ροδόλφος Παπαϊωάννου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό µέλος Εκτελεστικό µέλος Μη εκτελεστικό µέλος Μη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Τα τρία εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µαζί µε τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας συνθέτουν την Διευθυντική Οµάδα η οποία είναι επιφορτισµένη µε την καθηµερινή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων: ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Χάρης Κυνηγός Γιάννης Κουρούκλης Γιώργος Τσούνιας Γιάννης Αληγιζάκης Δηµήτρης Μικράκης Γιάννης Διαµαντόπουλος Νίκος Λιάπης Διευθύνων Σύµβουλος Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Διευθυντής Εµπορικού Εσωτερικής Αγοράς Διευθυντής Εµπορικού Διεθνούς Αγοράς Διευθυντής Marketing & Δηµοσίων Σχέσεων Διευθυντής Εκµετάλλευσης 14 Ετήσιο Δελτίο 2005

15 Συνοπτικά βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών παρουσιάζονται παρακάτω: Χάρης Κυνηγός: Είναι ένας από τους µετόχους της Εταιρίας, στην οποία εργάζεται από το Έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσµου Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.ΠΕ.) καταβάλλοντας σηµαντικές προσπάθειες εξυγίανσης του κλάδου. Ο κ. Κυνηγός είναι 69 ετών. Ιωάννης Κουρούκλης: Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών. Πτυχιούχος µαθηµατικός εργάζεται στην Εταιρία από το Είναι 48 ετών. Γεώργιος Τσούνιας: Οικονοµικός Διευθυντής. Κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εργάστηκε ως Οικονοµικός Σύµβουλος διαφόρων επιχειρήσεων. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το Ο κ. Τσούνιας είναι 63 ετών. Νικόλαος Σκορίνης: Κάτοχος πτυχίου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω. Εργάζεται ως νοµικός σύµβουλος επιχειρήσεων. Πολυδεύκης Τσιόντσης: Κάτοχος πτυχίου της Ιατρικής Σχολής της Βιέννης. Εργάζεται ως παιδίατρος στον ιδιωτικό τοµέα. Λεωνίδας Δρόλλας: Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώµατος Οικονοµικών. Εργάζεται ως οικονοµολόγος επικεφαλής µελετών του Centre for Global Energy Studies. Ροδόλφος Παπαϊωάννου: Κάτοχος πτυχίου Χηµικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και M.Sc. στην Οικονοµία, Οικονοµετρία και Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήµιο του Southampton. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ιωάννης Αληγιζάκης: Κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστηµών και Νοµικής και µεταπτυχιακού τίτλου σε Marketing και Μanagement. Στην Εταιρία εργάζεται από το Δηµήτριος Μικράκης: Κάτοχος πτυχίου Αεροναυπηγικής από το Britains Air University. Εργάζεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ από το Ιωάννης Διαµαντόπουλος: Κάτοχος πτυχίου Μαθηµατικών και M.Sc. από το QMW. Έχει εργασθεί για 8 χρόνια στην ΤΟΥΟΤΑ HELLAS A.E. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το Νικόλαος Λιάπης: Διπλωµατούχος του Ε.Μ.Π. (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών). Εργάζεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ από το Ετήσιο Δελτίο

16 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E Εταιρική Διακυβέρνηση Γενικά Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύστηµα κανόνων µε τους οποίους η επιχείρηση διοικείται και ελέγχεται µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της µακροχρόνιας αξίας της επένδυσης των µετόχων και των υπόλοιπων οµάδων ενδιαφεροµένων (stakeholders). Οι οµάδες ενδιαφεροµένων (stakeholders) περιλαµβάνουν εκείνους οι οποίοι έχουν συµφέρον / ενδιαφέρον για την επιχείρηση, όπως οι εργαζόµενοι, οι πιστωτές, οι προµηθευτές, το κράτος και η κοινότητα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ από το 1988, όταν διαχωρίστηκε η Ιδιοκτησία από την Διοίκησή της, εφαρµόζει πολιτικές, κανονισµούς και διαδικασίες µε στόχο την χρηστή και αποτελεσµατική διοίκηση και λειτουργία της αλλά και την µέγιστη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση. Με την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών τον Μάρτιο του 2004, οι πολιτικές και διαδικασίες προσαρµόσθηκαν στην Ελληνική νοµοθεσία (Νόµος 3016/2002) και κωδικοποιήθηκαν µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ, η σωστή Εταιρική Διακυβέρνηση διασφαλίζεται από: Τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου: Ένα καλό σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να επιτρέπει την παρακολούθηση της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρίας και των ουσιαστικό έλεγχο των στελεχών από το Διοικητικό Συµβούλιο. Το Δ.Σ. της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι επταµελές και αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Τα εκτελεστικά µέλη είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος και ανώτατα εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη. Τα µη εκτελεστικά µέλη αποτελούν την πλειοψηφία του Δ.Σ. και είναι επιφορτισµένα µε την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Εκτελεστικής Διοίκησης. Από τα 4 µη εκτελεστικά µέλη τα δύο είναι ανεξάρτητα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νοµοθεσία, και έχουν επιλεγεί µε γνώµονα την διεθνή εµπειρία τους και ειδικότερα σε θέµατα πετρελαϊκής πολιτικής. Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της Εκτελεστικής Διοίκησης έχει συσταθεί Ελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από ένα εκτελεστικό και δύο µη εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ. και έχει κύριο σκοπό την εποπτεία των εργασιών του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Τους αυστηρούς µηχανισµούς ελέγχου: Οι δοµές της εταιρίας προβλέπουν αυστηρές διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες διασφαλίζουν την βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπων, των διαδικασιών και των συστηµάτων. Παράλληλα, η εταιρία ελέγχεται από αναγνωρισµένους εξωτερικούς ελεγκτές ως προς την αξιοπιστία των οικονοµικών της καταστάσεων. Την οργανωτική δοµή της εταιρίας: Βασικό στοιχείο του οργανωτικού σχήµατος της ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί η αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων µέσα στο πλαίσιο της κοινής εταιρικής στρατηγικής. Η δοµή της εταιρίας, η οποία αποτυπώνεται στο οργανόγραµµα, είναι διαµορφωµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζει τις αρµοδιότητες των διευθυντικών στελεχών και να διασφαλίζει τον καλύτερο έλεγχο των εταιρικών δραστηριοτήτων. Για κάθε θέση στο οργανόγραµµα έχει καταγραφεί αναλυτική Περιγραφή Θέσης, προδιαγράφοντας τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τα όρια εξουσίας. Το σύστηµα αξιολόγησης και αµοιβών των στελεχών: Κεντρικό στόχο της µισθολογικής πολιτικής της εταιρίας αποτελεί η προσέλκυση, αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη ανθρώπων που οι ικανότητές τους φέρουν προστιθέµενη αξία για την εταιρία. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού και το σύστηµα αµοιβών να χαρακτηρίζονται από όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αντικειµενικότητα και διαφάνεια και να λειτουργούν ως διαρκές κίνητρο απόδοσης και βελτίωσης του προσωπικού. Την πολιτική γνωστοποιήσεων της εταιρίας: Η εταιρία προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων της και για αυτό το λόγο παρέχει έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό κάθε πληροφορία σχετική µε την εξέλιξη των εταιρικών της υποθέσεων και γενικότερα κάθε σηµαντική πληροφορία που µπορεί να επηρεάσει τους επενδυτές στις αποφάσεις τους σχετικά µε την µετοχή της εταιρίας. 16 Ετήσιο Δελτίο 2005

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Κλάδος Πετρελαίου - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρειών Εισηγμένων Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η Αγορά των Πετρελαιοειδών Προϊόντων στην Ελληνική Οικονομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2.1 Ο κλάδος του πετρελαίου Ο κλάδος του πετρελαίου επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2006 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2 Φορολογία Μερισµάτων...9

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΈκθΈση Έταιρικησ ΥπΈΥθΥνότητασ 2014

ΈκθΈση Έταιρικησ ΥπΈΥθΥνότητασ 2014 Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014 ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2012 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

4. 5. 6. 7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40

4. 5. 6. 7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 3 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...6 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...8 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη... 8 1.2 Στοιχεία Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 32 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο µεγαλύτερος βιοµηχανικός και εµπορικός όµιλος στην Ελλάδα µε κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Πρώτος στη διύλιση και (χονδρική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σέρρες, Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3556/2007 ΤΗΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 340401000 Λ.Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα