Πρόχειρος ιαγωνισμός προμήθειας και εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού Πληροφορικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τηλέφωνο ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόχειρος ιαγωνισμός προμήθειας και εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού Πληροφορικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τηλέφωνο ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 17/2/2014 Αριθ. Πρωτ.: 215 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : : : ιοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Πλατεία Ρήγα Φεραίου Μήτσος Β., Καραγκεντσίδου Μ Πρόχειρος ιαγωνισμός προμήθειας και εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού Πληροφορικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τηλέφωνο : /232/238 Fax : Έχοντας υπόψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 3. Το Π (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 4. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 5. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 6. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου» 7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 / ) «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «ημοσιονομική ιαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 9. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 10. Την αριθμ /739 (ΦΕΚ Β 1291/ ) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 11. Το αριθ. 163/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις τα οποία εφαρμόζονται από » σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1336/2013 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο L335/17/ της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί εφαρμογής των κατωτάτων ορίων. 12. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α 14) & το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (Α 86). 1 / 27

2 13. Το άρθρο 22 του Ν.4144 (ΦΕΚ Α 88/ ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας» 14. Το άρθρο 26 του Ν (ΦΕΚ 226/Α / ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 16. Τις ανάγκες της ανανέωσης βασικού εξοπλισμού της Περιφέρειας σε εξυπηρετητές, αλλά και ανανέωσης σε λοιπό εξοπλισμό Πληροφορικής (υλικό και λογισμικό) για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών της 17. την με αριθμό 162/2014, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α Α: ΒΙΡΧ7ΛΡ-2ΜΚ), περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού, μετά από εισήγηση της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης 18. το με ΑΠ205/ , αίτημα δέσμευσης πίστωσης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την κάλυψη των αναγκών της, προϋπολογισμού: (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προθεσμία κατάθεσης προσφορών Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 6/3/2014 (ημέρα Πέμπτη) π.μ., στο γραφείο 2.41, του ιοικητηρίου της Περιφέρειας (Πλατεία Ρήγα Φεραίου - Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα γίνουν δεκτές. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης αναλυτικής διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 2 / 27

3 1. Γενικά ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Ορισμοί Ανάδοχος: Ο προμηθευτής που κηρύσσεται μειοδότης, με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όταν υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας την προμήθεια (και εγκατάσταση) των υλικών που προβλέπονται από την παρούσα. Αναθέτουσα αρχή: Στο παρόν κείμενο της παρούσης και της σύμβασης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αντικείμενο του ιαγωνισμού: Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι όροι του οποίου περιγράφονται στην παρούσα. 1.2 ικαίωμα συμμετοχής ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισμοί. εν γίνονται δεκτοί: Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια ημόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ του ημοσίου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου 1.3 ικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: (1.3.)1 ιαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισμό (όπου θα αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στην παρούσα), το οποίο κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς, για την πρωτοκόλλησή του και το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία: - Πλήρης Επωνυμία - Ταχυδρομική ιεύθυνση - Τηλέφωνα, Φαξ, . (1.3.)2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού β) να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα γ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 1 της προσφοράς τους, εν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 1 «Επί αποστολής της προσφοράς ταχυδρομικά, ως ημερομηνία υποβολής είναι αυτή της κατάθεσης στην ταχυδρομική υπηρεσία, οπότε την ημερομηνία αυτή πρέπει να φέρει και η σχετική υπεύθυνη δήλωση» (Διαρκής Κώδικας Προμηθειών και Μισθώσεων - Τόμος Γ - Μέρος Α. ΠΔ 118/2007. Καν. Προμηθειών Δημοσίου. Άρθρα Διαγωνισμοί - Ερμηνεία σελ ) 3 / 27

4 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν τελούν σε πτώχευση και ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). δ) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών. 1.4 ικαιολογητικά κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος, πρέπει να υποβάλλει, μετά από σχετική ειδοποίησή του τα παρακάτω έγγραφα-δικαιολογητικά: (1.4.)1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα πέντε (5) πρώτα σημεία της (παραπάνω). (1.4.)2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης. (1.4.)3 Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα (σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης) (1.4.)4 Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, απ' το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 4 / 27

5 Τα νομικά πρόσωπα: Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι Έλληνες ή Αλλοδαποί αντίστοιχα. (1.4.)1 Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρα πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. (1.4.)2 Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (1.4.)2 Επί ημεδαπών ανώνυμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών (στα πλαίσια, πάντα, της κείμενης νομοθεσίας και ανάλογα με το είδος προσώπου του συμμετέχοντος), τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αυτά δεν υποβληθούν από τον συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 1.5 Υποβολή φακέλου Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 6/3/2014 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα π.μ., στο γραφείο 2.41 (της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης), του ιοικητηρίου της Περιφέρειας (Πλατεία Ρήγα Φεραίου - Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου). Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από το διαβιβαστικό κατάθεσης (εκτός του φακέλου), το οποίο και πρωτοκολλείται (με αναγραφή της ημερομηνίας και της ώρας). Μέσα στο φάκελο κατατίθενται: - τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 5 / 27

6 - δύο σφραγισμένοι φάκελοι [επί ποινή αποκλεισμού] (ο ένας με την ένδειξη Πρωτότυπο και το άλλο Αντίγραφο) με την Τεχνική και Οικονομική προσφορά σε δύο (2) διαφορετικούς σφραγισμένους (υπο)φακέλους (με τα έγγραφα και το συνοδευτικό CD), αντίστοιχα. Στο φάκελο τεχνικών προσφορών δεν θα πρέπει να υπάρχει καμιά αναφορά σε οικονομικό στοιχείο. Σημείωση: σε περίπτωση διαφοροποίησης, τα περιεχόμενα του Πρωτοτύπου υπερισχύουν του Αντιγράφου. Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η Ελληνική [επί ποινή αποκλεισμού], με εξαίρεση τυχόν επισυναπτομένων φυλλαδίων, τα οποία μπορεί να είναι εκτός από την Ελληνική, μόνο στην Αγγλική. Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2014.Srv "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας" Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της προύσας. Μη αποδοχή όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, όταν θα ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισμού. 1.6 Προϋπολογισμός - Τιμή Για τα προσφερόμενα είδη (που αναγράφεται στην 2 της παρούσας), οι προσφορές θα είναι σε ευρώ ( ) και το συνολικό τίμημα (των αναφερομένων ποσοτήτων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει [επί ποινή αποκλεισμού] τον προϋπολογισμό του έργου. Προσφορά η οποία δεν αναφέρει με σαφήνεια το συνολικό ποσό και το ποσό ανά είδος, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων) θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ποσών, η Επιτροπή δικαιούται να κρατήσει την πιο συμφέρουσα για την Αναθέτουσα αρχή τιμή, χωρίς να απορρίψει την προσφορά Κρατήσεις Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή, είναι: - υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. - 0,10% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης υποκείμενο σε τέλος χαρτοσήμου. Η κράτηση επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4013/ (ΦΕΚ 204/Α / ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων. 1.7 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισμού (1.7.)1 ιευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας ιακήρυξης, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι από την Αναθέτουσα αρχή, το αργότερο μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Οι απαντήσεις επί αυτών, θα τοποθετηθούν στον 6 / 27

7 ιστοχώρο του φορέα, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες (δηλ. 2 ημέρες αργότερα), εφόσον κριθούν σημαντικές, προς γνώση όλων. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι, με έλεγχο του ιστοχώρου ανάρτησης, τρεις (3) εργάσιμες μέρες, πριν τη λήξη κατάθεσης των προσφορών, μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν υπάρχουσες διευκρινήσεις. (1.7.)2 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας και Παραλαβής του ιαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την απόφαση της υπ' αριθ. 162, πρακτ. 3 ο / απόφαση της Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής), στις 6/3/2014 και ώρα πμ, στο ιοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο γραφείο 2.32 (2 ος όροφος). Όλοι οι παρευρισκόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς, επίσης, και των στοιχείων των προσφορών, που κατατέθηκαν. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους και μονογράφει τα δικαιολογητικά. Για εκείνους, που πληρούν τα δικαιολογητικά της 1.3, μονογράφει και τα φύλλα του Πρωτοτύπου της Τεχνικής (εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών prospects), καθώς και το φάκελο της Οικονομικής προσφορά. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει για το χρόνο έλεγχου των τεχνικών στοιχείων των προσφορών. (1.7.)3 Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για κάποιες από τις προσφορές, χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. 1.8 Ενστάσεις Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 15 «ιοικητικές προσφυγές» του υπ αριθ. 118/2007 Κανονισμού Προμηθειών ημοσίου (Κ.Π..). 1.9 Υπογραφή Σύμβασης Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε, από το Ελληνικό ίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση του έργου, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία κατακύρωσης, καταθέτοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ (σύμφωνα με το άρθρο 25, του Π 118) και είναι αορίστου διαρκείας ή έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) μήνες, μετά το συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η επιστολή επιστρέφεται με την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την κατάθεση της εγγυητικής καλής λειτουργίας (όπως αυτά ορίζονται στις 1.11 και 8) ιαδικασία Παραλαβής (1.10.)1 Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε τρία στάδια: α) Ποσοτική, β) Προσωρινή, γ) Οριστική. 7 / 27

8 (1.10.)2 Η Ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται με την παράδοση και τοποθέτηση του εξοπλισμού (υλικό - λογισμικό), στους χώρους που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ή από τη συνεννόηση του αναδόχου με τη /νση ιαφάνειας. (1.10.)2 Η Προσωρινή παραλαβή γίνεται μετά την εκτέλεση όλων των εργασιών που προβλέπονται στη Σύμβαση, τη θέση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία και γνωστοποιείται με την παράδοση του πιστοποιητικού ετοιμότητας, από τον ανάδοχο. (1.10.)3 Η Οριστική παραλαβή θα γίνεται με τη συμπλήρωση είκοσι (20) εργάσιμων ημερών αδιάκοπης καλής λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος, από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής. Σε περίπτωση βλάβης, σε αυτό το διάστημα, ο ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει και η μέτρηση των ημερών ξεκινάει από την αρχή, μετά την αποκατάστασή της Εγγύηση - Ευθύνη Αναδόχου Ο Ανάδοχος ή ο Κατασκευαστής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού κατά την περίοδο της εγγύησης, η διάρκεια της οποίας αναφέρεται ρητά στην 5 της παρούσας, κατά περίπτωση. Για τον εξοπλισμό, που η εγγύηση αφορά στον κατασκευαστή (είτε υποχρεωτικά λόγω απαίτησης της παρούσας, είτε λόγω της προσφοράς του αναδόχου), η ευθύνη καλής λειτουργίας δεν βαρύνει τον ανάδοχο, αλλά τον κατασκευαστή. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου (η οποία και θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την κοινοποιήσει στον κατασκευαστή, για το τμήμα του εξοπλισμού που βαρύνει τον δεύτερο και να παραδώσει το αποδεικτικό κοινοποίησης στην Αναθέτουσα). Ο χρόνος απόκρισης (του αναδόχου / κατασκευαστή) στην αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας, από τη στιγμή που θα του γνωστοποιηθεί, θα είναι τάξης 3-4 ωρών, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης πιθανής βλάβης ή προβλήματος, είναι αυτός που ορίζεται στους πίνακες της 5. Όπου δεν ορίζεται ακριβώς, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, για κανένα είδος. Τα παραπάνω θα αποτελούν τμήμα της Σύμβασης, ενώ ο ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, για ποσό ίσο με το 5% επί της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού και των εργασιών (χωρίς το ΦΠΑ), που βαρύνουν τον ίδιο (δηλ. αφαιρούμενου του ποσού που αφορά στον κατασκευαστή), διάρκειας κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερης, από τη μέγιστη διάρκεια εγγύησης αυτών Εφαρμοστέο ίκαιο - ιαιτησία (1.12.)1 Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της Σύμβασης. (1.12.)2 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριμένα τα ικαστήρια Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. (1.12.)3 εν αποκλείεται, όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των ικαστηρίων, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 8 / 27

9 2. Προσφερόμενο είδος Οι προμηθευτές υποχρεούνται [επί ποινή αποκλεισμού] να καταθέσουν στην προσφορά τους αναλυτικό πίνακα (αντίστοιχο με τον Πίνακα-5 της παραγράφου 5 υπόδειγμα της μορφής του υπάρχει στην τελευταία σελίδα της παρούσης, το οποίο παρέχεται και σε αρχείο υπολογιστικού φύλλου) αναφέροντας για το κάθε είδος, τη χαρακτηριστική ονομασία (μάρκα), το μοντέλο, την χώρα προέλευσης ή κατασκευής ή συναρμολόγησης (ανάλογα κατά περίπτωση), καθώς και την τιμή προσφοράς (τοποθετώντας τιμή μονάδας, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, αλλά όχι ο ΦΠΑ και υπολογιζόμενες τις υπόλοιπες στήλες). Στο τέλος του πίνακα, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσθέσει μια ή περισσότερες γραμμές για την αναγραφή του κόστους των εργασιών (εγκατάστασης, παραμετροποίησης, μετάπτωσης, είτε αθροιστικά, είτε μεονωμένα). Επίσης, εφόσον η λύση του περιλαμβάνει είδη, που δεν αναφέρονται διακριτά στον πίνακα 5, πρέπει να τα προσθέσει και αυτά. Η αρίθμηση θα ξεκινάει από 5.11 και πάνω και θα φροντίσει για τη διατήρηση της δομής του πίνακα. 3. Κριτήριο κατακύρωσης Το κριτήριο για τη κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου (ή των αναδόχων) είναι η συμφερότερη συνολικά προσφορά, καθώς η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολό της (αποκλείεται η κατά είδος). Η βαθμολογία της κάθε προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας Βαθμολογίας Προσφοράς α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Συντελεστής Αναφορά στη βαρύτητας (%) ιακήρυξη Α. Προδιαγραφές εξοπλισμού 53% 5.1 ως Τεχνικές Προδιαγραφές server 25% Τεχνικές Προδιαγραφές storage 18% Τεχνικές Προδιαγραφές υπόλοιπου εξοπλσιμού 10% 5.3 ως 5.10 Β. Προτεινόμενη λύση 28% 5 και 6 4 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική 15% 5 Οργάνωση server - storage 8% 6 Λογισμικό 5% Γ. Εργασίες μετάπτωσης 12% 6 7 Αυτοματοποίηση μεταπτώσεων 12%. Τεχνική υποστήριξη του έργου 7% 8 Εκπαίδευση 7% 100% Πίνακας 3.1: Πίνακας Βαθμολογίας Προφορών Ο τύπος υπολογισμού είναι: Λ i = (70) * (Β i / Β max ) + (30) * (K min /K i ) όπου: Β max Β i K min Κ i Λ i η συνολική βαθμολογία, που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά η συνολική βαθμολογία της (κάθε) Τεχνικής Προσφοράς i το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή το συνολικό συγκριτικό κόστος της (κάθε) Προσφοράς i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 9 / 27

10 4. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς, σε οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς τους, για μικρότερο διάστημα. 5. Αντικείμενο του έργου Το αντικείμενο είναι η ανανέωση των εξυπηρετητών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η σταδιακή μετάπτωση των δεδομένων από τους υπάρχοντες στους νέους. Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι υπάρχοντες εξυπηρετητές είναι διαφορετικά φυσικά μηχανήματα με πολλαπλούς ρόλους, οι νέοι θα είναι δύο φυσικά μηχανήματα και οι διακριτοί ρόλοι θα εγκατασταθούν σε εικονικές μηχανές (virtual machines), με γνώμονα: το μοίρασμα του φόρτου και τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας. Οι διακριτοί ρόλοι, που απαιτούνται στην Αναθέτουσα αρχή, είναι: - Primary Domain Controller [Active Directory] - Secondary (backup) Domain Controller - Database server - Web server.net - Web server PHP - File server Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού. Α/Α Αντικείμενο Ποσότητα Υλικό [h/w] 5. 1 Server for VMs Data Storage [SAN] UPS online Rack Switch - Patch panel KVM 1 Λογισμικό [s/w] 5. 7 Security Suite for Business Users Λογισμικό BackUp MS SQL Server MS Win 2012 Srv CALs 10 Πίνακας 5: Είδη Ποσότητες Για κάποια από τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη (κυρίως για τα είδη 5.7 ως 5.10), μπορεί ο Ανάδοχος να αλλάξει κάποιες ποσότητες, ανάλογα με την προτεινόμενη λύση του. Επίσης, η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τελική ποσότητα, αυξάνοντας το πλήθος τους, με την προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να μην γίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα στο Computer room της Αναθέτουσας, θα τοποθετηθεί rack κατάλληλου μεγέθους για την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Μια επιθυμητή σχηματική παράστασή του φαίνεται στο επόμενο σχήμα. 10 / 27

11 Switch Patch Panel KVM SERVER 1 SERVER 2 STORAGE ΠΡΙΖΕΣ UPS1 ΠΡΙΖΕΣ UPS2 UPS 1 UPS 2 Σχήμα-1. Σχηματική παράσταση του rack με τον εξοπλισμό 5.1 Servers for VMs Οι διακριτοί ρόλοι, που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να μοιραστούν στα δύο φυσικά μηχανήματα, με βέλτιστο τρόπο, έτσι ώστε, αφενός να μοιράζεται ο φόρτος εργασίας και αφετέρου να υπάρχει διαθεσιμότητα, τόσο αυτόματη (ενεργοποιούμενη σε βλάβη οποιασδήποτε εικονικής ή φυσικής μηχανής), όσο και κατ επιλογήν (όταν το χρειάζονται οι διαχειριστές), μεταφέροντας την εξυπηρέτηση από τη μια μηχανή στην αντίστοιχη άλλη, το δυνατόν πιο άμεσα. Είναι προφανές, ότι για τη βέλτιστη λύση διαθεσιμότητας πρέπει και οι δύο φυσικές μηχανές να υποστηρίζουν όλες τις εικονικές μηχανές. 11 / 27

12 Αναλυτικότερες ελάχιστες προδιαγραφές για τα χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών στον πίνακα που ακολουθεί. 5.1 Server for VMs Τεμάχια: 2 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Γενικά Αναφορά εταιρεία κατασκευής - μοντέλο ΝΑΙ Rack mounted ΝΑΙ Hardware Πλήθος θέσεων CPU CPU τύπου Intel Zeon 6 cores ΝΑΙ Ταχύτητα κάθε CPU 2.1 GHz Πλήθος προσφερόμενων CPU PCI-e slot ελεύθερο για μελλοντική χρήση Ιδ.Επιθ RAM ECC εγκατεστημένη (βέλτιστη διάταξη κατασκευαστή) 64 GΒ RAM συχνότητα 1600 MHz RAM επεκτάσιμη 256 GΒ DIMM slots (συνολικά) Υποστήριξη hardware RAID levels 0, 1, 5, 6, 10 ΝΑΙ Πλήθος θέσεων HDD Υποστήριξη δίσκων SAS 6Gbps ΝΑΙ Πλήθος προσφερόμενων SAS HDD (σε RAID-1) Χωρητικότητα κάθε δίσκου 146 GΒ Ταχύτητα κάθε HDD 15K rpm Hot-plug HDD (αντικατάσταση εν ώρα λειτουργίας) ΝΑΙ Πλήθος θυρών G-Ethernet Υποστήριξη Wake on LAN ΝΑΙ Πλήθος προσφερόμενων τροφοδοτικών Πλήρης λειτουργία με 1 τροφοδοτικό ΝΑΙ Hot-plug τροφοδ. (αντικατάσταση εν ώρα λειτουργίας) ΝΑΙ Προσφορά Dual Port SAS 6Gbps σύνδεσης Storage ΝΑΙ Εσωτερικό οπτικό μέσο DVD±RW ΝΑΙ Ποντίκι-πληκτρολόγιο (ιδίου κατασκευαστή) ΝΑΙ Software Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2012 Server Std (gov lic) Σύστημα ειδοποίησης βλαβών ΝΑΙ Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση συστήματος (και υποσυστημάτων) κατασκευαστή 5 έτη Ανταπόκριση on-site, next-business-day ΝΑΙ Τηλεφωνική υποστήριξη κατασκευαστή 24x7x365 Ιδ.Επιθ Αναφορά Πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας ΝΑΙ Πίνακας 5.1 Προδιαγραφές server Στους δίσκους των φυσικών μηχανών θα αποθηκεύονται μόνο τα λειτουργικά συστήματά τους και ότι άλλο συνδέεται άμεσα με αυτά, ενώ όλα τα υπόλοιπα (μαζί και τα πραγματικά δεδομένα της Αναθέτουσας Αρχής) θα τοποθετούνται στο storage. 5.2 Data Storage [SAN] Η υποδομή του Storage θα πρέπει να είναι ορατή από όλες τις μηχανές (φυσικές και εικονικές), με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται τα αναφερόμενα. Το storage, για λόγους οικονομίας προς κόστος, θα διαθέτει δύο (2) υποσύνολα σκληρών δίσκων: ένα μικρότερης χωρητικότητας με γρήγορους δίσκους κι ένα μεγαλύτερης χωρητικότητας με μέσης ταχύτητας δίσκους, με στόχο, να 12 / 27

13 χρησιμοποιείται αντίστοιχα, ανάλογα με το πιο είναι το πιο κρίσιμο στην κάθε υπηρεσία (ρόλο): η ταχύτητα ή ο αποθηκευτικός χώρος. Αναλυτικότερες ελάχιστες προδιαγραφές για τα χαρακτηριστικά του data storage στον πίνακα που ακολουθεί. 5.2 Data Storage [SAN] Τεμάχια: 1 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Γενικά Αναφορά εταιρεία κατασκευής - μοντέλο ΝΑΙ Rack mounted ΝΑΙ Hardware Πλήθος ελεγκτών hot swap/plug (με αυτόματο failover) Πλήθος θυρών διασύνδεσης SAS 6Gbps, ανά ελεγκτή Λανθάνουσα μνήμη, ανα έλεγκτή, με μπαταρία ΝΑΙ Υποστήριξη hardware RAID levels 0, 1, 5, 6, 10 ΝΑΙ Πλήθος θέσεων HDD (3.5" ή και 2.5") υνατότητα επέκτασης υποσυστήματος δίσκων ΝΑΙ Υποστήριξη δίσκων SAS,NL-SAS, SSD (και σε μίξη) ΝΑΙ υνατότητα ορισμού δίσκων ως hot spare ΝΑΙ Hot-plug HDD (αντικατάσταση εν ώρα λειτουργίας) ΝΑΙ Πλήθος προσφερόμενων τροφοδοτικών Πλήρης λειτουργία με 1 τροφοδοτικό ΝΑΙ Hot-plug τροφοδ. (αντικατάσταση εν ώρα λειτουργίας) ΝΑΙ Αποθηκευτικός χώρος (για ταχύτητα) Συνολική Ωφέλιμη χωρητικότητα (προς χρήση) 600 GΒ Τύπος HDD SAS 6Gbps, 15K rpm ΝΑΙ Χωρητικότητα κάθε δίσκου 300 GΒ Πλήθος δίσκων, σε κατάλληλο RAID, για μέγ. ιαθεσιμότητα 4 Αποθηκευτικός χώρος (για χωρητικότητα) Συνολική Ωφέλιμη χωρητικότητα (προς χρήση) 8 TΒ Τύπος HDD, 7.2K rpm ΝΑΙ Χωρητικότητα κάθε δίσκου 2 TΒ Πλήθος δίσκων, σε κατάλληλο RAID, για μέγ. ιαθεσιμότητα 6 Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση συστήματος (και υποσυστημάτων) κατασκευαστή 5 έτη Ανταπόκριση on-site next-business-day ΝΑΙ Τηλεφωνική υποστήριξη κατασκευαστή 24x7x365 Ιδ.Επιθ Αναφορά Πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας ΝΑΙ Πίνακας 5.2 Προδιαγραφές Data Storage 5.3 UPS Τα UPS θα είναι κατάλληλης δυναμικότητας, προκειμένου το καθένα από αυτά να μπορεί να υποστηρίξει το όλο σύστημα για διάρκεια τουλάχιστον 10 (λεπτών της ώρας). Θα υποστηρίζεται από λογισμικό, το οποίο θα εκτελεί τη λειτουργία του αυτόματου τερματισμού όλου του συστήματος, σε παρατεταμένη διακοπή (πχ όταν η διαθεσιμότητα της μπαταρίας είναι κάτω από κάποιο όριο) και η διάταξη θα είναι τέτοια, που να εξασφαλίζει τη μέγιστη διαθεσιμότητα (όπως ενδεικτικά φαίνεται και από το σχήμα-1). Εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό, η διαδικασία αυτή να εκτελείται από το δεύτερο σε χρήση UPS, ώστε να διπλασιάζεται ο χρόνος επάρκειας, εφόσον δεν τίθεται θέμα κινδύνου του εξοπλισμού. Επίσης, θα γίνει η παραμετροποίηση του εξοπλισμού έτσι ώστε, με την επάνοδο της τροφοδοσίας, το όλο σύστημα να μπαίνει ξανά σε πλήρη λειτουργία, χωρίς να απαιτείται καμία παρέμβαση. 13 / 27

14 Μεταξύ των UPS και του εξοπλισμού, που χρειάζεται παροχή ρεύματος, παρεμβάλλονται (rack mounted) πρίζες (μια για κάθε τροφοδοσία + 1 επιπλέον ελεύθερη) και είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να έχουν η καθεμιά το δικό της διακόπτη και τη δική της ασφάλεια (διακόπτης-ασφάλεια είναι επίσης αποδεκτό). Οι προδιαγραφές των UPS, δεν αναγράφονται πλήρως, καθώς είναι εξαρτώμενες από την τροφοδοσία του όλου εξοπλισμού. Συνεπώς, ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα, στην προσφορά του. 5.3 UPS online Τεμάχια: 2 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Γενικά Αναφορά εταιρεία κατασκευής - μοντέλο ΝΑΙ Rack mounted ΝΑΙ Τύπος OnLine ΝΑΙ Hardware Ισχύς (για 10' υποστήριξη όλου του εξοπλισμού) να αναφερθεί Τρόπος σύνδεσης με ΗΥ να αναφερθεί Software Γενικό ενδείξεων-παραμέτρων UPS ΝΑΙ Αυτόματου τερματισμού όλου του εξοπλισμού ΝΑΙ Αυτόματης επανεκκίνησης όλου του εξοπλισμού ΝΑΙ Ενημέρωση για "πτώση" συστήματος -συνδυαστικά με να αναφερθεί Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση συσκευής 3 έτη Εγγύηση μπαταριών 1 έτος Αναφορά Πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας ΝΑΙ Πίνακας 5.3 Προδιαγραφές UPS 5.4 Rack Το Rack, όπως έχει αναφερθεί, θα πρέπει να έχει κατάλληλο μέγεθος, ώστε να τοποθετηθεί όλος ο αναφερόμενος εξοπλισμός (όπως φαίνεται στο Σχήμα-1) και να παραμένει ελεύθερος χώρος, τουλάχιστον 6U, για μελλοντικές επεκτάσεις. Ακόμη, θα πρέπει να παρέχεται χώρος (πχ συρόμενο ράφι) για την τοποθέτηση της συσκευής KVM, καθώς και για τη στήριξη οθόνης [ως και 19 ] πληκτρολογίου ποντικιού (τα οποία δεν είναι υποχρέωση να τα παρέχει ο ανάδοχος), που θα είναι συνδεδεμένες με αυτό. 5.4 Rack Τεμάχια: 1 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Επιδαπέδιο ΝΑΙ Συνολικό ύψος [σε U] (σημ: 6U πλέον του εξοπλισμού) να αναφερθεί Κλειστή καμπίνα, πόρτα με τζάμι και κλειδί ΝΑΙ Εξαερισμός (ανεμιστήρες) να αναφερθεί Οργάνωση καλωδίων (παροχής ρεύματος και δικτύου) ΝΑΙ Ράφι (συρόμενο) για οθόνη-πληκτρολόγιο-ποντίκι - KVM ΝΑΙ Πίνακας 5.4 Προδιαγραφές rack 14 / 27

15 5.5 Switch Patch panel Όλες οι δικτυακές θύρες του εξοπλισμού θα καταλήγουν στο patch panel και στη συνέχεια όλες οι πρίζες του θα συνδέονται στο switch. Patch panel και switch θα πρέπει να έχουν τον απαραίτητο αριθμό θυρών, που θα επαρκεί για τον αναφερόμενο εξοπλισμό, με τουλάχιστον δύο (2) ελεύθερες θέσεις για μελλοντικές επεκτάσεις. Η όλη καλωδίωση θα είναι με υλικά UTP Cat6 (τα οποία θα παρέχονται από τον ανάδοχο) και όπου είναι εφικτό τα υλικά θα πρέπει να είναι εργοστασιακής κατασκευής και να διασφαλίζεται, όσο το δυνατό, το G-Ethernet. Αναλυτικότερες ελάχιστες προδιαγραφές για τα χαρακτηριστικά του switch στον πίνακα που ακολουθεί. 5.5 Switch - Patch panel Τεμάχια: 1 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Switch Αναφορά εταιρεία κατασκευής - μοντέλο ΝΑΙ Rack mounted ΝΑΙ Managable ΝΑΙ Πλήθος θυρών (κάλυψη όλου του εξοπλισμού) να αναφερθεί Ταχύτητα θύρας 100 / 1000 Mbps Οπτική θύρα (για backbone σύνδεση) 1 Patch panel Rack mounted ΝΑΙ Κατηγορία πριζών UTP Cat-6 ΝΑΙ Πλήθος πριζών, ίδιο με το πλήθος θυρών του switch ΝΑΙ Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση συσκευών 3 έτη Ανταπόκριση on site Ιδ. Επιθ Αναφορά Πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας ΝΑΙ Πίνακας 5.5 Προδιαγραφές Switch-Patch panel 5.6 KVM Το KVM θα πρέπει να υποστηρίζει, κατ ελάχιστο, τον αναφερόμενο εξοπλισμό είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να υποστηρίζει περισσότερες (πχ ακόμη 2), για την κάλυψη μελλοντικών επεκτάσεων. 5.7 Λογισμικό Antivirus Το λογισμικό antivirus θα πρέπει να εγκατασταθεί και να παραμετροποιηθεί, έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως όλο τον αναφερόμενο εξοπλισμό, ήτοι φυσικές, εικονικές μηχανές και storage, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση, ούτε για ενημερώσεις ιών, ούτε για τακτικές σαρώσεις. Αναλυτικότερες προδιαγραφές του λογισμικού αναφέρονται στον επόμενο πίνακα. Ο ανάδοχος στην πρότασή του θα πρέπει να συμπεριλάβει και τη μηχανή στην οποία προτείνει να εγκατασταθεί η κονσόλα του antivirus, τεκμηριώνοντάς το. Εφόσον για λόγους ασφαλείας κρίνει ότι θα πρέπει να εγκατασταθεί σε προσωπικό υπολογιστή (πχ με Windows 7 ή 8), έξω από τον αναφερόμενο εξοπλισμό της παρούσας, η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να διαθέσει τον εξοπλισμό αυτό. 15 / 27

16 5.7 Security Suite for Business Users Τεμάχια: 10 A/A Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Αναφορά εταιρεία κατασκευής - έκδοση ΝΑΙ Κεντρική Κονσόλα ΝΑΙ Λειτουργικά Συστήματα εγκατάστασης κονσόλας Windows 7,8 Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 ΝΑΙ Λειτουργικά Συστήματα εγκατάστασης client Windows XP, Vista, 7, 8 Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, ιαχείριση του λογισμικού των clients από την κεντρική κονσόλα. (όπως εγκατάσταση, αυτόματη ενημέρωση client, κλπ) ΝΑΙ ΝΑΙ (να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες λειτουργίες) Αυτόματη ενημέρωση της βάσης των ιών από server του κατασκευαστή ΝΑΙ υνατότητα υποστήριξης επέκτασης των αδειών χρήσης ως 300 clients ΝΑΙ Επιπλέον εργαλεία (tools) Internet Security ΝΑΙ υνατότητες αναφορών για κατάσταση των clients (όπως τελευταία σάρωση, προβλήματα ιών, κά) Πίνακας 5.7 Προδιαγραφές Antivirus (να αναφερθούν) ΝΑΙ (να αναφερθούν) 5.8 Λογισμικό BackUp Ένα βασικό θέμα, που θα πρέπει να ρυθμίσει ο ανάδοχος, είναι το backup όλων των δεδομένων του storage σε άλλο φυσικό χώρο (εκτός του computer room), στον οποίο θα υπάρχει δικτυακή πρόσβαση. Το λογισμικό θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κάποια από τις δύο φυσικές μηχανές, εκείνη που θεωρείται ότι έχει το μικρότερο φόρτο (κατά τη χρονική στιγμή που θα εκτελούνται οι διαδικασίες backup). Ενώ το απαιτούμενο hardware-αποδέκτης του backup δεν καλύπτεται στην παρούσα διακήρυξη (καλύπτεται μόνο το s/w - 5.8), ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει, στην πρότασή του, αναλυτική περιγραφή της λύσης που θα προτείνει και να υποδείξει στην Αναθέτουσα αρχή το απαραίτητο hardware, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα υπάρξει διαθέσιμο υλικό (τόσο τύπου server, όσο και δικτυακών δίσκων), μετά τη μετάπτωση των δεδομένων στο νέο εξοπλισμό. Το λογισμικό θα πρέπει, κατ ελάχιστο, να έχει τη δυνατότητα: - να εκτελεί διαδικασίες, ενώ υπάρχουν ανοιχτά αρχεία (σε χρήση) - να επιλέγεται το είδος του backup (πχ full, differential), - να εκτελεί χρονοπρογραμματισμένα backup, τόσο μεμονωμένα, όσο και επαναλαμβανόμενα, - να δημιουργεί αντίγραφα σε περισσότερους από έναν προορισμούς (πχ σε δίσκους). Τα αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει να διατηρούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραμένει η υπάρχουσα λειτουργικότητα, ήτοι: - να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς (restore) σε καθημερινή βάση για διάρκεια 15 ημερών (πίσω από την τρέχουσα) και - σε εβδομαδιαία βάση για ακόμη 4 εβδομάδες, πιο πίσω από τις πρώτες 15 μέρες. 16 / 27

17 5.9 MS SQL Server 2012 Αφορά στο απαραίτητο λογισμικό για την εικονική μηχανή του Database Server, όπως αναφέρεται στις 5.1 και CALs και λοιπό Λογισμικό Όλο το αναφερόμενο λογισμικό, της προτεινόμενης λύσης, θα εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί σωστά, ώστε το όλο σύστημα να λειτουργεί, σύμφωνα με όλα, όσα αναφέρονται στην παρούσα. Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι η υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης του καλύπτεται με όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης λογισμικού σε ότι αφορά στον εξοπλισμό της παρούσας (υπολογισμένες και εντός της οικονομικής προσφοράς του) [επί ποινή αποκλεισμού], (για τις οποίες θα παραδώσει και τα σχετικά αποδεικτικά, στα παραδοτέα). Για το λόγο αυτό μπορεί να αυξήσει τις ποσότητες κάποιων από τα είδη του πίνακα 5 ή και να προσθέσει επιπλέον άλλα είδη στο τέλος του πίνακα αυτού (πχ άδειες MS Windows 2012 Srv, κλπ) [βλ. 5]. Όσον αφορά στη νομιμότητα της Αναθέτουσας Αρχής για να βάλει σε χρήση την εγκατάσταση αυτή, πρέπει ο ανάδοχος να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα αρχή για το πλήθος των αδειών, που πρέπει να προμηθευτεί η τελευταία (πχ για Win Srv CALs), ώστε να υπάρξει μέριμνα κάλυψής τους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά την προτεινόμενη λύση τους και για όλα τα προσφερόμενα είδη, να παραδώσουν σε ψηφιακή μορφή (CD) πίνακα με τις επίσημες διευθύνσεις στο Internet, όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά, που να υπερκαλύπτουν τις παραπάνω τεθείσες προδιαγραφές. Εναλλακτικά, όπου αυτό δεν είναι (αιτιολογημένα) εφικτό, θα μπορούν να επισυνάπτουν αντίστοιχο προσπέκτ, σε ξεχωριστό φάκελο, ένας με την ένδειξη Προσπέκτ-Πρωτότυπο και ένας με την ένδειξη Προσπέκτ-Αντίγραφο, αντίστοιχα μέσα στους φακέλους Πρωτότυπο και Αντίγραφο, του φακέλου της προσφοράς (βλ. 1.5, παραπάνω). 6. Συνοπτική αναφορά βασικών εργασιών μετάπτωσης δεδομένων Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ανάδοχος θα πρέπει εκτός της προμήθειας του εξοπλισμού, να κάνει τις εγκαταστάσεις, ώστε να πληρούνται κατ ελάχιστο όλοι οι αναφερόμενοι όροι της παραγράφου 5 και είτε να εκτελέσει ο ίδιος (ιδιαίτερα επιθυμητό), είτε να κατευθύνει τη διαδικασία της μετάπτωσης των δεδομένων, καταγράφοντας τον ενδεδειγμένο τρόπο υλοποίησης, εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Επειδή όλοι οι ρόλοι που καλείται το νέο σύστημα να καλύψει, είναι ήδη υλοποιημένοι σε υπάρχοντα, εν λειτουργία, συστήματα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η διαδικασία της μετάπτωσης στον νέο εξοπλισμό, ώστε να μην υπάρξει απώλεια των δεδομένων, αλλά και να ελαχιστοποιηθεί η παρενόχληση των χρηστών της Αναθέτουσας αρχής. Πιο συγκεκριμένα, ανά ρόλο: 6.1 Primary Domain Controller Στην Αναθέτουσα αρχή είναι σε λειτουργία Active Directory εγκατεστημένο σε Windows 2003 Srv, με ορισμένους τους χρήστες και τα δικαιώματά τους (προφίλ) 17 / 27

18 για πρόσβαση σε πόρους (αποθηκευτικούς και εκτυπωτών), είτε μεμονωμένα, είτε σε πολιτική γκρουπ. Επίσης, είναι υλοποιημένοι κάποιοι βασικοί κανόνες, για δικαιώματα δημιουργίας φακέλων/αρχείων, διαγραφών τους, κλπ., καθώς και κανόνες quota για κάθε χρήστη. Γενικά, η εφαρμοζόμενη δομή είναι ένας κοινός χώρος για την κάθε /νση της Αναθέτουσας Αρχής και μέσα σε αυτό το χώρο, ένας χώρος αποκλειστικά για κάθε υπάλληλο (χρήστη) της, ενώ ο υπόλοιπος χώρος της /νσης περιορίζεται μόνο από τα quota των χρηστών του. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει καθαρά στην προσφορά του τη δυνατότητα αυτόματης μετάπτωσης όλων των δικαιωμάτων από τον παλιό στο νέο server. Επιπροσθέτως, καλείται να καταθέσει στην προσφορά του αναφορά για βασικέςσημαντικές πολιτικές χρήσης του Active Directory, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι παρακάτω: διαδικασία windows update σε κάθε χρήστη, ενώ αυτός δεν έχει τη δυνατότητα εγκαταστάσεων εφαρμογών, περιορισμός, στους χρήστες, της δυνατότητας ένταξης του υπολογιστή τους από τον τομέα, ασχέτως των δικαιωμάτων τους τοπικά στον υπολογιστή τους, με γνώμονα την ασφάλεια και την αποδοτικότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 6.2 Database Server Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί η Αναθέτουσα, κυρίως για την εξυπηρέτηση των ιστοχώρων της (site), αλλά και για κάποιες βάσεις εφαρμογών της που είναι εξαπλωμένες σε μικρό πλήθος χρηστών, είναι υλοποιημένες σε MS SQL Server Ο ανάδοχος θα κληθεί να εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του MS SQL Server (είδος 5.9). Η πρόσθεση είναι η μετάπτωση των βάσεων να γίνει σταδιακά και επιλεκτικά, αρχίζοντας από τις βάσεις δεδομένων των site, που είναι υλοποιημένα σε τεχνολογία.net. 6.3 Web Server Η υπάρχουσα υλοποίηση περιλαμβάνει δύο (2) servers: ένας για τη φιλοξενία των ιστοχώρων σε.net, υλοποιημένος σε Win 2003 Srv (στον οποίο φιλοξενούνται 5 sites) και ένας για τη φιλοξενία των ιστοχώρων σε.php (απλή, joomla και wordpress), υλοποιημένος σε Linux Debian (στον οποίο φιλοξενούνται 8 sites) Η πρόθεση είναι να μεταπέσουν όλα σε περιβάλλον Windows, εφόσον ο IIS έχει, πλέον, τη δυνατότητα υποστήριξης και php - apache, καθώς είναι πιο εύκολη, για την Αναθέτουσα Αρχή, η συντήρησή του. Το κατά πόσο θα είναι η ίδια εικονική μηχανή ή διαφορετικές, αποτελεί μέρος της προτεινόμενης λύσης του αναδόχου. 6.4 File Server Η υπάρχουσα υλοποίηση είναι σε Win 2003 Srv, με τα αρχεία να βρίσκονται στους εσωτερικούς του δίσκους του υπάρχοντος server και σε έναν εξωτερικό συνδεδεμένο με USB. 18 / 27

19 Να σημειωθεί ότι όλα τα αρχεία υπόκεινται στα δικαιώματα των χρηστών του Active Directory και πρέπει να ληφθεί υπόψη στις όποιες διαδικασίες μετάπτωσης. Παραδοτέα Με την ολοκλήρωση της παράδοσης-εγκατάστασης, παραδίδεται στη /νση ιαφάνειας κ Ηλεκτ. ιακυβέρνησης: όλο το συνοδευτικό υλικό (CDs, manuals, κλπ) του εξοπλισμού κατάλογο με όλα τα κλειδιά λογισμικού, όλα τα στοιχεία παραμετροποίησης που χρησιμοποιήθηκαν (όπως IPs, κωδικοί χρηστών ή διαχειριστών, κλπ) και ειδικά για το είδος 5.1 παραδίδεται και ένα (1) αντίγραφο με την εικόνα (image) του δίσκου, σε DVD κατάλληλης χωρητικότητας, για χρήση του σε ενδεχόμενη ανάγκη επαναφοράς συστήματος, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την εκτέλεση της λειτουργίας επαναφοράς. 7. ιάρκεια Σύμβασης Στη Σύμβαση θα ορίζεται επακριβώς η διάρκεια ισχύος της (με ελάχιστο τους δύο μήνες), εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι τμηματικές διαδικασίες παραδόσεων και παραλαβών του εξοπλισμού, καθώς και των συναφών εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τελικά μετάπτωσης των δεδομένων. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μετάθεσης του χρόνου εργασιών μέχρι και διαστήματος ενός (1) μήνα επιπλέον. 8. Χρονοδιάγραμμα έργου Παράδοση Πληρωμή Εγγύηση - Εκπαίδευση Ο ανάδοχος, με τη συμμετοχή του, συμφωνεί σε χρονοδιάγραμμα παράδοσης του εξοπλισμού, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες, από την υπογραφής της παρούσης, μη συμπεριλαμβανομένων των εργασιών μετάπτωσης. Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα γίνεται υπό την επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης, ενώ οι εργασίες μετάπτωσης των δεδομένων θα εκτελεστούν σταδιακά, με βάση την προτεινόμενη λύση, αλλά και τους περιορισμούς της Αναθέτουσας αρχής, καθώς μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της, εντός του συνολικού χρονοδιαγράμματος των 2 μηνών. Η πληρωμή μπορεί να γίνει, είτε άπαξ με την οριστική παραλαβή του έργου, είτε σε ποσοστό 70% με την ποσοτική παραλαβή (προμήθεια όλων των ειδών, βασικές εγκαταστάσεις - παραμετροποιήσεις) και του υπολοίπου 30% με την Οριστική παραλαβή (ολοκλήρωση μεταπτώσεων και έλεγχος καλής λειτουργίας του συνόλου του έργου). Η εγγύηση σε τμήμα του εξοπλισμού ζητείται να καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 5 (η μεσολάβηση του αναδόχου, θα ζητείται μόνο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει απόκριση από τον 19 / 27

20 κατασκευαστή). Σε τμήματα του εξοπλισμού που δεν υπάρχει δέσμευση, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει σαφώς αν η εγγύηση είναι του κατασκευαστή ή δική του. Πέρα από την εγγύηση του εξοπλισμού, ο ανάδοχος δεσμεύεται, ως εγγύηση των εργασιών του, ότι για τυχόν θέματα-προβλήματα, που προκύψουν από τις εργασίες του (εγκατάστασης, παραμετροποίησης και μετάπτωσης), θα παρέχει τις υπηρεσίες του, χωρίς αντίτιμο, για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, μετά την οριστική παραλαβή. Τέλος, η εκπαίδευση των διαχειριστών (τουλάχιστον 3 ατόμων) στη χρήση και αξιοποίηση της υποδομής αυτής, είναι ένα σημαντικό σημείο, το οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να συμπεριλάβει στην προσφορά του και αποτελεί μέρος της συνολικής αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, πρέπει, κατ ελάχιστο, να περιλαμβάνεται εκπαίδευση στα: - Win 2012 Srv: νέες δυνατότητες και ευκολίες - Virtual machines: run/stop, παρακολούθηση, αλλαγή εξυπηρετητή, κλπ - Active Directory: ιαχείριση και βασικές πολιτικές - BackUp: ιαχείριση και εργασίες backup restore - IIS: ιαχείριση site, παρακολούθηση, παραμετροποίηση - Σύστημα ειδοποίησης βλαβών. Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθεί προτεινόμενο εκπαιδευτικό πλάνο (με πλήθος ωρών/κατηγορία), καθώς και συνοπτικά εγχειρίδια χρήσης, στην Ελληνική και με print screens, για τις πιο σημαντικές λειτουργίες του εξοπλισμού. 20 / 27

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Υπόδειγμα Σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, προϋπ ,00 Στη Λάρισα σήμερα στις / /2013, ημέρα, μεταξύ των: 1) Περιφέρειας Θεσσαλίας, εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 2), νομίμως εκπροσωπούμενης τον κ., που εδρεύει στη.,., με ΑΦΜ, ΟΥ, (εφεξής ο «Ανάδοχος») και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 4. Το Π.. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64 / ), όπως ισχύει αναλογικά 5. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150 / ) «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου» 6. το Π.. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει 7. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 8. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 / ) «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «ημοσιονομική ιαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 10. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 11. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων ημοσίου ικαίου» 12. Την αριθμ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ Β 1789/ ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95» 13. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68 / ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του ημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 21 / 27

22 14. Τις διατάξεις του Ν.3801/ (ΦΕΚ A 163) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ημόσιας ιοίκησης» Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» 15. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «ικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων» 16. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 17. Την ανάγκη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού Πληροφορικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την κάλυψη των αναγκών της 18. Την με αριθμό /2013 (Πρακτικό ο /..2012) (Α Α: ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί έγκρισης διενέργειας «Πρόχειρου ιαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών, σε εξοπλισμό Πληροφορικής, της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ της ΠΕ Λάρισας» και σύστασης Τριμελούς Επιτροπής ιενέργειας & Ενστάσεων του ιαγωνισμού. 19. Την με αρ. πρωτ. / (Α Α: ) Προκήρυξη του Πρόχειρου ιαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου (αρ. ιακήρυξης στο site της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2013.) 20. Την με αριθ. /2013 (Πρακτικό ο / ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α Α: ) περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων και ανάδειξης των αναδόχων του διαγωνισμού 21. Την με αριθ. / , στον ΚΑΕ: 1723, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: Άρθρο 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε χώρους της αναθέτουσας αρχής, που θα υποδειχθούν από το Τμήμα Σχεδιασμού κ Υποστήριξης Συστημάτων φορέα, της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτ. ιακυβέρνησης, θα παραδοθούν τα παρακάτω αναφερόμενα είδη: Α/Α Αντικείμενο Ονομασία - Μοντέλο Ποσότητα Υλικό [Hardware] Αναλυτικότερα Ειδικότερα για τα είδη: Τα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του αναδόχου, ήτοι: 5.1 Τεμάχια: A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Γενικά 22 / 27

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα, 7-5-2015 Αριθ. Πρωτ.: 507 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 12/7/2012 Αριθ. Πρωτ.: 497 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 13/4/2011 Αριθ. Πρωτ.: 274 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 29/09/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ7ΛΡ-54Υ. Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Καρδίτσα 10 / 04 /2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ7ΛΡ-54Υ. Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Καρδίτσα 10 / 04 /2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 10 / 04 /2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΚΡΟΚΙΔΑ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.:20100 ΤΗΛ.:2741360752 e-mail: promith@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 13/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 6358 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσα, 29/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 187434/5168 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Κουµουνδούρου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2594 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Δαούτης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 06 /10/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7211 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα