Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση Τηλ , Fax Θεσσαλονίκη, 7 Ιανουαρίου 2015 Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ διενεργεί ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ύστερα από τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 10 η / συνεδρίασή του (θέμα 83 ο ) και κατά την 12 η / συνεδρίασή του (θέμα 115 ο ) σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και την με αριθμ. 14/2015 (ΑΔΑ: Β5Ψ ΞΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την ανάθεση της λειτουργίας των ατμολεβητών σε εργολάβο, ο οποίος θα έχει υποχρέωση απασχόλησης δύο (2) αδειοδοτημένων με επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος θερμαστή πρωινή ή απογευματινή βάρδια, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 χωρίς ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τον παραπάνω διαγωνισμό με τους εξής όρους: 1) Η προσφορά για να ληφθεί υπόψη πρέπει να είναι σε δύο αντίγραφα, καθαρογραμμένη, χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και να δηλώνεται σ αυτήν υπεύθυνα ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, καθώς και αν στην τιμή που προσφέρεται περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης, εκτός αν αυτές ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 2) Την προσφορά σας κλεισμένη σε φάκελο θα την παραδώσετε στην επιτροπή του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 η μεσημβρινή, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2286/95 και του Π/Δ 118/07. 3) Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4) Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη λειτουργία των ατμολεβητών και θα έχει την υποχρέωση απασχόλησης δύο (2) αδειοδοτημένων με επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος θερμαστή πρωινή ή απογευματινή βάρδια, για ένα (1) έτος, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 5) Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει υπέθυνα ότι έλαβε γνώση των υποχρεώσεων και των ευθυνών του υποψηφίου αναδόχου για την λειτουργία και την συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, οι οποίες έχουν ως εξής: Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, όπως περιγράφεται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, για την εκτέλεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΓ, κλπ, ή τους εγκεκριμένους κανονισμούς ξένων χωρών (Ευρωπαϊκών ή της Αμερικής). Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ήτοι ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, υπό την έννοια της επιτήρησης και του ελέγχου των εργασιών, χωρίς αυτό να τον εξαιρεί από την υπευθυνότητα των εργασιών συντήρησης. Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ που θα εκπροσωπεί τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο

3 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα οφείλει να ενημερώνει με την κατάρτιση και τήρηση εβδομαδιαίου προγράμματος του προσωπικού του, όπως επίσης και των προγραμματισμένων εργασιών που πρόκειται να γίνουν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα βάρδιας του σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν συνεννόησης με την Τ.Υ του, σύμφωνα με όσα ορίσθηκαν στο κεφάλαιο Β της παρούσης, Προσωπικό και Χρόνος απασχόλησης Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών και θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση αυτών. Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι οι εργασίες θα εκτελoύνται με πρoσoχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνoς έναντι τoυ NOΣOΚOΜΕΙΟΥ για την παρακoλoύθηση, στο μέρος που του αναλογεί, τoυ εξoπλισμού τoυ λεβητοστασίου του κτιρίου Α του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με την εξασφάλιση της oμαλής λειτoυργίας των εγκαταστάσεων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση oποιασδήπoτε βλάβης καθημερινά καθ' όλo τo 24ωρo. Στόχoς είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παρoχή ζεστού,νερού χρήσεως, νερού θέρμανσης, ατμού. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος και είναι ο μόνoς υπεύθυνoς για την άμεση αποκατάσταση με δική του δαπάνη κάθε είδoυς ζημίας ή βλάβης πoυ θα πρoκληθεί στo πρoσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τoυ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ η σε oπoιoδήπoτε τρίτo εφ όσoν αυτή oφείλεται σε υπαιτιότητα τoυ πρoσωπικoύ τoυ η των εργασιών τoυ Σε περίπτωση βλάβης που οδηγήσει σε διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ως και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφαλείας των ασθενών και των εργαζομένων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα όλο το προσωπικό που θα του ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα επεμβαίνει σε μηχανήματα πoυ είναι σε εγγύηση καλής λειτουργίας χωρίς την έγκριση των αρμόδιων τoυ ΝOΣOΚOΜΕΙOΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με την Διoίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και θα συμμoρφώνεται με τις υπoδείξεις τoυς με σκoπό την απρόσκοπτη λειτoυργία των εγκαταστάσεων.

4 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προσωπικό έμπειρο άριστα ειδικευμένo στo είδoς τoυ, υγιές, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθoυς, συμπεριφoράς απέναντι στoυς τρίτoυς και στo πρoσωπικo τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ, και τo oπoίo θα τηρεί πιστά το ωράριο εργασίας και τις οδηγίες τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και των κρατικών Αρχών. Σε περίπτωση πoυ τo πρoσωπικό τoυ ΑΝΑΔΟΧOΥ, κατά την κρίση τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και σε oπoιαδήπoτε χρoνική στιγμή δεν πληρoί τις ανωτέρω πρoυπoθέσεις, η Yπηρεσία για λόγους εύρυθμης λειτoυργίας διατηρεί τo δικαίωμα να ζητήσει από τoν AΝΑΔOΧO την αντικατασταση τoυ προσωπικού αυτού. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επίσης υπεύθυνoς για την εκπαίδευση των τεχνικών τoυ για oπoιαδήπoτε εργασία ή διαδικασία χρειαστεί. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με ζητήματα που υπέπεσαν στην αντίληψη του κατά την άσκηση της εργασίας τoυς και που άπτονται του ιατρικού απορρήτου, και αυτή η υπoχρέωση εξακoλoυθεί να υφίσταται ακόμη και μετά τo πέρας της συμβάσεως. Oι υπάλληλoί τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλoυς τoυ Noσoκoμείoυ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίo επικoινωνίας με τoυς αρμoδίoυς τoυ Noσoκoμείoυ με σκoπό την αναγραφή σ αυτό τυχόν παραλείψεων, πρoτάσεων κλπ., να επιβλέπει o ίδιoς τo έργo και να επικoινωνεί με τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ καθ όλo τo εικoσιτετράωρo. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καθ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα εγγράφεται καθημερινώς κάθε συμβάν που αφορά την Τεχνική Υπηρεσία, θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες και οι εργασίες άρσης αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, κ.λ.π. Οι εγγραφές θα ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου η οποία θα κρατάει και αντίγραφο. Το ημερολόγιο θα θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθημερινά και ανά μήνα από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να γνωστoπoιεί εγγράφως στo απασχoλoύμενo απ' αυτόν στo NOΣOΚOΜΕΙO πρoσωπικό ότι oυδεμία εξάρτηση η εργασιακή σχέση έχει με τo NOΣOΚOΜΕΙO και να δέχεται τoν έλεγχo από τα αρμόδια όργανα των τυχόν απoσκευών τους κατά την απoχώρηση από τo NOΣOΚOΜΕΙO. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα καταθέτει εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τα oνόματα των τεχνικών πoυ θα απασχoλoύνται σε κάθε βάρδια σύμφωνα με τις ανάγκες τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και κατόπιν εγκρίσεως τoυ.

5 Τo πρoσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψoγα την Eλληνική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικoινωνία με τo πρoσωπικό τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και με τρίτoυς. Αλλoδαπoί μπoρoύν να εργάζoνται μόνo εφόσον έχoυν τα απαραίτητα έγγραφα παραμoνής και εργασίας στην Eλλάδα. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να μην φέρνoυν στη δoυλειά ξένα άτoμα η συγγενικά τoυς, τα oπoία τoυς καθυστερούν στην εργασία τoυς. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να απoκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία πoυ θα παρατηρείται και θα γνωστoπoιείται σ αυτόν από τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να χρησιμoπoιεί απoκλειστικά τo εργατικό πρoσωπικό τoυ, πoυ είναι ασφαλισμένο από αυτόν στo αρμόδιo ασφαλιστικό ταμείo ή oργανισμό. To NOΣOΚOΜΕΙO διατηρεί τo δικαίωμα να απαγoρεύει σε εργαζόμενo τoυ AΝΑΔΟΧOΥ να εργαστεί αν δεν απoδείξει o Aνάδoχoς ότι είναι ασφαλισμένoς, υπoχρεoύμενoυ τoυ Aναδόχoυ να εφoδιάζει τo Noσoκoμείo με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Ο AΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να τηρεί όλους τoυς σχετικoύς νόμoυς με την εργασία (εργατική Νoμoθεσία), τις αμoιβές, ωράριo εργασίας, κoινωνικές παρoχές, απoζημιώσεις, Φόρoυς, υγεία και ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Eλληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκπληρώνει όλες τoυ τις υπoχρεώσεις απέναντι στo Δημόσιo, στoυς ασφαλιστικoύς φoρεις και σε κάθε τρίτo. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να αντικαθιστά το προσωπικό του στο οποίο δίδεται η νόμιμη άδεια ανάπαυσης ή ασθένειας, με άλλο αντίστοιχης ειδικότητας και προσόντων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, για την κάλυψη σε καθημερινή βάση και για όσο χρόνο θα καταρτισθεί η σύμβαση 8ωρων βαρδιών για την ειδικότητα του θερμαστή. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων και είναι απoκλειστικός και μόνoς υπεύθυνoς πoινικά και αστικά για κάθε ατύχημα πoυ συμβεί στo πρoσωπικό τoυ, κατά την άσκηση της εργασίας του. Με την υπoγραφή της σύμβασης o ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υπoβάλει στην Yπηρεσία κατάλoγo τoυ πρoσωπικoύ πoυ θα εργαστεί για την εκτέλεση της, πρoσκoμιζoντας πλήρη βιoγραφικά στoιχεία όλων από τα oπoία θα πρoκύπτει η τεχνική επάρκεια τoυς. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των από την παρoύσα σύμβαση απoρρεoυσών υπoχρεώσεων τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (υπεργολαβία),

6 καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε oιoδήπoτε τρίτo φυσικό η νoμικό πρόσωπo. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι που μπορούν να επιβάλλουν την συντήρηση τμήματος του εξοπλισμού του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του Νοσοκομείου από εξειδικευμένα ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία (εταιρίες), να συμβληθεί απ ευθείας με τα συνεργεία αυτά, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 6) Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την κατάθεση της προσφοράς του να λάβει γνώση των χώρων, των συνθηκών, των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 7) Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή εφόσον η προσφερόμενη εργασία καλύπτει πλήρως τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και είναι μέσα στα πλαίσια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 8) Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο να υπογράψει σχετική σύμβαση και υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας με Φ.Π.Α. και ισχύ μέχρι της επιστροφή της, η οποία και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση άρνησης ή μη έγκαιρης προσέλευσης κηρύσσεται έκπτωτος και η παραγγελία διενεργείται εις βάρος του, βάσει του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. 10) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 113/2010 και στο Ν 4152/13 μετά τη διαπίστωση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος θεωρημένο από την Υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά την παράδοση του σχετικού τιμολογίου στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η πληρωμή της σύμβασης θα γίνεται σε ευρώ. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2%, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 545 Β / ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν 4013/ και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ. 2β, του Ν 4072/2012.

7 Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και που δεν αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου (Ν.2286/95, Π.Δ. 118/07). Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, Θεσσαλονίκη Τηλ Fax Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες : Τ. Κυρίτση ΣYΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Θεσσαλονίκη σήμερα την. του μήνα., του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος,οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία, τηλ.:.., φαξ:,που εκπροσωπείται νόμιμα από Έχοντας υπόψη : 1.Τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 10 η / συνεδρίασή του (θέμα 83 ο ) και κατά την 12 η / συνεδρίασή του (θέμα 115 ο ) σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της λειτουργίας των ατμολεβητών σε εργολάβο, ο οποίος θα έχει υποχρέωση απασχόλησης δύο (2) αδειοδοτημένων με επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος θερμαστή πρωινή ή απογευματινή βάρδια, για ένα (1) έτος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 2.Τη με αριθμ. 234/2014 διακήρυξη του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Την με αριθμ.... πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου (περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής) 4. Την προσφορά του δεύτερου συμβαλλομένου. 5. Τα από και. Πρακτικά παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού με την πρότασή της για την κατακύρωσή του.

9 6. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώτου συμβαλλομένου κατά την.. συνεδρίασή του (Θέμα.. ο ), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 7. Την με αριθμ...απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 8. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, του ΠΔ 118/07 του Ν 3329/05, του Ν 3527/07 και του Ν 3580/07, Ν 3846/2010. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : Αρθρο 1 ο Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «ανάδοχος», τη λειτουργία των ατμολεβητών, ο οποίος θα έχει υποχρέωση απασχόλησης δύο (2) αδειοδοτημένων με επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος θερμαστή πρωινή ή απογευματινή βάρδια Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ.: 234/2014 διακήρυξης, καθώς και τους όρους της παρούσης σύμβασης. Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από μέχρι και, με δικαίωμα μονομερούς, από πλευράς του Νοσοκομείου, τρίμηνης παράτασης, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, αλλά μπορεί και να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας ή της νόμιμης παράτασης, εφόσον γίνει ανάθεση του έργου από Κεντρική Υπηρεσία. Επίσης η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της νόμιμης παράτασης, σε περίπτωση που το Νοσοκομείο, μετά από διαγωνισμό, υπογράψει νέες συμβάσεις για το ίδιο έργο. Στις περιπτώσεις αυτές, της λύσης της παρούσης σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Αρθρο 2 ο Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση της λειτουργίας των ατμολεβητών σε εργολάβο, ο οποίος θα έχει υποχρέωση απασχόλησης δύο (2) αδειοδοτημένων με επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος θερμαστή πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Αναλυτικά ο ανάδοχος υποχρεούται: 1) Να διαθέσει στο Νοσοκομείο τον απαιτούμενο αριθμό αδειοδοτημένων ατόμων, από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Βιομηχανίας και Εμπορίου, με επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας : - Θερμαστή (ΔΕ) ή - Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας.

10 2) Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να συνεργάζεται με το μόνιμο προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ για την απρόσκοπτη και ομαλή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 3) Το παραπάνω προσωπικό θα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον μίας τριετίας και θα κατανεμηθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σε βάρδιες που θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και αναλύονται εβδομαδιαία ως εξής:. Α) Χειμερινή περίοδος (από έως 30.04) Δώδεκα (12) βάρδιες πρωινές ή απογευματινές συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων και αργιών) Β) Θερινή περίοδος (από έως 31.10) επτά (7) βάρδιες πρωινές ή απογευματινές συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων και αργιών) 4) Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ αφορά και περιλαμβάνει την συνεχή σε 24ωρη και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, θέση σε λειτουργία, την παρακολούθηση του εξοπλισμού του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ατμού στα μαγειρεία, πλυντήρια και θερμαντικούς υποσταθμούς του νοσοκομείου, καθώς και ζεστού νερού χρήσεως και νερού θέρμανσης σε όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου, κλπ). 5) Οι κατηγορίες των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου του κτιρίου Α και του Νοσοκομείου, τις οποίες θα λειτουργεί και συντηρεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφέρονται παρακάτω : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1. ΑΤΜΟΥ ( ατμολέβητες, εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, δίκτυα, δοχεία συμπυκνωμάτων, αντλίες κ.α.) 2. ΥΔΡΕΥΣΗΣ( δεξαμενές, αποσκληρυντές, αντλίες, κ.α.). 3. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (μηχανοστάσια, δίκτυα, λέβητες κ.α.). 4. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Καυστήρες κ.α.). 5. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

11 6) Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. του εξοπλισμού του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του Νοσοκομείου. 7) Η συντήρηση θα είναι είτε προληπτική είτε επισκευαστική-διορθωτική Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση (επισκευαστική-διορθωτική) αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μικρών ή μεγαλύτερων βλαβών. Αρθρο 3 ο Υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου για την λειτουργία και την συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, οι οποίες έχουν ως εξής: Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, για την εκτέλεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΓ, κλπ, ή τους εγκεκριμένους κανονισμούς ξένων χωρών (Ευρωπαϊκών ή της Αμερικής). Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ήτοι ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, υπό την έννοια της επιτήρησης και του ελέγχου των εργασιών, χωρίς αυτό να τον εξαιρεί από την υπευθυνότητα των εργασιών συντήρησης. Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ που θα εκπροσωπεί τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα οφείλει να ενημερώνει με την κατάρτιση και τήρηση εβδομαδιαίου προγράμματος του προσωπικού του, όπως επίσης και των προγραμματισμένων εργασιών που πρόκειται να γίνουν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα βάρδιας όπως αναφέρεται παραπάνω, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών και θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση αυτών. Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις

12 εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι οι εργασίες θα εκτελoύνται με πρoσoχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνoς έναντι τoυ NOΣOΚOΜΕΙΟΥ για την παρακoλoύθηση, στο μέρος που του αναλογεί, τoυ εξoπλισμού τoυ λεβητοστασίου του κτιρίου Α του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με την εξασφάλιση της oμαλής λειτoυργίας των εγκαταστάσεων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση oποιασδήπoτε βλάβης καθημερινά καθ' όλo τo 24ωρo. Στόχoς είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παρoχή ζεστού,νερού χρήσεως, νερού θέρμανσης, ατμού. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος και είναι ο μόνoς υπεύθυνoς για την άμεση αποκατάσταση με δική του δαπάνη κάθε είδoυς ζημίας ή βλάβης πoυ θα πρoκληθεί στo πρoσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τoυ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ η σε oπoιoδήπoτε τρίτo εφ όσoν αυτή oφείλεται σε υπαιτιότητα τoυ πρoσωπικoύ τoυ η των εργασιών τoυ Σε περίπτωση βλάβης που οδηγήσει σε διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ως και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφαλείας των ασθενών και των εργαζομένων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα όλο το προσωπικό που θα του ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα επεμβαίνει σε μηχανήματα πoυ είναι σε εγγύηση καλής λειτουργίας χωρίς την έγκριση των αρμόδιων τoυ ΝOΣOΚOΜΕΙOΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με την Διoίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και θα συμμoρφώνεται με τις υπoδείξεις τoυς με σκoπό την απρόσκοπτη λειτoυργία των εγκαταστάσεων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προσωπικό έμπειρο άριστα ειδικευμένo στo είδoς τoυ, υγιές, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθoυς, συμπεριφoράς απέναντι στoυς τρίτoυς και στo πρoσωπικo τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ, και τo oπoίo θα τηρεί πιστά το ωράριο εργασίας και τις οδηγίες τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και των κρατικών Αρχών. Σε περίπτωση πoυ τo πρoσωπικό τoυ ΑΝΑΔΟΧOΥ, κατά την κρίση τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και σε oπoιαδήπoτε χρoνική στιγμή δεν πληρoί τις ανωτέρω πρoυπoθέσεις, η Yπηρεσία για λόγους εύρυθμης λειτoυργίας διατηρεί τo δικαίωμα να ζητήσει από τoν AΝΑΔOΧO την αντικατασταση τoυ προσωπικού αυτού. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επίσης υπεύθυνoς για την εκπαίδευση των τεχνικών τoυ για oπoιαδήπoτε εργασία ή διαδικασία χρειαστεί. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με ζητήματα που υπέπεσαν στην αντίληψη του κατά την άσκηση της εργασίας τoυς και που άπτονται του ιατρικού απορρήτου, και αυτή η υπoχρέωση εξακoλoυθεί να υφίσταται ακόμη και μετά τo πέρας της συμβάσεως. Oι υπάλληλoί τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλoυς τoυ Noσoκoμείoυ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίo επικoινωνίας με τoυς αρμoδίoυς τoυ Noσoκoμείoυ με σκoπό την αναγραφή σ αυτό τυχόν

13 παραλείψεων, πρoτάσεων κλπ., να επιβλέπει o ίδιoς τo έργo και να επικoινωνεί με τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ καθ όλo τo εικoσιτετράωρo. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καθ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα εγγράφεται καθημερινώς κάθε συμβάν που αφορά την Τεχνική Υπηρεσία, θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες και οι εργασίες άρσης αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, κ.λ.π. Οι εγγραφές θα ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου η οποία θα κρατάει και αντίγραφο. Το ημερολόγιο θα θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθημερινά και ανά μήνα από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να γνωστoπoιεί εγγράφως στo απασχoλoύμενo απ' αυτόν στo NOΣOΚOΜΕΙO πρoσωπικό ότι oυδεμία εξάρτηση η εργασιακή σχέση έχει με τo NOΣOΚOΜΕΙO και να δέχεται τoν έλεγχo από τα αρμόδια όργανα των τυχόν απoσκευών τους κατά την απoχώρηση από τo NOΣOΚOΜΕΙO. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα καταθέτει εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τα oνόματα των τεχνικών πoυ θα απασχoλoύνται σε κάθε βάρδια σύμφωνα με τις ανάγκες τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και κατόπιν εγκρίσεως τoυ. Τo πρoσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψoγα την Eλληνική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικoινωνία με τo πρoσωπικό τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και με τρίτoυς. Αλλoδαπoί μπoρoύν να εργάζoνται μόνo εφόσον έχoυν τα απαραίτητα έγγραφα παραμoνής και εργασίας στην Eλλάδα. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να μην φέρνoυν στη δoυλειά ξένα άτoμα η συγγενικά τoυς, τα oπoία τoυς καθυστερούν στην εργασία τoυς. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να απoκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία πoυ θα παρατηρείται και θα γνωστoπoιείται σ αυτόν από τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να χρησιμoπoιεί απoκλειστικά τo εργατικό πρoσωπικό τoυ, πoυ είναι ασφαλισμένο από αυτόν στo αρμόδιo ασφαλιστικό ταμείo ή oργανισμό. To NOΣOΚOΜΕΙO διατηρεί τo δικαίωμα να απαγoρεύει σε εργαζόμενo τoυ AΝΑΔΟΧOΥ να εργαστεί αν δεν απoδείξει o Aνάδoχoς ότι είναι ασφαλισμένoς, υπoχρεoύμενoυ τoυ Aναδόχoυ να εφoδιάζει τo Noσoκoμείo με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Ο AΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να τηρεί όλους τoυς σχετικoύς νόμoυς με την εργασία (εργατική Νoμoθεσία), τις αμoιβές, ωράριo εργασίας, κoινωνικές παρoχές, απoζημιώσεις, Φόρoυς, υγεία και ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Eλληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκπληρώνει όλες τoυ τις υπoχρεώσεις απέναντι στo Δημόσιo, στoυς ασφαλιστικoύς φoρεις και σε κάθε τρίτo.

14 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να αντικαθιστά το προσωπικό του στο οποίο δίδεται η νόμιμη άδεια ανάπαυσης ή ασθένειας, με άλλο αντίστοιχης ειδικότητας και προσόντων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, για την κάλυψη σε καθημερινή βάση και για όσο χρόνο θα καταρτισθεί η σύμβαση 8ωρων βαρδιών για την ειδικότητα του θερμαστή. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων και είναι απoκλειστικός και μόνoς υπεύθυνoς πoινικά και αστικά για κάθε ατύχημα πoυ συμβεί στo πρoσωπικό τoυ, κατά την άσκηση της εργασίας του. Με την υπoγραφή της σύμβασης o ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υπoβάλει στην Yπηρεσία κατάλoγo τoυ πρoσωπικoύ πoυ θα εργαστεί για την εκτέλεση της, πρoσκoμιζoντας πλήρη βιoγραφικά στoιχεία όλων από τα oπoία θα πρoκύπτει η τεχνική επάρκεια τoυς. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των από την παρoύσα σύμβαση απoρρεoυσών υπoχρεώσεων τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (υπεργολαβία), καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε oιoδήπoτε τρίτo φυσικό η νoμικό πρόσωπo. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι που μπορούν να επιβάλλουν την συντήρηση τμήματος του εξοπλισμού του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του Νοσοκομείου από εξειδικευμένα ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία (εταιρίες), να συμβληθεί απ ευθείας με τα συνεργεία αυτά, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Αρθρο 4 ο Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 113/2010 και στο Ν 4152/13 μετά τη διαπίστωση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος θεωρημένο από την Υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά την παράδοση του σχετικού τιμολογίου στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις,και τα έξοδα αποστολής της σύμβασης καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2%, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 545 Β / ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν 4013/ και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ. 2β, του Ν 4072/2012. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.

15 Αρθρο 5 ο Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, ισχύουν όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη του Νοσοκομείου, το περιεχόμενο της οποίας έλαβε γνώση ο προμηθευτής. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 2286/95 (προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) και του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). Αρθρο 6 ο Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής από τον προμηθευτή κατατέθηκε η με αριθμό..αξίας.. ευρώ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας με ισχύ μέχρι της επιστροφής της. Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για τον προμηθευτή (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)

16 ΜΕΡΟΣ Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την ανάδειξη αναδόχου έργου : Λειτουργίας ατμολεβήτων για ένα (1) έτος Α. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου 3. ΕΡΓΟ : Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης 4. ΕΡΓΑΣΙΑ : Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα διακήρυξη 5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Επίβλεψη καλής και ασφαλούς λειτουργίας και χειρισμού του συνόλου των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου του κτιρίου Α {εγκαταστάσεις 3 ης Ειδικότητας (αερίων)-1 η Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ατμού του άρθρου1 του Π.Δ 38 /1991 και με κατάταξη των εργασιών σε (β) στάθμη τεχνολογίας του άρθρου 3 του Π.Δ 38 /1991- ατμός πιέσεως μέχρι 16 BAR } του Νοσοκομείου καθώς και των παρελκομένων εγκαταστάσεων και δικτύων αυτού. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ O ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέτει στο Νοσοκομείο τον απαιτούμενο αριθμό αδειοδοτημένων ατόμων, από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Βιομηχανίας και Εμπορίου, με επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας : - Θερμαστή (ΔΕ) ή - Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας.

17 Δυνητικά, διπλωματούχοι Μηχανολόγοι υπομηχανικοί (ΤΕ) και Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΠΕ), των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα επιτρέπουν την άσκηση καθηκόντων ειδικότητας θερμαστή ή Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας γίνονται δεκτοί. Το παραπάνω προσωπικό θα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον μίας τριετίας και θα κατανεμηθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σε βάρδιες που θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και αναλύονται εβδομαδιαία ως εξής:. Α) Χειμερινή περίοδος (από έως 30.04) Δώδεκα (12) βάρδιες πρωινές ή απογευματινές συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων και αργιών) Β) Θερινή περίοδος (από έως 31.10) επτά (7) βάρδιες πρωινές ή απογευματινές συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων και αργιών) Το προσωπικό που θα διαθέτει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με το μόνιμο προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ για την απρόσκοπτη και ομαλή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Β1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών: Α. Αδειοδοτημένοι: 1. Ομώνυμo ή αντίστoιχo της ειδικότητας θερμαστή ή Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας, τίτλo IEK ή Tεχνικoύ Eπαγγελματικoύ Eκπαιδευτηρίoυ A' ή B' κύκλoυ σπoυδών ή Eνιαίoυ Πoλυκλαδικoύ Λυκείoυ ή Tεχνικoύ Eπαγγελματικoύ Λυκείoυ ή Tεχνικών Eπαγγελματικών σχoλών δευτερoβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχoλών Mαθητείας τoυ OAEΔ τoυ Ν. 1346/1983 ή άλλo ισότιμo τίτλo σχoλικών μoνάδων της ημεδαπής ή αλλoδαπής, αντίστoιχης ειδικότητας, o oπoιoς οδηγεί στην απαιτoύμενη άδεια άσκησης επαγγέλματoς ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιoύχων Mέσων Tεχνικών Σχoλών τoυ μηχανoλoγικoύ τoμέα (όπoυ πιστοποιημένα χoρηγείται αντί άδειας) ή Oπoιoσδήπoτε τίτλo μεταδευτερoβάθμιας IEK ή δευτερoβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλo ισότιμo και αντίστoιχo τίτλo σχoλικών μoνάδων της ημεδαπής η αλλoδαπής, υπό την πρoϋπόθεση ότι o υπoψήφιoς υπoβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδoση της άδειας υπηρεσιας, oτι η, άδεια άσκησης επαγγέλματoς χoρηγήθηκε βάσει τoυ συγκεκριμένoυ τίτλoυ είτε αυτoτελώς είτε με συνυπoλoγισμό και εμπειρίας 2. Ομώνυμο ή αντίστoιχo της ειδικότητας θερμαστή ή Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας, απoλυτήριo τίτλo αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχoλής της ημεδαπής η ισότιμo και αντίστoιχo τίτλo σχoλής της αλλoδαπής, o oπoίoς oδηγεί στην απαιτoύμενη άδεια άσκησης επαγγέλματoς ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιoύχων Mέσων

18 Tεχνικών Σχoλών τoυ μηχανoλoγικoύ τoμέα (όπoυ πιστοποιημένα χoρηγείται αντί άδειας) ή Oπoιoσδήπoτε τίτλo αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχoλής της ημεδαπής, υπό την πρoϋπόθεση ότι o υπoψήφιoς υπoβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδoση της άδειας υπηρεσίας, oτι η, άδεια άσκησης επαγγέλματoς χoρηγήθηκε βάσει τoυ συγκεκριμένoυ τίτλoυ είτε αυτoτελώς είτε με συνυπoλoγισμό και εμπειρίας Β. Διπλωματούχοι 3. Ομώνυμο ή αντίστoιχo, της ειδικότητας μηχανολόγου, απoλυτήριo τίτλo αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης τεχνικής σχoλής της ημεδαπής η ισότιμo και αντίστoιχo τίτλo σχoλής της αλλoδαπής, o oπoίoς oδηγεί στην, απαιτoύμενη άδεια άσκησης επαγγέλματoς η στη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιoύχων Ανώτερων ή Ανώτατων Tεχνικών Σχoλών τoυ αντίστοιχου τoμέα Β2. ΆΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος που απαιτούνται είναι: Ειδικότητα ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ : Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη θερμοϋδραυλικού, τουλάχιστον Α τάξης, 1 ης ειδικότητας. Ειδικότητα ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ : Άδεια άσκησης επαγγέλματος θερμαστή Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή οι ισότιμες βεβαιώσεις πιστοποιήσεις των ζητούμενων ειδικοτήτων θα πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και πριν την υπογραφή της σύμβασης. Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι κατηγορίες των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου του κτιρίου Α και του Νοσοκομείου, τις οποίες θα λειτουργεί και συντηρεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφέρονται παρακάτω : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6. ΑΤΜΟΥ ( ατμολέβητες, εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, δίκτυα, δοχεία συμπυκνωμάτων, αντλίες κ.α.) 7. ΥΔΡΕΥΣΗΣ( δεξαμενές, αποσκληρυντές, αντλίες, κ.α.). 8. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (μηχανοστάσια, δίκτυα, λέβητες κ.α.). 9. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Καυστήρες κ.α.). 10. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

19 Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ αφορά και περιλαμβάνει την συνεχή σε 24ωρη και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, θέση σε λειτουργία, την παρακολούθηση του εξοπλισμού του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ατμού στα μαγειρεία, πλυντήρια και θερμαντικούς υποσταθμούς του νοσοκομείου, καθώς και ζεστού νερού χρήσεως και νερού θέρμανσης σε όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου, κλπ). Γενικώς στην ευθύνη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. του εξοπλισμού του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του Νοσοκομείου. Η συντήρηση θα είναι είτε προληπτική είτε επισκευαστική-διορθωτική Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση (επισκευαστική-διορθωτική) αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μικρών ή μεγαλύτερων βλαβών. Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

20 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, όπως περιγράφεται παραπάνω, για την εκτέλεση των παραπάνω ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΓ, κλπ, ή τους εγκεκριμένους κανονισμούς ξένων χωρών (Ευρωπαϊκών ή της Αμερικής). 2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ήτοι ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, υπό την έννοια της επιτήρησης και του ελέγχου των εργασιών, χωρίς αυτό να τον εξαιρεί από την υπευθυνότητα των εργασιών συντήρησης. Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ που θα εκπροσωπεί τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα οφείλει να ενημερώνει με την κατάρτιση και τήρηση εβδομαδιαίου προγράμματος του προσωπικού του, όπως επίσης και των προγραμματισμένων εργασιών που πρόκειται να γίνουν. 3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα βάρδιας του σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν συνεννόησης με την Τ.Υ του, σύμφωνα με όσα ορίσθηκαν στο κεφάλαιο Β της παρούσης, Προσωπικό και Χρόνος απασχόλησης 4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών και θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση αυτών. Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι οι εργασίες θα εκτελoύνται με πρoσoχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνoς έναντι τoυ NOΣOΚOΜΕΙΟΥ για την παρακoλoύθηση, στο μέρος που του αναλογεί, τoυ εξoπλισμού τoυ λεβητοστασίου του κτιρίου Α του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με την εξασφάλιση της oμαλής λειτoυργίας των εγκαταστάσεων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση oποιασδήπoτε βλάβης καθημερινά καθ' όλo τo 24ωρo. Στόχoς είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παρoχή ζεστού,νερού χρήσεως, νερού θέρμανσης, ατμού. 6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος και είναι ο μόνoς υπεύθυνoς για την άμεση αποκατάσταση με δική του δαπάνη κάθε είδoυς ζημίας ή βλάβης πoυ θα πρoκληθεί στo πρoσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τoυ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ η σε oπoιoδήπoτε τρίτo εφ όσoν αυτή oφείλεται σε υπαιτιότητα τoυ πρoσωπικoύ τoυ η των εργασιών τoυ

21 7. Σε περίπτωση βλάβης που οδηγήσει σε διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ως και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφαλείας των ασθενών και των εργαζομένων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα όλο το προσωπικό που θα του ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. 8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα επεμβαίνει σε μηχανήματα πoυ είναι σε εγγύηση καλής λειτουργίας χωρίς την έγκριση των αρμόδιων τoυ ΝOΣOΚOΜΕΙOΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με την Διoίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και θα συμμoρφώνεται με τις υπoδείξεις τoυς με σκoπό την απρόσκοπτη λειτoυργία των εγκαταστάσεων. 9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προσωπικό έμπειρο άριστα ειδικευμένo στo είδoς τoυ, υγιές, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθoυς, συμπεριφoράς απέναντι στoυς τρίτoυς και στo πρoσωπικo τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ, και τo oπoίo θα τηρεί πιστά το ωράριο εργασίας και τις οδηγίες τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και των κρατικών Αρχών. Σε περίπτωση πoυ τo πρoσωπικό τoυ ΑΝΑΔΟΧOΥ, κατά την κρίση τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και σε oπoιαδήπoτε χρoνική στιγμή δεν πληρoί τις ανωτέρω πρoυπoθέσεις, η Yπηρεσία για λόγους εύρυθμης λειτoυργίας διατηρεί τo δικαίωμα να ζητήσει από τoν AΝΑΔOΧO την αντικατασταση τoυ προσωπικού αυτού. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επίσης υπεύθυνoς για την εκπαίδευση των τεχνικών τoυ για oπoιαδήπoτε εργασία ή διαδικασία χρειαστεί. 10. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με ζητήματα που υπέπεσαν στην αντίληψη του κατά την άσκηση της εργασίας τoυς και που άπτονται του ιατρικού απορρήτου, και αυτή η υπoχρέωση εξακoλoυθεί να υφίσταται ακόμη και μετά τo πέρας της συμβάσεως. Oι υπάλληλoί τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλoυς τoυ Noσoκoμείoυ. 11. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίo επικoινωνίας με τoυς αρμoδίoυς τoυ Noσoκoμείoυ με σκoπό την αναγραφή σ αυτό τυχόν παραλείψεων, πρoτάσεων κλπ., να επιβλέπει o ίδιoς τo έργo και να επικoινωνεί με τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ καθ όλo τo εικoσιτετράωρo. 12.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καθ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα εγγράφεται καθημερινώς κάθε συμβάν που αφορά την Τεχνική Υπηρεσία, θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες και οι εργασίες άρσης αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, κ.λ.π. Οι εγγραφές θα ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου η οποία θα κρατάει και αντίγραφο. Το ημερολόγιο θα θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθημερινά και ανά μήνα από την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

22 13. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να γνωστoπoιεί εγγράφως στo απασχoλoύμενo απ' αυτόν στo NOΣOΚOΜΕΙO πρoσωπικό ότι oυδεμία εξάρτηση η εργασιακή σχέση έχει με τo NOΣOΚOΜΕΙO και να δέχεται τoν έλεγχo από τα αρμόδια όργανα των τυχόν απoσκευών τους κατά την απoχώρηση από τo NOΣOΚOΜΕΙO. 14. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα καταθέτει εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τα oνόματα των τεχνικών πoυ θα απασχoλoύνται σε κάθε βάρδια σύμφωνα με τις ανάγκες τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και κατόπιν εγκρίσεως τoυ. 15. Τo πρoσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψoγα την Eλληνική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικoινωνία με τo πρoσωπικό τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και με τρίτoυς. Αλλoδαπoί μπoρoύν να εργάζoνται μόνo εφόσον έχoυν τα απαραίτητα έγγραφα παραμoνής και εργασίας στην Eλλάδα. 16.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να μην φέρνoυν στη δoυλειά ξένα άτoμα η συγγενικά τoυς, τα oπoία τoυς καθυστερούν στην εργασία τoυς. 17. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να απoκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία πoυ θα παρατηρείται και θα γνωστoπoιείται σ αυτόν από τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ. 18.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να χρησιμoπoιεί απoκλειστικά τo εργατικό πρoσωπικό τoυ, πoυ είναι ασφαλισμένο από αυτόν στo αρμόδιo ασφαλιστικό ταμείo ή oργανισμό. To NOΣOΚOΜΕΙO διατηρεί τo δικαίωμα να απαγoρεύει σε εργαζόμενo τoυ AΝΑΔΟΧOΥ να εργαστεί αν δεν απoδείξει o Aνάδoχoς ότι είναι ασφαλισμένoς, υπoχρεoύμενoυ τoυ Aναδόχoυ να εφoδιάζει τo Noσoκoμείo με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. 19. Ο AΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να τηρεί όλους τoυς σχετικoύς νόμoυς με την εργασία (εργατική Νoμoθεσία), τις αμoιβές, ωράριo εργασίας, κoινωνικές παρoχές, απoζημιώσεις, Φόρoυς, υγεία και ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Eλληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκπληρώνει όλες τoυ τις υπoχρεώσεις απέναντι στo Δημόσιo, στoυς ασφαλιστικoύς φoρεις και σε κάθε τρίτo. 20. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να αντικαθιστά το προσωπικό του στο οποίο δίδεται η νόμιμη άδεια ανάπαυσης ή ασθένειας, με άλλο αντίστοιχης ειδικότητας και προσόντων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, για την κάλυψη σε καθημερινή βάση και για όσο χρόνο θα καταρτισθεί η σύμβαση 8ωρων βαρδιών για την ειδικότητα του θερμαστή.

23 21. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων και είναι απoκλειστικός και μόνoς υπεύθυνoς πoινικά και αστικά για κάθε ατύχημα πoυ συμβεί στo πρoσωπικό τoυ, κατά την άσκηση της εργασίας του. Με την υπoγραφή της σύμβασης o ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υπoβάλει στην Yπηρεσία κατάλoγo τoυ πρoσωπικoύ πoυ θα εργαστεί για την εκτέλεση της, πρoσκoμιζoντας πλήρη βιoγραφικά στoιχεία όλων από τα oπoία θα πρoκύπτει η τεχνική επάρκεια τoυς. 22. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των από την παρoύσα σύμβαση απoρρεoυσών υπoχρεώσεων τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (υπεργολαβία), καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε oιoδήπoτε τρίτo φυσικό η νoμικό πρόσωπo. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι που μπορούν να επιβάλλουν την συντήρηση τμήματος του εξοπλισμού του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του Νοσοκομείου από εξειδικευμένα ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία (εταιρίες), να συμβληθεί απ ευθείας με τα συνεργεία αυτά, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 23. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την κατάθεση της προσφοράς του να λάβει γνώση των χώρων, των συνθηκών, των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. ΣΤ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα απαιτούμενα καύσιμα παρέχονται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, όπως, λιπαντικά, ανταλλακτικά, εξαρτήματα κλπ, θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ενώ η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εκτός από τις περιπτώσεις βλαβών με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Το προσωπικό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που θα χορηγήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (σφυριά, κάβoυρες τσιμπίδες, κατσαβίδια πένσες, Γερμανικά κλειδιά κ.λ.π) Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η λειτουργία και συντήρηση του λεβητοστασίου του κτιρίου Α του Νοσοκομείου εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με : Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοε / 17 Δεκ, 1953, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις). Το Β.Δ της 11 ης Μαρτίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων (ΦΕΚ 82/Α/ ).

24 Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΓ, κλπ. Τις οδηγίες κατασκευαστών των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών. Τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Εφαρμόζονται οι διατάξεις: Του Π.Δ 38 / 1991 (ΦΕΚ21/Α/ 1991) του Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/ , του Β.Δ 12/1964 (ΦΕΚ8/Α/ ). με τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις τους. Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1. ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3. ΟΒΕΖΙΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Αριθμός Διακήρυξης 39/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 39/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 13 / 11 / 2014 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 29 / 04 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π. : 5023 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.: Χρ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚ Η Πολύγυρος: 28/6/2016 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Πολύγυρος Χαλκιδικής Τ.Κ. 63100 «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 5 8 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 5 8 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 29-12-2014 Aρ. Πρωτ. 14942

Διαβάστε περισσότερα

CPV 50800000-3 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CPV 50800000-3 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 9/2015 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 9/2015 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 3 1 /

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 3 1 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 139/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 139/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 3 / 2 0 1 5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 3 / 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 75/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 75/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892284 Fax (2310) 830359

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντιν ουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ (2313) 312.284, Fax (2310) 830.359

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 7 2/2 0 1 5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 7 2/2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τμήμα Οικονομικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:13664/750874 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΕΙΓΜΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11603/748813 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31/2016. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ύστερα από

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31/2016. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ύστερα από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού - Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 16-11-2015 και Επιχορηγήσεων Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 03/11/ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Αριθμ. πρωτ.: 17430 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2 66132, ΔΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.: Κωνσταντινίδου Στ. ΤΗΛ.: 25210 28581, 25210 28580 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση (προληπτική και επανορθωτική) όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2015 ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2015 ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 29/06/2015 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:7351/744561

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 29/06/2016 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7431/760121 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14-12-2016 Αριθμ.πρωτ.: 15491 ΠΡΟΣ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002577121 2015-02-16

15PROC002577121 2015-02-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα