της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της , σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ."

Transcript

1 1998L0069 EL Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και µε την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 350 της , σ. 1) ιορθώνεται απ : "C1 ιορθωτικ, ΕΕ L 104 της , σ. 31 (98/69)

2 1998L0069 EL Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και µε την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπ ψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, την πρ ταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας σ µφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 189 Β της συνθήκης ( 3 ), υπ το πρίσµα του κοινο σχεδίου που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 29 Ιουνίου 1998, Εκτιµώντας: (1) τι θα πρέπει να εκδοθο ν µέτρα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. (2) τι στο πρώτο πρ γραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας για την προστασία του περιβάλλοντος ( 4 ), που ενέκρινε το Συµβο λιο στις 22 Νοεµβρίου 1973, ζητείται να λαµβάνονται υπ ψη οι πλέον πρ σφατες επιστηµονικές εξελίξεις στον τοµέα της καταπολέµησης της ατµοσφαιρικής ρ πανσης που προκαλείται απ τα καυσαέρια των οχηµάτων µε κινητήρα και να τροποποιηθο ν αναλ γως οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί προηγουµένως. τι το πέµπτο πρ γραµµα δράσης, η γενική προσέγγιση του οποίου εγκρίθηκε απ το Συµβο λιο µε το ψήφισµά του της 1ης Φεβρουαρίου 1993 ( 5 ), προβλέπει τι πρέπει να καταβληθο ν περαιτέρω προσπάθειες για τη σηµαντική µείωση του σηµερινο επιπέδου των εκποµπών ρ πων απ τα οχήµατα µε κινητήρα. τι το πέµπτο πρ γραµµα δράσης καθορίζει επίσης στ χους σον αφορά τη µείωση των εκποµπών για τους διάφορους ρ πους, υπ τον ρο τι η µείωση των εκποµπών θα αφορά τ σο τις κινητές σο και τις στατικές πηγές. (3) τι η οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 6 ) θεσπίζει της οριακές τιµές των εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα και άκαυστων υδρογονανθράκων που προέρχονται απ τους κινητήρες των οχηµάτων αυτών. τι αυτές οι οριακές τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 7 ) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ ( 8 ) της Επιτροπής, µε οριακές τιµές για τις επιτρεπ µενες εκποµπές οξειδίων του αζώτου. τι οι οριακές τιµές για τους τρεις αυτο ς τ πους ρ πανσης, µειώθηκαν διαδοχικά µε την οδηγία 78/665/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 9 ) και µε ( 1 ) ΕΕ C77της , σ. 8 και ΕΕ C 106 της , σ. 6. ( 2 ) ΕΕ C 206 της , σ ( 3 ) Γνώµες του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 1997 και της 18ης Φεβρουαρίου 1998 (ΕΕ C 132 της , σ. 170 και ΕΕ C80της , σ. 101), κοινές θέσεις του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 1997 και της 23ης Μαρτίου 1998 (ΕΕ C 351 της , σ. 13 και ΕΕ C 161 της , σ. 45) και αποφάσεις του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου δε τερη ανάγνωση της 30ής Απριλίου 1998 (ΕΕ C 152 της , σ. 41) και τρίτη ανάγνωση της 15ης Σεπτεµβρίου 1998 (δεν έχει ακ µη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απ φαση του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου ( 4 ) ΕΕ C 112 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ C 138 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L76της , σ. 1. οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την οδηγία 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 282 της , σ. 64). ( 7 ) ΕΕ L 159 της , σ. 61. ( 8 ) ΕΕ L32της , σ. 32. ( 9 ) ΕΕ L 223 της , σ. 48.

3 1998L0069 EL τις οδηγίες του Συµβουλίου 83/351/ΕΟΚ ( 1 ) και 88/76/ΕΟΚ ( 2 ). τι, µε την οδηγία 88/436/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 3 ), καθορίστηκαν οριακές τιµές για τις εκποµπές ρυπογ νων σωµατιδίων απ τους κινητήρες ντίζελ. τι, µε την οδηγία 89/458/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 4 ), θεσπίστηκαν αυστηρ τερα ευρωπαϊκά πρ τυπα για τις εκποµπές αέριων ρ πων απ οχήµατα µε κινητήρα κυβισµο κάτω των cm 3. τι η εφαρµογή των προτ πων αυτών επεκτάθηκε σε λα τα επιβατηγά αυτοκίνητα ανεξάρτητα απ τον κυβισµ του κινητήρα τους µε βάση βελτιωµένη ευρωπαϊκή διαδικασία δοκιµής, η οποία περιλαµβάνει έναν εξωαστικ κ κλο οδήγησης. τι, µε την οδηγία 91/441/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 5 ), θεσπίστηκαν απαιτήσεις σχετικά µε τις εκποµπές απ εξάτµιση και µε την ανθεκτικ τητα των σχετικών µε τις εκποµπές εξαρτηµάτων των οχηµάτων καθώς επίσης και αυστηρ τερα πρ τυπα για τα ρυπογ να σωµατίδια που εκπέµπονται απ οχήµατα εφοδιασµένα µε ντιζελοκινητήρα. τι η οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 6 ), θέσπισε αυστηρ τερες οριακές τιµές για λους τους ρ πους και τροποποίησε τον έλεγχο συµµ ρφωσης της παραγωγής. τι τα επιβατηγά οχήµατα που προορίζονται για τη µεταφορά περισσοτέρων των έξι επιβατών και που έχουν µέγιστη µάζα µεγαλ τερη απ χιλι γραµµα, τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα και τα οχήµατα παντ ς εδάφους, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ και για τα οποία ίσχυαν µέχρι τ τε λιγ τερο αυστηρά πρ τυπα, υπ κεινται, µε την οδηγία 93/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 7 ) και µε την οδηγία 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 8 ), σε πρ τυπα εξίσου αυστηρά µε εκείνα των επιβατηγών οχηµάτων, λαµβανοµένων υπ ψη των ειδικών συνθηκών που ισχ ουν για τα οχήµατα αυτά. (4) τι πρ σθετη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί προκειµένου να τεθο ν σε εµπορία οχήµατα περισσ τερο φιλικά προς το περιβάλλον. τι στον τοµέα των δηµ σιων και µαζικών επιβατηγών µεταφορών καθώς και στον τοµέα της διανοµής εµπορευµάτων στις αστικές περιοχές θα πρέπει να επιδιωχθεί ένα αυξηµένο µερίδιο οχηµάτων περισσ τερο φιλικών προς το περιβάλλον. (5) τι, σ µφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 94/12/ΕΚ, απαιτείται απ την Επιτροπή να υποβάλει πρ ταση για πρ τυπα τα οποία θα τεθο ν σε εφαρµογή µετά το 2000, σ µφωνα µε νέα πολ πλευρη προσέγγιση µε βάση εκτενή εκτίµηση του κ στους και της αποτελεσµατικ τητας λων των µέτρων που στοχε ουν στη µείωση της ρ πανσης απ οδικές µεταφορές. τι η πρ ταση θα πρέπει να προβλέπει, εκτ ς της επί το αυστηρ τερον τροποποίησης των προτ πων για τις εκποµπές των αυτοκινήτων, και συµπληρωµατικά µέτρα, πως η βελτίωση της ποι τητας των καυσίµων και η ενίσχυση του προγράµµατος επιθεώρησης και συντήρησης του στ λου αυτοκινήτων. τι η πρ ταση θα πρέπει να βασίζεται στην καθιέρωση κριτηρίων ποι τητας του αέρα και συναφών στ χων µείωσης των εκποµπών και στην αξιολ γηση της σχέσης κ στους/αποτελεσµατικ τητας κάθε δέσµης µέτρων, λαµβάνοντας υπ ψη την ενδεχ µενη συµβολή και άλλων µέτρων, πως η διαχείριση της κυκλοφορίας, η ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών, οι νέες τεχνολογίες προώθησης ή η χρήση εναλλακτικών καυσίµων. τι, δεδοµένης της επιτακτικής ανάγκης να αναλάβει η Κοιν τητα δράση για τον περιορισµ των εκποµπών ρ πων απ τους κινητήρες οχηµάτων, οι προτάσεις αυτές στηρίζονται επίσης στις καλ τερες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, οι οποίες υπάρχουν σήµερα ή θα υπάρξουν στο εγγ ς µέλλον, και οι οποίες µπορο ν να επισπε σουν την αντικατάσταση των οχηµάτων µε κινητήρα που εκπέµπουν ρ πους. ( 1 ) ΕΕ L 197 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L36της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 214 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 226 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ L 242 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L 100 της , σ. 42. ( 7 ) ΕΕ L 186 της , σ. 21. ( 8 ) ΕΕ L 282 της , σ. 64.

4 1998L0069 EL (6) τι είναι σκ πιµη η επεξεργασία, το ταχ τερον δυνατ ν, εν ς καταλλήλου πλαισίου που θα επιταχ νει την εισαγωγή στην αγορά οχηµάτων εξοπλισµένων µε κινητήρες προώθησης που χρησιµοποιο ν καινοτ µες τεχνολογίες καθώς και οχηµάτων που χρησιµοποιο ν εναλλακτικά κα σιµα µε µικρ τερες επιπτώσεις για το περιβάλλον. τι η καθιέρωση οχηµάτων που χρησιµοποιο ν εναλλακτικά κα σιµα µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της ποι τητας του αέρα στις π λεις. (7) τι η συµβολή στην επίλυση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρ πανσης προϋποθέτει την παρέµβαση µε µια σφαιρική στρατηγική που θα συνεκτιµά τις τεχνολογίες, διαχειριστικές και φορολογικές πτυχές, οι οποίες συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας βιώσιµης κινητικ τητας, λαµβάνοντας υπ ψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφ ρων αστικών περιοχών της Ευρώπης. (8) τι η Επιτροπή, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 4 της οδηγίας 94/12/ΕΚ, έθεσε σε εφαρµογή ευρωπαϊκ πρ γραµµα για την ποι τητα του αέρα, τις εκποµπές απ την οδική κυκλοφορία, τα κα σιµα και την τεχνολογία των µηχανών (πρ γραµµα Auto/Oil). τι η Επιτροπή έχει εφαρµ σει το σχέδιο APHEA µε το οποίο εκτιµάται τι το εξωτερικ κ στος της ατµοσφαιρικής ρ πανσης που προκαλο ν οι κινητήρες οχη- µάτων ανέρχεται σε 0,4 % του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ απ περαιτέρω εκτιµήσεις συνάγεται τι το εξωτερικ κ στος ανέρχεται σε 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ. τι η Επιτροπή έχει εφαρµ σει το σχέδιο δράσης «αυτοκίνητο του α ριο» το οποίο επιδιώκει να συµβάλει στην προώθηση της κατασκευής του «αυτοκινήτου του α ριο» που θα είναι καθαρ, ασφαλές, θα καταναλώνει λίγη ενέργεια και θα είναι «νοήµον». τι αυτ το σχέδιο δράσης ενισχ ει την κοινοτική δράση για την προώθηση της Ε & Α οδηγώντας στην κατασκευή καθαρών αυτοκινήτων και τι οι προσπάθειες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης, που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης «αυτοκίνητο του α ριο» ή των προσπαθειών της ΕΕ στον τοµέα της Ε & Α για την κατασκευή ανταγωνιστικο αυτοκινήτου, δεν θα πρέπει να τεθο ν σε κίνδυνο. τι οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες αυτοκινήτων και καυσίµων έχουν εκτελέσει το ευρωπαϊκ πρ γραµµα για τις εκτοµπές καυσαερίων, τα κα σιµα και τις τεχνολογίες των κινητήρων (EPEFE) για να προσδιορισθεί κατά π σον µπορο ν να συµβάλλουν τ σο τα µελλοντικά αυτοκίνητα σο και τα κα σιµα κίνησής τους. τι τα προγράµµατα Auto/Oil και EPEFE αποσκοπο ν στο να διασφαλιστεί τι προτάσεις οδηγιών σχετικά µε τις εκποµπές ρ πων θα επιδιώκουν τις καλ τερες δυνατές λ σεις τ σο για τον πολίτη σο και για την οικονοµία. τι έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη να αναλάβει δράση η Κοιν τητα σον αφορά τις προσεχείς φάσεις 2000 και τι έχει καταστεί σαφές τι για να επιτευχθεί το 2010 ποι τητα αέρα, πως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το πρ γραµµα Auto/Oil, απαιτείται η περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογίας εκποµπών αυτοκινήτων. (9) τι είναι σηµαντικ να δοθεί βαρ τητα σε παράγοντες, πως οι διακυµάνσεις λ γω εξελίξεων στον ανταγωνισµ, η πραγµατική κατανοµή του κ στους µεταξ των συµµετεχουσών βιοµηχανιών εν ψει της ετήσιας µειώσεως των ρ πων, οι δαπάνες που εξοικονοµο νται λ γω επενδ σεων σε άλλους τοµείς καθώς και οι µειώσεις των οικονοµικών επιβαρ νσεων. (10) τι η βελτίωση των απαιτήσεων για τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα στην οδηγία 70/220/ΕΟΚ εντάσσεται σε συνεκτική σφαιρική στρατηγική της Κοιν τητας στην οποία πρέπει επίσης να περιληφθεί η αναθεώρηση των προτ πων για τα ελαφρά επγγαλµατικά οχήµατα καθώς και τα βαρέα οχήµατα µετά το έτος 2000, η βελτίωση των καυσίµων κίνησης και η ακριβέστερη εκτίµηση των αποδ σεων απ πλευράς εκποµπών των εν κυκλοφορία οχηµάτων. τι, παράλληλα µε τα µέτρα αυτά, θα χρειαστο ν ωστ σο πρ σθετα αποτελεσµατικά απ πλευράς κ στους τοπικά µέτρα για την επίτευξη των κριτηρίων ποι τητας του αέρα στις πιο µολυσµένες περιοχές.

5 1998L0069 EL (11) τι η οδηγία 70/220/ΕΟΚ είναι µία απ τις επιµέρους οδηγίες στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης τ που που θεσπίστηκε µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους ( 1 ). τι ο στ χος της µείωσης του επιπέδου εκποµπών ρ πων απ οχήµατα µε κινητήρα δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά απ µεµονωµένα κράτη µέλη και, εποµένως, µπορεί να επιτευχθεί καλ τερα µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ρ πανσης του αέρα απ οχήµατα µε κινητήρα. (12) τι ως καίρια µέτρα για την επίτευξη ικανοποιητικής ποι τητας του αέρα σε µεσοπρ θεσµη βάση έχουν εντοπισθεί οι µειώσεις των ορίων της δοκιµής τ που I που πρ κειται να εφαρµοστο ν απ το έτος 2000 (και θα περιορίσουν κατά 40 % τα οξείδια του αζώτου, 40 % τους ολικο ς υδρογονάνθρακες και 30 % το µονοξείδιο του άνθρακα για τα βενζινοκίνητα επιβατηγά οχήµατα, κατά 20 % τα οξείδια του αζώτου, 20 % τη συνδυασµένη τιµή υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου, 40 % το µονοξείδιο του άνθρακα, 35 % τα σωµατίδια για τα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά οχήµατα έµµεσης έγχυσης και 40 % τα οξείδια του αζώτου, 40 % τη συνδιασµένη τιµή υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου, 40 % µονοξείδιο του άνθρακα και 50 % τα σωµατίδια για τα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά οχήµατα άµεσης έγχυσης, και µείωση κατά 20 % των οξειδίων του αζώτου, 65 % των υδρογονανθράκων, 40 % του µονοξειδίου του άνθρακα και 35 % των σωµατιδίων για τα ελαφρά πετρελαιοκίνητα επαγγελµατικά οχήµατα. τι οι µειώσεις αυτές ισχ ουν για τους υδρογονάνθρακες και τα οξείδια του αζώτου µε βάση την παραδοχή τι τα οξείδια του αζώτου αντιπροσωπε ουν αντιστοίχως το 45 % και το 80 % του βάρους της συνδυασµένης τιµής που µετράται σε πετρελαιοκίνητα/βενζινοκίνητα επιβατηγά οχήµατα που πληρο ν την οδηγία 94/12/ΕΚ και την οδηγία 96/69/ΕΚ, αντιστοίχως. τι τώρα καθορίζονται χωριστές οριακές τιµές για τα βενζινοκίνητα οχήµατα, ώστε να παρακολουθο νται οι εκποµπές αµφοτέρων των ρ πων. τι, για τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα, για τα οποία τα πρ τυπα του σταδίου 2000 είναι πιο απαιτητικά διατηρείται συνδυασµένη οριακή τιµή, ώστε να διευκολυνθεί η µηχανολογική µελέτη των µελλοντικών κινητήρων. τι οι µειώσεις αυτές θα λαµβάνουν υπ ψη την επίδραση επί των πραγµατικών εκποµπών της τροποποίησης του κ κλου δοκιµής, που εγκρίθηκε επίσης µε σκοπ να προσοµοιώνονται καλ τερα οι εκποµπές έπειτα απ εκκίνηση µε ψυχρ κινητήρα («κατάργηση του χρ νου αδρανείας 40 δευτερολέπτων»). (13) τι η οδηγία 96/44/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) ευθυγραµµίζει τις συνθήκες δοκιµής της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ µε εκείνες της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης εκεµβρίου 1980, περί των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµων των οχηµάτων µε κινητήρα ( 3 ), ιδίως σε,τι αφορά τη σχέση της µάζας αναφοράς του οχήµατος και της ισοδ ναµης αδράνειας που θα πρέπει να χρησιµοποιείται. τι θα πρέπει πλέον να ευθυγραµµισθο ν οι ορισµοί της µάζας αναφοράς των οχηµάτων της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις I, II και III µε εκείνους της οδηγίας 96/44/ΕΚ. (14) τι θα πρέπει να θεσπιστο ν νέες διατάξεις για τα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD), ώστε να καταστεί δυνατ ς ο άµεσος εντοπισµ ς βλάβης του αντιρρυπαντικο εξοπλισµο του οχήµατος και, κατά συνέπεια, να αναβαθµιστεί σηµαντικώς η διατήρηση της αρχικής απ δοσης εκποµπών των κυκλοφορο ντων οχηµάτων µέσω περιοδικών ή έκτακτων ελέγχων. "C1 τι, ωστ σο, τα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) για τα ντιζελοκίνητα οχήµατα ευρίσκονται ( 1 ) ΕΕ L42της , σ. 1. οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την οδηγία 96/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 169 της , σ. 1). ( 2 ) ΕΕ L 210 της , σ. 25. ( 3 ) ΕΕ L 375 της , σ. 36. οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την οδηγία 93/116/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 329 της , σ. 39).

6 1998L0069 EL σε λιγ τερο ανεπτυγµένο στάδιο και µπορο ν να τοποθετηθο ν στους νέους τ πους των οχηµάτων αυτών απ το τι η τοποθέτηση εν ς ενσωµατωµένου στο χηµα συστήµατος µέτρησης (OBM) ή άλλων συστηµάτων για την ανίχνευση ενδεχ µενων λαθών µετρώντας τα επιµέρους συστατικά των ρυπογ νων εκποµπών είναι επιτρεπτή, εφ σον διατηρείται η ακεραι τητα των συστηµάτων διάγνωσης (OBD). τι, προκειµένου τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την υποχρέωση του κατ χου του οχήµατος να το επισκευάσει σε περίπτωση ένδειξης λάθους, θα πρέπει να καταγράφεται η απ σταση που έχει διαν σει το χηµα απ τη στιγµή της ένδειξης του λάθους. τι τα ενσωµατωµένα στα οχήµατα συστήµατα διάγνωσης πρέπει να προσφέρουν απερι ριστη και τυποποιηµένη πρ σβαση. τι οι κατασκευαστές µηχανοκίνητων οχηµάτων πρέπει να παρέχουν λες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση, συντήρηση ή επισκευή του οχήµατος. τι η εν λ γω πρ σβαση και οι εν λ γω πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειµένου να διασφαλισθεί τι τα οχήµατα µπορο ν άνευ ετέρου να ελεγχθο ν, συντηρηθο ν και επισκευασθο ν σε λη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ο ανταγωνισµ ς στην αγορά ανταλλακτικών οι επισκευής µηχανοκινήτων οχηµάτων δεν νοθε εται προς ζηµία των κατασκευαστών εξαρτηµάτων, των ανεξάρτητων χονδρεµπ ρων ανταλλακτικών µηχανοκίνητων οχηµάτων, των ανεξάρτητων συνεργείων επισκευής και των καταναλωτών. τι οι κατασκευαστές ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων εξοπλισµο θα είναι υποχρεωµένοι να προσαρµ ζουν τα κατασκευαζ µενα απ αυτο ς εξαρτήµατα προς το εκάστοτε ενσωµατωµένο στο χηµα σ στηµα διάγνωσης, προκειµένου να καθίσταται δυνατή η απαλλαγµένη λαθών λειτουργία και να µπορεί ο χρήστης να προστατε εται απ δυσλειτουργίες. (15) τι η δοκιµή τ που IV, µε την οποία προσδιορίζονται οι εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων των οχηµάτων µε κινητήρες επιβαλλ µενης ανάφλεξης, µπορεί να βελτιωθεί ώστε να εκφράζονται καλ τερα οι πραγµατικές εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων καθώς επίσης και το καθεστώς των τεχνικών µετρήσεως. (16) τι, προκειµένου να προσαρµοσθεί η συµπεριφορά των συστη- µάτων ελέγχου των εκποµπών καυσαερίων των οχηµάτων µε κινητήρες επιβαλλ µενης ανάφλεξης, στις πραγµατικές συνθήκες που επικρατο ν στην πράξη, θα πρέπει να καθιερωθεί, ένας νέος έλεγχος µετρήσεως των εκποµπών σε χαµηλές θερµοκρασίες. (17) τι τα χαρακτηριστικά των καυσίµων αναφοράς που χρησιµοποιο νται για τις δοκιµές των εκποµπών θα πρέπει να αντιστοιχο ν στην εξέλιξη των προδιαγραφών της αγοράς καυσίµων, κατ πιν νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε την ποι τητα της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ. (18) τι, ως πρ σφορο απ πλευράς κ στους/αποτελεσµατικ τητας συνοδευτικ µέτρο, έχει εντοπιστεί µια νέα µέθοδος για τον έλεγχο της συµµ ρφωσης της παραγωγής των εν κυκλοφορία οχηµάτων, η οποία έχει περιληφθεί στην οδηγία για τις εκποµπές µε στ χο την εφαρµογή της απ το έτος (19) τι η κυκλοφορία πεπαλαιωµένων αυτοκινήτων, τα οποία προκαλο ν πολλαπλάσια περιβαλλοντική ρ πανση απ τα νεοκυκλοφορο ντα οχήµατα, αποτελεί σηµαντική πηγή περιβαλλοντικής ρ πανσης απ τις οδικές µεταφορές. τι θα πρέπει να διερευνηθο ν µέτρα που να προωθο ν την ταχ τερη ανανέωση του στ λου των υφιστάµενων οχηµάτων µε οχήµατα που θα έχουν µικρ τερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. (20) τι θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να επιδιώξουν, µέσω φορολογικών κινήτρων, τη θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων που πληρο ν τις απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί σε κοινοτικ επίπεδο. τα κίνητρα αυτά πρέπει να συµµορφο νται προς τις διατάξεις της συνθήκης και να πληρο ν ορισµένους ρους µε σκοπ την αποφυγή στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς. τι η παρο σα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να συµπεριλαµβάνουν τις εκποµπές ρ πων και άλλων ουσιών στη

7 1998L0069 EL βάση υπολογισµο των φ ρων οδικής κυκλοφορίας των οχη- µάτων µε κινητήρα. (21) τι τ σο για την αρµονική ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς σο και για την προστασία των συµφερ ντων των καταναλωτών, είναι αναγκαία η παρξη µακροπρ θεσµων δεσµευτικών προοπτικών. τι είναι, ως εκ το του, αναγκαίο να καθορισθεί µια διαδικασία δ ο σταδίων µε υποχρεωτικές οριακές τιµές που θα εφαρµ ζονται απ τα έτη 2000 και 2005 και θα µπορο ν να χρησιµοποιο νται για την παροχή φορολογικών κινήτρων που θα ενθαρρ νουν την πρώιµη θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων που θα διαθέτουν τον πλέον προηγµένο αντιρρυπαντικ εξοπλισµ. (22) τι η Επιτροπή θα παρακολουθεί µε προσοχή τις τεχνολογικές εξελίξεις για τον έλεγχο των εκποµπών και θα προτείνει, εφ σον αυτ είναι αναγκαίο, την προσαρµογή της παρο σας οδηγίας. τι η Επιτροπή πραγµατοποιεί ερευνητικά προγράµµατα για την αντιµετώπιση εκκρεµών ζητηµάτων, τα πορίσµατα των οποίων θα ενσωµατωθο ν σε µια πρ ταση µελλοντικής νοµοθεσίας µετά το έτος (23) τι τα κράτη µέλη µπορο ν να λαµβάνουν µέτρα τα οποία προωθο ν το µεταγενέστερο εξοπλισµ παλαι τερων µηχανοκινήτων οχηµάτων µε µηχανισµο ς και εξαρτήµατα που ελέγχουν τις εκποµπές. (24) τι τα κράτη µέλη µπορο ν να λάβουν µέτρα τα οποία προωθο ν της ταχ τερη αντικατάσταση των υπαρχ ντων οχηµάτων απ οχήµατα µε χαµηλές εκποµπές. (25) τι το άρθρο 5 της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ορίζει τι οι τροποποιήσεις που απαιτο νται για την προσαρµογή των απαιτήσεων των παραρτηµάτων στην τεχνική πρ οδο, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. τι, εν τω µεταξ, την οδηγία προστέθηκαν αρκετά άλλα παραρτήµατα και κρίνεται απαραίτητο να µπορέσουν να προσαρµοσθο ν λα τα παραρτήµατα της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ στην τεχνική πρ οδο σ µφωνα µε τη διαδικασία αυτή. (26) τι στις 20 εκεµβρίου 1994 ( 1 ) συµφωνήθηκε «modus vivendi» µεταξ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής ως προς τα εκτελεστικά µέτρα που θα ισχ ουν για σες πράξεις εκδίδονται µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης. τι το εν λ γω «modus vivendi» ισχ ει µεταξ άλλων και για τα µέτρα που λαµβάνονται σ µφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. (27) τι η οδηγία 70/220/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλ γως, ΕΞΕ ΩΣΑΝΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 70/220/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 5, οι λέξεις «παραρτήµατα I έως VII» αντικαθίστανται απ τις λέξεις «παραρτήµατα I έως XI». 2. Τα παραρτήµατα τροποποιο νται σ µφωνα µε το παράρτηµα της παρο σας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Με την επιφ λαξη των διατάξεων του άρθρου 7, και µε ισχ εννέα µήνες µετά την έναρξη ισχ ος της παρο σας οδηγίας, τα κράτη µέλη δεν µπορο ν για λ γους σχετικο ς µε την ατµοσφαιρική ρ πανση απ εκποµπές οχηµάτων µε κινητήρα: να αρνο νται τη χορήγηση έγκρισης τ που ΕΚ σ µφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ή να αρνο νται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τ που ή ( 1 ) ΕΕ C 102 της , σ. 1.

8 1998L0069 EL να απαγορε ουν τη χορήγηση αριθµο κυκλοφορίας, την πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων, σ µφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, εάν τα οχήµατα πληρο ν τις απαιτήσεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την παρο σα οδηγία. 2. Με την επιφ λαξη των διατάξεων του άρθρου 7, και µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2000, για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ, πως αυτή ορίζεται στο παράρτηµα II µέρος Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ εξαιρουµένων των οχηµάτων µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων και για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάση I και, µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2001, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III, πως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων τα κράτη µέλη δεν χορηγο ν πλέον: έγκριση τ που ΕΚ σ µφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ή εθνική έγκριση τ που, εκτ ς αν γίνεται χρήση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, σε νέο τ που οχηµάτων για λ γους σχετικο ς µε την ατµοσφαιρική ρ πανση απ εκποµπές εάν ο τ πος οχηµάτων δε συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την παρο σα οδηγία. Για τη δοκιµή τ που I, πρέπει να χρησιµοποιο νται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα στο σηµείο του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ. 3. Με ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2001, για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ εξαιρουµένων των οχηµάτων µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων και για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάση I και, µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2002, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III πως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων, τα κράτη µέλη πρέπει: να θεωρο ν τι τα πιστοποιητικά πιστ τητας που συνοδε ουν νέα οχήµατα σ µφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπο ς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λ γω οδηγίας και να αρνο νται τη χορήγηση αριθµο κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων που δεν συνοδε ονται απ έγκυρο πιστοποιητικ πιστ τητας σ µφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, εκτ ς εάν γίνεται χρήση του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, για λ γους σχετικο ς µε την ατµοσφαιρική ρ πανση απ εκποµπές, εφ σον τα οχήµατα δεν πληρο ν τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την παρο σα οδηγία. Για τη δοκιµή τ που I, πρέπει να χρησιµοποιο νται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα στο σηµείο του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ. 4. Με την επιφ λαξη των διατάξεων του άρθρου 7, µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2005, για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ, πως ορίζονται στο παράρτηµα II µέρος Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ εξαιρουµένων των οχηµάτων µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων και για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάση I και, µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2006, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III, πως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων, τα κράτη µέλη δεν µπορο ν πλέον να χορηγο ν: έγκριση τ που ΕΚ, σ µφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ή εθνική έγκριση τ που, εκτ ς εάν γίνεται χρήση του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

9 1998L0069 EL για νέους τ πους οχηµάτων και για λ γους σχετικο ς µε την ατµοσφαιρική ρ πανση απ τις εκποµπές οχηµάτων, εάν ο τ πος οχήµατος δεν συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιείται απ την παρο σα οδηγία. Γιά τη δοκιµή τ που I, πρέπει να χρησιµοποιο νται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Β του πίνακα στο σηµείο του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ. 5. Με ισχ απ την 1η Ιανουαρίου 2006, για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ εξαιρουµένων των οχηµάτων µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων και για τα οχήµατα κατηγορίας Ν 1 κλάση I και µε, ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2007, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III, πως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων, τα κράτη µέλη πρέπει: να θεωρο ν τι τα πιστοποιητικά πιστ τητας που συνοδε ουν νέα οχήµατα σ µφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπο ς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λ γω οδηγίας και να αρνο νται την έκδοση αριθµο κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων που δεν συνοδε ονται απ πιστοποιητικ πιστ τητας σ µφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, εκτ ς αν γίνεται χρήση του άρθρου 8 παράγραφος 2 της εν λ γω οδηγίας, για λ γους σχετικο ς µε την ατµοσφαιρική ρ πανση απ εκποµπές, εφ σον τα οχήµατα δεν πληρο ν τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιείται απ την παρο σα οδηγία. Για τη δοκιµή τ που I, πρέπει να χρησιµοποιο νται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Β του πίνακα στο σηµείο του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ. 6. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003, τα οχήµατα της κατηγορίας Μ 1,µε κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση µεγίστης µάζας άνω των χιλιογράµµων και τα οποία: έχουν σχεδιαστεί να µεταφέρουν άνω των 6 επιβατών, του οδηγο συµπεριλαµβανοµένου ή προορίζονται για χρήση εκτ ς οδο, πως ορίζεται στο παράρτηµα II της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, θεωρο νται, για τους σκοπο ς των παραγράφων 2 και 3, ως οχήµατα της κατηγορίας Ν Τα κράτη µέλη πρέπει: να µη θεωρο ν πλέον έγκυρα τα πιστοποιητικά πιστ τητας οχηµάτων που έχουν εγκριθεί σ µφωνα µε την υποσηµείωση 1, πως τροποποιήθηκε απ τις υποσηµειώσεις 2 και 3 του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως παρεµβάλλεται απ την οδηγία 96/69/ΕΚ και να αρνο νται την έκδοση αριθµο κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων, α) µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2001, για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ 1 και της κατηγορίας Νκλάση I, εκτ ς απ τα οχήµατα που έχουν σχεδιαστεί να µεταφέρουν περισσ τερους απ έξι επιβάτες, του οδηγο συµπεριλαµβανοµένου, και οχήµατα η µέγιστη µάζα των οποίων υπερβαίνει τα χιλι γραµµα και β) µε ισχ απ 1ης Ιανουαρίου 2002, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III, τα οχήµατα που έχουν σχεδιαστεί να µεταφέρουν περισσ τερους απ έξι επιβάτες, του οδηγο συµπεριλαµβανοµένου, και οχήµατα η µέγιστη µάζα των οποίων υπερβαίνει τα χιλι γραµµα. 8. Μέχρι τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, µπορεί να χορηγείται έγκριση τ που και να διεξάγονται έλεγχοι συµµ ρφωσης της παραγωγής, σ µφωνα µε την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την οδηγία 96/69/ΕΚ.

10 1998L0069 EL Άρθρο 3 1. χι αργ τερα απ τις 31 εκεµβρίου, 1999 η Επιτροπή θα υποβάλει πρ ταση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο, για την επιβεβαίωση ή τη συµπλήρωση της παρο σας οδηγίας. Τα µέτρα που θα περιλαµβάνονται στην πρ ταση θα αρχίσουν να ισχ ουν απ την 1η Ιανουαρίου Η πρ ταση θα περιλαµβάνει: οριακές τιµές για τη δοκιµή εκκίνησης µε ψυχρ κινητήρα σε χαµηλή ατµοσφαιρική θερµοκρασία (266 Κ) ( 7 C) για την κατηγορία Ν 1 κλάσεις II και III, κοινοτικές διατάξεις για βελτιωµένες δοκιµές ελέγχου, οριακές τιµές κατωφλίου για το OBD, για τα 2005/6 για τα οχήµατα των κατηγοριών Μ 1 και Ν 1, εξέταση της δοκιµής τ που V, συµπεριλαµβαν µενης της δυνατ τητας κατάργησής της. 2. Μετά τις 31 εκεµβρίου 1999, η Επιτροπή θα υποβάλει περαιτέρω προτάσεις νοµοθετικο περιεχοµένου, που θα πρέπει να τεθο ν σε ισχ µετά το 2005, οι οποίες θα αφορο ν: τροποποιήσεις της δοκιµής αντοχής συµπεριλαµβανοµένης της επέκτασης της δοκιµής αντοχής, τα ποιοτικά πρ τυπα των καυσίµων, ιδίως βάσει της τεχνολογίας των οχηµάτων, συµβολή των δυνατών µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν σχέση µε τα κα σιµα και τα οχήµατα, στην επίτευξη των πιο µακροπρ θεσµων κοινοτικών στ χων για την ποι τητα του αέρα, λαµβάνοντας υπ ψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα αποτελέσµατα της έρευνας για τις νέες πηγές ρ πανσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων των σωµατιδίων στην ανθρώπινη υγεία, το δυναµικ και η σκοπιµ τητα των τοπικών µέτρων για τη µείωση των εκποµπών οχηµάτων: εν προκειµένω, θα πρέπει να αξιολογηθεί η συµβολή των µεταφορών και άλλων µέτρων πολιτικής, πως η διαχείριση της κυκλοφορίας, οι δηµ σιες αστικές συγκοινωνίες, η αυξηµένη επιθεώρηση και συντήρηση καθώς και τα συστήµατα απ συρσης παλαιών οχηµάτων, η ιδιαίτερη κατάσταση των δεσµίων στ λων οχηµάτων και η δυνατ τητα µείωσης των εκποµπών µε τη χρήση καυσίµων µε πολ αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τους στ λους αυτο ς, οι ενδεχ µενες µειώσεις εκποµπών που µπορο ν να επιτευχθο ν µε τον καθορισµ περιβαλλοντικών προδιαγραφών για τα κα σιµα που χρησιµοποιο νται στους γεωργικο ς ελκυστήρες που καλ πτονται απ την οδηγία 74/150/ΕΟΚ και στους κινητήρες εσωτερικής κα σης του τοποθετο νται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα που καλ πτονται απ την οδηγία 97/68/ΕΚ, απαιτήσεις για τη λειτουργία του ενσωµατωµένου συστήµατος διάγνωσης (OBM). 3. Σε λες τις προτάσεις λαµβάνονται υπ ψη οι ακ λουθες γενικές εκτιµήσεις: αξιολ γηση των συνεπειών των διατάξεων της παρο σας οδηγίας σον αφορά τη συµβολή τους στην ποι τητα του αέρα, εξέταση των τεχνικών δυνατοτήτων πραγµατοποίησης και της σχέσης κ στους-αποτελεσµατικ τητας, συµπεριλαµβανοµένης αξιολ γησης του οφέλους και της διαθεσιµ τητας της βελτιωµένης τεχνολογίας, συµβατ τητα µε την επίτευξη άλλων κοινοτικών στ χων, πως η επίτευξη των στ χων ποι τητας του αέρα και άλλων σχετικών στ χων, πως η οξίνιση και ο ευτροφισµ ς και η µείωση των εκποµπών των αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου, εκποµπές επιβλαβών ρ πων στην Κοιν τητα απ πηγές του τοµέα των µεταφορών και εκτ ς αυτο, καθώς και εκτίµηση της συµβολής που θα µπορο σαν να έχουν στη βελτίωση της ποι τητας

11 1998L0069 EL του αέρα τα υφιστάµενα, τα εκκρεµή και τα ενδεχ µενα µέτρα µείωσης των εκποµπών απ λες τις πηγές, εκποµπές απ βενζινοκινητήρες άµεσης έγχυσης, συµπεριλαµβανοµένων των σωµατιδίων, εξελίξεις στις εκποµπές καυσαερίων στις υψηλές ταχ τητες, ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίµων και νέες τεχνολογίες κινητήρων, πρ οδος προς τη βιοµηχανική διαθεσιµ τητα βασικών συστη- µάτων µετεπεξεργασίας, πως καταλ τες DeNO x και παγίδες σωµατιδίων και τεχνικές δυνατ τητες τήρησης της ηµεροµηνίας εφαρµογής για τους κινητήρες ντίζελ, βελτιώσεις των διαδικασιών δοκιµής για τα µικρά σωµατίδια, τεχνολογίες δι λισης και κατάσταση ανεφοδιασµο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αργο πετρελαίου που είναι διαθέσιµο στην Κοιν τητα, συµβολή που θα µπορο σαν να έχουν επιλεκτικά και διαφοροποιηµένα φορολογικά µέτρα στη µείωση των εκποµπών απ τα οχήµατα χωρίς να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, λαµβάνοντας υπ ψη τις επιπτώσεις της απώλειας εισοδηµάτων σε γειτονικές χώρες. Άρθρο 4 1. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 1η Ιανουαρίου 2000, έκθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο σχετικά µε το σχεδιασµ εν ς τυποποιηµένου ηλεκτρονικο εγγράφου για πληροφορίες επισκευής, στο οποίο θα λαµβάνονται υπ ψη τα σχετικά διεθνή πρ τυπα. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου 2002, έκθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο σχετικά µε την περαιτέρω εξέλιξη των ενσωµατωµένων στα οχήµατα συστηµάτων διάγνωσης (OBD), στην οποία αναπτ σσει τη γνώµη της σον αφορά την ανάγκη επεκτάσεως της διαδικασίας OBD, και σχετικά µε τις απαιτήσεις για τη λειτουργία εν ς ενσωµατωµένου στο χηµα συστήµατος µέτρησης (ΟΒΜ). Η Επιτροπή, µε βάση την έκθεση, υποβάλλει πρ ταση µέτρων, τα οποία θα αρχίσουν να ισχ ουν το αργ τερο την 1η Ιανουαρίου 2005, και τα οποία θα περιλαµβάνουν τεχνικές προδιαγραφές και αντίστοιχα παραρτήµατα που θα προβλέπουν την έγκριση τ που των συστηµάτων ΟΒΜ, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον ισοδ ναµα επίπεδα παρακολο θησης µε το σ στηµα OBD και τα οποία θα είναι συµβατά µε τα συστήµατα αυτά. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο για την επέκταση του συστήµατος OBD έτσι ώστε να καλ πτει άλλα ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου των οχηµάτων σχετικά µε την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια, µεταξ άλλων, µε τρ πο που να είναι συµβατ ς µε τα συστήµατα ελέγχου των εκποµπών. 2. Η Επιτροπή λαµβάνει, το αργ τερο έως την 1η Ιανουαρίου 2001, τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται τι τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήµατα µπορο ν να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Στα µέτρα αυτά θα συµπεριλαµβάνονται οι κατάλληλες διαδικασίες έγκρισης για τα ανταλλακτικά, οι οποίες πρέπει να καθοριστο ν το συντοµ τερο για εξαρτήµατα ελέγχου των εκποµπών που έχουν βασική σηµασία για την ορθή λειτουργία των συστηµάτων OBD. 3. Η Επιτροπή λαµβάνει, έως τις 30 Ιουνίου 2000, τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται τι η ανάπτυξη ανταλλακτικών ή εξαρτηµάτων που έχουν βασική σηµασία για την ορθή λειτουργία του συστήµατος OBD δεν περιορίζεται λ γω ελλείψεως των σχετικών πληροφοριών, εκτ ς εάν οι πληροφορίες καλ πτονται απ δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή αποτελο ν ειδική τεχνογνωσία των κατασκευαστών ή των προµηθευτών ΚΑΕ (κατασκευαστής αρχικο εξοπλισµο ). Στην περίπτωση αυτή, οι αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες δεν κρατο νται µε τρ πο ανορθ δοξο.

12 1998L0069 EL Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου 2000, τις κατάλληλες προτάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται τι τα ανταλλακτικά και εξαρτήµατα είναι συµβατά, µεταξ άλλων, και µε τις προδιαγραφές του κατάλληλου ενσωµατωµένου στα οχήµατα συστήµατος διάγνωσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επισκευή, η αντικατάσταση και η αλάθητη λειτουργία. Ως βάση χρησιµοποιείται η διαδικασία έγκρισης τ που που προβλέπεται στο παράρτηµα της παρο σας οδηγίας. Άρθρο 5 Τα κράτη µέλη µπορο ν να θεσπίζουν φορολογικά κίνητρα µ νο για οχήµατα µε κινητήρα που παράγονται εν σειρά και σ µφωνα µε την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την παρο σα οδηγία. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να είναι σ µφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης και να πληρο ν τις ακ λουθες προϋποθέσεις: να ισχ ουν για λα τα νέα οχήµατα που παράγονται εν σειρά, διατίθενται στην αγορά κράτους µέλους προς πώληση και πληρο ν ήδη τις υποχρεωτικές οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα στο σηµείο του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, πως τροποποιήθηκε απ την παρο σα οδηγία, και στη συνέχεια, απ την 1η Ιανουαρίου 2000 για τα οχήµατα της κατηγορίας Μ 1 και της κατηγορίας Ν 1 κλάση I και απ την 1η Ιανουαρίου 2001 για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις II και III, που συµµορφώνονται µε τις οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Β του ιδίου πίνακα, να πα ουν να ισχ ουν µ λις αρχίσουν να εφαρµ ζονται οι οριακές τιµές για εκποµπές που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 σον αφορά τα νέα οχήµατα µε κινητήρα, ή απ τις ηµεροµηνίες του άρθρου 2 παράγραφος 4, για κάθε τ πο οχήµατος µε κινητήρα, να µην υπερβαίνουν το πρ σθετο κ στος των τεχνικών λ σεων που επιβάλλονται για να διασφαλιστεί η τήρηση των τιµών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 2 παράγραφος 5, καθώς και το κ στος τοποθέτησής τους στο χηµα. Η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως για τυχ ν σχέδια θέσπισης ή τροποποίησης των κινήτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ώστε να µπορεί να υποβάλλει τις παρατηρήσεις της. Τα κράτη µέλη µπορο ν, µεταξ άλλων, να θεσπίζουν φορολογικά ή οικονοµικά κίνητρα για την προσαρµογή των κυκλοφορο ντων οχηµάτων στις τιµές της παρο σας οδηγίας ή προηγο µενων τροποποιήσεων της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, καθώς και για την απ συρση µηχανοκινήτων οχηµάτων τα οποία δεν συµµορφώνονται. Άρθρο 6 Προσδιορίζονται περαιτέρω κατάλληλοι καν νες για την έγκριση τ που οχηµάτων που χρησιµοποιο ν εναλλακτικο ς τρ πους κίνησης, καθώς και οχηµάτων που χρησιµοποιο ν εναλλακτικά κα σιµα. Άρθρο 7 Η παρο σα οδηγία τίθεται σε ισχ ταυτοχρ νως, και σ µφωνα µε το ίδιο χρονοδιάγραµµα, µε τη θέσπιση των µέτρων που καθορίζονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ ( 1 ). Άρθρο 8 1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιε ουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθο ν µε την παρο σα οδηγία µε ισχ εννέα µήνες αφ του αρχίσει να ισχ ει η παρο σα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. ( 1 ) Βλέπε σελίδα 58 της παρο σας Επίσηµας Εφηµερίδας.

13 1998L0069 EL Οι διατάξεις αυτές, ταν θεσπίζονται απ τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρο σα οδηγία ή συνοδε ονται απ παρ µοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται απ τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εσωτερικο δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται απ την παρο σα οδηγία. Άρθρο 9 Η παρο σα οδηγία αρχίζει να ισχ ει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 10 Η παρο σα οδηγία απευθ νεται στα κράτη µέλη.

14 1998L0069 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 70/220/ΕΟΚ 1. Μεταξ των άρθρων και του παραρτήµατος I, παρεµβάλλεται πίνακας παραρτηµάτων, ως εξής: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD) Προσάρτηµα 1: Προσάρτηµα 2: Προσάρτηµα 3: Προσάρτηµα 4: Έλεγχος συµµ ρφωσης της παραγωγής (1η στατιστική µέθοδος) Έλεγχος συµµ ρφωσης της παραγωγής (2η στατιστική µέθοδος) Έλεγχος συµµ ρφωσης εν κυκλοφορία οχηµάτων Στατιστική διαδικασία για δοκιµή συµµ ρφωσης οχηµάτων εν κυκλοφορία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Προσάρτηµα: Πληροφορίες για τις συνθήκες δοκιµών ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ I(Επαλήθευση των κατά µέσον ρο εκπεµπ µενων ρ πων απ την εξάτµιση, µετά απ εκκίνηση ψυχρο κινητήρα) Προσάρτηµα 1: Προσάρτηµα 2: Προσάρτηµα 3: Προσάρτηµα 4: Προσάρτηµα 5: Προσάρτηµα 6: Προσάρτηµα 7: Προσάρτηµα 8: Κ κλος λειτουργίας που χρησιµοποιείται για τη δοκιµή τ που I Κυλινδροφ ρος δυναµοµετρική τράπεζα Μεθ δος µέτρησης επί της οδικής προσοµοιώσεως σε κυλινδροφ ρο δυναµοµετρική τράπεζα Επαλήθευση αδρανειών διαφορετικών απ τη µηχανή Περιγραφή συστηµάτων δειγµατοληψίας ρ πων που εκπέµπονται απ την εξάτµιση Μέθοδος βαθµον µησης του εξοπλισµο Συνολική επαλήθευση του συστήµατος Υπολογισµ ς της εκποµπής ρ πων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ II ( οκιµή εκπεµπ µενου µονοξειδίου του άνθρακα) σε ταχ τητα αδράνειας (ρελαντί) ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ III (Επαλήθευση των εκπεµπ µενων αερίων απ τον στροφαλοθάλαµο) ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ VI (Προδιορισµ ς των εκπεµπ µενων αναθυµιάσεων απ οχήµατα µε κινητήρα επιβαλλ µενης ανάφλεξης) Προσάρτηµα 1: Προσάρτηµα 2: Συχν τητα και µέθοδοι διακρίβωσης Ηµερήσια καµπ λη θερµοκρασιών περιβάλλοντος για τη δοκιµή ηµερήσιων εκποµπών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ VI (Εξακρίβωση, σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, των µέσων εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων στους σωλήνες εξαγωγής µετά απ εκκίνηση µε ψυχρ κινητήρα) ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ V( οκιµή γήρανσης για την επαλήθευση της ανθεκτικ τητας των αντιρρυπαντικών διατάξεων) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ Προσάρτηµα: Προσθήκη στο πληροφοριακ έντυπο ΕΚ

15 1998L0069 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD) ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗ- XI: ΤΗΡΑ Προσάρτηµα 1: Προσάρτηµα 2: Ζητήµατα λειτουργίας των OBD Βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας οχηµάτων.»

16 1998L0069 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 2. Η επικεφαλίδα τροποποιείται ως εξής: 3. Σηµείο 1: «ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΑΠΑΙΤΗ- ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD)» Η πρώτη πρ ταση διατυπώνεται ως εξής: «Η παρο σα οδηγία εφαρµ ζεται στις εκποµπές καυσαερίων σε κανονική και σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, στις εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων, στις εκποµπές αερίων στροφαλοθαλάµου, στην ανθεκτικ τητα των αντιρρυπαντικών διατάξεων και στα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) για λα τα οχήµατα µε κινητήρα που φέρουν κινητήρες επιβαλλ µενης ανάφλεξης και στις εκποµπές καυσαερίων, στην ανθεκτικ τητα των αντιρρυπαντικών διατάξεων και των ενσωµατωµένων συστη- µάτων διάγνωσης (OBD) απ οχήµατα κατηγορίας M 1 και N 1 (*), που φέρουν κινητήρες ανάφλεξης διά συµπιέσεως, που καλ πτονται απ το άρθρο 1 της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ στην απ δοση της οδηγίας 83/351/ΕΟΚ, µε εξαίρεση τα οχήµατα της κατηγορίας N 1 για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τ που σ µφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ (**).» 4. Προστίθενται τα ακ λουθα νέα σηµεία 2.13, 2.14, 2.15 και 2.16: «2.13. «OBD» σηµαίνει ενσωµατωµένο σ στηµα διάγνωσης (On-Board Diagnostics) για τον έλεγχο των εκτοµπών µε δυνατ τητα να εντοπίζει το πιθαν σηµείο δυσλειτουργίας µέσω κωδικών βλάβης καταχωρηµένων σε µνήµη υπολογιστο «οκιµή εν χρήσει» σηµαίνει δοκιµές και αξιολ γηση της συµµ ρφωσης που διεξάγονται σ µφωνα µε το σηµείο του παρ ντος παραρτήµατος «Οχήµατα που συντηρο νται και χρησιµοποιο νται σωστά» σηµαίνει, προκειµένου για οχήµατα δοκιµής, τι τα εν λ γω οχήµατα πληρο ν τα κριτήρια για την έγκριση επιλεγµένου οχήµατος πως ορίζονται στο τµήµα 2 του προσαρτήµατος 3 του παρ ντος παραρτήµατος «Σ στηµα αναστολής» σηµαίνει κάθε στοιχείο σχεδιασµο το οποίο ανιχνε ει τη θερµοκρασία, την ταχ τητα του οχήµατος, τον αριθµ στροφών ανά λεπτ του κινητήρα, το κεν πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράµετρο µε σκοπ την ενεργοποίηση, τη διαµ ρφωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οποιουδήποτε µέρους του συστήµατος ελέγχου εκποµπών, και το οποίο µειώνει την απ δοση του συστήµατος ελέγχου εκποµπών υπ συνθήκες οι οποίες αναµένεται ευλ γως να παρατηρηθο ν κατά την κανονική λειτουργία και χρήση του οχήµατος. Αυτ το στοιχείο σχεδιασµο δεν θεωρείται σ στηµα αναστολής εφ σον: I. η ανάγκη του συστήµατος αυτο αιτιολογείται για λ γους προστασίας του κινητήρα απ ζηµία ή ατ χηµα και για την ασφαλή χρησιµοποίηση του οχήµατος ή II. το σ στηµα δεν λειτουργεί πέραν των απαιτήσεων εκκινήσεως του κινητήρα ή III. οι συνθήκες περιλαµβάνονται ουσιαστικά στις διαδικασίες δοκιµής τ που I ή τ που VI.» (*) πως ορίζεται στο παράρτηµα II µέρος Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. (**) ΕΕ L36της , σ. 33.

17 1998L0069 EL Τα σηµεία 3 έως τροποποιο νται ως εξής: «3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 3.1. Η αίτηση για έγκριση ΕΚ-τ που σ µφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ οχήµατος τ που σον αφορά τις εκποµπές του σωλήνα εξαγωγής, τις εξατµιστικές εκποµπές, την αντοχή των αντιρρυπαντικών διατάξεων καθώς επίσης και το ενσωµατωµένο σ στηµα διάγνωσης (OBD) τ που οχήµατος, υποβάλλεται απ τον κατασκευαστή του οχήµατος. Εφ σον η αίτηση αφορά ενσωµατωµένο σ στηµα διάγνωσης (OBD) πρέπει να τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα XI τµήµα Εφ σον η αίτηση αφορά ενσωµατωµένο διαγνωστικ σ στηµα (OBD), συνοδε εται απ τις πρ σθετες πληροφορίες που προβλέπονται στο σηµείο του παραρτήµατος II καθώς και απ : δήλωση του κατασκευαστή για: στην περίπτωση οχηµάτων µε κινητήρα επιβαλλ µενης ανάφλεξης, το ποσοστ διαλείψεων επί του συνολικο αριθµο αναφλέξεων το οποίο θα οδηγο σε σε εκποµπές που υπερβαίνουν τα ρια του σηµείου του παραρτήµατος XI εάν το ποσοστ αυτ διαλείψεων υπήρχε εξ αρχής σε δοκιµή τ που I πως περιγράφεται στο σηµείο του παραρτήµατος III, σε περίπτωση οχηµάτων µε κινητήρα επιβαλλ µενης ανάφλεξης, το ποσοστ διαλείψεων επί του συνολικο αριθµο αναφλέξεων το οποίο θα οδηγο σε σε υπερθέρµανση του ή των καταλυτών εξάτµισης πριν την πρ κληση βλάβης, λεπτοµερείς γραπτές πληροφορίες µε τις οποίες περιγράφονται πλήρως τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήµατος OBD, συµπεριλαµβανοµένου καταλ γου λων των σηµαντικών µερών του συστήµατος ελέγχου των εκποµπών του οχήµατος, δηλαδή των αισθητήρων, των ενεργοποιητών και των εξαρτηµάτων, τα οποία παρακολουθεί το σ στηµα OBD, περιγραφή του δείκτη δυσλειτουργίας (MI) που χρησιµοποιείται στο σ στηµα OBD για να επισηµαίνεται αστοχία στον οδηγ του οχήµατος, ο κατασκευαστής πρέπει να περιγράφει τα µέτρα που έχει λάβει ώστε να παρεµποδίζονται παραποιήσεις και τροποποιήσεις του ηλεκτρονικο υπολογιστή εκποµπών, εφ σον χρειάζεται, αντίγραφα άλλων εγκρίσεων τ που µε τα σχετικά στοιχεία για να είναι δυνατ ν να γίνονται επεκτάσεις στις εγκρίσεις, κατά περίπτωση, τα στοιχεία τα σχετικά µε την οικογένεια οχηµάτων πως αναφέρονται στο παράρτηµα XI προσάρτηµα Για τις δοκιµές που περιγράφονται στο τµήµα 3 του παραρτήµατος XI, στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρµ δια για τη δοκιµή έγκρισης τ που πρέπει να υποβάλλεται χηµα αντιπροσωπευτικ του τ που ή της οικογένειας οχηµάτων µε το προς έγκριση OBD. Εάν η τεχνική υπηρεσία κρίνει τι το υποβληθέν χηµα δεν αντιπροσωπε ει πλήρως τον τ πο ή την οικογένεια οχηµάτων που περιγράφεται στο παράρτηµα XI προσάρτηµα 2, πρέπει, για τη δοκιµή σ µφωνα µε το τµήµα 3 του παραρτήµατος XI, να παρέχεται εναλλακτική λ ση και, εφ σον χρειάζεται, πρ σθετο χηµα Στο παράρτηµα II περιλαµβάνεται υπ δειγµα του πληροφοριακο εγγράφου για τις εκποµπές του σωλήνα εξαγωγής, τις εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων, την ανθεκτικ τητα και το ενσωµατωµένο διαγνωστικ σ στηµα (OBD) Κατά περίπτωση, υποβάλλονται αντίτυπα και άλλων εγκρίσεων τ που µε τα σχετικά στοιχεία για να υπάρχει η δυνατ τητα επέκτασης των εγκρίσεων και καθορισµο συντελεστών φθοράς.»

18 1998L0069 EL Τα σηµεία 4 έως 4.2 τροποποιο νται ως εξής: «4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 4.1. Εφ σον πληρο νται οι σχετικές απαιτήσεις, η έγκριση ΕΚ τ που χορηγείται σ µφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Στο παράρτηµα X περιλαµβάνεται υπ δειγµα του πιστοποιητικο έγκρισης τ που ΕΚ για τις εκποµπές του σωλήνα εξαγωγής, τις εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων, την ανθεκτικ τητα και το ενσωµατωµένο διαγνωστικ σ στηµα (OBD).» 7. Σηµείο 5: Η σηµείωση αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «Σηµείωση: κατασκευαστές οχηµάτων µε ετήσια παγκ σµια παραγωγή µικρ τερη απ µονάδες µπορο ν, αντί να ικανοποιο ν τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο παρ ν σηµείο, να λάβουν την έγκριση τ που ΕΚ µε βάση τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις που περιλαµβάνονται: στο California Code of Regulations, Title 13, Sections (f) (2) or (g) (1) and g (2), (p) που εφαρµ ζονται στα οχήµατα µοντέλο 1996 και επ µενα, , 1976 και 1975, που εφαρµ ζονται στα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα µοντέλο 1995 και επ µενα, πως έχει δηµοσιευθεί απ την Barclay s Publishing. Η αρχή που χορηγεί την έγκριση τ που πληροφορεί την Επιτροπή για τις περιστάσεις τις σχετικές µε κάθε έγκριση η οποία χορηγείται µε βάση την παρο σα διάταξη.» 8. Σηµείο 5.1.1: Η δε τερη παράγραφος αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «Τα τεχνικά µέτρα που λαµβάνονται απ τον κατασκευαστή πρέπει να διασφαλίζουν τι οι εκποµπές του σωλήνα εξαγωγής και οι εκποµπές εξαερουµένων καυσίµων παραµένουν εντ ς των ορίων που προβλέπονται στην παρο σα οδηγία καθ λη την κανονική διάρκεια της ζωής του οχήµατος και υπ κανονικές συνθήκες χρήσεως. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται η ασφάλεια των ε καµπτων σωλήνων, των ενώσεών τους και των συνδέσεών τους, που χρησιµοποιο νται στα συστήµατα ελέγχου εκποµπών, τα οποία πρέπει να είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να είναι σ µφωνα µε τα αρχικά σχέδια. σον αφορά τις εκποµπές των σωλήνων εξαγωγής, οι διατάξεις αυτές θεωρείται τι πληρο νται εάν τηρο νται αντίστοιχα, οι διατάξεις του σηµείου (έγκριση τ που) και του σηµείου 7 (συµµ ρφωση της παραγωγής και εν κυκλοφορία οχηµάτων). σον αφορά τις εκποµπές εξαερουµένων καυσίµων, οι διατάξεις αυτές θεωρείται τι πληρο νται εάν τηρο νται, αντίστοιχα, οι διατάξεις του σηµείου (έγκριση τ που) και του σηµείου 7 (συµµ ρφωση παραγωγής).» Απαλείφονται η πρώην τρίτη και τέταρτη παράγραφος και αντικαθίστανται απ µια νέα παράγραφο, η οποία έχει ως εξής: «Η χρησιµοποίηση συσκευής αναστολής απαγορε εται.» 9. Προστίθεται το ακ λουθο νέο σηµείο 5.1.3: « Πρέπει να λαµβάνεται πρ νοια ώστε να αποτρέπονται υπερβολικές εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων και κατασπατάληση καυσίµων που οφείλονται στην έλλειψη πώµατος δεξαµενής καυσίµου. Αυτ µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας: πώµα που ανοίγει και κλείνει αυτοµάτως, χωρίς να αφαιρείται, σχεδιαστικά χαρακτηριστικά µε τα οποία απο- -φε γονται εκποµπές εξαερο µενων καυσίµων σε περίπτωση που λείπει το πώµα, οποιονδήποτε άλλο τρ πο µε το ίδιο αποτέλεσµα. Τα σχετικά παραδείγµατα µπορο ν να περιλαµβάνουν, χωρίς µως να περιορίζονται σ αυτά, ένα αναπ σπαστο πώµα, ένα αλυσσοδεµένο πώµα ή πώµα για το οποίο χρησιµοποιείται το ίδιο κλειδί µε το κλειδί εκκίνησης του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή, το κλειδί µπορεί να αφαιρείται απ το πώµα µ νο ταν αυτ είναι κλειδωµένο.»

19 1998L0069 EL Ο πίνακας I.5.2. αντικαθίσταται απ τον ακ λουθο νέο πίνακα: «Πίνακας ιαφορετικές δυνατ τητες έγκρισης τ που και επέκταση έγκρισης τ που οκιµή έγκρισης τ που οχήµατος Οχήµατα κατηγοριών M και N µε κινητήρα επιβαλλ µενης ανάφλεξης Οχήµατα κατηγορών M 1 και N 1 µε κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση Τ πος I Ναι (µέγιστη µάζα 4 3,5 t) Ναι (µέγιστη µάζα 4 3,5 t) Τ πος II Ναι Τ πος III Ναι Τ πος IV Τ πος V Τ πος VI Ναι (µέγιστη µάζα 4 3,5 t) Ναι (µέγιστη µάζα 4 3,5 t) Ναι (οχήµατα κατηγορίας M 1 και N 1 ( 1 ) Ναι (µέγιστη µάζα 4 3,5 t) Επέκταση Σηµείο 6 Σηµείο 6 M 2 και N 2, µε µάζα αναφοράς χι άνω των kg ( 2 ) Ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης Ναι, σ µφωνα µε το σηµείο 8.1 Ναι, σ µφωνα µε τα σηµεία 8.2 και 8.3 ( 1 ) Η Επιτροπή θα προτείνει το συντοµ τερο δυνατ ν και πάντως µέχρι τις 31 εκεµβρίου 1999 οριακές τιµές για τις κλάσεις II και III σ µφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, προκειµένου να εφαρµοσθο ν έως το 2003 το αργ τερο. ( 2 ) Η Επιτροπή θα µελετήσει εις βάθος το ζήτηµα της επέκτασης της δοκιµασίας για την έγκριση τ που των οχηµάτων της κατηγορίας M 2 και N 2 µε µάζα αναφοράς χι των kg και θα υποβάλει προτάσεις το αργ τερο έως το 2004 σ µφωνα µε την διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για τα µέτρα που θα εφαρµοστο ν το 2005.» 11. Σηµείο 5.1: Προστίθεται το ακ λουθο νέο σηµείο 5.1.4: « ιατάξεις για την ασφάλεια του ηλεκτρονικο συστήµατος Κάθε χηµα µε υπολογιστή ελέγχου εκποµπών πρέπει να περιλαµβάνει µέσα αποτροπής τροποποιήσεων, πέραν σων επιτρέπει ο κατασκευαστής. Πρέπει να καθίσταται δ σκολη η παραποίηση τυχ ν επαναπρογραµµατιζοµένων κωδικών υπολογιστή ή παραµέτρων λειτουργίας. ο υπολογιστής και οι σχετικές οδηγίες συντήρησης πρέπει να πληρο ν τα προβλεπ µενα στο ISO DIS (SAE J2186 του Σεπτεµβρίου 1991). Τυχ ν αφαιρέσιµες µικροπλακέτες µνήµης για διακρίβωση του συστήµατος πρέπει να ευρίσκονται εντ ς χυτής θήκης, εγκιβωτισµένες σε σφραγισµένο περιέκτη ή να προστατε ονται απ ηλεκτρονικο ς αλγορίθµους και να µην είναι δυνατ ν να αντικατασταθο ν χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων και διαδικασιών Οι κωδικοποιηµένες στον υπολογιστή παράµετροι λειτουργίας του κινητήρα πρέπει να µην είναι δυνατ ν να τροποποιηθο ν χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων και διαδικασιών [π.χ. κασσιτεροκολληµένα ή εντ ς χυτής θήκης ηλεκτρονικά στοιχεία του υπολογιστή ή σφραγισµένα (ή κασσιτεροκολληµένα) περιβλήµατα υπολογιστή] Στην περίπτωση αντλιών µηχανικής έγχυσης καυσίµου τοποθετηµένων σε κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσεως, οι κατασκευαστές πρέπει να λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για να προστατε εται απ τυχ ν παραποιήσεις η ρ θµιση της µέγιστης παροχής καυσίµου στα εν κυκλοφορία οχήµατα Για σα οχήµατα θεωρείται άσκοπη η απαίτηση προστασίας, οι κατασκευαστές δ νανται να αιτο νται τη

20 1998L0069 EL χορήγηση εξαίρεσης απ τις αρµ διες για τις εγκρίσεις αρχές. Στα κριτήρια που σταθµίζουν οι αρµ διες για τις εγκρίσεις αρχές κατά την εξέταση της αίτησης εξαίρεσης περιλαµβάνονται, µεταξ άλλων, κατά π σον διατίθενται στην αγορά µικροπλακέτες υψηλών επιδ σεων, η ικαν τητα του οχήµατος για υψηλές επιδ σεις και ο πιθαν ς αριθµ ς πωλήσεων του οχήµατος Οι κατασκευαστές που χρησιµοποιο ν προγραµµατιζ - µενα συστήµατα κωδικών υπολογιστή (π.χ. Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM) πρέπει να αποτρέπουν κάθε άνευ αδείας επαναπρογραµµατισµ. Οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιµοποιο ν προηγµένες στρατηγικές προστασίας απ παραποιήσεις, πως κρυπτογράφηση δεδοµένων µε χρήση µεθ δων διασφάλισης του αλγορίθµου κρυπτογράφησης και να προβλέπουν χαρακτηριστικά προστασίας απ εγγραφή τα οποία να καθιστο ν αναγκαία την ηλεκτρονική πρ σβαση σε υπολογιστή εκτ ς οχήµατος που διατηρεί ο κατασκευαστής. Πάντως, η αρµ δια αρχή έχει το δικαίωµα να εξετάζει και άλλες ισοδ ναµες µεθ δους.» 12. Τα σηµεία και αντικαθίστανται απ το ακ λουθο κείµενο: « Τα οχήµατα µε κινητήρα επιβαλλ µενης ανάφλεξης πρέπει να υποβάλλονται στις ακ λουθες δοκιµές: τ πος I(προσοµοίωση των µέσων εκποµπών στους σωλήνες εξαγωγής µετά απ εκκίνηση µε ψυχρ κινητήρα), τ πος II [εκποµπή µονοξειδίου του άνθρακα σε κατάσταση βραδυπορίας (ρελαντί)], τ πος III (εκποµπές αερίων στροφαλοθαλάµου), τ πος IV (εκποµπές εξαερουµένων καυσίµων), τ πος V (αντοχή των συστηµάτων ελέγχου αντιρ πανσης), τ πος VI (προσοµοίωση σε χαµηλή θερµοκρασία των µέσων εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα/υδρογονανθράκων στους σωλήνες εξαγωγής µετά απ εκκίνηση µε ψυχρ κινητήρα), δοκιµή OBD.» « Τα οχήµατα µε κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση, πρέπει να υποβάλλονται στις ακ λουθες δοκιµές. τ πος I(προσοµοίωση των µέσων εκποµπών στους σωλήνες εξαγωγής µετά απ εκκίνηση µε ψυχρ κινητήρα), τ πος V (αντοχή των συστηµάτων ελέγχου αντιρ πανσης). δοκιµή OBD, ανάλογα µε την περίπτωση.» 13. Σηµείο : Μετά την πρώτη παράγραφο, εισάγεται ο ακ λουθος νέος πίνακας:

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 23ης Μαρτίου 1994 περί των µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1998D0488 EL

1998D0488 EL 1998D0488 EL 27.02.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1998 για τον καθορισµ των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 28. 12. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 334/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/102/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2010 COM(2010) 607 τελικό 2010/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0029/2005 2003/0130(COD) 27/01/2005 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 24 Ιανουαρίου 2005 για την έκδοση της οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5446/12 ENT 11 ENV 24 MI 23 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιανουαρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD) TRANS 204 ENT 127 ENV 374 MAP 17 CODEC 774 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της : Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009L0126 EL 12.11.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2009/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 12 εκεµβρίου 2001 2000/0136(COD) PE2 ***IΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 12 εκεµβρίου 2001 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την παρακολούθηση και την αναφορά δεδοµένων ταξινόµησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 15.10.2010 2010/0195(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0332 (NLE) 14122/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FISC 184 ENER 373 ECOFIN 1008 EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 12.5.2015 2014/0012(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-75 Σχέδιο γνωμοδότησης Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PE552.114v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ:ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2010 COM(2010)362 τελικό 2010/0195 (COD) C7-0171/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/EΚ όσον αφορά τις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0692 EL 04.02.2015 008.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 2.2.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0112 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.11.2002 L 324/53 Ο ΗΓΙΑ 2002/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Νοεµβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 SWD(2014) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

12743/17 ΘΚ/ακι 1 DRI

12743/17 ΘΚ/ακι 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0013 (COD) 12743/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91)

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91) 2000L0076 EL 28.12.2000 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...σελίδα: 2. Πίνακες...σελίδα: 6. Επίλογος...σελίδα: 64. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος...σελίδα: 2. Πίνακες...σελίδα: 6. Επίλογος...σελίδα: 64. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελίδα: 2 Πίνακες...σελίδα: 6 Επίλογος...σελίδα: 64 Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 67 Τα τεχνικά και λοιπά μεγέθη που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση έχουν παραχωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 13845/Α20/2326 Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β/8.6.2001) και οικ. 12521/ Α20/2014/4.8.2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.3.2003 COM(2003) 114 τελικό 2003/0050 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1065/2007, του Alessandro Nucci, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αστική ατμοσφαιρική ρύπανση 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 906 τελικό 2006/0281 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 6 ENT 13 ENV 28 MI 46 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία 8.4.2014 A7-0278/182 182 Άρθρο 12 α (νέο) Άρθρο 12 α Κυρώσεις Τα κράτη µέλη προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για την περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν ζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα