(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 105/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 258/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο , και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 2 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Με την απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) θεσπίστηκε κοινοτικό πρόγραμμα υποστήριξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής. Βάσει της εν λόγω απόφασης, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), το Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ίδρυμα ΔΠΧΑ), το οποίο είναι ο νόμιμος διάδοχος του Ιδρύματος της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΕΔΛΠ), και το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) έλαβαν συγχρηματοδότηση από την Ένωση, υπό μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου (2) Η κρίση στις χρηματαγορές που έχει εκδηλωθεί από το 2008 έθεσε το ζήτημα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής στο επίκεντρο του πολιτικού θεματολογίου της Ένωσης. Για την εσωτερική αγορά, για την αποτελεσματική λειτουργία των κεφαλαιαγορών και για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ένωση, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που να λειτουργεί ορθά. (3) Εκτός από τον κεντρικό ρόλο τους, διασφαλίζοντας ότι οι επενδυτές διαθέτουν τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και την ταμειακή ροή, οι οικονομικές καταστάσεις στηρίζουν μια αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. ( 1 ) ΕΕ C 161 της , σ. 64. ( 2 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου ( 3 ) Απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος υποστήριξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου (ΕΕ L 253 της , σ. 8).

2 L 105/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) Εκτός από το ζωτικό ρόλο τους στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων και των πιστωτών, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν το υπόβαθρο των ρυθμίσεων προληπτικής εποπτείας υπό την έννοια ότι όλες οι μείζονες νομοθετικές πράξεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ). Οι ρυθμιστικές αρχές βασίζονται στη λογιστική ορολογία για να κατανοούν τους κινδύνους που αναλαμβάνει μια εταιρεία και συνεπώς τι απαιτείται από αυτήν. (5) Σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας χρειάζεται μια παγκόσμια λογιστική γλώσσα, λαμβανομένων υπόψη των ποικίλων εν χρήσει λογιστικών παραδόσεων. Η G20 έχει απευθύνει επανειλημμένα έκκληση για παγκόσμια λογιστικά πρότυπα και για σύγκλιση μεταξύ των υφιστάμενων και των μελλοντικών λογιστικών προτύπων. Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), που καταρτίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται από πολλές, όχι όμως και από ορισμένες μείζονος σημασίας, χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να καταρτίζονται με διαφανή και δημοκρατική διαδικασία. Για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης και για να διασφαλιστεί ότι τα παγκόσμια πρότυπα θα είναι υψηλής ποιότητας και συμβατά με την ενωσιακή νομοθεσία, έχει ζωτική σημασία να ληφθούν επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα της Ένωσης στις διαδικασίες καθορισμού διεθνών προτύπων. Στα συμφέροντα αυτά περιλαμβάνεται η τήρηση της αρχής ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να δίδουν την «πραγματική εικόνα», να είναι έγκυρες και κατανοητές, συγκρίσιμες και ουσιαστικές. (6) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ), τα ΔΠΧΑ θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ενωσιακό δίκαιο για να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά της Ένωσης, μόνον εφόσον τα ΔΠΧΑ πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης να αποδίδουν οι οικονομικές καταστάσεις την «πραγματική εικόνα», όπως θεσπίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ). Τα ΔΠΧΑ, επομένως, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και άρα η Ένωση έχει άμεσο συμφέρον να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία μέσω της οποίας καταρτίζονται και εγκρίνονται τα ΔΠΧΑ παράγει πρότυπα εναρμονισμένα προς τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς. (7) Τα ΔΠΧΑ εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και οι σχετικές διερμηνείες από την Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, δύο οργανισμούς του Ιδρύματος ΔΠΧΑ. Είναι, επομένως, σημαντικό να καθιερωθούν οι δέουσες ρυθμίσεις χρηματοδότησης για το Ίδρυμα ΔΠΧΑ. (8) Η ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) ιδρύθηκε το 2001 από ευρωπαϊκές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους εκδότες κινητών αξιών και τους λογιστές που συμμετέχουν στη διαδικασία χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, η EFRAG παρέχει στην Επιτροπή γνωμοδοτήσεις, αποφαινόμενη αν ένα λογιστικό πρότυπο που εκδόθηκε από το ΣΔΛΠ ή μια διερμηνεία που εκδόθηκε από την Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, προς επικύρωση, συμμορφώνονται με τα κριτήρια επικύρωσης που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. (9) Η EFRAG αναλαμβάνει το ρόλο της «ενιαίας ευρωπαϊκής φωνής σε θέματα λογιστικής» στην παγκόσμια σκηνή. Με αυτή την ιδιότητα, η EFRAG συνεισφέρει στοιχεία στη διαδικασία καθορισμού προτύπων του ΣΔΛΠ. Για να επιτελέσει το ρόλο της, η EFRAG θα πρέπει να λαμβάνει γνώση όλων των απόψεων που εκφράζονται στην Ένωση στο πλαίσιο μιας κατάλληλης διαδικασίας, στην οποία οι εθνικοί φορείς καθορισμού προτύπων, οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι, θα έχουν ουσιώδη ρόλο, δεδομένων των σημαντικών διαφορών γνώμης που ήδη υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη μέλη και διάφορους ενδιαφερομένους. Όλες οι συνεργασίες της EFRAG με το ΣΔΛΠ θα πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς και κάθε απόφαση της EFRAG θα πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από εκτεταμένη διαβούλευση με τους εθνικούς οργανισμούς καθορισμού προτύπων. (10) Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της EFRAG να αξιολογεί κατά πόσον τα ΔΠΧΑ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εταιρικού δικαίου και της σχετικής πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, επιβάλλεται να διασφαλίσει η Ένωση τη σταθερή χρηματοδότηση της EFRAG και άρα να συνεισφέρει στη χρηματοδότησή της. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της , σ. 1). ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της , σ. 1). ( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της , σ. 1). ( 4 ) Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της , σ. 19).

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 105/3 (11) Στις 12 Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση του κ. Philippe Maystadt, ειδικού συμβούλου του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες («έκθεση του ειδικού συμβούλου»), στην οποία σκιαγραφούνται ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της EFRAG οι οποίες θα ενίσχυαν τη συμβολή της Ένωσης στην κατάρτιση διεθνών λογιστικών προτύπων. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος χρηματοδότησης που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό («το Πρόγραμμα»), χρειάζεται να αναθεωρηθούν οι ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης του ειδικού συμβούλου και να εφαρμοστούν χωρίς χρονοτριβή οι μεταρρυθμίσεις αυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στη διακυβέρνηση της EFRAG και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο της υλοποίησης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως τις 31 Μαρτίου 2014, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης. (12) Το τεχνικό έργο της EFRAG θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή τεχνικών συμβουλών προς την Επιτροπή σχετικά με την επικύρωση των ΔΠΧΑ, καθώς και σχετικά με την κατάλληλη συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης τέτοιων ΔΠΧΑ, και θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα συμφέροντα της Ένωσης θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη διαδικασία καθορισμού διεθνών προτύπων. Τα συμφέροντα αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την έννοια της «σύνεσης» και τη διατήρηση της απαίτησης για «πραγματική εικόνα», όπως προβλέπει η οδηγία 2013/34/ΕΕ, και να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των προτύπων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην οικονομία. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί το τεχνικό έργο της EFRAG με εκθέσεις συντασσόμενες σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο παρών κανονισμός. (13) Στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου, το PIOB συστάθηκε το 2005 από το Monitoring Group (ομάδα παρακολούθησης), έναν διεθνή οργανισμό αρμόδιο για την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) σε θέματα διακυβέρνησης. Ρόλος του PIOB είναι να επιτηρεί τη διεργασία που οδηγεί στην έγκριση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ), καθώς και άλλες δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος της IFAC. Τα ΔΠΕ μπορούν να εγκρίνονται για εφαρμογή τους στην Ένωση υπό τον όρο, ιδίως, ότι έχουν καταρτιστεί με τη δέουσα διαδικασία, υπό δημόσια εποπτεία και με διαφάνεια, όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 26 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). Στις περί ελέγχων προτάσεις της 30ής Νοεμβρίου 2011 προβλέπεται και η καθιέρωση των ΔΠΕ στην Ένωση. (14) Η εισαγωγή των ΔΠΕ στην Ένωση και ο βασικός ρόλος του PIOB στο να διασφαλίζει ότι πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/43/ΕΚ σημαίνουν ότι η Ένωση έχει άμεσο συμφέρον να διασφαλίσει ότι η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των προτύπων αυτών καταλήγει σε πρότυπα εναρμονισμένα προς το νομικό πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ επίσης αναγνωρίζει ρητά το ρόλο του PIOB. Είναι, επομένως, σημαντικό να διασφαλιστούν κατάλληλες ρυθμίσεις χρηματοδότησης για το PIOB. (15) Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της λογιστικής και της ελεγκτικής, οι οποίοι έχουν αποφασιστική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους στην Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση. Οι προτεινόμενοι δικαιούχοι του προγράμματος, που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ, χρηματοδοτούνται με επιχορηγήσεις λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, γεγονός που τους έχει επιτρέψει να αυξήσουν τη χρηματοοικονομική ανεξαρτησία τους από τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και τη χρηματοδότηση ad hoc, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες και την αξιοπιστία τους. Ωστόσο, η δημόσια χρηματοδότηση καθαυτή δεν πρέπει να θεωρείται ως επιβεβαίωση μιας τέτοιας ανεξαρτησίας από τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, θα πρέπει να απαιτηθεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη συμμετοχή στα συμβούλια, μεταξύ άλλων, του ΣΔΛΠ και της EFRAG, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία διά της οποίας καταρτίζονται και επικυρώνονται τα πρότυπα. Η EFRAG και το ΣΔΛΠ θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης απαιτήσεων γνωστοποίησης ανάλογα με τις λειτουργίες και αρμοδιότητες των διάφορων κατηγοριών προσωπικού που απασχολούν οι εν λόγω οργανισμοί. (16) Η πείρα έχει δείξει ότι η συγχρηματοδότηση από την Ένωση διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν σαφή, σταθερή, διαφοροποιημένη, υγιή και επαρκή χρηματοδότηση, και βοηθά τους δικαιούχους να εκτελούν την αποστολή δημοσίου συμφέροντος που τους έχει ανατεθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο και αποτελεσματικό. Συνεπώς, θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση, μέσω συνεισφοράς της Ένωσης στη λειτουργία καθορισμού διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, και ειδικότερα προς το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, την EFRAG και το PIOB. ( 1 ) Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της , σ. 87).

4 L 105/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (17) Εκτός από την αλλαγή των πηγών χρηματοδότησής τους, το Ίδρυμα ΔΠΧΑ και η EFRAG έχουν πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι μέσω της δομής και των διαδικασιών τους εκτελούν την αποστολή δημοσίου συμφέροντος που τους έχει ανατεθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, αποτελεσματικό, διαφανή και δημοκρατικό. Όσον αφορά το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, το 2009 δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Παρακολούθησης (Monitoring Board), για να διασφαλίζεται δημόσια λογοδοσία και εποπτεία, ενισχύθηκε η αποτελεσματικότητα του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Προτύπων, βελτιώθηκε η διαφάνεια και τυποποιήθηκε ο ρόλος των εκτιμήσεων αντικτύπου ως μέρος της δέουσας διαδικασίας του ΣΔΛΠ. Οι προσπάθειες για τη βελτίωση του τρόπου διακυβέρνησης αυτών των οργάνων θα συνεχιστούν. Το 2013 η Επιτροπή ξεκίνησε αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Το πεδίο της αξιολόγησης καλύπτει ειδικότερα τα κριτήρια για την επικύρωση των ΔΠΧΑ στην Ένωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, και τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που έγιναν από το Ίδρυμα ΔΠΧΑ και το ΣΔΛΠ. Η Επιτροπή σκοπεύει να περατώσει την αξιολόγηση και να γνωστοποιήσει τα πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου Εάν ενδείκνυται, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση της λειτουργίας του εν λόγω κανονισμού. (18) Ο παρών κανονισμός προβλέπει δημοσιονομικό κονδύλιο, για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της Διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ( 1 ), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. (19) Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) και ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής ( 3 ), οι οποίοι προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, εφαρμόζονται, κατά την υλοποίηση του προγράμματος που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της απλότητας και της συνέπειας στην επιλογή των δημοσιονομικών μέσων, του περιορισμού των περιπτώσεων όπου η Επιτροπή διατηρεί την άμεση ευθύνη για την εφαρμογή και τη διαχείρισή τους, καθώς και της απαιτούμενης αναλογικότητας μεταξύ του ύψους των πόρων και του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη χρήση τους. (20) Για να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να δοθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την εκπόνηση των ετησίων προγραμμάτων εργασίας. (21) Το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη διασφάλιση της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών σε ολόκληρη την Ένωση και στην υπογράμμιση των αναγκών της Ένωσης στο πλαίσιο της παγκόσμιας εναρμόνισης των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η διατύπωση ενιαίας ευρωπαϊκής άποψης θα επέτρεπε την προώθηση της διεθνούς αποδοχής των ΔΠΧΑ, της σύγκλισης καθώς και διεθνών προτύπων υψηλής ποιότητας για την ελεγκτική σε όλα τα κράτη μέλη. Το Πρόγραμμα θα συμβάλλει και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ενισχύοντας την ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και κεφαλαίων, καθώς και στην εξωτερική διάσταση της στρατηγικής αυτής. (22) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες ορισμένων οργανισμών οι οποίοι επιδιώκουν στόχο που αποτελεί μέρος της πολιτικής της Ένωσης και που υποστηρίζουν την πολιτική αυτή στον τομέα της κατάρτισης προτύπων, επικύρωσης προτύπων ή εποπτείας των διαδικασιών καθορισμού προτύπων για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς και ελεγκτικής. (23) Προτείνεται χρηματοδότηση από την Ένωση για έναν σαφώς καθορισμένο και περιορισμένο αριθμό των σημαντικότερων οργανισμών στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής. Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να διασφαλίζουν σταθερή, διαφοροποιημένη, υγιή και επαρκή χρηματοδότηση ώστε οι σχετικοί οργανισμοί να είναι σε θέση να εκτελούν τη σχετική με την Ένωση ή το δημόσιο συμφέρον αποστολή τους κατά τρόπο ανεξάρτητο και αποτελεσματικό. Οι εν λόγω οργανισμοί θα πρέπει να γνωστοποιούν την κατανομή των ποσών της χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές. ( 1 ) ΕΕ C 373 της , σ. 1. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1). ( 3 ) Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της , σ. 1).

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 105/5 (24) Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις εν συνεχεία των συστάσεων που περιέχονται στην έκθεση του ειδικού συμβούλου, θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις τον Μάρτιο του 2014 και σε ετήσια βάση από το 2015, το αργότερο έως τον Ιούνιο, σχετικά με την πρόοδο της EFRAG κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της διακυβέρνησής της. Το ΣΔΛΠ έχει δρομολογήσει αναθεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου. Ύστερα από την αναθεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία θα αναφέρονται και θα αιτιολογούνται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που εισήχθησαν στο εννοιολογικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της σύνεσης και της αξιοπιστίας, εξασφαλίζοντας ότι τηρείται η «πραγματική εικόνα» όπως θεσπίζεται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αποδοτική και φειδωλή χρήση του δημόσιου χρήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και των συναφών δαπανών. (25) Το Πρόγραμμα θα πρέπει να αντικαταστήσει το προηγούμενο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης των δικαιούχων. Επομένως, για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να καταργηθεί η απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ. (26) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση ενός προγράμματος της Ένωσης για την περίοδο 2014 έως 2020 για να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες των οργανισμών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναφορά και την ελεγκτική, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου. (27) Κάθε χρηματοδότηση νέων δικαιούχων, ακόμη και αν είναι άμεσοι διάδοχοι ενός από τους δικαιούχους που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να υπόκειται σε έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (28) Είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί η διάρκεια ισχύος του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου ( 1 ). Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Θεσπίζεται πρόγραμμα της Ένωσης (το «Πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες των οργανισμών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναφορά και την ελεγκτική. 2. Το Πρόγραμμα καλύπτει τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν ή συνεισφέρουν στοιχεία για την ανάπτυξη προτύπων, που εφαρμόζουν, αξιολογούν ή παρακολουθούν πρότυπα ή που εποπτεύουν τις διαδικασίες καθορισμού προτύπων προς υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής, οι οποίες υλοποιούνται από το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, την EFRAG ή το PIOB. Άρθρο 2 Στόχος Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέσω υποστήριξης της διαφανούς και ανεξάρτητης ανάπτυξης διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και ελεγκτικής. ( 1 ) Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο (ΕΕ L 347 της , σ. 884).

6 L 105/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 3 Δικαιούχοι του προγράμματος 1. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι εξής: α) στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς: i) η EFRAG για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 ii) το Ίδρυμα ΔΠΧΑ β) στον τομέα της ελεγκτικής: το PIOB. 2. Οι φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής και λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση μέσω του προγράμματος έχουν καθήκον μέριμνας ώστε να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους και τη φειδωλή και αποδοτική χρήση του δημόσιου χρήματος, ανεξάρτητα από τις ποικίλες χρηματοδοτικές εισροές που ενδέχεται να λαμβάνουν. Άρθρο 4 Παροχή των επιχορηγήσεων Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται σε ετήσια βάση υπό μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας. Άρθρο 5 Διαφάνεια Κάθε δικαιούχος χρηματοδότησης που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος τονίζει σε εμφανή θέση, όπως σε ιστότοπο, δημοσίευση ή ετήσια έκθεση, το γεγονός ότι έχει λάβει χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και την κατανομή της χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές. Άρθρο 6 Δημοσιονομικές διατάξεις 1. Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε EUR σε τρέχουσες τιμές. 2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 3. Η ενδεικτική κατανομή του χρηματοδοτικού κονδυλίου που ορίζεται στην παράγραφο 1 για τους τρεις δικαιούχους είναι η εξής: α) EFRAG: EUR β) Ίδρυμα ΔΠΧΑ: EUR γ) PIOB: EUR. Άρθρο 7 Εφαρμογή του προγράμματος Η Επιτροπή θέτει το Πρόγραμμα σε εφαρμογή εγκρίνοντας ετήσια προγράμματα εργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Κάθε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας υλοποιεί το στόχο του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας τα ακόλουθα: α) τα αναμενόμενα αποτελέσματα β) κατανομή του προϋπολογισμού ανά δικαιούχο, σύμφωνα με τα ενδεικτικά ποσά που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 105/7 Για τη διασφάλιση της διαφάνειας κάθε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας παραπέμπει στο στόχο του άρθρου 2, στη μέθοδο εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 4 και στα πορίσματα των εκθέσεων. Η Επιτροπή εγκρίνει τα ετήσια προγράμματα εργασίας διά εκτελεστικών πράξεων. Άρθρο 8 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. 2. Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει πόρους της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου ( 1 ), με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, δωροδοκίας ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή με σύμβαση που αφορά χρηματοδότηση από μέρους της Ένωσης. Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, στις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, στις συμφωνίες επιχορήγησης, και στις αποφάσεις επιχορήγησης και στις συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις. Άρθρο 9 Αξιολόγηση 1. Έως την 31η Μαρτίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει μια πρώτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης στον τομέα της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όσον αφορά την EFRAG, στην οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις εν συνεχεία των συστάσεων της έκθεσης του ειδικού συμβούλου, και τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η EFRAG για την εφαρμογή των εν λόγω μεταρρυθμίσεων. 2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως προτάσεων για τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του, καθώς και σχετικά με ρυθμίσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση όλων των σχετικών ιδρυμάτων. 3. Από το 2015, η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, όσον αφορά την ανάπτυξη των ΔΠΧΑ, του PIOB και της EFRAG. 4. Όσον αφορά το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, η έκθεση της παραγράφου 3 καλύπτει τις δραστηριότητές του και ειδικότερα τις γενικές αρχές βάσει των οποίων έχουν καταρτιστεί τα νέα πρότυπα. Η έκθεση καλύπτει επίσης κατά πόσον τα ΔΠΧΑ λαμβάνουν δεόντως υπόψη διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα, αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνέπειες των οικονομικών συναλλαγών, δεν είναι υπέρ το δέον πολύπλοκα και αποφεύγουν μια τεχνητή μεροληψία υπέρ της βραχυπρόθεσμης προοπτικής και της μεταβλητότητας. Ύστερα από την έκδοση του αναθεωρημένου Εννοιολογικού Πλαισίου, η έκθεση της Επιτροπής εξετάζει κάθε τροποποίηση του εννοιολογικού πλαισίου με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της σύνεσης και της αξιοπιστίας. ( 1 ) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της , σ. 2).

8 L 105/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όσον αφορά το PIOB ή τον διάδοχό του, η έκθεση της παραγράφου 3 καλύπτει τις εξελίξεις που σημειώνονται στη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης. Αν η χρηματοδότηση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών σε ένα δεδομένο έτος υπερβεί τα δύο τρίτα της συνολικής ετήσιας χρηματοδότησης του PIOB, η Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό της ετήσιας συνεισφοράς της για το έτος αυτό σε EUR κατ ανώτατο όριο. 6. Όσον αφορά την EFRAG, η έκθεση της παραγράφου 3 καλύπτει τα εξής: α) κατά πόσον η EFRAG στο πλαίσιο των τεχνικών εργασιών της για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα λαμβάνει δεόντως υπόψη την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, και ειδικότερα κατά πόσον αξιολογεί αν τα νέα ή τροποποιημένα ΔΠΧΑ ανταποκρίνονται στην αρχή της «πραγματικής εικόνας» και προωθούν το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον β) κατά πόσον η EFRAG στο πλαίσιο των τεχνικών εργασιών της για τα ΔΠΧΑ αξιολογεί επαρκώς αν τα προτεινόμενα, νέα ή τροποποιημένα διεθνή λογιστικά πρότυπα που καταρτίζονται από το ΣΔΛΠ βασίζονται σε εμπειρικά στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία λογιστικών και οικονομικών μοντέλων και απόψεων στην Ένωση και γ) την πρόοδο που συντελείται από την EFRAG ως προς την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη διακυβέρνησή της, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων ύστερα από τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση του ειδικού συμβούλου. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της EFRAG μετά τις 31 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση της παραγράφου 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους. 8. Το αργότερο δώδεκα μήνες πριν από τη λήξη του προγράμματος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την επίτευξη του στόχου του προγράμματος. Στην έκθεση αυτή αξιολογείται τουλάχιστον η γενική συνάφεια και η συνοχή του προγράμματος, η αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής του, καθώς και η συνολική και επιμέρους αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας των δικαιούχων, με γνώμονα την επίτευξη του στόχου που καθορίζεται στο άρθρο Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προς ενημέρωση. Άρθρο 10 Κατάργηση Η απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 3 Απριλίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος M. SCHULZ Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ

A8-0291/2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0291/2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 20.4.2017 A8-0291/2 Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση A8-0291/2016 Theodor Dumitru Stolojan Πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0110 (COD) 8529/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 2016/0182 (COD) PE-CONS 16/17 EF 45 ECOFIN 198 CONSOM 78 CODEC 377

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 2016/0182 (COD) PE-CONS 16/17 EF 45 ECOFIN 198 CONSOM 78 CODEC 377 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 2016/0182 (COD) PE-CONS 16/17 EF 45 ECOFIN 198 CONSOM 78 CODEC 377 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 27.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0182 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Απριλίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ ΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τ ΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ ΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2009/716/ΕΚ Τ ΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ ΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 Θέσπιση κοινοτικού προγράμματος υποστήριξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 370/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Απριλίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 COM(2012) 782 final 2012/0364 (COD) C7-0417/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προγράμματος της Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 23.4.2012 2011/0459(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ:

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2039(DEC) 5.2.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 203/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

L 84/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 250/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού s ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 2013/0237(NLE) 29.11.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Σχέδιο γνωµοδότησης Antonio Cancian (PE522.993v01-00) του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2017 L 148/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/980 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2019 COM(2019) 98 final 2019/0048 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών

Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών 8.2.2019 A8-0360/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Eva Maydell A8-0360/2018 Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

6977/16 ROD/ech,alf DGC 2C

6977/16 ROD/ech,alf DGC 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0069(NLE) 6977/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: COHAFA 15 PROCIV 15 ASIM 35 JAI 201 FIN 165 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 21.4.2009 COM(2009) 195 τελικό 2009/0058 (COD) C7-0042/09 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 28.3.2019 A8-0010/2019/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2012 (11.06) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 10434/12 ΑDD 4

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2012 (11.06) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 10434/12 ΑDD 4 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2012 (11.06) (OR. en) Διοργανικοί Φάκελοι: 2011/0404(COD) 2011/0405(COD) 2011/0406(COD) 2011/0410(CNS) 2011/0411(COD) 2011/0412(COD) 2011/0413(COD)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2016 COM(2016) 202 final 2016/0110 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2019 COM(2019) 103 final 2019/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(209)0288 Απαλλαγή 207: Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 209 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 COM(2019) 114 final 2019/0063 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διευρυμένη επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 12041/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 29.1.2015 2014/2081(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2019/2036(BUD) 19.7.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4434 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2018 C(2018) 2857 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.5.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 04-09 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA(04)0043 Απαλλαγή 0: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0084 (COD) 5161/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 3 ECOFIN 22 CODEC 30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 C(2017) 5518 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.8.2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.3.2018 L 81/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/480 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178/4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1242 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.2.2017 COM(2017) 101 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2115(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2115(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 28.1.2015 2014/2115(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου ) (OR. en) 5753/13 ADD 1 FIN 45 PE-L 5

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου ) (OR. en) 5753/13 ADD 1 FIN 45 PE-L 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, Φεβρουαρίου 203 07.02) (OR. en) 5753/3 ADD FIN 45 PE-L 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: επιτροπής προϋπολογισμού προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 18.1.2010 2009/0059(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της PE-CONS αριθ./yy - 2012/0343(COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών πράξεων στον τομέα των αγροτικών και αλιευτικών στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0174/124. Τροπολογία. David McAllister εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0174/124. Τροπολογία. David McAllister εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 21.3.2019 A8-0174/124 Τροπολογία 124 David McAllister εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Έκθεση José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (COM(2018)0465

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2018) 398 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, Φεβρουαρίου 203 (OR. en) 5752//3 REV FIN 44 PE-L 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Επιτροπής Προϋπολογισμού την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2074(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/2074(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2018/2074(BUD) 13.6.2018 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/83 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0008/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0008/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0008/2017 26.1.2017 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα