της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της , σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ."

Transcript

1 1998L0069 EL Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και µε την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 350 της , σ. 1) ιορθώνεται απ : "C1 ιορθωτικ, ΕΕ L 104 της , σ. 31 (98/69)

2 1998L0069 EL Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και µε την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπ ψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, την πρ ταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας σ µφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 189 Β της συνθήκης ( 3 ), υπ το πρίσµα του κοινο σχεδίου που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 29 Ιουνίου 1998, Εκτιµώντας: (1) τι θα πρέπει να εκδοθο ν µέτρα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. (2) τι στο πρώτο πρ γραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας για την προστασία του περιβάλλοντος ( 4 ), που ενέκρινε το Συµβο λιο στις 22 Νοεµβρίου 1973, ζητείται να λαµβάνονται υπ ψη οι πλέον πρ σφατες επιστηµονικές εξελίξεις στον τοµέα της καταπολέµησης της ατµοσφαιρικής ρ πανσης που προκαλείται απ τα καυσαέρια των οχηµάτων µε κινητήρα και να τροποποιηθο ν αναλ γως οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί προηγουµένως. τι το πέµπτο πρ γραµµα δράσης, η γενική προσέγγιση του οποίου εγκρίθηκε απ το Συµβο λιο µε το ψήφισµά του της 1ης Φεβρουαρίου 1993 ( 5 ), προβλέπει τι πρέπει να καταβληθο ν περαιτέρω προσπάθειες για τη σηµαντική µείωση του σηµερινο επιπέδου των εκποµπών ρ πων απ τα οχήµατα µε κινητήρα. τι το πέµπτο πρ γραµµα δράσης καθορίζει επίσης στ χους σον αφορά τη µείωση των εκποµπών για τους διάφορους ρ πους, υπ τον ρο τι η µείωση των εκποµπών θα αφορά τ σο τις κινητές σο και τις στατικές πηγές. (3) τι η οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 6 ) θεσπίζει της οριακές τιµές των εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα και άκαυστων υδρογονανθράκων που προέρχονται απ τους κινητήρες των οχηµάτων αυτών. τι αυτές οι οριακές τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 7 ) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ ( 8 ) της Επιτροπής, µε οριακές τιµές για τις επιτρεπ µενες εκποµπές οξειδίων του αζώτου. τι οι οριακές τιµές για τους τρεις αυτο ς τ πους ρ πανσης, µειώθηκαν διαδοχικά µε την οδηγία 78/665/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 9 ) και µε ( 1 ) ΕΕ C77της , σ. 8 και ΕΕ C 106 της , σ. 6. ( 2 ) ΕΕ C 206 της , σ ( 3 ) Γνώµες του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 1997 και της 18ης Φεβρουαρίου 1998 (ΕΕ C 132 της , σ. 170 και ΕΕ C80της , σ. 101), κοινές θέσεις του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 1997 και της 23ης Μαρτίου 1998 (ΕΕ C 351 της , σ. 13 και ΕΕ C 161 της , σ. 45) και αποφάσεις του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου δε τερη ανάγνωση της 30ής Απριλίου 1998 (ΕΕ C 152 της , σ. 41) και τρίτη ανάγνωση της 15ης Σεπτεµβρίου 1998 (δεν έχει ακ µη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απ φαση του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου ( 4 ) ΕΕ C 112 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ C 138 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L76της , σ. 1. οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την οδηγία 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 282 της , σ. 64). ( 7 ) ΕΕ L 159 της , σ. 61. ( 8 ) ΕΕ L32της , σ. 32. ( 9 ) ΕΕ L 223 της , σ. 48.

3 1998L0069 EL τις οδηγίες του Συµβουλίου 83/351/ΕΟΚ ( 1 ) και 88/76/ΕΟΚ ( 2 ). τι, µε την οδηγία 88/436/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 3 ), καθορίστηκαν οριακές τιµές για τις εκποµπές ρυπογ νων σωµατιδίων απ τους κινητήρες ντίζελ. τι, µε την οδηγία 89/458/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 4 ), θεσπίστηκαν αυστηρ τερα ευρωπαϊκά πρ τυπα για τις εκποµπές αέριων ρ πων απ οχήµατα µε κινητήρα κυβισµο κάτω των cm 3. τι η εφαρµογή των προτ πων αυτών επεκτάθηκε σε λα τα επιβατηγά αυτοκίνητα ανεξάρτητα απ τον κυβισµ του κινητήρα τους µε βάση βελτιωµένη ευρωπαϊκή διαδικασία δοκιµής, η οποία περιλαµβάνει έναν εξωαστικ κ κλο οδήγησης. τι, µε την οδηγία 91/441/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 5 ), θεσπίστηκαν απαιτήσεις σχετικά µε τις εκποµπές απ εξάτµιση και µε την ανθεκτικ τητα των σχετικών µε τις εκποµπές εξαρτηµάτων των οχηµάτων καθώς επίσης και αυστηρ τερα πρ τυπα για τα ρυπογ να σωµατίδια που εκπέµπονται απ οχήµατα εφοδιασµένα µε ντιζελοκινητήρα. τι η οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 6 ), θέσπισε αυστηρ τερες οριακές τιµές για λους τους ρ πους και τροποποίησε τον έλεγχο συµµ ρφωσης της παραγωγής. τι τα επιβατηγά οχήµατα που προορίζονται για τη µεταφορά περισσοτέρων των έξι επιβατών και που έχουν µέγιστη µάζα µεγαλ τερη απ χιλι γραµµα, τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα και τα οχήµατα παντ ς εδάφους, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ και για τα οποία ίσχυαν µέχρι τ τε λιγ τερο αυστηρά πρ τυπα, υπ κεινται, µε την οδηγία 93/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 7 ) και µε την οδηγία 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 8 ), σε πρ τυπα εξίσου αυστηρά µε εκείνα των επιβατηγών οχηµάτων, λαµβανοµένων υπ ψη των ειδικών συνθηκών που ισχ ουν για τα οχήµατα αυτά. (4) τι πρ σθετη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί προκειµένου να τεθο ν σε εµπορία οχήµατα περισσ τερο φιλικά προς το περιβάλλον. τι στον τοµέα των δηµ σιων και µαζικών επιβατηγών µεταφορών καθώς και στον τοµέα της διανοµής εµπορευµάτων στις αστικές περιοχές θα πρέπει να επιδιωχθεί ένα αυξηµένο µερίδιο οχηµάτων περισσ τερο φιλικών προς το περιβάλλον. (5) τι, σ µφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 94/12/ΕΚ, απαιτείται απ την Επιτροπή να υποβάλει πρ ταση για πρ τυπα τα οποία θα τεθο ν σε εφαρµογή µετά το 2000, σ µφωνα µε νέα πολ πλευρη προσέγγιση µε βάση εκτενή εκτίµηση του κ στους και της αποτελεσµατικ τητας λων των µέτρων που στοχε ουν στη µείωση της ρ πανσης απ οδικές µεταφορές. τι η πρ ταση θα πρέπει να προβλέπει, εκτ ς της επί το αυστηρ τερον τροποποίησης των προτ πων για τις εκποµπές των αυτοκινήτων, και συµπληρωµατικά µέτρα, πως η βελτίωση της ποι τητας των καυσίµων και η ενίσχυση του προγράµµατος επιθεώρησης και συντήρησης του στ λου αυτοκινήτων. τι η πρ ταση θα πρέπει να βασίζεται στην καθιέρωση κριτηρίων ποι τητας του αέρα και συναφών στ χων µείωσης των εκποµπών και στην αξιολ γηση της σχέσης κ στους/αποτελεσµατικ τητας κάθε δέσµης µέτρων, λαµβάνοντας υπ ψη την ενδεχ µενη συµβολή και άλλων µέτρων, πως η διαχείριση της κυκλοφορίας, η ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών, οι νέες τεχνολογίες προώθησης ή η χρήση εναλλακτικών καυσίµων. τι, δεδοµένης της επιτακτικής ανάγκης να αναλάβει η Κοιν τητα δράση για τον περιορισµ των εκποµπών ρ πων απ τους κινητήρες οχηµάτων, οι προτάσεις αυτές στηρίζονται επίσης στις καλ τερες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, οι οποίες υπάρχουν σήµερα ή θα υπάρξουν στο εγγ ς µέλλον, και οι οποίες µπορο ν να επισπε σουν την αντικατάσταση των οχηµάτων µε κινητήρα που εκπέµπουν ρ πους. ( 1 ) ΕΕ L 197 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L36της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 214 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 226 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ L 242 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L 100 της , σ. 42. ( 7 ) ΕΕ L 186 της , σ. 21. ( 8 ) ΕΕ L 282 της , σ. 64.

4 1998L0069 EL (6) τι είναι σκ πιµη η επεξεργασία, το ταχ τερον δυνατ ν, εν ς καταλλήλου πλαισίου που θα επιταχ νει την εισαγωγή στην αγορά οχηµάτων εξοπλισµένων µε κινητήρες προώθησης που χρησιµοποιο ν καινοτ µες τεχνολογίες καθώς και οχηµάτων που χρησιµοποιο ν εναλλακτικά κα σιµα µε µικρ τερες επιπτώσεις για το περιβάλλον. τι η καθιέρωση οχηµάτων που χρησιµοποιο ν εναλλακτικά κα σιµα µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της ποι τητας του αέρα στις π λεις. (7) τι η συµβολή στην επίλυση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρ πανσης προϋποθέτει την παρέµβαση µε µια σφαιρική στρατηγική που θα συνεκτιµά τις τεχνολογίες, διαχειριστικές και φορολογικές πτυχές, οι οποίες συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας βιώσιµης κινητικ τητας, λαµβάνοντας υπ ψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφ ρων αστικών περιοχών της Ευρώπης. (8) τι η Επιτροπή, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 4 της οδηγίας 94/12/ΕΚ, έθεσε σε εφαρµογή ευρωπαϊκ πρ γραµµα για την ποι τητα του αέρα, τις εκποµπές απ την οδική κυκλοφορία, τα κα σιµα και την τεχνολογία των µηχανών (πρ γραµµα Auto/Oil). τι η Επιτροπή έχει εφαρµ σει το σχέδιο APHEA µε το οποίο εκτιµάται τι το εξωτερικ κ στος της ατµοσφαιρικής ρ πανσης που προκαλο ν οι κινητήρες οχη- µάτων ανέρχεται σε 0,4 % του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ απ περαιτέρω εκτιµήσεις συνάγεται τι το εξωτερικ κ στος ανέρχεται σε 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ. τι η Επιτροπή έχει εφαρµ σει το σχέδιο δράσης «αυτοκίνητο του α ριο» το οποίο επιδιώκει να συµβάλει στην προώθηση της κατασκευής του «αυτοκινήτου του α ριο» που θα είναι καθαρ, ασφαλές, θα καταναλώνει λίγη ενέργεια και θα είναι «νοήµον». τι αυτ το σχέδιο δράσης ενισχ ει την κοινοτική δράση για την προώθηση της Ε & Α οδηγώντας στην κατασκευή καθαρών αυτοκινήτων και τι οι προσπάθειες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης, που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης «αυτοκίνητο του α ριο» ή των προσπαθειών της ΕΕ στον τοµέα της Ε & Α για την κατασκευή ανταγωνιστικο αυτοκινήτου, δεν θα πρέπει να τεθο ν σε κίνδυνο. τι οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες αυτοκινήτων και καυσίµων έχουν εκτελέσει το ευρωπαϊκ πρ γραµµα για τις εκτοµπές καυσαερίων, τα κα σιµα και τις τεχνολογίες των κινητήρων (EPEFE) για να προσδιορισθεί κατά π σον µπορο ν να συµβάλλουν τ σο τα µελλοντικά αυτοκίνητα σο και τα κα σιµα κίνησής τους. τι τα προγράµµατα Auto/Oil και EPEFE αποσκοπο ν στο να διασφαλιστεί τι προτάσεις οδηγιών σχετικά µε τις εκποµπές ρ πων θα επιδιώκουν τις καλ τερες δυνατές λ σεις τ σο για τον πολίτη σο και για την οικονοµία. τι έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη να αναλάβει δράση η Κοιν τητα σον αφορά τις προσεχείς φάσεις 2000 και τι έχει καταστεί σαφές τι για να επιτευχθεί το 2010 ποι τητα αέρα, πως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το πρ γραµµα Auto/Oil, απαιτείται η περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογίας εκποµπών αυτοκινήτων. (9) τι είναι σηµαντικ να δοθεί βαρ τητα σε παράγοντες, πως οι διακυµάνσεις λ γω εξελίξεων στον ανταγωνισµ, η πραγµατική κατανοµή του κ στους µεταξ των συµµετεχουσών βιοµηχανιών εν ψει της ετήσιας µειώσεως των ρ πων, οι δαπάνες που εξοικονοµο νται λ γω επενδ σεων σε άλλους τοµείς καθώς και οι µειώσεις των οικονοµικών επιβαρ νσεων. (10) τι η βελτίωση των απαιτήσεων για τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα στην οδηγία 70/220/ΕΟΚ εντάσσεται σε συνεκτική σφαιρική στρατηγική της Κοιν τητας στην οποία πρέπει επίσης να περιληφθεί η αναθεώρηση των προτ πων για τα ελαφρά επγγαλµατικά οχήµατα καθώς και τα βαρέα οχήµατα µετά το έτος 2000, η βελτίωση των καυσίµων κίνησης και η ακριβέστερη εκτίµηση των αποδ σεων απ πλευράς εκποµπών των εν κυκλοφορία οχηµάτων. τι, παράλληλα µε τα µέτρα αυτά, θα χρειαστο ν ωστ σο πρ σθετα αποτελεσµατικά απ πλευράς κ στους τοπικά µέτρα για την επίτευξη των κριτηρίων ποι τητας του αέρα στις πιο µολυσµένες περιοχές.

5 1998L0069 EL (11) τι η οδηγία 70/220/ΕΟΚ είναι µία απ τις επιµέρους οδηγίες στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης τ που που θεσπίστηκε µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους ( 1 ). τι ο στ χος της µείωσης του επιπέδου εκποµπών ρ πων απ οχήµατα µε κινητήρα δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά απ µεµονωµένα κράτη µέλη και, εποµένως, µπορεί να επιτευχθεί καλ τερα µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ρ πανσης του αέρα απ οχήµατα µε κινητήρα. (12) τι ως καίρια µέτρα για την επίτευξη ικανοποιητικής ποι τητας του αέρα σε µεσοπρ θεσµη βάση έχουν εντοπισθεί οι µειώσεις των ορίων της δοκιµής τ που I που πρ κειται να εφαρµοστο ν απ το έτος 2000 (και θα περιορίσουν κατά 40 % τα οξείδια του αζώτου, 40 % τους ολικο ς υδρογονάνθρακες και 30 % το µονοξείδιο του άνθρακα για τα βενζινοκίνητα επιβατηγά οχήµατα, κατά 20 % τα οξείδια του αζώτου, 20 % τη συνδυασµένη τιµή υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου, 40 % το µονοξείδιο του άνθρακα, 35 % τα σωµατίδια για τα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά οχήµατα έµµεσης έγχυσης και 40 % τα οξείδια του αζώτου, 40 % τη συνδιασµένη τιµή υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου, 40 % µονοξείδιο του άνθρακα και 50 % τα σωµατίδια για τα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά οχήµατα άµεσης έγχυσης, και µείωση κατά 20 % των οξειδίων του αζώτου, 65 % των υδρογονανθράκων, 40 % του µονοξειδίου του άνθρακα και 35 % των σωµατιδίων για τα ελαφρά πετρελαιοκίνητα επαγγελµατικά οχήµατα. τι οι µειώσεις αυτές ισχ ουν για τους υδρογονάνθρακες και τα οξείδια του αζώτου µε βάση την παραδοχή τι τα οξείδια του αζώτου αντιπροσωπε ουν αντιστοίχως το 45 % και το 80 % του βάρους της συνδυασµένης τιµής που µετράται σε πετρελαιοκίνητα/βενζινοκίνητα επιβατηγά οχήµατα που πληρο ν την οδηγία 94/12/ΕΚ και την οδηγία 96/69/ΕΚ, αντιστοίχως. τι τώρα καθορίζονται χωριστές οριακές τιµές για τα βενζινοκίνητα οχήµατα, ώστε να παρακολουθο νται οι εκποµπές αµφοτέρων των ρ πων. τι, για τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα, για τα οποία τα πρ τυπα του σταδίου 2000 είναι πιο απαιτητικά διατηρείται συνδυασµένη οριακή τιµή, ώστε να διευκολυνθεί η µηχανολογική µελέτη των µελλοντικών κινητήρων. τι οι µειώσεις αυτές θα λαµβάνουν υπ ψη την επίδραση επί των πραγµατικών εκποµπών της τροποποίησης του κ κλου δοκιµής, που εγκρίθηκε επίσης µε σκοπ να προσοµοιώνονται καλ τερα οι εκποµπές έπειτα απ εκκίνηση µε ψυχρ κινητήρα («κατάργηση του χρ νου αδρανείας 40 δευτερολέπτων»). (13) τι η οδηγία 96/44/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) ευθυγραµµίζει τις συνθήκες δοκιµής της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ µε εκείνες της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης εκεµβρίου 1980, περί των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµων των οχηµάτων µε κινητήρα ( 3 ), ιδίως σε,τι αφορά τη σχέση της µάζας αναφοράς του οχήµατος και της ισοδ ναµης αδράνειας που θα πρέπει να χρησιµοποιείται. τι θα πρέπει πλέον να ευθυγραµµισθο ν οι ορισµοί της µάζας αναφοράς των οχηµάτων της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις I, II και III µε εκείνους της οδηγίας 96/44/ΕΚ. (14) τι θα πρέπει να θεσπιστο ν νέες διατάξεις για τα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD), ώστε να καταστεί δυνατ ς ο άµεσος εντοπισµ ς βλάβης του αντιρρυπαντικο εξοπλισµο του οχήµατος και, κατά συνέπεια, να αναβαθµιστεί σηµαντικώς η διατήρηση της αρχικής απ δοσης εκποµπών των κυκλοφορο ντων οχηµάτων µέσω περιοδικών ή έκτακτων ελέγχων. "C1 τι, ωστ σο, τα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) για τα ντιζελοκίνητα οχήµατα ευρίσκονται ( 1 ) ΕΕ L42της , σ. 1. οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την οδηγία 96/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 169 της , σ. 1). ( 2 ) ΕΕ L 210 της , σ. 25. ( 3 ) ΕΕ L 375 της , σ. 36. οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την οδηγία 93/116/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 329 της , σ. 39).

6 1998L0069 EL σε λιγ τερο ανεπτυγµένο στάδιο και µπορο ν να τοποθετηθο ν στους νέους τ πους των οχηµάτων αυτών απ το τι η τοποθέτηση εν ς ενσωµατωµένου στο χηµα συστήµατος µέτρησης (OBM) ή άλλων συστηµάτων για την ανίχνευση ενδεχ µενων λαθών µετρώντας τα επιµέρους συστατικά των ρυπογ νων εκποµπών είναι επιτρεπτή, εφ σον διατηρείται η ακεραι τητα των συστηµάτων διάγνωσης (OBD). τι, προκειµένου τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την υποχρέωση του κατ χου του οχήµατος να το επισκευάσει σε περίπτωση ένδειξης λάθους, θα πρέπει να καταγράφεται η απ σταση που έχει διαν σει το χηµα απ τη στιγµή της ένδειξης του λάθους. τι τα ενσωµατωµένα στα οχήµατα συστήµατα διάγνωσης πρέπει να προσφέρουν απερι ριστη και τυποποιηµένη πρ σβαση. τι οι κατασκευαστές µηχανοκίνητων οχηµάτων πρέπει να παρέχουν λες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση, συντήρηση ή επισκευή του οχήµατος. τι η εν λ γω πρ σβαση και οι εν λ γω πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειµένου να διασφαλισθεί τι τα οχήµατα µπορο ν άνευ ετέρου να ελεγχθο ν, συντηρηθο ν και επισκευασθο ν σε λη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ο ανταγωνισµ ς στην αγορά ανταλλακτικών οι επισκευής µηχανοκινήτων οχηµάτων δεν νοθε εται προς ζηµία των κατασκευαστών εξαρτηµάτων, των ανεξάρτητων χονδρεµπ ρων ανταλλακτικών µηχανοκίνητων οχηµάτων, των ανεξάρτητων συνεργείων επισκευής και των καταναλωτών. τι οι κατασκευαστές ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων εξοπλισµο θα είναι υποχρεωµένοι να προσαρµ ζουν τα κατασκευαζ µενα απ αυτο ς εξαρτήµατα προς το εκάστοτε ενσωµατωµένο στο χηµα σ στηµα διάγνωσης, προκειµένου να καθίσταται δυνατή η απαλλαγµένη λαθών λειτουργία και να µπορεί ο χρήστης να προστατε εται απ δυσλειτουργίες. (15) τι η δοκιµή τ που IV, µε την οποία προσδιορίζονται οι εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων των οχηµάτων µε κινητήρες επιβαλλ µενης ανάφλεξης, µπορεί να βελτιωθεί ώστε να εκφράζονται καλ τερα οι πραγµατικές εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων καθώς επίσης και το καθεστώς των τεχνικών µετρήσεως. (16) τι, προκειµένου να προσαρµοσθεί η συµπεριφορά των συστη- µάτων ελέγχου των εκποµπών καυσαερίων των οχηµάτων µε κινητήρες επιβαλλ µενης ανάφλεξης, στις πραγµατικές συνθήκες που επικρατο ν στην πράξη, θα πρέπει να καθιερωθεί, ένας νέος έλεγχος µετρήσεως των εκποµπών σε χαµηλές θερµοκρασίες. (17) τι τα χαρακτηριστικά των καυσίµων αναφοράς που χρησιµοποιο νται για τις δοκιµές των εκποµπών θα πρέπει να αντιστοιχο ν στην εξέλιξη των προδιαγραφών της αγοράς καυσίµων, κατ πιν νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε την ποι τητα της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ. (18) τι, ως πρ σφορο απ πλευράς κ στους/αποτελεσµατικ τητας συνοδευτικ µέτρο, έχει εντοπιστεί µια νέα µέθοδος για τον έλεγχο της συµµ ρφωσης της παραγωγής των εν κυκλοφορία οχηµάτων, η οποία έχει περιληφθεί στην οδηγία για τις εκποµπές µε στ χο την εφαρµογή της απ το έτος (19) τι η κυκλοφορία πεπαλαιωµένων αυτοκινήτων, τα οποία προκαλο ν πολλαπλάσια περιβαλλοντική ρ πανση απ τα νεοκυκλοφορο ντα οχήµατα, αποτελεί σηµαντική πηγή περιβαλλοντικής ρ πανσης απ τις οδικές µεταφορές. τι θα πρέπει να διερευνηθο ν µέτρα που να προωθο ν την ταχ τερη ανανέωση του στ λου των υφιστάµενων οχηµάτων µε οχήµατα που θα έχουν µικρ τερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. (20) τι θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να επιδιώξουν, µέσω φορολογικών κινήτρων, τη θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων που πληρο ν τις απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί σε κοινοτικ επίπεδο. τα κίνητρα αυτά πρέπει να συµµορφο νται προς τις διατάξεις της συνθήκης και να πληρο ν ορισµένους ρους µε σκοπ την αποφυγή στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς. τι η παρο σα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να συµπεριλαµβάνουν τις εκποµπές ρ πων και άλλων ουσιών στη

7 1998L0069 EL βάση υπολογισµο των φ ρων οδικής κυκλοφορίας των οχη- µάτων µε κινητήρα. (21) τι τ σο για την αρµονική ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς σο και για την προστασία των συµφερ ντων των καταναλωτών, είναι αναγκαία η παρξη µακροπρ θεσµων δεσµευτικών προοπτικών. τι είναι, ως εκ το του, αναγκαίο να καθορισθεί µια διαδικασία δ ο σταδίων µε υποχρεωτικές οριακές τιµές που θα εφαρµ ζονται απ τα έτη 2000 και 2005 και θα µπορο ν να χρησιµοποιο νται για την παροχή φορολογικών κινήτρων που θα ενθαρρ νουν την πρώιµη θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων που θα διαθέτουν τον πλέον προηγµένο αντιρρυπαντικ εξοπλισµ. (22) τι η Επιτροπή θα παρακολουθεί µε προσοχή τις τεχνολογικές εξελίξεις για τον έλεγχο των εκποµπών και θα προτείνει, εφ σον αυτ είναι αναγκαίο, την προσαρµογή της παρο σας οδηγίας. τι η Επιτροπή πραγµατοποιεί ερευνητικά προγράµµατα για την αντιµετώπιση εκκρεµών ζητηµάτων, τα πορίσµατα των οποίων θα ενσωµατωθο ν σε µια πρ ταση µελλοντικής νοµοθεσίας µετά το έτος (23) τι τα κράτη µέλη µπορο ν να λαµβάνουν µέτρα τα οποία προωθο ν το µεταγενέστερο εξοπλισµ παλαι τερων µηχανοκινήτων οχηµάτων µε µηχανισµο ς και εξαρτήµατα που ελέγχουν τις εκποµπές. (24) τι τα κράτη µέλη µπορο ν να λάβουν µέτρα τα οποία προωθο ν της ταχ τερη αντικατάσταση των υπαρχ ντων οχηµάτων απ οχήµατα µε χαµηλές εκποµπές. (25) τι το άρθρο 5 της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ορίζει τι οι τροποποιήσεις που απαιτο νται για την προσαρµογή των απαιτήσεων των παραρτηµάτων στην τεχνική πρ οδο, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. τι, εν τω µεταξ, την οδηγία προστέθηκαν αρκετά άλλα παραρτήµατα και κρίνεται απαραίτητο να µπορέσουν να προσαρµοσθο ν λα τα παραρτήµατα της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ στην τεχνική πρ οδο σ µφωνα µε τη διαδικασία αυτή. (26) τι στις 20 εκεµβρίου 1994 ( 1 ) συµφωνήθηκε «modus vivendi» µεταξ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής ως προς τα εκτελεστικά µέτρα που θα ισχ ουν για σες πράξεις εκδίδονται µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης. τι το εν λ γω «modus vivendi» ισχ ει µεταξ άλλων και για τα µέτρα που λαµβάνονται σ µφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. (27) τι η οδηγία 70/220/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλ γως, ΕΞΕ ΩΣΑΝΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 70/220/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 5, οι λέξεις «παραρτήµατα I έως VII» αντικαθίστανται απ τις λέξεις «παραρτήµατα I έως XI». 2. Τα παραρτήµατα τροποποιο νται σ µφωνα µε το παράρτηµα της παρο σας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Με την επιφ λαξη των διατάξεων του άρθρου 7, και µε ισχ εννέα µήνες µετά την έναρξη ισχ ος της παρο σας οδηγίας, τα κράτη µέλη δεν µπορο ν για λ γους σχετικο ς µε την ατµοσφαιρική ρ πανση απ εκποµπές οχηµάτων µε κινητήρα: να αρνο νται τη χορήγηση έγκρισης τ που ΕΚ σ µφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ή να αρνο νται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τ που ή ( 1 ) ΕΕ C 102 της , σ. 1.

8 1998L0069 EL να απαγορε ουν τη χορήγηση αριθµο κυκλοφορίας, την πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων, σ µφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, εάν τα οχήµατα πληρο ν τις απαιτήσεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την παρο σα οδηγία. 2. Με την επιφ λαξη των διατάξεων του άρθρου 7, και µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2000, για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ, πως αυτή ορίζεται στο παράρτηµα II µέρος Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ εξαιρουµένων των οχηµάτων µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων και για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάση I και, µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2001, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III, πως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων τα κράτη µέλη δεν χορηγο ν πλέον: έγκριση τ που ΕΚ σ µφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ή εθνική έγκριση τ που, εκτ ς αν γίνεται χρήση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, σε νέο τ που οχηµάτων για λ γους σχετικο ς µε την ατµοσφαιρική ρ πανση απ εκποµπές εάν ο τ πος οχηµάτων δε συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την παρο σα οδηγία. Για τη δοκιµή τ που I, πρέπει να χρησιµοποιο νται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα στο σηµείο του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ. 3. Με ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2001, για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ εξαιρουµένων των οχηµάτων µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων και για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάση I και, µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2002, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III πως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων, τα κράτη µέλη πρέπει: να θεωρο ν τι τα πιστοποιητικά πιστ τητας που συνοδε ουν νέα οχήµατα σ µφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπο ς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λ γω οδηγίας και να αρνο νται τη χορήγηση αριθµο κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων που δεν συνοδε ονται απ έγκυρο πιστοποιητικ πιστ τητας σ µφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, εκτ ς εάν γίνεται χρήση του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, για λ γους σχετικο ς µε την ατµοσφαιρική ρ πανση απ εκποµπές, εφ σον τα οχήµατα δεν πληρο ν τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την παρο σα οδηγία. Για τη δοκιµή τ που I, πρέπει να χρησιµοποιο νται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα στο σηµείο του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ. 4. Με την επιφ λαξη των διατάξεων του άρθρου 7, µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2005, για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ, πως ορίζονται στο παράρτηµα II µέρος Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ εξαιρουµένων των οχηµάτων µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων και για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάση I και, µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2006, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III, πως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων, τα κράτη µέλη δεν µπορο ν πλέον να χορηγο ν: έγκριση τ που ΕΚ, σ µφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ή εθνική έγκριση τ που, εκτ ς εάν γίνεται χρήση του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

9 1998L0069 EL για νέους τ πους οχηµάτων και για λ γους σχετικο ς µε την ατµοσφαιρική ρ πανση απ τις εκποµπές οχηµάτων, εάν ο τ πος οχήµατος δεν συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιείται απ την παρο σα οδηγία. Γιά τη δοκιµή τ που I, πρέπει να χρησιµοποιο νται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Β του πίνακα στο σηµείο του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ. 5. Με ισχ απ την 1η Ιανουαρίου 2006, για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ εξαιρουµένων των οχηµάτων µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων και για τα οχήµατα κατηγορίας Ν 1 κλάση I και µε, ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2007, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III, πως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων, τα κράτη µέλη πρέπει: να θεωρο ν τι τα πιστοποιητικά πιστ τητας που συνοδε ουν νέα οχήµατα σ µφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπο ς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λ γω οδηγίας και να αρνο νται την έκδοση αριθµο κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων που δεν συνοδε ονται απ πιστοποιητικ πιστ τητας σ µφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, εκτ ς αν γίνεται χρήση του άρθρου 8 παράγραφος 2 της εν λ γω οδηγίας, για λ γους σχετικο ς µε την ατµοσφαιρική ρ πανση απ εκποµπές, εφ σον τα οχήµατα δεν πληρο ν τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιείται απ την παρο σα οδηγία. Για τη δοκιµή τ που I, πρέπει να χρησιµοποιο νται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Β του πίνακα στο σηµείο του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ. 6. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003, τα οχήµατα της κατηγορίας Μ 1,µε κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων και τα οποία: έχουν σχεδιαστεί να µεταφέρουν άνω των 6 επιβατών, του οδηγο συµπεριλαµβανοµένου ή προορίζονται για χρήση εκτ ς οδο, πως ορίζεται στο παράρτηµα II της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, θεωρο νται, για τους σκοπο ς των παραγράφων 2 και 3, ως οχήµατα της κατηγορίας Ν Τα κράτη µέλη πρέπει: να µη θεωρο ν πλέον έγκυρα τα πιστοποιητικά πιστ τητας οχηµάτων που έχουν εγκριθεί σ µφωνα µε την υποσηµείωση 1, πως τροποποιήθηκε απ τις υποσηµειώσεις 2 και 3 του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως παρεµβάλλεται απ την οδηγία 96/69/ΕΚ και να αρνο νται την έκδοση αριθµο κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων, α) µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2001, για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ 1 και της κατηγορίας Νκλάση I, εκτ ς απ τα οχήµατα που έχουν σχεδιαστεί να µεταφέρουν περισσ τερους απ έξι επιβάτες, του οδηγο συµπεριλαµβανοµένου, και οχήµατα η µέγιστη µάζα των οποίων υπερβαίνει τα χιλι γραµµα και β) µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2002, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III, τα οχήµατα που έχουν σχεδιαστεί να µεταφέρουν περισσ τερους απ έξι επιβάτες, του οδηγο συµπεριλαµβανοµένου, και οχήµατα η µέγιστη µάζα των οποίων υπερβαίνει τα χιλι γραµµα. 8. Μέχρι τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, µπορεί να χορηγείται έγκριση τ που και να διεξάγονται έλεγχοι συµµ ρφωσης της παραγωγής, σ µφωνα µε την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την οδηγία 96/69/ΕΚ.

10 1998L0069 EL Άρθρο 3 1. χι αργ τερα απ τις 31 εκεµβρίου, 1999 η Επιτροπή θα υποβάλει πρ ταση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο, για την επιβεβαίωση ή τη συµπλήρωση της παρο σας οδηγίας. Τα µέτρα που θα περιλαµβάνονται στην πρ ταση θα αρχίσουν να ισχ ουν απ την 1η Ιανουαρίου Η πρ ταση θα περιλαµβάνει: οριακές τιµές για τη δοκιµή εκκίνησης µε ψυχρ κινητήρα σε χαµηλή ατµοσφαιρική θερµοκρασία (266 Κ) ( 7 C) για την κατηγορία Ν 1 κλάσεις II και III, κοινοτικές διατάξεις για βελτιωµένες δοκιµές ελέγχου, οριακές τιµές κατωφλίου για το OBD, για τα 2005/6 για τα οχήµατα των κατηγοριών Μ 1 και Ν 1, εξέταση της δοκιµής τ που V, συµπεριλαµβαν µενης της δυνατ τητας κατάργησής της. 2. Μετά τις 31 εκεµβρίου 1999, η Επιτροπή θα υποβάλει περαιτέρω προτάσεις νοµοθετικο περιεχοµένου, που θα πρέπει να τεθο ν σε ισχ µετά το 2005, οι οποίες θα αφορο ν: τροποποιήσεις της δοκιµής αντοχής συµπεριλαµβανοµένης της επέκτασης της δοκιµής αντοχής, τα ποιοτικά πρ τυπα των καυσίµων, ιδίως βάσει της τεχνολογίας των οχηµάτων, συµβολή των δυνατών µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν σχέση µε τα κα σιµα και τα οχήµατα, στην επίτευξη των πιο µακροπρ θεσµων κοινοτικών στ χων για την ποι τητα του αέρα, λαµβάνοντας υπ ψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα αποτελέσµατα της έρευνας για τις νέες πηγές ρ πανσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων των σωµατιδίων στην ανθρώπινη υγεία, το δυναµικ και η σκοπιµ τητα των τοπικών µέτρων για τη µείωση των εκποµπών οχηµάτων: εν προκειµένω, θα πρέπει να αξιολογηθεί η συµβολή των µεταφορών και άλλων µέτρων πολιτικής, πως η διαχείριση της κυκλοφορίας, οι δηµ σιες αστικές συγκοινωνίες, η αυξηµένη επιθεώρηση και συντήρηση καθώς και τα συστήµατα απ συρσης παλαιών οχηµάτων, η ιδιαίτερη κατάσταση των δεσµίων στ λων οχηµάτων και η δυνατ τητα µείωσης των εκποµπών µε τη χρήση καυσίµων µε πολ αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τους στ λους αυτο ς, οι ενδεχ µενες µειώσεις εκποµπών που µπορο ν να επιτευχθο ν µε τον καθορισµ περιβαλλοντικών προδιαγραφών για τα κα σιµα που χρησιµοποιο νται στους γεωργικο ς ελκυστήρες που καλ πτονται απ την οδηγία 74/150/ΕΟΚ και στους κινητήρες εσωτερικής κα σης του τοποθετο νται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα που καλ πτονται απ την οδηγία 97/68/ΕΚ, απαιτήσεις για τη λειτουργία του ενσωµατωµένου συστήµατος διάγνωσης (OBM). 3. Σε λες τις προτάσεις λαµβάνονται υπ ψη οι ακ λουθες γενικές εκτιµήσεις: αξιολ γηση των συνεπειών των διατάξεων της παρο σας οδηγίας σον αφορά τη συµβολή τους στην ποι τητα του αέρα, εξέταση των τεχνικών δυνατοτήτων πραγµατοποίησης και της σχέσης κ στους-αποτελεσµατικ τητας, συµπεριλαµβανοµένης αξιολ γησης του οφέλους και της διαθεσιµ τητας της βελτιωµένης τεχνολογίας, συµβατ τητα µε την επίτευξη άλλων κοινοτικών στ χων, πως η επίτευξη των στ χων ποι τητας του αέρα και άλλων σχετικών στ χων, πως η οξίνιση και ο ευτροφισµ ς και η µείωση των εκποµπών των αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου, εκποµπές επιβλαβών ρ πων στην Κοιν τητα απ πηγές του τοµέα των µεταφορών και εκτ ς αυτο, καθώς και εκτίµηση της συµβολής που θα µπορο σαν να έχουν στη βελτίωση της ποι τητας

11 1998L0069 EL του αέρα τα υφιστάµενα, τα εκκρεµή και τα ενδεχ µενα µέτρα µείωσης των εκποµπών απ λες τις πηγές, εκποµπές απ βενζινοκινητήρες άµεσης έγχυσης, συµπεριλαµβανοµένων των σωµατιδίων, εξελίξεις στις εκποµπές καυσαερίων στις υψηλές ταχ τητες, ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίµων και νέες τεχνολογίες κινητήρων, πρ οδος προς τη βιοµηχανική διαθεσιµ τητα βασικών συστη- µάτων µετεπεξεργασίας, πως καταλ τες DeNO x και παγίδες σωµατιδίων και τεχνικές δυνατ τητες τήρησης της ηµεροµηνίας εφαρµογής για τους κινητήρες ντίζελ, βελτιώσεις των διαδικασιών δοκιµής για τα µικρά σωµατίδια, τεχνολογίες δι λισης και κατάσταση ανεφοδιασµο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αργο πετρελαίου που είναι διαθέσιµο στην Κοιν τητα, συµβολή που θα µπορο σαν να έχουν επιλεκτικά και διαφοροποιηµένα φορολογικά µέτρα στη µείωση των εκποµπών απ τα οχήµατα χωρίς να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, λαµβάνοντας υπ ψη τις επιπτώσεις της απώλειας εισοδηµάτων σε γειτονικές χώρες. Άρθρο 4 1. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 1η Ιανουαρίου 2000, έκθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο σχετικά µε το σχεδιασµ εν ς τυποποιηµένου ηλεκτρονικο εγγράφου για πληροφορίες επισκευής, στο οποίο θα λαµβάνονται υπ ψη τα σχετικά διεθνή πρ τυπα. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου 2002, έκθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο σχετικά µε την περαιτέρω εξέλιξη των ενσωµατωµένων στα οχήµατα συστηµάτων διάγνωσης (OBD), στην οποία αναπτ σσει τη γνώµη της σον αφορά την ανάγκη επεκτάσεως της διαδικασίας OBD, και σχετικά µε τις απαιτήσεις για τη λειτουργία εν ς ενσωµατωµένου στο χηµα συστήµατος µέτρησης (ΟΒΜ). Η Επιτροπή, µε βάση την έκθεση, υποβάλλει πρ ταση µέτρων, τα οποία θα αρχίσουν να ισχ ουν το αργ τερο την 1η Ιανουαρίου 2005, και τα οποία θα περιλαµβάνουν τεχνικές προδιαγραφές και αντίστοιχα παραρτήµατα που θα προβλέπουν την έγκριση τ που των συστηµάτων ΟΒΜ, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον ισοδ ναµα επίπεδα παρακολο θησης µε το σ στηµα OBD και τα οποία θα είναι συµβατά µε τα συστήµατα αυτά. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο για την επέκταση του συστήµατος OBD έτσι ώστε να καλ πτει άλλα ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου των οχηµάτων σχετικά µε την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια, µεταξ άλλων, µε τρ πο που να είναι συµβατ ς µε τα συστήµατα ελέγχου των εκποµπών. 2. Η Επιτροπή λαµβάνει, το αργ τερο έως την 1η Ιανουαρίου 2001, τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται τι τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήµατα µπορο ν να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Στα µέτρα αυτά θα συµπεριλαµβάνονται οι κατάλληλες διαδικασίες έγκρισης για τα ανταλλακτικά, οι οποίες πρέπει να καθοριστο ν το συντοµ τερο για εξαρτήµατα ελέγχου των εκποµπών που έχουν βασική σηµασία για την ορθή λειτουργία των συστηµάτων OBD. 3. Η Επιτροπή λαµβάνει, έως τις 30 Ιουνίου 2000, τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται τι η ανάπτυξη ανταλλακτικών ή εξαρτηµάτων που έχουν βασική σηµασία για την ορθή λειτουργία του συστήµατος OBD δεν περιορίζεται λ γω ελλείψεως των σχετικών πληροφοριών, εκτ ς εάν οι πληροφορίες καλ πτονται απ δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή αποτελο ν ειδική τεχνογνωσία των κατασκευαστών ή των προµηθευτών ΚΑΕ (κατασκευαστής αρχικο εξοπλισµο ). Στην περίπτωση αυτή, οι αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες δεν κρατο νται µε τρ πο ανορθ δοξο.

12 1998L0069 EL Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου 2000, τις κατάλληλες προτάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται τι τα ανταλλακτικά και εξαρτήµατα είναι συµβατά, µεταξ άλλων, και µε τις προδιαγραφές του κατάλληλου ενσωµατωµένου στα οχήµατα συστήµατος διάγνωσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επισκευή, η αντικατάσταση και η αλάθητη λειτουργία. Ως βάση χρησιµοποιείται η διαδικασία έγκρισης τ που που προβλέπεται στο παράρτηµα της παρο σας οδηγίας. Άρθρο 5 Τα κράτη µέλη µπορο ν να θεσπίζουν φορολογικά κίνητρα µ νο για οχήµατα µε κινητήρα που παράγονται εν σειρά και σ µφωνα µε την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την παρο σα οδηγία. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να είναι σ µφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης και να πληρο ν τις ακ λουθες προϋποθέσεις: να ισχ ουν για λα τα νέα οχήµατα που παράγονται εν σειρά, διατίθενται στην αγορά κράτους µέλους προς πώληση και πληρο ν ήδη τις υποχρεωτικές οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα στο σηµείο του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την παρο σα οδηγία, και στη συνέχεια, απ την 1η Ιανουαρίου 2000 για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ 1 και της κατηγορίας Ν 1 κλάση I και απ την 1η Ιανουαρίου 2001 για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III, που συµµορφώνονται µε τις οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Β του ιδίου πίνακα, να πα ουν να ισχ ουν µ λις αρχίσουν να εφαρµ ζονται οι οριακές τιµές για εκποµπές που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 σον αφορά τα νέα οχήµατα µε κινητήρα, ή απ τις ηµεροµηνίες του άρθρου 2 παράγραφος 4, για κάθε τ πο οχήµατος µε κινητήρα, να µην υπερβαίνουν το πρ σθετο κ στος των τεχνικών λ σεων που επιβάλλονται για να διασφαλιστεί η τήρηση των τιµών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 2 παράγραφος 5, καθώς και το κ στος τοποθέτησής τους στο χηµα. Η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως για τυχ ν σχέδια θέσπισης ή τροποποίησης των κινήτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ώστε να µπορεί να υποβάλλει τις παρατηρήσεις της. Τα κράτη µέλη µπορο ν, µεταξ άλλων, να θεσπίζουν φορολογικά ή οικονοµικά κίνητρα για την προσαρµογή των κυκλοφορο ντων οχηµάτων στις τιµές της παρο σας οδηγίας ή προηγο µενων τροποποιήσεων της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, καθώς και για την απ συρση µηχανοκινήτων οχηµάτων τα οποία δεν συµµορφώνονται. Άρθρο 6 Προσδιορίζονται περαιτέρω κατάλληλοι καν νες για την έγκριση τ που οχηµάτων που χρησιµοποιο ν εναλλακτικο ς τρ πους κίνησης, καθώς και οχηµάτων που χρησιµοποιο ν εναλλακτικά κα σιµα. Άρθρο 7 Η παρο σα οδηγία τίθεται σε ισχ ταυτοχρ νως, και σ µφωνα µε το ίδιο χρονοδιάγραµµα, µε τη θέσπιση των µέτρων που καθορίζονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ ( 1 ). Άρθρο 8 1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιε ουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθο ν µε την παρο σα οδηγία µε ισχ εννέα µήνες αφ του αρχίσει να ισχ ει η παρο σα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. ( 1 ) Βλέπε σελίδα 58 της παρο σας Επίσηµας Εφηµερίδας.

13 1998L0069 EL Οι διατάξεις αυτές, ταν θεσπίζονται απ τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρο σα οδηγία ή συνοδε ονται απ παρ µοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται απ τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εσωτερικο δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται απ την παρο σα οδηγία. Άρθρο 9 Η παρο σα οδηγία αρχίζει να ισχ ει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 10 Η παρο σα οδηγία απευθ νεται στα κράτη µέλη.

14 1998L0069 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 70/220/ΕΟΚ 1. Μεταξ των άρθρων και του παραρτήµατος I, παρεµβάλλεται πίνακας παραρτηµάτων, ως εξής: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD) Προσάρτηµα 1: Προσάρτηµα 2: Προσάρτηµα 3: Προσάρτηµα 4: Έλεγχος συµµ ρφωσης της παραγωγής (1η στατιστική µέθοδος) Έλεγχος συµµ ρφωσης της παραγωγής (2η στατιστική µέθοδος) Έλεγχος συµµ ρφωσης εν κυκλοφορία οχηµάτων Στατιστική διαδικασία για δοκιµή συµµ ρφωσης οχηµάτων εν κυκλοφορία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Προσάρτηµα: Πληροφορίες για τις συνθήκες δοκιµών ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ I(Επαλήθευση των κατά µέσον ρο εκπεµπ µενων ρ πων απ την εξάτµιση, µετά απ εκκίνηση ψυχρο κινητήρα) Προσάρτηµα 1: Προσάρτηµα 2: Προσάρτηµα 3: Προσάρτηµα 4: Προσάρτηµα 5: Προσάρτηµα 6: Προσάρτηµα 7: Προσάρτηµα 8: Κ κλος λειτουργίας που χρησιµοποιείται για τη δοκιµή τ που I Κυλινδροφ ρος δυναµοµετρική τράπεζα Μεθ δος µέτρησης επί της οδικής προσοµοιώσεως σε κυλινδροφ ρο δυναµοµετρική τράπεζα Επαλήθευση αδρανειών διαφορετικών απ τη µηχανή Περιγραφή συστηµάτων δειγµατοληψίας ρ πων που εκπέµπονται απ την εξάτµιση Μέθοδος βαθµον µησης του εξοπλισµο Συνολική επαλήθευση του συστήµατος Υπολογισµ ς της εκποµπής ρ πων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ II ( οκιµή εκπεµπ µενου µονοξειδίου του άνθρακα) σε ταχ τητα αδράνειας (ρελαντί) ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ III (Επαλήθευση των εκπεµπ µενων αερίων απ τον στροφαλοθάλαµο) ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ VI (Προδιορισµ ς των εκπεµπ µενων αναθυµιάσεων απ οχήµατα µε κινητήρα επιβαλλ µενης ανάφλεξης) Προσάρτηµα 1: Προσάρτηµα 2: Συχν τητα και µέθοδοι διακρίβωσης Ηµερήσια καµπ λη θερµοκρασιών περιβάλλοντος για τη δοκιµή ηµερήσιων εκποµπών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ VI (Εξακρίβωση, σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, των µέσων εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων στους σωλήνες εξαγωγής µετά απ εκκίνηση µε ψυχρ κινητήρα) ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ V( οκιµή γήρανσης για την επαλήθευση της ανθεκτικ τητας των αντιρρυπαντικών διατάξεων) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ Προσάρτηµα: Προσθήκη στο πληροφοριακ έντυπο ΕΚ

15 1998L0069 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD) ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗ- XI: ΤΗΡΑ Προσάρτηµα 1: Προσάρτηµα 2: Ζητήµατα λειτουργίας των OBD Βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας οχηµάτων.»

16 1998L0069 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 2. Η επικεφαλίδα τροποποιείται ως εξής: 3. Σηµείο 1: «ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΑΠΑΙΤΗ- ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD)» Η πρώτη πρ ταση διατυπώνεται ως εξής: «Η παρο σα οδηγία εφαρµ ζεται στις εκποµπές καυσαερίων σε κανονική και σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, στις εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων, στις εκποµπές αερίων στροφαλοθαλάµου, στην ανθεκτικ τητα των αντιρρυπαντικών διατάξεων και στα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) για λα τα οχήµατα µε κινητήρα που φέρουν κινητήρες επιβαλλ µενης ανάφλεξης και στις εκποµπές καυσαερίων, στην ανθεκτικ τητα των αντιρρυπαντικών διατάξεων και των ενσωµατωµένων συστη- µάτων διάγνωσης (OBD) απ οχήµατα κατηγορίας M 1 και N 1 (*), που φέρουν κινητήρες ανάφλεξης διά συµπιέσεως, που καλ πτονται απ το άρθρο 1 της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ στην απ δοση της οδηγίας 83/351/ΕΟΚ, µε εξαίρεση τα οχήµατα της κατηγορίας N 1 για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τ που σ µφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ (**).» 4. Προστίθενται τα ακ λουθα νέα σηµεία 2.13, 2.14, 2.15 και 2.16: «2.13. «OBD» σηµαίνει ενσωµατωµένο σ στηµα διάγνωσης (On-Board Diagnostics) για τον έλεγχο των εκτοµπών µε δυνατ τητα να εντοπίζει το πιθαν σηµείο δυσλειτουργίας µέσω κωδικών βλάβης καταχωρηµένων σε µνήµη υπολογιστο «οκιµή εν χρήσει» σηµαίνει δοκιµές και αξιολ γηση της συµµ ρφωσης που διεξάγονται σ µφωνα µε το σηµείο του παρ ντος παραρτήµατος «Οχήµατα που συντηρο νται και χρησιµοποιο νται σωστά» σηµαίνει, προκειµένου για οχήµατα δοκιµής, τι τα εν λ γω οχήµατα πληρο ν τα κριτήρια για την έγκριση επιλεγµένου οχήµατος πως ορίζονται στο τµήµα 2 του προσαρτήµατος 3 του παρ ντος παραρτήµατος «Σ στηµα αναστολής» σηµαίνει κάθε στοιχείο σχεδιασµο το οποίο ανιχνε ει τη θερµοκρασία, την ταχ τητα του οχήµατος, τον αριθµ στροφών ανά λεπτ του κινητήρα, το κεν πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράµετρο µε σκοπ την ενεργοποίηση, τη διαµ ρφωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οποιουδήποτε µέρους του συστήµατος ελέγχου εκποµπών, και το οποίο µειώνει την απ δοση του συστήµατος ελέγχου εκποµπών υπ συνθήκες οι οποίες αναµένεται ευλ γως να παρατηρηθο ν κατά την κανονική λειτουργία και χρήση του οχήµατος. Αυτ το στοιχείο σχεδιασµο δεν θεωρείται σ στηµα αναστολής εφ σον: I. η ανάγκη του συστήµατος αυτο αιτιολογείται για λ γους προστασίας του κινητήρα απ ζηµία ή ατ χηµα και για την ασφαλή χρησιµοποίηση του οχήµατος ή II. το σ στηµα δεν λειτουργεί πέραν των απαιτήσεων εκκινήσεως του κινητήρα ή III. οι συνθήκες περιλαµβάνονται ουσιαστικά στις διαδικασίες δοκιµής τ που I ή τ που VI.» (*) πως ορίζεται στο παράρτηµα II µέρος Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. (**) ΕΕ L36της , σ. 33.

17 1998L0069 EL Τα σηµεία 3 έως τροποποιο νται ως εξής: «3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 3.1. Η αίτηση για έγκριση ΕΚ-τ που σ µφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ οχήµατος τ που σον αφορά τις εκποµπές του σωλήνα εξαγωγής, τις εξατµιστικές εκποµπές, την αντοχή των αντιρρυπαντικών διατάξεων καθώς επίσης και το ενσωµατωµένο σ στηµα διάγνωσης (OBD) τ που οχήµατος, υποβάλλεται απ τον κατασκευαστή του οχήµατος. Εφ σον η αίτηση αφορά ενσωµατωµένο σ στηµα διάγνωσης (OBD) πρέπει να τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα XI τµήµα Εφ σον η αίτηση αφορά ενσωµατωµένο διαγνωστικ σ στηµα (OBD), συνοδε εται απ τις πρ σθετες πληροφορίες που προβλέπονται στο σηµείο του παραρτήµατος II καθώς και απ : δήλωση του κατασκευαστή για: στην περίπτωση οχηµάτων µε κινητήρα επιβαλλ µενης ανάφλεξης, το ποσοστ διαλείψεων επί του συνολικο αριθµο αναφλέξεων το οποίο θα οδηγο σε σε εκποµπές που υπερβαίνουν τα ρια του σηµείου του παραρτήµατος XI εάν το ποσοστ αυτ διαλείψεων υπήρχε εξ αρχής σε δοκιµή τ που I πως περιγράφεται στο σηµείο του παραρτήµατος III, σε περίπτωση οχηµάτων µε κινητήρα επιβαλλ µενης ανάφλεξης, το ποσοστ διαλείψεων επί του συνολικο αριθµο αναφλέξεων το οποίο θα οδηγο σε σε υπερθέρµανση του ή των καταλυτών εξάτµισης πριν την πρ κληση βλάβης, λεπτοµερείς γραπτές πληροφορίες µε τις οποίες περιγράφονται πλήρως τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήµατος OBD, συµπεριλαµβανοµένου καταλ γου λων των σηµαντικών µερών του συστήµατος ελέγχου των εκποµπών του οχήµατος, δηλαδή των αισθητήρων, των ενεργοποιητών και των εξαρτηµάτων, τα οποία παρακολουθεί το σ στηµα OBD, περιγραφή του δείκτη δυσλειτουργίας (MI) που χρησιµοποιείται στο σ στηµα OBD για να επισηµαίνεται αστοχία στον οδηγ του οχήµατος, ο κατασκευαστής πρέπει να περιγράφει τα µέτρα που έχει λάβει ώστε να παρεµποδίζονται παραποιήσεις και τροποποιήσεις του ηλεκτρονικο υπολογιστή εκποµπών, εφ σον χρειάζεται, αντίγραφα άλλων εγκρίσεων τ που µε τα σχετικά στοιχεία για να είναι δυνατ ν να γίνονται επεκτάσεις στις εγκρίσεις, κατά περίπτωση, τα στοιχεία τα σχετικά µε την οικογένεια οχηµάτων πως αναφέρονται στο παράρτηµα XI προσάρτηµα Για τις δοκιµές που περιγράφονται στο τµήµα 3 του παραρτήµατος XI, στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρµ δια για τη δοκιµή έγκρισης τ που πρέπει να υποβάλλεται χηµα αντιπροσωπευτικ του τ που ή της οικογένειας οχηµάτων µε το προς έγκριση OBD. Εάν η τεχνική υπηρεσία κρίνει τι το υποβληθέν χηµα δεν αντιπροσωπε ει πλήρως τον τ πο ή την οικογένεια οχηµάτων που περιγράφεται στο παράρτηµα XI προσάρτηµα 2, πρέπει, για τη δοκιµή σ µφωνα µε το τµήµα 3 του παραρτήµατος XI, να παρέχεται εναλλακτική λ ση και, εφ σον χρειάζεται, πρ σθετο χηµα Στο παράρτηµα II περιλαµβάνεται υπ δειγµα του πληροφοριακο εγγράφου για τις εκποµπές του σωλήνα εξαγωγής, τις εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων, την ανθεκτικ τητα και το ενσωµατωµένο διαγνωστικ σ στηµα (OBD) Κατά περίπτωση, υποβάλλονται αντίτυπα και άλλων εγκρίσεων τ που µε τα σχετικά στοιχεία για να υπάρχει η δυνατ τητα επέκτασης των εγκρίσεων και καθορισµο συντελεστών φθοράς.»

18 1998L0069 EL Τα σηµεία 4 έως 4.2 τροποποιο νται ως εξής: «4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 4.1. Εφ σον πληρο νται οι σχετικές απαιτήσεις, η έγκριση ΕΚ τ που χορηγείται σ µφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Στο παράρτηµα X περιλαµβάνεται υπ δειγµα του πιστοποιητικο έγκρισης τ που ΕΚ για τις εκποµπές του σωλήνα εξαγωγής, τις εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων, την ανθεκτικ τητα και το ενσωµατωµένο διαγνωστικ σ στηµα (OBD).» 7. Σηµείο 5: Η σηµείωση αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «Σηµείωση: κατασκευαστές οχηµάτων µε ετήσια παγκ σµια παραγωγή µικρ τερη απ µονάδες µπορο ν, αντί να ικανοποιο ν τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο παρ ν σηµείο, να λάβουν την έγκριση τ που ΕΚ µε βάση τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις που περιλαµβάνονται: στο California Code of Regulations, Title 13, Sections (f) (2) or (g) (1) and g (2), (p) που εφαρµ ζονται στα οχήµατα µοντέλο 1996 και επ µενα, , 1976 και 1975, που εφαρµ ζονται στα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα µοντέλο 1995 και επ µενα, πως έχει δηµοσιευθεί απ την Barclay s Publishing. Η αρχή που χορηγεί την έγκριση τ που πληροφορεί την Επιτροπή για τις περιστάσεις τις σχετικές µε κάθε έγκριση η οποία χορηγείται µε βάση την παρο σα διάταξη.» 8. Σηµείο 5.1.1: Η δε τερη παράγραφος αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «Τα τεχνικά µέτρα που λαµβάνονται απ τον κατασκευαστή πρέπει να διασφαλίζουν τι οι εκποµπές του σωλήνα εξαγωγής και οι εκποµπές εξαερουµένων καυσίµων παραµένουν εντ ς των ορίων που προβλέπονται στην παρο σα οδηγία καθ λη την κανονική διάρκεια της ζωής του οχήµατος και υπ κανονικές συνθήκες χρήσεως. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται η ασφάλεια των ε καµπτων σωλήνων, των ενώσεών τους και των συνδέσεών τους, που χρησιµοποιο νται στα συστήµατα ελέγχου εκποµπών, τα οποία πρέπει να είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να είναι σ µφωνα µε τα αρχικά σχέδια. σον αφορά τις εκποµπές των σωλήνων εξαγωγής, οι διατάξεις αυτές θεωρείται τι πληρο νται εάν τηρο νται αντίστοιχα, οι διατάξεις του σηµείου (έγκριση τ που) και του σηµείου 7 (συµµ ρφωση της παραγωγής και εν κυκλοφορία οχηµάτων). σον αφορά τις εκποµπές εξαερουµένων καυσίµων, οι διατάξεις αυτές θεωρείται τι πληρο νται εάν τηρο νται, αντίστοιχα, οι διατάξεις του σηµείου (έγκριση τ που) και του σηµείου 7 (συµµ ρφωση παραγωγής).» Απαλείφονται η πρώην τρίτη και τέταρτη παράγραφος και αντικαθίστανται απ µια νέα παράγραφο, η οποία έχει ως εξής: «Η χρησιµοποίηση συσκευής αναστολής απαγορε εται.» 9. Προστίθεται το ακ λουθο νέο σηµείο 5.1.3: « Πρέπει να λαµβάνεται πρ νοια ώστε να αποτρέπονται υπερβολικές εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων και κατασπατάληση καυσίµων που οφείλονται στην έλλειψη πώµατος δεξαµενής καυσίµου. Αυτ µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας: πώµα που ανοίγει και κλείνει αυτοµάτως, χωρίς να αφαιρείται, σχεδιαστικά χαρακτηριστικά µε τα οποία απο- -φε γονται εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων σε περίπτωση που λείπει το πώµα, οποιονδήποτε άλλο τρ πο µε το ίδιο αποτέλεσµα. Τα σχετικά παραδείγµατα µπορο ν να περιλαµβάνουν, χωρίς µως να περιορίζονται σ αυτά, ένα αναπ σπαστο πώµα, ένα αλυσσοδεµένο πώµα ή πώµα για το οποίο χρησιµοποιείται το ίδιο κλειδί µε το κλειδί εκκίνησης του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή, το κλειδί µπορεί να αφαιρείται απ το πώµα µ νο ταν αυτ είναι κλειδωµένο.»

19 1998L0069 EL Ο πίνακας I.5.2. αντικαθίσταται απ τον ακ λουθο νέο πίνακα: «Πίνακας ιαφορετικές δυνατ τητες έγκρισης τ που και επέκταση έγκρισης τ που οκιµή έγκρισης τ που οχήµατος Οχήµατα κατηγοριών M και N µε κινητήρα επιβαλλ µενης ανάφλεξης Οχήµατα κατηγορών M 1 και N 1 µε κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση Τ πος I Ναι (µέγιστη µάζα 4 3,5 t) Ναι (µέγιστη µάζα 4 3,5 t) Τ πος II Ναι Τ πος III Ναι Τ πος IV Τ πος V Τ πος VI Ναι (µέγιστη µάζα 4 3,5 t) Ναι (µέγιστη µάζα 4 3,5 t) Ναι (οχήµατα κατηγορίας M 1 και N 1 ( 1 ) Ναι (µέγιστη µάζα 4 3,5 t) Επέκταση Σηµείο 6 Σηµείο 6 M 2 και N 2, µε µάζα αναφοράς χι άνω των kg ( 2 ) Ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης Ναι, σ µφωνα µε το σηµείο 8.1 Ναι, σ µφωνα µε τα σηµεία 8.2 και 8.3 ( 1 ) Η Επιτροπή θα προτείνει το συντοµ τερο δυνατ ν και πάντως µέχρι τις 31 εκεµβρίου 1999 οριακές τιµές για τις κλάσεις II και III σ µφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, προκειµένου να εφαρµοσθο ν έως το 2003 το αργ τερο. ( 2 ) Η Επιτροπή θα µελετήσει εις βάθος το ζήτηµα της επέκτασης της δοκιµασίας για την έγκριση τ που των οχηµάτων της κατηγορίας M 2 και N 2 µε µάζα αναφοράς χι των kg και θα υποβάλει προτάσεις το αργ τερο έως το 2004 σ µφωνα µε την διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για τα µέτρα που θα εφαρµοστο ν το 2005.» 11. Σηµείο 5.1: Προστίθεται το ακ λουθο νέο σηµείο 5.1.4: « ιατάξεις για την ασφάλεια του ηλεκτρονικο συστήµατος Κάθε χηµα µε υπολογιστή ελέγχου εκποµπών πρέπει να περιλαµβάνει µέσα αποτροπής τροποποιήσεων, πέραν σων επιτρέπει ο κατασκευαστής. Πρέπει να καθίσταται δ σκολη η παραποίηση τυχ ν επαναπρογραµµατιζοµένων κωδικών υπολογιστή ή παραµέτρων λειτουργίας. ο υπολογιστής και οι σχετικές οδηγίες συντήρησης πρέπει να πληρο ν τα προβλεπ µενα στο ISO DIS (SAE J2186 του Σεπτεµβρίου 1991). Τυχ ν αφαιρέσιµες µικροπλακέτες µνήµης για διακρίβωση του συστήµατος πρέπει να ευρίσκονται εντ ς χυτής θήκης, εγκιβωτισµένες σε σφραγισµένο περιέκτη ή να προστατε ονται απ ηλεκτρονικο ς αλγορίθµους και να µην είναι δυνατ ν να αντικατασταθο ν χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων και διαδικασιών Οι κωδικοποιηµένες στον υπολογιστή παράµετροι λειτουργίας του κινητήρα πρέπει να µην είναι δυνατ ν να τροποποιηθο ν χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων και διαδικασιών [π.χ. κασσιτεροκολληµένα ή εντ ς χυτής θήκης ηλεκτρονικά στοιχεία του υπολογιστή ή σφραγισµένα (ή κασσιτεροκολληµένα) περιβλήµατα υπολογιστή] Στην περίπτωση αντλιών µηχανικής έγχυσης καυσίµου τοποθετηµένων σε κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσεως, οι κατασκευαστές πρέπει να λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για να προστατε εται απ τυχ ν παραποιήσεις η ρ θµιση της µέγιστης παροχής καυσίµου στα εν κυκλοφορία οχήµατα Για σα οχήµατα θεωρείται άσκοπη η απαίτηση προστασίας, οι κατασκευαστές δ νανται να αιτο νται τη

20 1998L0069 EL χορήγηση εξαίρεσης απ τις αρµ διες για τις εγκρίσεις αρχές. Στα κριτήρια που σταθµίζουν οι αρµ διες για τις εγκρίσεις αρχές κατά την εξέταση της αίτησης εξαίρεσης περιλαµβάνονται, µεταξ άλλων, κατά π σον διατίθενται στην αγορά µικροπλακέτες υψηλών επιδ σεων, η ικαν τητα του οχήµατος για υψηλές επιδ σεις και ο πιθαν ς αριθµ ς πωλήσεων του οχήµατος Οι κατασκευαστές που χρησιµοποιο ν προγραµµατιζ - µενα συστήµατα κωδικών υπολογιστή (π.χ. Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM) πρέπει να αποτρέπουν κάθε άνευ αδείας επαναπρογραµµατισµ. Οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιµοποιο ν προηγµένες στρατηγικές προστασίας απ παραποιήσεις, πως κρυπτογράφηση δεδοµένων µε χρήση µεθ δων διασφάλισης του αλγορίθµου κρυπτογράφησης και να προβλέπουν χαρακτηριστικά προστασίας απ εγγραφή τα οποία να καθιστο ν αναγκαία την ηλεκτρονική πρ σβαση σε υπολογιστή εκτ ς οχήµατος που διατηρεί ο κατασκευαστής. Πάντως, η αρµ δια αρχή έχει το δικαίωµα να εξετάζει και άλλες ισοδ ναµες µεθ δους.» 12. Τα σηµεία και αντικαθίστανται απ το ακ λουθο κείµενο: « Τα οχήµατα µε κινητήρα επιβαλλ µενης ανάφλεξης πρέπει να υποβάλλονται στις ακ λουθες δοκιµές: τ πος I(προσοµοίωση των µέσων εκποµπών στους σωλήνες εξαγωγής µετά απ εκκίνηση µε ψυχρ κινητήρα), τ πος II [εκποµπή µονοξειδίου του άνθρακα σε κατάσταση βραδυπορίας (ρελαντί)], τ πος III (εκποµπές αερίων στροφαλοθαλάµου), τ πος IV (εκποµπές εξαερουµένων καυσίµων), τ πος V (αντοχή των συστηµάτων ελέγχου αντιρ πανσης), τ πος VI (προσοµοίωση σε χαµηλή θερµοκρασία των µέσων εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα/υδρογονανθράκων στους σωλήνες εξαγωγής µετά απ εκκίνηση µε ψυχρ κινητήρα), δοκιµή OBD.» « Τα οχήµατα µε κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση, πρέπει να υποβάλλονται στις ακ λουθες δοκιµές. τ πος I(προσοµοίωση των µέσων εκποµπών στους σωλήνες εξαγωγής µετά απ εκκίνηση µε ψυχρ κινητήρα), τ πος V (αντοχή των συστηµάτων ελέγχου αντιρ πανσης). δοκιµή OBD, ανάλογα µε την περίπτωση.» 13. Σηµείο : Μετά την πρώτη παράγραφο, εισάγεται ο ακ λουθος νέος πίνακας:

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 23ης Μαρτίου 1994 περί των µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91)

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91) 2000L0076 EL 28.12.2000 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

[12] ΕΕ αριθ. L 226 της 3.8.1989, σ. 1. ότι οι εργασίες που διεξήγαγε η Επιτροπή σαυτόν τον τοµέα κατέδειξαν ότι η Κοινότητα διαθέτει ή τελειοποιεί

[12] ΕΕ αριθ. L 226 της 3.8.1989, σ. 1. ότι οι εργασίες που διεξήγαγε η Επιτροπή σαυτόν τον τοµέα κατέδειξαν ότι η Κοινότητα διαθέτει ή τελειοποιεί Οδηγία του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2010 Για σκοπούς μεταφοράς της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 17 εκεµβρίου 2003 PE 332.596/25-34 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-34 Σχέδιο έκθεσης (PE 332.596) Giuseppe Gargani Έγκριση των µηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ΑΡΙΘ.: 16/16-9-09 Είδος Εγγράφου: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ: 181Α ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο. Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες. Θέμα

TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο. Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες. Θέμα TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο Θέμα Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες Περιεχόμενα: Σελ. Δελτίο Τύπου 2 Τί είναι η TÜV; 3 Τί είναι Πιστοποιημένο 3 Προϊόν; Πιστοποιημένα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων

Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων Διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες ηλεκτροκινητήρων της Ευρώπης μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος της ενέργειας Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [...] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος 224(1) του 2002 5(1) του 2003 77(1) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2003 COM(2003) 522 τελικό 2003/0205 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα