Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 29 / 04 / Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π. : 5023 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.: Χρ. Μπουρτζούδης Τηλ fax.: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΩΔ. CPV Προϋπολογιζόμενης δαπάνης #45.000,00 με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1

2 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Πρόχειρος μειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός Χαμηλότερη τιμή 21 Μαϊου 2015 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10:00 π.μ 20 Μαϊου 2015 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 14:00 μ.μ. Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Η σύμβαση ισχύει για δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της, Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας) Φόρος εισοδήματος 8% Κράτηση 0,10% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σύμφωνα με: 1. Το Π.Δ 166/2003 «Τόκος καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές (οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000/35 της ). 2. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 4. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» 6. Τις διατάξεις των παρ. 12 & 13 άρθρο 2 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχων των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 8. Τις διατάξεις του Ν.2955/2001«Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕΣΥ & άλλες διατάξεις» 9. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 κεφ. Β άρθρο 3 παρ. 11 εδ Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81 τ.α / ) όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «τα Νοσοκομεία επιτρέπεται να αναθέτουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,τη φύλαξη των χώρων τους, την καθαριότητα των κτιριακών του εγκαταστάσεων και των παραρτημάτων τους, την τροφοδοσία και εστίαση κλπ». 11. Τις διατάξεις της παρ. 10 άρθ. 50 του Ν. 3370/2005 «Στο τέλος της παρ. 12 άρθ 28 του Ν. 2646/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου 2

3 3 αυτής εφαρμόζονται και για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.» 12. Τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης 13. Τις διατάξεις του Ν. 3580/ Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 άρθρο Τις διατάξεις του άρθ.25 του Ν.3846/2010 και του άρθ.13 του Ν.3918/2011( περί καθορισμό τιμών παρατηρητηρίου) 16. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων δημοσιότητα στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 17. Τις διατάξεις του Ν.3863/ «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α / ) 18. Τις διατάξεις του Ν. 3867/ (ΦΕΚ 128 τ.α / ) άρθρο 27 παρ. 11 και παρ. 12 «..οι διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 έχουν αρμοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο. Την ανάθεση και μέχρι του ποσού των » 19. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ τ.α204/ «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 20. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 άρθρο 4 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 και αφορά κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός ΦΠΑ) 21. Το Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51/Α / ), άρθρο 63 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 4, αντικαθίσταται κατά μέρος η παρ. 2 του άρθρου 5 και προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α / ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 22. Τις διατάξεις του Ν. 4250/14 άρθρο 3 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 23. Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 24. Την απόφαση Π1/3305/ Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η οποία καθορίζει «συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) μέχρι του ποσού των άνευ ΦΠΑ. 25. Την αριθμ ΔΥ 6 α /Γ.Π./οικ.36932/ Κ.Υ.Α σχετικά με την παρακράτηση και απόδοση ποσοστού 2% 26. Την αριθ. 6 η / (θέμα 22 ο οικ.) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Σερρών που εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για ένα (1) έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #45.000,00# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. 27. Την αριθ. 8 η / (θέμα 23 ο οικ.) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Σερρών που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Γ.Ν. Σερρών. 3

4 4 Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΩΔ. CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων που θα αναλάβει/αναλάβουν τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης Προσφορές οι οποίες αφορούν μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. Ισχύς προσφοράς : 3 μήνες Τόπος διενέργειας : Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Σερρών Χρόνος διενέργειας : ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. Κατάθεση προσφορών: ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ. Τόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων : Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : #45.000,00# με Φ.Π.Α Κριτήριο αξιολόγησης: χαμηλότερη τιμή. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί υποχρεούται να απασχολεί συνεργείο που θα καλύπτει δύο (2) θέσεις Ηλεκτρολόγων που θα διατίθενται για 8ωρη πενθήμερη εργασία όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του μήνα και του έτους, σε βάρδιες που θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (κυκλικό ωράριο). Εβδομαδιαίως: 80 ώρες Σύνολο ωρών το έτος : ώρες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή θα ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εν λόγω επιτροπή διενεργεί και επιβλέπει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που αφορούν την παραλαβή, αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προδιαγραφών και της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, της κατάταξης των υποψηφίων και την σύνταξη της εισήγησης προς το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Σερρών για την ανάδειξη ή μη αναδόχου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας παρεχόμενης υπηρεσίας. 2. Ενώσεις προμηθευτών 3. Κοινοπραξίες προμηθευτών 4

5 5 Περιεχόμενο προσφορών Στον γενικό σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας δηλαδή «4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ». 3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και ) Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα (εκ των οπίων το ένα θα χαρακτηρίζεται ως πρωτότυπο), που πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κύριος φάκελος, περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους, ήτοι: Κάθε Υπεύθυνη Δήλωση που ζητείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε διακήρυξης. Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/ΟΙΚ. 8342/ ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτα κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει: 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη παροχή κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος χορηγητής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Ότι ο υποψήφιος χορηγητής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Ότι ο υποψήφιος χορηγητής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 5

6 Ότι ο υποψήφιος χορηγητής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση της διαπραγμάτευσης. 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα. Φορολογική Ενημερότητα. 4. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ ήτοι ποσού #732#. Με την κατάθεση της προσφοράς πρέπει να κατατίθεται και το κύριο σώμα της εγγυητικής επιστολής. Φωτοαντίγραφα επικυρωμένα ή φαξ δεν γίνονται αποδεκτά. Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνονται: Η τεχνική προσφορά με την τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών α) σε ηλεκτρονική μορφή CD (όχι δισκέτα ) β) σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής επιφέρει ποινή απόρριψης. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες, διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις που θα τους ζητηθούν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που η επιτροπή κατά περίπτωση θα προσδιορίζει Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Όλες οι σελίδες του φακέλου αυτού θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος. Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς Περιέχει την οικονομική προσφορά α) σε ηλεκτρονική μορφή CD (όχι δισκέτα ) β) σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής επιφέρει ποινή απόρριψης. Οι συμμετέχοντες στην οικονομική τους προσφορά,βάσει της παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, θα πρέπει να αναφέρουν σε χωριστό κεφάλαιο με ποινή αποκλεισμού, εκτός των άλλων τα εξής: α) Τον αριθμό των εργαζομένων β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ)το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Επίσης οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους,του εργολαβικού τους κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επισημαίνουμε ότι οι συμμετέχοντες για την αναφορά στην προσφορά τους, των παραπάνω στοιχείων πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ημέρες και ώρες εργασίας όπως αυτές έχουν προκαθοριστεί από το Νοσοκομείο. 6 6

7 7 Προς διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα προκειμένου να συμπληρωθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α Περιγραφή στοιχείου 1 Μικτές αποδοχές προσωπικού 2 Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 3 Κόστος επιδόματος αδείας (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 4 Κόστος δώρων Πάσχα Χριστουγέννων (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 5 Επιπλέον κόστος Κυριακών Αργιών ( περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη ) 8ωρης απασχόλησης 6 Κόστος αντικαταστών εργαζομένων σε κανονική άδεια 7 Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών επιστολών, λοιπά έξοδα 8 Λοιπά έξοδα (Να αναφερθούν αναλυτικά και να τεκμηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου αναδόχου Αριθμός ατόμων (*) 9 Εργολαβικό κέρδος 10 Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας του τιμολογίου 11 Σύνολα καθαρών αξιών (άνευ Φ.Π.Α) 12 Σύνολα αξιών με Φ.Π.Α Μηναία δαπάνη κατά άτομο Μηνιαία δαπάνη συνολική Συνολικό μηνιαίο κέρδος Συνολικό μηνιαίο ύψος νόμιμων κρατήσεων Συνολικό μηνιαίο τίμημα για το Νοσοκομείο Εξάμηνη δαπάνη (μηνιαία Χ 6 μήνες ) Συνολικό εξάμηνο κέρδος (μηνιαίο Χ 6 μήνες ) Συνολικό εξάμηνο ύψος νόμιμων κρατήσεων ( μηνιαίο Χ 6 μήνες ) Συνολικό εξάμηνο τίμημα για το Νοσοκομείο (μηνιαίο Χ 6 μήνες ) 7

8 (*) Ως αριθμός ατόμων προσδιορίζεται το πλήθος των εργαζομένων (περιλαμβανομένων και των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατοώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους απασχόλησης. Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κ. λ. π.. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στον προμηθευτή που έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της σύμβασης, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης (που επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών που αναφέρονται στη σύμβαση και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους) το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, εκτός Φ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα και αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας από αρμόδια επιτροπή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το τιμολόγιο είναι εξοφλητέο εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο Με την επιφύλαξη των λοιπών περιπτώσεων αναστολής προθεσμιών που προβλέπει ο Νόμος, η προθεσμία καταβολής της αμοιβής της Αναδόχου εταιρείας αναστέλλεται για όσο χρόνο εκκρεμούν προς θεώρηση τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής ενώπιον της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο Ανάδοχος είναι: (i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου μήνα. (ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. (iii) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. 8 8

9 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κατά την πληρωμή του, θα γίνονται οι πιο κάτω κρατήσεις: 1. Φόρος εισοδήματος (8%) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 και 2. Το προβλεπόμενο ποσοστό 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν. 3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/ Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ545Β / ) 3. Κράτηση 0,10% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη σύμβαση, που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η έγκριση του Γ.Ν. Σερρών. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του τιμήματος του Αναδόχου σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα. ΡΗΤΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Εάν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, που ορίζεται ανωτέρω, χωρίς ο προμηθευτής να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σ αυτή την περίπτωση το Δ. Σ. του Νοσοκομείου αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Νοσοκομείου. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα Συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών θα προσπαθούν, να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της συμβάσεως, που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια του Ν. Σερρών εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 9

10 Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας συμβάσεως με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, την ημερομηνία έναρξής της καθώς και την πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το υπό ανάθεση έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραλαβών και μεταφορών των αποβλήτων, που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας συμβάσεως ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση. Τροποποίηση των όρων της παρούσας συμβάσεως γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας, εφόσον υπογραφεί σύμβαση από κεντρικό φορέα (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ.Υ.ΠΕ.). Στη περίπτωση αυτή, λύση της παρούσης σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του χορηγητή για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν ολοκληρωθούν οι ώρες απασχόλησης που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα Συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Το υπό ανάθεση έργο πρέπει να πληροί τους ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς κανόνες για την ασφάλεια της Δημόσιας Υγείας. Όλοι οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια της μονάδος διαχείρισης των αποβλήτων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων θα διενεργείται από επιτροπή οριζόμενη από την υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 10 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 10

11 11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου έργου συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Α. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου 3. ΕΡΓΟ : Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης 4. ΕΡΓΑΣΙΑ : Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα διακήρυξη 5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : Το Γ.Ν. Σερρών 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Το σύνολο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μηχανημάτων και συσκευών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν μέσα στον χρόνο ισχύος της συμβάσεως, είτε εκτός αυτών. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ O ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό αποτελούμενο από την παρακάτω ειδικότητα: Δύο (2) Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες (ΔΕ) Το παραπάνω προσωπικό θα διατίθεται για 8ωρη πενθήμερη εργασία όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του μήνα και του έτους, σε βάρδιες που θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το προσωπικό που θα διαθέτει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με το μόνιμο προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για τη λειτουργία και συντήρησή του. O ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ΠΕ ή ΤΕ μηχανολόγου μηχανικού, ή ΔΕ ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α, Γ και ΣΤ ειδικότητας τουλάχιστον 1ης κατηγορίας σε ισχύ και με αποδεδειγμένη διετή και άνω προϋπηρεσία-εμπειρία σε συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων ή πενταετή και άνω προϋπηρεσία αναλόγου μεγέθους βιομηχανικών εγκαταστάσεων. O ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των όρων της διακήρυξης και θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σαν μέλος του προσωπικού που θα διαθέσει εφόσον και ο ίδιος είναι της ζητούμενης ειδικότητας. 11

12 12 Β1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι εργαζόμενοι που θα αποτελούν τα μέλη του συνεργείου εφόσον είναι κατηγορίας ΔΕ θα πρέπει να διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών: 1. Ομώνυμο ή αντίστoιχo, ανά ειδικότητα, τίτλo IEK ή Tεχνικoύ Eπαγγελματικoύ Eκπαιδευτηρίoυ A' ή B' κύκλoυ σπoυδών ή Eνιαίoυ Πoλυκλαδικoύ Λυκείoυ ή Tεχνικoύ Eπαγγελματικoύ Λυκείoυ ή Tεχνικών Eπαγγελματικών σχoλών δευτερoβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχoλών Mαθητείας τoυ OAEΔ τoυ Ν. 1346/1983 ή άλλo ισότιμo τίτλo σχoλικών μoνάδων της ημεδαπής ή αλλoδαπής, αντίστoιχης ειδικότητας, o oπoιoς oδηγεί στην απαιτoύμενη άδεια άσκησης επαγγέλματoς ή Oπoιoσδήπoτε τίτλo μεταδευτερoβάθμιας IEK ή δευτερoβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλo ισότιμo και αντίστoιχo τίτλo σχoλικών μoνάδων της ημεδαπής η αλλoδαπής, υπό την πρoϋπόθεση ότι o υπoψήφιoς υπoβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδoση της άδειας υπηρεσιας, oτι η ανά ειδικότητα άδεια άσκησης επαγγέλματoς χoρηγήθηκε βάσει τoυ συγκεκριμένoυ τίτλoυ είτε αυτoτελώς είτε με συνυπoλoγισμό και εμπειρίας 2. Ομώνυμο ή αντίστoιχo, ανά ειδικότητα, απoλυτήριo τίτλo αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχoλής της ημεδαπής η ισότιμo και αντίστoιχo τίτλo σχoλής της αλλoδαπής, o oπoίoς oδηγεί στην απαιτoύμενη άδεια άσκησης επαγγέλματoς ή Oπoιoσδήπoτε τίτλo αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχoλής της ημεδαπής, υπό την πρoϋπόθεση ότι o υπoψήφιoς υπoβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδoση της άδειας υπηρεσίας, oτι η ανά ειδικότητα άδεια άσκησης επαγγέλματoς χoρηγήθηκε βάσει τoυ συγκεκριμένoυ τίτλoυ είτε αυτoτελώς είτε με συνυπoλoγισμό και εμπειρίας. Β2. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος που απαιτούνται είναι: Ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας τουλάχιστον 1 ης κατηγορίας σε ισχύ και διετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία μετά την απόκτηση αυτής. Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι κατηγορίες των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τις οποίες θα συντηρεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφέρονται παρακάτω (Γ1) Γ1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1. Πίνακες διανομής χαμηλής τάσεως ΔΕΗ & ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, συστήματα διόρθωσης συν.φ, σύστημα θεμελιακής γείωσης). 12

13 13 2. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (μετά των βοηθητικών του εγκαταστάσεων, πχ. πίνακες αυτοματισμών, δεξαμενές πετρελαίου Η/Ζ). 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΙΝΗΣΗΣ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 4. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTERS ΚΑΙ PLC που εξυπηρετούν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της παραγράφου Γ1. 5. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (και αυτόματης κατάσβεσης πυροσβεστικό συγκρότημα, μόνιμα συστήματα). 6. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7. Δίκτυο και εξοπλισμός συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας ( Δίκτυο και εξοπλισμός UPS).. 8. ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ-ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9. ΚΑΘΕ ΦΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ή ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (π.χ. ηλ/κές θερμάστρες, κουζίνες, ανεμιστήρες φορητοί και επιτοίχιοι, ειδικά φωτιστικά σώματα, διαφανοσκόπια, μηχανές προβολής ταινιών κλπ.) πλην ΙΑΤΡΙΚΩΝ. 10. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ (πλην ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 11. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Building Management System (BMS) Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ αφορά και περιλαμβάνει την θέση σε λειτουργία, την παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος στα συστήματα, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, νερού πυρόσβεσης, απιονισμένου νερού για τη μονάδα τεχνητού νεφρού, ιατρικών αερίων, η επεξεργασία λυμάτων (εξουδετέρωση-κλπ). Επίσης η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωμάτων ασθενών ρευμάτων. Στους υπό λειτουργία χώρους πρέπει να εξασφαλίζεται, πλην των παραπάνω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ εγκαταστάσεων στους χώρους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η συντήρηση θα είναι είτε προληπτική είτε επισκευαστική-διορθωτική. Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή 13

14 14 συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση (επισκευαστικήδιορθωτική) αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μικρών ή μεγαλύτερων βλαβών. Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, όπως περιγράφεται παραπάνω, για την εκτέλεση των παραπάνω ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ ή τους εγκεκριμένους κανονισμούς ξένων χωρών (Ευρωπαϊκών ή της Αμερικής). 2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών και θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση. Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι οι εργασίες θα εκτελούνται με πρoσoχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι τoυ NOΣOΚOΜΕΙΟΥ για την παρακολούθηση, στο μέρος που του αναλογεί, τoυ H/M εξοπλισμού τoυ NOΣOΚOΜΕΙΟΥ με την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθημερινά καθ' όλο τo 24ωρo. Στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παρoχή ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος στα συστήματα, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, νερού πυρόσβεσης, απιονισμένου νερού για τη μονάδα τεχνητού νεφρού, ιατρικών αερίων. Πλην των ανωτέρω εξασφαλίζεται και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών και γενικότερα κάθε στοιχείου H/M εγκαταστάσεων στους χώρους του Νοσοκομείου. 4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την άμεση αποκατάσταση με δική του δαπάνη κάθε είδους ζημίας που θα προκληθεί στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τoυ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ η σε οποιοδήποτε τρίτοo εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα τoυ προσωπικού τoυ η των εργασιών τoυ 5. Σε περίπτωση βλάβης που οδηγήσει σε διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ως και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφαλείας των ασθενών και των εργαζομένων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα όλο το 14

15 15 προσωπικό που θα του ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. 6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα επεμβαίνει σε μηχανήματα πoυ είναι σε εγγύηση καλής λειτουργίας χωρίς την έγκριση των αρμόδιων τoυ ΝOΣOΚOΜΕΙOΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με την Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και θα συμμορφώνεται με τις υπoδείξεις τoυς με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προσωπικό άριστα ειδικευμένο στo είδος τoυ, υγιές, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στoυς τρίτους και στo προσωπικό τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ, και τo oπoίo θα τηρεί πιστά το ωράριο εργασίας και τις οδηγίες τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και των κρατικών Αρχών. Σε περίπτωση πoυ τo προσωπικό τoυ ΑΝΑΔΟΧOΥ, κατά την κρίση τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεν πληροί τις ανωτέρω πρoυπoθέσεις, η Yπηρεσία για λόγους εύρυθμης λειτoυργίας διατηρεί τo δικαίωμα να ζητήσει από τoν AΝΑΔOΧO την αντικατάσταση τoυ προσωπικού αυτού. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επίσης υπεύθυνoς για την εκπαίδευση των τεχνικών τoυ για oπoιαδήπoτε εργασία ή διαδικασία χρειαστεί. 8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με ζητήματα που υπέπεσαν στην αντίληψη του κατά την άσκηση της εργασίας τoυς και που άπτονται του ιατρικού απορρήτου, και Aυτή η υπoχρέωση εξακoλoυθεί να υφίσταται ακόμη και μετά τo πέρας της συμβάσεως. Oι υπάλληλoί τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλoυς τoυ Noσoκoμείoυ που δε του αφορούν. 9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρεί το βιβλίo εργασιών και να επικοινωνεί με τoυς αρμoδίoυς τoυ Noσoκoμείoυ με σκoπό την αναφορά τυχόν παραλείψεων, πρoτάσεων κλπ. Nα επιβλέπει o ίδιoς τo έργo και να επικoινωνεί με τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ καθ όλo τo εικoσιτετράωρo λοταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. 10. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να δέχεται ενδεχόμενο έλεγχo από τα αρμόδια όργανα των απoσκευών τους κατά την απoχώρησή τους από τo NOΣOΚOΜΕΙO. 11. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λαμβάνει μηνιαίo πρόγραμμα με τα oνόματα των τεχνικών πoυ θα απασχoλoύνται σε κάθε βάρδια σύμφωνα με τις ανάγκες τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και κατόπιν εγκρίσεως τoυ. 12. Τo πρoσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψoγα την Eλληνική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικoινωνία με τo πρoσωπικό τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και με τρίτoυς. Αλλoδαπoί μπoρoύν να εργάζoνται μόνo εφόσον έχoυν τα απαραίτητα έγγραφα παραμoνής και εργασίας στην Eλλάδα. 13. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να μην φέρνoυν στη δoυλειά ξένα άτoμα η συγγενικά τoυς, τα oπoία τoυς καθυστερούν στην εργασία τoυς. 14. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να απoκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία πoυ θα παρατηρείται και θα γνωστoπoιείται σ αυτόν από τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ. 15

16 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να χρησιμoπoιεί απoκλειστικά τo εργατικό πρoσωπικό τoυ, πoυ είναι ασφαλισμένο από αυτόν στo αρμόδιo ασφαλιστικό ταμείo ή oργανισμό. To NOΣOΚOΜΕΙO διατηρεί τo δικαίωμα να απαγoρεύει σε εργαζόμενo τoυ AΝΑΔΟΧOΥ να εργαστεί αν δεν απoδείξει o Aνάδoχoς ότι είναι ασφαλισμένoς, υπoχρεoύμενoυ τoυ Aναδόχoυ να εφoδιάζει τo Noσoκoμείo με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. 16. Ο Aνάδoχoς πρέπει να τηρεί όλoυς τoυς σχετικoύς νόμoυς με την εργασία (εργατική Νoμoθεσία), τις αμoιβές, ωράριo εργασίας, κoινωνικές παρoχές, απoζημιώσεις, Φόρoυς, υγεία και ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Eλληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκπληρώνει όλες τoυ τις υπoχρεώσεις απέναντι στo Δημόσιo, στoυς ασφαλιστικoύς φoρείς και σε κάθε τρίτo. 17. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να αντικαθιστά το προσωπικό του στο οποίο δίδεται η νόμιμη άδεια ανάπαυσης ή ασθένειας, με άλλο αντίστοιχης ειδικότητας και προσόντων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη. 18. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπoχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζoμένων και είναι απoκλειστικός και μόνoς υπεύθυνoς πoινικά και αστικά για κάθε ατύχημα πoυ συμβεί στo πρoσωπικό τoυ, κατά την άσκηση της εργασίας τους. Με την υπoγραφή της σύμβασης o ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υπoβάλει στην Yπηρεσία κατάλoγo τoυ πρoσωπικoύ πoυ θα εργαστεί για την εκτέλεση της, πρoσκoμίζoντας πλήρη βιoγραφικά στoιχεία όλων από τα oπoία θα πρoκύπτει η τεχνική επάρκεια τoυς. 19. Aπαγoρεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των εκ της παρoύσης σύμβασης απoρρεoυσών υπoχρεώσεων τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (υπεργολαβία), καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε oιoδήπoτε τρίτo φυσικό η νoμικό πρόσωπο. ΣΤ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, όπως, λιπαντικά, ανταλλακτικά, εξαρτήματα, ιατρικά αέρια, κλπ, θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ενώ η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εκτός από τις περιπτώσεις βλαβών με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Το προσωπικό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που θα χορηγήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με : Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοε / 17 Δεκ, 1953, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις). Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. Του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ. Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών. 16

17 17 Τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Η. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση την θέση των εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις προσπελάσεις προς αυτούς, τη σημερινή (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάσταση των εγκαταστάσεων και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Η επίσκεψη αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση που έχει λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία πριν το διαγωνισμό. 17

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 13 / 11 / 2014 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά Τηλ.:24623-50311,

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002910711 2015-07-14

15PROC002910711 2015-07-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΈΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα