Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ: Γκαβζρα Νικολζττα Μζλοσ: Κατςαγκόλθσ Ακανάςιοσ Μζλοσ: Αγαλιανοφ Ολυμπία Μζλοσ: Καροφηοσ Χρφςανκοσ Μζλοσ: Καράκοσ Νικόλαοσ Μζλοσ: Κουγιουμτηισ Κωνςταντίνοσ Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Αριθμόσ ωματείου: Ζλλησ 3, 15232, Χαλάνδρι Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Τ. Χαλανδρίου ΣΗΛ.: ΙΣΟΕΛΙΔΑ: Ακινα, Αρικμόσ πρωτ: 33 Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι Προσ: Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κ. Αριςτείδθ Μπαλτά Αναπλθρωτι Τπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κ. Σάςο Κουράκθ Κοιν: Τφυπουργό Ακλθτιςμοφ κ. ταφρο Κοντονι Γενικό Γραμματζα Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κ. Δθμιτρθ Χαςάπθ Η ςθμαςία τθσ κίνθςθσ για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του νθπίου και θ ςπουδαιότθτά τθσ για τθν εξαςφάλιςθ ψυχοςωματικισ υγείασ κατά τθ διάρκεια του υπόλοιπου βίου του αποτελεί διεπιςτθμονικι διαπίςτωςθ. Η αναπτυξιακι ψυχολογία υπογραμμίηει ότι το νιπιο μακαίνει να κινείται και, ταυτόχρονα, μακαίνει μζςα από τθν κίνθςθ. Σο δεδομζνο αυτό ανάγει τθ φυςικι δραςτθριότθτα και τθν κίνθςθ ςε κομβικό ςθμείο τθσ γνωςτικισ, ψυχοκινθτικισ και ςυναιςκθματικισ/κοινωνικισ ανάπτυξθσ και κακιςτά απαραίτθτθ τθν ενςωμάτωςθ τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. Η αποτελεςματικότθτα τθσ Φυςικισ Αγωγισ είναι ςαφζσ ότι μπορεί να διαςφαλιςτεί μόνο με τθ ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν Φυςικισ Αγωγισ, δθλαδι των παιδαγωγϊν εκείνων, που διακζτουν το επιςτθμονικό υπόβακρο ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ των κινθτικϊν παρεμβάςεων. Η ςυνεργαςία ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ με τον/τθ νθπιαγωγό ωσ πρόςωπο αναφοράσ του νθπίου, κεωρείται απαραίτθτθ και θ παιγνιϊδθσ μορφι των δραςτθριοτιτων αποτελεί προχπόκεςθ για το ςχεδιαςμό ενόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ Φυςικισ Αγωγισ για το νθπιαγωγείο

2 Η ςυςτθματικι Φυςικι Αγωγι ςτο νθπιαγωγείο μπορεί: να κζςει τα κεμζλια για ζνα υγιζσ ςϊμα και να λειτουργιςει προλθπτικά κατά τθσ εμφάνιςθσ τθσ παχυςαρκίασ και πολλϊν χρόνιων πακιςεων, οι οποίεσ παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ ςτισ μικρζσ θλικίεσ (παιδικόσ και εφθβικό διαβιτθσ, παιδικι υπζρταςθ, μυοςκελετικά προβλιματα κτλ), να ςυνειςφζρει κακοριςτικά και αποτελεςματικά ςτθ γνωςτικι ςυναιςκθματικι και ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ των νθπίων, να ςυνειςφζρει ςτθν αιςκθτθριακι ολοκλιρωςθ (ακουςτικι, οπτικι και κιναιςκθτικι αντίλθψθ), ςτον οπτικοκινθτικό ςυντονιςμό (αδρι κινθτικότθταςυγκζντρωςθ προςοχισ, λεπτι κινθτικότθτα-γραφοκινθτικζσ δεξιότθτεσ) με αποτζλεςμα τθν ομαλι μετάβαςθ ςτο δθμοτικό ςχολείο και ςτθν αιςκθτι βελτίωςθ τθσ ςχολικισ ετοιμότθτασ, να λειτουργιςει ωσ κινθτικι αξιολόγθςθ, θ οποία κα διευκολφνει τθν εξατομικευμζνθ διδαςκαλία ι κα οδθγεί ςτθν πρϊιμθ παρζμβαςθ, όπου κρίνεται απαραίτθτο, με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ γνωςτικϊν, ςυναιςκθματικϊν και κινθτικϊν μειονεξιϊν, να ενιςχφςει τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων και να λειτουργιςει ωσ αφορμι για ζνταξθ/ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ τθσ διαφορετικότθτασ, να ενιςχφςει τθν κοινωνικι ανάπτυξθ και τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των νθπίων, να κζςει τισ βάςεισ για τθν δια βίου άςκθςθ και τθν εποικοδομθτικι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, να ειςάγει τα νιπια ςτον κόςμο του ακλθτιςμοφ, ςτον «ακλθτικό πολιτιςμό», να καλλιεργιςει το ευ-αγωνίηεςκαι και να κζςει υγιείσ βάςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ φιλάκλου ιδιότθτασ. Επιπλζον, κα κζλαμε να υπενκυμίςουμε ότι ςε ανακοίνωςθ του Ακλθτικοφ Σμιματοσ του ΤΡΙΖΑ (syrizasports), θ οποία αναρτικθκε τθν 27/08/2013 με τίτλο «Η εξαφάνιςθ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ από τθν εκπαίδευςθ είναι ζγκλθμα εισ βάροσ τθσ νεολαίασ», δθλϊνεται ότι «θ Φυςικι Αγωγι ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί τθν πρώτθ και αδιαπραγμάτευτθ επιλογι του [ΣΥΡΙΖΑ] ςτθν εφαρμογι τθσ ακλθτικισ του πολιτικισ, βαςικό και ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ ςχολικισ δραςτθριότθτασ. Με κυβζρνθςθ αριςτεράσ με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, τα άμεςα μζτρα αποκατάςταςθσ και επανζνταξθσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτθ ηωι του ςχολείου είναι δεδομζνα». τθν απαρίκμθςθ δε των μζτρων που ακολουκεί ςτο εν λόγω δθμοςίευμα αναφζρεται ρθτά θ «ουςιαςτική ένταξη [τθσ Φυςικισ Αγωγισ] ςτην προςχολική αγωγή». Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτζσ τισ παραμζτρουσ θ ΠΕΝΕΛΦΑ προτείνει τθν ειςαγωγή τησ Φυςικήσ Αγωγήσ ςτο νηπιαγωγείο ωσ δίωρη θεματική ςε εβδομαδιαία βάςη, τθν οποία κα αναλάβει εκπαιδευτικόσ Φυςικισ Αγωγισ ςε ςυνεργαςία με τον/τθ νθπιαγωγό.

3 Η ΠΕΝΕΛΦΑ, ωσ επιςτθμονικι ζνωςθ, τίκεται ςτθ διάκεςθ του Τπουργείου για οποιαδιποτε ςυνεργαςία με ςτόχο τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ πρόταςθσ ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ περιεχομζνου προγραμμάτων ςπουδϊν και επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. Για το Δ.. Ο Πρόεδροσ Ο Γενικόσ Γραμματζασ Νικόλαοσ Σριπόδησ Ιωάννησ Γρυπάρησ Επιπλζον δράςεισ τησ ΠΕΝΕΛΦΑ:

4 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας Λεωφ. Κηφισίας Αθήνα Τηλ: Φαξ: Αρ. Πρωτ Μαΐου 2014 Προς: κ. Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής Δρ Νικόλαο Τριπόδη Αξιότιμε κ. Τριπόδη, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΕΠ, στηρίζουμε την προσπάθεια για αύξηση των ωρών διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Αλαβέρας Αντώνιος Αντιπρόεδρος: Μαργιωρής Ανδρέας Γεν. Γραμματέας: Καπάνταης Ευθύμιος Ταμίας: Λιάτης Σταύρος Μέλη: Βαλσαμάκης Γεώργιος Μιχαλάκης Κωνσταντίνος Χασαπίδου Μαρία Η Φυσική Αγωγή αποσκοπεί όχι μόνο στην ενίσχυση της υγείας των παιδιών αλλά και στην καλλιέργεια αξιών και συμπεριφορών, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και να λειτουργούν παραγωγικά. Η αυξημένη σωματική δραστηριότητα ιδίως με τη μορφή της άσκησης και του αθλητισμού, κυρίως στην παιδική και εφηβική ηλικία, είναι θεμελιώδης μέθοδος πρόληψης της αύξησης του σωματικού βάρους και εμφάνισης παχυσαρκίας, η οποία είναι κύρια αιτία νόσησης στην ενήλικο ζωή από πολλές και σοβαρές παθήσεις, όπως στεφανιαία νόσο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, διάφοροι τύποι καρκίνων κλπ. Η συμβολή λοιπόν της Φυσικής Αγωγής κατά την εκπαίδευση των παιδιών είναι πολύπλευρη και σημαντική. Ως επιστημονικός ιατρικός φορέας που μεριμνά και μάχεται ενάντια στην παχυσαρκία, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη για αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο σχολικό πρόγραμμα. Ο Πρόεδρος Μετά τιμής, Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Αλαβέρας Ευθύμιος Καπάνταης

5 ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΞΟΤΛΙΔΟΤ - ΒΟΤΛΕΤΣΗ Β ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Προσ: τον Τπουργό Παιδείασ και Θρηςκευμάτων Θζμα: χετικά με το μάθημα τησ Φυςικήσ Αγωγήσ Η Βουλευτισ Β Θεςςαλονίκθσ, Σταυροφλα Ξουλίδου, κατακζτει αναφορά τθν αρικμ. πρωτ. 24/ επιςτολι τθσ Πανελλινιασ Ένωςθσ Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυςικισ Αγωγισ (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.) ςχετικά με το ηιτθμα τθσ υποβάκμιςθσ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ. Σφμφωνα με τθν ανωτζρω επιςτολι, από το ςχολικό ζτοσ προβλζπεται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα των ςχολείων μείωςθ των ωρών του μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ, ςε αντίκεςθ με τθ ςχετικι Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ. Το γεγονόσ αυτό οδθγεί ςτθ ςταδιακι υποβάκμιςθ τθσ Φυςικισ Αγωγισ. Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλείςκε όπωσ προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν επίλυςθ του εν λόγω ηθτιματοσ. Επιςυνάπτεται θ ςχετικι επιςτολι τθσ Πανελλινιασ Ένωςθσ Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυςικισ Αγωγισ. Η καταθζτουςα Βουλευτήσ ταυροφλα Ξουλίδου

6

7

8

9

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Θεωρητικές και Πρακτικές Πτυχές Διδακτικό Υλικό Δείγμα Διδακτικών Ενοτήτων Carlo Nofri Carolina Drago Maurizio Masella Moreno Stracci Carlo Nofri, Carolina Drago Maurizio Masella,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN (H.N.D.C.

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN (H.N.D.C. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΟΤ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) HELLENIC NATIONAL CENTER FOR THE RESEARCH, PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ. προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ. προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αθήνα, Ιοφλιοσ 2014 12 ΑΜΕΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1. Ο οριςμόσ τθσ «εντόσ

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα