ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Κ. Γκαράκης Εργαστήριο ΑΠΕ / Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας / ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος 17, Αιγάλεω, Γ. Λαζάρου Acciona Ενεργειακή Α.Ε. Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι, Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει το αιολικό δυναµικό στις περιοχές που έχουν επιλεγεί στα πλαίσια της πρώτης φάσης του προγράµµατος θαλάσσιων αιολικών πάρκων (ΘΑΠ) στη χώρα µας, µέσω χαρτών απεικόνισης αιολικού δυναµικού µέσης κλίµακας σε ύψος 60µ και 120µ από την επιφάνεια της θάλασσας. Στόχος είναι να προσδιοριστεί αρχικά το αιολικό δυναµικό στις υπό µελέτη περιοχές και να εξαχθούν συµπεράσµατα για τη καταλληλότητα της εγκατάστασης ΘΑΠ. Τέλος προτείνονται λύσεις για τη καλύτερη αξιολόγηση του αιολικού δυναµικού στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας µας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια επιβάλλει στα Κράτη Μέλη δεσµευτικούς στόχους για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (ΑΤΘ), την εξοικονόµηση ενέργειας και τη διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό τους σύστηµα. Η πολιτική αυτή, γνωστή και ως «Ενεργειακό Πακέτο» ή «τα τρία 20», στοχεύει σε ισόποσες βελτιώσεις στους τρεις παραπάνω ενεργειακούς άξονες µέχρι το Συγχρόνως τίθεται και ο µακροπρόθεσµος στόχος για µείωση των εκποµπών ΑΤΘ κατά 60-80% µέχρι το 2050 [1]. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ µέχρι το 2020 είναι αυτές που είναι ήδη διαθέσιµες στην αγορά, τεχνικά ώριµες και οικονοµικά αποδοτικές. Για τη χώρα µας αυτό σηµαίνει την αξιοποίηση της αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας κατά κύριο λόγο, αλλά και της ηλιακής και γεωθερµικής. Ειδικά για την αιολική ενέργεια, το σύνολο των µελετών που έχει παρουσιαστεί για την υλοποίηση του «ενεργειακού πακέτου» καταλήγει στο ότι µέχρι το 2020 η χώρα µας θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει MW (από τα 1300 περίπου που έχουµε σήµερα διαθέσιµα). Ο Νόµος 3851/2010 για τις ΑΠΕ έθεσε µια νέα διαδικασία για την ανάπτυξη των ΘΑΠ, βέβαια µετά από µια δεκαετία αιτήσεων επενδυτών στη ΡΑΕ, οι οποίες δεν αξιολογήθηκαν ποτέ. Ο νέος αυτός νόµος προβλέπει σύµφωνα µε τα παραδείγµατα της Μ. Βρετανίας και άλλων χωρών της Β. Ευρώπης, κεντρική διαδικασία αδειοδότησης µε πρώτο βήµα την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι ο καθορισµός της ακριβής θέσης των ΘΑΠ, της έκτασης τους και της ισχύος τους, έτσι ώστε να επιλεγούν οι επενδυτές µέσω διεθνούς διαγωνισµού. 2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Το πρώτο βήµα πριν την εκκίνηση της ΣΜΠΕ ήταν η προκαταρκτική χωροθέτηση των περιοχών ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη ΘΑΠ µε χρονικό ορίζοντα ως το Η φάση του προγράµµατος αυτού αφορά ανεµογεννήτριες (α/γ) που είναι πακτωµένες στο θαλάσσιο πυθµένα και αποκλείονται οι πλωτές α/γ (β φάση του προγράµµατος, αν υπάρξει η σχετική ανάγκη στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής της χώρας) [2]. Εφαρµόστηκαν τα παρακάτω κριτήρια για την επιλογή δώδεκα συγκεκριµένων θέσεων: 1

2 Aποκλεισµός θέσεων όπου η ανάπτυξη ΘΑΠ είναι ασύµβατη και φυσικά εντός των 6 ναυτικών µιλίων (στρατιωτικές περιοχές κα.) Τεχνική δυνατότητα εγκατάστασης, µε κυριότερο παράγοντα το θαλάσσιο βάθος (µέγιστο θαλάσσιο βάθος 50µ) Αποφυγή θέσεων µε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αποκλεισµός περιοχών Natura 2000 και γνωστών περιοχών προστασίας της φύσης. Ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης µέσω µεθοδολογίας που στηρίζεται στην αρχική εκτίµηση ότι οι α/γ σε ΘΑΠ τοποθετούνται σε ενδεικτικές αποστάσεις 8 x 8 διαµέτρων ρότορα α/γ. Κρίσιµη µάζα (ισχύς/ακτογραµµή). Σε αυτή τη διαδικασία υπήρξε εµπλοκή του ΕΣΜΗΕ αλλά και του ΓΕΕΘΑ. Aποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η επιλογή 12 θέσεων που κρίνονται αρχικά κατάλληλες για την περαιτέρω µελέτη τους µέσω της ΣΜΠΕ. εν λήφθηκε υπόψη η ταχύτητα ανέµου αλλά χρησιµοποιήθηκε ως κριτήριο αξιολόγησης. Επιπλέον, εκτιµήθηκε από το ΥΠΕΚΑ ότι µε τη χρήση α/γ ισχύος 5MW (125m διάµετρο) απαιτούνται 100 km² για 500MW. Πίνακας 2.1: Τα αποτελέσµατα της επιλογής των περιοχών κατά τη φάση της προκαταρκτικής χωροθέτησης ΘΑΠ. 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Για την εκτίµηση της ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέµου στις επιλεχθείσες περιοχές χρησιµοποιήθηκαν οι µεσοκλιµατικοί χάρτες (σε ψηφιακή µορφή GIS) της εταιρείας ALPRO (Global Windmapping Service Meso) [3]. H εταιρεία AL- PRO GmbH Co. KG έχει αναπτύξει το λογισµικό Global Windmapping Service (GWS), για τη µελέτη του αιολικού δυναµικού σε µέσης και µικρής κλίµακας. Οι περιοχικοί χάρτες µέσης κλίµακας έχουν ανάλυση 2km και υπολογίζονται µέσω του µοντέλου ροής mc2-anemoscope χρησιµοποιώντας ως δεδοµένα εισαγωγής µετρήσεις από το NCAR/NCEP διάρκειας 43 ετών απο το Ο κάθε χάρτης καλύπτει περίπου µια περιοχή εµβαδού 200x300 km και παρέχει πληροφορίες για το αιολικό δυναµικό σε ύψος 60 και 120m agl. H ακρίβεια των χαρτών είναι ±0.5m/s στη πλειονότητα των περιπτώσεων [4]. 4. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για κάθε περιοχή ΘΑΠ (στο µέσον του, όπου αυτό ήταν δυνατό) πραγµατοποιήθηκε µέσω του λογισµικού GWS ALPRO (έκδοση ) η εκτίµησης της µέσης ταχύτητας, της 2

3 ενεργειακής διεύθυνσης του ανέµου, της κατανοµής της ταχύτητας του ανέµου και της κατανοµής Weibull. 4.1.ΘΑΠ ΑΗ ΣΤΡΑΤΗ Γράφηµα 4.1: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.2: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 3

4 4.2.ΘΑΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Γράφηµα 4.3: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.4: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 4

5 4.3.ΘΑΠ ΘΑΣΟΥ Γράφηµα 4.5: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.6: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 5

6 4.4. ΘΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Γράφηµα 4.7: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.8: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 6

7 4.5. ΘΑΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γράφηµα 4.9: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl (νότιο τµήµα). Γράφηµα 4.10: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl (νότιο τµήµα). 7

8 Γράφηµα 4.11: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl (βόρειο τµήµα). Γράφηµα 4.12: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl (βόρειο τµήµα). 8

9 4.6. ΘΑΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Γράφηµα 4.13: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.14: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 9

10 4.7. ΘΑΠ ΚΥΜΗΣ Γράφηµα 4.15: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.16: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 10

11 4.8. ΘΑΠ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Γράφηµα 4.17: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.18: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 11

12 4.9. ΘΑΠ ΛΗΜΝΟΥ Γράφηµα 4.19: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.20: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 12

13 4.10. ΘΑΠ ΠΕΤΑΛΙΩΝ Γράφηµα 4.21: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.22: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 13

14 4.11. ΘΑΠ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Γράφηµα 4.23: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.24: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 14

15 4.12 ΘΑΠ ΦΑΝΑΡΙΟΥ Γράφηµα 4.25: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 60m asl. Γράφηµα 4.26: Το αιολικό δυναµικό στη θέση του ΘΑΠ σε ύψος 120m asl. 15

16 Συνοπτικά, τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : Πίνακας 4.1: Το αιολικό δυναµικό στις θέσεις των περιοχών για ανάπτυξη ΘΑΠ σε ύψος 60 και 120m asl.(μέση ταχύτητα ανέµου και ενδεικτική ισχύς σύµφωνα µε το κριτήριο της οπτικής όχλησης. 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τις 12 περιοχές της προκαταρκτικής χωροθέτησης ΘΑΠ που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο του 2010 οι έξι από αυτές (Θάσου, Κέρκυρας, Κρυονερίου, Λευκάδας, Σαµοθράκης και Φαναρίου) διαθέτουν χαµηλό (ανεπαρκές ή οριακό) αιολικό δυναµικό. Οι υπόλοιπες περιοχές διαθέτουν υψηλότερο αιολικό δυναµικό µε µέγιστο αυτό της Καρπάθου, ενώ ακολουθούν το ΘΑΠ Κύµης και το ΘΑΠ Αλεξανδρούπολης. Πιο αναλυτικά τα ΘΑΠ Θάσου, Κρυονερίου και Λευκάδας προτείνεται να απορριφθούν για λόγους χαµηλού διαθέσιµου αιολικού δυναµικού σύµφωνα πάντα µε τους µεσοκλιµατικούς χάρτες της ALPRO. Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις εντός της θάλασσας µε µετεωρολογικούς σταθµούς για την ακριβέστερη µελέτη του αιολικού δυναµικού. Η χρήση µετρήσεων από τις κοντινότερες παραλίες δεν αποτελεί τεκµηριωµένη λύση αφού η αβεβαιότητα των εκτιµήσεων που πραγµατοποιούνται µέσω της χρήση γραµµικών µοντέλων (ουδέτερες ατµοσφαιρικές συνθήκες) είναι υψηλή. Οι ανεµολογικοί σταθµοί σε παραλίες βρίσκονται σε περιοχές µετάβασης από το θαλάσσιο στο ηπειρωτικό οριακό στρώµα και οι µετρήσεις δεν επαρκούν για την αξιόπιστη προσοµοίωση του υπεράκτιου αιολικού δυναµικού. Τέλος, προτείνεται στο ΥΠΕΚΑ, για την καλύτερη αξιολόγηση του αιολικού δυναµικού των περιοχών για την ανάπτυξη ΘΑΠ η χρήση µοντέλων µέσης κλίµακας και των χαρτών που είναι διαθέσιµοι στη διεθνή αγορά. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιµη η παροχή µετρήσεων από τους µετεωρολογικούς σταθµούς των επενδυτών που είχαν αιτηθεί στη ΡΑΕ για ΘΑΠ, έτσι ώστε να συµβάλλουν στην βέλτιστη αξιολόγηση του αιολικού δυναµικού των περιοχών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ερευνητική Πρόταση στη ΓΓΕΤ ηµιουργία Εθνικού Προγράµµατος Αξιοποίησης του Υπεράκτιου Αιολικού υναµικού του Αιγαίου - ΑΥΡΑ, σελ.11,,αθήνα Οκτώβριος YΠΕΚΑ «ιαδικασία Προκαταρκτικής Χωροθέτησης ΘΑΠ», Αθήνα, Ιούλιος ηµέρα αναφοράς Georg. Jasmin Diers et al., Global Windmapping Service (GWS), EWEC

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. Από τους συναδέλφους: Ανηψητάκη Αντώνη (ΠΜ), Αρχοντάκη Γιώργο (ΜΜ), Γοργοράπτη Νίκο (ΜΜ), Ζωγραφάκη Νίκο (ΧΜ), Κουτρούλη Μπάµπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 3 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα