Παρατίθενται για τις αντιπροσωπίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρατίθενται για τις αντιπροσωπίες"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0900 (NLE) 6031/18 CO EUR-PREP 1 INST 51 PE-L 10 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: κ. Markus WINKLER, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 12 Φεβρουαρίου 2018 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Παρατίθενται για τις αντιπροσωπίες - επιστολή από τον κ. Markus Winkler, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Παράρτημα Ι), - το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Παράρτημα ΙΙ), - η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Παράρτημα ΙΙΙ), - η έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου + Διορθωτικό (Παράρτημα ΙV). 6031/18

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 6031/18 1

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0029 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), έχοντας υπόψη το άρθρο 10 ΣΕΕ 1, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όψει των εκλογών το , έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία 3, έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 4, έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, της 10ης Απριλίου 1998, έχοντας υπόψη τα άρθρα 45, 52 και 84 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0007/2018), 1 Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι «οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». 2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015) ΕΕ L 181 της , σ /18 2

4 Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο ΣΕΕ, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εκπροσώπηση αυτή να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι βουλευτών ανά κράτος μέλος και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕ και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν έμφαση στη σημασία που έχει η ισότητα και η ίση μεταχείριση των πολιτών από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ισότητα στην εκπροσώπηση προκειμένου να αυξηθεί η νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως νομοθετικό όργανο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε σειρά προτάσεων για την καθιέρωση μόνιμου συστήματος για την κατανομή των εδρών του, βάσει μαθηματικών τύπων που εκπονήθηκαν κατ εντολή του και υποβλήθηκαν σε αυτό Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαρτίου 2017 και σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η διετής προθεσμία για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας αποχώρησης λήγει στις 29 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την προθεσμία αυτή ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η τρέχουσα νομική κατάσταση δεν μεταβληθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το χρόνο διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το 2019 Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη έχουν πρόσφατα εκφράσει την υποστήριξή τους στη δημιουργία μιας κοινής εκλογικής περιφέρειας, αρχής γενομένης από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 λαμβάνοντας υπόψη ότι προϋπόθεση για την καθιέρωση μιας ενιαίας εκλογικής περιφέρειας αποτελεί η τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπως ορίζεται στον κώδικα ορθής πρακτικής σε εκλογικά θέματα της Επιτροπής της Βενετίας H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην από 11 Νοεμβρίου 2015 πρότασή του για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού κατώτατου ορίου για τις εκλογικές περιφέρειες και τα κράτη μέλη που αποτελούν μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, τα οποία εφαρμόζουν σύστημα λίστας και που αριθμούν έδρες που υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό εδρών θεωρεί ότι το όριο αυτό πρέπει να καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατανομή των εδρών 1. διαπιστώνει ότι η τρέχουσα κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως καθορίστηκε με την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ισχύει μόνο κατά την κοινοβουλευτική περίοδο τονίζει, συνεπώς, ότι απαιτείται νέα απόφαση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο /18 3

5 2. αναγνωρίζει ότι με την ισχύουσα κατανομή των εδρών δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας και ότι, ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να διορθωθεί όσον αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης πριν από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές το αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη εκτιμούν ότι το σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των αποφάσεων για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4. τονίζει ότι, παρά τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν οι μαθηματικοί τύποι για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος για την κατανομή εδρών στο μέλλον, είναι πολιτικά επισφαλές το να προτείνει το Κοινοβούλιο ένα μόνιμο σύστημα στο παρόν στάδιο 5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, εάν η τρέχουσα νομική κατάσταση δεν μεταβληθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος κατά τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το προτείνει να εφαρμοστεί από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές το 2019 μια νέα κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 14 ΣΕΕ θεωρεί ότι σε περίπτωση που μεταβληθεί η προαναφερθείσα νομική κατάσταση σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατανομή των εδρών που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου θα πρέπει να ισχύει έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα διέπεται από την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας υπογραμμίζει εξάλλου ότι με την προτεινόμενη νέα κατανομή θα μειωθεί ο αριθμός των μελών του Κοινοβουλίου επισημαίνει ότι η χρήση μικρού αριθμού εδρών που θα εκκενώσει το Ηνωμένο Βασίλειο επαρκεί για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει απώλεια εδρών για κάποιο κράτος μέλος 8. υπογραμμίζει ότι με τη μείωση του μεγέθους του Κοινοβουλίου θα αποδεσμευόταν ικανός αριθμός εδρών ώστε να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες μελλοντικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9. επισημαίνει ότι, δυνάμει της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν εγγενές δικαίωμα να κατέχουν τη βρετανική ή την ιρλανδική ιθαγένεια ή και τις δύο, και, ότι δυνάμει του δικαιώματός τους στην ιρλανδική ιθαγένεια, έχουν επίσης δικαίωμα στην ιθαγένεια της Ένωσης 10. επισημαίνει ότι η φθίνουσα αναλογικότητα, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, βασίζεται στον αριθμό των εδρών ανά κράτος μέλος και όχι στην εθνικότητα των υποψηφίων 11. καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει με ταχύτητα την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία 12. υπογραμμίζει ότι με την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των εκλογών και θα αποσταλεί ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος 6031/18 4

6 13. θεωρεί ότι η προτεινόμενη κατανομή με βάση τις αρχές των Συνθηκών αποτελεί σταθερό θεμέλιο για μια μέθοδο κατανομής των εδρών στο μέλλον που ικανοποιεί τα κριτήρια του άρθρου 14 ΣΕΕ, και ιδίως την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, και είναι δίκαιη, διαφανής, αντικειμενική και συμβατή με τις πιο πρόσφατες δημογραφικές αλλαγές και κατανοητή από τους ευρωπαίους πολίτες 14. υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του δικαιώματος πρωτοβουλίας που διαθέτει και το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εκδοθεί η απόφαση αυτή, για την οποία απαιτείται η έγκρισή του, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να θεσπίσουν εγκαίρως τις απαραίτητες εθνικές διατάξεις που θα τους επιτρέψουν να διοργανώσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές για την κοινοβουλευτική περίοδο αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 6031/18 5

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τα κριτήρια για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εν λόγω εκπροσώπηση να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος μέλος, και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες. (2) Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία με τους πολίτες να εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εκπροσωπούνται από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες με τη σειρά τους είναι δημοκρατικά υπόλογες έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων ή των πολιτών τους, στο Συμβούλιο. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζεται επομένως στο πλαίσιο των ευρύτερων ρυθμίσεων για τα θεσμικά όργανα που καθορίζονται στις Συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τις διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν οι εξής αρχές: η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί πλήρως τα ελάχιστα και μέγιστα όρια ανά κράτος μέλος που ορίζει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν πιστότερα το μέγεθος του πληθυσμού των κρατών μελών, η φθίνουσα αναλογικότητα ορίζεται ως εξής: ο λόγος μεταξύ του πληθυσμού και του αριθμού των εδρών κάθε κράτους πριν τη στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς διαφοροποιείται αναλόγως του πληθυσμού τους, κατά τρόπον ώστε οι βουλευτές από πολυπληθέστερες χώρες 6031/18 6

8 να εκπροσωπούν περισσότερους πολίτες από ό,τι εκείνοι που προέρχονται από χώρες με μικρότερο πληθυσμό, αλλά και αντιστρόφως, ώστε όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερο δικαίωμα να έχει σε μεγάλο αριθμό εδρών η κατανομή των εδρών αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές εξελίξεις στα κράτη μέλη. Άρθρο 2 Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών υπολογίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) βάσει των πλέον πρόσφατων δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με μέθοδο που καθιερώθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1. Άρθρο 3 1. Ο αριθμός των εκλεγόμενων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής για την κοινοβουλευτική περίοδο : Βέλγιο 21 Βουλγαρία 17 Τσεχική Δημοκρατία 21 Δανία 14 Γερμανία 96 Εσθονία 7 Ιρλανδία 13 Ελλάδα 21 Ισπανία 59 Γαλλία 79 Κροατία 12 Ιταλία 76 Κύπρος 6 Λετονία 8 Λιθουανία 11 Λουξεμβούργο 6 Ουγγαρία 21 Μάλτα 6 Κάτω Χώρες 29 Αυστρία 19 Πολωνία 52 Πορτογαλία 21 Ρουμανία 33 Σλοβενία 8 Σλοβακία 14 Φινλανδία 14 Σουηδία 21 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (ΕΕ L 330 της , σ. 39). 6031/18 7

9 2. Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου , ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε κράτους μέλους που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους είναι αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 2013/312/ΕΕ 1 του Συμβουλίου έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή. Όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή, ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν εκλεγεί σε κάθε κράτος μέλος είναι αυτός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Όλοι οι αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι πληρούν τις πρόσθετες έδρες που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των εδρών που έχουν κατανεμηθεί κατά την έννοια του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα. Άρθρο 4 Εν ευθέτω χρόνω πριν την έναρξη κοινοβουλευτικής περιόδου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόταση για μια επικαιροποιημένη κατανομή των εδρών. Άρθρο 5 Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.... Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 1 Απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 181 της , σ. 57). 6031/18 8

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έγγραφο συνόδου A8-0007/2018 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Εισηγητές: Danuta Maria Hübner και Pedro Silva Pereira 6031/18 9

11 PR_INL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙ /18 10

12 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της ΣΕΕ 1, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όψει των εκλογών το , έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία 3, έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, της 10ης Απριλίου 1998, έχοντας υπόψη τα άρθρα 45, 52 και 84 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0007/2018), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εκπροσώπηση αυτή να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι βουλευτών ανά κράτος μέλος και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕ και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν έμφαση στη σημασία που έχει η ισότητα και η ίση μεταχείριση των πολιτών από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ισότητα στην εκπροσώπηση προκειμένου να αυξηθεί η νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως νομοθετικό όργανο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε σειρά προτάσεων για την καθιέρωση μόνιμου συστήματος για την κατανομή των εδρών του, βάσει μαθηματικών τύπων που εκπονήθηκαν κατ εντολή του και υποβλήθηκαν σε αυτό 1 Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι «οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» 2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015) /18 11

13 Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαρτίου 2017 και σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η διετής προθεσμία για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας αποχώρησης λήγει στις 29 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την προθεσμία αυτή ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η τρέχουσα νομική κατάσταση μεταβληθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το χρόνο διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το 2019 Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πρότασή του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, ανέπτυξε τη θέση του σχετικά με τη δημιουργία μίας κοινής εκλογικής περιφέρειας, στην οποία επικεφαλής των ψηφοδελτίων θα είναι ο υποψήφιος που προτείνει κάθε πολιτική οικογένεια για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη έχουν πρόσφατα εκφράσει την υποστήριξή τους στη δημιουργία μιας κοινής εκλογικής περιφέρειας, αρχής γενομένης από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 λαμβάνοντας υπόψη ότι προϋπόθεση για την καθιέρωση μιας ενιαίας εκλογικής περιφέρειας αποτελεί η τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπως ορίζεται στον κώδικα ορθής πρακτικής σε εκλογικά θέματα της Επιτροπής της Βενετίας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση μιας τέτοιας εκλογικής περιφέρειας θα ενίσχυε την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και θα ενδυνάμωνε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να γίνονται δεκτά ως διεθνικά ψηφοδέλτια στην κοινή εκλογική περιφέρεια, όχι μόνον τα ψηφοδέλτια που υποβάλλονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αλλά και τα ψηφοδέλτια που υποβάλλονται από εθνικά πολιτικά κόμματα ή κινήματα που δεν συνδέονται με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με εκ των προτέρων καθορισμένα ευρωπαϊκά κριτήρια ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην από 11 Νοεμβρίου 2015 πρότασή του για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού κατώτατου ορίου για τις εκλογικές περιφέρειες και τα κράτη μέλη που αποτελούν μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, τα οποία εφαρμόζουν σύστημα λίστας και που αριθμούν έδρες που υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό εδρών θεωρεί ότι το όριο αυτό πρέπει να καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατανομή των εδρών 1. διαπιστώνει ότι η τρέχουσα κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως καθορίστηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2013/312/ΕΕ, ισχύει μόνο κατά την κοινοβουλευτική περίοδο τονίζει, συνεπώς, ότι απαιτείται νέα απόφαση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο αναγνωρίζει ότι με την ισχύουσα κατανομή των εδρών δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας και ότι, ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να διορθωθεί όσον 6031/18 12

14 αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης πριν από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές το αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη εκτιμούν ότι το σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των αποφάσεων για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4. τονίζει ότι, παρά τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν οι μαθηματικοί τύποι για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος για την κατανομή εδρών στο μέλλον, είναι πολιτικά επισφαλές το να προτείνει το Κοινοβούλιο ένα μόνιμο σύστημα στο παρόν στάδιο 5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, εάν η τρέχουσα νομική κατάσταση δεν μεταβληθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος κατά τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το προτείνει να εφαρμοστεί από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές το 2019 μια νέα κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 14 της ΣΕΕ σε περίπτωση που μεταβληθεί η προαναφερθείσα νομική κατάσταση σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατανομή των εδρών που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου θα πρέπει να ισχύει έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα διέπεται από την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας υπογραμμίζει εξάλλου ότι με την προτεινόμενη νέα κατανομή θα μειωθεί ο αριθμός των μελών του Κοινοβουλίου επισημαίνει ότι η χρήση μικρού αριθμού εδρών που θα εκκενώσει το Ηνωμένο Βασίλειο επαρκεί για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει απώλεια εδρών για κάποιο κράτος μέλος και επιτρέπει να διατεθεί σημαντικός αριθμός εδρών στην κοινή εκλογική περιφέρεια 8. υπογραμμίζει ότι με τη μείωση του μεγέθους του Κοινοβουλίου θα αποδεσμευόταν ικανός αριθμός εδρών ώστε να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες μελλοντικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εκλέγονται βουλευτές με διεθνικά ψηφοδέλτια σε κοινή εκλογική περιφέρεια 9. επισημαίνει ότι, δυνάμει της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν εγγενές δικαίωμα να κατέχουν τη βρετανική ή την ιρλανδική ιθαγένεια ή και τις δύο, και, ότι δυνάμει του δικαιώματός τους στην ιρλανδική ιθαγένεια, έχουν επίσης δικαίωμα στην ιθαγένεια της Ένωσης 10. επισημαίνει ότι η φθίνουσα αναλογικότητα, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, βασίζεται στον αριθμό των εδρών ανά κράτος μέλος και όχι στην εθνικότητα των υποψηφίων 11. καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει με ταχύτητα την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία 12. υπογραμμίζει ότι με την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των εκλογών και θα αποσταλεί ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος 6031/18 13

15 13. υπογραμμίζει ότι με την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία δημιουργείται η νομική βάση για τη σύσταση κοινής εκλογικής περιφέρειας 14. θεωρεί ότι η προτεινόμενη κατανομή με βάση τις αρχές των Συνθηκών αποτελεί σταθερό θεμέλιο για μια μέθοδο κατανομής των εδρών στο μέλλον που ικανοποιεί τα κριτήρια του άρθρου 14 της ΣΕΕ, και ιδίως την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, και είναι δίκαιη, διαφανής, αντικειμενική και συμβατή με τις πιο πρόσφατες δημογραφικές αλλαγές και κατανοητή από τους ευρωπαίους πολίτες 15. υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του δικαιώματος πρωτοβουλίας που διαθέτει και το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2 της ΣΕΕ υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εκδοθεί η απόφαση αυτή, για την οποία απαιτείται η έγκρισή του, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να θεσπίσουν εγκαίρως τις απαραίτητες εθνικές διατάξεις που θα τους επιτρέψουν να διοργανώσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές για την κοινοβουλευτική περίοδο αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 6031/18 14

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τα κριτήρια για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εν λόγω εκπροσώπηση να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος μέλος, και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες. (2) Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία με τους πολίτες να εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εκπροσωπούνται από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες με τη σειρά τους είναι δημοκρατικά υπόλογες έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων ή των πολιτών τους, στο Συμβούλιο. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζεται επομένως στο πλαίσιο των ευρύτερων ρυθμίσεων για τα θεσμικά όργανα που καθορίζονται στις Συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τις διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο. (3) Η κατάλληλη νομική βάση για μια κοινή εκλογική περιφέρεια που περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης θα πρέπει να ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία θα ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους όρους για τη σύσταση της κοινής εκλογικής περιφέρειας 6031/18 15

17 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν οι εξής αρχές: η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί πλήρως τα ελάχιστα και μέγιστα όρια ανά κράτος μέλος που ορίζει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν πιστότερα το μέγεθος του πληθυσμού των κρατών μελών, η φθίνουσα αναλογικότητα ορίζεται ως εξής: ο λόγος μεταξύ του πληθυσμού και του αριθμού των εδρών κάθε κράτους πριν τη στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς διαφοροποιείται αναλόγως του πληθυσμού τους, κατά τρόπον ώστε οι βουλευτές από πολυπληθέστερες χώρες να εκπροσωπούν περισσότερους πολίτες από ό,τι εκείνοι που προέρχονται από χώρες με μικρότερο πληθυσμό, αλλά και αντιστρόφως, ώστε όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερο δικαίωμα να έχει σε μεγάλο αριθμό εδρών η κατανομή των εδρών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές εξελίξεις στα κράτη μέλη. Άρθρο 2 Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών υπολογίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) βάσει των πλέον πρόσφατων δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με μέθοδο που καθιερώθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1. Άρθρο 3 1. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εκλεγούν σε κάθε κράτος μέλος για την κοινοβουλευτική περίοδο ορίζεται ως εξής: Βέλγιο 21 Βουλγαρία 17 Τσεχική Δημοκρατία 21 Δανία 14 Γερμανία 96 Εσθονία 7 Ιρλανδία 13 Ελλάδα 21 Ισπανία 59 Γαλλία 79 Κροατία 12 Ιταλία 76 Κύπρος 6 Λετονία 8 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (ΕΕ L 330 της , σ. 39). 6031/18 16

18 Λιθουανία 11 Λουξεμβούργο 6 Ουγγαρία 21 Μάλτα 6 Κάτω Χώρες 29 Αυστρία 19 Πολωνία 52 Πορτογαλία 21 Ρουμανία 33 Σλοβενία 8 Σλοβακία 14 Φινλανδία 14 Σουηδία Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου , ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε κράτους μέλους που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους είναι αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 2013/312/ΕΕ 1 του Συμβουλίου έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή Όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή, ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν εκλεγεί σε κάθε κράτος μέλος είναι αυτός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι πληρούν τις πρόσθετες έδρες που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των εδρών που κατέχει το εν λόγω κράτος μέλος κατά την έννοια του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα Άρθρο 4 Μετά την έναρξη ισχύος της κατάλληλης νομικής βάσης για διεθνικά ψηφοδέλτια, δημιουργείται μία κοινή εκλογική περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία της κοινής αυτής εκλογικής περιφέρειας θα θεσπισθούν σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου , και εάν υπάρχουν αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγονται με διακρατικά ψηφοδέλτια, αυτοί καταλαμβάνουν την έδρα τους μόνο αφότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγονται στην κοινή εκλογική περιφέρεια ορίζεται με βάση 1 Απόφαση αριθ. 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 181 της , σ. 57). 6031/18 17

19 τον αριθμό των κρατών μελών. Άρθρο 5 Εν ευθέτω χρόνω πριν την έναρξη κοινοβουλευτικής περιόδου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόταση για μια επικαιροποιημένη κατανομή των εδρών. Άρθρο 6 Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε στις... Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος. 6031/18 18

20 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο αποτελεί πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα, δεδομένου ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στην εκπροσώπηση των πολιτών στο μόνο άμεσα εκλεγμένο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ύψιστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζεται σε δίκαιες, διαφανείς, αντικειμενικές, βιώσιμες και ισόρροπες αρχές. Η κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές του άρθρου 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διατάξεις αυτές αφορούν το μέγεθος του Κοινοβουλίου, καθώς και τον μέγιστο και τον ελάχιστο αριθμό εδρών που κατανέμονται σε κάθε κράτος μέλος, και ορίζουν ότι οι έδρες πρέπει να κατανέμονται σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας. Επί του παρόντος, η εν λόγω αρχή ορίζεται στην απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με την τρέχουσα κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο τηρείται μόνο εν μέρει η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας που προβλέπεται στο παράγωγο δίκαιο. Η παρούσα κατανομή έχει υιοθετηθεί ως «ρεαλιστική λύση» και επιπλέον σχεδιάστηκε κατά τρόπο που να αντισταθμίζει τις ανισορροπίες που προκαλούνται από το σημερινό σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο. Το 2013, αυτή η ρεαλιστική λύση βασίστηκε στην αρχή σύμφωνα με την οποία «κανένα κράτος δεν κερδίζει και κανένα δεν χάνει περισσότερες από μία έδρες» ως αποτέλεσμα του συμβιβασμού που επετεύχθη. Αυτός ο πολιτικός συμβιβασμός είχε ως αποτέλεσμα οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από κράτη μέλη με μικρότερο πληθυσμό να εκπροσωπούν μερικές φορές περισσότερους πολίτες ανά βουλευτή σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους από σχετικά πιο πολυπληθή κράτη μέλη 1. Η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας όπως ορίζεται σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδιδε πάντα μεγάλη προσοχή στην ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο να θεσπιστεί ένα σύστημα για την κατανομή των εδρών σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοργανική ισορροπία 2. Το εν λόγω ζήτημα εξετάζεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη σύνθεση του Κοινοβουλίου (2013/312/ΕΕ). Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η τροποποίηση των κανόνων ψηφοφορίας στο Συμβούλιο θα απαιτούσε την τροποποίηση των Συνθηκών. Το Κοινοβούλιο πάντοτε αναγνώριζε τη σημασία ενός μόνιμου συστήματος για τη δίκαιη, αντικειμενική και διαφανή 3 κατανομή των εδρών του, πριν από κάθε διενέργεια νέων εκλογών για 1 Οι βουλευτές του ΕΚ από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία εκπροσωπούσαν περισσότερους πολίτες σε σχέση με τους βουλευτές της Γερμανίας, οι βουλευτές των Κάτω Χωρών περισσότερους σε σχέση με τους βουλευτές της Ρουμανίας, οι βουλευτές της Σουηδίας και της Αυστρίας περισσότερους από ό,τι οι βουλευτές της Ουγγαρίας, οι βουλευτές της Δανίας περισσότερους σε σχέση με τους βουλευτές της Βουλγαρίας και οι βουλευτές της Ιρλανδίας περισσότερους από ό,τι οι βουλευτές της Σλοβακίας. 2 Το εν λόγω ζήτημα τίθεται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου P6_TA(2007)0429 και P7_TA- PROV(2014) Note on the allocation between member states of the seats in the European Parliament (Σημείωμα σχετικά με την κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ των κρατών μελών) 6031/18 19

21 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στις Συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, επεδίωξε να βρει κατάλληλη μέθοδο, αναθέτοντας διάφορες μελέτες για την εξέταση μιας σειράς μαθηματικών μοντέλων για την κατανομή των εδρών του. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή μόνιμο σύστημα. Στο ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του , το Κοινοβούλιο ανέλαβε να προτείνει ένα σύστημα για την κατανομή των εδρών του. Η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο άρθρο 4 της απόφασής του με ημερομηνία Ιουνίου 2013 για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2 (στην οποία το Κοινοβούλιο έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του). Η εν λόγω απόφαση δέσμευε το Κοινοβούλιο να υποβάλει, έως το τέλος του 2016, πρόταση για τον καθορισμό «...ενός συστήματος το οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, πριν από κάθε διενέργεια νέων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των κρατών μελών...». Για επιτακτικούς πολιτικούς λόγους που συνδέονται με το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου, της 23ης Ιουνίου 2016, το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να εκπονήσει την πρόταση πριν από τα τέλη του 2016, όπως απαιτούσε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι εισηγητές εξέτασαν σειρά προτάσεων για ένα μόνιμο σύστημα για την κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο βάσει μαθηματικών τύπων 3. Μεταξύ των προτάσεων που πληρούσαν περισσότερο όλα τα κριτήρια ήταν και η μέθοδος FPS (Fix, Proportional to population and Square root to population - Σταθερή, αναλογική προς τον πληθυσμό και τετραγωνική ρίζα του πληθυσμού). Από τη μέθοδο αυτή προκύπτουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την μελλοντική κατανομή των εδρών από τις εκλογές του 2024 και εφεξής. Ενώ η μέθοδος αυτή και άλλοι μαθηματικοί τύποι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση του Κοινοβουλίου τηρουμένων πλήρως των απαιτήσεων του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, δεν παρέχουν λύση που να είναι και πολιτικά αποδεκτή τόσο μακροπρόθεσμα όσο και στο υφιστάμενο πλαίσιο. Το υφιστάμενο πολιτικό πλαίσιο καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ανάληψη στο παρόν στάδιο δέσμευσης για την καθιέρωση μόνιμου συστήματος για την κατανομή των εδρών του Κοινοβουλίου. Η πολιτική αβεβαιότητα εντείνεται περαιτέρω λόγω της ανασφάλειας δικαίου που απορρέει από την ενεργοποίηση του άρθρου 50 από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τούτο ισχύει ιδίως διότι η διαδικασία για την οριστικοποίηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2018, εξαιτίας νομικών περιορισμών σε ορισμένα κράτη μέλη. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως τότε. Συνεπώς, είναι νομικά και πολιτικά ανέφικτο να προταθεί σε αυτό το στάδιο ένα μόνιμο σύστημα για την κατανομή των εδρών του Κοινοβουλίου. AFCO_NT(2011)432760_EN.pdf και In-depth analysis on the reform of the European Parliament: composition, procedure and legitimacy (Διεξοδική ανάλυση σχετικά με τη «μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: σύνθεση, διαδικασία και νομιμότητα»): 1 P6_TA (2013) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3 Εις βάθος ανάλυση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεματικό τμήμα C, PE και οι προτάσεις του καθηγητή Victoriano Ramírez González σχετικά με τη μέθοδο FPS και η μέθοδος 700 No-loss Composition («700 βουλευτές χωρίς απώλεια έδρας») που προτάθηκε από τους καθηγητές Grimmett, Pukelsheim, Ramírez González, Słomczyński και Życzkowski 6031/18 20

22 Επιπλέον, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη υπογραμμίσει την σημασία της σχέσης μεταξύ ενός μόνιμου συστήματος για την κατανομή των εδρών του και της αναθεώρησης του συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς αναθεώρηση των Συνθηκών, οι εισηγητές θεωρούν ότι η καθιέρωση ενός τέτοιου συστήματος θα πρέπει να μετατεθεί σε χρονική στιγμή κατά την οποία το πολιτικό πλαίσιο θα είναι ώριμο για μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τη διοργανική ισορροπία. Πρόταση των εισηγητών: μια λύση βάσει αρχών Οι εισηγητές υποβάλλουν σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, στο οποίο προβλέπεται μια δίκαιη, αντικειμενική και βασισμένη σε σαφείς αρχές κατανομή των εδρών μεταξύ των κρατών μελών. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου για τα κράτη μέλη όσον αφορά τον αριθμό των αντιπροσώπων που θα εκλέξουν για την κοινοβουλευτική περίοδο , και μάλιστα αρκετά πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, οι εισηγητές προτείνουν να διατηρηθεί η επί του παρόντος ισχύουσα κατανομή εδρών για όσο διάστημα το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της Ένωσης. Η νέα κατανομή θα αρχίσει να ισχύει αφού το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει τυπικώς και νομικώς από την Ένωση. Η εν λόγω νέα κατανομή βασίζεται σε τρεις αρχές: 1. Τηρείται η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, όπως απαιτείται από το άρθρο 14 της ΣΕΕ 2. Κανένα κράτος μέλος δεν χάνει έδρες 3. Ανακατανέμονται ελάχιστες έδρες από αυτές που χηρεύουν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ Η προτεινόμενη λύση αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στο τρέχον πολιτικό πλαίσιο και συνάδει πλήρως με τις τρεις προαναφερθείσες αρχές, ενώ πληροί όλα τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 14 της ΣΕΕ. Η πρόταση των εισηγητών προβλέπει τη διατήρηση ελάχιστων εδρών από αυτές που χηρεύουν αφού ολοκληρωθεί τυπικώς και νομικώς η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, με αποτέλεσμα ο αριθμός των βουλευτών του ΕΚ να μειωθεί στους 705. Τούτο σημαίνει ότι θα παραμείνουν διαθέσιμες 46 έδρες για το ενδεχόμενο μελλοντικών διευρύνσεων ή για να καταληφθούν εν μέρει από βουλευτές που θα εκλέγονται σε μια κοινή εκλογική περιφέρεια. Επιπλέον, με τη νέα κατανομή βάσει αρχών αντιμετωπίζονται όλες οι παραβιάσεις της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση των εδρών για τα κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το μέγεθος του Κοινοβουλίου. Το παράρτημα Ι περιγράφει πώς η πρόταση των εισηγητών επηρεάζει την κατανομή εδρών μεταξύ των κρατών μελών. Ειδικότερα, αποδεικνύει ότι η προτεινόμενη λύση τηρεί την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, ενώ ταυτόχρονα πληροί τα ακόλουθα δύο κριτήρια: (1) κράτη με μικρότερο πληθυσμό δεν λαμβάνουν περισσότερες έδρες σε σχέση με πολυπληθέστερες χώρες, (2) ο λόγος πληθυσμού/εδρών αυξάνεται όσο αυξάνεται ο πληθυσμός πριν από τη στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς. Όσον αφορά το ζήτημα της κοινής εκλογικής περιφέρειας, οι εισηγητές τονίζουν ότι τούτο θα πρέπει να διευθετηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής εκλογικής νομοθεσίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε τη δυνατότητα δημιουργίας μίας κοινής εκλογικής περιφέρειας, στην οποία επικεφαλής των ψηφοδελτίων θα είναι ο υποψήφιος που προτείνει κάθε πολιτική οικογένεια για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, μόλις εγκριθεί η νομική βάση, θα πρέπει να εξεταστεί για τις μελλοντικές εκλογές το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια κοινή εκλογική περιφέρεια και να παραχωρηθούν ορισμένες έδρες του Κοινοβουλίου για το σκοπό αυτό. 6031/18 21

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λύση βάσει αρχών για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την κοινοβουλευτική περίοδο : Πληθυσμός Υφιστάμενη κατανομή εδρών Πληθυσμός/Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέα κατανομή Πληθυσμός/ Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γερμανία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Ισπανία Πολωνία Ρουμανία Κάτω Χώρες Βέλγιο Ελλάδα Τσεχική Δημοκρατία Πορτογαλία Ουγγαρία Σουηδία Αυστρία Βουλγαρία Δανία Φινλανδία Σλοβακία Ιρλανδία Κροατία Λιθουανία Σλοβενία Λετονία Εσθονία Κύπρος Λουξεμβούργο Μάλτα ΣΥΝΟΛΟ Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2016/2353 του Συμβουλίου 6031/18 22

24 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού Kazimierz Ujazdowski εξ ονόματος της ομάδας ECR Δεν συμφωνούμε με την απόφαση για την ανακατανομή των εδρών μετά το Brexit. Το ΕΚ αφήνει να χαθεί μια τεράστια ευκαιρία για να μειώσει τον αριθμό των μελών του σε 678. Ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με λιγότερα μέλη θα ήταν πιο αποτελεσματικό και η μείωση του προϋπολογισμού θα εκτιμάτο ιδιαιτέρως από τους ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον, οι συντάκτες της έκθεσης, σε αντίθεση με προηγούμενα ψηφίσματα του ΕΚ, δεν παρουσιάζουν αντικειμενικά κριτήρια για τη νέα κατανομή, και συνεπώς, η κατανομή των εδρών είναι αυθαίρετη. Η ομάδα ECR αντιτίθεται επίσης στην κατάρτιση στο μέλλον διεθνικού ψηφοδελτίου. Βουλευτές του ΕΚ, εκλεγέντες με διεθνικά ψηφοδέλτια και μη προερχόμενοι από τα παραδοσιακά εκλογικά σώματα, θα συμβάλλουν μόνον στο να αισθάνονται οι πολίτες ακόμη πιο απομακρυσμένοι από την ΕΕ. Είναι αφελής ο ισχυρισμός ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η λογοδοσία και η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές, ενώ θα συμβεί δυστυχώς ακριβώς το αντίθετο. 6031/18 23

25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία έγκρισης Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt Max Andersson, Pervenche Berès, Roberto Gualtieri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Rainer Wieland 6031/18 24

26 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί καθορισμού της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 21 + ALDE EFDD GUE/NGL PPE S&D VERTS/ALE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt Fabio Massimo Castaldo Helmut Scholz, Barbara Spinelli Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras 4 - ECR ENF NI Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski Georg Mayer Diane James 0 0 Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα: + : υπέρ - : κατά 0 : αποχή 6031/18 25

27 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙ σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 20 + ALDE EFDD GUE/NGL PPE S&D VERTS/ALE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt Fabio Massimo Castaldo Helmut Scholz, Barbara Spinelli Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras 4 - ECR ENF NI Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski Georg Mayer Diane James 1 0 PPE Markus Pieper Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα: + : υπέρ - : κατά 0 : αποχή 6031/18 26

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0007/2018 26.1.2018 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/2054(INL) 7.9.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 P7_TA(2013)0082 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. György Schöpflin εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. György Schöpflin εξ ονόματος της Ομάδας PPE 1.2.2018 A8-0007/19 19 Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πρότασή του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0006/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0006/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0006/2018 25.1.2018 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0248/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0248/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0248/2018 2.7.2018 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0145/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0145/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0145/2018 16.4.2018 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Kazimierz Michał Ujazdowski εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Kazimierz Michał Ujazdowski εξ ονόματος της Ομάδας ECR 1.2.2018 A8-0007/30 30 Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πρότασή του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων + εγκρίνεται - απορρίπτεται καταπίπτει Α αποσύρεται OK (...,...,...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2007/2169(INI) 5.9.2007 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση τροποποίησης των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν τη σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (2015/2344(INI)) Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Paulo Rangel

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (2015/2344(INI)) Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Paulo Rangel Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2344(INI) 14.9.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2254(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2254(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 13.5.2015 2014/2254(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2014/2040(BUD) 2.9.2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης: György Schöpflin

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης: György Schöpflin Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2254(INL) 16.6.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2009(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2009(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2009(INI) 9.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2283(INI) 21.4.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την ετήσια έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI)) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/2011(INI) 1.6.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/0232(COD) 3.9.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2353(INI) 31.5.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

10329/17 ΘΚ/μκρ 1 DRI

10329/17 ΘΚ/μκρ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 10329/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2011 (OR. en) 5538/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ενισχυμένης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 18.6.2015 2014/2253(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 30ή και 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2228(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2228(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 16.4.2015 2014/2228(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με τις συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

10671/16 ΔΠ/νικ 1 DPG

10671/16 ΔΠ/νικ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10671/16 CO EUR-PREP 30 POLGEN 71 AG 11 ECOFIN 657 UEM 260 SOC 436 COMPET 398 ENV 455 EDUC 247 RECH 242 ENER 265 JAI 621 EMPL 289 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

7597/18 ΔΛ,ΔΛ/γομ/ΔΛ 1 DRI

7597/18 ΔΛ,ΔΛ/γομ/ΔΛ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0907 (APP) 7597/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: PE 41 INST 134 FREMP 40 JUR 160 AG 4 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2145(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2145(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 19.3.2015 2014/2145(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/0270(COD) 29.3.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0439/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0439/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0439/2018 6.12.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2004 (OR. en) 14811/04 EUROPOL 54 JAI 459

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2004 (OR. en) 14811/04 EUROPOL 54 JAI 459 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2004 (OR. en) 14811/04 EUROPOL 54 JAI 459 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) 8328/17 ADD 4 JAI 350 ASIM 37 CO EUR-PREP 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων AFCO(2017)0712_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30 Βρυξέλλες Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες Οι διαδικασίες για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται τόσο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει κοινούς κανόνες για όλα τα κράτη μέλη, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10235/15 CO EUR-PREP 33 POLGEN 103 AG 24 ECOFIN 544 UEM 265 SOC 426 COMPET 317 ENV 432 EDUC 217 RECH 201 ENER 263 JAI 500 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

9743/15 ΓΒ/σα/ΠΜ 1 DPG

9743/15 ΓΒ/σα/ΠΜ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9743/15 CO EUR-PREP 27 POLGEN 92 AG 19 ECOFIN 466 UEM 220 SOC 411 COMPET 300 ENV 396 EDUC 208 RECH 191 ENER 241 JAI 435 EMPL 267 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 545 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 73/20 15.3.2019 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/410 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Νοεμβρίου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τη δομή των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2055(INI) 21.10.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Διαβούλευση που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση "MARKT"

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Διαβούλευση που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση MARKT ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Διαβούλευση που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση "MARKT" Εισαγωγή Αρχική παρατήρηση: Το παρακάτω έγγραφο συντάχθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3563η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οικονομικές και Δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 653 final - Annex I.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 653 final - Annex I. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 TRANS 461 CODEC 1777 IA 171 MI 806 ENV 915 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: οργάνωση και λειτουργία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: οργάνωση και λειτουργία Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: οργάνωση και λειτουργία Η οργάνωση και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται από τον Κανονισμό του. Τα πολιτικά όργανα, οι επιτροπές, οι αντιπροσωπείες και οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) XT 21121/17 BXT 142 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

9475/10 ΑΙ/μκρ 1 DG C 1 A LIMITE EL

9475/10 ΑΙ/μκρ 1 DG C 1 A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9475/10 COMPET 150 SOC 321 JUSTCIV 91 MI 136 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο Θέμα : Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0906 (COD) 9975/16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0101/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0101/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0101/2016 7.4.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) 18855/2/11 REV 2 PI 194 OC 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0171/2019 } B8-0172/2019 } B8-0173/2019 } B8-0174/2019 } RC1 12.3.2019 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0114/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0114/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0114/2017 29.3.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (2015/2283(INI)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0812 (COD) PE-CONS 59/14 ENFOPOL 63 CODEC 644

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0812 (COD) PE-CONS 59/14 ENFOPOL 63 CODEC 644 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0812 (COD) PE-CONS 59/14 ENFOPOL 63 CODEC 644 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2228(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Esteban González Pons (PE549.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2228(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Esteban González Pons (PE549. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2014/2228(INI) 6.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-53 Esteban González Pons (PE549.176v01-00) σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2257(INI) Σχέδιο έκθεσης György Schöpflin (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2257(INI) Σχέδιο έκθεσης György Schöpflin (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 21.5.2015 2014/2257(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-127 Σχέδιο έκθεσης György Schöpflin (PE552.021v01-00) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECOMP.2.B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0432 (COD) PE-CONS 12/19

ECOMP.2.B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0432 (COD) PE-CONS 12/19 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0432 (COD) PE-CONS 12/19 FSTR 6 REGIO 4 FC 2 CADREFIN 22 REX 33 PREP-BXT 10 CODEC 119 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 51 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 22 Φεβρουαρίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/316 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα