Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"

Transcript

1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 334/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/102/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τα µέτρα που πρέπεινα ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκποµπές των µηχανοκίνητων οχηµάτων ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 5, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) η οδηγία 70/220/ΕΟΚ είναι µια από τις επιµέρους οδηγίες η οποία εκδόθηκε δυνάµει της διαδικασίας έγκρισης τύπου που θεσπίσθηκε από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους ( 3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 4 ) (2) η οδηγία 70/220/ΕΟΚ ορίζει τις προδιαγραφές για τις δοκιµές όσον αφορά τις εκποµπές των µηχανοκίνητων οχη- µάτων που διέπονται από την οδηγία. Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε πρόσφατα και την ταχέως αναπτυσσόµενη τεχνογνωσία των ενσωµατωµένων συστηµάτων διάγνωσης (OBD), είναι σκόπιµο να προσαρµοσθούν αναλόγως οι προδιαγραφές αυτές ούτως ώστε να τεθούν σε εφαρµογή τις ίδιες ηµεροµηνίες µε εκείνες που ορίζονται στην οδηγία 98/69/ΕΚ (3) είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι ηµεροµηνίες εφαρµογής των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας για τα συστήµατα OBD για τους νέους και όλους τους τύπους οχηµάτων της κατηγορίας Μ 1 που είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης και των οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα kg, καθώς και για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1 των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ (4) είναι σκόπιµο να διευκρινισθούν οι απαιτήσεις για τα συστή- µατα OBD όσον αφορά την αποφυγή των παραποιήσεων, την απενεργοποίηση της παρακολούθησης διάλειψης του κινητήρα υπό ορισµένες συνθήκες λειτουργίας, την καταγραφή της διανυόµενης από το όχηµα απόστασης ενώ επισηµαίνεται κάποια δυσλειτουργία στον οδηγό µέσω του δείκτη δυσλειτουργίας, την ικανότητα του συστήµατος OBD να επιτελεί αµφίδροµο λογικό έλεγχο, τη χρήση των κωδικών βλάβης Ρ1 και Ρ0 του ISO , το σύνδεσµο διάγνωσης και την έκφραση των οριακών τιµών του σε δύο δεκαδικά ψηφία. Είναι σκόπιµο να εισαχθούν αναθεωρηµένες ( 1 )ΕΕL 76 της , σ. 1. ( 2 )ΕΕL 350 της , σ. 1. ( 3 )ΕΕL 42 της , σ. 1. ( 4 )ΕΕL 11 της , σ. 25. διατάξεις για την παρακολούθηση δυσλειτουργίας υπό συνθήκες ικανές να προκαλέσουν ζηµία στον καταλυτικό µετατροπέα για να µειωθούν οι δυνατότητες εσφαλµένων ενδείξεων βλάβης, και είναι σκόπιµο να εισαχθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του όγκου των επιµέρους καταλυτών και η χρήση της βελτιωµένης ζεύξης επικοινωνίας που παρέχεται από το ίκτυο Ελέγχου της Περιοχής [Controller Area Network (CAN)] µεταξύ της συσκευής εντός του οχήµατος και της εγκατάστασης εκτός οχήµατος (5) είναι σκόπιµο να επιτραπεί η έγκριση τύπου οχηµάτων εξοπλισµένων µε συστήµατα OBD που παρουσιάζουν ορισµένα ελάσσονος σηµασίας ελαττώµατα τα οποία µπορούν να προκύψουν πριν ή τη στιγµή της έγκρισης τύπου ή ανακαλύπτονται όταν κυκλοφορούν ήδη τα οχήµατα. Οι αρµόδιες για την έγκριση τύπου αρχές µπορούν επίσης να χορηγούν επέκταση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για οχήµατα ήδη εγκεκριµένα που κυκλοφορούν και των οποίων τα συστήµατα OBD παρουσιάζουν ελαττώµατα στη συνέχεια. Τέτοια επέκταση δεν πρέπει να χορηγείται αν υπάρχει πλήρης αδυναµία παρακολούθησης. Πρέπει να καθορίζεται συγκεκριµένη περίοδος µέσα στην οποία πρέπει τα επιτρεπό- µενα από τις αρχές ελαττώµατα να επισκευάζονται στα µετέπειτα κατασκευαζόµενα οχήµατα (6) µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο που έχει συγκροτηθεί βάσει της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα παραρτήµατα Ι, VI, Χ και ΧΙ της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 εκεµβρίου Ενηµερώνουν δε αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2 L 334/44 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 15 εκεµβρίου Για την Επιτροπή Erkki LIIKANEN Μέλος της Επιτροπής

3 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 334/45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, VI, Χ ΚΑΙ ΧΙ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 70/220/ΕΟΚ Α. Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής: 1. Το σηµείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: « Κάθε όχηµα µε υπολογιστή ελέγχου εκποµπών πρέπει να περιλαµβάνει µέσα αποτροπής τροποποιήσεων, εκτός όσων επιτρέπει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής επιτρέπει τροποποιήσεις εφόσον αυτές είναι αναγκαίες για τη διάγνωση, τη συστήρηση, την επιθεώρηση, την αναδιάταξη ή την επισκευή του οχήµατος. Πρέπει να καθίσταται δύσκολη η παραποίηση τυχόν επαναπρογραµµατιζοµένων κωδικών υπολογιστή ή παραµέτρων λειτουργίας και η προστασίας τους να είναι τουλάχιστον του επιπέδου των διατάξεων του προτύπου ISO DIS , του Οκτωβρίου του 1998 (SAE J2186 του Οκτωβρίου 1996) µε την προϋπόθεση ότι η ανταλλαγή διασφάλισης διεξάγεται µε τη χρήση των πρωτοκόλλων και του διαγνωστικού συνδετήρα όπως προδιαγράφεται στο σηµείο 6.5 του παραρτήµατος ΧΙ προσάρτηµα 1. Τυχόν αφαιρέσιµες µικροπλακέτες µνήµης για διακρίβωση του συστήµατος πρέπει να ευρίσκονται εντός χυτής θήκης, εγκιβωτισµένες σε σφραγισµένο περιέκτη ή να προστατεύονται από ηλεκτρονικούς αλγορίθµους και να µην είναι δυνατόν να αντικατασταθούν χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων και διαδικασιών.» 2. Το σηµείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: « Οι κατασκευαστές που χρησιµοποιούν προγραµµατιζόµενα συστήµατα κωδικών υπολογιστή (π.χ. Electrical Erasable Programmable Read-OnlyMemory, EEPROM) πρέπει να αποτρέπουν κάθε άνευ αδείας επαναπρογραµµατισµό. Οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιµοποιούν προηγµένες στρατηγικές προστασίας από παραποιήσεις, και να προβλέπουν χαρακτηριστικά προστασίας από εγγραφή τα οποία να καθιστούν αναγκαία την ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπολογιστή εκτός οχήµατος που διατηρεί ο κατασκευαστής. Οι αρµόδιες αρχές εγκρίνουν µεθόδους που παρέχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας από την παραποίηση.» 3. Τα σηµεία 8.1 έως 8.4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: «8.1. Οχήµατα µε κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης Από την 1η Ιανουαρίου 2000 για τους νέους τύπους, και από την 1η Ιανουαρίου 2001 για όλους τους τύπους, τα οχήµατα της κατηγορίας Μ 1, εξαιρουµένων των οχηµάτων των οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα kg, και τα οχήµατα της Ν 1 της κλάσης Ι πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ενσωµατωµένο σύστηµα διάγνωσης (OBD) για τον έλεγχο των εκποµπών σύµφωνα µε παράρτηµα ΧΙ. Από την 1 η Ιανουαρίου 2001 για τους νέους τύπους και από την 1η Ιανουαρίου 2002 για όλους τους τύπους, τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1, των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ και τα οχήµατα της κατηγορίας Μ 1, των οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα kg, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ενσωµατωµένο σύστηµα διάγνωσης (OBD) για τον έλεγχο των εκποµπών σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΙ Οχήµατα µε κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσεως Οχήµατα της κατηγορίας Μ 1, εκτός: των οχηµάτων που είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να µεταφέρουν άνω των έξι επιβατών µαζί µε τον οδηγό, των οχηµάτων των οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα kg, από την 1 η Ιανουαρίου 2003 για τους νέους τύπους, και από την 1 η Ιανουαρίου 2004 για όλους τους τύπους, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα OBD σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΙ. Εφόσον οι νέοι τύποι οχηµάτων εξοπλισµένων µε κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσως, που θα τεθούν σε λειτουργία πριν την εν λόγω ηµεροµηνία, είναι εφοδιασµένοι µε συστήµατα OBD, ισχύουν οι διατάξεις των σηµείων έως του παραρτήµατος ΧΙ προσάρτηµα Οχήµατα µε κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσεως εξαιρούµενων από το σηµείο 8.2 Από την 1η Ιανουαρίου 2005 για τους νέους τύπους, και από την 1η Ιανουαρίου για όλους τους τύπους, τα οχήµατα της κατηγορίας Μ 1, που εξαιρούνται από το σηµείο 8.2 και είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσεως και των οποίων η µάζα υπερβαίνει τα kg, και τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1, της κλάσης Ι που είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσεως, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ενσωµατωµένα συστή- µατα διάγνωσης OBD για τον έλεγχο των εκποµπών σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΙ. Από την 1η Ιανουαρίου 2006 για τους νέους τύπους, και από την 1η Ιανουαρίου 2007 για όλους τους τύπους, τα οχήµατα της κατηγορίας Ν 1, των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ που είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσως και τα οχήµατα της κατηγορίας Μ 1, που είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσως και των οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα kg, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) για τον έλεγχο των εκποµπών σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΙ.

4 L 334/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Εφόσον οχήµατα, εξοπλισµένα µε κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσεως και εφοδιασµένα µε συστήµατα OBD, τεθούν σε κυκλοφορία πριν από τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο παρόν σηµείο, ισχύουν οι διατάξεις των σηµείων έως του παραρτήµατος ΧΙ προσάρτηµα Οχήµατα άλλων κατηγοριών Τα οχήµατα άλλων κατηγοριών ή οχήµατα των κατηγοριών Μ 1 και Ν 1, που δεν καλύπτονται από το σηµείο 8.1, 8.2 ή 8.3, είναι δυνατόν να εφοδιάζονται µε σύστηµα OBD. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα σηµεία έως του παραρτήµατος ΧΙ προσάρτηµα 1.» Β. Στο παράρτηµα VI προσάρτηµα 2: Ο πίνακας µε τίτλο «Ηµερήσια καµπύλη θερµοκρασιών περιβάλλοντος για τη διακρίβωση του θαλάµου και την δοκιµή ηµερήσιων εκποµπών» αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: «Ηµερήσια καµπύλη θερµοκρασιών περιβάλλοντος για τη διακρίβωση του θαλάµου και την δοκιµή ηµερήσιων εκποµπών ιακρίβωση Χρόνος (ώρες) οκιµή Θερµοκρασία ( C i ) 13 0/ , , , , , , , , , ,4 24/ , , , , , , ,2» Γ. Το παράρτηµα Χ τροποποιείται ως εξής: 1. Ο πίνακας στο σηµείο 1.8 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: «Τύπος I CO THC ( 3 ) NO x THC+NO x ( 2 ) Αιωρούµενα ( 2 ) Μετρούµενος µε FD»

5 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 334/47 2. Τα σηµεία έως µετατρέπονται σε σηµεία έως Η υποσηµείωση «( 4 )» στα σηµεία έως µετατρέπεται σε υποσηµείωση «( 3 )». Η υποσηµείωση «( 5 )» στα σηµεία έως µετατρέπεται σε υποσηµείωση «( 2 )». Οι υποσηµειώσεις «( 4 )» και «( 5 )» διαγράφονται.. Το παράρτηµα ΧΙ τροποποιείται ως εξής: 1. Αφορά µόνο το κείµενο στην αγγλική γλώσσα. 2. Αφορά µόνο το κείµενο στην πορτογαλική γλώσσα. 3. Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 2.20: «2.20 Ελάττωµα νοείται, για τα συστήµατα OBD ενός οχήµατος, ότι έως δύο ανεξάρτητα δοµικά µέρη ή συστήµατα που παρακολουθούνται περιέχουν προσωρινά ή µόνιµα χαρακτηριστικά λειτουργίας τα οποία µειώνουν την άλλως αποτελεσµατική παρακολούθηση µέσω του OBD αυτών των δοµικών µερών ή συστηµάτων ή ότι δεν πληρούν όλες τις υπόλοιπες αναλυτικές απαιτήσεις για τα OBD. Η έγκριση τύπου, η ταξινόµηση και η πώληση οχηµάτων µε τέτοιου είδους ελαττώµατα επιτρέπεται βάσει των απαιτήσεων του σηµείου 4 του παρόντος παραρτήµατος.» 4. Το σηµείο τροποποιείται ως εξής: « Η πρόσβαση στο σύστηµα OBD που απαιτείται για την επιθεώρηση, τη διάγνωση, τη συντήρηση ή την επισκευή του οχήµατος πρέπει να είναι απεριόριστη και τυποποιηµένη. Όλοι οι κωδικοί σφάλµατος που σχετίζονται µε τις εκποµπές πρέπει να ανταποκρίνονται στο σηµείο του προσαρτήµατος 1 του παρόντος παραρτήµατος.» 5. Το σηµείο τροποποιείται ως εξής: « Όταν ένας κατασκευαστής είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές ότι η ανίχνευση υψηλοτέρων ποσοστών διαλείψεων εξακολουθεί να µην είναι εφικτή, ή ότι η διάλειψη δεν µπορεί να διαχωρισθεί από άλλες επενέργειες (π.χ. άσχηµο οδόστρωµα, αλλαγές ταχυτήτων, χρόνος αµέσως µετά την εκκίνηση), το σύστηµα παρακολούθησης των διαλείψεων του κινητήρα µπορεί να αδρανοποιείται όταν υφίστανται οι συνθήκς αυτές.» 6. Το σηµείο και ο πίνακας τροποποιούνται ως εξής: « Το σύστηµα OBD πρέπει να παρέχει ένδειξη για την αστοχία σχετικού µε τις εκποµπές κατασκευαστικού στοιχείου ή συστήµατος όταν η αστοχία αυτή προκαλεί εκποµπές που υπερβαίνουν τα ακόλουθα κατώτερα όρια: Μάζα αναφοράς Μάζα µονοξειδίου του άνθρακα Μάζα όλων των υδρογονανθράκων Μάζα οξειδίων του αζώτου Μάζα αιωρουµένων ( 1 ) (RW) (kg) (CO) (THC) (NO x ) (PM) L 1 L 2 L 3 L 4 Κατηγορία Κλάση Βενζίνη Πετρέλαιο Βενζίνη Πετρέλαιο Βενζίνη Πετρέλαιο Πετρέλαιο M ( 2 )( 4 ) all 3,20 3,20 0,40 0,40 0,60 1,20 0,18 I RW ,20 3,20 0,40 0,40 0,60 1,20 0,18 N 1 ( 3 )( 4 ) II 1305 < RW ,80 4,00 0,50 0,50 0,70 1,60 0,23 III 1760 < RW 7,30 4,80 0,60 0,60 0,80 1,90 0,28 ( 1 ) Για κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης. ( 2 ) Εξαιρούνται τα οχήµατα των οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα kg. ( 3 ) Και τα οχήµατα της κατηγορίας Μ που προδιαγράφονται στη σηµείωση 2. ( 4 ) Η πρόταση της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας θα περιέχει τις τιµές των κατώτερων ορίων για τα συστήµατα OBD για το 2005/6 για τα οχήµατα των κατηγοριών Μ 1 και N 1» 7. Το σηµείο τροποποιείται ως εξής: « Τη µείωση της αποτελεσµατικότητας του καταλυτικού µετατροπέα µόνον ως προς τις εκποµπές υδρογονανθράκων. Οι κατασκευαστές µπορούν να παρακολουθούν µόνον τον εµπρόσθιο καταλυτικό µετατροπέα ή αυτόν σε συνδυασµό µε τον (τους) επόµενο(-ους) προς την έξοδο. Κάθε παρακολουθούµενος καταλυτικός µετατροπέας ή συνδυασµός αυτών θεωρείται ότι δυσλειτουργεί εφόσον οι εκποµπές υπερβαίνουν τα κατώτερα όρια υδρογονανθράκων που δίδονται στον πίνακα του σηµείου »

6 L 334/48 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Το σηµείο τροποποιείται ως εξής: « Κάθε άλλο σχετικό µε τις εκποµπές κατασκευαστικό στοιχείο του συγκροτήµατος κίνησης του οχήµατος που συνδέεται µε υπολογιστή, καθώς και κάθε σχετικός αισθητήρας που επιτρέπει τις λειτουργίες παρακολούθησης, πρέπει να παρακολουθείται για τη συνεχή λειτουργία του κυκλώµατος, εκτός εάν υπάρχει άλλος τρόπος παρακολούθησης.» 9. Το σηµείο τροποποιείται ως εξής: « Κάθε άλλο σχετικό µε τις εκποµπές κατασκευαστικό στοιχείο του κινητήριου συγκροτήµατος που συνδέεται µε υπολογιστή πρέπει να παρακολουθείται για τη συνεχή λειτουργία του κυκλώµατος, εκτός εάν υπάρχει άλλος τρόπος παρακολούθησης.» 10. Το σηµείο τροποποιείται ως εξής: « Η απόσταση που έχει διανυθεί από το όχηµα ενώ έχει ενεργοποποιηθεί το ΜΙ πρέπει να είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή µέσω της σειριακής θύρας δεδοµένων επί του τυποποιηµένου συνδετήρα ζεύξης ( 2 ). ( 2 ) Η απαίτηση αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003 για τους νέους τύπους οχηµάτων µε ηλεκτρονική εισαγωγή της ταχύτητας στο σύστηµα διαχείρισης του κινητήρα. Θα εφαρµοστεί σε όλους τους νέους τύπους οχηµάτων που τίθενται σε κυκλοφορία από την 1η Ιανουαρίου 2005.» 11. Το σηµείο τροποποιείται ως εξής: « Εάν δεν εκδηλώνονται πλέον διαλείψεις σε βαθµό ικανό να προκαλέσουν ζηµία στον καταλύτη (όπως προδιαγράφει ο κατασκευαστής), ή εφόσον ο κινητήρας λειτουργήσει κατόπιν µεταβολών των συνθηκών ταχύτητας και φορτίου υπό τις οποίες το επίπεδο διαλείψεων δεν προκαλεί ζηµία στον καταλύτη, ο ΜΙ επιτρέπεται να επανέρχεται στον προηγούµενο τρόπο ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου οδήγησης κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η διάλειψη και επιτρέπεται να επανέρχεται στον κανονικό τρόπο ενεργοποίησης για τους επόµενους κύκλους οδήγησης. Εφόσον ο ΜΙ επανέλθει στον προηγούµενο τρόπο ενεργοποίησης, οι αντίστοιχοι βλάβης και οι αποθηκευµένες αµετάβλητες συνθήκες µπορούν να σβησθούν.» 12. Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 4: «4. Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των ενσωµατωµένων συστηµάτων διάγνωσης 4.1. Ένας κατασκευαστής µπορεί να ζητήσει έγκριση τύπου ενός συστήµατος OBD από τις αρµόδιες αρχές, ακόµη και εάν αυτό το σύστηµα έχει ένα ή περισσότερα ελαττώµατα λόγω των οποίων δεν πληρούνται εξ ολοκλήρου οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος Οι αρµόδιες αρχές, κατά την εξέταση της αίτησης, αποφαίνονται κατά πόσον η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος είναι ανέφικτη ή αδικαιολόγητη. Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη τα δεδοµένα του κατασκευαστή όπου αναλύονται παράγοντες όπως, όχι όµως αποκλειστικά, η τεχνική σκοπιµότητα, οι προθεσµίες και οι κύκλοι παραγωγής όπου περιλαµβάνεται η έναρξη και η παύση παραγωγής κινητήρων ή ο σχεδιασµός οχηµάτων και η προγραµµατισµένη βελτίωση των υπολογιστών, ο βαθµός στον οποίο το σύστηµα OBD θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και εάν ο κατασκευαστής κατέβαλε τις δέουσες προσπάθειες για να συµµορφωθεί στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας Οι αρµόδιες αρχές δεν αποδέχονται κανένα ελάττωµα το οποίο συνεπάγεται πλήρη έλλειψη της απαιτούµενης διαγνωστικής παρακολούθησης Οι αρµόδιες αρχές δεν αποδέχονται κανένα ελάττωµα το οποίο συνεπάγεται µη τήρηση των κατώτερων ορίων του σηµείου για τα OBD Στην ιεράρχηση των ελαττωµάτων, προηγούνται εκείνα που σχετίζονται µε τα σηµεία , και του παρόντος παραρτήµατος για τους κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης και µε τα σηµεία , και του παρόντος παραρτήµατος για τους κινητήρες ανάφλεξης δια συµπιέσως Πριν ή κατά την έγκριση τύπου, δεν επιτρέπεται κανένα ελάττωµα όσον αφορά τις απαιτήσεις του σηµείου 6.5, εξαιρέσει του σηµείου , του προσαρτήµατος 1 του παρόντος παραρτήµατος Περίοδος εκδήλωσης του ελαττώµατος Ένα ελάττωµα επιτρέπεται να διαρκεί για µια περίοδο δύο ετών από την ηµεροµηνία έγκρισης τύπου του τύπου του οχήµατος, εκτός εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί δεόντως ότι για να διορθωθεί το ελάττωµα χρειάζονται ουσιαστικές µετατροπές στον τεχνικοµηχανικό εξοπλισµό του οχήµατος και πρόσθετος χρόνος πέραν των δύο ετών. Στην περίπτωση αυτή, το ελάττωµα επιτρέπεται να διαρκέσει για µια µέγιστη περίοδο τριών ετών.

7 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 334/ Ένας κατασκευαστής µπορεί να ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές που χορήγησαν την αρχική έγκριση τύπου να επιτρέψουν αναδροµικά ένα ελάττωµα εφόσον το ελάττωµα αυτό διαπιστωθεί µετά την αρχική έγκριση τύπου. Στην περίπτωση αυτή, το ελάττωµα επιτρέπεται να διαρκέσει για µια περίοδο δύο ετών από την ηµεροµηνία της σχετικής κοινοποίησης στις αρχές έγκρισης τύπου, εκτός εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί δεόντως ότι για να διορθωθεί το ελάττωµα χρειάζονται ουσιαστικές µετατροπές στον τεχνικοµηχανικό εξοπλισµό του οχήµατος και πρόσθετος χρόνος πέραν των δύο ετών. Στην περίπτωση αυτή, το ελάττωµα επιτρέπεται να διαρκέσει για µια µέγιστη περίοδο τριών ετών Οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν την απόφασή τους να ικανοποιήσουν αίτηση για κάποιο ελάττωµα σε όλες τις αρµόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.» 13. Το προσάρτηµα 1 τροποποιείται ως εξής: α) Το τρίτο εδάφιο του σηµείου 1 τροποποιείται ως εξής: «Όταν το όχηµα υποβάλλεται σε δοκιµή µε το ελαττωµατικό κατασκευαστικό στοιχείο ή την ελαττωµατική διάταξη, το σύστηµα OBD εγκρίνεται εάν ενεργοποιείται ο ΜΙ. Το σύστηµα OBD εγκρίνεται επίσης όταν ο ΜΙ ενεργοποιείται κάτω των κατωτέρων ορίων OBD.» β) Το σηµείο 2.1 δεύτερη περίπτωση τροποποιείται ως εξής: «προετοιµασία του οχήµατος µε προσοµοιωµένη δυσλειτουργία σύµφωνα µε την προετοιµασία που καθορίζεται στο σηµείο ή στο σηµείο » γ) Το σηµείο τροποποιείται ως εξής: « Ηλεκτρική αποσύνδεση της ηλεκτρονικής διάταξης ελέγχου της κένωσης των εξαερούµενων καυσίµων (εάν υπάρχει). Γι αυτόν το συγκεκριµένο τρόπο αστοχίας δεν χρειάζεται να διενεργηθεί η δοκιµή τύπου Ι.» δ) Το σηµείο , δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Τα σήµατα πρέπει να περέχονται σε πρότυπες µονάδες µε βάση τις προδιαγραφές του σηµείου Τα σήµατα της εκάστοτε στιγµής πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τις µόνιµα προκαθορισµένες τιµές ή τα σήµατα που αντιστοιχούν στις µειωµένες στροφές κινητήρα λόγω βλάβης.» ε) Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο : « Από την 1η Ιανουαρίου 2003 για τους νέους τύπους και από την 1η Ιανουαρίου 2005 για όλους τους νέους τύπους οχηµάτων που τίθενται σε κυκλοφορία, ο αναγνωριστικός αριθµός διακρίβωσης του λογισµικού διατίθεται µέσω της σειριακής θύρας στον τυποποιηµένο σύνδεσµο ζεύξης δεδοµένων. Ο αναγνωριστικός αριθµός διακρίβωσης του λογισµικού παρέχεται σε τυποποιηµένο µέγεθος.» στ) Τα σηµεία έως τροποποιούνται ως εξής: « Για τη ζεύξη επικοινωνίας του εξοπλισµού επί του οχήµατος µε τον αντίστοιχο εκτός αυτού πρέπει να χρησιµοποιείται ένα από τα ακόλουθα πρότυπα µε τους παρατιθέµενους περιορισµούς: ISO Road Vehicles Diagnostic Systems CARB Requirements for the Interchange of Digital Information (Οδικά οχήµατα Συστήµατα διάγνωσης Απαιτήσεις CARB για την ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών). ISO FDIS Road Vehicles Low Speed Serial Data Communication Ρart 4: Class Β Data Communication Interface (SAE J1850) (Οδικά οχήµατα Χαµηλής ταχύτητας σειριακή επικοινωνία δεδοµένων Μέρος 4: ιεπαφή επικοινωνίας δεδοµένων κλάσης Β SAE J 1850). Τα σχετικά µε εκποµπές καυσίµων µηνύµατα πρέπει να χρησιµοποιούν τον κυκλικό έλεγχο πλεονασµού (cyclic redundancycheck) και την επικεφαλίδα (header) από τρεις ψηφιολέξεις (bytes), ενώ δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται διαχωρισµοί µεταξύ ψηφιολέξεων ή έλεγχοι µέσω αθροίσεως (checksums). ISO FDIS Μέρος 4 Road Vehicles Diagnostic Systems Keyword Protocol 2000 (Οδικά οχήµατα Συστήµατα διάγνωσης Πρωτόκολλο κλειδολέξεων 2000). ISO WD Οδικά οχήµατα ιαγνωστικά συστήµατα σε CAN Μέρος 4 Απαιτήσεις για τα συστήµατα που αφορούν τις εκποµπές (Road vehicles Diagnostic systems Diagnostics on CAN Ρart 4: Requirements for emission related systems.) Ο εξοπλισµός δοκιµής και τα µέσα διάγνωσης που χρειάζεται να επικοινωνούν µε τα συστήµατα OBD πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν τη λειτουργική προδιαγραφή που δίδεται στο ISO DIS του Ιουνίου του 1998 (SAE J1978 του Φεβρουαρίου του 1998) Τα βασικά διαγνωστικά δεδοµένα, (όπως αυτά ορίζονται στο σηµείο 6.5.1) και οι πληροφορίες αµφίδροµου ελέγχου παρέχονται µε τη χρήση του µεγέθους και των µονάδων που περιγράφονται στο ISO DIS του Οκτωβρίου του 1998 (SAE J1979 του Σεπτεµβρίου του 1997) και διατίθενται µε τη χρήση διαγνωστικού µέσου που πληροί τις απαιτήσεις του ISO DIS του Ιουνίου του 1998 (SAE J1978 του Φεβρουαρίου του 1998).

8 L 334/50 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Όταν καταχωρείται βλάβη, ο κατασκευαστής οφείλει να προσδιορίζει τη βλάβη χρησιµοποιώντας κατάλληλο κωδικό βλάβης που να ανταποκρίνεται προς εκείνους που προβλέπονται στο σηµείο 6.3 του ISO DIS του Οκτωβρίου του 1998 (SAE J 2012 του Ιουλίου 1996), σχετικά µε το Powertrain system diagnostic trouble codes (PΟ fault codes) (Τµήµα Γ Κωδικοί βλάβης του διαγνωστικού συστήµατος του συγκροτήµατος ισχύος). Εφόσον η αναγνώριση αυτή δεν είναι δυνατή, ο κατασκευαστής µπορεί να χρησιµοποιήσει τους κωδικούς διαταραχής σύµφωνα µε τα σηµεία 5.3 και 5.6 του ISO DIS του Οκτωβρίου του 1998 (SAE J 2012 του Ιουλίου 1996) (Ρ1 κωδικοί διαταραχής). Θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση στους κωδικούς βλάβης µε τυποποιηµένο διαγνωστικό εξοπλισµό που πληροί τις διατάξεις του σηµείου Η υποσηµείωση στο σηµείο 6.3 του ISO DIS (SAE J 2012 του Ιουλίου 1996), αµέσως πριν τον κατάλογο των κωδικών βλάβης στο ίδιο σηµείο, δεν ισχύει Η διεπαφή σύνδεσης µεταξύ οχήµατος και διάταξης διαγνωστικής δοκιµής πρέπει να είναι τυποποιη- µένη και να πληροί όλες τις απαιτήσεις του ISO DIS του εκεµβρίου του 1998 (SAE J1962 του Φεβρουαρίου του 1998). Η θέση εγκατάστασης υπόκειται σε συµφωνία της εγκρiνουσας αρχής, ώστε να είναι ευχερώς προσπελάσιµη από το προσωπικό συντήρησης, αλλά να προστατεύεται από τυχαία βλάβη υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης Ο κατασκευαστής καθιστά επίσης προσιτές, ενδεχοµένως επί πληρωµή, τις τεχνικές πληροφορίες που απαιτούνται για την επισκευή ή τη συντήρηση οχηµάτων µε κινητήρα, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται από δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή αποτελούν ουσιώδη και απόρρητη τεχνογνωσία, η οποία προσδιορίζεται µε την κατάλληλη µορφή στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής των αναγκαίων τεχνικών πληροφοριών. Οι ανωτέρω πληροφορίες µπορούν να διατίθενται σε κάθε άτοµο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη συντήρηση ή την επισκευή, την παροχή οδικής βοήθειας, την επιθεώρηση ή τη δοκιµή οχηµάτων ή την κατασκευή ή πώληση ανταλλακτικών ή εξαρτηµάτων, διαγνωστικών µέσων και εξοπλισµού δοκιµών.»

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5446/12 ENT 11 ENV 24 MI 23 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιανουαρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για το OBD-ΙΙ ή OBD-2. Πηγή : CarCode Muller (Germany) Τι είναι το OBD-2/EOBD;

Γενικές πληροφορίες για το OBD-ΙΙ ή OBD-2. Πηγή : CarCode Muller (Germany) Τι είναι το OBD-2/EOBD; Γενικές πληροφορίες για το OBD-ΙΙ ή OBD-2 Πηγή : CarCode Muller (Germany) Τι είναι το OBD-2/EOBD; Το OBD ή On Board Diagnostics, συνιστά ένα ολοκληρωμένο μέσα στο όχημα σύστημα διάγνωσης OBD-2 ή OBD-II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 14.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 ΟΔΗΓΙΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 23ης Μαρτίου 1994 περί των µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 12 εκεµβρίου 2001 2000/0136(COD) PE2 ***IΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 12 εκεµβρίου 2001 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του κωδικού βλάβης DTC OBD II σύμφωνα με το πρότυπο SAE J2012.

Ανάλυση του κωδικού βλάβης DTC OBD II σύμφωνα με το πρότυπο SAE J2012. Οι κωδικοί διάγνωσης βλαβών (Trouble Code) DTC έχουν καθιερωθεί για να μας προσδιορίζουν την βλάβη σε κάποιο εξάρτημα το οποίο παρακολουθείται από τον εγκέφαλο και να επισκευάζεται βάσει του βιβλίου Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 291/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ο ΗΓΙΑ 2002/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 3ης Οκτωβρίου 2002

L 291/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ο ΗΓΙΑ 2002/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 3ης Οκτωβρίου 2002 L 291/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ο ΗΓΙΑ 2002/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2002 για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 17 εκεµβρίου 2003 PE 332.596/25-34 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-34 Σχέδιο έκθεσης (PE 332.596) Giuseppe Gargani Έγκριση των µηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0692 EL 04.02.2015 008.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2008

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158), P5_TA(2002)0529 Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ:ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία παραλαβής: 21 Mαΐου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 2.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2011)0228 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία 8.4.2014 A7-0278/182 182 Άρθρο 12 α (νέο) Άρθρο 12 α Κυρώσεις Τα κράτη µέλη προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για την περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν ζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11158/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D045112/01

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 11. 10. 95 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 243/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 95/22/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 9 Ιουνίου 2008 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 14.4.2005 EP-PE_TC1-COD(2004)0053 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Απριλίου 2005 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 12.5.2015 2014/0012(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-75 Σχέδιο γνωμοδότησης Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PE552.114v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα