ΑΔΑ: ΒΛΩ846907Κ-ΧΗ5. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΩ846907Κ-ΧΗ5. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1. ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ 2. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 3. Ε.Σ.Η. Η.Σ ΡΟ ΟΣ: 30/8/2013 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Ταχ. /νση: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Τηλ: Fax: Πληροφορίες: Ζαγουρής Ε. ΕΡΓΟ: << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ >> ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΤΥ 4.13) πρόχειρου διαγωνισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του Π..102/87 όπως τροποποιήθηκε µε το Π..103/97 και την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε.αρ. 17γ/14/7/ΦΝ294/2002 για µικρά έργα (µέχρι Ευρώ). ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1

2 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου (Γ.Ν.Ρ.) προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ». Το έργο θα υλοποιηθεί από το Γ.Ν.Ρ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 102/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π 103/97 (Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από Ν.Π... που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας) και την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. αρ. 17/γ/14/7/ΦΝ294/2002 (Καθορισµός ποσού για απ ευθείας ανάθεση ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων για την εκτέλεση µικρών έργων ή εργασιών συντήρησης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας (ΠεΣΥ) ή άλλων Ν.Π... που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας). Το έργο έχει προϋπολογισµό ,00. Στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνονται τα απρόβλεπτα, το εργολαβικό όφελος, ο Φ.Π.Α. (16%), καθώς και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν προαιρετικά τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού ( ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Γ.Ν.Ρ. ή να τα εκτυπώσουν από το ΙΑΥΓΕΙΑ όπου έχει αναρτηθεί. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα «κατ αποκοπή εργολαβικού ανταλλάγµατος» και θα διεξαχθεί την 10/9/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00. O φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου και θα υποβάλλεται στην γραµµατεία του Νοσοκοµείου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ» Η προθεσµία υποβολής λήγει την 9/9/2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού (περιγραφές, σχέδια κλπ) και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Ειδικότερα οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ενηµερωθούν πλήρως και λεπτοµερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΠΙ Σύµης, για την κατάσταση των κτιριακών και Η/Μ Εγκαταστάσεων, τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των χώρων, τις προσβάσεις τους, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η εκτέλεση του έργου, τις απαιτούµενες παροχές και τα σηµεία σύνδεσης τους µε το έργο κ.λ.π. Οι προµετρήσεις που υπάρχουν στην µελέτη είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιες προµετρήσεις εργασιών υπολοίπονται της πραγµατικότητας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και για εργασίες που δεν επισηµαίνονται στις προµετρήσεις αλλά αναφέρονται σε κάποιο άλλο σηµείο της Τεχνικής Περιγραφής. Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς: Επί ποινή αποκλεισµού ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συµπεριλάβει στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς του τα ακόλουθα: 1) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς που θα αναγράφει αριθµητικώς και ολογράφως το εργολαβικό αντάλλαγµα κατ αποκοπή για ολόκληρο το έργο. 2) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 επικυρωµένη που να δηλώνει ότι: α. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και θα εφαρµόσει πλήρως την εγκεκριµένη µελέτη. β. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Φορέα Κατασκευής του Έργου, αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 2

3 γ. Έχει επισκεφτεί το χώρο εργασιών στο Γ.Ν.Ρόδου, και έχει λάβει γνώση όλων των ιδιαιτεροτήτων και λεπτοµερειών των εργασιών. δ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία. ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία. 3) Αν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι εργολήπτης δηµοσίων έργων τότε αρκεί να συµπεριλάβει στο φάκελο, αντίγραφο του Εργοληπτικού του πτυχίου. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συµπεριλάβουν στον φάκελο αντίγραφα τριών (3) τουλάχιστον συµβάσεων µε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού διακαίου ή εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα µε αντικείµενο οικοδοµικές εργασίες προϋπολογισµού πάνω από ,00 µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και τα αντίστοιχα τιµολόγια τους. 4)Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των πεντακόσια δέκα εφτά (517) Ευρώ και ισχύος τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 1)Η επισκευή των ρωγµών των τοίχων και των υποστυλωµάτων. 2)Η επισκευή των ξύλινων εξωτερικών κουφωµάτων 3)Η ανακαίνιση όλων των χρωµατισµών εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, των τοίχων και ξύλινων εξωτερικών κουφωµάτων. 4)Η αποξήλωση του θερµοσύφωνα από την πίσω πλευρά στο ισόγειο εξωτερικά του κτιρίου, στο µπάνιο του Α ορόφου µε τοποθέτηση νέων εξωτερικών σωλήνων. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης-χρόνος εγύησης Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων διακοσίων ενενήντα τριών (1293) Ευρώ. Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ορίζεται σε 15 µήνες, χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα προς τον ανάδοχο. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών αρχοµένης από την υπογραφή της σύµβασης. Το έργο χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους του Νοσοκοµείου. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από το.σ. του Γ.Ν.Ρόδου. Εσωτερική διανοµή Γραµµατεία Οικονοµική Υϖηρεσία Τ.Υ. ο ιοικητής Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου Βασίλειος Παϖανικόλας ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 3

4 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ 1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 2.2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2.3 Υ ΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 2.4 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 5

6 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 1 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 6

7 ΣΧΕ ΙΟ 2 ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡΟΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 7

8 1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο Π.Π.Ι Σύµης οι εξωτερικοί χρωµατισµοί των τοίχων του κτιρίου έχουν υποστεί φθορά λόγω χρόνου µε αποτέλεσµα την είσοδο υγρασίας η οποία προκαλεί επιπλέον φθορές στο εσωτερικό του κτιρίου. Επιπλέον υπάρχουν ρωγµές στα επιχρίσµατα των τοίχων αλλά και σε κάποια υποστυλώµατα του κτιρίου. Φθορές λόγω χρόνου έχουν υποστεί και οι χρωµατισµοί των ξύλινων παραθύρων, και ορισµένα τµήµατα κουφωµάτων έχουν αποσαθρωθεί. Τέλος είναι τρυπηµένη σωλήνα του θερµοσύφωνα που βρίσκεται εγκιβωτισµένη σε τοίχο του κτιρίου µε αποτέλεσµα το µπάνιο και το wc του Α ορόφου να µην έχουν ζεστό νερό και κάποιες µπαταρίες µπάνιων είναι χαλασµένες. Σκοπός λοιπόν του έργου είναι: 1)Η επισκευή των ρωγµών των τοίχων και των υποστυλωµάτων. 2)Η επισκευή των ξύλινων εξωτερικών κουφωµάτων 3)Η ανακαίνιση όλων των χρωµατισµών εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, των τοίχων και ξύλινων εξωτερικών κουφωµάτων. 4)Η αποξήλωση του θερµοσύφωνα από την πίσω πλευρά στο ισόγειο εξωτερικά του κτιρίου, και τοποθέτησή του στο µπάνιο του Α ορόφου µε τοποθέτηση νέων εξωτερικών σωλήνων και νέα ηλεκτρολογική σύνδεση. 5)Η αντικατάσταση των χαλασµένων µπαταριών στα wc και στα λουτρά του κτιρίου. 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Πριν τους χρωµατισµούς των τοίχων θα προηγηθεί επισκευή των ρωγµών ανάλογα µε το µεγεθός τους και µε κατάλληλα επισκευαστικά υλικά (όπως περιγράφεται στην Ανάλυση Οικοδοµικών Εργασιών). Επίσης θα επισκευασθούν και γωνιακά υποστυλώµατα του κτιρίου όπου φαίνεται µε την ύπαρξη ρωγµών ότι υπάρχει διάβρωση του οπλισµού τους, καθώς και η πλάκα του µπαλκονιού. Η επισκευή θα γίνει σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Θα γίνει επισκευή των ξύλινων εξωτερικών κουφωµάτων µε αντικατάσταση αποσαθρωµένων τµηµάτων τους και µε αντικατάσταση χαλασµένων εξαρτηµάτων τους. Θα κατασκευασθούν όλα τα απαιτούµενα ικριώµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 2.2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Θα χρωµατιστούν το σύνολο των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου µε χρώµα στην ίδια απόχρωση µε το υφιστάµενο. Θα κατασκευασθούν όλα τα απαιτούµενα για την εργασία ικριώµατα. Θα χρωµατιστούν όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι του κτιρίου µε χρώµα σε απόχρωσεις επιλογής της Υπηρεσίας. Θα χρωµατισθούν τα εξωτερικά ξύλινα κουφώµατα µε χρώµα στην ίδια απόχρωση µε το υφιστάµενο. Θα χρωµατισθούν τα κάγκελα του µπαλκονιού του Α ορόφου µε χρώµα στην ίδια απόχρωση µε το υφιστάµενο. Θα χρωµατισθούν τα κάγκελα των πορτών του Ισογείου µε χρώµα στην ίδια απόχρωση µε το υφιστάµενο Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ (Τεύχος Β 2221/ ). ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 8

9 2.6 Υ ΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Θα αποξηλωθεί ο ηλεκτρικός θερµοσύφωνας από την πίσω όψη του κτιρίου και θα µεταφερθεί στο λουτρό του Α Ορόφου, ώστε να τροφοδοτήσει µε ζεστό νερό το λουτρό και το wc του Α ορόφου του κτιρίου. Επίσης θα αντικατασταθούν κάποιες χαλασµένες µπαταρίες από τα wc και τα λουτρά του κτιρίου. 2.7 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Όλα τα άχρηστα υλικά που θα καθαιρεθούν ή θα αποξηλωθούν θα αποµακρυνθούν από τον χώρο των κτιρίων προς χώρο που επιτρέπεται από τις Αρχές 2.8 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Ένα τεµάχιο κατ αποκοπή για το σύνολο του έργου. Οι προµετρήσεις που υπάρχουν στην µελέτη είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιες προµετρήσεις εργασιών υπολοίπονται της πραγµατικότητας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και για εργασίες που δεν επισηµαίνονται στις προµετρήσεις αλλά αναφέρονται σε κάποιο άλλο σηµείο της Τεχνικής Περιγραφής. Ο Συντάξας Ευάγγελος Ζαγουρής ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 9

10 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου 54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου ΣΥΝΟΛΟ Α Όροφος ωµάτιο 1 1,00*2,6*2... = 5,20 Α Όροφος Χωλ 2,60 = 1,00*2,6.. Ισόγειο εξεταστήριο 1,00*2,20.. = 2,20 10,00 m2 10, Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου ΣΧ Α Όροφος ωµάτιο 1 1,05*1,90... = 1,995 Ισόγειο χειρουργείο 1,00*1,55*0,5 (1 φύλλο).. = 0,775 2,77 m2 2, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Μεταλλικών κιγκλιδωµάτων ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ (1,3*2+2,40). = Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Α ΟΡΟΦΟΣ ΩΜΑΤΙΟ 1 (6,05+3,40)*2*3,13.. = 59,15 7 ΚΟΥΖΙΝΑ (4,45+2,85)*2*3,13. = 45,69 8 ΩΜΑΤΙΟ 2 (2,43+3,97)*2*3,13.. = 40,06 4 ΙΑ ΡΟΜΟΣ (0,8+3,38)*2*3,13.. = 26,16 7 ΧΩΛ = 39,75 5 µµ 5 ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 10

11 (3,45+2,9)*2*3, ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ = 43,79 (4,6+2,95)*2*2,9 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΒΑΝΙ = 13,57 (4,6*2,95) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ = 23,49 (1,1+2,95)*2*2,9 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΒΑΝΙ = 3,245 (1,1*2,95) ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ = 24,65 (1,3+2,95)*2*2,9. ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΒΑΝΙ = 3,835 (1,3*2,95). ΚΟΥΖΙΝΑ = 38,57 (4,15+2,50)*2*2,90. ΚΟΥΖΙΝΑ (4,15*2,50). = 10,37 5 ΙΑ ΡΟΜΟΣ (4,3+0,85+1,1+2,06)*2*2,9.. = 48,19 8 ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΤΑΒΑΝΙ = 10 (4,3+0,85+1,1)*1,6.. WC TABANI = 2,75 1,1*2,5. ΣΚΑΛΑ (0,85+2,5*2)*2,9 = 16,96 5 ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ (3,17+2,46)*2*2,9.. = 32,65 4 ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΒΑΝΙ (3,17*2,46).... = 7,798 2 ΑΝΑΜΟΝΗ (4,62+4,77)*2*2,9.. = 54,46 2 ΑΝΑΜΟΝΗ TABANI (4,62*4,77)... = 22,03 7 ΙΑΤΡΕΙΟ 1 = 39,15 (3,85+3,4)*2*2,70. ΙΑΤΡΕΙΟ 1 ΤΑΒΑΝΙ = 13,09 (3,85*3,4). ΥΠΟ ΟΧΗ = 26,19 ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 11

12 (1,95+2,90)*2*2,7 ΥΠΟ ΟΧΗ ΤΑΒΑΝΙ (1,95*2,90) ΙΑΤΡΕΙΟ 2 (3,00+2,85)*2*2,70. ΙΑΤΡΕΙΟ 2 ΤΑΒΑΝΙ (3,00*2,85). ΧΩΛ (1,29+1,74)*2*2,7 ΧΩΛ ΤΑΒΑΝΙ (1,29*1,74) ΛΟΥΤΡΟ ΤΑΒΑΝΙ (1,86*1,33). ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (4,75+3,25)*2*2,7.. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΑΒΑΝΙ (4,75*3,25) Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. Α ΟΡΟΦΟΣ 9,50*3,8+7,75*3,5+9,9*3,8+7,85*3,5 ΙΣΟΓΕΙΟ (2+10,30+5,7+3,0+8,6)*(4,5+0,9)+(9,50+7,75+9,9)*(4,5-0,9) ΜΠΑΛΚΟΝΙ (2,4*1,3) ΣΧ Χρωµατισµοί ξύλινων κουφωµάτων = 5,655 = 31,59 = 8,55 = 16,36 2 = 2,244 6 = 2,473 8 = 43,2 = 15, ,1 7 = 128,3 2 = 257,5 8 = 3,12 389,0 2 m2 771,17 m2 389,02 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (1,00*1,55*12+1,00*2,2*4+0,4*0,6+0,9*0,8+0,4*0,65+0,4*0,8)*3,7... = 107,0 8 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α ΟΡΟΦΟΥ (1,05*1,95*7+0,5*0,7*2+1*2,6*3)*3,7 = 84,48 ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 12

13 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους Α ΟΡΟΦΟΣ 9,50*2,4+7,75*2,4+9,9*2,4+7,85*2,4 9,50*0,4+7,75*0,4+9,9*0,4+7,85*0,4 191,5 6 = 84,00 = 14,00 m2 191,558 98,00 m2 98,00 ΝΑΧ1 ΝΑΧ2 80.ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επισκευή επιφανειών επιχρισµάτων Επισκευή ρωγµών, αποκολλήσεων, και φθορών από υγρασία στα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσµατα στο σύνολο του κτιρίου. = 1 τεµχ 1 Αποκατάσταση βλάβης στοιχείων σκυροδέµατος από διάβρωση οπλισµού Σε 4 υποστυλώµατα καθώς και στην πλάκα του µπαλκονιού του Α ορόφου του κτιρίου = 1 τεµχ 1 ΝΑΧ3 ΝΑΧ4 Υδραυλικές εργασίες Αντικατάσταση χαλασµένων µπαταριών νιπτήρων και λουτήρων και τοποθέτηση θερµοσίφωνα σε νέα θέση.τοποθέτηση υδροροής ελεύθερης ροής στο µπαλκόνι του Α ορόφου. = 1 τεµχ 1 Ηλεκτρολογικές εργασίες Αποσύνδεση και νέα σύνδεση του ηλιακού θερµοσύφωνα = 1 τεµχ 1 ΝΑΧ5 Επισκευές ξύλινων κουφωµάτων = 1 τεµχ 1 ΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕIΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 13

14 ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΑΓΟΥΡΗΣ Ε. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ Σ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 14

15 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Μονάδα Ποσότητα 77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Μεταλλικών κιγκλιδωµάτων µµ 5,00 ΣΧ Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως m2 771, Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής m2 389,02 βάσεως ΣΧ Χρωµατισµοί ξύλινων κουφωµάτων m2 191, Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους m2 98,00 80.ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΧ1 Επισκευή επιφανειών επιχρισµάτων κατ'αποκ 1,00 ΝΑΧ2 Αποκατάσταση βλάβης στοιχείων σκυροδέµατος από διάβρωση οπλισµού κατ'αποκ 1,00 ΝΑΧ3 Υδραυλικές εργασίες κατ'αποκ 1,00 ΝΑΧ4 Ηλεκτρολογικές εργασίες κατ'αποκ 1,00 ΝΑΧ5 Επισκευές ξύλινων κουφωµάτων κατ'αποκ 1,00 ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ,07 ΦΠΑ 16% 4.137,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ( ) ,00 ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 15

16 ΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ OΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕIΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΑΓΟΥΡΗΣ Ε. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ ΣΚΕΥΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 16

17 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ OIKO ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 17

18 77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧ Μεταλλικών κιγκλιδωµάτων Χρωµατισµοί µεταλλικών κιγκλιδωµάτων. Προετοιµασία των επιφανειών, απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωµάτων, χρωµατισµός µε διπλή στρώση ελαιοχρώµατος. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) κιγκλιδωµάτος Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. (Περιλαµβάνεται και Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως ΣΧ Χρωµατισµοί ξύλινων κουφωµάτων Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωµάτων µε καύση µε καµινέττο ή µε εφαρµογή διαβρωτικών χηµικών,οποιωνδήποτε ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών και απόξεση αυτών µε σπάτουλα Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο ώστε να λειανθούν και να αποµακρυνθούν τυχόν ξένα σώµατα. Εφαρµογή µίας στρώσης µε µίνιο. Ξεροζάρισµα και επάλειψη µε γοµαλάκα. Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και χοντροστοκάρισµα µε σφιχτό στόκο ( ζύµη στόκου µε λινέλαιο,τσίγκο και λίγο στεγνωτικό). Αφού ο στόκος ξεραθεί καλά,τρίψιµο πάλι µε γυαλόχαρτο και µετά καθάρισµα της επιφάνειας µε ειδική βούρτσα. ιάστρωση πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος. Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και διάστρωση δεύτερης στρώσης ελαιοχρώµατος. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδροµίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών). Η τιµή του άρθρου αυτού επιπροστίθεται στην προσαύξηση της προηγούµενης, διαδοχικά, για κάθε βαθµίδα επιπλέον της πρώτης. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 18

19 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 80. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΧ 1 Επισκευή επιφανειών επιχρισµάτων Επισκευή επιφανειών επιχρισµάτων µε βλάβες όπως: Ρωγµές οποιουδήποτε εύρους, αποκολλήσεις, φθορά από υγρασία κλπ. Η πλήρωση των ρωγµών εφόσον δεν υπάρχει µερική ή ολική αποκόλληση του επιχρίσµατος στην γύρω περιοχή θα γίνει µε ειδικό µη συρικνούµενο υλικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Όπου υπάρχουν σηµάδια αποκόλλησης, ορατά ή µη τότε θα γίνεται καθαίρεση του επιχρίσµατος, πλύσιµο και αποκατάσταση πάλι µε επίχρισµα. Όπου υπάρχουν φθορές του επιχρίσµατος από υγρασία, θα καθαιρείται τα σαθρό επίχρισµα και θα γίνεται αποκατάσταση πάλι µε επίχρισµα. Τα µπάζα θα αποµακρυνθούν από το κτίριο. Τιµή κατ αποκοπή για όλες τις φθορές εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου του ΠΠΙ Σύµης. ΝΑΧ 2 Αποκατάσταση βλάβης στοιχείων σκυροδέµατος από διάβρωση οπλισµού Περιλαµβάνεται: 1)Καθαίρεση ρηγµατωµένου επιχρίσµατος και σκυροδέµατος 2)Αποµάκρυνση σκουριάς από τον υφιστάµενο οπλισµό 3)Εφαρµογή αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισµού 4)Εφαρµογή ενισχυτικού προσφυσης 5)Αποκατάσταση διατοµής µε επισκευαστικό κονίαµα 6)Σφράγιση και φινίρισµα τελικής επιφανειας 7)Αποµάκρυνση µπαζών από το κτίριο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν βάσει της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Τα µπάζα θα αποµακρυνθούν από το κτίριο. Τιµή κατ αποκοπή για τοπικές βλάβες σε 4 υποστυλώµατα καθώς και στην πλάκα του µπαλκονιού του Α ορόφου του κτιρίου του ΠΠΙ Σύµης. ΝΑΧ 3 Υδραυλικές εργασίες Περιλαµβάνεται: 1)Τοποθέτηση υδροροής στο µπαλκόνι του Α ορόφου µε πλαστική σωλήνα ελεύθερης ροής κατόπιν διάνοιξης οπής στο στηθαίο του µπαλκονιού 2) Αποξήλωση του θερµοσύφωνα που βρίσκεται εξωτερικά στην πίσω πλευρά του κτιρίου και εγκατάστασή του µέσα στο µπάνιο του Α Ορόφου. Περιλαµβάνονται επίσης: -Κατάργηση των σωλήνων, - ιάτρηση του τοίχου µε προσοχή ώστε να µην προκύψουν ζηµίες στο µπάνιο και το WC, και πέρασµα των σωλήνων εξωτερικά στους τοίχους για την παροχή νερού του θερµοσύφωνα αλλά και την σύνδεση µε τους δύο νιπτήρες και την µία µπανιέρα του µπάνιου και του WC του Α Ορόφου. -Σύνδεση των σωλήνων µε τις µπαταρίες. Στην µπαταρία µπάνιου θα γίνει ειδική προσαρµογή. - ιακοπτάκια, υλικά µικρο υλικά, σε πλήρη λειτουργία 3)Αντικατάσταση της µπαταρίας λουτήρος του µπάνιου του πρώτου ορόφου, καθώς και των 2 µπαταριών των νιπτήρων των µπάνιων του Α ορόφου καθώς και της µπαταρίας νιπτήρος της τουαλέτας ασθενών στο Ισόγειο και της µπαταρίας του νιπτήρος του W.C. της Αίθουσας Επεµβάσεων στο Ισόγειο. Στους νιπτήρες θα αντικατασταθούν και τα διακοπτάκια. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 19

20 ΝΑΧ 4 Τιµή κατ αποκοπή. Ηλεκτρολογικές εργασίες Αποξήλωση και κατάργηση των καλωδίων του θερµοσύφωνα που βρίσκεται εξωτερικά στην πίσω πλευρά του κτιρίου και σύνδεσή του απ ευθείας µε τον ηλεκτρολογικό πίνακα στην νέα του θέση στο µπάνιο του Α Ορόφου, µε διέλευση των καλωδίων εξωτερικα του τοίχου µέσω καναλιού. Περιλαµβάνονται υλικά µικρο υλικά, εργασία σύνδεσης µέχρι πλήρη λειτουργία του θερµοσίφωνα. Τιµή κατ αποκοπή. ΝΑΧ 5 Επισκευές ξύλινων κουφωµάτων. Περιλαµβάνεται: 1)Αντικατάσταση σάπιων τµηµάτων των ξύλινων κουφωµάτων. Πρόκειται για τις κάτω πλευρές των φύλλων 5 δίφυλλων θυρών καθώς και για τις κάτω πλευρές των φύλλων των πατζουριών 2 δίφυλλων παραθύρων. Τα σάπια τµήµατα θα αποξηλωθούν και θα αντικατασταθούν µε νέα τµήµατα τα οποία θα ενωθούν στιβαρά µε το αρχικό κούφωµα. Για επιπλέον ενίσχυση όπου απαιτηθεί θα τοποθετηθεί από την εσωτερική πλευρά του επισκευασµένου κουφώµατος γαλβανισµένη λαµαρίνα πλάτους 30 περίπου εκατοστών. 2) Αντικατάσταση µεταλλικών εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας κουφωµάτων (µεντεσέδες, σπανιολέτες, πόµολα κλπ) όπου απαιτείται. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα και οι µηχανισµοί λειτουργίας που θα αντικατασταθούν δεν θα υπερβαίνουν σε αριθµό αυτά που αντιστοιχούν σε 2 δίφυλλες θύρες και σε 10 δίφυλλα παράθυρα (τζάµι πατζούρι). 3) Μικροεργασίες όπως κάρφωµα ξεχαρβαλωµένων τµηµάτων, αφαίρεση µικρών σάπιων τµηµάτων όλων των κουφωµάτων συµπεριλαµβανοµένου και της κάσας τους, εφαρµογή σιδηρόστοκου κλπ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ε.ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 21

22 ΑΡΘΡΟ 1o: Αντικείµενο και αρχική συµβατική δαπάνη της εργολαβίας 1.1 Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζονται οι όροι σύµφωνα µε τους οποίους, βάσει µελέτης και συµβατικών τευχών (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές για Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες κλπ) θα εκτελεσθούν οι προβλεπόµενες εργασίες έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ» 1.2. Ο προϋπολογισµός κατά τη µελέτη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται: α. η αξία των εκτελεσθέντων εργασιών (υλικά και εργασίες) β. Γ.Ε. και Ο.Ε. γ. Ποσό αναθεώρησης δ. Φ.Π.Α. (16%) ε. Ασφαλίσεις Κοινωνικές και ιδιωτικές από παντός κινδύνου υπέρ προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων καθώς και η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του υπό κατασκευή έργου. ΑΡΘΡΟ 2o : Ισχύουσες ιατάξεις 2.1 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις: Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/ ) : Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων. 2.2 Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές Τα Π.. 778/80 και 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/ και 260/Α/ αντίστοιχα) Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε αγωγούς υψηλής τάσης της.ε.η., κ.λπ Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών σε θέµατα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισµούς και αποφάσεις Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59 / ) Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ιακήρυξης της ηµοπρασίας Οι ΕΤΕΠ (Τεύχος Β 2221/ ) Το Π.. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/ ) «Προϊόντα οµικών Κατασκευών» Το Π.. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/ ), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83) ΑΡΘΡΟ 3o: Στοιχεία του έργου Τα συµβατικά τεύχη, κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος σε περίπτωση ασυµφωνίας όρων µεταξύ τους, είναι τα ακόλουθα: 1. Η Εργολαβική Σύµβαση ανάθεσης του έργου, όπως θα υπογραφεί µετά την απόφαση κατακύρωσης της ηµοπρασίας. 2. Η ιακήρυξη ηµοπρασίας. 3. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 5. Τα εγκεκριµένα τεύχη µελέτης. 6. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 7. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα : (1) Οι Ευρωκώδικες. (2) Οι ΕΤΕΠ (Τεύχος Β 2221/ ) (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 22

23 Σε περίπτωση που παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέµα σε κάποια από τα συµβατικά τεύχη, επικρατεί η ανωτέρω σειρά προτεραιότητας για κάθε ένα από τα αµφισβητούµενα στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 4o: Σύµβαση κατασκευής του έργου Η Σύµβαση του υπ όψη έργου θα καταρτισθεί µε βάση την απόφαση για έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και ανάθεσης του έργου και µε συµβατική δαπάνη το αναφερόµενο στο άρθρο 1 της παρούσας ποσό. Ο ανακηρυχθείς από τη δηµοπρασία προσωρινός ανάδοχος του έργου, µε την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας καλείται για την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης του έργου, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών αρχόµενης από την επόµενη ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης του από το ΓΝ Ρόδου για την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί µέσα σε αυτό το διάστηµα, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου. ΑΡΘΡΟ 5o: Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου Για την υπογραφή της Σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον ανάδοχο σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 για την ανάληψη του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 1293,00 Ευρώ δηλαδή σε ποσοστό (5%) του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας, που δεν περιλαµβάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της Κοινοπραξίας (άρθρο 39 του Ν. 3669/2008). ΑΡΘΡΟ 6o: Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής - Προθεσµίες - Πρόγραµµα Ποιότητας Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας 6.1. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών αρχοµένης από την υπογραφή της σύµβασης Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του έργου. Η ιευθύνουσα Υπηρεσία, προτού προβεί στην έγκριση του τελικού Χρονοδιαγράµµατος Κατασκευής του έργου, µπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις, µετά από συνεννόηση µε τον ανάδοχο, εάν το κρίνει συµφέρον για το έργο. Μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία, γίνεται υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που υποχρεούται στην πιστή εφαρµογή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/ Το Χρονοδιάγραµµα, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, θα αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης του έργου και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου δραστηριότητες (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου αναθεώρησης και έκδοσης κάθε απαιτούµενης άδειας, των παραγγελιών και της µεταφοράς στο εργοτάξιο υλικών, µηχανηµάτων κ.λ.π.). Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας των εργασιών του έργου θα γίνεται κάθε εβδοµάδα βάσει του Χρονοδιαγράµµατος. Ο έλεγχος τηρήσεως και η τυχόν απαιτούµενη προσαρµογή και ανασύνταξη του Χρονοδιαγράµµατος, µε σταθερές τις ηµεροµηνίες ολικής παράδοσης του έργου, θα γίνεται από τον ανάδοχο κάθε τρεις εβδοµάδες. Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία αποπεράτωσης του έργου µε απόλυτη ακρίβεια. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 23

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "Προσθήκη στο 6ο Νηπιαγωγείο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χαϊδαρίου, Δήμου Χαϊδαρίου Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. Αττικής -

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του συγκροτήματος Γκράβας - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...3 Άρθρο 1 ο... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...3 1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 Άρθρο 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46907Κ-Σ4Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46907Κ-Σ4Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 από 47 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1 από 47 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ «Καθαρισµός ρεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υ Ρ14»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα