ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ε ΡΑ : Αγ. Μελετίου ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Καυτατζόγλου & Παπάφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ. :962 Ηµερ. :29/05/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΕ/3 Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής / Κέντρο ια βίου Μάθησης Τύπου 2 (ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - και το Ελληνικό ηµόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , και δικαιούχος της Πράξης ΑΦΝΗ «Αναβάθµιση και Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, ασθενών µε άνοια και ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού» στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, Αττική Κ. Μακεδονία. Μακεδονία, (δ.τ. Πρόγραµµα ΑΦΝΗ ), µε Κωδ. MIS: και Κωδ. Σ.Α. ΠΡΑΞΗΣ: 2012ΣΕ , αναλαµβάνει µε ιδία µέσα την Υλοποίηση του Υποέργου 3 (µε την υπ αριθ.: 1461/Φ.ΠΡΟΕΓΚ _3/ ΕΥτΥΚΑ) της Πράξης, σύµφωνα µε τη διατύπωση γνώµης για το σχέδιο απόφασης υλοποίησης του Υποέργου [3] µε τίτλο: Υλοποίηση εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης Επιµελητών Προσωπικής Φροντίδας ασθενών µε άνοια και ενήλικων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού στις περιφέρειες στόχου της Πράξης. Ως εκ τούτου το ΚΕΚ/ΚΨΥ τηρώντας τις προβλεπόµενες διαδικασίες που περιγράφονται στο σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας, στους διάφορους οδηγούς διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ΕΚΤ και λαµβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Σ Την από 158/ απόφαση και έγκριση για δηµοσίευση των πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων επιστηµονικά υπευθύνων για 20 εξειδικευµένα κατάρτισης και την υπ αριθµ 160/ απόφαση Σ ορισµού Επιτροπής Επιλογής των υποψηφίων Επιστηµονικά Υπευθύνων προχώρησε στην αξιολόγηση και επιλογή των αιτηθέντων υποψήφιων Επιστηµονικά υπευθύνων σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της αντίστοιχης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ-ΚΨΥ. το µε αριθµ πρωτ. 783/ πρακτικό επιλογής 2 επιστηµονικά υπευθύνων της ως άνω επιτροπής την µε αριθµ. 163/ Απόφαση Σ ΚΕΚ/ΚΨΥ, µε την οποία εγκρίνεται το ως άνω πρακτικό επιλογής και εγκρίνεται η επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστηµονική ευθύνη των ενεργειών κατάρτισης στο Υποέργο 3.1 της Πράξης ΑΦΝΗ, λογω µη ανταπόκρισης ικανών στελεχών στη προηγούµενη πρόσκληση ενδιαφέροντος το µε αριθ. Πρωτ. 807/ ,επαναπρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων επιστηµονικά υπευθύνων για εξειδικευµένα προγράµµατα κατάρτισης

2 Σύµφωνα µε τη νέα πρόσκληση, Κατάθεσαν αίτηση υποψηφιότητας (η οποία ήταν επεξεργασµένη από το ΚΕΚ σύµφωνα µε σχετικά πρότυπα αιτήσεων που αξιοποιούν φορείς και εταιρείες) συνολικά 17 υποψήφιοι, διεκδικώντας την επιστηµονική ευθύνη των εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης. Σύµφωνα µε τo αριθµ. Πρωτ. 960/ έντυπο αξιολόγησης της τριµελούς επιτροπής επιλογής: Από το σύνολο των υποψηφίων προκρίθηκαν και οι 16 υποψήφιοι για να συµµετάσχουν στο στάδιο αξιολόγησης εξαιτίας του και οι 16 υποβληθείσες αιτήσεις ήταν εµπρόθεσµες. Κατά τη διαδικασία της περαιτέρω επεξεργασίας των αιτήσεων εκ µέρους της τριµελούς επιτροπής διαπιστώθηκε ότι ο ένας (1) εκ των αιτηθέντων δεν τηρούσε το κριτήριο ΠΛΗΡ_ΕΥ και για το λόγο αυτό αποκλείστηκε από την περαιτέρω διαδικασία, η οποία διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά για τους υπόλοιπους δεκαπέντε (15) υποψήφιους, στο τέλος της οποίας µια (1) υποψήφια εκ των 15 δεν επιλέγεται,εξαιτίας της ελάχιστης έως µηδαµινής απασχόλησης (µετά την προσφάτως απόκτηση του Βασικού τίτλου σπουδών) στο γνωστικό επαγγελµατικό, επιστηµονικό, διδακτικό αντικείµενο της θέσης εργασίας Ακολούθως η Τριµελής Επιτροπή Επιλογής, αποτελούµενη από τον κ. Μωρόγιαννη Κωνσταντίνο πρόεδρο Σ ΚΕΚ/ΚΨΥ, τον κ. Ντουνιά Γεώργιο µέλος του Σ ΚΕΚ/ΚΨΥ και τον κ. Κουπίδη Σωτήριο µέλος του Σ ΚΕΚ/ΚΨΥ προχώρησε στην αξιολόγηση των 14 εναποµείναντων αιτούντων ενδιαφεροµένων ως προς την αντίστοιχη επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια αξιολόγησης, που χρησιµοποιήθηκαν για την τελική κατάταξη του κάθε επιστηµονικού υπευθύνου καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε κριτήριο παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1: κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας Κωδ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡ.ΠΛΗΡ._Ε.Υ. Συµβατότητα σπουδών εµπειρίας ON/OFF ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1-10) ON/OFF ΚΡ.ΑΞΙΟΛ._Ε.Υ. Επίπεδο Σπουδών/επιστηµονική/ επαγγελµατική εµπειρία σχετική µε το χώρο της υγείας και εκπαιδευτική εµπειρία/ειδικές γνώσεις για την κοινωνική οµάδα/συγγραφική δραστηριότητα/αξιολογήσεις ως επιστηµονικά υπεύθυνος 0,70 ΚΡ.ΣΥΝΕΝΤ._ΕΥ Γνώση τοπικής κοινωνίας/διαθεσιµότητα/προσωπικότητα 0,30 Η κατάταξη των υποψηφίων πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα ως άνω κριτήρια και διευρυνήθηκαν µέσω της συνέντευξης για να διακριβωθεί κατά πόσο ο κάθε αξιολογηθείς επιστηµονικά υπεύθυνος πληροι τα τυπικα και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την αιτηθείσα θέση εργασίας Επιστηµονικά Υπεύθυνος Ενεργειών Κατάρτισης που µε βάση την αξιολόγησή τους κατατάσσονται σε ένα κατάλογο (κωδ. Κ.Ε.Υ_Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ.) κατά

3 φθίνουσα σειρά, µε απόφαση της επιτροπής, σε περίπτωση ισοβαθµίας, προηγείται ο αξιολογηθείς η αίτηση του οποίου έλαβε πρωθύστερο αριθµό πρωτόκολλου έναντι της αίτησης των/του ισόβαθµων/ου αξιολογηθέντων/ντα Έργο της Επιτροπής ήταν να διαπιστώσει επιπλέον µέσω της συνέντευξης την καταλληλότητα και τη διαθεσιµότητα του κάθε υποψήφιου προκειµένου να ανταποκριθεί στην αιτηθείσα θέση εργασίας. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο πίνακας των 14 τελικά επιλεγέντων υποψηφίων µε τα ονόµατα και ειδικότητες, κατα φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, περιέχονται στο παρακάτω πίνακα: Πίνακας 2: Κατάλογος (κωδ. Κ.Ε.Υ_Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ.) Επιστηµονικά Υπευθύνων Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 1.ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ: Ψυχολογία FF/UJEP-Purkyne univ.brno(cz) -Msc FF/UJEP-Purkyne univ.brno(cz) -PhDr FF/UJEP-Masaryk univ.brno(cz) 2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ: - Ψυχολογία,Diplome Maitrise de Psychologie Clinique et sociale, Universit,de Bourgogne-Dijon (FRANCE) Κλινική ψυχολόγος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ: 3 ΠΕΤΣΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ: -Ιατρική (ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου GR.T.Popa Ψυχιατρική 4 ΑΜΠΑΤΖΙ Η ΙΟΝΥΣΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ: -κοινωνική εργασία,(ατει Ηρακλείου ς εργασίας Λειτουργός -Μ Ε,Προαγωγή Ψυχικής Υγείας & Πρόληψη Ψυχικών ιαταραχών,(εκπα) 5 ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ: -Ψυχολογία (Universidad Complutence de Madrid)

4 6 ΤΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ: -ψυχολογία (ΕΚΠΑ,Φιλοσοφική Σχολή) -Μ Ε,στην κλινική Ψυχολογία (ΕΚΠΑ- Ιατρική Σχολή,University of Texas,Health Science Center 7 Α ΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ: -ψυχολογία (ΑΠΘ) -Μ Ε, στη σχολική εξελικτική ψυχολογία(απθ) - ιδακτορικό, στη σχολική ψυχολογία(απθ) 8 ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ: -Φιλοσοφική (ΑΠΘ) -Μ Ε, Σχολική και Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση, γνωστικό πεδίο Ειδική αγωγή. 9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ: - ιοίκηση (Κατεύθυνση κοινωνικής εργασίας) ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Φιλόλογος ειδικής αγωγής λειτουργός 10 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ: - ιοίκηση ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης -Μ Ε, ιοίκηση Μονάδων Υγείας (ΕΑΠ) 11 ΣΑΜΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΚΕΣ: -Πτυχίο κοινωνικής εργασίας, ΤΕΙ Αθήνας διοίκηση και πολιτική Λειτουργός 12 ΠΟΛΥ ΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ: -Πτυχίο Ψυχολογίας (ΑΠΘ)

5 13 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΒΑΣΙΚΕΣ: -πτυχίο ς Θεολογίας, Θεολογική Σχολή (ΕΚΠΑ) -Μ Ε, Προαγωγή Ψυχικής Υγείας & Πρόληψη Ψυχιατρικών ιαταραχών (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) 14 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ: - Επαγγελµάτων Υγείας Πρόνοιας ηµ.υγ. (ΤΕΙ Αθήνας Επιστήµονας/Σ.Ψ.Υ Υγιεινολόγος -Μ Ε ηµόσια Υγεία (ΕΣ Υ) -Μ Ε Σπουδές στην εκπαίδευση (ΕΑΠ) Ακολουθεί πίνακας µε την παρουσίαση των στοιχείων και των παρατηρήσεων για τους απορριπτέους και µη επιλεγέντες υποψήφιους. Πίνακας 3. Μη επιλεγέντες Υποψήφιοι. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ παρατηρήσεις 1 ΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ: -Πτυχίο Θεολογίας, (ΑΠΘ) -Μ Ε, στο τοµέα της Βιβλικής Γραµµατείας και Θρησκειολογίας (ΑΠΘ). Θεολογία ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Μη πλήρωση κριτηρίου (ΠΛΗΡ ΕΥ) που αναφέρεται στην συµβατότητα σπουδών εµπειρίας µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης 2 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ: - ιοίκηση (Κατεύθυνση κοινωνικής εργασίας) ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης - Λειτουργός ΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Ελάχιστη ως µηδαµινή επαγγελµατική απασχόληση (µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών) στο χώρο της υγείας ψυχικής υγείας και ελάχιστη απασχόληση στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων χωρίς να σχετίζεται µε το γνωστικό αντικείµενο ή την οµάδα στόχο του προγράµµατος κατάρτισης.

6 Με τους 14 επιλεγέντες συνεργάτες προτείνεται η σύναψη µίσθωσης έργου, µε σύµβαση συναρτηµένη µε την υποστήριξη των καταρτίσεων του υποέργου 3.1 της πράξης «ΑΦΝΗ», και των 16 προγραµµάτων κατάρτισης που ανατίθενται στους επιστηµονικά υπευθύνους, στη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου 3 στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου:αττική Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Για την Επιτροπή Επιλογής Επιστηµονικά Υπευθύνων Ο πρόεδρος: Μωρόγιαννης Κωνσταντίνος Μέλος: Ντουνιάς Γεώργιος Μέλος: Μασαούτη Κλεονίκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σας γνωστοποιούµε, ότι µε τις αποφάσεις (υπ αριθµ. πρωτ. 4726/27-12-2012 και 1 η Τροποποίηση Πράξης,3565/09-09-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ 11101169)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ 11101169) Α.Π.: 957 Αθήνα, 27/05 /2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Σήµερα στις 27/05/2015, στα γραφεία του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, Κέντρο ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αρ.πρωτ.816 Αθήνα 15/5/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3- ΑΦΝΗ[383621]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, 104 45 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 59 11 498-210 59 11 851. Fax: 210 53 19 409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ 36 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: 2310-835 990, 836 785, 889 650 www.kek-cmh.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τµήµα: ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Β.Σοφίας 135

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,03/11/2014 Αρ. Πρωτ. 78133/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2455/4-6-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Ο ήµος Αλεξανδρούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 15-2-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 9842 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες: Τ. Ζακυνθινός Δ/νση : Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Τηλέφωνο : 210 5212890 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 106.802/1/2012ΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 106.802/1/2012ΟΧ 8.104 / 1 / 2012 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Φθιώτιδας (06) Ταχ. /νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Α, ΛΑΜΙΑ Τ.Κ.: 3500 Πληροφορίες: Γιώργος Μανούκας Τηλέφωνο: 223030326 FAX: 223067709 Email: manoukas983@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 / ΥΠ 1 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑΖ469ΗΡ3-Η98 AΡ.ΠΡΩΤ. 2350/22.04.13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια»

«Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 3293 Βόλος, 12/03/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 3 συµβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Μαρούσι, 20-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 2159/δις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829-85830 Θεσσαλονίκη,20/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 62Ζ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 62Ζ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Τηλ.: +30 23 4591 Φαξ: +30 23 4597 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ανέργων ατόμων (επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΔΑ: 75Μ346ΨΖ2Ν-ΡΒΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/7/14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 56240/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. : 10432 Πληροφορίες: κ. Δανάη Βαλλιανάτου E MAIL: d.vallianatou@praksis.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα