Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ"

Transcript

1 Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων» Εισαγωγή Με τον παρόν Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης (κ.υ.α.) καθορίζεται η εθνική πολιτική για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 122 /2013 (Α 177) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/ Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/ )». Η υπόψη διάταξη προβλέπει ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, μετά από εισήγηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), καθορίζεται η εθνική πολιτική για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων (εφεξής ΑΚΡΑ). Tο π.δ. 122/2013 μεταφέρει την Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ στην ελληνική νομοθεσία. Η πλήρης και ουσιαστική μεταφορά της Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία θα επιτευχθεί με τη δημοσίευση του παρόντος σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και του κατά την παρ.1 του άρθρου 5 του π.δ. 122/2013 προεδρικού διατάγματος περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί στη διαβούλευση). Το παρόν σχέδιο κ.υ.α. (όπως και το προαναφερθέν σχέδιο π.δ.) αποτελούν τα τελικά μέτρα μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας. Με την υπ αριθμ. Α.Π./204/222/ απόφαση της ΕΕΑΕ, συγκροτήθηκε επιτροπή για τη σύνταξη των σχεδίων του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Η επιτροπή ολοκλήρωσε το (ογκώδες) έργο της τον Νοέμβριο Για την υλοποίηση του έργου αυτού: Eλήφθησαν υπόψη πέραν της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ η Οδηγία 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ για τον «καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες», σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, όπως ENEF (European Nuclear Energy Forum) Guidelines for the establishment and notification of National Programmes (2013), ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) Final Member States Guidelines for Reports to the Waste Directive (2014), EU guide, EC Radiation Protection No 179 Study on the current status of radioactive sources in the EU (2014), INPRO (International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles) Shared Disposal options (2012), κλπ καθώς και σχετική βιβλιογραφία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), όπως ενδεικτικά : SSG 23 για Waste management, SSR 5 για Disposal, GSR Part 6 για Decommissioning, NWT14 για Storage Facilities, Safety Analysis Report για Waste, RS-G-1.7 για Exemption and Clearance. Ελήφθη υπόψη η σχετική Ελληνική νομοθεσία, κυρίως οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας, ο ν. 4042/2012 (Α 24) περί διαχείρισης αποβλήτων και ποινικών κυρώσεων, η 1

2 υπουργική απόφαση Π/112/305/ (Β 2877) περί Πυρηνικής Ασφάλειας Ερευνητικών Αντιδραστήρων, η κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ / (Β 1225) περί «εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001», η κοινή υπουργική απόφαση 39624/2209/Ε103/ (Β 2076) περί εξορυκτικής βιομηχανίας, η κοινή υπουργική απόφαση οικ / (Α 1537) περί διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων, η κοινή υπουργική απόφαση οικ. 1649/45/ (Β 45) περί συμμετοχής του κοινού, το π.δ. 4/2014 (Α 9) περί σύστασης ΓΓ Συντονισμού Αποβλήτων, οι διατάξεις περί κυρώσεων του ν. 4310/2014. Η ΕΕΑΕ προσκάλεσε ειδικούς εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για την παροχή συμβουλών επί τεχνικών και πρακτικών θεμάτων διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Έτσι, πραγματοποιηθήκαν δύο IAEA expert missions (2013), τα αποτελέσματα των οποίων ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή. Επιστήμονες της ΕΕΑΕ, μέλη της ανωτέρω επιτροπής, συμμετείχαν σε συναντήσεις της ΕΕ με αντικείμενο την μεταφορά της Οδηγίας 2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ στην εθνική νομοθεσία, όπως στις 25-26/09/2012, στις Βρυξέλλες, στο «Workshop on the contents and implementation of the National Programmes as defined in Articles 11 and 12 of the Nuclear Waste Directive (2011/70/EU), στις 4-5/12/2013, στο Λουξεμβούργο, με θέμα «Supporting small European Member States in responding to and reporting on the EU Waste Directive», στις 3-4/11/2014, στο Λουξεμβούργο στο «2nd EC Workshop on National Programmes for the Management of Spent Fuel and Radioactive Waste in EU Member States», καθώς και σε διάφορες συναφείς συναντήσεις και συνέδρια του ΔΟΑΕ. Αξιοποιήθηκε η πρότερη πλούσια εμπειρία από τη διαχείριση θεμάτων ασφαλείας ακτινοβολιών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη χώρα, έτσι ώστε να προσαρμοσθούν στην ελληνική πραγματικότητα και πρακτική οι διεθνείς οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές με εφαρμόσιμο και αποδοτικό τρόπο. Ελήφθη υπόψη η συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» όπου λειτουργεί μονάδα διαχείρισης και φύλαξης ραδιενεργών αποβλήτων και πηγών. Το παρόν σχέδιο κ.υ.α. ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ στην 229η Συνεδρίαση στις Η εφαρμογή της παρούσης κ.υ.α. δεν προκαλεί άμεση δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον δεν προκύπτουν άμεσα συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις με οποιασδήποτε μορφής κόστος, π.χ. προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή εγκαταστάσεων, αμοιβές προσωπικού και μελών επιτροπών, κλπ. Στοιχεία για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων Σε όλα τα κράτη παράγοντα ραδιενεργά απόβλητα από διάφορες δραστηριότητες (π.χ. ιατρική, έρευνα, βιομηχανία, ενέργεια, κλπ). Τα ραδιενεργά απόβλητα λόγω της επικινδυνότητά τους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, χρήζουν είτε άμεσης ή βραχυπρόθεσμης 2

3 εγκεκριμένης διαχείρισης απευθείας από τον παραγωγό τους, είτε μακροπρόθεσμης και οργανωμένης διαχείρισης σε εγκεκριμένες από την πολιτεία για το σκοπό αυτό ειδικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τη διεθνώς χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση των ραδιενεργών αποβλήτων, αυτά διαχωρίζονται, κατά αύξουσα σειρά επικινδυνότητας, σε πολύ βραχύβια απόβλητα (Very Short Lived Waste, VSLW), πολύ χαμηλού επιπέδου απόβλητα (Very Low Level Waste, VLLW), χαμηλού επιπέδου απόβλητα (Low Level Waste, LLW), μετρίου επιπέδου απόβλητα (Intermediate Level Waste, ILW) και υψηλού επιπέδου απόβλητα (High Level Waste HLW). Ενδεικτικά, τα απόβλητα από πυρηνικούς αντιδραστήρες είναι κυρίως μετρίου και υψηλού επιπέδου (ILW και HLW), από ιατρικές εφαρμογές πολύ βραχύβια (VSLW), από βιομηχανικές πολύ χαμηλού ή χαμηλού επιπέδου (VLLW και LLW). Τα «ρεύματα ραδιενεργών αποβλήτων» (waste streams), δηλαδή ο τρόπος διαχείρισης και διάθεσης ανά κατηγορία ραδιενεργών αποβλήτων, κλιμακώνονται ανάλογα με το είδος και την τάξη των ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και με τις υπάρχουσες, μελλοντικές ή σχεδιαζόμενες υποδομές και εγκαταστάσεις διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης (μόνιμη και οριστική εναπόθεση, χωρίς πρόθεση επανάκτησης), ραδιενεργών αποβλήτων. Τα παραγόμενα στην Ελλάδα ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν από τις εγκεκριμένες εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, που ενέχουν χρήση ραδιοϊσοτόπων με τη μορφή ανοικτών ή κλειστών ραδιενεργών πηγών. Κατά κύριο λόγο, αυτές αφορούν τον τομέα της ιατρικής (πυρηνική ιατρική και ακτινοθεραπεία) και κατά δεύτερο λόγο στους τομείς της βιομηχανίας και έρευνας. Στην πλειονότητά τους, τα παραγόμενα από αυτές τις εφαρμογές απόβλητα είναι πολύ βραχύβια (VSLW), πολύ χαμηλού επιπέδου (VLLW) ή χαμηλού επιπέδου απόβλητα (LLW), τα οποία μετά από επί τόπου διαχείριση, πέφτουν κάτω από τα όρια αποδέσμευσης, και μπορούν να αποδεσμευτούν στο περιβάλλον. Παρά ταύτα, στη χώρα μας υπάρχουν ήδη, παράγονται (και θα παραχθούν στο μέλλον), σχετικά μικρές μεν, αλλά υπαρκτές ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων που χρήζουν διαχείρισης. Ενδεικτικά: Μεσαίου επιπέδου απόβλητα (ILW), δυνατόν να προκύψουν από την εγκατάσταση του ερευνητικού πυρηνικού αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος, κατά τη φάση του παροπλισμού και της αποξήλωσης του. Τα αναλωθέντα καύσιμα του ερευνητικού πυρηνικού αντιδραστήρα είναι υψηλού επιπέδου απόβλητα (HLW), ωστόσο με βάση τις ισχύουσες, συναφθείσες κατά την εισαγωγή του καυσίμου διεθνείς συμφωνίες, επιστρέφονται στην προμηθεύτρια χώρα (ΗΠΑ) και συνεπώς δεν αποτελούν ραδιενεργά απόβλητα για τη χώρα μας. Ραδιενεργά απόβλητα πολύ χαμηλού ή χαμηλού επιπέδου (VLLW, LLW) παράγονται κατά την αποξήλωση κάποιων τύπων αλεξικέραυνων και πυρανιχνευτών. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εντοπισμού ραδιενεργών πηγών και υλικών σε φορτία παλαιών μετάλλων τα οποία (μέταλλα) εισάγονται προς ανακύκλωση από ελληνικές βιομηχανίες ανακύκλωσης μετάλλων ή σε υλικά της βιομηχανίας ραδιορυπασμένα από φυσική ραδιενέργεια. Οι ραδιενεργές αυτές πηγές και υλικά αποτελούν ραδιενεργά απόβλητα και είναι, συνήθως, πολύ χαμηλού ή χαμηλού επιπέδου (VLLW, LLW). Γενικότερα, όσον αφορά τις ραδιενεργές πηγές, η τελική διαχείρισή τους, πριν αυτές καταστούν ραδιενεργά απόβλητα, μπορεί να γίνει είτε με επαναπατρισμό (δηλαδή επιστροφή στον οίκο κατασκευής του εξωτερικού), είτε με ανακύκλωση (π.χ, μετάγγιση σε άλλη συσκευή, επεξεργασία για δημιουργία άλλων προς χρήση πηγών, κλπ) είτε με αυτούσια επαναχρησιμοποίηση από άλλο χρήστη. Από τη στιγμή, ωστόσο, που μια ραδιενεργός πηγή χαρακτηρισθεί ως ραδιενεργό απόβλητο, πρέπει να διαχειριστεί ως τέτοιο, δηλαδή είτε με αποδέσμευση είτε με διάθεση. Τέτοια, ραδιενεργά απόβλητα μπορεί να καταστούν εν χρήσει ραδιενεργές πηγές σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες για διάφορους λόγος (π.χ. 3

4 χρεοκοπία επιχείρησης) δεν μπορούν να εξαχθούν μετά την ωφέλιμη χρήση τους. Τα δυνητικά αυτά ραδιενεργά απόβλητα είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία πολύ χαμηλού ή χαμηλού επιπέδου (VLLW, LLW). Αξίζει να τονισθεί ότι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η τελική διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους : είτε με αποδέσμευση στο περιβάλλον, εφόσον πληρούνται τα θεσμοθετημένα επίπεδα αποδέσμευσης, είτε με διάθεση (μόνιμη και οριστική εναπόθεση, χωρίς πρόθεση επανάκτησης) σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. Η απλή αποθήκευση των ραδιενεργών αποβλήτων σε εγκεκριμένους χώρους δεν συνιστά τρόπο τελικής διαχείρισης. Στην χώρα δεν υπάρχει εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. Σύμφωνα με την Οδηγία της 2011/70/ της ΕΥΡΑΤΟΜ, κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο και αναλαμβάνει τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται εντός της επικράτειας. Το Ελληνικό κράτος έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται τα ραδιενεργά απόβλητα που παράγονται από δραστηριότητες εντός της χώρας και υπάγονται στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της «εθνικής πολιτικής», όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του π.δ. 122/2013. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζεται και ολοκληρώνεται το νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό «εθνικό πλαίσιο» για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Μέρος του νομοθετικού πλαισίου αποτελεί το παρόν σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για την «εθνική πολιτική» και το σχέδιο π.δ. περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, που έχει παράλληλα συνυποβληθεί. Το Ελληνικό κράτος έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται τα ραδιενεργά απόβλητα που παράγονται από δραστηριότητες εντός της χώρας και υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με την «εθνική πολιτική», όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του π.δ. 122 και στο προς έγκριση σχέδιο ΚΥΑ, και το «εθνικό πλαίσιο», όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο π.δ. (που έχει συνυποβληθεί στους αρμόδιους υπουργούς), απαγορεύεται, ρητά, η εισαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων για διάθεση εντός της χώρας. Παράλληλα, εκτός της λύσης της τελικής διάθεσης εντός της χώρας, η «εθνική πολιτική» δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης κοινών με άλλα κράτη-μέλη λύσεων, ώστε, εφόσον υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες αναγνωρισμένες από την ΕΕ, ραδιενεργά απόβλητα της χώρας να αποστέλλονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού προς ανακύκλωση ή τελική διάθεση. Παρουσίαση του περιεχόμενου της ΚΥΑ Η παρούσα κ.υ.α.συμπληρώνει και εξειδικεύει το π.δ. 122/2013 αναφορικά με την εθνική πολιτική για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ). Έχοντας ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς διαχείρισης των ΑΚΡΑ στη χώρα, καθορίζει τις δεσμευτικές αρχές πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων, του πληθυσμού και του περιβάλλοντος, έναντι των κινδύνων, που οφείλονται στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη διαχείριση των ΑΚΡΑ, σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές και τα βασικά πρότυπα ασφάλειας καθώς και τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη και περιττή επιβάρυνση στις επερχόμενες γενιές. Τα βασικά σημεία της «εθνικής πολιτικής» για τη διαχείριση των ΑΚΡΑ είναι τα ακόλουθα : Σκοπός της «εθνικής πολιτικής» είναι η εντός της χώρας διαχείριση, από την παραγωγή έως και τη διάθεση, όλων των τύπων και ρευμάτων ραδιενεργών αποβλήτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα δίνεται η 4

5 δυνατότητα σύναψης διακρατικών συμφωνιών για την αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων στο εξωτερικό προς ανακύκλωση ή τελική διαχείριση (διάθεση). Απαγορεύεται η εισαγωγή ΑΚΡΑ με σκοπό την διάθεσή τους εντός των συνόρων της χώρας. Ο παραγωγός ΑΚΡΑ έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισής τους. Τηρείται από την ΕΕΑΕ η εθνική βάση δεδομένων ΑΚΡΑ, ραδιενεργών πηγών, ραδιενεργών υλικών και πυρηνικών καυσίμων και διενεργείται η εθνική απογραφή αποβλήτων (δηλαδή επικαιροποιημένη καταγραφή ΑΚΡΑ) σε περιοδική συστηματική βάση. Εφαρμόζονται επιστημονικά αποδεκτές και τεκμηριωμένες τεχνικές λύσεις και διαδικασίες για τη διαχείριση των ΑΚΡΑ. Ως πρώτη προκρινόμενη λύση για τη διαχείριση των ΑΚΡΑ είναι ο επαναπατρισμός. Στο πλαίσιο αυτό, για την εισαγωγή κλειστών ραδιενεργών πηγών και πυρηνικών καυσίμων απαιτείται έγγραφη δήλωση του κατόχου άδειας, ότι, όταν τεθούν εκτός χρήσης, θα επιστραφούν στον κατασκευαστή τους ή σε άλλη εγκεκριμένη εγκατάσταση διαχείρισης ΑΚΡΑ του εξωτερικού και έγγραφη διαβεβαίωση του κατασκευαστή ή της εγκατάστασης διαχείρισης ΑΚΡΑ του εξωτερικού ότι αποδέχεται τις ραδιενεργές πηγές ή τα αναλωθέντα καύσιμα για ανακύκλωση ή τελική διαχείριση. Προκηρύσσονται προγράμματα απόσυρσης κλειστών ραδιενεργών πηγών και άλλων ραδιενεργών υλικών, με σκοπό την εξαγωγή τους για περαιτέρω διαχείριση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης ραδιενεργών υλικών του εξωτερικού, ώστε να μην καταστούν ραδιενεργά απόβλητα στη χώρα. Ραδιενεργά υλικά και ραδιενεργά απόβλητα, τα οποία προκύπτουν από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ατυχήματα ή συμβάντα καθώς και ραδιενεργά υλικά ή απόβλητα και έκθετες πηγές, η ύπαρξη των οποίων, κατά την κρίση της ΕΕΑΕ, ενέχει κίνδυνο ακτινοπροστασίας ή δημόσιας υγείας, φυλάσσονται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης ΑΚΡΑ, μέχρι τη λήψη απόφασης για την τελική διαχείρισή τους. Η αποθήκευση ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων δεν συνιστά λύση τελικής διαχείρισης ΑΚΡΑ, ο δε μέγιστος χρόνος φύλαξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 χρόνια. Προκειμένου για τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κ.υ.α. υπ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ (ΦΕΚ 1225 Β/ ) περί «εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001». Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πραγματοποίηση στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (Σ.Π.Ε.), στις περιπτώσεις που ενδέχεται επιβάρυνση του περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή της «εθνικής πολιτικής». Οι διαδικασίες αυτές ακολουθούν κλιμακούμενη προσέγγιση, δηλαδή αντικατοπτρίζουν κατά αναλογικό τρόπο τον ενεχόμενο σχετικό κίνδυνο ο οποίος εκτιμάται, με βάση τα είδη και τις ποσότητες των προς διαχείριση ΑΚΡΑ. Το Σχέδιο κ.υ.α. αποτελείται από 8 άρθρα, ως ακολούθως. Άρθρο 1: Σκοπός και αντικείμενο Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 3: Ορισμοί 5

6 Άρθρο 4: Γενικές αρχές Άρθρο 5: Ειδικές αρχές Άρθρο 6: Υλοποίηση εθνικής πολιτικής Άρθρο 7: Μεταβατική διάταξη Άρθρο 8 : Έναρξη ισχύος Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.4 της Οδηγίας 2011/70 της ΕΥΡΑΤΟΜ, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΕ μέχρι εθνική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ως άνω Οδηγίας για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Η έκθεση περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων- την εθνική πολιτική και το εθνικό πρόγραμμα με σημαντικά ορόσημα, δράσεις, τεχνικές λύσεις, κλπ. Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ Δρ. Χρήστος Χουσιάδας 6

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οδηγός Εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην Ελλάδα ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2010 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011

Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011 Με το νόμο 4014 που εκδόθηκε τον Σεπτέμβρη του

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα