ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2014) 5136 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 4 και 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, σκοπός της παρούσας κατ εξουσιοδότηση πράξης είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών, τις διαχειριστικές και ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και το καθεστώς και τα λογιστικά πρότυπα των ελεγκτικών αρχών. 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 4 της κοινής συνεννόησης για τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκαν οι δέουσες και διαφανείς διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την παρούσα κατ εξουσιοδότηση πράξη. Όλα τα στοιχεία της παρούσας κατ εξουσιοδότηση πράξης συζητήθηκαν σε συνεδριάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων στις οποίες συμμετέχουν άτομα από όλα τα κράτη μέλη. Οι ημερομηνίες, η ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα για τις συνεδριάσεις αυτές κοινοποιούνταν δεόντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε αυτό να είναι σε θέση να ζητήσει να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις αυτές. Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 3 Ιουλίου 2013, στις 16 Οκτωβρίου 2013, στις 5 Φεβρουαρίου 2014 και στις 6 Ιουνίου Μια άλλη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2014 με τις ελεγκτικές αρχές σχετικά με τις διατάξεις που τις αφορούν. Στις εν λόγω συνεδριάσεις, η Επιτροπή προέβη σε πλήρη παρουσίαση του σχεδίου διατάξεων και πραγματοποιήθηκε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων για όλες τις πτυχές του σχεδίου. Οι συνεδριάσεις αυτές επέτρεψαν στην Επιτροπή να διασαφηνίσει την προσέγγισή της, να ακούσει απόψεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με το σχέδιο και το βελτιώσει αναλόγως. Ειδικότερα, η Επιτροπή ήταν σε θέση να αποσαφηνίσει και να προσδιορίσει κανόνες ανταποκρινόμενη σε παρατηρήσεις εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες ήταν επίσης σε θέση να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις μετά τη συνεδρίαση. Αυτές οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις αποτέλεσαν τη βάση ανάπτυξης των σχετικών κανόνων και περαιτέρω συζητήσεων σε επόμενες συνεδριάσεις. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με: ελάχιστες προϋποθέσεις για τον ορισμό των υπεύθυνων αρχών σε σχέση με το εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση και επικοινωνία και την παρακολούθηση, καθώς και διαδικαστικούς κανόνες για την ανάθεση και τη λήξη της ανάθεσης καθηκόντων κανόνες που αφορούν την εποπτεία και τη διαδικασία επανεξέτασης του ορισμού υπεύθυνων αρχών EL 2 EL

3 τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων αρχών όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση, καθώς και το περιεχόμενο των διαχειριστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους. Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με το καθεστώς των ελεγκτικών αρχών και τους όρους τους οποίους πληρούν οι έλεγχοί τους. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ Ο παρών κανονισμός δεν συνεπάγεται δαπάνες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. EL 3 EL

4 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων 1, και ιδίως τα άρθρα 26 παράγραφος 4 και 29 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για την εξασφάλιση της συνέχειας μεταξύ της εφαρμογής των προηγούμενων Ταμείων στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» και των ειδικών κανονισμών δυνάμει του πλαισίου , ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 έχει σε μεγάλο βαθμό βασιστεί στους κανόνες που ισχύουν για τα προηγούμενα Ταμεία, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις αλλαγές που εισήχθησαν στην επιμερισμένη διαχείριση με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2. (2) Για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς που εφαρμόζουν τα εθνικά προγράμματα έχουν την ικανότητα να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες που ορίζονται στους ειδικούς κανονισμούς οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τον ορισμό τους, την εποπτεία του ορισμού τους και τη λήξη του, εφόσον κριθεί απαραίτητο. (3) Για να εξασφαλιστεί ότι το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους τούς επιτρέπει να εφαρμόζουν το εθνικό πρόγραμμα, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών, ιδίως των όρων υπό τους οποίους μπορούν να αναθέσουν κατ εξουσιοδότηση ή να αναθέσουν σε εξωτερικό φορέα ορισμένα από τα καθήκοντά τους. (4) Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης για τη χορήγηση της συνεισφοράς της Ένωσης στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων θα πρέπει να πληροί τις αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης. Είναι συνεπώς απαραίτητο να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων, ιδίως να 1 2 ΕΕ L 150 της , σ Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1). EL 4 EL

5 προσδιορισθούν οι περιπτώσεις στις οποίες η υπεύθυνη αρχή μπορεί άμεσα να εφαρμόζει έργα. (5) Σε όλα τα κράτη μέλη, οι λογιστικοί έλεγχοι θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί, να έχουν το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής και να διενεργούνται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Για το σκοπό αυτό, το καθεστώς και τα λογιστικά πρότυπα των ελεγκτικών αρχών θα πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς. (6) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες ελέγχου των ελεγκτικών αρχών τους επιτρέπουν να στηρίζουν τις ελεγκτικές γνώμες τους, θα πρέπει να προσδιορισθούν τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων λογιστικού ελέγχου. (7) Είναι σημαντική η έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας της ελεγκτικής αρχής στην ορίζουσα αρχή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, είναι σημαντικό η δήλωση διαχείρισης και η ετήσια συνοπτική έκθεση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν οι οποίες διαβιβάζονται ως μέρος της ετήσιας αίτησης πληρωμής να αντικατοπτρίζουν επαρκώς το αποτέλεσμα του έργου και των συμπερασμάτων της ελεγκτικής αρχής. Ως εκ τούτου, η ελεγκτική αρχή θα πρέπει, στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών της, να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αφορούν τη ελεγκτική της δραστηριότητα αναφέρονται επαρκώς στα έγγραφα αυτά. (8) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και να μην καθυστερήσει η έγκριση και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (9) Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεσμεύονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και, κατά συνέπεια, δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό. (10) Η Δανία δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014, ούτε από τον παρόντα κανονισμό. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Κεφάλαιο I Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «ορίζουσα αρχή»: η υπουργική αρχή κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 η οποία ορίζει την υπεύθυνη αρχή β) «αρμόδιες αρχές»: η υπεύθυνη αρχή, η ελεγκτική αρχή και, κατά περίπτωση, η εντεταλμένη αρχή που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 EL 5 EL

6 γ) «SFC2014»: το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών που θεσπίστηκε με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. XXX/ δ) «συμφωνία επιδότησης»: η συμφωνία ή ισοδύναμη μορφή νομικού μέσου βάσει της οποίας η υπεύθυνη αρχή παρέχει επιδοτήσεις στον δικαιούχο για την εκτέλεση έργου στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος. Κεφάλαιο II Υπεύθυνη αρχή ΤΜΗΜΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΗΣ Άρθρο 2 Κριτήρια και διαδικασία για τον ορισμό της υπεύθυνης αρχής 1. Ο φορέας που ορίζεται ως υπεύθυνη αρχή διαθέτει διοικητική οργάνωση και σύστημα εσωτερικού ελέγχου που συμμορφώνονται με τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού (εφεξής «κριτήρια ορισμού»). Τα κριτήρια ορισμού αφορούν: α) το εσωτερικό περιβάλλον β) τις δραστηριότητες ελέγχου γ) την εσωτερική ενημέρωση και επικοινωνία δ) την εσωτερική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια ορισμού ώστε να λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος, οι αρμοδιότητες και άλλα χαρακτηριστικά της υπεύθυνης αρχής. 2. Ο ελεγκτικός φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 αξιολογεί τη συμμόρφωση της μελλοντικής υπεύθυνης αρχής με τα κριτήρια ορισμού που προβλέπονται στο παράρτημα I και τεκμηριώνει τα πορίσματα, τα συμπεράσματα και τις γνωμοδοτήσεις του ελέγχου σε έκθεση λογιστικού ελέγχου την οποία απευθύνει στην ορίζουσα αρχή. 3. Εάν η ορίζουσα αρχή δεν πεισθεί ότι η μελλοντική υπεύθυνη αρχή συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού, παρέχει στον εν λόγω φορέα συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης και προθεσμία για συμμόρφωση πριν οριστεί ενδεχομένως ως υπεύθυνη αρχή. 3 Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. XX/2014 για την εκπόνηση υποδειγμάτων για τα εθνικά προγράμματα και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (ΕΕ XXX). EL 6 EL

7 Όσο εκκρεμεί η συμμόρφωση, ο φορέας μπορεί να οριστεί προσωρινά ως υπεύθυνη αρχή για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Η διάρκεια αυτής της προσωρινής περιόδου πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 4. Μετά τον ορισμό της υπεύθυνης αρχής, το κράτος μέλος τη γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή μέσω του SFC Με την εν λόγω γνωστοποίηση, το κράτος μέλος διαβιβάζει έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με: α) τον κύριο καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανωτικών μονάδων της υπεύθυνης αρχής β) κατά περίπτωση, τη σχέση της με εντεταλμένες αρχές, τις δραστηριότητες που πρόκειται να ανατεθούν κατ εξουσιοδότηση, και τις κύριες διαδικασίες για την εποπτεία αυτών των κατ εξουσιοδότηση ανατιθέμενων δραστηριοτήτων και γ) συνοπτική παρουσίαση των κύριων διαδικασιών για την επεξεργασία χρηματοοικονομικών απαιτήσεων από δικαιούχους, καθώς και για την έγκριση και την καταχώριση των δαπανών. Άρθρο 3 Εποπτεία της υπεύθυνης αρχής και επανεξέταση του ορισμού της 1. Η ορίζουσα αρχή εποπτεύει την υπεύθυνη αρχή, ιδίως με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, και παρακολουθεί κάθε διαπιστωθείσα ανεπάρκεια. 2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες από τις οποίες συνάγεται ότι η υπεύθυνη αρχή δεν συμμορφώνεται πλέον με τα κριτήρια ορισμού γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην ορίζουσα αρχή. 3. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη αρχή δεν συμμορφώνεται πλέον πλήρως με τα κριτήρια ορισμού ή το σύστημά της εσωτερικού ελέγχου είναι τόσο ανεπαρκές ώστε να υπονομεύει την ικανότητά της να εκπληρώνει τα καθήκοντά της, η ορίζουσα αρχή θέτει υπό επιτήρηση την υπεύθυνη αρχή. Στις περιπτώσεις αυτές, η ορίζουσα αρχή καταρτίζει πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων προς υλοποίηση από την υπεύθυνη αρχή εντός προθεσμίας ανάλογης προς τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης ή ανεπάρκειας. Η περίοδος αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης. 4. Η ορίζουσα αρχή ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή σχετικά με κάθε πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει. 5. Εάν λήξει η ανάθεση καθηκόντων στην υπεύθυνη αρχή, η ορίζουσα αρχή ορίζει άμεσα άλλη υπεύθυνη αρχή σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των πληρωμών στους δικαιούχους. 6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι κράτος μέλος δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή του να καταρτίσει πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 3, ή ότι διατηρείται η ανάθεση των καθηκόντων στην υπεύθυνη αρχή ενώ δεν έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων εντός της ταχθείσας προθεσμίας, αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες που απομένουν μέσω της διαδικασίας EL 7 EL

8 εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που προβλέπεται στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΗΣ Άρθρο 4 Καθήκοντα της υπεύθυνης αρχής Η υπεύθυνη αρχή διαχειρίζεται και εφαρμόζει το εθνικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα: α) διαβουλεύεται με τους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 514/2014 β) εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 γ) υποβάλλει στην Επιτροπή πρόταση για το εθνικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και για οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις του χρησιμοποιώντας το SFC2014 δ) προσδιορίζει και καθορίζει τους κανόνες επιλεξιμότητας για έργα και δαπάνες έργων για όλες τις δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ε) διοργανώνει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών και για την υποβολή προτάσεων, και διοργανώνει και δημοσιεύει την επακόλουθη επιλογή και ανάθεση έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, σύμφωνα με το πεδίο και τους στόχους των ειδικών κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού στ) εξασφαλίζει την ύπαρξη συστημάτων συλλογής των απαιτούμενων δεδομένων για την υποβολή των κοινών και των ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών στην Επιτροπή, μαζί με άλλα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος και των έργων ζ) λαμβάνει πληρωμές από την Επιτροπή και πραγματοποιεί πληρωμές στους δικαιούχους η) εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο των ειδικών κανονισμών και άλλων σχετικών εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων θ) παρακολουθεί τα έργα και ελέγχει κατά πόσον οι δηλωθείσες για έργα δαπάνες έχουν όντως πραγματοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες ι) μεριμνά ώστε να υφίσταται σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής καταχώρισης κάθε έργου που υπάγεται στο εθνικό πρόγραμμα και να συλλέγονται τα δεδομένα που αφορούν την EL 8 EL

9 ια) ιβ) ιγ) ιδ) υλοποίηση και απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων, διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με το έργο διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του εθνικού προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 56 και στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 πραγματοποιούνται εντός των σχετικών προθεσμιών διασφαλίζει ότι οι ανεξάρτητοι αξιολογητές λαμβάνουν, για τους σκοπούς της διεξαγωγής της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 και στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και της διατύπωσης της γνώμης περί αξιολόγησης, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του εθνικού προγράμματος θεσπίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα σχετικά με δαπάνες, αποφάσεις και δραστηριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη διαδρομή ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ιε) διασφαλίζει ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για τους σκοπούς της διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και της διατύπωσης της ελεγκτικής γνώμης, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται βάσει των ειδικών κανονισμών ιστ) συντάσσει τις εκθέσεις εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και τις υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του SFC2014 ιζ) ιη) συντάσσει την αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και την υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του SFC2014 ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας και διαδίδει τα αποτελέσματα του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ιθ) διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 κ) συνεργάζεται με την Επιτροπή και τις υπεύθυνες αρχές των άλλων κρατών μελών και κα) ανταποκρίνεται στα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής είτε λαμβάνοντάς τα υπόψη, είτε, σε περίπτωση που τα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής δεν είναι αποδεκτά, παρέχοντας λεπτομερή αιτιολόγηση. EL 9 EL

10 Άρθρο 5 Εντεταλμένη αρχή 1. Η υπεύθυνη αρχή μπορεί να αναθέσει κατ εξουσιοδότηση το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων της σε εντεταλμένη αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Κάθε κατ εξουσιοδότηση ανάθεση καθηκόντων συμμορφώνεται με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της αποφυγής διακρίσεων και την προβολή της χρηματοδότησης από την Ένωση. Τα κατ εξουσιοδότηση ανατιθέμενα καθήκοντα δεν προκαλούν συγκρούσεις συμφερόντων. 2. Τα πεδίο των καθηκόντων που ανατίθενται κατ εξουσιοδότηση από την υπεύθυνη αρχή στην εντεταλμένη αρχή και οι λεπτομερείς διαδικασίες για την εκτέλεσή τους καθορίζονται σε έγγραφο που υπογράφεται από την υπεύθυνη αρχή και την εντεταλμένη αρχή. Η εν λόγω πράξη κατ εξουσιοδότηση ανάθεσης αναφέρει τουλάχιστον: (α) τον σχετικό ειδικό κανονισμό (β) το (τα) καθήκον (-ντα) που ανατίθεται (-ενται) κατ εξουσιοδότηση στην εντεταλμένη αρχή (γ) την υποχρέωση της εντεταλμένης αρχής να επαληθεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες (δ) την υποχρέωση της εντεταλμένης αρχής να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια οργανωτική διάρθρωση και ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κατάλληλα για τα καθήκοντά της (ε) τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που οφείλει να υποβάλει η εντεταλμένη αρχή στην υπεύθυνη αρχή, καθώς και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρήσει και (στ) τον μηχανισμό της υπεύθυνης αρχής για την εποπτεία της εντεταλμένης αρχής. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, δεν ανατίθενται κατ εξουσιοδότηση τα καθήκοντα επικοινωνίας με την Επιτροπή. Η εντεταλμένη αρχή επικοινωνεί με την Επιτροπή μέσω της υπεύθυνης αρχής. 4. Εάν η εντεταλμένη αρχή δεν είναι δημόσια διοικητική υπηρεσία ή ιδιωτικός φορέας με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που διέπεται από το εθνικό δίκαιο, η υπεύθυνη αρχή δεν της αναθέτει εκτελεστικές εξουσίες που συνεπάγονται ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας και προϋποθέτουν πολιτικές επιλογές. 5. Η υπεύθυνη αρχή παραμένει υπεύθυνη για τα καθήκοντα που έχει αναθέσει. Η υπεύθυνη αρχή επανεξετάζει τακτικά τα κατ εξουσιοδότηση ανατιθέμενα καθήκοντα προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. 6. Για τα κατ εξουσιοδότηση ανατιθέμενα καθήκοντα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται κατ αναλογία στην εντεταλμένη αρχή. EL 10 EL

11 Άρθρο 6 Εξωτερική ανάθεση καθηκόντων Η υπεύθυνη αρχή μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικό φορέα ορισμένα από τα καθήκοντά της. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα αυτά. Η υπεύθυνη αρχή επανεξετάζει τακτικά τα εν λόγω καθήκοντα προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Άρθρο 7 Ο ρόλος της υπεύθυνης αρχής ως φορέα χορήγησης 1. Κατά γενικό κανόνα, η υπεύθυνη αρχή χορηγεί επιδοτήσεις για έργα στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος βάσει ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. 2. Η υπεύθυνη αρχή μπορεί να χορηγεί επιδοτήσεις για έργα βάσει κλειστής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Οι κλειστές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων απευθύνονται μόνο σε επιλεγμένους οργανισμούς λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου ή των τεχνικών ή διοικητικών αρμοδιοτήτων των φορέων που καλούνται να υποβάλουν προτάσεις. Οι λόγοι που δικαιολογούν την προσφυγή σε κλειστή πρόσκληση υποβολής προτάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 3. Η υπεύθυνη αρχή μπορεί να χορηγεί επιδοτήσεις απευθείας όταν η ιδιαίτερη φύση του έργου ή οι τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες των σχετικών φορέων δεν επιτρέπουν άλλες επιλογές, όπως στην περίπτωση των de jure ή de facto μονοπωλίων. Οι λόγοι που δικαιολογούν τη χρήση της απευθείας χορήγησης καθορίζονται στην απόφαση χορήγησης. 4. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης πολυετών έργων που επελέγησαν μετά από προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επιτρέπεται η χορήγηση επιδοτήσεων χωρίς διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Οι λόγοι που δικαιολογούν τη χορήγηση της επιδότησης χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων καθορίζονται στην απόφαση χορήγησης. 5. Όταν η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως φορέας χορήγησης, ούτε η υπεύθυνη αρχή ούτε καμία εντεταλμένη αρχή μπορεί να είναι δικαιούχος επιδότησης που χορηγείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 6. Η υπεύθυνη αρχή καθορίζει ποιος χορηγεί επιδοτήσεις και διασφαλίζει την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, ιδίως όταν οι αιτούντες είναι εθνικοί φορείς. EL 11 EL

12 Άρθρο 8 Συνθήκες υπό τις οποίες η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας 1. Η υπεύθυνη αρχή μπορεί να αποφασίσει την άμεση εφαρμογή έργων, είτε μόνη είτε από κοινού με οποιαδήποτε άλλη εθνική αρχή, λόγω του ότι οι διοικητικές εξουσίες, η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη ή τα χαρακτηριστικά του έργου δεν επιτρέπουν άλλες επιλογές για την εφαρμογή, όπως ένα de jure μονοπώλιο ή οι απαιτήσεις ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές, η υπεύθυνη αρχή είναι ο δικαιούχος της επιδότησης. 2. Οι λόγοι για τους οποίους η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας και επιλέγει οποιεσδήποτε συμμετέχουσες εθνικές αρχές όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή στην ετήσια έκθεση εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/ Η υπεύθυνη αρχή, στο πλαίσιο της εφαρμογής έργων με την ιδιότητα του εκτελεστικού φορέα, οφείλει να τηρεί την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και να αποτρέπει τις συγκρούσεις συμφερόντων. 4. Η διοικητική απόφαση για συγχρηματοδότηση έργου βάσει του εθνικού προγράμματος περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τον έλεγχο των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί. 5. Εάν η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ενδεχομένως ως εκτελεστικός φορέας σε τακτική βάση: (α) η υπεύθυνη αρχή και η ελεγκτική αρχή δεν μπορούν να αποτελούν μέρος του ίδιου φορέα, εκτός εάν η ελεγκτική αρχή λογοδοτεί σε εξωτερικό φορέα και είναι εξασφαλισμένη η ελεγκτική ανεξαρτησία της και (β) τα καθήκοντα της υπεύθυνης αρχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 4, δεν θίγονται. Άρθρο 9 Διαδικασία επιλογής και χορήγησης 1. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δημοσιοποιούνται με τρόπο που διασφαλίζει τον ανοικτό ανταγωνισμό και την κατάλληλη δημοσιότητα μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων. Κάθε ουσιώδης μεταβολή στις προσκλήσεις πρέπει να δημοσιεύεται κατά τον ίδιο τρόπο. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2 καθορίζουν τουλάχιστον τα εξής: (α) στόχους (β) κριτήρια επιλογής και χορήγησης (γ) ρυθμίσεις για ενωσιακή και, κατά περίπτωση, εθνική χρηματοδότηση, περιλαμβανομένης, ενδεχομένως, της δυνατότητας εφαρμογής υψηλότερου ποσοστού συγχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 (δ) ρυθμίσεις και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων (ε) κανόνες επιλεξιμότητας για τις δαπάνες EL 12 EL

13 (στ) διάρκεια του έργου και (ζ) χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται και να γνωστοποιούνται. 2. Πριν λάβει την απόφαση χορήγησης η υπεύθυνη αρχή βεβαιώνεται ότι οι δικαιούχοι του έργου έχουν την ικανότητα να πληρούν τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης. 3. Η υπεύθυνη αρχή καθορίζει τις διαδικασίες για την παραλαβή των προτάσεων. Υποβάλλει προτάσεις τόσο σε επίσημη, τεχνική και δημοσιονομική ανάλυση όσο και σε ποιοτική αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Η υπεύθυνη αρχή καταχωρεί εγγράφως τους λόγους της απόρριψης των λοιπών προτάσεων. 4. Στην απόφαση χορήγησης αναφέρεται τουλάχιστον το όνομα των δικαιούχων, οι ουσιαστικές λεπτομέρειες του έργου, οι επιχειρησιακοί στόχοι του, το ανώτατο ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης και το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 5. Η υπεύθυνη αρχή ενημερώνει όλους τους αιτούντες εγγράφως σχετικά με την απόφασή της. Στους απορριφθέντες υποψηφίους γνωστοποιεί τους λόγους της απόρριψής τους σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης. Άρθρο 10 Έγγραφα για την επισημοποίηση των επιδοτήσεων όταν η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως φορέας χορήγησης 1. Στις περιπτώσεις που η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως φορέας χορήγησης, καθορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης του έργου, οι οποίες απαιτούν, τουλάχιστον: (α) την υπογραφή συμφωνιών επιδότησης με τους δικαιούχους και (β) την παρακολούθηση των συμφωνιών επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεών τους, με διοικητικά μέσα όπως ανταλλαγές επιστολών ή γραπτές εκθέσεις. 2. Η συμφωνία επιδότησης περιλαμβάνει ή αναφέρει τα εξής: (α) το ανώτατο ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης (β) (γ) (δ) το ανώτατο ποσοστό της συνεισφοράς της Ένωσης σύμφωνα με τον σχετικό ειδικό κανονισμό τη λεπτομερή περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα του έργου κατά περίπτωση, κάθε σημαντικό καθήκον που ο δικαιούχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτα μέρη, καθώς και τις σχετικές δαπάνες (ε) τον συμφωνηθέντα προβλεπόμενο προϋπολογισμό και το σχέδιο χρηματοδότησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των εσόδων, σύμφωνα με τους θεσπισθέντες κανόνες επιλεξιμότητας (στ) τη μέθοδο για τον υπολογισμό του ποσού της συνεισφοράς της Ένωσης κατά το κλείσιμο του έργου (ζ) το χρονοδιάγραμμα και τις διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής EL 13 EL

14 (η) (θ) εκθέσεων, τις τροποποιήσεις της συμφωνίας και την καταγγελία της συμφωνίας τους επιχειρησιακούς στόχους του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών στόχων και των δεικτών που πρέπει να αναφέρονται διάταξη που απαιτεί από τον δικαιούχο να συλλέγει, σε εύθετο χρόνο, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς δείκτες που ορίζονται στον ειδικό κανονισμό, καθώς και τυχόν ειδικούς δείκτες του προγράμματος, και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο (ι) τον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της περιγραφής της μεθοδολογίας για τον καθορισμό κλιμάκων μοναδιαίας δαπάνης, εφάπαξ ποσών και κατ αποκοπή χρηματοδότησης (ια) τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών βιβλίων και τους όρους όσον αφορά την καταβολή της επιδότησης (ιβ) τους όρους όσον αφορά τη διαδρομή ελέγχου (ιγ) τις διατάξεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και (ιδ) τις διατάξεις όσον αφορά τη δημοσιότητα. 3. Κατά γενικό κανόνα, η συμφωνία επιδότησης υπογράφεται πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του έργου που καταλογίζονται στο εθνικό πρόγραμμα. 4. Η συμφωνία επιδότησης προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή, ή οι εκπρόσωποί της, και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν εξουσίες ελέγχου σε όλους τους δικαιούχους επιδοτήσεων, αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, και τούτο προβλέπεται να γίνει βάσει ελέγχων εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων. Άρθρο 11 Έγγραφα για την επισημοποίηση των επιδοτήσεων όταν η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας 1. Σε περιπτώσεις που η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας, καθορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης του έργου, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται τουλάχιστον: (α) η τυπική έκδοση διοικητικής απόφασης για τη συγχρηματοδότηση έργων και (β) η παρακολούθηση της διοικητικής απόφασης και τυχόν τροποποιήσεών της με διοικητικά μέσα όπως η ανταλλαγή αλληλογραφίας ή γραπτών εκθέσεων. 2. Η διοικητική απόφαση περιλαμβάνει ή αναφέρει τα ακόλουθα: (α) το ανώτατο ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης (β) (γ) (δ) το ανώτατο ποσοστό της συνεισφοράς της Ένωσης σύμφωνα με τον σχετικό ειδικό κανονισμό τη λεπτομερή περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα του έργου κατά περίπτωση, κάθε σημαντικό καθήκον που ο δικαιούχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτα μέρη, καθώς και τις σχετικές δαπάνες EL 14 EL

15 (ε) τον συμφωνηθέντα προβλεπόμενο προϋπολογισμό και το σχέδιο χρηματοδότησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των εσόδων, σύμφωνα με τους θεσπισθέντες κανόνες επιλεξιμότητας (στ) τη μέθοδο για τον υπολογισμό του ποσού της συνεισφοράς της Ένωσης κατά το κλείσιμο του έργου (ζ) (η) (θ) τους επιχειρησιακούς στόχους του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών στόχων και των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν διάταξη που απαιτεί από την υπεύθυνη αρχή να συλλέγει, και να αναφέρει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς δείκτες που ορίζονται στον σχετικό κανονισμό, καθώς και για τυχόν ειδικούς δείκτες του προγράμματος, και να αναφέρει τα στοιχεία αυτά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο τον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της περιγραφής της μεθοδολογίας για τον καθορισμό κλιμάκων μοναδιαίας δαπάνης, εφάπαξ ποσών και κατ αποκοπή χρηματοδότησης (ι) τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών βιβλίων και τους όρους όσον αφορά την καταβολή της επιδότησης (ια) τους όρους όσον αφορά τη διαδρομή ελέγχου (ιβ) τις διατάξεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και (ιγ) τις διατάξεις όσον αφορά τη δημοσιότητα. 3. Κατά γενικό κανόνα, η διοικητική απόφαση λαμβάνεται πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του έργου που καταλογίζονται στο εθνικό πρόγραμμα. 4. Η διοικητική απόφαση προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή, ή οι εκπρόσωποί της, και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν εξουσίες ελέγχου σε όλους τους δικαιούχους επιδοτήσεων, αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, και τούτο προβλέπεται να γίνει βάσει ελέγχων των εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων. Κεφάλαιο ΙΙΙ Καθεστώς της ελεγκτικής αρχής και υποχρεώσεις όσον αφορά τους ελέγχους Άρθρο 12 Καθεστώς της ελεγκτικής αρχής 1. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, η ελεγκτική αρχή λειτουργεί ανεξάρτητα από την υπεύθυνη αρχή. Θεωρείται ότι υφίσταται λειτουργική ανεξαρτησία όταν δεν υπάρχει άμεση ιεραρχική σχέση μεταξύ της ελεγκτικής αρχής και της υπεύθυνης αρχής, και η ελεγκτική αρχή διαθέτει πλήρη αυτονομία στις γνώμες και τις δηλώσεις της. EL 15 EL

16 2. Όλες οι ελεγκτικές εργασίες πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα. Άρθρο 13 Εξωτερική ανάθεση ελεγκτικών εργασιών Η ελεγκτική αρχή μπορεί να αναθέσει μέρος των ελεγκτικών της εργασιών σε άλλο φορέα λογιστικού ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω φορέας είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από την υπεύθυνη αρχή. Η ελεγκτική αρχή παραμένει υπεύθυνη για τις εργασίες που αναθέτει σε εξωτερικούς φορείς. Οι εξωτερικά ανατιθέμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου και υπό τη στενή παρακολούθηση και την εποπτεία της ελεγκτικής αρχής. Άρθρο 14 Έλεγχοι 1. Για τη διατύπωση της γνώμης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η ελεγκτική αρχή διενεργεί ελέγχους συστημάτων και δημοσιονομικούς ελέγχους. 2. Οι έλεγχοι συστημάτων επαληθεύουν εάν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της υπεύθυνης αρχής λειτούργησαν αποτελεσματικά ώστε να παράσχουν εύλογη βεβαιότητα ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους ετήσιους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές. Βάσει των ελέγχων αυτών, η ελεγκτική αρχή καθορίζει εάν η υπεύθυνη αρχή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού που παρατίθενται στο παράρτημα I. 3. Διενεργούνται δημοσιονομικοί έλεγχοι προκειμένου να παρασχεθεί εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν αληθή και ακριβή εικόνα των δαπανών που δηλώθηκαν από την υπεύθυνη αρχή. Προκειμένου να συμπεράνει κατά πόσον οι λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα, η ελεγκτική αρχή επαληθεύει ότι όλα τα στοιχεία των δαπανών που καταβλήθηκαν και των δημόσιων συνεισφορών που εισπράχθηκαν και εγγράφηκαν στους λογαριασμούς της υπεύθυνης αρχής κατά το οικονομικό έτος έχουν καταχωριστεί στο λογιστικό σύστημα ορθά και αντιστοιχούν στα σχετικά λογιστικά αρχεία που τηρούνται από την υπεύθυνη αρχή. Ειδικότερα, η ελεγκτική αρχή με βάση τους εν λόγω λογαριασμούς: (α) επαληθεύει ότι το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που δηλώθηκαν στην αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή είναι σύμφωνο με τις δαπάνες στους λογαριασμούς της υπεύθυνης αρχής και, εάν υπάρχουν διαφορές, ότι παρέχονται στους λογαριασμούς επαρκείς εξηγήσεις για τα σχετικά ποσά (β) επαληθεύει ότι τα αποσυρθέντα και τα ανακτηθέντα ποσά, τα ποσά που πρόκειται να ανακτηθούν και τα ποσά που είναι αδύνατον να ανακτηθούν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους αντιστοιχούν στα ποσά που εγγράφονται στο λογιστικό σύστημα της υπεύθυνης αρχής και υποστηρίζονται από τεκμηριωμένες αποφάσεις της υπεύθυνης αρχής EL 16 EL

17 (γ) εξακριβώνει ότι η υπεύθυνη αρχή έχει διενεργήσει τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Οι επαληθεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) β) και γ) μπορούν να διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση. 4. Ως μέρος του συστήματός της και των δημοσιονομικών ελέγχων, η ελεγκτική αρχή πραγματοποιεί εκ νέου μέρος των διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν από την υπεύθυνη αρχή. Η ελεγκτική αρχή καθορίζει την έκταση των ελέγχων που διενεργούνται εκ νέου με βάση την ιδία αξιολόγηση κινδύνου. 5. Εάν το σύστημα της ελεγκτικής αρχής ή οι δημοσιονομικοί έλεγχοι εντοπίσουν ουσιώδεις αδυναμίες όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της υπεύθυνης αρχής, η ελεγκτική αρχή: (α) (β) αξιολογεί τον δημοσιονομικό και επιχειρησιακό αντίκτυπο αυτών των αδυναμιών διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις προς την υπεύθυνη αρχή για διορθωτικά και προληπτικά μέτρα (γ) παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των μέτρων από την υπεύθυνη αρχή και αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. 6. Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, η ελεγκτική αρχή ανακοινώνει τα πορίσματά της στην ορίζουσα αρχή, μεταξύ άλλων και κατά πόσον, κατά τη γνώμη της, η υπεύθυνη αρχή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού. 7. Η ελεγκτική αρχή διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις ελεγκτικές της δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 ανακοινώνονται δεόντως από την υπεύθυνη αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κεφάλαιο IV Τελική διάταξη Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες. EL 17 EL

18 Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος José Manuel BARROSO EL 18 EL

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24861 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2308 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77288 Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του εθνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 658 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2125(DEC) 2.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 30.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35699 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1393 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : ΝΙΚΗΣ 10 Ταχ. Κώδικας : 10180 Πληροφορίες: Α. Κάρµης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/54 20.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 532/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 15 FIN 881 CADREFIN 132 POLGEN 191 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 423/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 150/112 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/112 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/112 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα

περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα 23. 9. 95 EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 228/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2236/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 1995

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 688 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Συστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24861 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2308 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77288 Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του εθνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.8.2016 COM(2016) 509 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα