ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ την 8 Ιουνίου 2011 και έχουν δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο καθώς επίσης και στο διαδίκτυο στην διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη γενικές οικονομικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Νικόλαος Σ. Τσαραπατσάνης

2 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ... 6 Τσαραπατσάνης Νικόλαος ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα Ενσώματες ακινητοποιήσεις Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικά μέσα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο Εμπορικές υποχρεώσεις Τραπεζικός δανεισμός Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις Κέρδη ανά μετοχή Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις Διορθώσεις λογιστικών μεγεθών ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία

4 6.3 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Απαιτήσεις από Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα εις Νέο Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία Δανειακές Υποχρεώσεις Προμηθευτές και Συναφείς Υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Ανάλυση Εξόδων ανά Κατηγορία Λοιπά Έσοδα /(Έξοδα) Εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα /(Έξοδα) Φόρος Εισοδήματος Κέρδη/(Ζημίες) ανά Μετοχή ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Δεσμεύσεις Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών Μεταγενέστερα Γεγονότα

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο: Τσαραπατσάνης Νικόλαος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Κρασακόπουλος Βασίλης : Αντιπ/ρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χριστόφας Παναγιώτης : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κατσούλης Παναγιώτης : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νούλας Παναγιώτης : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μπίσας Λάμπρος : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αμανατίδης Παύλος : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικός Διευθυντής: Αγγέλης Αθανάσιος Νομικός Σύμβουλος: Δημήτρης Μήλλας Πιστωτικά Ιδρύματα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ Εμπορική Τράπεζα Α.Ε. ALPHA BANK A.E. Έδρα Εταιρείας: Αλυκή Άσπρης , Μεσολόγγι, Ελλάδα Εποπτεύουσα Αρχή : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Α.Φ.Μ. : ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18662/10/Β/89/08 Ελεγκτής : Ελεγκτική Εταιρεία: Αθανάσιος Γ. Μπεκιάρης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. Φωκ. Νέγρη , Αθήνα,Ελλάδα ΑΜΣΟΕΛ 125 5

6 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η εικοστή δεύτερη (22η) κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 έως και 31 Δεκεμβρίου Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά με βάση το Ν.3429/05 περί Δ.Ε.Κ.Ο. Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, ο Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, οι Ταμειακές Ροές και οι συνημμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις για τη χρήση 2010, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας όπως αυτά συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της. 6

7 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά Ποσά Μεταβολή Μεταβολή % ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμο ενεργητικό Ενσώματες ακινητοποιήσεις , , ,18% Ασώματες ακινητοποιήσεις , , ,92% Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , ,38% Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού , , ,27% Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα , , ,91% Εμπορικές απαιτήσεις , , ,96% Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις , , ,15% Χρηματικά διαθέσιμα , , ,92% Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , ,07% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,67% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο , ,39 0 0% Αποθεματικά , ,54 0 0% Κέρδη εις νέον , , ,45% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , ,58% Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση , , ,74% Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού , , ,82% Μακρ/μες Δανειακές Υποχρεώσεις , ,00% Σύνολο μακρ. υποχρεώσεων , , ,9-20,76% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις , , ,77% Βραχυπρόθεσμα δάνεια , ,00% Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι , ,00 0 0% Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,95% Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , ,76% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & Ι.Κ , , ,67% 7

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1. Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Επίσης, δεν υφίστανται σημαντικής αξίας στοιχεία μηχανολογικού εξοπλισμού που να έχουν δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων. Η μείωση των «Ενσώματων Ακινητοποιήσεων» από τη μία χρήση στην άλλη κατά 7%, οφείλεται κυρίως στις αποσβέσεις της χρήσεως Η μείωση των «Εμπορικών Απαιτήσεων» κατά 18% καθώς επίσης και η μείωση των Λοιπών απαιτήσεων κατά 38% οφείλεται στην αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής ( κυρίως σε εκπτώσεις για πωλήσεις μετρητοίς,καθώς επίσης και στις ιδιαίτερες συνθήκες αγοράς του προϊόντος ) ώστε να αποκτήσει η εταιρεία συνθήκες υγιούς χρηματοδότησης.η απόδοση της νέας πιστωτικής πολιτικής ολοκληρώνεται με την αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων κατά 1.137% δημιουργώντας έτσι μια ισχυρή χρηματοοικονομική θέση με ισχυρή ρευστότητα και με ασήμαντη μακροπρόθεσμη δανειακή επιβάρυνση. 4. Η μείωση της «Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης» κατά 30% οφείλεται κυρίως στις αποσβέσεις της χρήσεως 2010 καθώς και στη διόρθωση του συντελεστή αναβαλλόμενης φορολογίας από 24% σε 20%. 5. Οι «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού» έχουν προσδιορισθεί βάσει ειδικής μελέτης που έχει συντάξει ανεξάρτητος και αναγνωρισμένος αναλογιστής. 6. Η αύξηση των «Λοιπών Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων» κατά 19%, οφείλεται κυρίως στη μείωση της ταχύτητας πληρωμής προμηθευτών. 7. Τα «Βραχυπρόθεσμα Δάνεια» μηδενίσθηκαν. 8

9 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Ποσά Μεταβολή Μεταβολή % Καθαρές πωλήσεις , , ,63% Κόστος πωλήσεων , , ,06% 321 Μεικτό κέρδος ,48.804, ,90% Έξοδα διοίκησης , , ,71% Έξοδα διάθεσης , , ,13% Λοιπά έσοδα/(έξοδα) , , ,96% Ζημιές εκμετάλλευσης , , ,86% Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) , , ,88% Καθαρές ζημιές προ φόρων , , ,00% Φόρος εισοδήματος , , ,74% Καθαρά Κέρδη ( Ζημίες )Χρήσεως , , ,23 110,55% ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Η αύξηση του μικτού κέρδους κατά 99% οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι εντός του 2010 πουλήθηκαν προϊόντα συγκομιδής 2009 τα οποία είχαν υποτιμηθεί κοστολογικά κατά την χρήση Η μείωση του κόστους διοίκησης κατά 51 % οφείλεται κατά κύριο λόγο σε έκτακτες αμοιβές προσωπικού χρήσης 2009 οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν στην χρήση 2010 και σε ορθολογικό κοστολογικό επαναπροσδιορισμό στην χρήση Η αύξηση του κόστους διαθέσεως κατά 113 % οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ορθολογικό κοστολογικό επαναπροσδιορισμό στην χρήση 2010 διότι στην χρήση 2009 το κονδύλι είναι σφόδρα υποτιμημένο. 4. Η αύξηση του κονδυλίου Φόρος Εισοδήματος κατά 37% οφείλεται κατά κύριο λόγο σε διόρθωση του συντελεστή αναβαλλόμενης φορολογίας. 9

10 O πίνακας μεταβολής ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 2010 έχει ως εξής: Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και έκτακτα Σωρευμένα Σύνολο κεφάλαιο Άρτιο αποθεματικά κέρδη/(ζημίες) Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου ,39 0, , , ,78 Κέρδη (ζημιές) χρήσης ( ,25) ( ,25) Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου ,39 0, , , ,53 Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου ,39 0, , , ,53 Κέρδη (ζημιές) χρήσης , ,98 Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου ,39 0, , , ,51 10

11 Οι ταμειακές ροές για τη χρήση 2010 και 2009 έχουν ως εξής: Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη χρήσεως προ φόρων , ,09 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,75 Προβλέψεις , ,00 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα , ,30 Έσοδα από επενδύσεις και πιστωτικοί τόκοι -427,93-304,15 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης , ,81 (Αύξηση)/Μείωση σε: Αποθέματα , ,00 Εμπορικές απαιτήσεις , ,00 Λοιπές απαιτήσεις , ,92 Αύξηση/(Μείωση) σε: Υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,00 Τόκοι πληρωθέντες , ,30 Ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες , ,41 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων , ,84 Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 0 Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 427,93 304,15 Είσπραξη επιχορηγήσεων / Πληρωμή εγγυήσεων Ταμειακές εισροές/(εκροές) για επενδυτικές δραστηριότητες , ,69 Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων 0, ,29 Εξόφληση Δανείων ,92 0,00 Ταμειακές εισροές/(εκροές) για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες , ,29 Καθαρή αύξηση/ μείωση χρηματικών διαθεσίμων , ,81 Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους , ,33 11

12 Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους , ,52 Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να εγκρίνετε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2010, δηλαδή την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, τον Πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, τις Ταμειακές Ροές, καθώς και τις συνημμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις (Notes). ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2010 και 2009, σας παραθέτουμε τους παρακάτω χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες: Αριθμοδείκτης Τύπος Γενική Ρευστότητα Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα 2,95 2,40 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μικτό Περιθώριο Κέρδους Μικτά Κέρδη Χρήσεως Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 13,09% 5,93% Καθαρό Περιθώριο Κέρδους Καθαρά Λειτουργικα Κέρδη Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως - 6,48% - 18,85% Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη Εκμεταλ. +Χρηματ. Έξοδα Συνολικά Απασχολημένα Κεφάλαια (Σύνολο Ενεργητικού) - 2,15% -6,00% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -2,39% -7,75% Οικονομική Μόχλευση Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 1,11 1,29 Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων 12

13 Διάρθρωση Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια 78,09% 74,01% Συνολική Κεφάλαια Κάλυψη Τόκων Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων Σύνολο Τόκων - - Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων Καθαρές Πωλήσεις Μέσος Όρος Απαιτήσεων 2,16 2,42 Κέρδη ανά Μετοχή Σύνολο Καθαρών Κερδών Χρήσεω 0,02-0,17 Μέσος Αριθμός Μετοχών Μέρισμα ανά Μετοχή Σύνολο Μερισμάτων Μέσος Αριθμός Μετοχών - - Εσωτερική Αξία Μετοχής Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμός Μετοχών 3,22 3,01 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2010 ήτοι την 31/12/2010 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέσα στη χρήση 2010 βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η αύξηση του Κύκλου Εργασιών της με προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας και η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των πελατών της με τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και τη μεγαλύτερη διασπορά του προϊόντος. Οι ενέργειες αυτές ωστόσο, ενδέχεται να επηρεαστούν από την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης που ενδεχομένως να αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο. Επίσης, η μείωση κόστους που επιτεύχθηκε στη χρήση 2010 αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της χρήσης 2011, οι οικονομίες όμως που επιτεύχθηκαν προσεγγίζουν τα ανώτατα όρια. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 13

14 Η Εταιρεία διατηρεί επτά υποκαταστήματα, τα οποία είναι τα εξής: Γραφεία Διοικήσεως επί της οδού Ασκληπιού 1, Αθήνα Aλυκή Κίτρους Πιερίας Αλυκή Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης Αλυκή Νέας Κεσσάνης Ν.Ξάνθης Αλυκή Μέσης Ν.Κομοτηνής Αλυκή Πολυχνίτου Ν.Λέσβου Αλυκή Καλλονής Ν.Λέσβου Αλυκή Μήλου (σε αδράνεια) ΚΙΝΔΥΝΟΙ Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου, καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές όπως κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου και πιστωτικό κίνδυνο. α) Κίνδυνος της αγοράς (i) Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Εταιρεία κατά κύριο λόγο λειτουργεί εντός της ευρωζώνης και όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Ευρώ. Επίσης, η Εταιρεία δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος. (ii) Κίνδυνος τιμής Αναφορικά με τον κίνδυνο τιμών η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης των μεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος, καθώς δεν συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις παροχής και λήψης υπηρεσιών ώστε να υπάρχουν δεσμεύσεις τιμών οι οποίες δεν μπορούν να προσαρμοστούν με τα δεδομένα της αγοράς. (iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις μεταβολές στην αγορά των επιτοκίων. 14

15 Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας αυξάνεται κατά κύριο λόγο από τις δανειακές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύνανται να εξέρχονται σε κυμαινόμενα επιτόκια και εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Την 31 Δεκεμβρίου 2010, εάν το Euribor είχε αυξηθεί/μειωθεί κατά 0,5%, η καθαρή ζημιά της χρήσης για την Εταιρεία θα ήταν υψηλότερη/χαμηλότερη κατά το ποσό των περίπου αντίστοιχα. β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Η Εταιρία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Επιπλέον έχει αρκετά μεγάλο αριθμό πελατών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης γεγονός που συντελεί στην ύπαρξη χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της, το μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένα σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα πιστώσεων. Η διοίκηση επισκοπεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές. Για την βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει υιοθετήσει την πολιτική παροχής εκπτώσεων (3%-7%) σε πελάτες που αποπληρώνουν τις οφειλές τους εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών. Για την Εταιρία δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας καθώς διαθέτει αρκετά ταμειακά ισοδύναμα για να καλύψει τις λειτουργικές της δαπάνες. Η ορθή διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και των απαιτήσεων σε συνδυασμό με τη διαχείριση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δίνει ένα δείκτη γενικής ρευστότητας 2,95 ο οποίος θεωρείται ικανοποιητικός. 15

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη. Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ι. Π.Μεσολογγίου, 8/6/2011 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Τσαραπατσάνης Νικόλαος 16

17 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 17

18 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε., κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αθανάσιος Γ. Μπεκιάρης Α.Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε Ποσά σε Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,64 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , ,19 Λοιπές μακρόπροθεσμες απαιτήσεις , , , ,69 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα , ,15 Απαιτήσεις από πελάτες , ,00 Λοιπές απαιτήσεις , ,64 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,31 Σύνολο Ενεργητικού , ,00 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,39 Λοιπά αποθεματικά , ,54 Αποτελέσματα εις νέο , ,60 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,53 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,66 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους , ,00 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , ,66 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , ,30 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , ,00 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,92 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,81 Σύνολο υποχρεώσεων , ,47 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , ,00 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 19

20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ποσά σε Ποσά σε Σημ Κύκλος εργασιών , ,40 Κόστος πωλήσεων , ,99 Μικτό κέρδος , ,41 Έξοδα διοικήσεως , ,44 Έξοδα διαθέσεως , ,00 Άλλα έξοδα , ,29 Άλλα έσοδα , ,38 Κέρδος (ζημία) προ χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων , ,94 Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,30 Χρηματοοικονομικά έσοδα ,93 304,15 Κέρδος (ζημία) προ φόρου , ,09 Φόρος εισοδήματος , ,85 Καθαρό κέρδος (ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , ,25 Κέρδος (ζημία) από διακοπείσες δραστηριότητες Καθαρό κέρδος (ζημία) χρήσεως , ,25 Κέρδη (ζημίες) κατά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποδιδόμενα στους μετόχους Βασικά ,02-0,17 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 20

21 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα , , , ,27 Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών , ,50 Διορθωμένα υπόλοιπα , , , ,78 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσμα περιόδου , ,25 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου , ,25 Υπόλοιπα , , , ,53 Υπόλοιπα , , , ,53 Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών Διορθωμένα υπόλοιπα , , , ,53 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσμα περιόδου , ,98 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου , ,98 Υπόλοιπα , , , ,51 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 21

22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά σε Ποσά σε Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη (ζημίες) προ φόρων , ,09 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,75 Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας -427,93-304,15 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,30 Προβλέψεις (έσοδα από προβλέψεις) , , , ,81 Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων , ,00 Μείωση (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων , ,00 Μείωση (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων , ,92 Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) , ,00 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , ,30 Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,41 Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων , ,84 Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων 427,93 304,15 Μερίσματα εισπραχθέντα Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες , ,69 Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Προϊόν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 Λήψη δανείων 0, ,29 Εξόφληση δανείων ,92 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες , ,29 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,81 Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως , ,33 Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως , ,52 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 22

23 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ (εφεξής η Εταιρεία ) δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία των προϊόντων των αλυκών. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Μεσολογγίου. Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 8 Ιουνίου ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών του όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στη Εταιρεία και είναι σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2010 ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 4. 23

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες που αφορούν την περίοδο 1/1/2010-31/12/2010 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2010 (1/1 31/12/2010) (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ATTICA PREMIUM A.E.

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα