Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου"

Transcript

1 Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12

2 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της Εθνικής στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα: 1. ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ιαχείριση του Άξονα 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) για τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονοµίας του αγροτικού χώρου. ιαχείριση του Άξονα 4 (LEADER) του Π.Α.Α. για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου. ιαχείριση του Άξονα 4 (LEADER) του Π.Α.Α. ΑΛΙΕΙΑΣ για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ενισχυµένη συµµετοχή στην EQUAL Ενισχυµένη συµµετοχή στις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) Ενισχυµένη συµµετοχή στην 4η Προγραµµατική Περίοδο 3. ΥΠΕΧΩ Ε Υλοποίηση δράσεων διασύνδεσης φυσικού οικοσυστήµατος µε το παραγωγικό περιβάλλον Συµµετοχή σε δράσεις χωροταξικού σχεδιασµού Συµµετοχή σε δράσεις περιβάλλοντος Στήριξη και δικτύωση των Φορέων ιαχείρισης Προστατευόµενων περιοχών 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µε την Περιφερειακή οργάνωση και συνεργασία που έχουν ήδη αναπτύξει και θα ενισχύσουν στο µέλλον, µπορούν να αποτελέσουν τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Περιφερειών (Α.Ο.Π.) και να [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 2/12

3 λειτουργήσουν ως µηχανισµοί παροχής ολοκληρωµένων και πιστοποιηµένων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα αξίζει να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό και το πετυχηµένο µοντέλο της ΑΝΚΟ ΑΕ στη υτ. Μακεδονία, που ανέπτυξε την Περιφερειακή διάσταση της λειτουργίας της µε έντονη παρουσία των τοπικών µηχανισµών σε κάθε Νοµό, ήδη από την προηγούµενη περίοδο. [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 3/12

4 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ Νοµαρχιακή Επιµελητήριο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α.Ο.Π.) Κεντρική Μονάδα Αντένα Νοµού Έδρας Κεντρική ιοίκηση Περιφέρεια Αναπτυξιακή Εταιρία Νοµού 1 Νοµαρχιακή Επιµελητήριο Αναπτυξιακή Εταιρία Νοµού 2 Νοµαρχιακή Επιµελητήριο... Αναπτυξιακή Εταιρία Νοµού ν Νοµαρχιακή Επιµελητήριο [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 4/12

5 Από την µέχρι σήµερα γνώση µας για το σχεδιαζόµενο θεσµικό πλαίσιο που αφορά ειδικά στους Α.Ο.Π. (σε περίπτωση που συσταθούν), διαπιστώνουµε ότι: Ο σκοπός των Α.Ο.Π. είναι παραπλήσιος µε το σκοπό σύστασης των Αναπτυξιακών Ανώνυµων Εταιρειών Ο.Τ.Α. (Ν.3463/06, Άρθρο 252, παράγρ. 3β). Στις περιπτώσεις όπου οι ΑΝ.ΕΤ. λειτουργούν µε Περιφερειακή διάσταση, µπορούν να παίξουν το ρόλο των Αναπτυξιακών Οργανισµών Περιφέρειας (Α.Ο.Π.), καθόσον αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται ήδη από αυτές. Για το λόγο αυτό προτείνεται: «Εναλλακτικά, ρόλο παρόµοιο του Α.Ο.Π. να έχει, αντί αυτού, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε Περιφερειακή διάσταση και τοπική παρουσία / συνεργασία σε κάθε Νοµό. Ο ρόλος αυτός θα ανατίθεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου (Π.Σ.)». Θεσµοθέτηση της συµµετοχής των ΑΝ.ΕΤ. στα όργανα σχεδιασµού και προγραµµατισµού της Αναπτυξιακής διαδικασίας Π.χ. Περιφερειακό Συµβούλιο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Γνωµοδοτικές Επιτροπές του Αναπτυξιακού Νόµου στην Περιφέρεια Γνωµοδοτικές Επιτροπές προγραµµάτων στήριξης των ΜΜΕ, στα πλαίσια των ΠΕΠ Γνωµοδοτικές Επιτροπές προγραµµάτων στήριξης των ΜΜΕ, στα πλαίσια του ΕΠΑΝ (Με ή χωρίς δικαίωµα ψήφου) Οι ΑΝ.ΕΤ., να είναι ικαιούχοι αφού αποδείξουν την επάρκειά τους ή Ε.Φ.. αναπτυξιακών έργων της 4ης Προγραµµατικής περιόδου. (Μελέτη της εταιρείας KPMG, επιβεβαίωσε την ανωτέρω προοπτική). Να αξιοποιηθούν ανταποδοτικά από τους Ο.Τ.Α., που δεν θα έχουν πιστοποιηθεί ως προς τη διαχειριστική τους επάρκεια, προκειµένου να [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC] Σελ. 5/12

6 εκτελέσουν έργο για λογαριασµό τους ως ικαιούχοι (αφού πιστοποιηθούν) και να το παραδώσουν για χρήση στους πολίτες. Το ανωτέρω ενισχύεται και από το Ν.3316/05, Άρθρο 3, που αναφέρεται στη συνεργασία Αναθετουσών Αρχών. (Η πρόταση αυτή κερδίζει έδαφος γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον) Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται αποδεδειγµένα η αποκεντρωµένη παρουσία της ΗΜΟΣ Α.Ε., θα πρέπει να εξαντλείται πρώτα, µε απόφαση του.σ. της, η συνεργασία µε τις Αναπτυξιακές Εταιρείες, µε την αντίστοιχη εκχώρηση του έργου της σε αυτές. Αφού εξαντληθεί και η παραπάνω δυνατότητα συνεργασίας µε τους τοπικούς φορείς, µε εκχώρηση αρµοδιοτήτων της ΗΜΟΣ Α.Ε. σύµφωνα µε τα προηγούµενα και διαπιστωθεί παρ όλα αυτά η ανάγκη και της ζητηθεί µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου (Π.Σ.), τότε να είναι δυνατή η ίδρυση παραρτήµατος ή υποκαταστήµατος ή γραφείου στην οικεία Περιφέρεια. (Αντίστοιχη πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρχει και στα άλλα σχήµατα που πιθανά σχεδιάζονται να συσταθούν, για την υλοποίηση υποδοµών). εδοµένης της ουσιαστικής συµµετοχής των ΑΝ.ΕΤ. στην αναπτυξιακή διαδικασία, η εκπροσώπηση στις Επιτροπές Παρακολούθησης (Ε.Π.) των Π.Ε.Π., θα είναι πολύ χρήσιµη. Ανάληψη διακριτού ρόλου για τη βελτίωση της ικανότητας της ς και την αξιοποίηση νέων θεσµών από αυτήν π.χ. Σ..Ι.Τ., µε τη συνεχή στήριξη και ανάδειξη των δυνατοτήτων αξιοποίησης του θεσµού αυτού. Προτείνεται η έρευνα, αποτύπωση, αξιολόγηση και στήριξη των Ο.Τ.Α. για υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων Σ..Ι.Τ. στην προσυµβατική διαδικασία, στα πλαίσια του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης προς τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.), ειδικά για τη µεταβατική περίοδο , µε οµάδα στελεχών που θα συνδράµουν τις Υπηρεσίες τους στην παραγωγή δηµόσιου έργου. [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC] Σελ. 6/12

7 (Το θέµα αυτό έχει προχωρήσει σηµαντικά). Στο υπό έκδοση πλαίσιο εφαρµογής του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/05, να προβλέπεται η ένταξη των Αναπτυξιακών Ανωνύµων Εταιρειών στα κίνητρά του για την «ανέγερση νέων, επέκταση ή εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων, για την παροχή τεχνικών συµβουλών και πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά µε την τεχνολογική κατάσταση των διαφόρων κλάδων, την οργάνωση της παραγωγής, τη διαχείριση των επιχειρήσεων κ.λπ. καθώς επίσης για την προαγωγή της ολοκληρωµένης ανάπτυξης µε την προώθηση της επιχειρηµατικής, οικονοµικής και γενικότερα βιώσιµης ανάπτυξης». 5. ΥΠ.ΕΣ...Α. Θεσµοθέτηση της συµµετοχής των ΑΝ.ΕΤ. στα όργανα σχεδιασµού και προγραµµατισµού της Αναπτυξιακής διαδικασίας Π.χ. Περιφερειακό Συµβούλιο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Γνωµοδοτικές Επιτροπές του Αναπτυξιακού Νόµου στην Περιφέρεια (Με ή χωρίς δικαίωµα ψήφου) Ενεργοποίηση της Κοινής Επιτροπής Θεσµών µεταξύ του ΥΠ.ΕΣ...Α. ΕΝΑΕ ΚΕ ΚΕ ΕΕΤΑΑ HEL.A.D.A. Οι ΑΝ.ΕΤ. να είναι ικαιούχοι σε προγράµµατα στήριξης και ενίσχυσης του ρόλου της ς Α και Β βαθµού π.χ. διαδηµοτικές συνεργασίες, οργάνωση ΟΤΑ, επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης κ.λπ. Συµµετοχή στις περιοδικές συναντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ Α µε τους Γεν. Γρ. Περιφερειών. 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συµµετοχή στο σχεδιασµό και υλοποίηση της 4ης προγραµµατικής περιόδου, αρµοδιότητας ΥΠ.ΑΝ. [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC] Σελ. 7/12

8 Ανάληψη ρόλου Ε.Φ.. για στήριξη της επιχειρηµατικότητας, στα πλαίσια των ΠΕΠ, ειδικά για τις Περιφέρειες του Στόχου 1β και 2 (συνεργασία µεταξύ Αναθετουσών Αρχών για ανάθεση υπηρεσιών). Συµµετοχή στους Ε.Φ.. του ΥΠ.ΑΝ. (7 Ε.Φ..). Υλοποίηση, µε τη µορφή ικαιούχου, καινοτόµων ή σύνθετων δράσεων του νέου προγράµµατος Συµµετοχή στην µετεξέλιξη των Κ.Ε.Τ.Α. (συνεργασία µεταξύ Αναθετουσών Αρχών). Συµµετοχή στα Κ.Υ.Ε... και µερικές σκέψεις για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στη Χώρα µας Υποδοµές στήριξης της επιχειρηµατικότητας. Προγράµµατα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, µε έµφαση στην τεχνολογία και την καινοτοµία. Στήριξη της εξωστρέφειας. Ενηµέρωση οριζόντια στήριξη των επιχειρήσεων. Πρότυπες διαγνωστικές µελέτες επιχειρήσεων. Επιχειρηµατικός οδηγός για κάθε Νοµό. οµές και µηχανισµοί στήριξης της επιχειρηµατικότητας και συνεχούς ενηµέρωσης. Καινοτόµα εργαλεία στήριξης της επιχειρηµατικότητας και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Υλοποίηση βασικών υποδοµών και υποδοµών βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Πιστοποίηση ποιότητας και διαδικασιών. [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC] Σελ. 8/12

9 7. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ Α. Νέες προκλήσεις που αφορούν στην α. Η προγραµµατική περίοδος β. Το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ς ς «ΘΗΣΕΑΣ». γ. Οι συνεργασίες µε τον ιδιωτικό τοµέα για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα προς όφελος του πολίτη. δ. Η προσαρµογή της ηµόσιας ιοίκησης (συµπεριλαµβα-νοµένης της ς) στις αλλαγές, µέσω της οικοδόµησης διοικητικής ικανότητας προς όφελος του πολίτη. (3η Έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή) ε. Η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην καθηµερινή λειτουργία της ς. στ. Η οικοδόµηση της Ευρώπης των Περιφερειών, που απαιτεί αυξηµένο ρόλο από την, πέρα από τον «παραδοσιακό». ζ. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας, µε την ανάληψη διατοπικών και διακρατικών πρωτοβουλιών, πέρα από τις παραδοσιακές δράσεις αδελφοποιήσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.. [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC] Σελ. 9/12

10 Β. Τοµείς συνεργασίας ς και ΑΝ.ΕΤ. Με βάση τις προκλήσεις, τον ρόλο της ς και των ΑΝ.ΕΤ. αλλά και τα αναµενόµενα οφέλη, µπορούν να αναπτυχθούν αµοιβαία επωφελείς συνεργασίες στους παρακάτω τοµείς: 1. Ενισχυµένη και ουσιαστική συµµετοχή της ς στην προγραµµατική περίοδο ( ) και στο πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ( ) Υπηρεσίες: Υποστήριξη της τεκµηρίωσης των επιλογών από τους εκπροσώπους της ς στα διάφορα όργανα σχεδιασµού. (εκθέσεις σκοπιµότητας, Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης κλπ) Σχεδιασµός στρατηγικής για τοπική κοινωνική πολιτική. Σχεδιασµός στρατηγικής για τοπική οικονοµική πολιτική. ιαδικασίες ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης. Υπηρεσίες ωρίµανσης προγραµµάτων, πολιτικών και έργων. 2. Συνεργασία ς και Ιδιωτικού Τοµέα Υπηρεσίες: Μελέτες σκοπιµότητας ιάγνωση προβληµάτων, αναγκών και ζήτησης Υποβολή προτάσεων Συστήµατα διαχείρισης Τεχνική µελέτη Προκήρυξη Αξιολόγηση Σύναψη σύµβασης συνεργασίας Παρακολούθηση υλοποίησης της συνεργασίας (επίβλεψη) [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC] Σελ. 10/12

11 3. Προσαρµογή της ς στις διαρθρωτικές αλλαγές Φιλοσοφία - Αρχές: Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η βελτίωση της ικανότητάς της να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες. (Πελατοκεντρική λειτουργία της ς) Οι «πολίτες» είναι «πελάτες» και θα πρέπει η να εστιάζει τις υπηρεσίες της στην κάλυψη των αναγκών τους. Υπηρεσίες: Μελέτες και εφαρµογή συστηµάτων οργάνωσης (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Σύστηµα Ολικής Ποιότητας) Σχεδιασµός και επίβλεψη διαρθρωτικών αλλαγών 4. Γενικευµένη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) κατά την παροχή των υπηρεσιών από την Υπηρεσίες: Σχεδιασµός και εφαρµογή συστηµάτων µε χρήση προϊόντων Τ.Π.Ε. Ένταξη της τεχνολογίας στον διοικητικό εκσυγχρονισµό της ς. 5. ιατοπική και διακρατική συνεργασία, µε εµβάθυνση των δράσεων Τοµείς συνεργασίας: ηµόσια διοίκηση Περιβάλλον Επιχειρηµατικότητα Πολιτισµός [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC] Σελ. 11/12

12 Προβολή περιοχών για «αύξηση της ελκυστικότητας» (place marketing) ιασυνοριακή συνεργασία Υπηρεσίες: ιαµόρφωση ολοκληρωµένων προτάσεων συνεργασίας ιερεύνηση εταίρων στη βάση των κοινών στόχων ηµιουργία εταιρικών σχέσεων Προετοιµασία και υποβολή φακέλων υποψηφιότητας σε προγράµµατα Τεχνική στήριξη κατά τη φάση υλοποίησης των προγραµµάτων ηµιουργία δικτυώσεων της αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων αλλά και µεταξύ τους Σύνταξη διαγνωστικών εκθέσεων κ.λπ. Με βάση το νέο ρόλο που καλείται να παίξει η, θα αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες που απαιτούν εξειδικευµένη γνώση, την οποία θα πρέπει να αναζητήσει στην αγορά. Η προοπτική αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και µία πρόκληση Για τη ηµόσια ιοίκηση, προκειµένου να ολοκληρώσει το θεσµικό πλαίσιο και να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά της Για την, προκειµένου να ενισχύσει την ικανότητά της και να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους δηµότες Για τις ΑΝ.ΕΤ., προκειµένου να πείσουν για την αναγκαιότητά τους, παρέχοντας υπηρεσίες ποιότητας που µε τη σειρά τους θα κινητοποιήσουν το σύνολο της κοινωνίας και της οικονοµίας. [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC] Σελ. 12/12

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα