Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2338/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 41/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Μαρτίου του έτους 2013 και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ /3/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου Πατσαντάρα Ιωάννη, ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 20 μέλη: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) Σύρου Ελένη Πρόεδρος 1) Ζώη-Φανουράκη Βασιλική 2) Ληξουριώτης Χαράλαμπος Φ. 2) Ληξουριώτης Χαράλαμπος Ι. 3) Μίχος Ιωάννης 3) Ανδρίτσος Ιωάννης 4) Τσαφώνιας Δημήτριος 4) Πράγιας Λεωνίδας 5) Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια 5) Γιαννέλος Θωμάς 6) Γιαννέλος Ευστάθιος 6) Παπαστάθης Παναγιώτης 7) Οικονομάκης Παναγιώτης 7) Κοτρογιάννου-Φουντά Παναγιώτα 8) Μπεζεντές Γεώργιος Οι οποίοι δεν προσήλθαν 9) Κομνάς Σπυρίδων αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 10) Ταγκαλάκη Γεωργία 11) Λουκά-Μπελίτσα Παναγιού 12) Παπαϊωάννου Στέφανος 13) Μπούρας-Λύρας Νικόλαος 14) Σαμουήλ Γεώργιος 15) Βαλαούρας Νικόλαος 16) Γρανιτσιώτη Ευαγγελία 17) Δημάκας Νικόλαος 18) Γαμβρίλης Ιωάννης 19) Πάστρας Ιωάννης 20) Ζάκκας Λουκάς Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Σοφία Φωτίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

2 Η Πρόεδρος κα Ελένη Σύρου πρότεινε να ληφθεί απόφαση και για ένα θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως λόγω του κατεπείγοντος (παρ. 7 αρ. 67 του Ν. 3852/2010) για την εύρυθμη λειτουργία της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. του Δήμου και συγκεκριμένα για την έγκριση του προϋπολογισμού της καθώς έχει προσέλθει και ως εισηγητής για το θέμα αυτό ο λογιστής της επιχείρησης κ. Παναγιώτης Φλώρος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λουκάς Ζάκκας, Ευαγγελία Γρανιτσιώτη, Ιωάννης Γαμβρίλης, Νικόλαος Δημάκας, Νικόλαος Βαλαούρας και Ιωάννης Πάστρας ψηφίζουν κατά. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και Πολιτισμού Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας (ΚΔΕΤΠΔΑΑ) με το 81/ έγγραφό της μας απέστειλε την αριθμ. 6/2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του έτους ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ9Σ-ΔΡΝ Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Φλώρος και παρουσίασε αναλυτικά την κατάσταση του προϋπολογισμού η οποία έχει ως εξής: Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ 38 Διαθέσιμα Αρχής Χρήσης Ταμείο 3.396, Καταθέσεις όψεως (Βοήθεια στο Σπίτι Αντίκυρα) 7.694, Καταθέσεις όψεως ,80 Σύνολο Διαθεσίμων ,11 ΕΣΟΔΑ 73 Χορηγίες 5.000, Ενοίκια 6.000, Επιχορηγήσεις Δήμου , Πράσινο Ταμείο (Απαιτούμενα σύμφωνα με την υπ' αρθμ. 10/2009 Δ.Σ. ) , Βοήθεια προηγουμένων ετών , Βοήθεια στο Σπίτι ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,43

3 ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Κωδικός 12 Μηχ/κος εξοπλισμός 14 Έπιπλα λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Παγίου Εξοπλισμού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές Προσωπικού Διοίκηση , Αμοιβές Προσωπικού Βοήθεια στο σπίτι ,00 61 Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων Αμοιβές Δικηγόρων 4.450, Αμοιβές & Έξοδα Λογιστών 4.450, Λοιπές Αμοιβές Τρίτων 2.000,00 62 Παροχές Τρίτων Τηλεφωνικά 300, Ταχυδρομικά 200, Επισκευές Συντηρήσεις 1.000, Φωτισμός 200,00 64 Διάφορα Έξοδα Έξοδα Κιν. Μετ.Μέσων 1.500, Έξοδα Ταξιδιών 1.000, Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 1.500, Έξοδα Συνεδρίων & Δεξιώσεων 1.000, Έξοδα Υποδ.& Φιλοξενίας 1.000, Συνδρομές 200, Έντυπα Γραφική Ύλη 300, Καύσιμα Υλικά Θέρμανσης 500, Υλικά Καθαρισμού 500,00

4 Δαπάνες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων , Λοιπά Έξοδα Άμεσης Ανάλωσης 500, Έξοδα Δημοσιεύσεων 1.000, Διάφορα Έξοδα 2.000, Καταφύγιο αδέσποτων σκυλιών 2.500, Κέντρο διά βίου μάθησης , Έξοδα Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας ,00 Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50 Προμηθευτές ,14 53 Αποδοχές Πληρωτέες Προηγ. Ετών Βοήθεια στο Σπίτι Αντίκυρας , Βοήθεια Στο Σπίτι , Βοήθεια Στο Σπίτι , Φόροι Τέλη 2013-ΟΑΕΔ 5.000, Φόροι τέλη προηγούμενων χρήσεων- ΟΑΕΔ , Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΙΚΑ , Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προηγούμενων χρήσεων ,00 Σύνολο Υποχρεώσεων ,41 Διαθέσιμα Τέλους Χρήσης ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,43 Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 256 του Ν. 3463/2006 οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν την ψήφιση του προϋπολογισμού κ.λ.π.

5 Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/ άρθρο 2 ΦΕΚ 1876/ τεύχος Β : «1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου. 3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας. 4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ.» Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει στο Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά. Το λόγο πήρε ο κ. Λουκάς Ζάκκας που είπε ότι είναι κατά της λογικής των επιχειρήσεων και ότι όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου και για το λόγο αυτό ψηφίζει κατά. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Ευστάθιος Γιαννέλος και είπε ότι δεν έχει καμία διαφωνία επί του προϋπολογισμού όπως συντάχθηκε από τον κ. Φλώρο αλλά θεωρεί απαράδεκτο το να απουσιάζει η Πρόεδρος της επιχείρησης σε ένα τόσο σοβαρό θέμα και ψηφίζει παρών. Επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ευαγγελία Γρανιτσιώτη, Νικόλαος Βαλαούρας, Νικόλαος Δημάκας, Ιωάννης Γαμβρίλης και Ιωάννης Πάστρας ψηφίζουν κατά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: - το άρθρο 256 του Ν. 3463/06 - την ΚΥΑ 50891/ άρθρο 2, (ΦΕΚ 1876/ τεύχος Β ) - την αριθμ. 6/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2013 και ύστερα από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Πολιτισμού Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας (ΚΔΕΤΠΔΑΑ) όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την

6 6/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευαγγελία Γρανιτσιώτη, Νικόλαος Βαλαούρας, Νικόλαος Δημάκας, Ιωάννης Γαμβρίλης, Ιωάννης Πάστρας, Λουκάς Ζάκκας ψηφίζουν κατά της παρούσας απόφασης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Γιαννέλος ψηφίζει παρών. Η απόφαση πήρε αριθμό 6/41/2013 H ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ληξουριώτης Χαράλαµ ος Φ. Μίχος Ιωάννης Τσαφώνιας ηµήτριος Τροµ ούκη-βαρσάµη Χαρίκλεια Γιαννέλος Ευστάθιος Οικονοµάκης Παναγιώτης Μ εζεντές Γεώργιος Κοµνάς Σ υρίδων Ταγκαλάκη Γεωργία Λουκά-Μ ελίτσα Παναγιού Πα αϊωάννου Στέφανος Μ ούρας-λύρας Νικόλαος Σαµουήλ Γεώργιος Βαλαούρας Νικόλαος Γρανιτσιώτη Ευαγγελία ηµάκας Νικόλαος Γαµβρίλης Ιωάννης Πάστρας Ιωάννης Ζάκκας Λουκάς Ακριβές Απόσπασμα 3 Απριλίου 2013 Ο Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας - Αντίκυρας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

7 Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ 38 Διαθέσιμα Αρχής Χρήσης Ταμείο 3.396, Καταθέσεις όψεως (Βοήθεια στο Σπίτι Αντίκυρα) 7.694, Καταθέσεις όψεως ,80 Σύνολο Διαθεσίμων ,11 ΕΣΟΔΑ 73 Χορηγίες 5.000, Ενοίκια 6.000, Επιχορηγήσεις Δήμου , Πράσινο Ταμείο (Απαιτούμενα σύμφωνα με την υπ' αρθμ. 10/2009 Δ.Σ. ) , Βοήθεια προηγουμένων ετών , Βοήθεια στο Σπίτι ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,43 ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Κωδικός 12 Μηχ/κος εξοπλισμός 14 Έπιπλα λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Παγίου Εξοπλισμού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

8 60.00 Αμοιβές Προσωπικού Διοίκηση , Αμοιβές Προσωπικού Βοήθεια στο σπίτι ,00 61 Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων Αμοιβές Δικηγόρων 4.450, Αμοιβές & Έξοδα Λογιστών 4.450, Λοιπές Αμοιβές Τρίτων 2.000,00 62 Παροχές Τρίτων Τηλεφωνικά 300, Ταχυδρομικά 200, Επισκευές Συντηρήσεις 1.000, Φωτισμός 200,00 64 Διάφορα Έξοδα Έξοδα Κιν. Μετ.Μέσων 1.500, Έξοδα Ταξιδιών 1.000, Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 1.500, Έξοδα Συνεδρίων & Δεξιώσεων 1.000, Έξοδα Υποδ.& Φιλοξενίας 1.000, Συνδρομές 200, Έντυπα Γραφική Ύλη 300, Καύσιμα Υλικά Θέρμανσης 500, Υλικά Καθαρισμού 500, Δαπάνες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων , Λοιπά Έξοδα Άμεσης Ανάλωσης 500, Έξοδα Δημοσιεύσεων 1.000, Διάφορα Έξοδα 2.000, Καταφύγιο αδέσποτων σκυλιών 2.500, Κέντρο διά βίου μάθησης , Έξοδα Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας ,00 Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών ,00

9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50 Προμηθευτές ,14 53 Αποδοχές Πληρωτέες Προηγ. Ετών Βοήθεια στο Σπίτι Αντίκυρας , Βοήθεια Στο Σπίτι , Βοήθεια Στο Σπίτι , Φόροι Τέλη 2013-ΟΑΕΔ 5.000, Φόροι τέλη προηγούμενων χρήσεων- ΟΑΕΔ , Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΙΚΑ , Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προηγούμενων χρήσεων ,00 Σύνολο Υποχρεώσεων ,41 Διαθέσιμα Τέλους Χρήσης ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,43 Η Πρόεδρος Βασιλική (Βάνα) Ζώη - Φανουράκη Τα μέλη Σοφία Πατσαντάρα Αγγελική Αθανασίου Γεώργιος Θεοχάρης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 602/30.1.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 8 η Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 ύστερα από την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 30 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου για το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα