ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 1

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κείµενο που ακολουθεί είναι προϊόν της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Κοζάνης η οποία σε συνεργασία µε την Αναπτυξιακή υτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ, πήρε την πρωτοβουλία δηµιουργίας ενός ενηµερωτικού δελτίου στο οποίο παρουσιάζεται εν συντοµία το αναπτυξιακό και χρηµατοδοτικό πλαίσιο της χώρας, της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και κατ αντιστοιχία του Νοµού Κοζάνης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο α. Καθώς και του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Με στόχο τον επαναπροσδιορισµό της Πολιτικής Συνοχής για την προγραµµατική περίοδο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ψήφισε, τον Ιούλιο του 2006, τον Γενικό Κανονισµό των Ταµείων, ενώ στις 6 Οκτωβρίου 2006 η Ε.Ε. ενέκρινε τις «Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή » (ΚΣΚΓ). Τα κράτη µέλη υποχρεούνται έκτοτε να ακολουθήσουν αυτές τις ΚΣΚΓ προκειµένου να καθορίσουν τις στρατηγικές αναπτυξιακές τους προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο , δηλαδή τα "Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς" (ΕΣΠΑ), τα οποία αποτελούν πλέον τον αντικαταστάτη των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Τα χρηµατοδοτικά µέσα που διατίθενται για την Πολιτική Συνοχής είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής. Επιπρόσθετα, διατίθενται πόροι και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) ΑΛΙΕΙΑΣ [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 2

3 Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 3

4 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 3.1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) Είναι το νέο πρόγραµµα για την ανάπτυξη της χώρας, µε κοινοτικούς πόρους (ΕΕ) ύψους 20,4 δις ευρώ, εθνική συµµετοχή που φθάνει τα 11,5 δις ευρώ και ιδιωτική συµµετοχή που εκτιµάται στα 7,5 δις ευρώ. Το ΕΣΠΑ αποτελείται από µικρότερο αριθµό Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σε σχέση µε το Γ ΚΠΣ , που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήµα διαχείρισης. Ο στρατηγικός σχεδιασµός για την περίοδο θα υλοποιηθεί µέσα από: οκτώ (8) Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα δώδεκα (12) Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας Αναλυτικότερα: Α. Τα Τοµεακά Προγράµµατα είναι: 1. ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» 2. ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 3. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 4. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 5. ΕΠ «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ηµόσιας ιοίκησης» 6. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» 7. ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» 8. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Eφαρµογής» Β. Τα Eπιχειρησιακά Προγράµµατα είναι: 1. Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης (Κεντρική, υτική Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη) 2. Ε.Π. υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 3. Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 4. Ε.Π. Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 5. Ε.Π. Αττικής Γ. Τα προγράµµατα της Εδαφικής Συνεργασίας είναι : 1. Προγράµµατα ιασυνοριακής Συνεργασίας 1.1 Εξωτερικά σύνορα ιµερής ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ) [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 4

5 2. Ελλάδα-Αλβανία 3. Ελλάδα-ΠΓ Μ 4. Ελλάδα-Τουρκία Πολυµερής ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ) 5. Αδριατική Πολυµερής ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΕΝΡΙ) 6. MEDITERRANEAN SEA BASIN 7. BLACK SEA BASIN 1.2 Εσωτερικά σύνορα ιµερής ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ) 8. Ελλάδα-Ιταλία 9. Ελλάδα-Κύπρος 10. Ελλάδα-Βουλγαρία2. Προγράµµατα ιακρατικής Συνεργασίας 11. MEDITERRANEAN SEA BASIN 12. SOUTH EAST EUROPEAN SPACE Πρόγραµµα ιαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTER-REGIONAL COOPERATION PROGRAMME-INTERREG IV C) 3.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ α. Το ΠΕΠ υτικής Μακεδονίας ανήκει στο ΕΠ Μακεδονίας Θράκης, το οποίο είναι υποσύνολο του ΕΣΠΑ β. ιαφορές από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο Σε αντίθεση µε την προγραµµατική περίοδο , όπου το σύνολο των Ελληνικών Περιφερειών ήταν επιλέξιµες στον Στόχο 1, στη νέα προγραµµατική περίοδο πέντε Ελληνικές Περιφέρειες (οι Περιφέρειες Αττικής, Kεντρικής και υτικής Mακεδονίας, Στερεάς Eλλάδας και Nοτίου Aιγαίου) εισέρχονται σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης εξαιτίας του γεγονότος ότι, µε την ένταξη των 10 νέων και κατά τεκµήριο φτωχών κρατών στην ΕΕ το ΑΕΠ των Περιφερειών αυτών είναι µεγαλύτερο από το 75% του µέσου όρου της ΕΕ των 25 κρατών-µελών. Οι Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης στην Ελλάδα είναι: «Phasing out» Περιφέρειες: H Αττική, η Κεντρική και η υτική Μακεδονία ( των οποίων το ΑΕΠ υπερβαίνει το 75 % του µέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 25 κρατών-µελών) [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 5

6 «Phasing in» περιφέρειες» : Η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο ( των οποίων το ΑΕΠ υπερβαίνει το 75 % του µέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 15 κρατών-µελών) γ. Άξονες Προτεραιότητας του Π.Ε.Π. υτικής Μακεδονίας & χρηµατοδοτήσεις Το Αναπτυξιακό Όραµα και ο Στρατηγικός Στόχος της Χωρικής Ενότητας Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο είναι: "Η δηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας µε έντονο εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική, οικονοµική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή". Στο πλαίσιο του ανωτέρου Στρατηγικού Στόχου, κύρια αναπτυξιακή επιλογή της υτικής Μακεδονίας είναι η διαµόρφωση ενός ενισχυµένου και διακριτού ρόλου της Περιφέρειας στο ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Το Αναπτυξιακό Όραµα για τη υτική Μακεδονία είναι "Η διαµόρφωση ανταγωνιστικής οικονοµίας µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης, ενισχύοντας το ρόλο της Περιφέρειας στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο" και το οποίο αποτυπώνεται µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός Ολοκληρωµένου Συµφώνου Ανάπτυξης στηριζόµενο στο τρίπτυχο Επιχειρηµατικότητα - Περιβάλλον - Ανθρώπινο υναµικό. Λαµβάνοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους του Προγράµµατος, τις Προτεραιότητες της Αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση και τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής της Κοινότητας, προσδιορίσθηκαν οι ακόλουθοι Άξονες Προτεραιότητες του Π.Ε.Π. υτικής Μακεδονίας για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο: Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας ο οποίος αναφέρεται στη βελτίωση της πρόσβασης στο σύνολο της περιφέρειας και της δικτύωσης όλων των περιοχών µεταξύ τους. Συνολική ηµόσια απάνη: 101,56 εκ. Άξονας Προτεραιότητας 2: Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηµατικότητα που αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας και τη διασύνδεσή της µε το παραγωγικό περιβάλλον και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας. Συνολική ηµόσια απάνη: 123,56 εκ. [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 6

7 Άξονας Προτεραιότητας 3: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλων των περιοχών της Περιφέρειας. Συνολική ηµόσια απάνη: 324,98 εκ. Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής ο οποίος περιλαµβάνει δράσεις υποστήριξης για την υλοποίηση του συνολικού ΠΕΠ υτικής Μακεδονίας και ως εκ τούτου εξυπηρετεί το σύνολο των Γενικών Στόχων του προγράµµατος. Συνολική ηµόσια απάνη: 10,9 εκ. Οι παραπάνω Άξονες Προτεραιότητας περιλαµβάνουν παρεµβάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΠΕΠ υτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει συνολικούς, διαθέσιµους για το σκοπό αυτό πόρους ύψους 561εκ. ευρώ (κοινοτική συνδροµή + εθνική συµµετοχή) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" Η νέα περίοδος προγραµµατισµού είναι ιδιαίτερα σηµαντική και για την εφαρµογή της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και της Πολιτικής Αλιείας, στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το σκοπό αυτό, στους πόρους του ΕΣΠΑ προστίθενται άλλα 7,5 δις ευρώ που είναι : Οι πόροι για την Αγροτική Ανάπτυξη, που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και θα διατεθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Οι πόροι για την Αλιεία, που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). Οι παραπάνω πόροι των 7,5 δις ευρώ προέρχονται από : 3,9 δις κοινοτική συνδροµή, 2,2 δις δηµόσια δαπάνη εθνική συνδροµή και 1,4 ιδιωτική συµµετοχή. Πιο συγκεκριµένα, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης επικεντρώνεται σε τρεις (3) τοµείς που αντιστοιχούν στους τρεις θεµατικούς άξονες του νέου Κανονισµού για την αγροτική ανάπτυξη καθώς και ένα τέταρτο άξονα, γνωστό ως "άξονα LEADER", που βασίζεται στην εµπειρία από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER και παρέχει δυνατότητες προσέγγισης της αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, από τη βάση προς την κορυφή. [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 7

8 Οι άξονες του ΠΑΑ είναι : Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Άξονας 4: Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER Τα Μέτρα ανά άξονα είναι : Άξονας 1 : Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και στην προαγωγή της καινοτοµίας. Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προιόντων Άξονας 2 : Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της δασικής γης Άξονας 3: Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές Άξονας 4: Tα Μέτρα θα εξειδικευτούν από τις Οµάδες Τοπικής ράσης (ΟΤ ) / Αναπτυξιακές Εταιρείες και θα συνδυάζουν έργα και παρεµβάσεις που συνάδουν µε τις ανάγκες και προοπτικές των διαφόρων περιοχών. [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 8

9 3.4. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Το Ολοκληρωµένο Περιφερειακό Σύµφωνο Ανάπτυξης της υτικής Μακεδονίας, για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο, ενισχύεται και από: Τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» και «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ηµόσιας ιοίκησης» µε συνολικό ποσό Κοινοτικής Συµµετοχής (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΚΤ) 96,833 εκ.., Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) το οποίο θα χρηµατοδοτήσει µε πόρους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) το σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας (οι οικονοµικοί πόροι για τη υτ. Μακεδονία δεν έχουν καθορισθεί ακόµη). Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) ΑΛΙΕΙΑΣ το οποίο θα χρηµατοδοτήσει µε πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) (οι οικονοµικοί πόροι για τη υτ. Μακεδονία δεν έχουν καθορισθεί ακόµη). Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα ιασυνοριακής, ιακρατικής και ιαπεριφερειακής Συνεργασίας τα οποία θα χρηµατοδοτήσουν δράσεις εδαφικής συνεργασίας (οι οικονοµικοί πόροι δεν έχουν καθορισθεί ακόµη). Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για έργα µεγάλου προϋπολογισµού και χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής (οι οικονοµικοί πόροι για τη υτ. Μακεδονία δεν έχουν καθορισθεί ακόµη) ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη µετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισµού µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και της ανάγκης προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιµότητας των αναλαµβανόµενων επενδύσεων, το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) σε συνεργασία µε τον Όµιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προωθεί τη δηµιουργία µοντέρνων χρηµατοδοτικών µηχανισµών, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέµενων κεφαλαίων, η αποπληρωµή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις. Πιο συγκεκριµένα προωθούνται: [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 9

10 α) Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωµής των οποίων επαναχρηµατοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα µελλοντικής επαναξιοποίησης πόρων). β) Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασµού δανείων µε ιδιωτικούς πόρους (προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων). γ) Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράµµατα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασµός τους µε πρόσθετη χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ. δ) ιαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική µονάδα διαχείρισης περισσοτέρων του ενός ταµείων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω χρηµατοδοτικά εργαλεία που ανήκουν στην κατηγορία της ανακύκλωσης πόρων (revolving funds). Το χρηµατοδοτικό εργαλείο «JEREMIE» Στο πλαίσιο του JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικροµεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), το ΥΠΟΙΟ υπέγραψε στις 26 Ιουνίου 2007 την πρώτη µεταξύ των 27 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Σύµβαση Χρηµατοδότησης για την οργάνωση των δοµών υλοποίησης και χρηµατοδότησης του JEREMIE στην Ελλάδα, πιστοποιώντας τον πρωτοποριακό ρόλο και την αποφασιστικότητα της Ελλάδας για την υιοθέτηση και προώθηση σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών µέσων που θα συνδράµουν αποφασιστικά στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η χρηµατοδότηση καλύπτει ευρύ φάσµα προϊόντων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι µικροπιστώσεις µέσω τραπεζών, η συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, τα κεφάλαια ανάληψης επιχειρηµατικού κινδύνου, η παροχή εγγυήσεων κ.ά. Τα µέσα αυτά αναµένεται να έχουν ισχυρό πολλαπλασιαστικό συντελεστή µε στόχο την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων µέσω της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο «JESSICA» Στο πλαίσιο της JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), το ΥΠΟΙΟ έχει ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε την ΕΤΕπ για την ανάθεση µελετών και την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας στο προσεχές διάστηµα. Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραµµάτων και έργων αστικής ανάπτυξης. Στόχος της JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων για [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 10

11 τη χρηµατοδότηση ολοκληρωµένων δράσεων αστικής ανάπτυξης µε πιλοτικά προγράµµατα να προβλέπονται για την πρώτη περίοδο σε επίπεδο ΟΤΑ. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή νέων θέσεων εργασίας. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται µετά τη σύνταξη Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων µε χαρακτηριστικά παρέµβασης ολοκληρωµένου χαρακτήρα (ενεργειακά δίκτυα, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κ.ά.). 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Η επιτυχηµένη υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της νέας Προγραµµατικής Περιόδου συνδέεται άµεσα µε τη γνώση που έχουν οι ικαιούχοι για τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού ικαίου καθώς και την τεχνογνωσία και επάρκεια που διαθέτουν για να τις εφαρµόζουν ώστε να αποφεύγονται λάθη και καθυστερήσεις. Στο πνεύµα αυτό, το ΥΠΟΙΟ κοινοποίησε την το βασικό πλαίσιο κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας των ικαιούχων της προγραµµατικής περιόδου Με στόχο την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων και αξιοποιώντας τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και εµπειρίες, θα αναπτυχθεί Ελληνικό Πρότυπο ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων σύµφωνα µε το οποίο θα πιστοποιείται η διαχειριστική επάρκεια των ικαιούχων που επιθυµούν να υλοποιήσουν συγχρηµατοδοτούµενα έργα κατά την προγραµµατική περίοδο Την ευθύνη ανάπτυξης του εθνικού προτύπου ανέλαβε ο ΕΛΟΤ, µε βάση τις κατευθύνσεις του ΥΠΟΙΟ και µε την ενεργό συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών. [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 11

12 5. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΩΝ ΕΕ ΕΣΠΑ Α.Ε.Π. Π.Α.Α ΕΠ ΠΕΠ ΕΓΤΑΑ ΕΚΤ ΕΤΠΑ ΕΤΕπ ΕΤΕ : Ευρωπαική Ένωση : Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς : Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν : Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης : Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταµείο : Ευρωπαικό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης : Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων : Ευρωπαικό Ταµείο Επενδύσεων JEREMIE : Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises ή Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικροµεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις JESSICA : Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ή Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 12

13 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Κανονισµοί Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Κανονισµός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (IPA) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ιορθωτικό στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 13

14 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20ης Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, της 15ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 498/2007 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1198/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας 6.1. Εθνική Νοµοθεσία Νόµος 3614/2007 " ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο " (ΦΕΚ 267/Α/ ) ΚΥΑ σύστασης ΕΥ " ιοικητική Μεταρρύθµιση " [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ doc] 14

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων 1999 Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Βασικά στοιχεία (σε εκατοµ. ευρώ) 1999 1998 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 31 800 29 526 Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 765 25 116 Έξω από

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα