ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ"

Transcript

1 ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΡΑΚΘ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΑΓΩΓΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ (Ιςχφει για τουσ ειςαχκζντεσ μζχρι και το ακ. ζτοσ ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2019

2 30 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΩΝ/ΟΤΑ ΩΡΕ 1Τ1 1Τ2 2Τ2 1Τ5 1Τ3 Ειςαγωγι ςτθν Παιδαγωγικι Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογία Κοινωνιολογία Άλγεβρα Αναπτυξιακι Ψυχολογία Δζςποινα ακκά Μαρία Βεργζτθ Αχιλλζασ Δραμαλίδθσ (ΣΕΕΠΗ) Νικόλαοσ Μακρισ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ (Επιλζγεται ζνα) 1Ε11 Γαλλικά Ξζνθ Γλϊςςα I Αικατερίνθ Μαυρομαρά 3 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ *(Επιλζγεται ζνα) 1Ε1 Φυςικι Αγωγι Γεϊργιοσ Σεκτονίδθσ (ΣΕΦΑΑ) 2Ε16 Πρϊτεσ Βοικειεσ Γεϊργιοσ Σεκτονίδθσ (ΣΕΦΑΑ) 1Ε2 Εικαςτικά Ι Μαριάννα Παυλίδου Άλλαξε ο τίτλοσ ςε «Εικαςτικι Αγωγι Ι» 1Ε4 Θεωρία, Ιςτορία και Διδακτικι τθσ Μουςικισ Ι Ευαγγελία Κοψαλίδου 1Ε14 Θεατρικι εμψφχωςθ, προςωπικι ανάπτυξθ και ενδυνάμωςθ τθσ ομάδασ ίμοσ Παπαδόπουλοσ Επίκουροσ Δεν προςφζρεται το 1Ε13 Χριςθ Θ/Τ και εφαρμογζσ Αμαλία Ναλμπάντθ Μζλοσ ΕΣΕΠ Δεν προςφζρεταιτο *Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ φοιτθτϊν/ριϊν ανά μάκθμα επιλογισ, ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ, είναι 60. Ο αρικμόσ αυτόσ μπορεί να διαφοροποιείται από μάκθμα ςε μάκθμα, ανάλογα με τον τφπο του θμείωςθ: Φοιτθτζσ που ζχουν επιλζξει το μάκθμα «Πρϊτεσ Βοικειεσ» ι «Φυςικι Αγωγι» ςτο Αϋ εξάμθνο δεν μποροφν να δθλϊςουν το ίδιο μάκθμα ςτο Βϋ εξάμθνο. Πρόγραμμα πουδϊν Π.Σ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ακαδθμ. ζτουσ /

3 Σ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΩΝ/ΟΤΑ ΩΡΕ 2Τ1 Γνωςτικι ψυχολογία Νικόλαοσ Μακρισ 2Τ3 2Τ4 2Τ5 Ειςαγωγι ςτθ Γλωςςολογία Γεωμετρία Αρχζσ Χθμείασ Αγγελικι Ευκυμίου Αχιλλζασ Δραμαλίδθσ (ΣΕΕΠΗ) Γεϊργιοσ Παπαγεωργίου ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ (Επιλζγεται ζνα) Άλλαξε ο τίτλοσ ςε «Ζννοιεσ Χθμείασ ςτθν Εκπαίδευςθ» 2Ε6 Γαλλικά Ξζνθ Γλϊςςα ΙI Αικατερίνθ Μαυρομαρά 3 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ * (Επιλζγεται ζνα) 2Ε16 2Ε19 2Ε2 2Ε4 2Ε12 2Ε17 2E21 2Ε22 2Ε15 3Τ5 Φυςικι Αγωγι Πρϊτεσ Βοικειεσ Εικαςτικά ΙΙ Θεωρία, Ιςτορία και Διδακτικι τθσ Μουςικισ ΙΙ Αναλυτικά προγράμματα Θ επικοινωνία ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία Σο ςχολικό βιβλίο ςτθν εκπαίδευςθ φγχρονθ επιςτθμονικι τεχνογραφία Ελλθνικι γλϊςςα: ςυγχρονικι και διαχρονικι ανάλυςθ Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Γεϊργιοσ Σεκτονίδθσ (ΣΕΦΑΑ) Γεϊργιοσ Σεκτονίδθσ (ΣΕΦΑΑ) Μαριάννα Παυλίδου Ευαγγελία Κοψαλίδου Αρχοντία Φουτςιτηι Ακανάςιοσ Καραφφλλθσ Μαρία Βεργζτθ Διδάςκων /ουςα με ςφμβαςθ ΕΠΑ Γεράςιμοσ Κζκκερθσ Άλλαξε ο τίτλοσ ςε «Εικαςτικι Αγωγι ΙΙ» Σο προςφζρεταιςτο Δ εξάμθνο Σο προςφζρεταιςτο Σ εξάμθνο Δεν προςφζρεται το Δεν προςφζρεταιτο Δεν προςφζρεται το Δεν προςφζρεται το ίμοσ Παπαδόπουλοσ Δεν προςφζρεταιτο 6Ε10 Θζατρο για παιδιά και νζουσ Επίκουροσ Σμιματοσ, είναι 60. Ο αρικμόσ αυτόσ μπορεί να διαφοροποιείται από μάκθμα ςε μάκθμα, ανάλογα με τον τφπο του θμείωςθ: Φοιτθτζσ που ζχουν επιλζξει το μάκθμα «Πρϊτεσ Βοικειεσ» ι «Φυςικι Αγωγι» ςτο Αϋ εξάμθνο δεν μποροφν να δθλϊςουν το ίδιο μάκθμα ςτο Βϋ εξάμθνο. Πρόγραμμα πουδϊν Π.Σ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ακαδθμ. ζτουσ /

4 2 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΩΝ/ΟΤΑ ΩΡΕ 3Τ1 3Τ2 3Τ3 Εκπαιδευτικι Ψυχολογία Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ Ειςαγωγι ςτθν Παιδικι Λογοτεχνία Κωνςταντίνοσ Κόκκινοσ Μαρία Βεργζτθ Αναςταςία Οικονομίδου Αναπλθρϊτρια (ΣΕΕΠΗ) 3Τ4 Αρχζσ Φυςικισ Νικόλαοσ ΖαρκάδθσΔιδάςκων με ςφμβαςθ (ΕΠΑ) 2Ε16 Διδαςκαλία με Νζεσ Σεχνολογίεσ Γεράςιμοσ Κζκκερθσ Mζλοσ ΕΔΙΠ (Εργαςτιριο) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ (Επιλζγεται ζνα) 3Ε23 Αγγλικά για Ειδικοφσ κοποφσ Ι Μαρία Αμμάρι 3 2,5 3Ε24 Γαλλικά για Ειδικοφσ κοποφσ Ι Αικατερίνθ Μαυρομαρά 3 2,5 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ * (Επιλζγεται ζνα) 3Ε3 Ζλλθνεσ Παιδαγωγοί: θ Ηωι και το Ζργο τουσ Ακανάςιοσ Καραφφλλθσ 3Ε12 Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν Γεϊργιοσ Παπαγεωργίου 3Ε5 Μζςα Διδαςκαλίασ Μαρίνα Κουγιουροφκθ 3Ε6 Ανάλυςθ Διδαςκαλίασ Αρχοντία Φουτςιτηι 3Ε26 Μάκθςθ και Διδαςκαλία Γεωμετρικϊν Εννοιϊν με Ψθφιακζσ Σεχνολογίεσ 1Ε5 Οργάνωςθ Μουςικϊν υνόλων Ευαγγελία Κοψαλίδου Πρόγραμμα πουδϊν Π.Σ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ακαδθμ. ζτουσ /

5 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΩΝ/ΟΤΑ 4Τ2 4Τ4 4Τ5 4Τ1 4Τ3 Κοινωνικι Ψυχολογία Ι Δόμθςθ του Κοινωνικοφ Κόςμου Ειςαγωγι ςτθ Βιολογία Μζκοδοι Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ Διδακτικι Μεκοδολογία Ι Μικροδιδαςκαλίεσ ** Ειςαγωγι ςτθ Νεότερθ Ελλθνικι Λογοτεχνία Δζςποινα ακκά Θεόδωροσ Κεβρεκίδθσ Χαράλαμποσ ακονίδθσ (Εργαςτιριο) Μαρίνα Κουγιουροφκθ Άννα άγγου Διδάςκουςα με ςφμβαςθ (ΕΠΑ) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ (Επιλζγεται ζνα) ΩΡΕ 4Ε25 4Ε26 Αγγλικά για ειδικοφσ κοποφσ II Γαλλικά για Ειδικοφσ κοποφσ II Μαρία Αμμάρι Αικατερίνθ Μαυρομαρά 3 2,5 3 2,5 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ * (Επιλζγεται ζνα) 4Ε3 4Ε7 4Ε10 4Ε8 4Ε22 4Ε12 4E23 2Ε12 3E1 3Ε15 Ζρευνα και Εφαρμογζσ τθσ Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ ςτθν Σάξθ Εκπαιδευτικό Λογιςμικό Ιςτορία τθσ Παιδικισ Θλικίασ Ειςαγωγι ςτθ τατιςτικι Πολυπολιτιςμικότθτα, Σαυτότθτεσ και Εκπαίδευςθ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ Βιολογίασ Διδαςκαλία Δεφτερθσ/Ξζνθσ Γλϊςςασ Αναλυτικά Προγράμματα Διαπολιτιςμικι Αγωγι Ειςαγωγι ςτθ Μουςειοπαιδαγωγικι Κωνςταντίνοσ Κόκκινοσ Γεράςιμοσ Κζκκερθσ Βαςιλικι Θεοδϊρου Άγγελοσ Μάρκοσ Αναπλθρωτισ Γεϊργιοσ Μαυρομμάτθσ Επίκουροσ (ΣΕΕΠΗ) Θεοδϊρα Μπουμπόναρθ Ιωάννθσ Γαλαντόμοσ Επίκουροσ Βαςιλικι Παπαντι Διδάςκουςα με ςφμβαςθ (ΕΠΑ) Αναςταςία Φιλιππουπολίτθ (ΣΕΕΠΗ) ** Θ παρακολοφκθςθ του μακιματοσ αυτοφ αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα του Θϋ εξαμινου «Πρακτικι Άςκθςθ ΙΙ». Πρόγραμμα πουδϊν Π.Σ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ακαδθμ. ζτουσ /

6 1 Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΩΝ/ΟΤΑ ΩΡΕ 5Τ1 5Τ4 5Τ5 5Τ6 Διδακτικι Μεκοδολογία ΙΙ Μζκοδοσ Project Διδακτικι τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ** Διδακτικι των Μακθματικϊν** Δυςκολίεσ Μάκθςθσ και Προςαρμογισ ςτθν Εκπαίδευςθ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ *(Επιλζγονται δφο) 4Ε6 5Ε5 5Ε6 7ΕΑ4 5Ε8 5Ε15 6Ε7 5Ε12 4Ε21 5Ε17 5Ε18 5Ε19 2E11 Ειδικά Θζματα Κοςμογραφίασ και θ Διδακτικι τουσ Διδακτικι τθσ Γεωγραφίασ Θζματα Βιολογίασ Λεξιλόγιο: Περιγραφι και Διδαςκαλία Νεότερθ και φγχρονθ Ευρωπαϊκι Ιςτορία Πολυμζςα ςτθν Εκπαίδευςθ και τα Μουςεία ΕκνοπολιτιςμικζσΟμάδεσ, Διομαδικζσ χζςεισ και Επικοινωνία Διαχείριςθ τθσ Πολιτιςμικισ Ετερότθτασ ςτθ χολικι Σάξθ Εφαρμοςμζνθ Μουςειοπαιδαγωγικι Εκπαιδευτικά Εργαλεία: Εικόνεσ, κίτςα, Χάρτεσ Παιδικι/Νεανικι Λογοτεχνία και Πολυγραμματιςμοί ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Παιδαγωγικι τθσ Ζνταξθσ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ και Διδακτικι Μαρίνα Κουγιουροφκθ Ιωάννθσ Γαλαντόμοσ Επίκουροσ (ςεμινάριο) Χαράλαμποσ ακονίδθσ (Εργαςτιριο) Κωνςταντίνοσ Κόκκινοσ Αγγελικι Ρόκκα Αγγελικι Ρόκκα Θεόδωροσ Κεβρεκίδθσ Αγγελικι Ευκυμίου Βαςιλικι Θεοδϊρου Γεράςιμοσ Κζκκερθσ Δζςποινα ακκά Γεϊργιοσ Μαυρομμάτθσ Επίκουροσ (ΣΕΕΠΗ) Αναςταςία Φιλιππουπολίτθ (ΣΕΕΠΗ) Αρχοντία Φουτςιτηι Mζλοσ ΕΔΙΠ Mζλοσ ΕΔΙΠ Ακανάςιοσ Κουτςοκλζνθσ Επίκουροσ Βαςιλικι Παπαντι Διδάςκουςα με ςφμβαςθ (ΕΠΑ) ** Θ παρακολοφκθςθ του μακιματοσ αυτοφ αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα του Θϋ εξαμινου «Πρακτικι Άςκθςθ ΙΙ». Πρόγραμμα πουδϊν Π.Σ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ακαδθμ. ζτουσ /

7 Σύ2 Σ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΩΝ/ΟΤΑ ΩΡΕ 6Τ1 6Τ3 6Τ4 6Τ5 7Τ1 Ιςτορία τθσ Παιδαγωγικισ Θεωρία και Πράξθ τθσ Διδαςκαλίασ φγχρονθ Ελλθνικι Ιςτορία τοιχεία Γεωγραφίασ Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ * (Επιλζγεται ζνα) Ακανάςιοσ Καραφφλλθσ Μαρίνα Κουγιουροφκθ Βαςιλικι Θεοδϊρου Αγγελικι Ρόκκα Αλζξανδροσ Θεοδωρίδθσ Αναπλθρωτισ (ΣΕΕΠΗ) 6Ε31 Αρικμθτικόσ και Γεωμετρικόσ Λογιςμόσ ςτο Δθμοτικό χολείο Χαράλαμποσ ακονίδθσ 6Ε3 Διαχείριςθ Δυςλειτουργικϊν Μορφϊν υμπεριφοράσ ςτο χολείο Κωνςταντίνοσ Κόκκινοσ 6Ε5 Ειδικά Θζματα Νεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ Ακανάςιοσ Καραφφλλθσ 6Ε17 6Ε16 8Ε12 Οικολογία τοιχεία Γεωλογίασ και θ Διδακτικι τουσ Προγραμματιςμόσ ςε Περιβάλλον Scratch και Εκπαιδευτικζσ Εφαρμογζσ Θεόδωροσ Κεβρεκίδθσ Αγγελικι Ρόκκα 7ΕΑ4 Λεξιλόγιο: Περιγραφι και Διδαςκαλία Αγγελικι Ευκυμίου 2Ε23 6E23 Ειςαγωγι ςτθν Ειδικι Αγωγι φγχρονεσ Προςεγγίςεισ τθσ Λογοτεχνίασ Ακανάςιοσ Κουτςοκλζνθσ Επίκουροσ Άννα άγγου Διδάςκουςα με ςφμβαςθ (ΕΠΑ) 2Ε17 Θ Επικοινωνία ςτθν Εκπαιδευτικι Διαδικαςία Αρχοντία Φουτςιτηι Πρόγραμμα πουδϊν Π.Σ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ακαδθμ. ζτουσ /

8 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΩΝ/ΟΤΑ ΩΡΕ 6Τ2 7Τ2 7Τ4 7Τ5 7Τ6 Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ Περιβαλλοντικι Αγωγι Ποςοτικι και Ποιοτικι Ανάλυςθ Ερευνθτικϊν Δεδομζνων Πρακτικι Άςκθςθ Ι ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ * (Επιλζγεται ζνα) 7ΕΒ4 7ΕΓ4 7ΕΒ1 7ΕΓ2 7ΕΓ3 4Ε15 7Ε2 7Ε4 1Ε15 7ΕΓ1 7Ε1 Αποτελεςματικι χολικι Μονάδα Χθμεία Περιβάλλοντοσ Εφαρμογζσ Γνωςτικισ Ψυχολογίασ ςτθν Εκπαίδευςθ Γεωγραφία ςτισ Πρϊτεσ Σάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου Θζματα Οικολογίασ Εκπαιδευτικζσ Εφαρμογζσ φγχρονεσ Προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ Ιςτορίασ Ζννοιεσ Βιολογίασ ςτο Δθμοτικό χολείο Θλεκτρονικι Μάκθςθ (Ε-learning) Επίλυςθ Προβλιματοσ ςτα Μακθματικά του Δθμοτικοφ χολείου Κοινωνικζσ και Πολιτιςμικζσ Διαςτάςεισ τθσ Μακθματικισ Εκπαίδευςθσ Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ Επίκουρθ Ακανάςιοσ Καραφφλλθσ Ακανάςιοσ Μόγιασ Επίκουροσ Άγγελοσ Μάρκοσ Αναπλθρωτισ Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Επίκουροσ Γιϊργοσ Παπαγεωργίου Νίκοσ Μακρισ Αγγελικι Ρόκκα Θεόδωροσ Κεβρεκίδθσ Θεοδϊρα Μπουμπόναρθ (Εργαςτιριο) Βαςιλικι Θεοδϊρου (ςεμινάριο) Θεοδϊρα Μπουμπόναρθ Χαράλαμποσ ακονίδθσ Ιωάννθσ Γαλαντόμοσ Επίκουροσ 7Ε5 φγχρονθ Ζρευνα ςτθν Παιδαγωγικι τθσ Ζνταξθσ Ακανάςιοσ Κουτςοκλζνθσ Επίκουροσ Πρόγραμμα πουδϊν Π.Σ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ακαδθμ. ζτουσ /

9 Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΩΝ/ΟΤΑ ΩΡΕ 8Τ2 Πρακτικι άςκθςθ ΙΙ Εργαςτιρια: - Διδακτικισ τθσ Γλϊςςασ καιτθσ Λογοτεχνίασ - Διδακτικισ των Μακθματικϊν - Διδακτικισ των Φυςικϊν - Διδακτικισ τθσ Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Επίκουροσ & Θεοδϊρα ΜπουμπόναρθMζλθ ΕΔΙΠ, Γεϊργιοσ Παπαγεωργίου Ακανάςιοσ Μόγιασ Επίκουροσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ (Επιλζγονται τρία. τθν περίπτωςθ που εκπονείται πτυχιακι εργαςία, επιλζγεται ζνα) 15 3Ε4 6Ε26 8Ε7 4Ε4 7ΕΒ2 8Ε6 7ΕΑ3 6Ε30 8Ε10 8Ε2 8Ε11 8Ε3 8Ε13 8Τ1 Εκπαίδευςθ Ενθλίκων Εκπαίδευςθ και Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Εφαρμογζσ ςτθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ Ψυχολογία Κινιτρων Εφαρμογζσ ςτθν εκπαίδευςθ Εφαρμογζσ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία: φφλο και Εκπαίδευςθ Κοινωνιολογία του Πολιτιςμοφ φγχρονθ Ελλθνικι Κοινωνία Πολυμεταβλθτι Ανάλυςθ Δεδομζνων φγχρονεσ Προςεγγίςεισ ςτθν Παιδικι Λογοτεχνία και Εκπαιδευτικι Πράξθ Μζτρθςθ ςτθν Εκπαίδευςθ Αξιολόγθςθ και Μακθματικι Εκπαίδευςθ: φγχρονεσ Προςεγγίςεισ και Αξιοποίθςθ ςτθν Σάξθ Θζματα Διγλωςςίασ Πολυγλωςςίασ Ενταξιακζσ χολικζσ Πρακτικζσ Πτυχιακι Εργαςία (προαιρετικι) Μαρίνα Κουγιουροφκθ Ακανάςιοσ Μόγιασ Επίκουροσ Νικόλαοσ Μακρισ Δζςποινα ακκά Μαρία Βεργζτθ Μαρία Βεργζτθ Άγγελοσ Μάρκοσ Αναπλθρωτισ Άγγελοσ Μάρκοσ Αναπλθρωτισ Ιωάννθσ Γαλαντόμοσ Επίκουροσ Ακανάςιοσ Κουτςοκλζνθσ Επίκουροσ Επιβλζπων/ουςα 10 Ιςοδυναμεί με 2 μακιματα από τα 3 που οφείλει να επιλζξει ςυνολικά ο φοιτθτισ ςτο Θϋ εξάμθνο. Πρόγραμμα πουδϊν Π.Σ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ακαδθμ. ζτουσ /

10 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ το πλαίςιο του Προγράμματοσ πουδϊν προςφζρονται διάφορα ςεμινάρια, θ ςυμμετοχι ςτα οποία είναι εκελοντικι. Σο περιεχόμενο, θ οργάνωςθ και οι όροι και οι προχποκζςεισ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των εν λόγω ςεμιναρίων ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ. Θ επιτυχισ ςυμμετοχι ςτα ςεμινάριααποτελεί αναγκαία και ικανι ςυνκικθ για να λάβουν οι ςυμμετζχοντεσ ςχετικι βεβαίωςθ/πιςτοποίθςθ και να καταχωρθκεί θ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι τουσ δραςτθριότθτα ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ. Σα προςφερόμενα ςεμινάρια κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ αναφζρονται παρακάτω. ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙΣΛΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟ/Η ΕΞΑΜΗΝΟ STE(A)M ςτθν Εκπαίδευςθ Χριςθ και εφαρμογζσ του διαδραςτικοφ πίνακα ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων Μελζτθ Περιβάλλοντοσ και Γεωγραφία του Δθμοτικοφ ςχολείου. Ενιςχυτικι διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ Academicwritingskills: εμινάρια υποςτιριξθσ τθσ ςυγγραφισ επιςτθμονικισ εργαςίασ Αρχοντία Φουτςιτηι, Άννα Κλϊκου, Θεοδϊρα Μπουμπόναρθ, Αρχοντία Φουτςιτηι, οφία Χατηθλεοντιάδου Μζλθ ΕΔΙΠ Σϋ, Θϋ Δ, Σϋ Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ, Σϋ, Θϋ Αφορά απόφοιτουσ ΕΠΑΘ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΤ ΠΛΑΙΙΩΝΟΤΝ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΙΣΛΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ/ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟ/Η ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαςτιριο εξοικείωςθσ με περιβάλλοντα θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν-εφαρμογζσ γραφείου Ενιςχυτικι διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Αφορά απόφοιτουσ ΕΠΑΘ) Διδακτικι τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ Σο ςεμινάριο πλαιςιϊνει το ομότιτλο μάκθμα με διδάςκοντα τον Επίκουρο Κακθγθτι Ιωάννθ Γαλαντόμο. φγχρονεσ Προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ Ιςτορίασ. Σο ςεμινάριο πλαιςιϊνει το ομότιτλο μάκθμα με διδάςκουςα τθν Βαςιλικι Θεοδϊρου. Μζκοδοι Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ Σο εργαςτιριο πλαιςιϊνει το ομότιτλο μάκθμα με διδάςκοντα τον Κακθγθτι Χαράλαμπο ακονίδθ Διδακτικι Μακθματικϊν Σο εργαςτιριο πλαιςιϊνει το ομότιτλο μάκθμα με διδάςκοντα τον Κακθγθτι Χαράλαμπο ακονίδθ Αμαλία Ναλμπάντθ Ε.ΣΕ.Π. Μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. Μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. Μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. Μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. Μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. Βϋ Αϋ, Βϋ Εϋ Ηϋ Δ Ε Πρόγραμμα πουδϊν Π.Σ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ακαδθμ. ζτουσ /

11 ΗΜΕΙΩΕΙ - ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΙΑ 1.ε κάκε μάκθμα του προγράμματοσ ςπουδϊν, υποχρεωτικό ι κατ επιλογιν υποχρεωτικό αντιςτοιχοφν πζντε (5) πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS. τα μακιματα ελεφκερθσ επιλογισ και τα μακιματα των Ξζνων γλωςςϊν του Α και Β εξαμινου αντιςτοιχοφν δυόμιςι (2,5) πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS. 2. Οι όροιεργαςτήριο, Φροντιςτήριο και εμινάριο χρθςιμοποιοφνται ςτο Πρόγραμμα πουδϊν με το ακόλουκο, γενικά αποδεκτό κατά προςζγγιςθ νόθμα αντιςτοίχωσ: Εργαστήριο: ειρά μακθμάτων όπου ομάδεσ εφαρμόηουν μεκόδουσ ανάλυςθσ προβλθμάτων, δθμιουργικισ επίλυςθσ προβλθμάτων ι λιψθσ αποφάςεων, προκειμζνου να επιτευχκεί (ςυνεργατικά) ζνα αποτζλεςμα με ςτόχο τθν ανάπτυξθ γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων, κατά κανόνα μζςα από διαδικαςίεσ μακθτείασ (apprenticeship/ learning-by-doing) Σεμινάριο: ειρά διαλζξεων για τθ διεξοδικι και αναλυτικι παρουςίαςθ κάποιων κεματικϊν/γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςτο πλαίςιο των οποίων υποβάλλονται ερωτιςεισ και ςυηθτοφνται ηθτιματα που ςυχνά ςυνδζονται με κείμενα και γενικότερα πθγζσ που προτείνονται προσ μελζτθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκ των προτζρων. Φροντιστήριο: ειρά μακθμάτων με ςτόχο τθν άςκθςθ/εξάςκθςθ των εμπλεκομζνων ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο/ κζμα με τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ. 3. Θ παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον 4 από τα ακόλουκα μακιματακαι θ επιτυχισ εξζταςθ ςε αυτάαποτελοφν προχπόκεςθ για τθν απόκτθςθ Πιςτοποιητικοφ Πληροφορικήσ ή γνώςησ χειριςμοφ Η/Τ, ςφμφωνα με το ΦΕΚ Β' αρ.63/ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΩΝ/ΟΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Χριςθ Θ/Τ και Εφαρμογζσ Διδαςκαλία με Νζεσ Σεχνολογίεσ Μάκθςθ και Διδαςκαλία Γεωμετρικϊν Εννοιϊν με Ψθφιακζσ Σεχνολογίεσ Εκπαιδευτικό Λογιςμικό Πολυμεταβλθτι Ανάλυςθ Δεομζνων Θλεκτρονικι μάκθςθ (e-learning) Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Προγραμματιςμοφ και Εφαρμογζσ Ειδικά Κεφάλαια Μάκθςθσ και Διδαςκαλίασ με Ψθφιακζσ Σεχνολογίεσ Αμαλία Ναλμπάντθ Μζλοσ ΕΣΕΠ Διδάςκων με ςφμβαςθ ΕΠΑ ι Π.Δ. 407/80 ι από άλλο Σμιμα Διδάςκων με ςφμβαςθ ΕΠΑ ι Π.Δ. 407/80 ι Άγγελοσ Μάρκοσ Αναπλθρωτισ, Διδάςκων με ςφμβαςθ ΕΠΑ ι Π.Δ407/80 ι μζλοσ ΕΔΙΠ Γ Γ Γ Δ Η Z Σ Θ Πρόγραμμα πουδϊν Π.Σ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ακαδθμ. ζτουσ /

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΑΣΚΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΚΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2008-2009 ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ/ΣΡΟΠΟΠΟΚΗΗ Π ΚΟΡΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιεωρία Εργαςτήριο ΕCTS 1 Ιςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Σζχνθσ Ι 2 τοιχεία οπτικισ- κεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΕΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η Υςτερα από ομόφωνθ απόφαςθ τθσ αρικμ. 14/3.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α εξάμηνο Γενική Κατεφθυνςη Μάθημα Διδάςκων Ημζρα / Ώρα / Αίθουςα

Α εξάμηνο Γενική Κατεφθυνςη Μάθημα Διδάςκων Ημζρα / Ώρα / Αίθουςα Α εξάμηνο Γενική Κατεφθυνςη Σουρκικι Γλϊςςα Ι (Α) Μορφολογία και φνταξθ (70001Α) Πρόκου ΑϋΣμιμα 1 12.00-15.00 ΒϋΣμιμα 2 Σουρκικι Γλϊςςα Ι (Β) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό λόγο (70001Β) Πρόκου ΠΕΜΠΣΗ Αϋ Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Α εξάμηνο Γενική Κατεφθυνςη Μάθημα Διδάςκων Ημζρα / Ώρα / Αίθουςα

Α εξάμηνο Γενική Κατεφθυνςη Μάθημα Διδάςκων Ημζρα / Ώρα / Αίθουςα Α εξάμηνο Γενική Κατεφθυνςη Σουρκικι Γλϊςςα Ι (Α) Μορφολογία και φνταξθ (70001Α) Πρόκου ΑϋΣμιμα 1 14.οο-17.00 ΒϋΣμιμα 2 8.00-11.οο Σουρκικι Γλϊςςα Ι (Β) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό λόγο (70001Β) Πρόκου Αϋ Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΘΕ-Αίκουςα Χατηθδάκθ Χαλιφικοί κεςμοί (70038) Μάηθσ / Πατραγάσ ΣΕΣΑΡΣΗ 15:00-18:00

ΜΘΕ-Αίκουςα Χατηθδάκθ Χαλιφικοί κεςμοί (70038) Μάηθσ / Πατραγάσ ΣΕΣΑΡΣΗ 15:00-18:00 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ: 25/02/2019 Β εξάμηνο Γενική Κατεφθυνςη Σουρκικι Γλϊςςα ΙΙ (Α) Μορφολογία και φνταξθ (70005Α) (1 ΣΜΗΜΑ) Σουρκικι Γλϊςςα ΙΙ (Β) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό λόγο (70005Β) (1 ΣΜΗΜΑ) Σουρκικι Γλϊςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1206002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1205003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική. Οδθγόσ Σπουδϊν

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική. Οδθγόσ Σπουδϊν Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική Οδθγόσ Σπουδϊν ΕΙΑΓΩΓΗ Αμερικανικζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτην Πληροφορική Κατά τθ διάρκεια των προπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Πλθροφορικι (BSIT), οι φοιτθτζσ αποκτοφν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

-- // -- Πρόκου Σμήμα Β

-- // -- Πρόκου Σμήμα Β ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018 Β εξάμηνο Γενική Κατεφθυνςη Σουρκικι Γλϊςςα ΙΙ (Α) Μορφολογία και φνταξθ (70005Α) (1 ΣΜΗΜΑ) Σουρκικι Γλϊςςα ΙΙ (Β) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό λόγο (70005Β) ανλίογλου Πρόκου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγθςθ των μακθτών ςτο Γυμνάςιο

Αξιολόγθςθ των μακθτών ςτο Γυμνάςιο Αξιολόγθςθ των μακθτών ςτο Γυμνάςιο Διδακτικό & ςχολικό Ζτοσ ΠΔ 126, ΦΕΚ 211/11-11-2016 Επιμζλεια: Νικόλαοσ Κοκκινάκθσ Διευθυντήσ 5 ου Γυμναςίου Νζασ Ιωνίασ Αξιολόγθςθ των μακθτών ςτο Γυμνάςιο Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. Σουρκικι Γλϊςςα Κ (Α) Μορφολογία και φνταξθ (70001Α) Σουρκικι Γλϊςςα Κ (Β) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό λόγο (70001Β)

Μάθημα. Σουρκικι Γλϊςςα Κ (Α) Μορφολογία και φνταξθ (70001Α) Σουρκικι Γλϊςςα Κ (Β) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό λόγο (70001Β) Α εξάμηνο Γενική Καηεύθυνζη Σουρκικι Γλϊςςα Κ (Α) Μορφολογία και φνταξθ (70001Α) Σουρκικι Γλϊςςα Κ (Β) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό λόγο (70001Β) Σουρκικι Γλϊςςα Κ (Γ) Δεξιότθτεσ ςτο προφορικό λόγο (70001Γ) Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σαχ. Δ/νςθ: :Μακρυγιάννθ 5 Σ.Κ. Πόλθ: :50 132- Κοηάνθ Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1206004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Πλοι οι ςπουδαςτζσ ακολουκοφν το νζο πρόγραμμα ςπουδών από το παρόν εξάμθνο που βρίςκονται. Για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΕΙ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 18-19

ΔΗΛΩΕΙ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 18-19 ΔΗΛΩΕΙ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 18-19 ασ γνωρίηουμε ότι από τθν Σετάρτθ (24/10/18) ζωσ τθν Σετάρτθ (31/10/18), κα πραγματοποιθκοφν οι δθλώςεισ μακθμάτων για το Χειμερινό Εξάμθνο, θλεκτρονικά ςτο email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν. Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. Αυτοματοποίθςθ αιςκθτιριων ςυςτθμάτων. Διαλζξεισ / E-learning 2

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν. Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. Αυτοματοποίθςθ αιςκθτιριων ςυςτθμάτων. Διαλζξεισ / E-learning 2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΝ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6 ο ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αυτοματοποίθςθ αιςκθτιριων ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1207003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 201 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΠΑ Περιεχόμενα 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 201 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΠΑ Περιεχόμενα 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-16 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1204006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔΘΜΑΙΚΟΤ ΕΣΟΤ Βϋ Ε Ξ Α Μ Θ Ν Ο *Από τα οποία επιλζγονται υποχρεωτικά (6)]

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔΘΜΑΙΚΟΤ ΕΣΟΤ Βϋ Ε Ξ Α Μ Θ Ν Ο *Από τα οποία επιλζγονται υποχρεωτικά (6)] ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Δημόσιας Διοίκησης Ακινα, 20/02/2019 Αρικ. Πρωτ.: 1383 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔΘΜΑΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2019 Βϋ Ε Ξ Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

σχέσεις σχολείου-κοινότητας 12:00-14:00 Κοινωνιολογία της οικογένειας Λ. Γώγου 7 Μόνο για τους φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο εξ & στο πτυχίο

σχέσεις σχολείου-κοινότητας 12:00-14:00 Κοινωνιολογία της οικογένειας Λ. Γώγου 7 Μόνο για τους φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο εξ & στο πτυχίο ΤΕΕΠΗ Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17 30.5. Ημερομηνία Έτος Ώρα Μάθημα Εξεταστής Αίθουσες Επιτηρητές Δευτέρα 5 Ιουνίου A ΑΡΙΑ B Τρίτη 6 Ιουνίου Α 9:00-12:00 Αρχές στις επιστήμες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-15 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Εισακτέοι του ακαδηµαϊκού έτους , Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους )

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Εισακτέοι του ακαδηµαϊκού έτους , Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15 (Εισακτέοι του ακαδηµαϊκού έτους 2014-15, Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους 2013-14) Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 Δευτέρα, 18.1.2010 Σρίτη, 19.1.2010 Σετάρτη, 20.1.2010 Πέμπτη, 21.1.2010 Παραςκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ο Εξάμηνο ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (3) Ιςτορία και Φιλοςοφία τθσ Φυςικισ Αγωγισ και του Ακλθτιςμοφ ο

ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ο Εξάμηνο ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (3) Ιςτορία και Φιλοςοφία τθσ Φυςικισ Αγωγισ και του Ακλθτιςμοφ ο ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2017-18 1 ο Εξάμηνο 128 129 130 Ιςτορία και Φιλοςοφία τθσ Φυςικισ Αγωγισ και του Ακλθτιςμοφ 4 6 1 ο Ρεριγραφικι και Λειτουργικι Ανατομικι του ανκρϊπου 4 6 1 ο Ακλθτικι Ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs υντελεςτήσ "credits/ώρα" Μακιματα 1ου Εξαμινου I. Τποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυςη Ι 4 1,25 5 Γραμμική Άλγεβρα 3 1,33 4 Παραςτατική Γεωμετρία 5 1,00 5 Σεχνικό χζδιο 4 1,25 5 Γεωλογία Μηχανικοφ 4 1,00 4 Σεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΕΤ013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ τ (EAΡINO) ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΠΑ Περιεχόμενα 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2010-2011 Κατά τθ διάρκεια παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων του εαρινοφ εξαμινου του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροελεγκτζσ Ενςωματωμζνα υςτιματα. Διαλζξεισ 3 Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ 2. Ειδικότθτασ. Κανζνα. Ελλθνικι ΝΑΙ (αγγλικά)

Μικροελεγκτζσ Ενςωματωμζνα υςτιματα. Διαλζξεισ 3 Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ 2. Ειδικότθτασ. Κανζνα. Ελλθνικι ΝΑΙ (αγγλικά) ΧΟΛΗ Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν ΣΜΗΜΑ Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν Σ.E. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 2607004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-16 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ (38 ώρεσ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ (2 ώρεσ) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ) ΜΑΘΗΜΑ Ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Αςτική κοινωνικότητα, ςυλλογική δράςη και αθλητικζσ πρακτικζσ ςτην Κφπρο και την Κρήτη

Δελτίο Τφπου. Αςτική κοινωνικότητα, ςυλλογική δράςη και αθλητικζσ πρακτικζσ ςτην Κφπρο και την Κρήτη Δελτίο Τφπου Το Εργαςτιρι Κοινωνικισ Ανάλυςθσ και Εφαρμοςμζνθσ Κοινωνικισ Ζρευνασ του Τμιματοσ Κοινωνιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ ςασ προςκαλεί ςτο Θεματικό Εργαςτιρι: Αςτική κοινωνικότητα, ςυλλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Εισακτέοι των ακαδηµαϊκών ετών , Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους )

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Εισακτέοι των ακαδηµαϊκών ετών , Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 (Εισακτέοι των ακαδηµαϊκών ετών 2014-15, 2015-16 Ένταξη των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους 2013-14) Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνική Σχολή. Οδθγόσ Σπουδϊν

Πολυτεχνική Σχολή. Οδθγόσ Σπουδϊν Πολυτεχνική Σχολή Οδθγόσ Σπουδϊν Μεταπτυχιακό Πρό γραμμα Δόμόςτατική σ Μήχανική σ ΚΟΠΟ Το MSc in Structural Engineering παρζχει ςε Πολιτικοφσ Μθχανικοφσ και άλλουσ ςχετικοφσ πτυχιοφχουσ μία ςυγκεντρωμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΑΚ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ. Φ. ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΧΕΙΜΕΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΟΛΟΓΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ. Φ. ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΧΕΙΜΕΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΟΛΟΓΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΩΡΕ ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 8.30 10.30 9.00 10.30 ΜΑΣ 051.1 ΧΩΓ 01 108 ΜΑΣ 051.1Α ΧΩΓ 01 103 ΜΑΣ 051.1 ΧΩΓ 01 103 10.30-12.00 ΜΑΣ 051.2 ΧΩΓ 01 109 ΔΠΑ 101.1 Ειζαγωγή ζηις Επιζηήμες ηης Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ ΔΕΤΣΕΡΑ

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2017-2018 Ώρα 2 Ο ΚΔ 2 Ο 09.00 ΠΕ ΔΕΤΣΕΡΑ 4 Ο ΚΔ 4 Ο 4 Ο ΠΕ 6 Ο 6 Ο 6 Ο ΠΕ 8 Ο 8 Ο 12.00 υγκριτικι Λαλιώτθ εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΧΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΧΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΩΓΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ x Ημερομθνία...20/11/2015... Αρικ. Πρωτ.... χ. Ζτοσ: 2015-2016. ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 49 ο Γυμνάςιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013-14 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της Εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότθτα 1: Οργάνωςθ μακιματοσ Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ Γημόσιας Γιοίκησης Ακινα, 02/02/2018 Αρικ. Πρωτ.: 117 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔΘΜΑΙΚΟΤ ΕΣΟΤ

ΣΜΗΜΑ Γημόσιας Γιοίκησης Ακινα, 02/02/2018 Αρικ. Πρωτ.: 117 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔΘΜΑΙΚΟΤ ΕΣΟΤ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΜΗΜΑ Γημόσιας Γιοίκησης Ακινα, 02/02/2018 Αρικ. Πρωτ.: 117 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔΘΜΑΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018 Β Δ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 10/10/2011

Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 10/10/2011 Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 10/10/2011 12 ερωτιςεισ και 12 απαντιςεισ 1. Σι είναι οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ; Είναι Ομαδικι διδαςκαλία, ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλοι αποφαςιςτικά Η διδαςκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 201314 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1205006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 Σα Εργαςτιρια των υποχρεωτικών μακθμάτων που απαιτοφν μεγάλεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και προθγοφνται ςτο Ωρολόγιο, ζναντι των μακθμάτων επιλογισ.

5 Σα Εργαςτιρια των υποχρεωτικών μακθμάτων που απαιτοφν μεγάλεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και προθγοφνται ςτο Ωρολόγιο, ζναντι των μακθμάτων επιλογισ. ΕΝΗΜΕΡΩΗ προσ τουσ Διδάςκοντεσ: Σο Παρόν Ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ: 1 Σουσ ενεργοφς φοιτητές του τρζχοντοσ Εξαμινου. 2 Σθν ΠΛΗΡΗ εφαρμογι του ΝΕΟΤ ΠΜ και τθν ανάγκθ κατανομισ 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ)

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ) ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ: ΔΙΑΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΘΕΩΡΙΑ Α/Α ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ. ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΚΗΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΘΕΩΡΙΑ Α/Α ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ. ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΚΗΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟ 1 Ειςαγωγι ςτον Σουριςμό 2 Μικροοικονομικι ανάλυςθ ΜΓΤ 3 3 135 5 3 Μακθματικά τθσ Διοικθτικισ επιςτιμθσ ΜΓΤ 3 2 5 165 6 4 Αρχζσ Χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ ΜΓΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β40Ζ9-ΖΨΜ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΗ

ΑΔΑ: Β40Ζ9-ΖΨΜ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΗ ΑΔΑ: Β40Ζ9-ΖΨΜ Επεξεργασία από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016/2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 7/12/2018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016/2017 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕΠΗ Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου Ακαδημαϊκού Έτους

ΤΕΕΠΗ Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου Ακαδημαϊκού Έτους ΤΕΕΠΗ Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 19.05. Ημερομηνία Έτος Ώρα Μάθημα Εξεταστής Αίθουσες Επιτηρητές ευτέρα 6 Ιουνίου A 9:00-12:00 Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών Ι Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 969700-05, Telefax: 2610 969780-969705 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ. ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΣΘΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΛΑΒΟΤΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΠΣΤΧΙΟ

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΣΘΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΛΑΒΟΤΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΠΣΤΧΙΟ ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΣΘΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΛΑΒΟΤΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΠΣΤΧΙΟ Ρροςοχι! Πςοι ζχετε πάρει βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν μπορείτε μόνο να πάρετε το πτυχίο του τμιματοσ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ-Ρ ΤΕΙ ΔΥΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΘΜΑΣΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΘΜΑΣΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΜΘΜΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΘΜΑΣΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ Η φγκλθτοσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, με απόφαςθ τθσ υπ αρ. 1068θσ/27-6- 2019 ςυνεδρίαςισ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες» Οργάνωση. Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών

Ημερίδα. «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες» Οργάνωση. Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών Ημερίδα «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες» Οργάνωση Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, Παν/μιο Πατρών Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ: Το ςενάριο απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΕΠΠ ΚΑΙ ΑΠ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΣΑΞΗ: Το ςενάριο απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΕΠΠ ΚΑΙ ΑΠ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ «Τα ςχιματα» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ ΓΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ Μακθματικά, Γλϊςςα, Πλθροφορικι ΣΑΞΗ: Το ςενάριο απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα Αγοράσ (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ)

Ζρευνα Αγοράσ (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Ζρευνα Αγοράσ (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ) ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (ΔΕΜ)ΓΕ2902 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7 ο ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ) Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Χειμερινό ΕΠΑ 101 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΡΟΚΛΘΘ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σο Σμήμα Ψυχολογίασ,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΡΟΚΛΘΘ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σο Σμήμα Ψυχολογίασ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΡΟΚΛΘΘ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σο Σμήμα Ψυχολογίασ, το Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρµογϊν χολικήσ Ψυχολογίασ, το Κζντρο Μελζτησ τησ Οικογζνειασ και το Κζντρο Ανάπτυξησ τησ Δημιουργικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν ΣΜΗΜΑ Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2

ΧΟΛΗ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν ΣΜΗΜΑ Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 ΧΟΛΗ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν ΣΜΗΜΑ Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 8002002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Κωδικός Τίτλος μαθήματος Διδάσκων ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και κριτιρια επιλογισ για το μάκθμα ΠΑ0801 Π.Α. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ. Π.Α. εκτόσ του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και κριτιρια επιλογισ για το μάκθμα ΠΑ0801 Π.Α. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ. Π.Α. εκτόσ του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και κριτιρια επιλογισ για το μάκθμα ΠΑ0801 Π.Α. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ Ώρεσ Π.Α. και δραςτθριότθτεσ φοιτθτϊν/τριϊν Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα Π.Α. Π.Α. εκτόσ του Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 6:

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα