Σ έ συνέχεια ό Μικογιάν Ασχολήθηκε ιιέ το Λύτηιιη τη- εϊ/γονικήν συ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ έ συνέχεια ό Μικογιάν Ασχολήθηκε ιιέ το Λύτηιιη τη- εϊ/γονικήν συ-"

Transcript

1 ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ Στ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΤΑΑΟΓ 863 Τιμή φύλλου 40 fillér Γραφεία: K e c s k e m é ti ú t 9. ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΛΕΕΛΡΗ 1956 Πρέπει νά ευρύνουμε χαί νά δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τούς δεσμούς τοϋ Κόμματος με τις μάζες, πρέπει νά αυξήσουμε ακόμη περισσότερο το κύρος του. Π ρέπει νά φυλάξουμε καί νά δυναμώσουμε τήν ένότητα καί τήν μονολι θικότητα τοϋ Κόμματός καί του καθοδηγητικοϋ του πυρήνα. Πρέπει νά έφαρμόζουμε αυστηρά μέσα στό Κόμμα τι) συλλογική κα- ϋοδήγηση. Γ Α π ' τήν εισηγητική ομιλία τοϋ σ. Χρουστσιόφ). ΤΟ XX ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΚΣΕ Τ Ο ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜ Α. Ο ΛΕΝΙΝΙΣΜ ΟΣ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Ε Ι ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΥΛΙΑ Μ Α Σ Τό X X συνέδριο τοϋ Κ.Κ.Σ.Ε. συνεχίζει τις εργασίες του. Σ τ ή συνεδρίαση τής περασμένε]; Π έμ πτης, ύστερα άπό τήν ομιλία τοϋ σ. Μζιαβανάτζίε ( αντιπροσώπου τής Γεωργίας), χαιρέτιτιοε ιό συνέδριο ό σ. Βάλτερ Ονλμπριχτ, πρώτος γραμματέας τής Κεντρικής Επιτροπής τοϋ ' Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματος τής Γερμανίας. Ό σ. Β. Ονλμπριχτ τόνισε,ότι οί έπιτνχίες τοϋ σοβιετικού λ.αοϋ άποτελ.οϋν τεράστια πηγή δύναμης γιά όλες τις φιλειρηνικές χώρες. Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Σ. Σέ συνέχεια μίλησε ο σ. Μι - κογιάν. Σ τ ψ αρχή τής ομιλίας του ό σ. Μικογιάν τόνισε ότι «τή δαυλιά τής Κεντρικής Επιτροπής καί του προεδρείου τοϋ Κ.Κ.Σ.Ε ατά τελευταία τρία χρόνια τήν χαρακτηρίζει τό γεγονός ότι υστέρα ιΐπό μακριά δι/ικοπή στό Κόμμα δημιονργήϋηκε ή κολλεχτιβίατικη καθοδήγηση». Τό Κόμμα έχει σήμερα μιά άτοαλωμένη συλλογική καθοδήγηση πού ή δύναμη της βρίσκεται στο ότι, τά μέλ.η της έχουν συνδεθεί μεταξύ τους μέσα σέ μακρόχρονους αγώνες, αλλά κυρίως στό ότι: ή καθοδήγηση αυτή άκολ.ουθ εΐ τις λενινιστικές αρχές όσον αφορά τήν κομματική ζωή καί τήν κομματική καθοδήγηση. /1οτό ήταν σημαντική προϋπόθεση γιά νά υπάρξουν οί επιτυχίες πού άνάφερε στήν εισήγηση του ό σ. Χρουστσιόφ καί είναι έγγύηση γιά τό ότι καί στό μ έλλον θά βαδίσει σταθερά καί μέ άκόμη μεγαλ.ύτερες επιτυχίες στήν οικοδόμηση τοϋ κομμουνισμού. Ασχολούμενος σέ συνέχεια μέ τά προβλήματα τής λαϊκής οικονομίας ό σ. Μικογιάν άναφέρθηκε στά μέτρα πού πάρ - θηκαν στόν τομέα τής ι'ιγροτικής οικονομίας καί τόνισε ότι μέ τήν καλλιέργεια τών παρθένων γαιΰιν άξιοποιήθηκαν μέσα σέ δυό χρόνια 330 εκατομμύρια στρέμματα. Τήν ίδια ώρα είπε ό σ. Μικογιάν ύ πρόεδρος Ά ϊ- ζενχάουερ στό πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του πρός τό Κογκρέσο παρουσίασε ένα πρόγραμμα πού άπόβλεπε στό νά έλαττωθούν οί καλλιεργούμενες έχτάσεις στις ΕΠ Α κατά 10 εκατομμύρια στρέμ ματα. Δηλ.αδή τό ζήτημα τών χέρσων εκτάσεων μπήκε καί στις ΕΠ Α όμως άπό τήν ανάποδη. Καί όλα αυτά γίνονται σέ μιά χιόρα είπε όσ. Μικογιάν πού έχει άξίωση νά καθοδηγήσει τον κόσμο. Α υτό γίνεται σέ μιά σ τ ιγ μή πού σύμφιονα μέ τά στοιχεία τοϋ Ο ΕΕ στις καπιταλιστικές χώρες όλο καί περισσότεροι άνθριυποι στερούνται τά τρό φιμα. Α υτοί πού ζοΰν μέ στερήσεις έχουν φθάσει σήμερα τά 59% τοϋ πλ.ηθυσμοΰ τής γής, ένώ τό 1939 ήταν μόλις 31%. Ό Μικογιάν ατό σημείο αυτό έξήγΐ]οε τ ι κρύβεται πίσω άπό τήν άξίωση τον ιμπεριαλισμού γιά τήν παγκόσμια ηγεσία. Στά 1955 στή Μέσι/ Ανατολή τά ά- μερικάνικα καί άγγλικά μονοπώλια έβγαλαν 150 εκατομμύρια τόννους πετρέλ.αιο πού τούς στοίχησαν 240 εκατομμύρια δολλάρια. Τό καθαρό τους κέρδος άπ' αύτά ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια δολλάρια. "Εάν αύτο τό εισόδημα πού προέρχεται άπό τά πετρέλαια περιέρχονταν στούς Γιά τό λαό μας είπε οί σ τενοί καί αδιάσπαστοι φιλικοί δεσμοί μ έ τήν Σοβιετική "Ενωση. άποτελ.οϋν τήν εγγύηση γιά τή λύση τών εκκρεμών ζητημ ά των του, πού είναι ζητήματα εθνικής ύπαρξης. Σέ συνέχεια άνάφερε τις έπιτνχίες τοϋ λ,αοϋ τής Ανατολικής Γερμανίας στήν οικοδόμηση τοϋ σοσιαλιομοϋ καί κατ αλήγοντας υπογράμμισε τή σημασία τής συνεργασίας καί τής ανταλλαγής τής πείρας στόν οικονομικό τομέα ανάμεσα στις σοσιαλιστικές χώρες. Α. ΜΙΚΟΓΙΑΝ λαούς τής Μέσης Ανατολής, πού είναι οί πραγματικοί καί νόμιμοι δικαιούχοι, τότε οί λ.αοί αυτοί θά μπορούσαν γρήγορα νά υπερνικήσουν τήν εξαθλίωση καί νά ξεπερόσουν σύντομα τήν καθυστέρηση στήν όποια περιέπεσαν άκριβώς έξ αιτίας τής π ο λύχρονης ανελέητης εκμετάλλευσης τους, άπό τό ξένο κ ε φάλαιο. Στή Σοβιετική "Ενωση είπε συνεχίζοντας στόχος τον έκτου πεντάχρονον πλ.άνον είναι νά αυξηθεί κατά 8,5 φορές σέ σχέση μέ τό 1940 ή παραγωγή ειδών πλατείας κατανάλωσης, 3,2 φορές περισσότερό κρέας 4 φορές περισσότερό βούτυρο, 3 φορές περισσότερη ζάχαρη καί 13 φορές περισσότερο μ ετά ξι. Μέ μιά τέτοια γρήγορη άνάπτυξη τής παραγωγής τών εί- Ί Ι εξωτερική πολιτική τής Ό σ. Μικογιάν σέ συνέχεια πέρασε στήν έςέταση ορισμένων ζητημάτων τής έξωτερικής πολιτικής καί τόνισε δτι ή Σοβιετική έξωτεοική πολιτική Ιδιαίτερα μέσα στόν τελευταίο χρόνο σημείωσε σοβαρές έπιτνχίες.' Η κολλεχτιβίστικη καθοδήγηση είπε μέ τήν πολιτική άρχών πού Ακολούθησε γιά τήν ειρηνική συνύπαρξη τών κρατών άνεξάρτητα άπό τό κοινωνικό τους σύστημα,βελτίωσε τις σχέσεις τής Σοβιετικής "Βίωσης μέ διάφορες χώρες πού δέν ήταν προηγούμενα Ι κανοποιητικές. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στίς σχέσεις τής Σοβιετικής "Ενωσης μ έ τήν Γιουγκοσλαβία. Τώρα μπορεί κανείς νά δεϊ καλά πόσο ήταν σιοστές αυτές οί ένέργειες πού άποδείχθηκαν καρποφόρες γιά τήν ειρήνη καί τό σοσιαλισμό. Καί πολ.λά άλλα μέτρα, δπως ή κατάργηση τών πολεμικών βάσεων ατό ίξωτερικό, είναι άπόδειξη τής φιλειρηνικής πολιτικής μας, τον σεβασμού τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τών άλλων χωρών. Σ τήν διατάραξη τών σχέσεων ανάμεσα στις διάφορες χώρες ειπεόμ ι- κογιάν Ορισμένοι έπιθετικοί κύκλοι. τής Α μερικής έπαιξαν σοβαρό ρόλο. Αύτό προσπάθησαν νά τό έπιρρίφουν στήν Σοβιετική "Βίωση. Ε π ι νόησαν τόν μύθο δτι ή Σοβιετική "Ε- νωση ύψωσε σιδηρούν παραπέτασμα. Πετύχαμε σύντομα νά διαλύσουμε τόν μύθο αυτό καί νά δημιουργήσουμε πλατειές σχέσεις μέ διάφορες χώρες τοϋ έξωτερικοϋ. Οί σχέσεις μας μέ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ XX ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΗΣΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΕ (Έ γινε δεχτή δμόφωνα στίς 20 τού Φλεβάρη τού 1956λ Τό XX συνέδριο τού ΚΚΣΕ αχούσε καί συζήτησε τήν εισηγητική έχθεαη τού πρώτου γραμματέα τής ΚΕ τού ΚΚΣΕ σ. Χρουστσιόφ γιά τήν δουλιά τής Κεντρικής Επιτροπής τού Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετική; "Ενωσης καί πήρε τήν παρακάτω άπόφαση: Τό συνέδριο έγχρίνει στά σύνολο του χαί ανεπιφύλακτα τήν πολιτική γραμμή χαί τήν πρακτική δράση τήςκ.ε. τού ΚΚΣΕ. Τό XX συνέδριο άποφάσισε τή συγκρότηση Επιτροπής γιά τήν έπεξεργααία σχεδίου άπόφααης τού κομματικού συνεδρίου πού να στηρίζεται πλατιά πάνω στή βάση τής εισήγησης τής ΚΕ τού Κ Κ ίε. Τήν έπιτροπή συγκροτούν οί σύντροφοι: X. Σ, Χρουστσιόφ (πρόεδρος), Λ. Β. Άρίστοφ, Σ. Μπαμπάγιεφ, Ν. Γ. Μπελγιάγιεφ, I. Π. Μτόϊτσοφ, Λ. I Μπρέσνιεφ, Ν. Α. Μπουλγκάνιν, Κ. Γ. Βοροσίλοφ, Β. Γκαφούροφ, Α. Δ. Ντανιγιάλοφ, Γ. Α. Γενίσοφ, Π. I. Ντορόνιν, I. Κ. Ζιεγκάνιν, Γ. Κ. Ζούκοφ, X. Γ. Ίγνάτοφ, Σ. Δ. Ίγνάτιεφ, Α. Μ. Καγκάνοβιτς, δών πλατείας κατανάλωσης ε ί πε ό σ. Μικογιάν έπιδιώκεται ή ικανοποίηση τής άγοραστικής δυναμικότητας τον πληθυσμού μέ εμπορεύματα οέ ποσότητες επαρκείς καί σέ καλ.ές ποιότητες. Σέ συνέχεια ό σ. Μικογιάν μ ί λησε γιιί τήν έλ.άττωοη τών ω ρών τής έργάσιμης ημέρας, γιά τήν αύξηση τών μεροκαμάτων τών εργατών πού έχουν χα μ η λότερες άπολαβές, γιά τήν έπί σπευση τής λύσης τον ζητήματος τής κατοικίας καί νπογράμμι οε,ότι τά μέτρα αύτά είναι μέτρα πού άνοίγουν τό δρόμο πρός τόν κομμουνιστικό τρόπο ζωής. Σοβιετικής Ενωσης μερικές χώρες άναπτύσσονται καλά. "Ομως μέ μερικές άλλες χώρες, δπως γιά παράδειγμα μ έ τις Ε Π Α, ή υπόθεση τρενάρεται έξ αιτίας τής άνοιχτής αντίδρασης τού ύπουργείου τών ' Εξωτερικών τών ΕΠΑ,παρά τή θερμή έπιθυμία τού άμερικάνικου λαού καί πολλών κοινωνικών όργανώσεων τής Α μερικής. Πέρασε πιά ό καιρός συνέχισε ό Μικογιάν πού ή χώρα τοϋ σοσιαλισμού ήταν Απομονωμένη. Σήμερα δίπλα στά κεφαλαιοκρατικά κράτη υπάρχουν καί τά κράτη μέ τό σοσιαλιστικό σύστημα. Σήμερα πιά δέν μπορεί νά λυθεϊ ούτε ένα μεγάλο διεθνές ζήτημα σύμφωνα μέ τήν θέληση μόνο τών μεγάλων δυτικών δυνάμεων χωρίς νά παίρνεται ύπόφη,ή γνώμη τής Σ. Ε. τής Κίνας καί τών άλλων χωρών τοϋσοσιαλι σμού. Τό μεγαλείο τής δύναμης τού σοσιαλισμού δέν βρίσκεται μόνο στό γ ε γονός δτι χτίζουν τόν σοσιαλισμό 13 χώρες τής Ευράιπης καί τής Α σίας μέ ένα δισεκατομμύριο πληθυσμό. Ή δύναμη τού σοσιαλισμού βρίσκεται καί στό γεγονός δτι ύπάοχουν πολλές χώρες δπου κυριαρχεί τόκεφάλ.αιο, δπου όμως οί σοσιαλιστικές Ιδέες έ χουν καταχτήσει τεράστιες μάζες τών έργαζομένων. Σήμερα δέν μπορεί νά πει κανείς δτι ό καπιταλισμός είναι Ισχυρότερος άπό τό σοσιαλισμό μ'δλο πού πολλές πλούσιες καί καλά έξοπλισμένες χώρες έμειναν καπιταλιστικές. Στήν συνείδηση τής άνθρωπότητας ό σοσιαλισμός σήμερα είναι ασύγκριτα πιό Ισχυρός άπό τόν καπιταλισμό. Σ έ συνέχεια ό Μικογιάν Ασχολήθηκε ιιέ το Λύτηιιη τη- εϊ/γονικήν συ- ξη τής Σοβιετικής "Εντασης, τής Κίνας καί τών άλλων Α. Δημοκρατιών μέ τόν περιορισμό τοϋ έμπορίου μέ τις χώρες αυτές. Αύτό δ μ α ς δέν τό π ι στεύει κανείς άκόμα καί στήν Δύση, για τί καθένας βλέπει δτι σήμερα ή οίκονομία τών σοσιαλιστικών χωρών παράγει σχεδόν άλα δσα χρειάζονται. 01 δυτικές χώρες, δεσμεύοντας τόν εαυτό τουξ μ έ τις άπαγορεύσεις τοϋ έμπορίου μέ τήν Κίνα, άποκλείουν τή συμμετοχή τους άπό ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα όπως είναι ή έκβιομηχάνιση τής Κίνας. Ε μ είς έχουμε τήν πεποίθηση δτι ή σταθερή ειρηνική συνύπαρξη είναι ακατανόητη χωρίς έμπόριο. Οί δυό παγκόσμιες άγορές, ή σοσιαλιστική καί ή καπιταλιστική δχι μόνον δέν άποκλ.είουν,άλλά Απεναντίας Αποτελούν προϋπόθεση γιά ένα Ανεπτυγμένο, βασιζόμενο στά Αμοιβαία όφέλ.η εμπόριο. Εμείς ξεκινάμε Από τήν άποφη δτι τό έμπύριο μέ τίς καπιταλιστικές χώρες είναι συμφερτικό καί γιά τις δυό πλευρές. Τό διεθνές έμποριο ίξέφρασε καί έξακολουθεϊ νά έκφράζει σήμερα σέ δλο καί μεγαλ.ύτερο βαθμό τήν όρθολογιστική κατανομή τής έργασίας Ανάμεσα στούς λαούς. Οι συνθήκες πού έχουν άλλάξει κάνουν δυνατό τό ειρηνικό πέρασμα στό σοσιαλισμό Σέ συνέχεια ο σ. Μικογιάν, ά- ναφέρθηκε διεξοόικά ατό ζήτημα τοϋ περάσματος στό σοσιαλισμό καί είπε: «Από τό θάνατο τοϋ Αένιν ή παγκόσμια κατάσταση άλλαξε. Αύτά παρέχει τή δυνατότητα στήν Κεντρική μας 'Επιτροπή, ξεκινώντας άπό τήν μαρξιστική λενινιστική θεωρητική αρχή νά τοποθετήσει μέσα στή νέα κατάσταση κατά ένα καινούργιο τρόπο τό ζήτημα: τί μορφές παίρνει στίς διάφορες χώρες τό πέρασμα στά σοσιαλισμό. Βασικός παράγοντας άτι) ριζική άλλαγή τής παγκόσμιας κατάστασης είναι ή δημιουργία, ή ανάπτυξη καί τό όυιάμωμα τοϋ τεράστιον σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Στή Σοβιετική "Ενωση οίκοδομήθηκε ή σοσιαλιστική κοινωνία καί μέ γρήγορα βήματα προχωρούν στό δρόμο τής οικοδόμησης τοϋ σοσιαλ.ισμοϋ ή τεράστια Κίνα καί οι χώρες τής Λαϊκής Δημοκρατίας. Τό σοσιαλιστικό σύστημα όημιουργήθηκε, εξελίσσεται, ενώ τό καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται σέ μιά κατάσταση κρίσης, αδυνάτισε καί χάνει τή μιά θ έ ση του υστέρα άπό τήν άλλη. Ολ.ο καί περισσότερο διασπάται τό αποικιακό σύστημα πού αποτελούσε παληά μιά σοβαρή εφεδρεία τοϋ καπιταλισμού. Οί λαοί τών Ινδιών, τής Βούρμας. τής 'Ινδονησίας, τής Α ί - γύπτου, πέρασαν στό δρόμο τής ελεύθερη; ανάπτυξης καί όλ.οι οί λαοί τών αποικιακών καί εξαρτημένων χωρών τής Ασίας, τής "Αφρικής, τής Λατινικής Α μ ε ρικής διεκδικοΰν τι) Λευτεριά καί τήν πλήρη ανεξαρτησία τους. Σ τίς καπιταλιστικές χώρες μ ε γάλωσε ή οργάνωση τής εργατικής τάξης καί δυνάμωσε ή τα ξική της συνείδηση. Καί τώρα, όταν εξετάζουμε τό ζήτημα τών τωρινών δρόμων σέ κάθε μιά χώρα καί συνάμα σέ παγκόσμια κλίμακα, πρέπει νά λογαριάσουμε άκριβώς τόν συσχετισμό τών ταξικών δυνάμεων καί νά ξεκινήσουμε απ αύτό ακριβώς τό πράγμα, δ πως έκαναν ψτην εποχή τους ό Μάρξ καί ό Λένιν. Ό καθένας μπορεί νά καταλ.άβει, ότι στήν εποχή μας δέν μπορεί καμιά χώ ρα νά αναπτυχθεί μεμονωμένα, χωρίς νά δεχτεί ώς ένα βαθμό τήν επίδραση τών άλλων χωρών. Ο Αένιν πρόβλεψε ήδη, ότι σέ μιά μικρή καπιταλιστική χώ ρα, άν ήδη υπάρχουν πολλές Γ. Ε. Καλνμπερζίν, Ν. Κ. Καλτάένχοφ, I. Β Καπιτάνοφ, Α. Π. Κιριλένχο, Λ. ί. Κιριτσένκο, Μ. Β. Κισιέλιοφ, Φ. Ρ. Κοζλόφ, I. Γ. Κεμπίν, Ο. Β Κουουζίνεν, Α. Ν. Ααριόνοφ, Γ. Μ. Μαλενχόφ, Β. Π. Μζαβανάτζιε, Α. I. Μικογιάν, X. Α. Μιχχήλοφ, Β. Μ. Μολότοφ, Ζ. 1. Μουράτσφ, I. Δ. Μουσταφάγιεφ, X. Α. Μουχιντίζνοφ, X. Ν. Όργκάνοφ, Ν. Σ. Πατολίτσεφ, Μ. Γ. Περβούχιν, Π. Κ. ΙΙονομαρένκο, II. Ν. Ποσπιέλοφ. Κ. Γ. Πισίν. Ι.Ρ. Ραζάκοφ, Μ.Ζ. Σαμπούροφ, Ζ.Τ. Σεργκιούκ, ΑΙ Σνετσχούς, Α. I. Στούγιεφ. Β. Μ. Σουσλόφ, Μ. Α. Σουσλόφ, Β.Ι. Κίτοφ, Σ. Α. Τοβμχστιάν, I. Α. Φούρτσεβα. Ν. Μ. Σβέρνι Α. Λ. Σελιέπιν, Δ. Τ. Σελίποφ, Α. Μ. Σχολνικόφ. Απόφαση τού συνεδρίου γιά τήν έκθεση τής Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής τού ΚΚΣΕ (Έ γινε δεκτή ομόφωνα στίς 20 τού Φλεβάρη ι956) Τό συνέδριο ένεκρινε τήν έκθεση τής Κεντρικής Έςελεγ_ κτιχής Επιτροπής τού ΚΚΣΕ. άλλες χώρες σοσιαλιστικές, τό ξ έρ α σ μ α στό σοσιαλισμό μπυ - μέ τόν ειρηνικό δρό- ιν έδει ε ότι δέν πρέιβαίνουμε υπόψη μας ταξικό συσχετισμό τον μέσα σέ μιά χώρα, ιύτό άκόμα, ότι στίς χώρες ό σοσιαλισμός η όλων αστών ή εις Κεντρικής 'Επιτροι τό συμπέρασμα ότι, ιερινές συνθήκες ό είοόμος τοϋ περάσματος ισμό αποτελεί γιά α ιώρες μιά πραγματική. Μ" άλλα λόγια σ χώρες χάρη στόν τατισ/ιό τών δυνάμεων :ι εκεί καί τήν εννοϊκατάσταση πού άναι πάνω, παρουσιάζεται τα: ή εργατική τάξη α μέ τήν αγροτιά πού λαυυοηγει, νά ενώσει τήν πλειονότητα τοϋ λ.αοϋ καί μέ ειρηνικό τρόπο, χωρίς ένοπλη εξέγερση καί εμφύλιο πόλεμο, χρησιμοποιώντας τούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς πού υπάρχουν, νά πάρει τέ/ν εξουσία. Ό ειρηνικός δράμι - ανάπτυξης τής επανάστασης, φ. είναι δυνατός μονάχα 'ν δύναμη, τήν όργάνυ ταξική συνε.ίδησι τάξης. Σέ άλλες π ή αστική τάξη άχυρό στρατιό) μικο μηχανισμέ λ,ίζει τήν έξουι ποχρεώνει πιθ ριάτο σ' ένα έ%\ τόν όποιον ή έργατικ. πει νά ετοιμαστεί δράσε Οί θεωρητικές αρχές τοϋ επαναστατικού μαρξισμού λενινισμού πού δικαιώθηκαν στή ζωή, πείθουν γιά τήν ορθότητα τής τοποθέτησης τοϋ ζητήματος από τήν Κεντδική Έπιτροπή. Ά π ό τό θάνατο τοϋ Αένιν ή σοσιαλιστική επανάσταση νίκησε σέ περισσότερο άπό δέκα χώρες. Πώς έγινε αύτό; Ά ς κοιτάξουμε τήν Κίνα. Σ ' αυτή τή μεγάλη χώρα ό εμφύλιος πόλεμος μαίνονταν έπ ί δεκαετηρίδες ολόκληρες. 'Εδώ γιά π ο λύ χρονικό διάστημα οί έπα- ναστατικοί στρατοί συνέχιζαν τούς δύσκολους αιματηρούς α γώνες τους ένάντια στούς ξ έ νους ιμπεριαλιστές καί τούς γαιοχ τ ήμονες και ακόμη ένάντια στίς άντεπαναστατικές δυνάμεις τής κόμπρα τύρ ( εμπορομεσ ίτες) αστικής τάξης. Τό προλεταριάτο καί τό Κομμουνιστικό του Κ όμμα, άφοϋ κατέχτησε μιά ήγετική θέστ) καί άφοϋ νίκησε μέ ένοπλο άγώνα στήν άντιφεουδαρχικη άντιίμπεριαλ.ιστική επανάσταση, έξασφάλισε τι) δυνατότητα τοϋ ειρηνικού δρόμου γιά τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Ο λενινισμός κατάχτησε τήν καρδιά καί τό μυαλό τής πλειοψηφίας τοϋ λ.αοϋ μέσα ατά εκατομμύρια τών κινέζων. Ό λενινισμός, δείχνοντας στόν κινεζικό λαό τό σωστό δρόμο πού οδηγεί στό σοσιαλισμό, αναπτύχθηκε στό κινέζικο έδαφος καί πλούτισε μέ τήν πείρα τής μεγάλης κινέζικης επανάστασης. (Χ ε ι ροκροτήματα). Ευχόμαστε στούς κινέζους κομμουνιστές νά οικοδομήσουν μέ πλήρη επιτυχία τόν σοσιαλισμό σ' αυτή τή μεγάλη χώρα τής Ανατολής. ( Χειροκροτήματα). Η εικόνα πού μάς παρουσιάζει ή πορεία τής επανάστασης στή Γιουγκοσλαβία ήταν ίδιόμορφη. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Γιουγκοσλ.αβίας στάθηκε επ ι κεφαλής τής επανάστασης ενάντια στή φασιστική δυυλ,εία άπό τήν αρχή τοϋ πολέμου πού έκανε ή φασιστική Γερμανία ένάντια στή Σοβιετική "Ενωση. "Ενα μέρος τής μπουρζουαζίας τής Γιουγκοσλαβίας έφυγε στό έ -. ξωτερικό, δέν πήρε μέρος στόν άγώνα ένάντια στό φασισμό.τό άλλο της μέρος ενώθηκε μέ τό φασισμό καί υπηρέτησε τό σύστημα τής κατοχής. Γι' αυτόν άκριβιϋς τό λόγο ό παρτιζάνικος πόλεμος τών γιουγκοσλάβων ένάντια στό φασισμό τα υ τίστηκε μ έ τόν εμφύλιο πόλεμο ένάντια στήν μπουρζουαζία πού πρόδοσε τή Γιουγκοσλαβία καί ενάντια στούς γαιοχτή/ιονες. Πηγή τής φιλίας μας πού όλ.ο καί δυναμώνει με τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Γιουγκοσλαβίας καί τόν γιουγκ.οσλ.αβικό λαο πού οικοδομεϊ τό σοσιαλισμό μέ επιτυχία, πηγή τής αδελφικής μας συμμαχίας, είναι ή νίκη τής γιουγκοσλαβικής έπανάστατης. ( Χειροκροτήματα). Διαφορετικά πραγματοποιήθηκε ή έπανάστααη στην Τσεχοσλοβακία. Χάρη στήν εΰνοϊ- κή κατάσταση πού δημιουργήθηκε μετά τόν πόλεμο ή σοσιαλιστικέ) επανάσταση έγινε έδώ μέ ειρηνικό δρόμο, οι κομμουνιστές πήραν τήν έξ ουσία, άφοϋ προηγούμενα συμμάχιυαν όχι μ ο νάχα μέ τά κόμματα τών εργαζόμενων πού βρίσκονταν δίπλα τους, αλλά καί μέ τά αστικά κόμματα πού υποστήριζαν τό πανεθνικό μέτωπο. Ό λαός τής Τσεχοσλοβακίας νίκησε μέ τόν δρόμο τής είρψ ικής εξέλιξης τής έπανάατασης. Μέ τόν δικό τους τρόπο, αλλά επίσης χωρίς έμφύλ,ιο πόλεμό, ή έργατική τάξη τής Βουλγαρίας τής Ρουμανίας, τής Ουγγαρίας, τής Πολωνίας καί τών αλλ.ο/ν Λαϊκών Δημοκρατώ ν πραγματοποίησε τή νίκη τής σοσιαλιστικής επανάστασης. Έ τσ ι ή έπανάσταση άπόδειξε άναμφισβή - τητα ότι έχουν δίκηο οί δάσκα- (Συνέχεια στήν 3η σελίδα)

2 Σελίδα 2η ΛΑ Ϊ ΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 22 Φλεβάρη ΦΛΕΒΑΡΗ Αύριο 23 τον Φλεβάρη κλείνοντ 13 χρόνια ά.τ την ήμερα ττον. ιδρύθηκε ή ήρωϊκι; μας ΕΠΟΝ. Από τίς 23 τον Φλεβάρη 1943 τιον γεννήθηκε, μέχρι σήμερα, έκανε μιά δύσκολη όσο καί η ρωική πορεία. Ξεκίνησε οτήν αρχή με μιά χούφτα ετιονίτες καί σε λίγοί': μήνες απλώθηκε σ ύλ.όκληρη την Έ/.λάδα. Κάτιο απ' τήν δοξασμένη σημαία της αιγκέντροαε τη ουντριφτική πλειοφημία τή- ελληνική; νεολαίας πού τή διαπαιδαγώγησε καί τήν διαπαιδαγωγεϊ μέσα στον; σκ/.ηρού; αγώνες γιά τή λευτεριά τής πατρίδας, τήν άνεξαρτησία. τήν ειρήνη καί μέ τα π ιό άγνιί λ.αϊκοδημοκρατικά ιδανικά. '11 ιστορία τής ΕΓΙΟλ είναι γεμάτη -από πλούσια δράση καί ηρωικά κατορθώματα γ ί αυτά τα ιδανικά. Τόν επονίτη τόν ε ί δαμε στήν παράνομη δον/.ιιί στην πρώτη κατοχή. Στόν Ε Λ Α Σ 35 χιλιάδες έπονίτες μπήκαν στις γραμμές τον καί πολέμησαν τόν καταχτητή μέ το όπλο στό χέρι. Ή μεγιΐλ.η πλ,ειοψηφία των μ α χητών τον \ΣΕ ήταν νεολαίοι επονίτες καί έπονίτισσες. Μέσα σέ άκληρους αγώνες διαμορφώθηκε μέσα στήν ελληνική νεολ.αία ό ατρόμητος τύπος τον επονίτη. πού είναι πάντα αισιόδοξος καί δέν λ.νγάει μπροστά -σέ καμιά δυσκολία. Τέτοιοι έπονίτες άναδείχτηκαν εκατοντάδες καί χιλιάδες μέσα από τις γραμμές τής ΕΓΙ ΟΝ. Σι'μιερ α οί μοναρχοφασίστες μέ τούς άμερικανοάγγλους καταχτητές έχουν θέσει τήν ΕΠΟλ (έκτός νόμου». Εκατοντάδες έ- πονίτες βασανίζονται στις φυλακές καί στά ξερονήσια. 11 συν- Τριφτική πλ,ειοψηφία τής νεο - /.αίας τής Ελλάδας μαστίζεται άπ' τ ψ πείνα, τήν ανεργία, τις άρριόστειες. τή διαφθορά. Τό κρότος μένει ασυγκίνητο από τό δράμα τής έλλ.ψ ΐκής νεολ.αίας. "Ομως, παρ' ΰλ.ες τις διόιξεις καί τήν τρομοκρατία, ή Ε Π Ο λ Στην Α θήνα, στους Α μπελόκηπους, στό σπίτι ενός άγωνιστή έ γινε ή σύναξη τής ελληνικής νιοτης γιά τήν έτότητα. 'Από δυό μέρες πριν είχαν αρχίσει χά μπαίνουν στο σπίτι οί πρώτοι (Αντιπρόσωποι. Αντάμωναν σέ κάποιο δρόμο μέ τά δευτερόλεπτα: Στίς 4.05' στήν Μουστοξίδου ή στίς 6.20' στήν Λ. Κατσώνη καί ύστερα τραβούσαν πράς τους Αμπελόκηπους. Μιά βροχή αδιάκοπη έπεφτε όλο τ Α- πόγενμα. Καί τή συνέχισε ύλη τή νύχτα. Α ρ γά (ιέ τό σκοτάδι μπήκαν οί τελευταίοι άντιπρόσωποι. Τήν Ιδια ώρα ή Α θήνα άπό χίλιες μεριές Εξορμουσε γιά βάψιμο ατούς τοίχους. Είχε νά γράψει κάτι μεγάλο. Αύριο στίς 23 τού Φλεβάρη είναι ή Ιπέτειος τού Κόκκινου Στρατού. Ή νύχτα, όσο κι άν τήν πλακώνει ή μπότα, άπόψε τή νύχτα θά στείλει το μήνυμα της στό μαχητή τού Ανατολικού μετώπου, τό άδελφικό μήνυμα ατούς στρατιώτες τού αντιφασιστικού άγώνα. Είχαν έρθει άχπιπρόοωποι τής νεολαίας άπ τή Μακεδονία, τή Θεσσαλία, τή Ρούμελη. Τήν άλλη μέρα 23 τού Φλεβάρη, & τό πρωί, άρχισε ή σύσκεψη. Λίγο νωρίτερα είχαν έρθει οί φί/λΐ τής Νεολαίας καί μαζί τους κι ή άλ,ησμό- νητη Ήλέκτοα, Αντιπρόσωπος τής «Λεύτερης Νέας». Οί Αντιπρόσωποι Εκπροσωπούσαν 10 όογανώσεις τής Νεολαίας. 1) Σοσιαλιστική Νεολαία (Σ Ε Π Ε ) 2) Κομμουνιστική Νεολ.αία ( ΟΚΝΕ) 3) Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία (Λ Ε Ν ) 4) Φιλικέ/ Εταιρία Νέων (Φ ΕΝ) δ) Λεύτερη Νέα (Α Ν ). 6) Ενιαία ΈργατοΟπαλληλική. 7) Ενιαία Μαθητική. 8) Ε.Ν.Λ.Ρ. (-Ενοχη/ Νέων Ά - γιονιστών Ρούμελης). 0) Θεσααλικός Ιερός Λόγος (Θ ΙΛ). 10) Α γροτική Νεολ.αία. ΕΝΔΟΞΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ 13 ΧΡΟΝΙ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΝ δέν εσβνσε. δέν θά σβύσει. II ελληνική νεολ.αία πάλ.αιψε καί θά παλαίβει κάτω οπό τήν καθοδήγηση της. Οί έπονίτες τής Ε λ λάδας πριυτοστάτησαν καί πρωτοστατούν στις μεγάλ.ες πατριιοτικές διαδηλώσεις τον λαόν μας γιά τήν ανεξαρτησία τής πατρίδας μας. Οί έπονίτες τής Ελλάδας πρωτοστατούν στον αγώνα' τού λαού μας γιά τήν απελευθέρωση τής Κύπρον. Καμιά δύναμη δέν είναι ικανή νά σβύσει τή φλ.όγα τής ΕΠΟΝ. Νά πώς ιίπολογήθηκε μπρο - στα στο δικαστήριο στις 21 Δ ε κέμβρη 1/955 στήν Αθήνα ή έ- πονίτισσα Οικονόμου πού κατηγορούνταν.ότι μαζί μέ άλλες φοιτήτριες έρριξε προκηρύξεις μέ ταχ συνθήματα. «Ανεξαρτησία» «Νά φύγουμε από τό ΝΑΤΟ», «νά καταργηθούι οί αμερικάνικες βάσεις». «Είμαι έπονίτισ- σ α. πιστεύιο στις αρχές τής ΕΠΟΝ καί αυτός είναι ό μόνος λόγος γιά τόν όποιο εχο» καταδικαστεί,καί άλλοτε καί δικάζομαι καί τιάρα. Ι ΐ ανατροπή τού κοινωνικού συστήματος καί ή απόσπαση μέρους τής επικράτειας είναι πολύ ξεθυμασμένη υπόθεση.'εγώ. όπιο; καί ολοι οί νγιώς σκε - πτόμενοι νέοι, άγωνίζομαι γιά τα εθνικά ιδανικά καί τήν ιιπαλλ.αγή τής νεολ.αίας άπο τή διαφθορά». Η κοινή δήλωση τών Οργανώσεων τής νεολ.αίας γιά τό Κ υ πριακό δείχνει τόν αγώνα πού κάνουν οί έπονίτες γιά νά πραγματοποιηθεί τό πατριωτικ.ύδΐ]μοκρατικ.ό μέτωπγο τής νέας γενιάς, γιά νά μπορέσει ξανά ή νεολαία μας νά διεξαγάγει λ.αμπ ρους αγώνες, όπως στή χιτλ.εροφασ, στική κατοχήπού Μέ τό σούροπο ή Ιδρυτική σύσκεψη είχε τελειώσει. Σ ένα δωμάτιο τού ίδιου σπιτιού είχε συνέλ.θει κιόλ.ας κι ή 'Ολομέλεια τού Κ.Σ. τής ΕΠΟΝ. Οί άντυιρόσωποι δνό δνό γλ.νστρούσαν άπ' τό σπίτι στήν πλατεία. Ό άγώνας τής νέας γενιάς γιά τή λευτεριά έχει αρχίσει, μά χρειάζεται χάόργανωθεϊ καί νά Αγκαλιάσει όλα τά νιάτα τής Ελλάδας. «Αγαπητοί μου φίλοι» μ' αΰτο τό χαιρετισμό Αρχίζει κάθε Αχτιπρόσωπος. Είναι σήμερα φίλοι, άπ άπόψε σάν σφίξουν τά χέρια γιά νά χαιρετιστούν θίναι συναγωνιστές στή μιά στήν ίνιαία όργάνωση. «Ή βροχή πούχε' Αρχίσει Απ τό χθεσινό Απόγευμα Απόψε σταμάτησε. Κατά τή δύση ό ήλεος είχε μιά καλοκαιριάτικη φοιτειχάδα. Ε τούτο τό βράδυ ό φοιτητής Αντάριασε τούς πρώτονς έπονίτες στή Νεάπολη, τούς είπε γι αύτό τό καινούργιο ξεκίνημα, γιά τί/ν ΕΠΟΝ. Μέσα στό έργοστάσιο πάνω στόν Αργαλειό Ακούστηκαν ψιθυριστά οί πρώτες λόξεις γιά τήν ΕΠΟΝ. Καί τήν άλ.λη νύχτα καθώ' έπεφτε τό σκοτάδι κι ό θάνατος τόξευε τίς Ελεύθερες ψυχές άπ τήν κάθε γωνιά γράφτηκαν, τότε τά πρώτα πράσινα συνθήματα, γράφτηκαν δίπλ.α ατά κόκκινα. "Ενας φοιτητής σκαρφάλωσε στήν πλάτη τού άλλου. Κάποιος στεκόταν στό τρίστρατο. Τό πρωί ο! πατριώτες διάβασαν: «Όλ.οιστήν ΕΠΟΝ». «"Ολοι στήν Ε νιαία Όργάιωση τής Νεολαίας». Λίπλ.α στην Κόκκινη έπιγραφή, έκεϊ στήν Ανηφοριά τής όδού Καλλιδρομίου, πού μιλούσε γιά τό χαμό τού πρώτον φοιτητή, τού Μήταου Κωσταντινίδη, γράφτηκαν οί πρώτες λΐξεις γιά τήν ΕΠΟΝ. Δέκα μέρες είχαν περάσει άπ τίς είχε ενωμένες τις δυνάμεις. Οί νεολαίοι μας πού φιλοξενούνται στή Λ.Δ. τής Ο υγγαρίας γιορτάζουν τά 13 χρόνια τής ίδρυσης τής ΕΠ Ο Ν σάν μέλ.η τής όργάνωσης τής Ν Τ ΙΣ Τό τιμητικό καθήκον γιά τούς νεολαίους μας είναι νά γιορτάσουν τά 13 χρόνια τής ΕΠΟΝ μέ περισσότερες επιτυχίες στή μόρφωση, στήν ειδίκευση, στήν παραγωγή. Νάναι οί πρώτοι καί ο! καλύτεροι σ' όλ.ες τίς έκδηλ,ώσεις τής Ν ΤΙΣ. "Ας μη,ξεχνούν ποτέ πο )ς πολλοί έπονίτες κάτω στήν Ελλάδα θά γιορτάσουν τήν 13η έπέτειο τής ΕΠΟΝ μέσα στίς φυλακές καί τά ξερονήσια. Παλ.αίβοντας μέσα άπ' τήν ' Οργάνωση τής Ν Τ ΙΣ νά ϋνμοϋνται πάντα τϊ/ν ΕΠΟΝ καί τή δράση της. νά θυμούνται τούς αμέτρητους ήρωες πού άναδείχτηκαν στό σκληρό άγώνα καί νά φιλ.οδοξούν νά βαδίζουν πάντα ατά χνάρια τους. 23 τού Φλεβάρη. "Ενα μαρτιάτικο πρωϊνό. Νυφάδες στόλιζαν τά ξαναμένα πρόσωπα πού πλημμύριζαν μέ τά πλακάτ τούς δρόμους τής Α θ ή νας. Ά π ό χιλ,ιάδες στόματα Ακούστηκε ή φωνή: ΕΠΟΝ. «Κάτω ή έπιστράτευαη». Στά πεζοδρόμια οί κόκκινες σταλίδες άπ τό αίμα τών έπονιτών είναι ή πρώτη σποιδή. Μιά σπονδή γιά τή λευτεριά τή χιλ.ιάκριβη πού τήν καρτερούμε πάντα. Σ τίς 5 τού Μάρτη σ αύ τή τί/ν πανεθνική εκδήλωση τά νιάτα τής ΕΠΟΝ δίπλα ατό λαό ξεκινούν γιά τούς κατοπινούς μεγάλων ς Αγώνες. Τά νιάτα τής Ελλάδας έπρεπε να πάρουν τά όπλα στό πλευρό τού ΕΛΑΣ. "Ενας ξεκίνησε απ τήν Αθήνα. Δεκαέξη ξεκίνησαν Απ τή Ρούμελ.η. Σ τίς 13 τού Α πρίλη άπ τήν Κολοκυθιά, άπ αυτό τό μικρό χωριουδάκι ξεκινούσε ή πρώτη Επονίτικη Ανταρτοομάδα. Ά ναβαν πυρκαγιές τά πρώτα τραγούδια. «Στ άρματα. Σ τ άρματα» Λύτό Ακούγεται σ όλη τί/ν Ελλάδα. Ή τα ν ένας ήλιος ή ΕΠΟΝ πού πρόβαινε Απ τήν καταχνιά τής κατοχής. Ξάνοιγε ένα κομμάτι γαλάζιο ούραιά. "Εφερνε μιά άνοιξη μ ένα πλούσιο ροδαμό γιά τό σκλαβωμένο μας τόπο. "Ενα μεγάλ.ο σχολειό άνοιξε τίς πόρτες τον όιάπλατες στίς 23 τού Φλεβάρη Μιά γενιά όλόκληρη κάθισε ατά θρανία του. /Ιύτ^ ή καινούργια γεί'ΐά προχωρεί σίγουρα κ ί Αποφασιστικά. Κ αί θά φέρει στή γωνιά αυτή τής Εύρψπι/ς τήν άνοιξη. Θά θεμελχιώαει τή Δημοκρατία. εοανορθωζη Στό φϋλλ.ο τής 11 τού Φλεβάρη ό τίτλος τής Ανταπόκρισης γιά το ς μαθητές μας στ ί γυμν σια, τής πόλης Σέκεσφεχιρβ ρ πρέπει νί διαβαστεί: «Οί μαθητές μας στά γυμν ίσια τσύ Σέκεσφεχιρβαρ». ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕ ΒΡΑΛΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΝ ΣΤΗ ΜΙΡΚΑ Τήν Κυριακή τό βοάδυ δόθηκε άπό τίς νεολ.αίϊσσες τής Μίρκας Αναμνηστική βραδνά γιά τήν έπέτειο τής ίδρυσης τής ηρωικής μας ΕΠΟΝ. Στή γιορτή παραβρέθηκαν καί οί νεολ.αΐοι τού Παπαρήγα καθώς καί μαγνάροι νεολαίοι. Ή τα ν μιά ωραία Αναμνηστική βραδνά πού έφερε τούς νεολαίους μας πιό κοντά στήν πάλ.η τού λαού μας πού έκανε στήν περίοδο τής προιτης κατοχής, στήν περίοδο τού δεύτερον έ νοπλων άγώνα καί έδειξε τήν Ενότητα τού ελληνικού καί σλ.αβομακεδόνικου λαού στήν πάλ.η γιά τή λευτεριά καί τήν Ανεξαρτησία τής πατρίδας μας. Διαβάστηκαν διάφορα κομμάτια άπό βιβλία Από τούς Αγώνες τής νεολαίας όπως: «Απελευθέρωση τών λαϊκών Αγωνιστών», «Κάτω ή πολιτική ε πιστράτευση», «Πώς ό Γλ.έζος κατέβασε τή χιτλερική σημαία άπό τήν Ακρόπολη» κλπ. Ε π ίσ η ς πολύ ω ραία Απάγγειλα στά μακεδόνικα ή α. Λ. Ασπρου τό ποίημα «Μιλάει ή ΕΠΟΝ». Οί νεολ.αίϊσσες τής Μίρκας ποόσ- φεραν σ δλαυς τούς παραβρισκόμένους κουραμπιέδες καί άλλα γλυκά. Μετά τό πρόγραμμα Επακολούθησε γλέντι μ έ ελληνικούς καί μακεδονικούς χορούς πού κράτησε μέχρι τίς 10 ή ώρα τό βράδυ. Ο ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Στίς μέρα Σάββατο καί ώρα 7. μ. μ. θά γίνει πανηγυρική συγκέντρωση στήν κουλτούρα τού Παραρτήματος Βιομηχανίας γιά τόν γιορτασμό τής 13ης έπετείου τής θρυλικής μας ΕΠΟΝ. Μετά τό καλ.λ.ιτεχνικό πρόγραμμα θά έπακολ.ουθήσει χορός ώς τίς πρωινές ώρες. Η ΟΡΓΑΝΩ ΤΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η ΑΝΑΔ ΙΧΤΗΚΑ I ΣΤΔΧΑΝΟΦΙΚΕΣ Στό μεγάλο εργοστάσιο τούμίσκολτς «Λένιν Κόχαζατ Μότορ» δουλεύουν Αρκετοί συναγωνιστές μας καί ~Ό?.- λοί νεολαίοι καί νεολ.αίϊσσες. Ανάμεσα τους διακρίνοχπαι γιά τήν καλή τους δουλιά οί σ. Σοφιανίδου Σοφία καί Γερμανίδαν Μαρίκα πού Αναδείχτηκαν πριν Από λίγες μέρες σταχανοφικές. Ο! δυό συναγωνίστριες μας έμαθαν μέ τή βοήθεια τού εργοστασίου τήν τέχνη τους καί δουλεύουν μέ αγάπη καί ζήλο στό τμήμα τους. Ε π ι σκευάζουν μέ φροντίδα τά χαλασμένα μοτόρ πού φθάνουν στό τμήμα τους καί τά στέλ.νουν πίσω χωρίς καθυστέρηση. Μέ τά καθήκοντα πού έβαλε τό έργοστάσιο γιά τήν άιάπτυξη τής παραγωγικότητας τής δουλ,ιάς ο! συναγωνίστριες μας ανέλαβαν υποχρεώσεις καί έφτασαν καί ξεπέρασαν τήν αναθεωρημένη νόρμα τήν όποια κρατάνε σταθερά άπό %. Ο! συναγωνίστριες μας Μαρίκα Γερμανίδου καί Σοφία Σοφιανίδου ήταν έ πονίτισσες καί μαχήτριες τού ΔΣΕ. Τιάρα, δημιούργησαν οίκογένεια καί έχουν άτϊό δυό παιδιά. Μέι ουν ΰμοχς πάντοτε πρωτοπόρες όχι μόνο στήν παραγωγή, Αλλά καί στίς άλλες έκδηλώσεις τής ζωής τής Όργάνωσης μας. Στόν Ερανο Τιμής δόσαν καί ο! δυό τους 10% Από τίς αποδοχές τους καί 100 φορίνια έπί πλέον. Έ κτός άπό τίς δυό αύτές συναγωνίστριες έχουμε κ ί άλ.λ^ς δυό πού δουλεύουν ατό ίδιο τμήμα καί είναι πρωτοπόρες στήν παραγωγή. Είναι ή σ. Δέσποινα Κοντογώγου καί ή θρασούλα Αντωνοπούλου πού πρστάθηκαν αύτές τίς μέρες γιά σταχανοφικές. Λ. Μ. Αύριο, 23 τού Φλεβάρη ό λ-αός τής Σοβιετικής "Ενωσης, ύλάκλ.ηρο τό στρατόπεδο τής Δημοκρατίας καί τού Σοσιαλ,ισμοϋ, οί προοδευτικοί καί φ ι λειρηνικοί άνθρωποι σ όλο τόν κόσμο γιορτάζουν καί τιμούν τήν 38η I- πέτειο τής δημιουργίας τού Κόκκινου Στρατού. Γιορτάζουν καί τιμούν αυτή τήν έπέτειο γιατί ό Κόκκινος Στρατός ήταν καί μένει ό μεγάλος καί Ανίκητος φρουρός τής ειρήνης. Φέτος τιμούν καί γιορτάζουν τήν επέτειο αυτή, τήν ίδια στιγμή πού τό ΧΛ' συνέδριο τού Κ.Κ.Σ.Ε. χαράζει τίς κατευθυντήριες γραμμές τής παραπέρα μεγαλείο) δίκης και κοσμοϊατορικής Ανάπτυξης τής Σοβιετικής "Ενωσης. Ό δοξασμένος Κόκκινος Στρατός γέννημα καί θρέμά τής Μεγάλ.ης Ό - χτωβριανής Επανάστασης, δικαίωσε τίς έλ.πίδες τού λαού άπό τόν όποιο προήλθε καί υπεράσπισε, κάτω Από τή σημαία τού Κόμματος τό πρώτο στόν κόσμο σοσιαλιστικό κράτος: Τσάκισε τούς Α ντεπά ναστάτες λ.ευκοφρονρούς, έδιωξε τούς ξένους στρατούς πού οί Ιμπεριαλιστές έξαπόλυσαν ίιάιπια στή νεαρή σοβιετική εξουσία καί στάθηκε ό φρουρός της. Φρουρός τής σοβιετικής έξουσίας καί τών συνεχών καταχτήσεων τού σοβιετικού λαού στά κατοπινά χρόνια, ό Κόκκινος Στρατός υψώθηκε στή συνείδηση τών έργαζομέχων όλων τού κόσμον πο 'ι Αγωνίζοχπαι γι ί τήν πελ.ευθέροεση τ>υς σαν τό πρότυπο λαϊκού στρατού πού πραγματικός τον προορισμός είναι ή προάσπιση τής ειρήνης καί ή άμυνα τής πατρίδας. Καί αποδειξε τήν Ακατανίκητη μαχητικότητα του, όταν οι χιτλερικοί έξαπό/.υσαν την έπίθεση τους ίιάιπια στή Σοβιετική "Ενωση για ιά πραγματοποιήσουν τά κοομοκρατορικά τους σχέδια. Ό σοβιετικός λτρατος εγρωρε το Ονομα του στην ιστορία, μέ τ>ν Απελευθερωτικό άγώνα του κα ^ την κοσμο στορική νίκη του ε ν ; ντιιι στό φασισμό 7 } 1', τίΐ.ιτπαό Ατό τήν τρομαχτική Απειλή τής χιτλεοιζής. βαρβαρότητας και λευτέρωσε τους λ.αους τής Ενριόπι/ς καί τής Ασίας Από τή σκλαβιά. Μαζί μέ ^ τήν μαχητικότητα καί τή δύναμη τον έδειξε τότε τα Ιδανικά του: Λέν υποδούλωσε κανένα λ.αό καμιά χώρα, ούτε τή Γερμανία πού είχε Απρόκλητα ίπιτεθεϊ. Α λλά Αχπίθετα έδοσε τδ'/ δννατότητα σέ μια σειρά χώρες τής Εύαώπης καί τής Α σίας νά Απαλλαγούν άπό τή φασιστική σκλ.αβια καί ταυτόχρονα ιά μπουν στό δρόμο /ιιάς νέας ζωής, χωρίς Ιμπεριαλιστική ίξάρτηση, χωρίς καπιταλιστική εκμετάλ.λευση. ' οβιετικ ς 1 τσατ^ς π > τ > δεύτερο παγκόσμιο πόλεμό μέ συνέπεια στέκεται στί μέτωπο τής ειρήνης καί ό σοβιετικός λα>ςμπορείσταθερ ινά τηρ ζεται στ > δοκιμασμένο κα Ατσαλωμένο στοατό του στήν π αγματοποίηση τής ειρηνικής πολιτικής τον. ~ Μαζί μέ τούς στοατους τής Κίνας.και τών άλλων Λαϊκών Δημοκρατιών τής Εύρώ;τηκαιτής Μ ία ς ήταν και μέχ ει μι ί Από τίς σταθερές ίγγυήσεις τής ειρήνης τού κόσμου. Ή Ακατανίκητη δύναμη του σέ σχέση μέ τούς στοατον- τών ι μπεριαλιστικών χωρών, δέν βρίσκεται μόνο στήν τέλεια όογάνωση και την αριστη εκπαίδευση σέ 6λ.α τά σύγχρονα μέσα, στή συνειδητή πειθαρχία τον. Αλλά πρώτ απ ολα ατούς σκοπούς καί στά Ιδανικά πού τόν ίμ- πνέονν και τόν^ καθοδηγούν. Αύτά είναι: ή συνεπχ'/ς προάσπιση τών καταχτήσεων τού σοβιετικού κράτους,ή ειρήνη στόν κόσμο, ή λ.ευτεοιά καί ή Ανεξαρτησία όλων των λαών. Καί αύτά τού εξασφαλίζουν τήν Ασύγκοιτη ηθική υπεροχή του Απέναντι ατούς ίπιθετικιύς στρατούς τών Ιμπεοιαλιατών. ιοί ένοπλες δυνάμεις μας τόνισε στό X X συνέδριο τού Κ.Κ.Σ.Ε ο στρατάρχης τής Σοβιετικής Ενωσης Τ,ουκοφ και οί στοατοί τών συμμάχων μας, δημιουργούν μιά Αδελφική φιλία. Ετοιμες χωρίς ιά λυπηθούν για τη ζωη τους νά υπερασπίσουν τά ζωτικά συμφέροντα τών λαών τους, τό φωτεινό τους μέ/ΐον. Αυτό είναι ή δική μας ή δύχ'αμη. Καί γ ί αυτό ο! ένοπλες δυχάμεις μας στέκονται ψηλότερα Απ τίς δυχάμεις τού καπ ιταλ,ιατ ικοϋ στρατοπέδου». Η ΑΚΑΤΑΛΥΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΥΛΑΟΥ ΤΟ ΟΥΓΓΡΟΣΟΒΙΕΤ1ΚΟ ΣΥΜΦ0ΝΟ ΦΙΛΙΑΣΚΑ1 ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Όλόκλ.ηρος ό ουγγρικός τύπος Ασχολήθηκε προχτές μέ τί/ν 8η έπέτειο τής ύπογραφής τού σοβιετο ουγγρικού συμφώνου φιλίας καί Αμοιβαίας βοήθειας. Ή «Σάμπατ Νέπ» Ανάμεσα στ άλλα έγραψε:»πριν άπό 8 χρόνια στίς 18 τού Φλεβάρη 1948, ύπογράφ τήκε τό σοβιετο ουγγρικό σύμφωνο φιλίας καί Α/ιοιβαίας βοήθειας. Ή φιλία όμως πού συνδέει τούς λ.αούς μας δέχ είναι μόνο 8 χρύ- ΠΑΝΒΙΥ ΡΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΖΗΤΩ Ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ Τό Σάββατο τό βράδυ στήν κουλτούρα τού Παραρτήματος Βιομηχανίας καί ώρα 7 μ.μ. πριν Αρχίσει τό πρόγραμμα γιά τό γιορτασμό τής Επετείου τής ΕΠΟΝ θά γίνει σ υ γ κέντρωση όλων τών συναγωνιστών μας πού μένουν στή Βουδαπέστη γιά τό κλείσιμο τού Εράνου Τιμής στήν Ό ρ- γάνωση μας. Μετά τήν ομιλία πού θά γίνει γιά τόν Έρανο, θά δοθούν τά διπλώματα Επαίνου στούς συναγωνιστές πού διακρίθηκαν στόν Έρανο. Ε πίσης θά δοθούν οί σημαίες τής ά μιλλας στά Παραρτήματα πού >]οόαν πρώτα στόν "Εραχ-ο. Ολοι οί συναγωνιστές μας πρέπει χά πάρουν μέρος στήν πανηγυρική αύτή συγκέντρωση πού γίνεται γιά τόν "Ερανο. Οί βρεττανοϊ Οτρχηώτβ; γιά νά περάσουν άπ τού; δρόμου; τών κυπριακών χωριών φροντίζουν προηγούμενα νά περιφράξουν τά πεζοδρόμια μέ συρματοπλέγματα. Σ Τ ΡΑΤ0Σ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ χων. Πρίνάπό τί/ν Απελευθέρωση ή μεγαλύτερη έλ.πίδα τών οϋγγοων έογατώνήταν ή Σοβιετική Έχχοση. Στήν έπέτειο τής σημαντικής αυτής ημερομηνίας μ έ Ιδιαίτερη δύναμη αισθανόμαστε τ ί σημαίνει γιά μάς ή φιλία της Σοβιετικής Έχωσχ/ς καί τού σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Λυτές τίς μέρες καί μεϊς οί ουγγροι μαζί μέ τά ίκατομμύρια τών είρηχάφιλων ανθριόπων όλου του κόσμου, έχουμε στραμμένη τήν προσοχή μας στό X X συνέδριο τού Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής Ένοχη/ς. Σ αύτό τό συνέδριο ξαχοίγειται ή προοπτική τού μέλλοντος, τής ειρήνης, τής οικοδόμησης, τής ευημερίας, τού κομμουνισμού. Ό λαός μας καί μέχρι σήμερα είχε τήν Αδιάκοπη φιλική βοήθεια τής Σοβιετικής Ένω σης καί τών σοσιαλιστικών χωρών. Τό γεγοχάς ότι ή ουγγρική βιομηχανία στά 1955 παρήγαγε 3,5 φορές περισσότερα άπ δ,τι προπολεμικά, χριοστιέται ώς Εχ α μεγάλο μέρος στήν συνεργασία μας μέ τήν Σοβιετική Ένωση. "Ολη μας ή ά- χάπτύξη Αποδείχνει ότι Αξιοποιήσαμε τή δυνατότητα πού μάς έδοσε ή σοβιετο ουγγρική συνεργασία. Στήν δημιουργία τής βιομηχανίας μηχανοκατασκευών π. χ. πήραμε σημαντική βοήθεια Από τά σοβιετικά Εργοστάσια, άπό τά Επιστημονικά Ιδρύματα, άπό ειδικούς τεχνικούς καί σήμερα οί Εργαλειομηχανές μας καί τά μηχανήματα Ακρίβειας είναι γχχοστά καί στό Εξωτερικό. 'Ο ουγγρικός λ.αός καταλήγει ή ισάμπατ Νέπ» έμαθε στήν πράξη νά Εκτιμά τήν σοβιετο ουγγρική φιλία καί συνεργασία, γ ί αυτό καί στά Ε πόμενα χρόνια θά πλαταίνει καί θά δυναμώνει αύτή ή φιλία καί συνεργασία.

3 22 Φλεβάρη 1956 ΛΑΪ ΚΟΣ Α ΓΩΝΑΣ Σελίδα 2η ΣΥΝ ΕΧΙΖΟ Ν ΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑ Σ ΙΕΣ ΤΟ Υ Σ ΥΝ ΕΔ ΡΙΟ Υ Τ Ο Υ Κ Κ Σ Ε (Σινί/αα &Λ τήν 1η σελ.ιύσ) λοί τον κομμουνισμόν, οί ό ποιοι τιρόβλεφαν ότι. Εκτός από \όν δρόμο τής ένοπλη; εξέγερση; ή επανάσταση μπορεί Επί - ση; νά εξελιχθεί καί μέ ειρηνικό δρόμο. Ή έπανάσταση θά είναι πάντοτε επανάσταση χαί 6 ρεφορμισμός θά βίναι πάντα βήμα σημειωτόν στήν ίσια θέση Τά αδελφικά κομμουνιστικά κόμματα τι ον καπιταλιστικών χω- ^ ών διαθέτουν τό αστείρευτο Γ-ησαυροφυλ.άκιο γνο'ισεων; τη θεωρία τοϋ μαρξισμόν λενινισμού. Διαθέτουν την ίδια τον; πλούσια καί διδαχτική πείρα κι -κόμη τ ί διδάγματα τ ών ιστοί ικών νικών τής Σοβιετική; Ενωση;, τή; Κίνα; καί τών άλ- /ω ν χοιριόν τή; Λαϊκή; Δ ημοκρατία;. Θά μπορούσαν ορισμένοι ψευτοθεωρητικοί βιβλιοπόντικες είτε πολιτικά άκατατόπιστοι άνθρωποι νά βάλουν την ίρώτηση: Αν έτσι είναι τά πράγματα ποιεί είναι ή διαφορά άνάμεαιι στό μαρξισμό καί αχόν ρεφορμισμό; Ιέν γλνστρησαμε τά χατες ρτό δρόμο τοϋ αναθεωρητισμόν; Οί ρεφορμιστές καί οί ρεβι- 7ιονίστε; καί στό παρελθόν καί τιάρα ακόμη πάντα μονάχα ένα πράγμα προσπαθούσαν καί προσπαθούν: νά στενέψονν τόν ά- γώνα τής έργατικής τάξη; σέ μιεί πάλη γιά μικρομεταρρυθμισείς, γιά μικροπαριιχωρήσεις τών καπιταλιστών ατούς Εργάτες. Προ- -ιπαθοϋσαν διατηρώντας ακλ,όνηιη την έξονσία τον καπιταλ.ιστίκοϋ συστήματος νά έλαφρένουν κάπως στον καπιταλισμό τις συνθήκες ζωής τώ ν εργατών. Ουσιαστικά ήταν μεγάφωνα εοϋ κειπιταλισμοϋ καί τέτοιοι ε ί ναι καί σήμερα ακόμη, δηλαδή δέν είνειι επειδοί τής Επανάστάσης, άλλά <παδοί τής ειρηνικής εξέλιξης, παραιτούνται είπό την έπανάστειση. Καί όσο γιά τό ζήτημα πέος Οεί πάρουν τήν έ ξονσία ο! ίργαζύμενοι, πιστεύουν ότι μέ μικρές κατειχτήσεις, μέ ψίχουλα «καταχτήσεων» επί πολλά χρόνια κάποτε θά μπορέσουμε νά φτάσουμε στό σοσιαλισμό. Μπορεί ορισμένοι από αυτού; νά μήν πιστεύουν ούτε καί σ' ειύτά ακόμη, όμως έτσι ξεγελούν το λαό. (Γέλια στό α κροατήριο^. Είναι γνωστό, ότι ορισμένα σοσιαλ.ιστικά κόμματα κειτά/τησαν τήν πλειοψηφία στή βουλή, ακόμη σέ πολλές χώρες υπήρχε καί σήμερει ύπάρχει σοσιαλιστικέ) κυβέρνηση. Παρ' δλ.ει αύτά όμως περιορίζονται σέ ορισμένες παραχωρήσεις ατούς εργάτες καί δέν χτίζεται κανένας άπόλυτα σοσιαλισμός. Είναι απαραίτητο ή καθοδήγηση τής κοινωνίας από μέρους τον κράτους νά περάσει στά χ έ ρια τής έργατικής τάξης, Η εργατική τάξη νά είναι όχι μ ο νάχα όργανωμένη, ιίλλόι καί πολιτικά καί θειορητικά νά έχει προετοιμαστεί στον άγώνα γιά ιό σοσιαλισμό. Νά μήν ικανοποιείται μέ τά ψίχουλα πού τή; πετάνε από τό τραπέζι τώ>ν καπιταλιστών, άλλα άφού> προη- ; ούμενα συγκεντραΐσει τήν πλειο - ψηφία νά πάρει τήν έξονσία ατά χέρια τη; καί νά καταργήσει τι)ν ατομική ίόιοχτηαία στά κύρια μέσα παραγωγής. Ό ίστοριρικός υλισμός μας διδάσκει ότι ή άλλαγή τον καπιταλισμού} σέ σοσιαλισμό, ή μεταβολή τής τα ξικής κοινωνίας σά αταξική κοινωνία, είναι επαναστατικό άλμα.. 1 ύτά τό πέρασμα ουσιαστικά σημαίνει ότι ένα κοινωνικό σύστημα μεταβάλλεται σέ άλλο κοινωνικό σύστημα μέ επαναστατικό δρόμο. Ετσι κάθε είδους πέρασμα πού οδηγεί από τόν καπιταλισμό στό σοσιαλ.ισμό. ή άλ.λαγη πού γίνεται στις κοινωνικές σχέσεις, ι ίναι λίγο ή πολύ σφοδρή έπα - ι άστααη καί επανάσταση άπ' τήν οποία περνάει κάθε λαός. Η κατάληψη τής εξουσίας από τό λαό, ή άλλαγή στήν ίδιοχτηνία τώ ν μέσων παραγωγής, τό πέρασμα άπό τη μορφή τής ατομικής ίδιοχτησίας στή μορφή τής κοινωνικής ίδιοχτησίας είναι ή μεγαλύτερη ιστορική αλλαγή. Γι' αυτό τό λόγο δέν επιτρέπεται νά μπερδεύουμε τόν ρεφορμισμό μέ τό ζήτημα άν ε ί ναι δυνατός ό δρόμος τής ειρηνικής έξέλ.ιξης τής έπανάστασης σέ όρισμένες χώιρες. Ας μήν ξεχνούμε ότι ή Επανάσταση, είτε ειρηνικέ] είτε όχι ειρηνική, θά είναι πάντα έπανάσταση, Ενώ ό ρεφορμισμός είναι ένα στείρο σημειωτόν στην ίδια θέση. Γι' αυτό ή έργατική τάξη γιά νά μπορέσει νά νικήσει πρέπει νά άγωνίζεται άνειρήνεντα ένάνντια στον ρεφορμισμό καί Ενάντια ατά ρεφορμιστικά στοιχεία πού εμφανίζονται στις γρα μ μές της. Ό σ. Μικογιάν στό τέλος τού λόγον του ασχολήθηκε μέ τό ζήτημα τοϋ άνεβάσματος τής ιδεολογικής δαυλιάς. Σέ συνέχεια μίλησε ό σ. Μπ. Γκαφοΰροφ (άντιπρόοιοπος τοϋ Τζακιστάν). Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Χαιρετισμός τών σ. Τορέζ χαί Τολιάτι Τό πρωί τής Παρασκευής 17 τοϋ μήνα συνεχίστηκαν οί εργασίες τοϋ συνεδρίου. Μετά τόν σ. 11. Μ. Σουσλόφ (αιτιπρόσω- πο τοϋ Κρασνοντάρ) χαιρέτισε τό συνέδριο ό σ. Μωρίς Τορέζ άπό μέρους τοϋ Κομμουνιστικού Κ όμματός τής Γαλλίας. Οί Εργαζόμενες μάζες είπε ό σ. Τορέζ οί προοδευτικοί άνθρωποι σ' δλο τόν κόσμο,υποδέχτηκαν μ έ Ενθουσιασμό τό πρόγραμμα τών καθοδηγητικών αρχών τοϋ έκτου πειτά/ρονον πιάνου τής Σοβιετικής Ένωσης. Βλέπουνδτι ό σοβιετικός λαός, μέ τήν καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος ανοίγει τό δρομο γιά ένα υπέροχο μέλλον, γιά τήν Εξασφάλιση τι'ις ευημερίας σέ όλους, γιά τήν κοιι κονία πού Εξασφαλίζει τήν εντν, χία στόν άνθρωπο. Τό παράδειγμα τής Σοβιετικής ΈνΟκτης μάς γεμίζει μέ Ενθουσιασμό. Δείχνει ότι ή σχεδιασμένη συνεχής άιάπτυξη τών παοαγευγικών δυνάμεων τής χώρας καί ή ριζική άλλαγή τής κατάστασης τών Εργαζομένων, ή Ικανοποίηση τών ύλικών καί Εκπολιτιστικών τους άναγκών συνδέεται άναπόσπαστα μέ τό γεγονός δτι ή Εξουσία πέρασε στά χέρια τής Εργατικής τάξι/ς. Ό σ. Τορέζ, μιλώντας γιά τήν όραστήρια πάλη γιά τήν είρήνη τής Σ ο βιετικής Εντασης δήλωσε ότι ό γα λ λικός λαός ποτέ ώς τά τώρα δέν έτρεφε τόση συμπάθεια καί Ενθουσιασμό γιά τή Σοβιετική "Ε\ωαη, ποτέ δέν είχε τόσο σταθερή πεποίθηση στή "Υστερα πήρε τό λόγο ό σ. Τολιάτι. οί σύνεδροι ύποδέχτηκαν τήν Εμφάνιση του στό βήμα μέ παρατεταμένα χειροκροτήματα. ν Ό σ. Τολιάτι μετέφερε στό X X συνέδριο τού Κ.Κ.Σ.Ε. τόν θερμό ά- δελ.φικό χαιρετισμό τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος, τής Εργατικής τάξι/ς τής Ιτα λία ς καί δλης τής δημοκρατικής καί προοδευτικής μερίδας τού Ιταλικού λαού. Είπε δτι στήν Ιταλία, δπως καί σ' όλ.όκλ,ηρο τόν κόσμο όχι μονάχα οί κομμουνιστές, άλλά καί τά πολλά Εκατομμύρια τών μι) κομ/ιουνιστώνστρέφυον τώρα τήν προσοχή τους στις Εργασίες τού συνεδρίου. "Ολα αυτά πού έχετε πραγματοποιήσει γεμίζουν τήν καρδιά τών άνθρώπων μέ Ελ.πίδες καί πίστη δήλωσε ό σ. Τολιάτι. Γνωρίζουν δτι τό Μεγάλο σας Κόμμα στή βάση τών αποφάσεων πού παίρνετε θά σνμβάλ.ει ά- κόμα μιά φορά σέ πολύ μεγάλο βαθμό στι)ν νικηφόρα άπελευθέριοαη τών Εργαζομειων άπό τήν καταπίεση καί Εκμετάλλευση τού καπιταλ.ισμού, στήν νίκη τής δημοκρατίας καί τής είρήνι/ς. Ό σ. Τολιάτι ύπογράμμισε παρακάτω, δτι ό τρόπος μέ τόν όποιο οί σύνεδροι συζι/τούν τά ζητήματα τής ημερήσιας όιάταξι/ς, άισκώντας παράλληλα τή θαρραλέα κριτική γιά τις Ελλείψεις τής δουλιάς, άποτελεί παράδειγμα τοϋ πραγματικού δημοκρατισμού, δπου τά συμφέροντα τού λαού τοποθετούνται πάνω απ δ λα. Ε μ είς προσπαθήσαμε πάντα δήλχοσε ό σ. Τολ,ιάτι νάμαατε πιστοί οπαδοί τού μαρξισμού λενινισμού, >«βρισκόμαστε σέ στενή Επαφή μέ τό λ.αό καί μέ δλα τά στρώματα τοϋ Εργαζόμενου πληθυσμού στά Εργοστάσια, ατούς άγρούς, στις ύπηρεαίες στά σχολεία. Αυτό μάς Επέτρεψε ύστερα άπό 20 περίπου χρόνια παρανομίας καί <5υό χρόνια παρτιζάνικου πολέμου νά δημιουργήσουμε ένα δυνατό κόμμα πού έχει βαθειές ρίζες μέσα στην Εργατιά, τήν άγροτιά καί τό λαό. Τό Κόμμα μας, μαζί μέ τις όργαιώσεις τής νεολαίας έχει 2,5 Εκατομμύρια μέλη. Ά π ' αύτά τό μισό Εκατομμύριο είναι γυναίκες. Ό σ. Τολιάτι παρατήρησε δτι ή Ιταλική Εργατική τάξη είχε μεγάλες Επιτυχίες στή δημιουργία τής Ενότητας της. Καί αύτή ή Ενότητα Εκφράζεται πρώτα απ δλα στήν αδέλφική συνεργασία τού Κομμουνιστικού καί τοϋ Ζ οσιαλιστικού κόμματος. Ό σ. Τολιάτι στό τέλος τής ομιλίας του είπε τά Εξής: δυνατότητα \ά άποφευχθεϊ ό πόλεμος άπ όση έχει τώρα Επειδή δλο καί περισσότερο αυξάνει ή δύναμη τοϋ σοσιαλιστικού στρατοπέδου καί άλλων τέτοιων κρατών πού άγωνίζονται γιά τήν είρήνη. Ό σ. Τορέζ είπε δτι οί γάλλοι κομμουνιστές στόν αγώνα τους γιεί τήν είρήνη καί γιά ένα καλύτερο μέλλων στην πατρίδα τους προετποθούν άκούραστα νά δημιουργήσουν τήν Ενότητα δράσης τής Εργατικής τάξης, τήν Ενότητα δράσης τών σοσιαλιστών καί κομμουνιστών. Τό γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα αύξησε τήν Επιρροή του στις μάζες ακριβώς στόν άγώνα γιά τήν Ενότητα δράσης τής Εργατικής τάξης καί είχε μ ε γάλα αποτελέσματα στις βουλευτικές έκλ.ογές στις 2 τοϋ Γενάρη. ΟΙ Εκλογές αυτές έδειξαν είπε ό σ. Τορέζ δτι ό γαλλικός λαός Επιθυμεί τή συνέχιση μιας ειρηνικής πολ.ιτικής απέναντι τής Σοβιετικής "Ενιοσης, δτι δέν Επιτρέπει πλ.έον «ί τόν παρασύρουν στήν Επιθετική πολιτική τού Α τλαντικού συνασπισμού. Τό γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα δήλοκτε ατό τέλος τοϋ λόγου του ό σ. Τορέζ τό Εμπνέει ή πλ.ούσια πείρα τού δοξασμένου Κομμουνιστικού Κ όμματος τής Σοβιετικής Έντασης. Οί γάλλ.οι κομμουνιστές, έχοντας γιά ύπόδειγμα τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής "Ενωσης θά φροντίζουν πάντοτε γιά την ευτυχία τού λαού τους, θά άγωνίζονται γιά νά Εξασφαλίσουν στόν γαλλικό λαό ένα μέλλον πού να άνταποκρίνεται στις μεγάλες Επαναστατικές παραδόσεις τον. «Τό συνέόριο ήταν μιά χαιντύργια επιβεβαίωση γιά τό άκατανίκητο τ?,ς υπόθεσης του σοσιαλισμού». Εδώ τό συνέδριο μάς έδοσε ακόμη μιά φορά τή βεβαιότητα γιά τό ακατανίκητο τής ύπόθεσης μας, τής υπόθεσης τού σοσιαλισμού. Λυτή τή βεβαιότητα θά τήν μεταβιβάσουμε στους Εργάτες μας, στους αγρότες μας, ατούς Εργάτες μας τοϋ πνεύματος, σέ κάθε άπλ.ό άνθρωπο πού θέλει νά ζήσει σέ έναν καλύτερο κόσμο. Τούς καθοδηγούμε στόν άγώνα γιά έ ναν καλ.ύτερο κόσμο καί δυναμώνουμε τις γραμμές τών Εργαζομένων πού συγκεντρώνονται κάτω άπό τή σημαία τοϋ σοσιαλισμού. Χαιρετισμός τοό σ. Γκεωργίου Ντέζ Αφού μίλ.ησαν ύστερα οί σ. Σ νιέτάκους (άντιπρύαωπος τής Λεττονίας), Κ/τοφ (τής περιοχής τοΰ Ίβανόφ), Οργκάνοφ ( Κρασνογιάρακι), Νιεσμεγιάνοφ (Μόσχα) Σ τ ρούγιεφ (περιοχής τού Μολότοφ), Γκενίσιοφ ( τής περιοχής Σαράτοβ) καί Σούρκοφ (τής Μόσχας) χαιρέτισε τό συνέδριο άπό μέρος τού Εργατικού Κόμματος τής Ρουμανίας, τήζ ρουμανικής Εργατικής τάξι/ς καί ολόκληρου τού ρουμάνικου λαού ό σ. Γκεωργίου Ντέζ. Είπε δτι οί θεοιρητικές θέσεις καί τά πραχτικά συμπεράσματα πού περιλαμβάνονται στήν εισήγηση τής Κ. Ε. τού Κ.Κ.Σ.Ε. καί πού φωτίζουν τις δυνατότητες στήν Εποχή μας γιά τήν άποτροπή τών πολ.έ- μων, τις δυνατότητες τής ειρηνικής συνύπαρξης τών κρατών μ έ διαφορετικά κοινωνικά συστήματα, παραπέρα τις μορφές τοϋ περάσματος άπό τόν καπιταλισμό στό σοσιαλ.ισμό στις διάφορες χώρες, δλα αυτά έχουν Εξαιρετικέ] σημασία στόν άγώνα πού γίνεται γιά τή στερέωση τής ε/ρήιπ/ς καί γιά τήν κοιιωνική πρόοδο. Οί λαοί τών σοσιαλιστικών χωρών βλέπουν στή Σοβιετική Ειωση τόν αποφασιστικό παράγοντα τών μεγά λων νικών στόν τομέα τής Εσωτερικής καί Εξωτερικής πολιτικής, τόν 'ιποφασιστικό παράγοντα πού ανξαινεί τήν οικονομική δύναμη όλόκληρου τοϋ σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Ό σ. Γκεωργίου Ντέζ είπε πιό κάτω δτι οί Εργαζόμενοι τής Ρουμανίας στά χρόνια τής κυριαρχίας τοϋ λ.αϊκοδημοκρατικοϋ συστήματος είχαν άπσφααιστικές Επιτυχίες στόν τομέα τής οικοδόμησης τών οικονομικών βάσεων τοϋ σοσιαλισμού. Ή συνεδρίαση συνεχίστηκε τήν Παρασκευή τό άπόγευμα. Μετά τόν σ. Ραζιακόφ (άντιπρόσωπο τής Κιργιζίας) χαιρέτισε τό συνέδριο ό σ. Β. Τσερβένκσφ. Χαιρετισμός τοό σ. Βίλχο Τ'.'ρβένκοφ Οί σύνεδροι Επιφύλαξαν θερμή ύ- ποδοχή στόν σ. ϋ. Τσερβένκοφ, ό ό ποιος μετέφερε στό X X συνέδριο τό θερμό Αδελφικό χαιρετισμό τοϋ βουλγαοικοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος καί ολόκληρου τοϋ λαού τής Βουλγαρίας πρός τούς σοβιετικούς κομμουνιστές καί σ όλόκληρο τόν ήρωί'κό σοβιετικό λαό. Ό βου/ςάρικος λ.αός - είπε ο σ. Τ< ο- βένκσφ μαζί μ έ τούς Εργαζόμενους ό λου το-'- κόσμου, χαίρεται γιά τις Επιτυχίες πού είχε ή Σ. Ε. στόν τομέα τής Εσωτερικής καί Εξωτερικής πολ.ιτικής. Τό Κόμμαμας είπε ό σ. Τσερβένκοφ διδάχτηκε διδάσκεται καί θά διδάσκεται άπό τό δυνατότερο καί σοφότερο Κόμμα πού ίδρυσε ό Λ/ε-,-άλας δάσκαλος τής παγκόσμιας Εσγατικής τάξής καί τών λ.αών,ό Βλαδίμηρος ' Ιλ.ιτς Λίνιν. Σέ συνέχεια ό σ. Τσερβένκοφ Εξέφρασε τήν ευγιωμοσύνη τοϋ βουλ-άρικου λαού γιά τήν νέα απλόχερη βοήθεια πού έδοσε τε λευταία ή σοβιετική κυβέρνηση στή Βουλγαρία, δηλ. μακροπρόθεσμο δάνειο 370 Εκατομμυρίων ρουβλιών μέ τούς πιό δυνατούς ευνοϊκούς δρους γιά τήν άγορά τρακτέρ, κομπάϊν, σπαρτικών μηχανών καί άλλων Αγροτικών μη- Στήν απογευματινή σννε - δρίαση τής Παρασκευής, 17 τοϋ μήνα ό π. Μάτνας Ρόκοσι πρώτος γραμματέας τής Κ εντρικής Επιτροπής τοϋ Μ.Δ.Ρ. χαιρετίζοντας τό συνέδριο είπε τά έξής: Α γα π η το ί σύντροφοι. Στό όνομα τής Κ.Ε. τοϋ Μ.Δ.Ρ. καί όλου τοΰ εργαζόμενου λαοϋ τής Ουγγαρίας απευθύνω στό X X συνέδριο τοϋ Κ.Κ.Σ.Ε. θερμό κομμουνιστικό χαιρετισμό. Τό X X συνέδριο τοϋ Κ.Κ..Σ.Ε. βρίσκεται αύτή τή στιγμή στό κέντρο τοϋ ενδιαφέροντος ό λης τής προοδευτικής ανθρωπότητας. Στό συνέδριο αυτό στρέφει έπίσης τήν προσοχή του καί ό εργαζόμενος λαός τής Ο υγγαρίας. Οί ούγγροι Εργάτες, Εργαζόμενοι αγρότες καί προοδευτικοί διανοούμενοι, μέ χ α ρά καί Ενθουσιασμό δέχτηκαν τις γενικές κατευθύνσεις τοϋ Εκτου πεντάχρονου πλάνου τής λαϊκής οικονομίας τής Σοβιετικής Ενιοσης αύτοϋ τοϋ μ ε γαλειώδους προγράμματος τής οικοδόμησης τοϋ κομμουνισμού. Τό Κόμμα μας, ό Εργαζόμενος λ.αός μας. έχουν τήν πεποίθηση ότι οί λ.αοί τής Σοβιετικής Ε νωσης μέ τήν καθοδήγηση τοϋ ήρωϊκοϋ Κομμουνιστικού τους Κόμματος θά πραγματοποιήσουν στό ακέραιο τούς τεράστιους στόχους τοϋ Εκτου πεντάχρονον πλάνου, όπως πραγματοποίησαν πολύ πριν άπό τόν καθορισμένο χρόνο καί τό πέμπτο πεντάχρονο πλάνο. Η πραγματοποίηση τοϋ πλ.άνον αντοϋ σημαίνει τήν Εξασφάλ.ιση γιγαντιαίων δυνάμεων όχι μονάχα γιά τή Σοβιετική Ενωση, άλλά γιά όλο τό σοσιαλ.ιστικά στρατόπεδο τών 900 Εκατομμυρίων άνθρόίπων καί θά είναι ανεκτίμητη συμβολ.ή στήν μεγάλ.η υπόθεση τής προάσπισης τής ειρήνης. Τό Ιστορικής σημασίας συνέδριο δίνει νέες δυνάμεις ατούς Εργαζόμενους όλου τοϋ κόσμου καί πλ.ουτίζει τούς λ.αούς πού οικοδομούν τή νέα ζωή καί ά- γωνίζονται γιά τήν λευτεριά τους, μέ σπουδαία πείρα. Τό χαιρετιστήριο πού έστειλαν στό συνέδριο ο! εργαζόμενοι τοϋ μεχ>αλύτερου Εργοστασίου ήλεκτρικών μηχανών τής Βουδαπέστης, Εκφράζει τά αισθήματα ολόκληρου τοΰ Εργαζόμενου λ.αοϋ τής Ουγγαρίας. ι'η πεποίθηση μας είναι γράφει ότι τό συνέδριο θά είναι τεράστια πηγή δύναμης όχι μονάχα γιά τήν α νάπτυξη τής Σοβιετικής Έ νω σης, άλλά όλ.όκληρου τοϋ διεθνούς εργατικού κινήματος καί τοϋ άγώνα γιά τήν είρήνη. Μέ μ ε γάλο Ενδιαφέρον περιμένουμε τις συζητήσεις καί τις αποφάσεις τοϋ συνεδρίου καί %κάνουμε ό,τι χρειάζεται έύατε όσο τό δυνατόν περισσότερη πείρα νά πάρουμε άπό τό συνέδριο γιά τό καλό τής αγαπημένης μας πατρίδας καί γιά τό δυνάμωμα τής φιλίας άι-άμεσα στους λαούς». Ε μ ε ίς, οί ούγγροι κομμουνιστές θεωρήσαμε πάντοτε καί θά θεωρούμε καί στό μέλλον υπόδειγμα μας τό δοξασμένο Κομ - μουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής "Ενιοσης πού ίδρυσε ό Δένιν. Είμαστε περήφανοι γιατί σάν μέλη τοΰ ανίκητου σοσιαλιστικού στρατοπέδου, πού έχει επικεφαλ.ής του τήν τεράστια Σοβιετικέ] "Ενωση καί τή Λ α ϊ κή Δημοκρατία τής Κίνας, μ π ο ρούμε νά αγωνιζόμαστε γιά τό καλύτερο μέλλον τοϋ λ.αοϋ μας καί γιά τήν ειρήνη. Ή πατρίδα μας χρωστάει στό δοξασμένο απελευθερωτικό άγώνα τή; Η χαιών κι ακόμη γιά τήν κάλυψη τών ποσών ο/κοδόμησης πού χρειάζονται γιά τά αναγκαία μηχανήματα οίκοδόμησης Εργοστασίων παραγωγής χημικών, άζωτούχων, καί ύπερφεοσφορικών λιπασμάτων, γιά τά έξοδα τής σχεδιοποίησης καί τής τεχνικής βοήθειας. Αύτή ή βοήθεια είπε μάς Επιτρέπει ι-ά Επιταχύνουμε τή μηχανοποίηση τής Αγροτικής οικονομίας, νά ανεβάσουμε σ' ένα ψηλότερο Επίπεδο τήν ανάπτυξη τής Αγροτικής οικονομίας καί >-ά αυξήσουμε σημαντικά τήν ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ σ. Μ. ΡΑΚΟΣΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σοβιετικής Ενωσης, τή λ ε υ τεριά καί τήν ανεξαρτησία της. Ο ουγγρικός λ.αός. υστέρα άπό δουλεία αιώ νω ν μπορεί Επί τέλους νά δουλεύει γιά τη ν ευτυχία τον, γιά τό καλ.ύτερο μέλλ.ον του. Γι' αυτό ό Εργαζόμενος ουγγρικός λαός δέν θά πάψει ποτέ νά τρέφει αισθήματα ευγνωμοσύνης καί αγάπης πρός τούς λ.αούς τής Σοβιετικής "Ε νωσης καί τό δοξασμένο Κ ομμουνιστικό Κόμμα τους. Ό απελευθερωμένος λαός μας ήξερε νά χρησιμοποιήσει τή λευτεριά του. Ή Εργατική τάξη σε συμμαχία μέ τήν Εργαζόμενη αγροτιά κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοϋ Κόμματος Εγκαθίδρυσε τό λαϊκό δημοκρατικό κάθε στ ιός καί μέ σιγουριά βαδίζει στό δρόμο τής οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμού. Τήν ανάπτυξη μας βοήθησε τό γ ε γονός ότι ή Σοβιετική Ενωση έδοσε βοήθεια φιλική, άνιδιο - τελ.ή σέ όλους τούς τομείς. Προάσπισε τήν άνοικοδομητική μας δουλ.ιά τό γεγονός, ότι στους αγώνες μας πάιποτε λογαριάσαμε στήν πλούσια π ε ί Ό επόμενος ομιλητής ήταν ό σ. Γ. Μαλ,ενκόφ υπουργός τής ηλεκτρικής Ενέργειας τής Σ.Ε. Στήν άρχή τοΰ λόγου τον ό Μαλ.ενκόφ άσχολ.ήθηκ.ε μέ τήν οικονομική άνάπτνξη τής Σ.Ε. καί τόνισε ότι πηγή τών α π ο τελεσμάτω ν είναι τ) συλ.λογική κα θοδήγηση τοϋ Κόμματος. Μόνο ή πολιτική πείρα τής συλλογικής καθοδήγησης είπε εξασφαλίζει τή σωστή κατεύθυνση τής οικοδόμησης τοϋ κομμουνισμού στή χιυρα μας καί κάνει άδιάσπαστη τήν ενότητα τώ ν γρα μ μών -τού Κόμματος μας. Τήν μονολιθ ικότητα τώ ν γραμμών τοΰ Κόμματος τήν κάνουν δυνατέ] καί άδιάσπαστη ο! α κλόνητοι δεσμοί τοϋ κόμματος μέ το λαο. 7 / δύναμη τής Κ.Ε. βρίσκεται στό ότι, ακολουθώ ντας π ά ν τα τις λενινιστικές αρχές, ξεσκεπάζει ανοιχτά τά λάθη α π ό- ποιονδήποτε κι άν έγιναν αύτά, χωρίς καμμιά διάκριση αποφασιστικά βάζει στή θέση του τόν καθένα πού κάνει τά λάθη αύτά. "Υστερα ο σ. Μαλενκόφ α σ χο λήθηκε λεπτομερειακά μέ ζητήματα άνάπτνξη; τής παραγωγι - κότητας τής δουλιάς πού έχουν άποφασιστική σημασία άπ' τήν άποψη τής άμιλλας μ έ τόν καπιταλισμό. Ο Μαλενκόφ τό νισε ότι ή παραγωγικότητα στή Σοβιετικέ] "Ενωση σήμερα ξεπέρασε τό Επίπεδο τοϋ 1913 κατά 8 φορές. Τήν ίδια περίοδο ή π α ραγωγικότητα στις Ε Π Α σ η μ είω σε άνάπτνξη μόνο κατά 2.2 φορές, στήν Άγγλ.ία κατά 1.4 φορές καί στή Γαλλία κατά 1,75 φορές. Σήμερα άφήσαμε Απόδοση τής γεωργίας καί τής κτηγο~ τροφίας. ΟΙ βούλγαροι κομμουνιστές είπε καταλ.έγγοντας χρησιμοποιώντας δημιουργικά τήν πολύπλευρη και πλούσια πείρα τοϋ Κομμουνιστικού Κ όμματος τής Σοβιετικής Ένωσης, τή θριαμβεύονσα διδασκαλία τού μαρξισμού λενινισμού, θά προσπαθήσουμε άκούραστα ι-ά βελτιώσουμε τή δουλιά μας και νά Ανεβάσουμε τό Επίπεδο καθοδήγησης τής οικοδόμησης τοϋ σοσιαλισμοϋ. ρα τοΰ Κομμουνιστικού Κ όμματος τής Σ. "Ενωσης. Ό εργαζόμενος λαός τής Ουγγαρίας άρχίζει τώρα τήν πραγματοποίηση τοϋ δεύτερου πεντάχρονου πλάνου. Μέ τό πλάνο αυτό συνεχίζουμε παραπέρα τήν πολιτική τής σοσιαλιστικής Εκβιομηχάνισης. Στό πλάνο αυτό καθορίζουμε ιός τά 1960 νά έχει ύπερισχύσει στήν άγροτική μας οικονομία ό σοσιαλιστικός τομέας. Μεγάλη προσοχή δίνουμε μέ'τό πλάνο μας στό παραπέρα άνέβασμα τοϋ βιωτικοΰ Επιπέδου τοϋ λαοϋ μας. Μέ τήν έκτέλεσΐ] τοϋ δεύτερου πεντάχρονου πλ.όνου μας βάζουμε τις στέρεες βάσεις τοϋ σοσιαλ,ισμοϋ στή χώρα μας. Τό ιστορικής σημασίας συνέδριο πού κατευθύνουν οί θριαμβεύουσες αρχές τοϋ μαρξισμού λ.ενινισμοϋ είναι μεγαλειοόδης Εκδήλ.ωση τής γρανιτένιας ενότητας τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σ. "Ε νωσης καί ταυτόχρονα τών αρχών τοΰ προλεταριακού διεθνισμού καί τής φιλ,ίας ανάμεσα στους λ.αούς. Στό όνομα τής Κ.Ε. τοϋ Μ ΔΡ καί όλ.όκληρου τοϋ Εργαζόμενου λ.αοϋ τής Ουγγαρίας ευχόμαστε άπό τήν ψυχή μας π λ ή ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ σ. Γ. ΜΑΛΕΝΚΟΦ ρη επιτυχία στους σκοπούς τοϋ X X συνεδρίου τοΰ δοξασμένου Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής "Ενωσης. Ζήτω τό δοξασμένο Κ ομμουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής "Ενωσης καί ή λενιν/στι- κή Κεντιρική Ε πιτροπή του. Ν ά ζείκ α ί νά άνθίζει ή αίώνια καί αδιάσπαστη φιλία α νάμεσα στον ουγγρικό καί τόν σοβιετικό λαό. (Τ ό λόγο τοΰ σ. Ράκοσι πολλές φορές διέκοψαν Ενθουσιιυδη χειροκροτήματα. Στό τέλ.ος τοϋ λόγου του οί σύνεδροι όρθροι χειροκρότησαν τόν σ. Ράκοσι). πιά πίσω μας τήν Α γγλία καί τή Γαλ.λία, Ενώ γιά τήν ώρα μ έ νουμε πίσω άπό τις ΕΠΑ. Σέ συνέχεια ο σ. Μαλενκόφ είπε ότι οί ρυθμοί τοϋ Εξηλεκτρισμού πρέπει νά προπορευτούν απ τήν γενική άνάπτνξη τής παραγωγής. Ή Σ. Ε. έχει στέ] διάθεση της όλες τις άπαραίητες προϋποθέσεις γιά νά μπορέσει μέσα σέ σύντομο ιστορικά χρονικό διάστημα, νά φτάσει καί νά ξεπεράσει τις Ε Π Α στήν παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας. Ή Σ. Ε. συνέχισε ό Μαλενκόφ σι)- μερα πιά κρατάει σταθερά τή δεύτερη θέση στόν κόσμο καί πα - ράγει τάση περίπου ηλεκτρική Ενέργεια, όση παράγουν οί δυό περισσότερο βιομηχανικά α νεπ τυγμ ένες χώρες τής Εύρώπης: ή Με-/άλ.η Βρεττανία καί ή δ υ τικ ή Γερμανία μαζί. Τό καινούργιο πεντάχρονο αχέ- ( Σννίχιια στήν 4η σελίδα)

4 Σελίδα 4η «ΛΑΪ ΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ» 22 Φλεβάρη 1956 ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ XX ΣΥΝΕΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΣΕ (Συνέχεια Αιπ' την 3η σελίδα) διο τόνισε ό σ. Μαλ.ενκόφ άνοίγει νέες προοπτικές. Οι σοβιετικοί επιστήμονες καί οί μηχανικοί θά έχουν στη διάθέση τους την πιο καινούργια απίστευτα πλούσια πηγή ενέργειας, τήν ατομική ενέργεια. Αυτή ή πηγή ενέργειας πού στή χρησιμοποίηση της γιά ειρηνικούς σκοπούς Σ. Ε. προπορεύτηκε των άλλων χωρών συμπεριλαμ - βανομένων καί τιόν ΕΠΑ έξασφαλίζει καινούργιες δυνατότητες γιά τήν ανάπτυξη τής ενεργειακής ικανότητας. Ή λειτουργία τοΰ πρώτου στον κόσμο ατομικού ήλεκτρυπαραγωγικοϋ σταθμού, ή πείρα από τή λειτουργία τού σταθμού αυτού. οί καινούργιες έρευνες τών σοβιετικών επιστημόνων έκαναν δυνατό νά αρχίσει στή Σ ο βιετική "Ενθεση ό σχεδιασμός καί ή οικοδόμηση πολυάριθμων ατομικών ή?.εκ τρ οπαραγιογ ικών σταθμών. Κατόπιν ό σ. Μαλενκόψ άσχολ.ήθηκε μέ ορισμένα θεωρητικά ζητήματα.ο πραγματικός θρίαμβος τον μαρξισμού λενινισμού, τόνισε, βρίσκεται στό ότι σήμερα σέ πολλές χώρες πού αγκαλιάζουν 900 εκατομμύρια άνθροεπους. κατέρρευσαν ο! βάσεις τού καπιταλιστικού συστήματος καί ή κοινωνία αναμορφώνεται σέ καινούργια, σοσιαλιστικέ) βάση. Τό βασικότερο χαρακτηριστικό τής εποχής μας είναι ότι 6 σοαιαλισμος ξεπέρασε πιά τά όρια μιας χώρας καί έγινε παγκόσμιο σύστημα. Οί προοδευτικοί άνθρωποι όλου τού κόσμον έχουν κάθε λόγο νά βλέπουν μέ εμπιστοσύνη /ατροστά καί νά συνεχίζουν τόν Αγώνα τους γιά ένα λαμπρό μέλλον τής ι νθρωπότητητας. Τά γεγονότα εξελίσσονται πρός τό συμφέρον τού καινούργιου κοινωνικού (πατήματος, πρός τό συμφέρον τού σοσιαλισμού. Ό Β ΑΘ Ε ΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Σ έ συνέχεια χαιρέτισε τά συνέδριο ά σ. Κόϊ Γέν Γκέν Από μέρους τού Εργατικού Κόμματος τής Κορέας. Ύστερα πήρε τό λόγο ό σ. Μόλ.οτοφ. Στίγν άμιλλα τον στό X X συνέδριο τού Κομμουνιστικού Κ όμματος τής Σοβιετικής "Ενωσης ό σ. Μόλ.οτοφ άσχολ.ήθηκε στήν αρχή μέ ζητήματα τής ίσωτερικής πολιτικής. Ό λαός μας έ κανε έναν ένδοξο δρόμο είπε ά σ. Μόλ.οτοφ. Βασικά έχτισε τήν σοσιαλιστική κοινωνία πριν όσιό τόν πόλεμο. Καί το'>ρ<ι προχωρεί βαθμιαία άπό τό σοσιαλισμό στόν Κομμουνισμό. Στό δεύτερο μέρος τής άμιλλας του ά σ. Μόλ.οτοφ ασχολήθηκε μέ ζητήματα τής έξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας τήν μεγάλ.η σημασία τού σχηματισμού τοΰ μεγάλου ^ στρατοπέδου τής ειρήνης, τής δημοκρατίας καί τοΰ σοσιαλισμού. Δίπλ.α στό καπιταλιστικό σύστημα, είπε ό Μόλ,οτοφ. υπάρχει τώρα καί τό σοσιαλιστικό σύστημα. Στέγν ημερήσια διάταξη τής ιστορίας είναι τώρα το ζ ή τημα τής ειρηνικής συνύπαρξης αυτών τών δυό συστημάτων. Φυσικά πρέπει νά πάρει κανείς υπόψη του δτι οί διαφορές απόψεων ιίνάμεσα στά δυό αυτά συστήματα είναι αναπόφευκτες. Σέ συνέχεια ά σ. Μόλοτοφ άνάφερε τίς τρομερές καταστροφές πού προξένησαν ο! δυό παγκόσμιοι πόλεμοι. Στούς δυό αυτούς πολέμους σκοτώθηκαν ή έγιναν ανάπηροι πάνω άπό 80 έκατομμύρια άνθρωποι. Μέσα στίς σημερινές συνθήκες ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος θά ήταν άσύγκριτα καταστρεφτικότερος καί πιό έπικίνδυνος. Τό συμπέρασμα μας πρέπει νά είναι δτι πρέπει νά κάνουμε τό πάν γιά νά υπερασπίσουμε τήν εΐοέ/νη πρός τό συμφέρον Α 9 καπιταλισμός δέν είναι σέ θέση νά νικήσει τό σοσιαλισμό. 7 / νίκη είναι μέ τό μέρος τού σοσιαλισμού. Λυτό όμως τόνισε ό σ. Μαλ.ενκόφ δέν πρόκει - ται νά γίνει μέ τό δρόμο οποιοσδήποτε έπιβολ.ής τού καινούργιου κοινωνικού συστήματος απ' έξω. Είναι κακόπιστη συκοφαντία ή θεοερία γιά εξαγωγή τής επανάστασης καί γιά «επεκτατισμό τού κομμοννισμον»πού'χωρίς Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Χαιρετιστήριο τοΰ προέδρου Τίτο Στή συνεδρίαση τού Σαββάτου διαβάστηκε χαιρετιστήριο γράμμα πού άπηύ&υνε πρός τό συνέδριο ό πρόεδρος Τίτο άπό μέρους τής "Εχτοσηξ τών Γιουγκοσλόβωι Κομμουνιστών καί τής Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδίας τον Εργαζόμενου λαού τής Γιουγκοσλαβίας. Στό γράμμα του ο' Τίτο γράφει Ανάμεσα σ τ άλλα: «Στέλιο) ατό συνέδριο σας συντροφικό χαιρετισμό καί τοΰ εύχομαι είλικρινώς καρποφόρα δουλιά καί πλήρη έπιτυχία γιά τό καλό τής μεγάλης σοσιαλιστικής σας χώρας καί γιά τήν ειρηνική άιάπτυξη τών διεοιών σχέσεων. Είμαι βέβαιος δτι τό συνέδριο σας θά είναι μεγάλης σημασίας όχι μόνο απ' τήν άποψη τής έσωτερικής οικοδομικής τής Σοβιετικής Έιοκτης καί τής ενίσχυσης τις, Αλλά καί στόν τομέα τις εξωτερικές πολιτικής άπό τήν άποψη τής ενίσχυσης τής ειρήνης καί τής ειρηνικής ίπίλ.νσης τών έπίμαχων ζητημάτων, πού γιά τήν έπι- Σέ συνέχεια ύστερα άπό τήν ομιλία του σ. Κέμπιν (Αντιπροσώπου τής Εσθονίας) χαιρέτισε τό συνέδριο ό σ. Εμβέρ Χότζα. Ό σ. Έ μβέρ Χότζα στήν άμιλλα τον είπε ότι οί λαοί τών χωρών τον σοσιαλιστικού στρατοπέδου, τούς ό ποιους συνδέουν μέ τήν μεγάλη Σ ο βιετική ψενοεση οί δεσμοί τής πιό στεχής φ ιλ.ίας, βλέπουν στό έκτο πεντάχρονο πλανο τής^ χώρας όχι μονάχα ότι ή σοβιετική χώρα προχωρεί μέ αυτοπεποίθηση στό φοηεινό δρόμο τον κομμουνισμού, άλλα καί ότι ή χώρα σας σννέβαλχ εξαιρετικά στό πολύπλευρο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ σ. ΜΟΛΟΤΟΦ Χαιρίτισμός τοΰ σ. Έμβέρ Χόιζα τέλος ίπαναλ.αμβάνουχ οί έκ.προσωποι τής επιθετικής πολιτικής. Γιά τή Σοβιετικέ/ Ενωση δέν έχει προσωρινό χαρακτήρα ή πολιτική τής φι/.ίας καί τών καλ.ών γειτονικών σχέσειων. όπως καί ή αρχή τής ειρηνικής συιππαρξης. Ή συνεδρίαση τής Παρασκευές έκλεισε μέ τήν άμιλλα τού σ. Ίγνάτοβιτς (τής περιοχής Γκόρκν.) ΣΑΕΒΑΤΟΥ πρός τό συνέδριο λύση τους καί γιά τήν παρεμπόδιση νέων πόλεμων πρέπει νά έιωθούν Ο λες ο! πρηιτοπόρες δυιάμεις. Συνεχίζοντας ά πρόεδρος Τίτο το- νίζει ότι μιά νέα εποχή Ανοιξε στις σχέσεις τής Γιουγκοσλαβίας μέ τήν Σοβιετική Ένοεση καί μέ τις έιλ,ς Λαϊκές Δημοκρατίες, πράγμα πού είχε μιά θετική ίπ/δραση στις διεθνείς σχέσεις καί στήν ένίαχυση τών είρηιόφιλχον δυνάμεων καθώς καί στήν διεθνή ΰφεση. Κατά τήν γνώμη μου 'ιπέχουμε ακόμα απ' τό ιά μπορούμε ιά είμαστε ικανοποιημένοι ι'ιπό τήν διεθνή κατάσταση, Μπορούμε όμως ιά πούμε μέ μεγάλη συγονριά ότι ή φωνή τής ειρήνης πνίγει όλ.ο καί περισσότερο ορισμένες φι/.οπόλεμες φωνές. ~Εχω την γνώμη ότι μπορούμε ιά είμαστε ικανοποιημένοι άπό τήν βαθμιαία βελτίωση τών σχέσεων μας καί ότι αυτές ά βαθμιαίος δρόμο είναι ό πιό υγιής γιά τήν αποκατάσταση τ ι ς σταθερές άμοιβαίας εμπιστοσύνης καί συνεργασίας. δυιάμώμα καί τήν άιάπτυξη τών χωρίου μας. 7 / Σοβιετική "Ειτυση είναι μιά τεράστια φιλειρι,νική δύναμη τές όποιας τό κύρος ξαπλώνεται σ'όλο τόν κόσμο. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σ ο βιετικής Έιχσσης δήλοισε τελειώνοντας τόν λόγο του ό σ. 'Εμβέρ Χότζα είναι ή μάνα μας πού μάς διδάσκει. Είναι ό φάρος πού φωτίζει τό δρόμο τών κομμουνιστικών καί εργατικών κομμάτων ύλ.όκλ.ηρου τού κόσμου. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα τές Σοβιετικής Ένωσης είναι ό ήλιος γιά μάς καί μείς φυλάμε τήν αγάπη μας στό μεγάλο Κόμμα τον Λένιν, όπως τήν κόρη τών όφθαλμών μας. ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑ αυτό πρέπει νά δοθεί καθαρή άπιίντηση στό ερώτημα. πώς πρέπει νά λύνονται τά επίμαχα ζητήματα. Σ αυτό υπάρχουν μόνο δυό δρόμοι: Ο δρόμος τών διαπραγματεύσεων καί ά δρόμος τού πολέμου. Ή Σ ο βιετική "Ενωση καί οί^ άλλες χώρες τού σοσιαλισμού Αποκλείουν Αποφασιστικά τό δρόμο τού πολέμου, έπιδιόεκ.οντας τήν άναγνώριση τής Αρχής τής ειρηνικής συνύπαρξης τών δυό συστημάτων καί Από τούς έπαδούς τού Αντίθετου σνστή/ιατος. Ή δυνατότητα άποτροπής ένός νέου πολέμου λ.όκλ.ηρης τής ιίνθρωπότητας.' Σέ συνέχεια ά Μόλ.οτοφ Ασχολήθηκε μέ τόν ρόλο τών κοινωνικών δυνάμεοεν πού έπι - διώκουν νά βάλ.ουν τέρμα στούς Ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Οί τέτοιες δυνάμεις, είπε ά Μόλοτοφ, κάτω Από άρισμένες συνθήκες είναι ικανές νά έμποδίιιουν τούςπολέμους. Γι'αυτό είναι λανθασμένες οί Απόψεις δτι οί πόλεμοι είναι τελειωτικά Αναπόφευκτοι. Ό Μόλ.οτοφ Ασχολήθηκε ΰ- στερα μέ τά σχέδια τιόν πιό έ- πιθετικών Ιμπεριαλιστικών κύκ.λ.ιον πού έπιδιώκουν νά στρέψουν πίσιο τόν τροχό τής ιστορικής έξέλ.ιξης. Τέτοιες επιδιώξεις, είπε ά Μόλ.οτοφ, εκφράζονται στά λεγάμενα «Απελευθερωτικά σχέδια» πού όιέπονται Από πνεύμα επίθεσης ενάντια στίς χοίρες τού σοσιαλισμοϋ. 'Δλ.λ.ά, άλ.λ.ο πράγμα είναι νά σκαρώσει κανείς τέ τοια σχέδια, καί άλ.λ.ο ή πραγματοποίηση τους. 7 / ιστορία τής Σοβιετικής Ένωσης άποδεικνύει τήν Ανεδαφ ικότητα τών τέτοιων σχεδίων. Ή ενότητα τών λαών τών αεσιαλιστιχών χωρών Συνοψίζοντας ά σ. Μόλοτοφ γιά τό ζήτημα άν θά γίνει πόλ.εμος ή όχι είπε δτι έχει δημιουργηθεϊ ^τώρα μιά ουσιαστικά διαφορετική κατάσταση Απ' δ.τι πριν Από τόν τελ.ευταϊο παγκόσμιο πόλεμο καί πολ.ύ πιό διαφορετικότερη Απ δτι πριν Από τά χρόνια Στό ζήτημα τής ειρήνης τό συμφέρον δλ.ων τών λ,αών ταυτίζεται μέ τά συμφέροντα τών λ.αών τοΰ σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Στό στρατόπεδο τών έχθρών τοΰ σοσιαλισμού ξέρουν καλά δτι έμείς έχουμε στήν διάθεση μας Αμέτρητες ύλικές δυνατότητες καί τεχνικές καταχτήσεις γιά νά μπορούμε σέ περίπτωση Ανάγκης νά σταθούμε στήν θέση μας. Οί Αντίπαλ.οι μας έχουν παραιτηθεί τώρα από πολλές αυταπάτες μέ τίς οποίες βαυκαλίζονταν πριν άπό λίγο. Τώρα πρέπει νά φροντίσουμε νά γίνουμε Ακόμα πιό δυνατοί στόν τομέα τών ύλικών καί τεχνικών δυνάμεων. Οί ύλικές πηγές, οί κ.ολ.οσιαίες Ανθρώπινες δυνάμεις μας καί ή βαθειά φιλία τών λ.αών μας μάς γεμίζει μέ α πόλυτη πίστη γιά τό Ακατανίκητο τοΰ σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Τώρα έγινε πιά φανερό δτι αύτό πρέπει νά Ασκήσει έπίδρα- ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ Μ Α Ι 01 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΜΑΑ 0 ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΕΛΗΛΒΣΕ ΤΗ ΙΕΛΗΣΗ ΤΟΪ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΑΥΞΗΣΗ Τ ί Ι Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Η Ψ Η Φ ΪΝ ΜΕ ΝΟΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ 0 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣΠΑΟΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΟΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΕ ΕΑΡΕΣ Στό χθεσινό φύλλο τής «Σόιμπατ Ν έπ» δημοσιεύτηκαν οί παρακάτω πλ.ηροφορίες γιά τίς εκλογές τής Κυριακής: Τήν Κυριακή έγιναν στήν Έ λ- λ.άδα γενικές βουλευτικές έκλ.ογές, μέσα σέ όξυ/ιένη εσωτερική κατάσταση καί μέσα σέ τέτοιες διεθνείς συνθήκες, όταν οί σχέσεις τής Ελλάδας,σάν μέλους τού Ατλαντικού συμφ οίνου, εντάθηκαν έξαιρετικά μέ τήν Ά γ - γλ.ία καί τήν Τουρκία, τά δυό άλλα αυτά κράτη μέλη τού ε πιθετικού Ατλαντικού συμ- φυινου. Τόσο ή σειρά τών εθνικών προσβολών πού δέχτηκε ή Ελλάδα, δσο καί ή συνεχής χειροτέρευση τής οικονομικής της κατάστασης ήταν άμεσο Α ποτέλεσμα τής καταστροφικής πολιτικής τού άκρου δεξιού κυβερνητικού κόμματος, τού ελληνικού Συναγερμού. Ενάντια σ' αυτήν τήν πολιτική στάθηκαν Αντιμέτωπες όχι μονάχα οί μ ε γάλες μάζες τού εργαζόμενου ελληνικού λ.αού, Αλλά καί σοβαρά τμήματα τής Αστικής τ ά ξης. Ό έλ,ληνικός Συΐ'αγερμός συγκέντροινε στήν παληά βουλέ) περισσότερο ι'ιπό τά 2)3 τών βουλευτικών εδρών. ' Ο Αρχνη όςτου Καραμανλής έπιδιώκοντας τήν εξαπάτηση τιόν έκλογέων δήλ.ωσε νωρίτερα Από τίς εκλογές δτι ό ελληνικός Συναγερμός θά διαλ.υθεϊ καί θά δημιουργηθεί νέο κόμμα μέ τόν τίτλο «Ε θ νική Ριζοσπαστική Ένωση». Ενάντια στό δεξιό κόμμα πού έβαλε καινούργια ταμπέλλ.α. κατέβηκαν στίς έκλ.ογές τά κόμματα τής Αριστερός καί τού κέντρου μέ τόν τίτλο «Δημοκρατικέ) "Ενωση» μέ κοινό ψηφοδέλτιο. ζητδιντας Αλλαγή. 'Ο πρωτεργάτης τής εκλογικής Αντιπολιτευτικής κομματικής ενότητας ήταν ή αριστερά, ή πιό συνεπής δημοκρατι - κή δύναμη, ή ΕΔΑ ( Ενιαία Δ η μοκρατική 74ριστερά^. Τό εκ λογικό πρόγραμμα τιόν κομμά οη καί πάκο στούς κύκλους, ο! οποίοι εξοκολ.οθοϊν Ακόμα νά εξυφαίνουν πολεμικά οχέδια. Τά σχέδια αι τά είναι επικήδεια πρώτ Απ δλα γι' αϊτούς πού επιχειρούν νά Ανάψουν έναν καινούργιο παγκόσμιο πόλεμο. Ή φιλ.ία τών λαών τών σοσια Ό άγώνας τής Σοβιετικής Ένωσης των πού Αντιπροαιοπεύονταν στή. I ημοκρατική Ενωση περιείχε τά παρακάτω: Ανατροπή τής δεξιάς πού βρίσκεται στήν έξουσία, καθιέρωση τής Αναλ,ογικ.ής, Αμνηστεία καίσυμφιλ.ίωση. προστασία τού λ,αοϋ άπό τήν εκμετάλλευση τής οικονομικής ολ.ιγαρχίας,εθνική Αξιοπρέπεια,διεκδίκηση τών έθνικών συμφέροντων, ύποστήριξΐ) τού δικαιώματος τής αυτοδιάθεσης τής Κ ύ πρου καί ισότιμη φιλία μέ τήν Άνατολ.ή. Παρά τίς προκλήσεις πού οργάνωναν στίς δημοκρατικές σ υ γ κεντρώσεις -καί τον εκφοβισμό τιόν έκλ.ογέων, παρά τίς μηχανορραφίες καί τή νοθεία πού έγινε, ή Δημοκρατικέ) "Ενονση πού όημιουργήθηκε εδώ καί ένα μήνα τό πολύ, είχε μιά εκπλ.ηκτική έπιτυχία στίς έκλ.ογές. Ά π ό τα Αποτελέσματα πού έχουμε λ.άβει καί πού δέν είναι έπίσημα,ή Δ η μοκρατικέ) "Ενοεση συγκέντρωσε 149 έδρες, δηλ.αδή περίπου τό μισό τών 300 ε'όρών τής Ελλ.ηνικής Βουλ.ής. Αυτό σημαίνει δτι τό κυβερνητικό Κόμμα έ χασε πάνω Από 60 αντιπροσώπους. Ανάμεσα σέ άλλ.ους δέν εκλέχτηκε ο Στεφανόπουλος, πρώην υφυπουργός καί υπτυργός τών Εξωτερικού καί ό Μαρ κεζί\ ης, υπουργός Συντονισμού καί τό σοβαρότερο δτι ή Αντιπολίτευση πήρε περισσοτέρους ψι'ίφους Απ' δτι τό κυβερνητικό κόμμα. Μέ βιίση τίς ώς τά τώ ρα πλ.ηροφορίες ή Δημοκρατική "Ενωση συγκέντρωσε ψήφους καί τό κυβερνητικό Κόμμα ψήφους. Οί Αρχηγοί τής Δημοκρατικής Ένωσης δήλιοσαν ήδη τή νύχτα τής Κυριακής πρός τήν Δευτέρα δτι Απαιτούν νέες έκ.λ.ογές έξ αιτίας τής παράνομης έπέμβασης τών αξιωματικών τού στρατού στίς έκλ.ογές. Οί ιιρχηγοί τών κομμάτων τής άντιπολ.ίτευσης κατέ/γγειλαν δτι οί ι'ιξιωματικοί σέ πολλά εκλογικά τμήματα παρέμεναν δίπλα στίς κάλπες καί Απαιτούσαν Από τούς στρατιώτες νά τούς έπιστρέψουν λιστικών χωρών Αναπτύσσεται καί γίνεται στενή Αδελφική συνεργασία κυρίαρχων καί όινεξάρ- 7ητών χωρών. "Ολα αίτά πρέπει νά τά πάρει υπόψΐ) του αυτός πού θά τολμούσε νά ξαπολ.ύσει επίθεση ενάντια στο ένα ή τό άλλο σοσιαλιστικό κράτος. γιά τήν είρήνη χα ί τή διεθνή ασφάλεια Σέ συνέχεια ό Μόλοτοφ υ πογράμμισε δτι γιά τήν υπόθεση τής ειρήνης δέν Αγωνίζονται μόνον οί συνενιυμένοι λαοί τών σοσιαλιστικών χωρέϋν καί Ανέφερε τίς χώρες πού προχτές Ακόμα ήταν όλοκηροπικά έξαρτημένες Από τόν ιμπεριαλισμό καί πού σήμερα μπήκαν στό δρόμο τής ανεξάρτητης έθνικής ζωής. 7 / ύπαρξη τών Ανεξάρτητων κρατούν στήν Ά σ ία καί Α φ ρ ι κή, είπε ό Μόλοτοφ, συμβάλλει στήν στερέωση τής ειρήνης. Τό κίνημα ένιίντια στόν Αποικιαμό κινητοποίησε έξαιρετικά πλατείας μάζες κι όπως είναι γνω στό καί στίς καπιταλιστικές χ ώ ρες τό κίνημα ενάντια στόν πόλεμο, τό κίνημα τής είρήνης, π ή ρε πλατειές διαστάσεις. Στό κ ί νημα αυτό παίρνουν δλ,ο καί μ ε γαλύτερο μέρος δχι μόνον δλ.οι οί συνειδητοί εργάτες καί σημαντικά στρώματα τής Αγροτιάς καί τών διανοουμένων, Αλλά καί άλλα στρώματα. Μαζί μέ τό κίνημα τής ε/ρήνης ύψώνουν τήν φιονή τους καί πολλοί πού, άν καί δέν παίρνουν μ έ ρος στό κίνημα, όμως έχουν συναίσθηση τών Ανυπολόγιστων κινδύνων ένός νέου παγκοομίου πολ.έμου. Δέν θά γίνει πόλεμος, είπε ύ τό ψηφοδέλτιο τών κομμάτων τής Αντιπολίτευσης γιά νά πεισθούν έτσι δτι οί στρατιώτες ψήφισαν πραγματικά τό κυβερνητικό Κ όμμα. "Αν λάβουμε υπόψη μας τόν μεγάλ.ο Αριθμό τού στρατού καί τών παραστρατιοντικών ένόπλ.ων τμημάτων, μιά τέτοια παράνομη έπέμβαση σημαίνει νοθεία τών έκλ.ογικ ών Αποτελεσμάτων. 11 σημαντική αύξηση τών ψήφων τής Δημοκρατικής "Ενωσης καί μέσα σ' αυτήν τής ΕΔΑ, ή Απώλ.ειά τ ών βουλευτικών ι δρών καί έκλ.ογικών ψέ/φων πού είναι συνέπεια τής πολιτικής καί ηθικής ήττας τού κυβερνητικού κόμματος, σημαίνει δτι υ έλληνικός λ.αός ψήφισε Αλλαγή, γιά Ανεξάρτητο έξωτερικό προσανατολισμό, ψήφισε ενάντια στήν έσωτερική πολιτική, ενάντια στήν έξωτερική πολιτική πού Ακολουθείται καί πού οδήγησε στήν Απομόνωση τής χώρας. Οί πρώτες Απηχήσεις στίς δυτικές εφημερίδες εκφράζουν Ανησυχία. 11 θέση τού κυβερνητικού Κόμματος μετάδοσε τό πρακτορείο είδήσεοη Ριόυτερ θά είναι έξαιρετικά δύσκολη καί δέν θά μπορέσει νά δημιουργήσει μιιί κυβεριτ/τική πλειοί) ηφία. Ό ραδιοφωνικός σταθμός τού Λονδίνου ανήγγειλε δτι αχημαματίζεται προσωρινέ) κυβέρνηση ή όποια μετιί τήν Αλλαγή τοΰ έκλο^ ΐκού νόμου θά προκηρύξει νέες έκλ,ογές. "Ο,τιόήποτε κέ αν δημιουργηθεί στό μέλλω, ένα πράγμα είναι κιόλ,ας βέβαιο: δτι οί έκλ.ογές τής Κυριακής έ- δοσαν ένα σοβαρό χτύπημα δχι μονάχα στήν ελληνικέ) Αντίδραση, Αλλ.ά καί στούς έπιθετικούς κύκλους τής Δύσης γιά τά πολεμικά τους σχέδια πού Αφορούσαν τήν Ελλάδα. Στέ/ν Ελλάδα σέ μιά άπό τίς βάσεις τής «πολιτικής τής ίσχύος»ό λ.αός έξέφρασε Ανα/ιφισβήτητα τήν θέληση τον, δτι θέλει μιά τέτοια κυβέρνηση πού νά Ακ.ολ.ονθήσει τήν πολιτική τής εθνικής Ανόδου καί τής ειρηνικής συνύπαρξης. σ. Μόλ.οτοφ>, άν ή παγκόσμια εργατική τάξε/ βγάλει τό Αναγκαίο συμπέρασμα Από τά γεη ο - νός δτι οί επιθετικές δυνάμεις δυό φορές ιός τιάρα έκμεταλλεύθηκαν τήν διάσπαση τών γραμμών της καί έξαπόλυσαν π α γ κόσμιους πολέμους. Τελειώνοντας ό σ. Μόλ,οτοφ τόνισε δτι ή μεγάλης κλίμακας Ανοικοδομητική εργασία στήν Σοβιετική Ένωοη καί ή συνεπής πάλη της γιά τήν ειρήνη έ- ναρμονίζονται μέ τά συμφέροντα δλ.ων τών λαών. Μετά τόν σ. Μόλοτοφ μίλησα ο ο. Ίγιάτιεφ (τής περιοχής τον Μπα- >κ(ο) καί ύστερα πήρε τό λόγο ό /τρατάρχι/ς τής Σοβιετικής Έχτοσης Γ. Ζονκοφ. Στή συνεδρίαση τού Σαββάτου μίλ.ησαν έπ/σι/ς οί σ. Κουαμίν (Μόσχας) Σέργχιονπ (Μολόανίας), Τορμπασάν (Αρμενίας), Κονζίνεν ( Καρελ.οφιλλ.ανόίας). Πήρε επίσι/ς τό λόγο ό σ. Καγχάιοβιτς καί χαιρέτισαν τό συνέδριο άπό μέρους τού Κόμματος τών Εργαζομένων τού ϋιέτ Νάμ όσ.θρονόν Χ δ γκ καί (ί.τό μέρους τού Κουμμοννίστικοϋ Κόμματος τής Α γγλία ς ύ σ. Χάρι Π όλιτ.

5 18 фебруар 1956 НАРОДНА БОРБА страница 5 XX конгрес на Комунистическата Партия на Сопстскно Союз продължава со своята работа. На заседанието от чиналио четвор- Во началото на своето истъпваньс др. Микоян поцъртта, оти «работата на Централнно Комитет и на Презндюмо на Комунистнчесъ-гата Партия на Советскио Союз за ' последните три години я характеризира факто, оти след дълго прекратванье во партята се создаде колективното ръководство».партията има денес едно очелнчено рьководство и нейната сила се наодва по това,що нейните чле нови се имат свързано по мегю си во дългогодишни борби, но главно по топа що това ръководство следва ленинските принципи относно партиннно живот и партийното ръководство. Топа беше значително предусловне за да съществуват успехите що истъкна во свойо доклад др. Хрушчев и е гаранция за това що и во иднина ке търга стабилно и со още по големи успехи во нзградбата на комуннзамо..занимавайки се во продълже- ^ ниие со проблемите на народната економня др. Микоян се отнесе на мерките що се зедоа во сскторо на серското стопанство и поцъртта, оти со обработваиьето на новите земни се нсползуваа натре но две години 330, милиони погонн. Истото време истъкна др. Микоян прсдседатело Айзеихауср во новогодишното бообщенне до конгресо предяви еден програм кои предвидваше да се намалат за 10 милиони погони обработваемите площи во СЩД. Значи вопросо за ненсползуваните пространства се постави и во СЩД но обратно.и евнте тне стават во една страна- каза Микоян коя сака да ръководи свето. И това става во еден момент кога согласно со данни те на ООН по капиталистическите страни све и повеке лугье се лишават от хранителни продукти. Тне кон живат со лишение,денес стигат на 59% от населението на земята, а во 1939 г., той брой беше едва 31%. На това место Микоян обясни що се крие зад изискванията на нмпериализамо за световно ръководство. Во 1955 г., во Среднио Исток американските и английските монополи извадил 150 милиони тона газ що им струваше 2 0 милиони долари. Чистата им печалба от тия беше почти 2 милярдн долари. Ако той доход, кой пройзлегва от петроло идваше от народите на Среднио Исток, кон се внетннекн и законни собственици, тогава тия народи ке можеа бърго да надминат мизерията и бързо да надминат изостаналостта во коя проиаднаа точно по причина на дългогодишната безмилостна експлоатация от чуж- ^ дно капитал. V >1 Во Советскио Союз каза во продължение целта на 6 ио петгодишен план е да се увеличи за 8,5 пъти во сравнение со 1940г., производството на вида от широко ардженне, 3,2 пъти повекс месо, 4 пъти повеке.мас, 3 повеке шекер и 13 пъти повеке коприна. Со едно такво бързо развитие на производството на вида от широко употребенне каза др. Микояи-се намерава задоволението на покупателната сила на населението со стоки во количество достаточнн и со добро качество. Во продължение др. Ми коли преговори за намалението на -саатнте на работнно ден, за увеличението на надниците на работниците кои имат по мали доходи, за убързоанье на решението на во просо на жилищата и поцър- ^ та, оти тия мерки се мерки,кои отворват пъто към комунистпческно начин на живото. Во продължение др. Микоян премина при известни воиросп на надворешната политика и поцърта, оти советската надворешна политика особено през последната година постигна значителни успехи. Колективното ръко- ПРОДЪЛЖАВА СО СВОЯТА РАБОТА ток, след истъпваньето на представптело на Грузия др. Мзнаванадже, конгресо го позздравн др. Валтер Улбрнхт първ секретар Истьпванието водство каза со политиката на принципите що следваше за мирната сосушествуваност на държавите независимо от общественио им строй, подобри отношенията на Советскио Союз со разни страни кон не беа по рано задоволителни. Това се гледа много ясно во отношенията на Советскпо Союз со Югославия. Денес можи да види некон добро, колко правилни беа тия действия кои се доказаа плодотворни за миро и соцнализамо. И много други мерки, како анулираньето на военните бази во иностранство се доказ на нашата миролюбива политика, на уважението на суверените права на другите страни. При разклатваньето на отношенията мегю разните страни, каза 'Микоян, известни агресивни круговн на Америка изирграа сериозна роля. Това се потрудил да го отдадат на Советскио Союз. Пронайдоя прикаската, оти Советскио Союз дигна железцата занавеса. Успевме во кратко време да ликвидираме таа приказка и да создадиме широки отношения со разни страни на иностранството. Нашнтеотношеппясоизвестни страни се развиват добро- Но со некон други страни, како например со СЩА, таа работа се кочн по причина на отворената реакция на министеерството на надворешннте работи на СЩА и вопреки горещото желание На заседанието от 17 месецо на раното продължи конгресо со своя та работа. На това заседание поздравил конгресо др. Морнс Торез Во началото на своето истъпванье др. Г.Маленков се задърза на економнческото развитие на Советскно Союз и поцърта оти нсточкннк на резултатите е колективното ръководство на Партията. Само полптичкпо опит на колективното ръководство каза осигурва правилното направление на нзградбата на комунпзамо во страната ни и прави неразривно единството на линията на партията ни. Монолитността на линията на партията я праватсилна и неразрушима непоколеблнвите вързки на партията со народо. Силата на Централнно Комитет се наодва во това, що следвайки свекой път ленинските принципи отворено открива грежкнтс от каде и да пропглегват тия и без никаква разлика, решително поставува на своето место свекого що прави тия грежкн. След това, др. Маленков се задържа подробно на вопроси за развитието на производителността на работата що имат решително значение от страна на натпреваруваньето со капнтализамо. Маленков поцърта, оти производителността на СоветскиоСоюз денес надмина нивото на 191 Зг., за 8 пъти. Истото време производителността во СЩА забелеза развитие само за 2,2 пъти, во Англия за 1,4 пъти и во Франция за 1,75 пъти. Денес оставивме зад нас Англия и Франция, а за сега оставаме назад от СЩА. Во продължение др. Маленков каза, оти темповите на електрификацията треба да върват по напред от общото развитие на производството. XX КОНГРЕС НА КПСС на Центаралнпо Комитет на Обединената Социалистическата Партия на Германня. Во продължение на др. Микоян на американскно народ и на много обществени организации на амернка. Помина веке времето продължи Микоян що страната на соцнализамо беше отсрапета. Денес покрай капнталнстпчкнте държави сущзствуват и държавите со социалистическпо систе.ч. Денес веке нсможи да се реши нито еден голем мепонароден вопрос согласно волята само на големите западни сили без да се зева предвид мнението на Советскио Союз, на НР Китай и на другите страни на соцнализамо. Величието на силата на соцналпза.мо не се наодва само во факто, оти 13 страни на Азия и на Европа со една мнлярда население строят соцнализамо.. Силата на социализамо се наодва и во факто, що сущсствуват страни, каде владее капнтало, но каде социалистическите пдей имат прндобиено огромни маси на трудещите се. Вопреки що много страни богати и добро вооружени останаа капиталистически, денес неможи да кажи никои, оти капиталнзамо е по силен от соцнализамо. Во сознаннето на човечеството соцнализамо денес е значително по силен от каппталпза.чо. Во продължение Микоян се задързанавопросона мирното сосуществуванье и на мегюнародната търговия. Американците нстъкна Микоян се пленнцн на петите ннвни изобретения согласно от страна на Комунистическата Партия на Франция и др. Толятн от страна Комунистическата Партия на Италия. На нстъпн др. Микоян подпреседател на правителството на Советскио Союз. Новио петгодишен план на СССР открива нови перспективи От говоро на др. Георги Советскио Союз има на свое расположенне евнте нужнни предусловня за да можи натре во краток исторически период, да стигни и да надмини СЩА во производството на електроенергня.советскпо Союз продължи Маленков денес веке стабилно държи второто место во свето и произведва толко почти електрическа енергия, колко пронзведват двете по развиенн индустриални страни на Европа Велика Британия и Западна Германия заедно. Новио петгодшпен план поцърта Маленков отворва нови перспективи. Советскнте научннци и ннджинери ке имат на ннвно расположенне най новпйо, невероятно богат извор на енергия, атомната енергия. Той извор на енергия, на кон при нейното нсползуванье за мирни цели Советскио Союз търга по напред от другите страни, включително и С11 А, осигурва нови возможностп за развитието на енергичната способност. Функцнонираннето на първата во свето електростанция со атомна енергия, опито от функционнраньето на таа станция, новите проучвания на советскнте научници.направня возможно да почни по Советскио Союз планираньето и нзградбата на атомните станции за електрическа енергия. След топа Маленков премина во известни теоретически вопросн. Впстинскно триумф на марксизамо ленннпзамо поцъртта Маленков се должи на това, що денес во много страни що обфатват 900 милиони души, се ликвидирал основите на каппталистнческно сист.ем и обществото се преобразува над нова социалистическа основа. Най основното характерно на нашата епоха е, оти соцнализамо надмина веке пределите на една страна и стана световен снстем. Прогресивните лугье от цел свет имат свекакво оправдание да гледат со доверие напред и да продължават борбата им за една сяйна иднина на човечеството. Собнтпята се развиват во полза на еден нов обществен режим, во полза на соцнализамо. Капнталнзамо не е во еостоянне да победи соцнализамо. Победата е во стра- со коп.мислат оти божем ке успеат до некоя степен да запрат развитието на Советскио Союз, на Китай и на другите народни демократии со ограничението на търговията со тия страни. Но това не го верва никой, дири и во западо, защо свекои еден гледа, оти денес економнята на социалистическите страни произведва почти све що е потребно. Западните страни вързвайкн себеси, со забранванята на търговията со Китай исключия участието им от еден таков сериозен вопрос каков е индустриялнзацпята на Китай. Ние сме убедени, оти стабилното.мирно сосуществуванье е неразбираемо без търговия. Двата световни пазари, соцналнстическно и капиталнстнческпо не само не нсключват, но на против се предусловне за една развнена, базирана на взаимни печалби търговия. Ння иеходваме от гледището,оти търговията со капиталистическите страни има полза и за двете страни. Мегюнародната търговия нзврази и продължава да нзразва денес на све и по голема степен рационализаторското распределенне на трудо мегю народите. Вр крайо на своето нстъпванье др. Микоян се задърза за вопросо за повишението на идеологическата работа. Во продължение истънп представитело на Таджикистан др. Гафуров. вечернбто заседание на 17 месецо встъпи др. Г.Маленков миннетер на електрическата енергия на Советскио Союз. Маленков пата на соцнализамо. Но това по църта другаро Маленков нема да стани со пъто на кое и да било наложванье на новио обществен режим от надвор. Е вероломна клевета теорията за«експоорт на ре волюцията»кон безкрай повторват представители на агресивната политика. З а Совотскпо Союз нема временен характор политиката на приятелството и на добрите соседни отношения, како и прннцнпо на мирното сосуществуванье. Говоро на пьрвио секретар на Ц.К. на МДП др. Ракоши На заседанието во петоко, на 330 саато след обед нстъпн на конгресо на КПСС, представнтело на Унгарската делегация, първно секретар на Партията На Унгарските трудбеннцн др. Матняш Ракошн. От името на Партията на Унгарските трудбеннцн и на цел трудбеннчки народ, носам топли комунистически поздрави до вашно конгрес, кон денес се наодва во центаро на вниманието на целото прогресивно човечество. Унгарскно трубенички народ исто обърцува своето внимание към конгресо. Унгарските работници, зе.мйоделцн и прогресивната интелигенция,со радост поздравил директивите на петогодншнно план на вашата страна, таа сяйна програма на комунистическата изградба. Нашата партия и народо ни се сигурни, оти народите на Советскио Союз, под ръководството на Комунистическата им Партия, ке реализират напълно великите цели на шестио петгодишен план, како що реалнзираа.много преди определенио срок и петно петгодишен план. Реализнраньето на той план е значително големо закрепванье не само на Советскио Союз, но и на цел социалистически латер на 900 те милиони и ке е еден ценен допрннос во зашитата на великото дело на миро. Вашно от историческо значение конгрес, дава нови сили на трудещите се от цел свет и обогзтва со сяен опит народите, кои градат новнпо им живот. Поздраво що нспратват до вашно конгрес трудещите се на най големно комбинат за електрически машини во Будапсщ, нзразва чуетвата на цел трудбеннчкн народ на Унгария. Сме сигурни/ се истъкнува на той поздрав, оти конгресо ке биде еден огромен извор на енернгня за развитието не само на Советскио Союз, но и на целото мегюнародно работннчеко движение и на борбата за мир. Чекаме со голем интерес дискусиите от ва-' шио конгрес и ке иецърпнме от нзворо на вашно конгрес богат о- пит за закрепваньето на милата ни родина и за приятелство мегю народите. Ние унгарските комунисти сметаме свекои път како пример за нас, и ке продължаваме да сметаме като таков, славната Комунистическа Партия на СоветскиоСоюз, коя создаделенин. ИСТЪПВАНЬЕ НА др. ЧЕРВЕНК0В Г орди сме, що мо ж им е да се бориме за по добра иднина на народо ни и за мир, како члена на непобеднмно социалистически лагер на чело на кон стос велнкно Советскн Союз и НР Китай. Нашата родина должн нейната слобода и независимостта на триумфалната ослободителна борба на Советскио Союз. Така, след робство на много вековн нашио народ можеше веке да работа слободен за щастието му и за това чуетвува признателност и оданност към народите и Комунистическата Партия на Совесткно Союз. Нашио народ се ползува от слободата му. Работническата класа во союз со трудовото селянство, под ръководството на партията му создаде режнмо на Народната Демократня и върви со сигурни чекорн към пъто на нзградбата на соцнализамо. Това наше развитие се благоволи, от факто що Советскио Союз подкрепи н защити нашето твореческо дело во евнте сектори бескорнстно и можев.ме свекой път да църпнме от съкровището на опито на Комунистическата Партия. Унгарскно трудбеннчкн народ почва реализнраньето на вторно петгодишен план.согласно со той план до 1960 г., ке овлада во селското стопанство големо социалистическо нсползуванье. Нашио план дава големо значение на постоянното повишение на благосо- стояннето на народо. Со попълнението на той наш план до 1960г, ке поставяме здравите економнческн основи на соцнализамо во нашата страна. Вашно от историческо значение конгрес, кон е напоен от триумфалните иден на марксизамо-ленннизамо е една сяйна мнннафестация на здравото като гранит единство на КПСС и нстовременно едно живо воплощение на пролетарскно ннтернацноналнзам на братското приятелство на народите. От името на Централнно Комитет на Унгарските трудбеннцн и от цел трудещ се унгарски народнстъкна во заключение др. Ма тияшракоши пожелаваме со свесърце на прославената КПСС и на XX му конгрес пълн успех. Да живее прославената КПСС и Ленинскио Централен Комитет! Да живее и да раецутва вечното приятелство мегю унгарскно и советскио народ Българскио народ се радва со успехите на Советскио Союз Участвуващите на конгресо запазил еден топал прием на др. Червенков, кои изрази на XX конгрес топлно братски поздрав на Българската Комунистическа Партия и на цел народ на България към советскнте комунисти и до цел геройски советски народ. Българскио народ,заедно со трудещите се от цел свет се радва за успехите що имаше Советскио Союз во секторо на внатрешната и надворешната политика каза др. Червенков. Нашата партия се поучи, се поучва и ке се поучва от по-силната и по мъдрата Партия на свето що создаде Великпо учител на световната работническа класа и на народите Владимир Илнч Ленин. Централнно Комитет на Комунистическата Пратил продължи др. Червенков повери на нас, представителите му да нзразпме на той конгрес от тая трибуна, неограничената симпатия що храни нашата партия и нашио народ за Комунистическата Партия на Советскио Союз и на народите му, дълбоката признателност н любов за пъто що се отвори еднаш за свекогаш към комунпзамо, за прекрасните примери що ни дава, за бескорнстната помощ що ни дава и за све що направил и прават за миро и човешкпо прогрес. Примнте другари, и приятели изразо на некрената признателност на българскио народ за тая голема помощ що ни даде на последно вре.ме Советското правителство. Советското правителство вдохновено от принципите на приятелството и тесното економнческо сотрудннчество, даде на Народната Де.мократня България дългосрочен кредит от 370 милиони рубли со най силните благоприятни условия за покупка на трактори, комбайн, на сеачкн и на други вида машини земйоделскн и още за покриваньето на сумите що се потребни за нужните машини на изградба на фабриките що пронзведват хемическн,азотен» и хнперфосфорскн хемическн гюбрина за разходите и за планнраньето и техническата помощ. Таа помощ ни позволява да убързаме машинизнранието на селското стопанство, да повишн.ме на едно по високо ниво развитието на селското стопанство и да увеличиме значително доходите от селското стопанство и скотоводството. Советуваньето во петок затвори со говоро на др. Игнатов. На советуваньето во саботата, беше прочитано поздравително писмо що нспрати до конгресо Председатело Тито от страна на Союзо на Комунистите на Югославия пот страна на соцпалистнчкно союз на трудбенпчкно народ на Югославия. Во своето Писмо Тито пиши мегю другото: «Испратвам на вашно конгрес поздрав и пожелевам, пскрено плодотворна работа и полн успех за доброто на великата социалистическа страна н за мирното развитие на мегюнародните отношения и сотрудннчество. Сум убеден, оти вашно конгрес ке бнди от големо значение не само от гледището на внатрешната изградба на Советскио Союз и на нейната подкрепа, но и во секторо на надворешната политика от гледището на закрепваньето на миро н на мирното решение на спорните вопроси, за кой при ннвното ре- Ния, българите комунисти, кон ги преполнува со ентуспазам ленинскио дух на работите на конгресо и тия оценки и заключения щ > изпадна конгресо от анализираннето на внатрешното положение н на мегюнародното место на Советскио Союз и на цел социалистически лагер, исползувайки творчески свестраннио богат опит на Комунистическата Партия на Советскио Союз, триумфалното учение на макрксизамо ленинизамо. неуморно ке се стремнме да подобряваме нашата работа п да повншваме нивото на ръководството на нзградбата на соцнализамо. Поздравително писмо на председатело на ФНРЮ Тито до XX конгрес шепне и за спречваньето на новите войни треба да се соединат евнте напредни сили. Продължвайки председатело Тито, поцърта, оти една нова ера отвори во отношенията на Югославия со Советскио Союз и со другите Народни Демократнн, нещо кое имаше положително влияние во мегюнародните отношения н во закрепваньето на миролюбивите сили, како и во.мегюнародното намаление на напрегнатостта. Според моето мнение, още с.ме далеко, от това що да бнднме задоволени от мегюнародното положение. Но можи.ме да кажиме со голема сигурност, оти гласо на миро све и повеке одушва известни военолюбнви гласови. Имам мнението, оти можи.ме да бнди.мс задоволени от постепенното подобрение на отношенията ни и оти той постепенен път е найздравцо за востановенпето на стабилното взаимно доверие и еотрудннчесгпо.

6 6 страница Н А Р О Д Н А Б О Р Б А 22 фебруар1956 год. СЛАВНА ГОДИШНИНА НА МЛАДИНАТА ВО СТРАНАТА НИ Младината и цел народ во нашата страна денес отбележват ]3 та годишнина от создаваньето на героичната организация рпон. Вестта за создаваньето на ЕПОН во тежките дена нахитлер0вската окупация и нейните цели дздоя нова сила на младината во страната ни и подигнаа нейнио ентусиазам. Во сърцето на свекой младннец и младинка се запали огано за борба. ЕПОН обфатн най широките маси на младината на страната ни, дигнувайки яво борба против окупаторите и покорените им за слободата на страната. Создаваньето на ЕПОН, нейната борба и лозунгите й «сакаме леб, дрехи, детски мензи», «све за засилваньето на Народната армия» найдоа широк отзвук и во сърцата на славяномакедонската младина. Много хиляди се младинцнте во хнтлеровската окупация, кон паднаа во борбата що водея нашите народи против чуждно ярем и домашните угнетптели. Заедно со младината на цела Гърция, ръка за ръка со гърцкио народ, под ръководството на партия Д И М К 0 та, търга во борбата и славяномакедонската младина. Хиляди славяномакедонцн постъпня во редовите на ЕПОН и заедно со гърците се бореа во общата борба за общата им слобода. Незаборавени ке останат, жертвата на епонитскно звод создаден от гърци и славяномакедонцн партизани кон се бореадо последнио момент против германците во Кнпсели на Грамос, геронзамо на епонитите на Лернн, кон заприя возо, со затворниците от Лернн за Солун н ги ослободия, примеро на геронзам н самопожертвуваност на Мнрка Гинова, на Пецо, Цвета, Шнперков и на много други борци и кадрови на ДАГ.кои дадоа свойо живот во общата борба за общата слобода. Во денешните условия, имайки \з а символ вапсаното во кърфта знаме наепон, младината во нашата страна продължава своята борба, вопреки гоненията що се вършат и тероро кон волнее.младннцитенагърцня водат беспирна борба, беа и се на предната линия на големите патриотични манифестации на народо во нашата страна во борбата му за незавнснмоста на страната нн, за ослободваньето на Кипрос. Отбелезвайки 13 та годишнина на ЕПОН, Младпнците и младинкнте нн во НР Унгария, како активни членови на ДИС, ке увеличат още повеке нивните стремежи за да допринесат по резултатно во мирната социалистическа изградба, ке търгнат по-решително за нсполненнсто на задачите що поставува предсвнте трудещи се нау нгарня новно петгодишен план на НР Унгария, ке следват упоритата борба на младината во страната ни и постоянно ке влож ват нови стремежи за нови успехи во техническата им квалификация, во орбазуваньето им, во социалистическото им воспнтванье, постоянно ке повишват идеологическото и политическото им ниво. Во тешките години на първата окупация много славяномакелонцн-членовн н. кадри на ЕПОН си го дадоа свойо живот за слободата на народо. По-долното що публикуваме за Димко,, е е ден жив пример що покажва борбата на младината нн против чуждите окупатори и до машните шпиони. Со това име е познат по Соровичката нбаннчка околия Павле Павлев от село Баница. Той беше едно скромно, русо и слабодушно дете. Очите му светеа н беше пълн нерви. Не знаееше много писмо. Имаше завършено само местното основно училище. Но беше много умен и птар. Павле още от малн години, още пред да завърши училището се запозна со суровата работа. Пасеше воловн,' овци и гн вършеше свите домашни земйоделскн работи. И щом го завърши училището следи пъто на работнико. става рудничар во Баннчкно рудник. Тамо се изпечи и се запозна от по близо со общественно живот. Тамо я гледаше на очи експлоатацията, коя ставаше во гърбо на трудовио народ. Той и неговите върсници зеваа само 37 драхми надница. Никакви средства за здравнето и подобряваньето на работата и живото несе зеваа. Експлотаторпте глсдаа само за свойо джеб. Све това поможн на малио Павле да се ориентира по правилнно път и да влезн во революционното работническо движение на баничките рудничари. Во първата година на хптлеровската окупация, Павле беше 17 годишно дете. Още 1941 г., се организира во ОК НЕ. Во 1942 г., беше секретар на Епонптската организация во селото. Разви една активна дейност и услс со свойте сотрудницн да организира во редовите на ЕПОН множилата на баннчката младина. Той не стоеше, денонощно търчаше. Береше оружне, руби, храна и све друго що требаше за партизанските отреди на Впч и Каймакчалан. През летото на 1943 г. постъшгво редовите на ЕЛАС, со името Димко и през есента на петата година, Павле Димко е секретар на Соровпчкпо рейонски совет на ЕПОН. И во той пост Димко се показа достоен на доверието що му даде борбата н младината.смел и юнак, со пнщоло на поясо, со бомбите скърстени, обиколваше Соровичкитс селяни и просветваше младината за идеалите на ЕПОН. За малко време се запозна со сътн села и на свскаде се создадоа Епонитски организации. Во съти Соровичкн села македонски и гърцки младпнците го знаеа веке Димко. Во Сребрсно Айтос, Екшнсу и по другите села, Димко, гн учеше младпнците македонски партизански песни, гн просветваше за националните правини, кон ке гн добие нашио народ со общата борба со гърцкио. Димко беше издигнат на еденактивен и способен кадар на ЕПО- Н. Той говореше мало но работаше много. Ръководството на ЕПО- Н оценвайкн работата и способностите на Димко, го издигна во член на Леринскно окружен совет иа ЕПОН. И на той пост Димко, отговори. Разбервайкн дълбоко по големите задачи, кон беа поставени пред него, се фърли со по големи сили во борбата за ослободваньето на македонскно И гърцкио народ Воспитан во духо на единството и солидарноста мегю народите даде све що най мило имаше, за идеалите наепон, за общата слобода на нашите народи. Димко верен на свойо пост падна како герой на ЕПОН и на македонскио народ во 3 април 1944 г. от германските куршуми, во Сребренската река, кога се вратваше во свойо реон, от Белкамен, дека имаше одено по организационна работа. Делото на Димко и на илядите младннци македонци и гърци, младннци кои паднаа за ндеялите на ЕПОН, не одушевляват и окуражват, се пример за нашите младннци во борбата за мнро.незавнснмоста.демократията во Гърцня, за национално равноправие на нашно народ. С.К. АКТИВИЗИРАНИЕ НА СОВ Е Т 0 ВО ОБЩЕЖИТИ Е Т О П А П А Р И Г А С м Първото десетодневнс на мппалио месец се проведоа избори во нашио колеж со цел изберванье на нов Совет. Новно совет се различава от пораншнно. Денес полнтичко просветната работа, коя се върши во нашио колеж препремина во организадцпята ДИС во 6 ио квартал. Резулато от това ново создаванье беше, совето на местното самоуправление на нашио колеж да се зафатн по-добро со по важните вопрон що има и да нспъл нява една от основните задачи що поставува младннеката организация ДИС: задачата за политичко просветната работа на нашето общежитие. Со помоща на дирекцията и благодарение на активнзираннето муновио Совет успе во времето от нзберваньето му да предяви едно добро начало во попълнението на таа задача. Първата характерна черта към това направление, е отн успе да постигни едно стабилно и редовно участие на наши младннци во семинарии що се проведват по основите на марксизамо лениннзамо. Това се реализира, защо членовнте на Совето фатия по добро той вопрос, дискутират младпнците, им обясняват ползата що ке имат от семинарните, им напомнуват редовно кога ке има семинар и тн. Така, бройо на тия що участвуват во семинарните не падва под 40. Тука треба да забелезжнме, отн болшинството на младпнците во общежитието ни, участвуват истовремено во семинариите на ДИС. Освен това, совето со помоща на ДИС и на Совето от 6 по квартал, организира функцноннраньето на курс за първа помощ, кой го следват 20 младннци. Той курс функционира 2 саатн неделно. Добро начало пето така, во своята дейност во полнтичко проеветнпо сектор, забелеза новно совет и со лекциите що се органнзнраа во това растоянне и кои ннтересват п поможват нашитемладинци Таков вид лекции се проведоа от два професори лекари: Едната беше со тема за венерически болести и втората за туберкулозата, коя се сопроводн и со соответен фнлм.участнето на тия две лекции що се проведоа беше.много добро. Но во това растоянне, се появия и известни отрицателни страни во той сектор. Прнготовката на.много наши младннци що следват семинарии и курсо не се на потребната степен задоволителни. За да стани това потребно е, нашите младннци да държат по-добри забележки и да чнтат повеке свойте уроци. Совето предвидва во свойо план да направи и една лекция от големата советска енциклопедия «Македония». Опито ни показа, отн кога Совето се подготви добро една работа имаме и добри резултати. Заключениетго кое треба да извадимс е, оти совето направи първите добри чекори во своята дейност, но това е само начало,кое треба да продължи и за да се подобри по добро работата, първото кое не е потребно е самозадоволеннето.. Б. Советската Армия стражар на миро На 23 ферубрар народите иа Советскио Союз, целно лагер на демократнята и соцнализамо, прогресивното II миролюбивото ЧОвечество отбелезват 38 та годишнина от создаваньето на Цънрвената Армия. Празнуват и честат таа годишнина, защо Советската армия беше и останва велнкно и непобедим стражар на миро. Ваа година отбелезваме таа годишнина во истио момент кога XX конгрес на Комунистическата Партия на Советскно Союз определва линията на понатамошното велнчанствено и световно историческо развитие на Советскно Союз. Прославената Цървена арм иярожба на Великата Октомврийска социалистическа революция, оправда надеждата на народо от кои произлезе и защити, под знамето на партията първата во свето социалистическа държава.унистожи белогвардейците, изгони войските кон пущия против младата советска власт нмперналистите и застана защитник на социалистичеката държава. Стража на Советската власт и на продължителните придобивки на советскно народ во следвоените години, Цървената Армия се дигна во сознаненто на трудещите во цел свет како примерна Народна армия, на коя внетпнекото му предназначение е защитата на миро и отбраната на родината. И доказа непобедимата му борбеност, кога хитлеристите нападнаа против Советнкио Союз за да реализират агресивните им планови. Советската армия, пишейки со своята кърв страници на безпрнмерна слава унистожн агресорите и дигайки знамето на козмоисторнческата победа во Берлин, спаси цивилизацията от страшната заплаха на хнтлеровскио варваризам и ослободи народите на Европа и на Азия от робството. Заедно со борбеността и со силата му оказа тогава и своите идеали: Не покори никои народ, никоя страна, нито Германня коя имаше нападнато. Но напротив даде возможността на ред стра ни во Европа и на Азия да се ослободат от фашнекото робтево и нстовремено да влезат на пъто на еден нов живот, без империалистическа зависимост, без капиталнстичека експлоатация. От крайо на втората световна война до денес беше и остава стражар на миро пречка за плановите за тия що кроеа да донесат от ново човечеството пред едно ужасно кървопролитие. Заедно со армиите на Китай, на другите Народни Демократни на Европа и Азия беше и остава гаранция во свето. Непобедимата сила во сравнение со войските на империалистическите страни, не се наодва само во пълното органнзиранье и во отличното обучение на свите современи средства, во сознателната му дисциплина, но преди све во целите и идеалите що я вдохновяват Цървената армия и я ръководат. Тия идеали се защита на придобивките на Советската държава,.миро во свето, слободата и независимостта на свите народи. И тие му оенгурват несравненото му морално надмощие према агресивните войски на нмперналистнте. «Нашите вооруженн сили поцърта на XX конгрес на Комунистическата Партия на Советскно Союз Ж уков и армиите на нашите союзннцн создават едно братско приятелство, готови без да жалят за нивнно живот, да защнтат жизнените интереси на народите им, нивната светла ндннна. Това е нашата сила. И затова вооруженнте наши сили стоят п о - високо от силите на капиталнстическно лагер». Резултатите от изборите во Гърция Целата унгарска печат публикува сообщения за резултатите от гърцките избори и соответнн коментари. Вестнико «Сабад Неп» поцъртава, отн Демократскио Союз зеде повеке гласови от радикалната партия, но по причина на изборната система зева по мало.места. Истио вестник нстъкнува, оти Демократскио Союз обвини неззаконнтс намешвання на офицерите през теко на гласуваньето во воените единици и побара отново да се проведат избори. История на Македонското Национално Революционно Движение Илинденското востание во битолскио вилает ДИНО ВОСТАНИЕ ВО КОСТУРСКА КААЗА КЬОСЕВ Клисурско. Той реон обватва градчето Клисура, веселено почти нсключително со власи, и близките села. Востанишките действия започнаа на 4 август со нападението на отредонаалай бей (Никола Андреев) срещо градчето Клисура. Тоа нападение, стана предн още да бидат сосредоточенп свите сили на востаниците, беше отбито от турскио гарнизон во Клисура. На 5 август веке биле сосредоточенн необходимите сили около 600 востаници и нападението започнало отново. Иван Попов, ръководитсло на клисурската операция, така опитва боевите за Клисура: «Яс со повеке от 7 8 чети се установив на позиция срсщуклисура. Имав.ме намерение да нападниме Клисура от две страни, кога ке се дигнат селата Загориче- нп и Бобища. Кога се установил на позициите, турцнте ме забелезаа и фатия позиции кърши нас на крайо на градо. Така се гледавме околу два нпол саатн. Забелезавме, отн идва войска по джадето от към Кайлери за Клисура. Войската ореше към Клисура. Тогава определив шестевската чета да задържи войската,коя е во градо. Вншенската во деецо, под командата на Йото Рашайков от същото село да зева позиция, а друга една чета под командата на Наум Търповскп во лево, да може да пресечи пъто па войската, коя идва. А моята чета со подвойводата им Коста Василев имаше задача Да нападне войската що идва. Под таков начин четите отворня оган против противнико, войската коя беше во към Клисура, разбиена, се разбега по разни посоки. Таа неможеше нито да се сражава. Заловивме I коли повеке военни лебовн, плячки, платна и еден товар казани со разни прибори за кухн я. Рогозините и платното яс гн запалив. Другите чети беа отдзаде резерва. Само петте натоварени коня гнзедовме, н неможейкн да ги извадимс по друго место, търгнавме на право по височината към нашите резерви. Но силнио оган от войската, коя беше во Клисура не нн позволи да гн извадимс, за това ги разтоваривме и дадовме право на децата да зеват кои що може. Огано от двете страни си продължаваше. Кога нападнаа яс осведомив ръководителите, кои беа во Загорпчанн, оти яс нападнувам войската, коя идва от Кайлари, а тие со чети, кои гн имат, да нападнат над войската от Другата страна от Комуцпчево. След четири саати сражение тие се явня во гърбо на таа войска, со коя се биев. Со малка срелба и извнкванье на едно «ура»!турците непразния градо.жсртвн немаше много, а от наша страна никак. Тогава Чакаларов нкляшев со свойте чети беа над градо, яс со другите чети, построени войннчкн, со такт и песни, торжествено влеговме во градо, каде любезно не пречекаа со добро дошли. Власите внкаа: Добро дошли, дошли, ула! Влашките деца след 23 дена навикнаа да пеат и нашите песни. Минавмс през градо и се соеднннв со четите над градо. Гражданите се власи. Тука веке ние броевме околу 800 души востаницн. Тука бевме заобиколени и от много граждани, на кон Чакалароп и Кляшев и яс държевме говори, а К узо п.дннев им проговори по гърцки. Свите говоревме во емнеел, оти, свите се бориме за една идеа н гн покаинвме да окажат содействне на востаннето. От тука се върнавме пак тамо и зедовме коньпте и колата, кон како казавме неможевме по рано да гн извадимс защо местото беше стърмно. И от тогава веке ръководителите и яс имавме копня, а после до крайо на востаннето си служевме со ннв. Таа вечера презедовме свите височини во Клисура и чекавме да не нападнат. На раното, 24 август целно ден го помннавме, ння ръководителите во Клисура., каде нзгоривме архнвата на мюдюрнно и му кренавме све що имаше. Така ние останавме во той град и на следнно ден, а децата се набавил со све потребно. Клисура стоеше како брат наш повеке от 23 дена. Ния и околните села си одевме на пазар во Клисура като во наш град. До 14 август бевме пълни Свекон случай поцъртува вест ннцо факто, отн Демократскио Союз зева повеке гласови, и оти болшинството на депутатските.места на десната страна е много мало, покажва,оти гърцкио народ сака промената и отн гласа за една независима надворешна политика. За това, резултатите от изборите во Гърция представляват еден удар за западните агресивни КрУГОВИ. Вестнико "Сабад Неп» публикува сообщецние за изборите во Гърция под заглавие: Демократскио Союз зева гласа повеке, но по мало гласачки места. Демократскно Союз след намешваньето на офицерите бара нови избори. ЛОНДОН. Коментирайки резултатите на изборите во Гърцня, радиостанцията на Лондон каза,отн се породи удивление во Атина каде общественото мнение чекаше победата на Демократскио Союз. Американската печат широко коментира изборите во Гърцня що се проведоа во неделята на!9 фебруар. Вестнико «Хералд Трибюн» нзразва своето отчаяние защо во гърцкио парламент ке имало силна странна коя како яха рактеризпра ке се държела като комуннетка. господари, пеевме, знамнната се развиваа, нещо кое се гледаше от Костур». Порещата. Той востаннчкн реон обфатвал Смърдешката, Дъмбенската и Габрешката планина со височините Бучне, Тнза, Валконова чешма и Костолата. Востанншките действия во той реон започнаа на 5 август со нападваиье против башибозушкото село Жервенн. Най крупните сражения во тон реон станаа при нападваньето на Бнлпща во Албанскно край Деволта и дъмбенската планина. Ето как се рисуват тия забележителни стражения: «Три дена по късно во Смърдеш беа собрани околу 700 востаницн. Грозните развалини на топа мачслнческо село, три пъти нападнато, изгорено и заклано до востаннето, внкаа за одмъщенне. Чакаларов, Попов, Кляшев припомнил на децата миналите народни страдания, и сочейки им развалините, нзвпкаа: «дойде и нашио ред да отплатнме за загиналите братня и за обесчестваннето на нашите жени и керкн!»... На другио ден, 28 йюлн (9 август) таа востаннчсска сила отвори четири знамнна, настъпи нстопремеио кърши селото Капсшнна и нахннекно центар Бнлпща. Огано се разви по целата линия. Непрнятело се нстера от предните позиции.. Околу 900 войници и 300 вооруженн арнаутн, окопани иа прекрасни позиции над градчето се сражаваа отчаяно и държеа востаницнте иа растоянне. За да се нападне, требаша да се помини еден дол и да се зева сетне една стърмнина. Началството не се реши на тикви жертви и со настъпваньето на поща востаннцнте се върнаа во Смърдеш со 2 убие- нн и еден ранет. (Ке следва и во нднно брой.) ПОМОЩ НА СССР ДО УНГА РИЯ ВО ОБЛАСТА НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ 1956 година е първата година на вторно петгодишен план на развитието на народното стопанство на Унгария. Со новно петгодишен план почва новно созидателен период и за унгарската атомна наука. На основа советско унгарското соглашенне що стана во юни на 1955 година за предаванье на опит во секторо на атомни-' те непнтваня от страна на Советскно Союз, почва ваа година во Унгария да се развива и атомната наука со бързи темпови. На основа советскнте планови и показания се изгради во Унгария работилница за радиостактнвните изотопи, коя е една от най соврсменнте на Централна Европа. Советскно Союз даде пето така, свите инсталации за тая работилница и почна веке преносваньето на радпозлъчнпте тела що се преносват во специални кюнздзн от молив. Свите тия дадоя возможността да почни Унгария нзградбата на работилници за нследванье за проучванье на употребеннето на изотопите во секторо на физиката, медицината, хемията,, селското стопанство и во разни други гранки на стопанството. Заедно со материалната и техническа помощ що дава Советскно Союз на Унгария треба да се забележи и факто, що еден голем брой унгарски младннци се нспратня во советски университети и учреждения за проучвания, за да придобият богатйо опит на советската наука да го пренесат во родината им и да работат след това за нови успехи во секторо на атомните науки. Първно реактор що се про^ан кой ке се установи ке пронзведва киловат енергия що ке се употреби нсключително за проучавання. Спите оборудовання на той реактор се преносват пето от Советскно Союз. Унгарските научннци предвндват натре по първите три години на петгодптнио план да развият значително употребеннето на изотопите, нещо' кое.може да се постигни со правилното нсползуванье на возможностнте що ке осигури реакторо. Унгария и во той сектор, вопреки що е мала страна можи да постиггни големи резултати. КРАТКИ МЕГЮНАРОД- НИ НОВИНИ XX конгрес иа Комунистическата Партия на Советскно Союз продължава со своята работа. На советуваньето на раното на 21 месецо председателствуваше др. Кебнн. Конгресо премина во третата тема на дневнно ред: Дискусията върз нроекто директивите до XX конгрес за 6 но петгодишен план на разни- тнето на народната економня на Советскно Союз. Докладо върз таа тема го направи иредседатело на мнннетерскно Совет на Советскно Союз др. Булганнн. Турското правителство отговорвайки на нота що му подаде Советското правителство на 4 фебруар во вързка со балоните що се испратня от турска територия нстъкна, отн тия балони ослужават нсключнтелно метеорологически цели и не поставуват на опасност воздуш ното сообщенне. Во продължение турското правителство поцъртава отн е готово да зева свите мерки за да запри пущеннето на балони върз советска територия. Советското правителство отговорвайкн на турското писмо поцъртава, отн балоните що беа пратени от Турция преминаа по советскнте ръци. Сопетското правителство зева предвнт декларацията на Турското правителство, отн ке зева свите необходими мерки за да запрат от сега на тамо пущанията на балони.

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων 1 Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ι. Λένιν

Β. Ι. Λένιν http://hallofpeople.com/gr/bio/lenin.php Β. Ι. Λένιν Νοέμβρης του 1900 από «Άπαντα BI Λένιν», εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», ΤΑ ΖΩΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Σοσιαλδημοκρατία είναι η συνένωση του εργατικού κινήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ Πέμπτη 6/6 /2013, 11:00-19:00 Γραφεία ΟΓΕ, Πλ.Ατταλείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Απεικόνιση των γεγονότων στην Haymarket Square Σικάγο - Μάιος 1886 Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Ghassan Ghosn Γενικός Γραμματέας Διεθνούς Συνομοσπονδίας Αραβικών Συνδικάτων.

Χαιρετισμός Ghassan Ghosn Γενικός Γραμματέας Διεθνούς Συνομοσπονδίας Αραβικών Συνδικάτων. Χαιρετισμός Ghassan Ghosn Γενικός Γραμματέας Διεθνούς Συνομοσπονδίας Αραβικών Συνδικάτων. Κατ αρχήν θα ήθελα να σας χαιρετίσω από τα βάθη της καρδιάς μου και εκ μέρους των 100 εκατομμυρίων Αράβων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ISBN 978-960-518-389-9 Παραγωγή: ΙΝΔΙΚΤΟΣ Καλλιδρομίου 64, 114 73 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8838007, e-mail: indiktos@indiktos.gr Ἑξαδακτύλου 5, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310 231083,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 (2015) «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» Ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.4 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 4.4 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 1/12 Σοσιαλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν.

Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν. Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν. 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

χρεωκοπημένες πολιτικές τους...

χρεωκοπημένες πολιτικές τους... μπροστά στις χρεωκοπημένες πολιτικές τους... Οι φοιτητικές εκλογές φέτος διεξάγονται σε ένα ανατρεπτικό κλίμα. Τόσο τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών και η συντριβή του δικομματισμού, όσο και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Προς τις διοικήσεις των Συνδικάτων, όλους τους αγωνιστές συνδικαλιστές, την εργατική τάξη και τον εργαζόμενο

ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Προς τις διοικήσεις των Συνδικάτων, όλους τους αγωνιστές συνδικαλιστές, την εργατική τάξη και τον εργαζόμενο ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Προς τις διοικήσεις των Συνδικάτων, όλους τους αγωνιστές συνδικαλιστές, την εργατική τάξη και τον εργαζόμενο λαό Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Οι Ομοσπονδίες και

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα που επιχειρείται όλο και πιο έντονα η διαστρέβλωση και το ξαναγράψιμο της ιστορίας του Δευτέρου

Η εκδήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα που επιχειρείται όλο και πιο έντονα η διαστρέβλωση και το ξαναγράψιμο της ιστορίας του Δευτέρου Η εκδήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα που επιχειρείται όλο και πιο έντονα η διαστρέβλωση και το ξαναγράψιμο της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και γενικότερα, από την αστική τάξη, τις

Διαβάστε περισσότερα

Μηλιούλης Στυλιανός ( ) [Ψηφιακό αρχείο] Αρχείο της περιόδου Μέγεθος αρχείου 9 φάκελοι ελεύθερη πρόσβαση

Μηλιούλης Στυλιανός ( ) [Ψηφιακό αρχείο] Αρχείο της περιόδου Μέγεθος αρχείου 9 φάκελοι ελεύθερη πρόσβαση Μηλιούλης Στυλιανός (1926-2014) [Ψηφιακό αρχείο] Αρχείο της περιόδου 1944-1993 Μέγεθος αρχείου 9 φάκελοι ελεύθερη πρόσβαση Δωρεά Δημοσθένη Μηλιούλη, 10/10/2017 Βιογραφικό σημείωμα Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη.

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη. (Συνέντευξη του Ι. Πανάρετου στην Νίνα Γουδέλη και τον Γρηγόρη Ρουμπάνη για τα θέματα της Παιδείας (Μήπως ζούμε σ άλλη χώρα;, ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84) Ν. Γουδέλη: Καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την ηθική δέσμευση. Ο Μικρός Βασιλιάς, Τζέη. Σι. Αϊ. Ελληνική έκδοση

Σχετικά με την ηθική δέσμευση. Ο Μικρός Βασιλιάς, Τζέη. Σι. Αϊ. Ελληνική έκδοση Σχετικά με την ηθική δέσμευση Ο Μικρός Βασιλιάς, Τζέη. Σι. Αϊ. Ελληνική έκδοση www.littlekingjci.com Καθένας από εμάς δεν ομιλεί μόνον την επίσημη γλώσσα της χώρας του, αλλά και μία μητρική, μία πατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατος Στάλιν και διαδοχή αυτού

Θάνατος Στάλιν και διαδοχή αυτού Αποσταλινοποίηση Θάνατος Στάλιν και διαδοχή αυτού 9:50 μ.μ. 5ης Μαρτίου 1953 επέρχεται θάνατος Ιωσήφ Βησσαριώνοβιτς Τζουγκασβίλι, του επονομαζόμενου Στάλιν, ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα για την παγκόσμια μέρα της Γυναίκας

Μήνυμα για την παγκόσμια μέρα της Γυναίκας Μήνυμα για την παγκόσμια μέρα της Γυναίκας «Μπροστά στην 8η Μάρτη, η ΚΕ του ΚΚΕ χαιρετίζει τις γυναίκες του λαού στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, έχοντας τη σκέψη της στο δρόμο που άνοιξε για την ισοτιμία

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη κατά την τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 Σεβαστές μου πρυτανικές αρχές, Κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Ο Αγροτικός Τομέας της Ελλάδας μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Α. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Το αγροτικό ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου-Χάρτου-Μ.Μ.Ε. & Συναφών Επαγγελμάτων. Ανακοίνωση

Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου-Χάρτου-Μ.Μ.Ε. & Συναφών Επαγγελμάτων. Ανακοίνωση Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου-Χάρτου-Μ.Μ.Ε. & Συναφών Επαγγελμάτων Αριστοτέλους 11 15, 6ος ορ. Αθήνα, τηλ: 210 5223756, fax: 210 5223721 Ανακοίνωση Ήρθε η ώρα να μπει ένα

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εργατική τάξη, η νεολαία. Είναι μάχη που θα δυναμώσει τη μεγάλη υπόθεση της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, της συγκρότησης της κοινωνικής

εργατική τάξη, η νεολαία. Είναι μάχη που θα δυναμώσει τη μεγάλη υπόθεση της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, της συγκρότησης της κοινωνικής ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΠΡΩΤΟΥΛΗ «Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της έκδοσης της ΚΕ του ΚΚΕ για τα επιτεύγματα και τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης στο σοσιαλισμό. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρούμενη Άνοιξη! Το μαθητικό περιοδικό του 12ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Χαρούμενη Άνοιξη! Το μαθητικό περιοδικό του 12ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Χαρούμενη Άνοιξη! Το μαθητικό περιοδικό του 12 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΕΣ 2013-2014 ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 12 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. ΕΜΕΙΣ ΓΡΑΨΑΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΣΤΙΣ 30/7/2016

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΣΤΙΣ 30/7/2016 1 ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΣΤΙΣ 30/7/2016 Σ/φισσες και σ/φοι, φίλες και φίλοι, Υλοποιούμε σήμερα μία δέσμευσή μας. Τιμάμε ως ΚΚΕ το ηρωικό αγώνα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ Ζαλόγγου. Τιμάμε τους νεκρούς

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>"ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"</b>

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 - Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης

Ενότητα 12 - Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης Ενότητα 12 - Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Αίθουσα με μηχανές στο εργοστάσιο Chemnitz του Richard Hartmann (1868) Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης Εκβιομηχάνιση οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1) Σχετικά με την έννοια του ιμπεριαλισμού: Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει αυτήν την έννοια, όπως την έχει

1) Σχετικά με την έννοια του ιμπεριαλισμού: Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει αυτήν την έννοια, όπως την έχει Επιστολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με το σχέδιο Τελικής Ανακοίνωσης Αθήνα 26/10/2013 - Προς τα μέλη της Ομάδας Εργασίας - Κοινοποίηση στα ΚΚ του SOLIDNET Αγαπητοί σύντροφοι, Το κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΙΣΑΒΟΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013)

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΙΣΑΒΟΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013) ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΙΣΑΒΟΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013) (Ανεπίσημη μετάφραση) Πίστευα και πιστεύω, ότι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΚΕΙΜΕΝΟ 1) Διαβάζοντας το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε ότι το φαινόμενο του ρατσισμού, έχει αρκετές συνέπειες και για εκείνον που το υποστηρίζει και

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

e- EΚΦΡΑΣΗ- ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξετάσεις Γ λυκείου ΕΠΑ.Λ.

e- EΚΦΡΑΣΗ- ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξετάσεις Γ λυκείου ΕΠΑ.Λ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξετάσεις Γ λυκείου ΕΠΑ.Λ. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ποτέ, πια, πόλεμος! Μετά τις οδυνηρές εμπειρίες του τελευταίου Παγκοσμίου Πολέμου, θα περίμενε κανείς

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΣΙΑΤΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΣΙΑΤΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΣΙΑΤΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και. Ο κύριος συνάδελφος θέτει ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο απασχολεί κοινωνίες

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και. Ο κύριος συνάδελφος θέτει ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο απασχολεί κοινωνίες ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος συνάδελφος θέτει ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο απασχολεί κοινωνίες στη Βόρεια Ελλάδα, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ!

Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ! Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ! Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, τα πλατιά λαϊκά στρώματα να συνεχίζουν να φτωχοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συντρόφισσες & σύντροφοι, Φίλες & φίλοι,

Συντρόφισσες & σύντροφοι, Φίλες & φίλοι, 1 Συντρόφισσες & σύντροφοι, Φίλες & φίλοι, Στις μέρες που απομένουν πρέπει όλοι μας να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο πλατιά, έτσι ώστε να βγει πιο ενισχυμένο σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι,

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, Ξεκινώντας θα μου επιτρέψετε να πω ότι η σημερινή πολιτική εκδήλωση του ΚΚΕ έχει για μένα ένα ιδιαίτερο βάρος και μια βαρύνουσα σημειολογία, ακριβώς όπως και

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Ιδρυτική διακήρυξη Η Ελλάδα βιώνει για άλλη μια φορά μια εθνική τραγωδία που απειλεί την κοινωνία με διάλυση και υπονομεύει την ίδια την υπόσταση του έθνους. Η χώρα παγιδευμένη στη μέγγενη παράνομων διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα.

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. 1 4/11/2016 Σύσκεψη φορέων του λαϊκού κινήματος Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός Πίνακας στο Δημοτικό Παγώνδας Σάμου - Ευφυής Εκπαίδευση Παρασκευή, 08 Μάιος :18

Διαδραστικός Πίνακας στο Δημοτικό Παγώνδας Σάμου - Ευφυής Εκπαίδευση Παρασκευή, 08 Μάιος :18 Στο νομό Σάμου βρίσκεται το Σχολείο Παγώνδας, ένα 6-θέσιο δημόσιο σχολείο με μεγάλη παράδοση στην αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το σχολείο διαθέτει, σήμερα, ένα καλά εξοπλισμένο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013.

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Αγαπητοί Σύντροφοι, Χαιρετίζω τις εργασίες του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ. Σπάτων Α Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργία Καζάκου. Μπίμπιζα Ζωή Πάσκου Όλγα Παπαχρήστου Μαίρη

ΓΕΛ. Σπάτων Α Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργία Καζάκου. Μπίμπιζα Ζωή Πάσκου Όλγα Παπαχρήστου Μαίρη 2016-2017 ΓΕΛ. Σπάτων Α Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργία Καζάκου Μπίμπιζα Ζωή Πάσκου Όλγα Παπαχρήστου Μαίρη Μέσα στα πλαίσια της δημιουργικής εργασίας επιλέξαμε να κάνουμε μια ερευνητική εργασία στο

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Β 1 ΓΕΛ. Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη

PROJECT Β 1 ΓΕΛ. Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη PROJECT Β 1 ΓΕΛ Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη ΟΡΙΣΜΟΣ Μετανάστευση ονομάζεται η γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. Υπάρχουν δυο είδη μετανάστευσης : 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Δεκέμβρη, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στη Χαλκίδα, η σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων,

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Δεκέμβρη, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στη Χαλκίδα, η σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων, Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Δεκέμβρη, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στη Χαλκίδα, η σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων, συνδικαλιστών, εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων. Η πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

50 τρόποι για να προετοιμαστεί η επανάσταση. Stephanie McMillan

50 τρόποι για να προετοιμαστεί η επανάσταση. Stephanie McMillan 50 τρόποι για να προετοιμαστεί η επανάσταση Stephanie McMillan Stephanie McMillan 50 τρόποι για να προετοιμαστεί η επανάσταση 2011 1 Οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σήμερα ανέτοιμοι να αδράξουν

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Αγαπητοί γονείς, Καθώς ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε το σχολικό έτος, θα θέλαμε να πάρουμε την ευκαιρία να σας πληροφορήσουμε για την τωρινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

: Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής. Φιλιππάκος, παρέστη στην κοπή. Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής

: Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής. Φιλιππάκος, παρέστη στην κοπή. Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής 17-01-2015: Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τζανέτος Φιλιππάκος, παρέστη στην κοπή πίτας του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, στο

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΒΑΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΒΑΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΒΑΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η χτεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΥ.Β.Α.Α. η οποία βρισκόταν σε απαρτία. Τα μέλη ενημερώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου

Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συγκεκριμένη έκδοση γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να καταγραφούν και να προβληθούν, έστω συνοπτικά, τα κυρίως θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά, ενώ παράλληλα καταδεικνύει πως η επαφή, η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω και φέτος στην εκδήλωση μας που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας.

Σας καλωσορίζω και φέτος στην εκδήλωση μας που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας. Άνοιγμα Μαρίνας Κούκου Εκδήλωση 10 Μαρτίου 2014 ΠΕΟ Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Σας καλωσορίζω και φέτος στην εκδήλωση μας που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας.

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Η βιοµηχανική επανάσταση

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Η βιοµηχανική επανάσταση Ε. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 Η βιοµηχανική επανάσταση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr JEANETTE WINTER ΙΚΜΠΑΛ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ JEANETTE WINTER ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ Βραβείο ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΟΥΣΑΦΖΑΪ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ISBN 978-960-569-305-3 Κωδ. μηχ/σης 12.263 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 Κυρίες και κύριοι, Σε μία τόσο σημαντική στιγμή στην ζωή νέων ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Συνάδελφοι -σες Η εκδήλωσή μας, αυτή σκοπό έχει το δυνάμωμα της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ STEVE WELLS GLOBAL FUTURIST, COO, FAST FUTURE, UK

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ STEVE WELLS GLOBAL FUTURIST, COO, FAST FUTURE, UK THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ STEVE WELLS GLOBAL FUTURIST, COO, FAST FUTURE, UK SECOND YOUTH SUMMIT THE FUTURE WORKPLACE: THE NEW JOBS THE NEW SKILLS The youth takes over ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 1 THE ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΗ 2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12.30πμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ «Η

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΗ 2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12.30πμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ «Η ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΗ 2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12.30πμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ «Η κατάργηση της Κυριακής αργίας είναι απαίτηση των μεγαλεμπόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Κριός Αυτή την εβδομάδα θα μπεις σε σκέψεις αγαπητέ Κριέ και θα αλλάξεις το σκεπτικό σου για το πως βλέπεις κάποια

Διαβάστε περισσότερα