Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Προϋπολογισμός: ,72 (χωρίς ΦΠΑ), ,00 (συμ/νου ΦΠΑ) Διάρκεια: 30 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/11/2011 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα Ε.Ε.: Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 30/09/2011 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 4 Α.1 Περιβάλλον του Έργου... 5 Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 6 Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α.3.1 Λειτουργικές απαιτήσεις Α.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α.3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α.3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α.3.5 Ο Ρόλος των Πιλοτικών Χρηστών Α.3.6 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α.3.7 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α.3.8 Διαλειτουργικότητα Α.3.9 Πολυκαναλική προσέγγιση Α.3.10 Ανοιχτά δεδομένα Α.3.11 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α.3.12 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α.3.13 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α.3.14 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α.3.15 Πίνακας Παραδοτέων Α.3.16 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α.4 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α.4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α.4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α.4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α.4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α.4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α.4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α.5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α.5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α.5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α.5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α.5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 2 από 65

3 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Ιχνηλατώντας την πλήρη πορεία ενός προϊόντος από το χωράφι στο ράφι, το ΕΣΙΤ στοχεύει άμεσα να αποτελέσει ένα κυρίαρχο εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων, της ανάδειξης ανταγωνιστικών προϊόντων, της προστασίας των εγχώριων προϊόντων έναντι των ελληνοποιημένων και της καταπολέμησης διατροφικών κερδοσκοπικών φαινομένων. Η ένταξη κάποιου διατροφικού προϊόντος στο ΕΣΙΤ θα του διασφαλίζει προστιθέμενη αξία ποιότητας και εμπορικό πλεονέκτημα. Η επιτυχής εφαρμογή του ΕΣΙΤ είναι σε θέση πολύ γρήγορα να αποτελέσει το κλειδί μιας Εθνικής Διατροφικής Διπλωματίας με σημαντικά οφέλη στην Εθνική Οικονομία. Το έργο αφορά τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος (ΕΣΙΤ) που θα διατηρεί, θα διαχειρίζεται και θα παρέχει πλήρεις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας για τρόφιμα, που θα περιλαμβάνουν όλα τα στάδια επεξεργασίας και διακίνησής τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή έκβαση του έργου αποτελεί η αποδοχή και χρήση του συστήματος από τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές που θα συντελεστεί μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την χρησιμότητα και αναγκαιότητα των υπηρεσιών ιχνηλασιμότητας στα αγροτικά προϊόντα τροφίμων. Η επιτυχής ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου συνεπάγεται την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης μέσω της χρήσης νέων και σύγχρονων τεχνολογιών και τελικά την βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και τροφίμων με ταυτόχρονο όφελος των καταναλωτών αλλά και του κράτους. Σελίδα 3 από 65

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Γενικά ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΥπΑΑΤ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΒΔ Δ/νση(ς) ΣτΕ. ΕΣ ΕΣΙΤ ΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Πληρωμών και Εγγυήσεων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βάση/εις Δεδομένων Διεύθυνση(ς) Συμβούλιο της Επικρατείας Ελεγκτικό Συνέδριο Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίφων Πληροφοριακό Σύστημα Σελίδα 4 από 65

5 Α.1 Περιβάλλον του Έργου Η πράξη με τίτλο «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση είναι μια συνολική προσπάθεια πλήρους μεταβολής των υπηρεσιών που παρέχονται από τους κρατικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας (εποπτευόμενοι φορείς και διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και άλλων Υπουργείων) προς τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας αλλά και τους πολίτες με την ιδιότητά τους ως καταναλωτές. Μία συνοπτική περιγραφή των υποέργων της πράξης καθώς και του τρόπου που αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους, παρουσιάζεται παρακάτω. Η πράξη συνίσταται από τα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών YπAAT καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων του Έργου Υποέργο 2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ Υποέργο 3: Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων καλλιεργητικών πρακτικών Υποέργο 4: Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμ ότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.) Υποέργο 5: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ανάπτυξη διεπαφών και διαλειτουργικότητας με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα υποσυστήματά του Υποέργο 6: Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού διαδραστικού συστήματος με χρήση Τηλεπισκοπικών/Φωτογραμμετρικών μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών-γεωργία ακριβείας, την δημιουργία γεωργικών ψηφιακών θεματικών χαρτών, την συμβολή στην καταλληλότητα χωροθέτησης Α.Π.Ε. και Αγροτουρισμού και την αντιμετώπιση καταγγελιών Σελίδα 5 από 65

6 Υποέργο 7: Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας Υποέργο 8: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου Υποέργο 9: Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Προτεινόμενης Πράξης Υποέργο 10: Υποστήριξη Υλοποίησης Πράξης, Προδιαγραφές, Ειδικές Εργασίες Το Υποέργο 4 αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού ενώ τα υπόλοιπα Υποέργα θα αποτελέσουν αντικείμενα ξεχωριστών διαγωνισμών και τα οποία περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. Η ενιαία διαδικτυακής πύλη θα αποτελεί την πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα παρέχεται πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των Υποέργων της Πράξης. Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΔ ΨΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Συνοπτική περιγραφή Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με το Π.Δ. 402/1988 ο Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας (το οποίο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Υ1/2004 ΦΕΚ 513Β/ ) προβλέπει την εξής δομή: Οργανόγραμμα, βασικές διεργασίες και άλλες υποδομές που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία του Έργου Σελίδα 6 από 65

7 Η Δ/νση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ που είναι ο φορέας λειτουργίας του παρόντος έργου ανήκει στην Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών. Ειδικότερα: Τη Διεύθυνση Πληροφορικής συγκροτούν τα εξής Τμήματα και Γραφείο: α. Ανάλυσης και Ανάπτυξης Νέων Εφαρμογών β. Σχεδιασμού, Μεθόδων και Διαδικασιών γ. Εκμετάλλευσης και Συντήρησης Εφαρμογών δ. Τραπεζών Στοιχείων και Τηλεπεξεργασίας ε. Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στ. Εισαγωγής Δεδομένων και Μέριμνας ζ. Γραφείο Διοικητικό - Οικονομικό 2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής ανάγονται στα πιο κάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείου αυτής ως ακολούθως: α. Τμήμα Ανάλυσης και Ανάπτυξης Νέων Εφαρμογών αα) Η ανάλυση, προγραμματισμός και η αρχική ροή των εφαρμογών ββ) Η σύνταξη ειδικού φακέλου ανάλυσης και οδηγιών για κάθε εφαρμογή και τεκμηρίωση όλων των φάσεων υλοποίησης της εφαρμογής. γγ) Ο καθορισμός της συχνότητας επανάληψης κάθε εφαρμογής, του όγκου κάθε αρχείου εισόδου - εξόδου (INPUT - OUTPUT) και της χρονικής διάρκειας διατήρησης αυτών. δδ) Η επιλογή γλώσσας προγραμματισμού, η σύνταξη των προγραμμάτων Η/Υ και ο έλεγχος αξιοπιστίας των λαμβανομένων αποτελεσμάτων εφαρμογής. εε) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Τμημάτων Πληροφορικής προς τα Νομαρχιακά Γραφεία Πληροφορικής του χώρου αρμοδιότητάς τους, αναφορικά με τα Γραφεία Πληροφορικής των Νομών, Εύβοιας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου και Λέσβου. β. Τμήμα Σχεδιασμού, Μεθόδων και Διαδικασιών αα) Ο προγραμματισμός ανάπτυξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού, λειτουργικών προγραμμάτων (HARDWARE/SOFTWARE) και περιφερειακών συστημάτων. ββ) Ο έλεγχος και οι εισηγήσεις για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος. γγ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της πληροφορικής στον ελληνικό και διεθνή χώρο και η μέριμνα εφαρμογής των εξελίξεων αυτών. δδ) Η μελέτη και η εισήγηση για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση προσωπικού. εε) Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας ανάπτυξης SOFTWARE/HARDWARE για λογαριασμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου. στστ) Η σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων και προγραμμάτων δράσης και ανάπτυξης της Διεύθυνσης. ζζ) Η μελέτη και η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέας τεχνολογίας, μεθόδων πληροφορικής σε τομείς που ενδιαφέρουν το Υπουργείο (επεξεργασία κειμένων, σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ (CAD), GRAPHICS, VIDEOTEX, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο κ.λπ.). ηη) Η συνεργασία με τα αρμόδια μηχανογραφικά κέντρα άλλων Υπουργείων, Οργανισμών κ.λπ. με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της μηχανογράφησης στον ελληνικό χώρο. θθ) Ο Σελίδα 7 από 65

8 συντονισμός και η εποπτεία σε θέματα πληροφορικής, των εποπτευομένων από το Υπουργείο φορέων. ιι) Η συστημανάλυση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, των εποπτευομένων Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ., ύστερα από αίτησή τους, για την επιλογή των μηχανογραφητέων εφαρμογών, σε συνεργασία με αυτά. ιαια) Η έρευνα για την ανάπτυξη μηχανογραφικών συστημάτων και η τεχνοοικονομική μελέτη υλοποίησης αυτών. ιβιβ) Η ανάλυση των μεθόδων και υφισταμένων διαδικασιών με στόχο την καλύτερη μηχανογραφική εξυπηρέτηση των εφαρμογών. ιγιγ) Η σύνταξη προδιαγραφών τεκμηρίωσης των εφαρμογών. ιδιδ) Η οριστική σύνταξη και σχεδίαση μηχανογραφικών εντύπων συλλογής πληροφοριών. γ. Τμήμα Εκμετάλλευσης και Συντήρησης Εφαρμογών. αα) Η ροή των εφαρμογών που έχουν ολοκληρωθεί και τεκμηριωθεί από το Τμήμα. ββ) Η συντήρηση, τροποποίηση, βελτίωση ή αναπροσαρμογή των υπαρχόντων προγραμμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, στις νέες απαιτήσεις και στις νέες τεχνικές προγραμματισμού. γγ) Η συνεργασία και επικοινωνία με άλλα συστήματα Η/Υ, όταν το επιβάλλουν συγκεκριμένες ανάγκες της εφαρμογής. δδ) Η τήρηση και η ενημέρωση των φακέλων τεκμηρίωσης των εφαρμογών. δ. Τμήμα Τραπεζών Στοιχείων και Τηλεπεξεργασίας. αα) Η δημιουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και περαιτέρω ανάπτυξη τραπεζών πληροφοριών. ββ) Η μέριμνα εκμετάλλευσης ξένων τραπεζών πληροφοριών. γγ) Η δημιουργία λεξικών και σταθεροτύπων των δεδομένων. δδ) Η υποστήριξη και ανάπτυξη συστημάτων τεκμηρίωσης πληροφοριών. εε) Η διαχείριση του εποπτεύοντος προγράμματος επικοινωνιών (COMMUNICATION MONITOR). στστ) Ο καθορισμός τρόπου λειτουργίας των τεχνικών τηλεπεξεργασίας (TELEPROCESSING) για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος Η/Υ. ζζ) Ο καθορισμός τρόπου λειτουργίας δικτύου τηλεπεξεργασίας από πλευράς SOFTWARE. ε. Τμήμα Μηχανογραφικού Εξοπλισμού. αα) Η παρακολούθηση και συντήρηση του λειτουργικού συστήματος των Η/Υ και των βοηθητικών προγραμμάτων (SOFTWARE) του Τμήματος. ββ) Η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος Η/Υ και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού. γγ) Η μέριμνα για την αποδοτικότερη λειτουργία των συστημάτων και ο προγραμματισμός ροής των εφαρμογών. δδ) Η μέριμνα για την εγκατάσταση, συντήρηση και καλή λειτουργία των δικτύων επικοινωνίας μεταξύ του Κεντρικού Συστήματος Η/Υ και των λοιπών συστημάτων ή τερματικών σταθμών. εε) Ο προγραμματισμός της εργασίας και η επίβλεψη της απόδοσης των χειριστών των Η/Υ. στστ) Η αντιμετώπιση φυσικών βλαβών των Η/Υ κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών μονάδων. ζζ) Η δημιουργία αντιγράφων (BACK-UPS) και η ασφάλεια των αρχείων των συστημάτων. ηη) Ο καθορισμός ροής των προγραμμάτων και δεδομένων που προέρχονται από εξωτερικές ή συνεργαζόμενες με τη Διεύθυνση μονάδες. θθ) Η λειτουργία, συντήρηση και εποπτεία των αυτομάτων σχεδιαστικών μηχανημάτων της Διεύθυνσης (PLOTTERS). ιι) Η μέριμνα λειτουργίας και συντήρησης των κοπτικών, διασπαστικών, βιβλιοδετικών κ.λπ. μηχανημάτων και καλής λειτουργίας του λοιπού εξοπλισμού. ιαια) Η ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση και χειρισμός της μονάδας μικροφωτογράφισης. στ. Τμήμα Εισαγωγής Δεδομένων και Μέριμνας. αα) Η σύνταξη προγραμμάτων ελέγχου και μεταφοράς δεδομένων σε μαγνητικά μέσα (DATA - ENTRY SYSTEMS). ββ) Η μεταφορά των δεδομένων εισόδου (INPUT) σε μαγνητικά ή μη μέσα (πληκτρολόγηση). γγ) Η επαλήθευση των δεδομένων εισόδου. δδ) Η μέριμνα συντήρησης, καλής λειτουργίας και αποδοτικότητας του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Τμήματος. εε) Ο χειρισμός των μονάδων των συστημάτων εισαγωγής δεδομένων. στστ) Ο έλεγχος, συμπλήρωση και κωδικογράφηση μηχανογραφικών εντύπων. ζζ) Η διανομή μαγνητικών μέσων με δεδομένα στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης. ζ. Γραφείο Διοικητικό - Οικονομικό. αα) Η μέριμνα σύνταξης του προϋπολογισμού και η εισήγηση για την ένταξη στο πρόγραμμα προμηθειών μονίμου ή αναλωσίμου υλικού αναγκαίου για τη λειτουργία της μηχανογράφησης του Υπουργείου. ββ) Η παρακολούθηση των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις καθώς και των οικονομικών και λοιπών συναλλαγών της Διεύθυνσης και των φορέων που εξυπηρετούνται και δεν υπάγονται στο Υπουργείο. γγ) Η μέριμνα για την τελική προμήθεια, παραλαβή και διάθεση κάθε υλικού στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης. δδ) Η μετάφραση, εκτύπωση και διανομή μηχανογραφικών εντύπων, κειμένων κ.λπ. καθώς και η μέριμνα έκδοσης κειμένων και μελετών του προσωπικού της Διεύθυνσης. εε) Η μέριμνα καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής χώρων εργασίας και των κοινοχρήστων χώρων. στστ) Η μέριμνα έκδοσης πληροφοριακού δελτίου των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης. ζζ) Η μέριμνα συσκευασίας, μεταφοράς και διακίνησης κάθε είδους μηχανογραφικού υλικού. ηη) Η μέριμνα ασφάλειας των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης. θθ) Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέματα (αλληλογραφία, δακτυλογράφηση, διεκπεραίωση κ.λπ.). Σελίδα 8 από 65

9 Ρόλος στην υλοποίηση και λειτουργία του Έργου Το ΥπΑΑΤ λόγω του ότι δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχος για την υλοποίηση του παρόντος έργου στα πλαίσια της Πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)» μεταβιβάζει (με προγραμματική συμφωνία που έχει υπογραφεί) την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΥπΑΑΤ μετά την ολοκλήρωση του έργου θα αναλάβει την λειτουργία του καθώς το νέο Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων θα προκύψει στα πλαίσια των δράσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ για την εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου. Σημεία επαφής Οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκονται στην Αθήνα στην Αχαρνών 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας Προϊστάμενος της Δ/νσης Πληροφορικής: Γ. Αθανασίου τηλ Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) είναι ο Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που λειτουργεί από το 2001 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών είναι να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και με διαφάνεια τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τομέα. Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται για λογαριασμό της Ελλάδας τις ενισχύσεις των δύο κοινοτικών ταμείων για την χρηματοδότηση των γεωργικών δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κυρίως οι αγρότες-κτηνοτρόφοι αλλά και οι επενδυτές του αγροτικού τομέα, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προσδιορίζει ούτε επεμβαίνει στο περιεχόμενο της κοινοτικής πολιτικής για τη γεωργία αλλά καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων και φροντίζει ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα προβλέπονται από τα θεσμικά κείμενα που αναφέρονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεπώς είναι ένας οργανισμός που ελέγχει και ελέγχεται προκειμένου να κατανεμηθούν δίκαια, σωστά και έννομα τα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζεται ετησίως. Οργανόγραμμα, βασικές διεργασίες και άλλες υποδομές που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία του Έργου Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ένας μεγάλος οργανισμός 650 στελεχών, δομημένος από την Κεντρική Υπηρεσία, με έδρα την Αθήνα και έντεκα Περιφερειακές Διευθύνσεις. Αναλυτικά το οργανόγραμμα του οργανισμού έχει ως εξής: Διοίκηση Πρόεδρος (1) Αντιπρόεδρος (2) Γενικός Διευθυντής (1) Μονάδα Υποστήριξης της Διοίκησης (3 Γραφεία) Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων έργων Γραφείο Νομικής υποστήριξης Διευθύνσεις: Σελίδα 9 από 65

10 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (3 τμήματα) Διεύθυνση Πληροφορικής (3 τμήματα) Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας (4 τμήματα) Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς (4 τμήματα) Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων(4 τμήματα) Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων(4 τμήματα) Διεύθυνση Διοικητικής &Οικονομικής Υποστήριξης(4 τμήματα) Ρόλος στην υλοποίηση του Έργου Δεδομένου ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου , καθίσταται δικαιούχος για την υλοποίηση του παρόντος έργου στα πλαίσια της Πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Σημεία επαφής Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Δομοκού 5, Τ.Κ Τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμός Τηλεομοιοτυπίας Α Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Για την επιτυχή έκβαση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης ως Άλλοι Φορείς εμπλέκονται οι αναφερόμενοι στην ενότητα Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Σελίδα 10 από 65

11 Α Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου: Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται από τον Υπεύθυνο του έργου ο οποίος ορίζεται από το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αρμοδιότητες του μεταξύ άλλων είναι ο έλεγχος της τήρησης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής του έργου, η σύνταξη σχετικής εισήγησης σε περίπτωση που απαιτηθεί ανασχεδιασμός ή επαναπροσανατολισμός ενεργειών ή δράσεων κατά τις επιμέρους φάσεις και η παροχή πληροφόρησης σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του υποέργου. Βασικοί Χρήστες (Key Users) Ομάδες χρηστών Γενικά, η Διαδικτυακή Πύλη eυπαατ (Υποέργο 1) υποστηρίζει τουλάχιστον 4 γενικές κατηγορίες χρηστών: εσωτερικοί χρήστες, εξωτερικοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες, εξωτερικοί μηεξουσιοδοτημένοι χρήστες (ευρύ κοινό) και διαχειριστές συστήματος. Στα πλαίσια του ΕΣΙΤ ανάλογα με τα επίπεδα υπηρεσιών που παρέχονται, οι χρήστες διακρίνονται σε Επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας (βιοτεχνίες τροφίμων, συσκευαστήρια, καταστήματα πωλήσεων, εστιατόρια κλπ.) θα έχουν την δυνατότητα On-line συμπλήρωσης κατάλληλων ηλεκτρονικών φορμών και τήρηση διαδικασιών μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η πλήρης και ιχνηλατίσιμη αποτύπωση της πορείας παραγωγής και διάθεσης όλων των εγχώριων παραγόμενων φυτικών και ζωικών τροφίμων στη χώρα. Υποστήριξης και ενίσχυσης της τήρησης προτύπων ποιότητας αλλά και καταγραφής στοιχείων ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διάθεσης On-line υποβολής (μέσω ηλεκτρονικών φορμών) στοιχείων του προϊόντος ανά στάδιο, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα εκδίδεται βεβαίωση, η οποία θα είναι απαραίτητη και υποχρεωτική, προκειμένου να προχωρήσουν τα προϊόντα στα επόμενα στάδια μεταποίησης/τυποποίησης ή και εμπορίας. ελέγχου των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των αγροτικών προϊόντων τροφίμων που είτε χρησιμοποιούν είτε διαθέτουν στην αγορά. Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και οι οργανισμοί και φορείς του, καθώς και λοιποί φορείς του δημόσιου θα έχουν τη δυνατότητα: On-line ηλεκτρονικής αξιοποίησης ή και δημιουργίας επιχειρηματικών και εμπορικών μητρώων, με συσχέτιση των διαθέσιμων στοιχείων των εμπλεκομένων (παραγωγών, εταιριών επεξεργασίας / τυποποίησης, εμπόρων κλπ.) με τις δραστηριότητες και εργασίες που περιλαμβάνονται στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων τροφίμων στην αγορά. On-line παρακολούθησης και ταυτόχρονου ελέγχου όλων των αγροτικών προϊόντων τροφίμων έτσι ώστε να προσδιορίζονται και να απομονώνονται οι παράνομες «ελληνοποιήσεις» φυτικών ή ζωικών τροφίμων. εντοπισμού και λήψης μέτρων κατά των προσπαθειών παράνομης κερδοσκοπίας καθώς και η προστασία των συντελεστών και ενδιαφερομένων από τυχόν διατροφικό κίνδυνο. λήψης αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου για τα τρόφιμα, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας, καλύτερης μελέτης εθνικών στρατηγικών αντιμετώπισης κρίσεων, ακριβέστερης εκτίμησης εθνικών δυνατοτήτων παραγωγής τυποποίησης μεταποίησης μεταφοράς και διάθεσης των φυτικών και ζωικών τροφίμων στη χώρα, Σελίδα 11 από 65

12 Πολίτες ελέγχου εμπορικών, οικονομικών ή άλλων στοιχείων αγοράς. Οι καταναλωτές και ενώσεις καταναλωτών θα έχουν την δυνατότητα: On-line παροχής σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα, τα σήματα και πρότυπα, την ασφάλεια, την καταγωγή και εντοπιότητα των προϊόντων On-line παροχή στοιχείων ιχνηλασιμότητας κατά την παραγωγή, διακίνηση και διάθεση τους στην αγορά. έγκαιρης ειδοποίησης με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για συναγερμούς σε περιπτώσεις διατροφικών κρίσεων, απαραίτητες οδηγίες αντιμετώπισης αλλά και γενικότερα θέματα σχετικά με τη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων. Προσωπικό Διαχείρισης Συστήματος Πρόκειται για στελέχη της αναθέτουσας αρχής που έχουν τη γενικότερη ευθύνη διαχείρισης του συστήματος. Θα έχουν την ευθύνη για τον εντοπισμό προβλημάτων, δυσλειτουργιών, καθυστερήσεων στους χρόνους ανταπόκρισης και την κοινοποίησή τους στον Ανάδοχο του Έργου. Επίσης η ομάδα Help Desk είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση αιτημάτων τεχνικών αλλαγών καθώς και για την προσθήκη ανανέωση του περιεχομένου του πληροφοριακού συστήματος. Το προσωπικό διαχείρισης του συστήματος χωρίζεται στις εξής υποομάδες: Διαχειριστές Υπηρεσιών: Στελέχη που θα επιφορτιστούν με την διαχείριση υπηρεσιών, όπως την διαχείριση και εξουσιοδότηση χρηστών, την εποπτεία της συλλογής & διαχείρισης του περιεχομένου της κ.λπ. Εποπτικοί Διαχειριστές (Μηχανικοί Συστήματος): Στελέχη που θα αναλάβουν να παρακολουθούν την απόδοση των εφαρμογών και των υποσυστημάτων του πληροφοριακού συτήματος και να αναλύουν τα στατιστικά χρήσης του συνολικού συστήματος και των επιμέρους εφαρμογών Μηχανικοί λογισμικού: Αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του συστήματος μετά το τέλος του έργου Διαχειριστές Υποδομής: Στελέχη που θα έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές και τα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος με στόχο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της απόδοσης της υλικοτεχνικής υποδομής και των υποσυστημάτων καθώς και την διαχείρισή / συντήρησή τους. Διοίκηση του Υπ.Α.Α.Τ: Στελέχη της διοίκησης του Υπ.Α.Α.Τ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και συνεργαζόμενων φορέων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα στατιστικά χρήσης του συστήματος κ.λπ. Τμήμα help-desk: Γνωρίζει τις βασικές λειτουργικότητες του συστήματος και βοηθά τους χρήστες στη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» της οποίας έργο είναι η διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων καθώς και η γνωμοδότηση πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισμού ως και κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Συνακόλουθα, αρμοδιότητά της είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και του χρονοδιαγράμματος αυτού. Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω Επιτροπή θα διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης (3 εργάσιμες ημέρες) σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου με την ατζέντα των ελέγχων από την Επιτροπή και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως. Σελίδα 12 από 65

13 Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στην καθορισμένη ημερομηνία ελέγχου κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου η ΕΔΔ να διενεργήσει τους ελέγχους. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει επιτόπιους ελέγχους σε οποιοδήποτε από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου και να προσκομίζει αυθωρεί και κάθε άλλο στοιχείο που θα του ζητήσει η Επιτροπή προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του. Επιτροπή Παραλαβής Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Παραλαβής Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι η οριστική παραλαβή του υποέργου κατόπιν του σχετικού ελέγχου των παραδοτέων. Σελίδα 13 από 65

14 Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Το έργο θα λειτουργεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του οποίου οι Διευθύνσεις καθορίζονται από το Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πιο αναλυτικά περιγράφηκε στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Α Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Οι δομές (μονάδες, διευθύνσεις, τμήματα) που σχετίζονται (άμεσα ή έμμεσα) με το Έργο είναι οι ακόλουθες. Α Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Στο Υπ.Α.Α.Τ έχουν αναπτυχθεί ήδη ή αναπτύσσονται ψηφιακές υπηρεσίες, που είναι οι ακόλουθες με τις εξής λειτουργικότητες: 1. Άδειες Παρέκκλισης Βιολογικής Γεωργίας: Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία αίτησης για χορήγηση άδειας για χρήση μη Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού υλικού. 2. Άδειες Εμπορίας και παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού: Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για την έκδοση άδειών εμπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. Με τη χρήση της υπηρεσίας υποβάλλονται αιτήσεις και εκδίδονται άδειες για τέσσερις τύποι αδειών Πολλαπλασιαστικού υλικού, έξι τύποι αδειών εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και δύο τύποι αδειών εμπορίας λιπασμάτων. 3. Άδειες Κυκλοφορίας Λιπασμάτων: Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ψηφιακή παραλαβή των αιτήσεων και η επεξεργασία τους για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας Λιπασμάτων. Σελίδα 14 από 65

15 4. Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα: Σκοπός της Ψηφιακής Υπηρεσίας είναι η on line ενημέρωση: α. Των παραγωγών - δικαιούχων ενισχύσεων Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων για τη πορεία των αιτήσεων πληρωμής τους (κατάσταση αίτησης, πιθανά σφάλματα, ύψος ενίσχυσης, ημερομηνία πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού κλπ) β. Των γεωπόνων - συμβούλων για τις αιτήσεις πληρωμής των παραγωγών - πελατών τους, με τα στοιχεία που περιγράφηκαν παραπάνω. 5. Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων: Σκοπός της Ψηφιακής Υπηρεσίας είναι: Να δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες / κατόχους αγροτικής γης, να εγγραφούν στο ΜΑΑΕ. Για την εγγραφή τους θα πρέπει: να επιβεβαιώσουν στοιχεία τους, τα οποία βρίσκονται καταγεγραμμένα σε διάφορες βάσεις δεδομένων του ΥπΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΘΥΝΑΛ, ΥπΟΙΟ, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης Ιδιότητας 'Κατα Κύριο Επάγγελμα Αγρότης', μετά από επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρήθηκαν. 6. Αναγγελίες διακίνησης οπωροκηπευτικών: Σκοπός της Ψηφιακής Υπηρεσίας είναι η on-line καταχώρηση της Αναγγελίας Διακίνησης Οπωροκηπευτικών 24*7 χωρίς την ανάγκη παρουσίας στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και η παρακολούθηση των ευρημάτων των ελέγχων από τους ελεγκτές του ΥπΑΑΤ. 7. Τηλεφωνική υποβολή αίτησης Ενίσχυσης & Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ 2011: Σκοπός της ψηφιακής υπηρεσίας αυτής είναι η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, μέσω σύνδεσης των υφισταμένων συστημάτων με το τηλεφωνικό δίκτυο του ΥΠΑΑΤ και συγκεκριμένα του τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης αγροτών 1540, να υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσης καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ χωρίς μεταβολές σε αλφαριθμητικά ή γεωχωρικά δεδομένα. Οι Ψηφιακές υπηρεσίες που περιγράφονται παραπάνω είναι σε παραγωγική ή πιλοτική λειτουργία ή φάση ανάπτυξης και προβλέπεται να λειτουργήσουν στο σύνολο τους ως τα τέλη του Η λειτουργία τους υποστηρίζεται από συστήματα case management, work flow, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και document management και παρέχουν μεγάλο εύρος back office συστημάτων για την ψηφιακή διακίνηση και επεξεργασία των αιτήσεων και των φακέλων που τις συνοδεύουν από υπηρεσία σε υπηρεσία και από υπάλληλο σε υπάλληλο εντός του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευομένων φορέων του. Το ΥΠΑΑΤ υλοποιώντας το βασικό σχεδιασμό του για παραγωγή και προώθηση ψηφιακών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους φορείς σχεδιάζει να παραδώσει εκτός των προβλεπομένων στην παρούσα πράξη και εκτός των παραπάνω περιγραφομένων ψηφιακών υπηρεσιών επιπλέον 30 ψηφιακές υπηρεσίες σε διάφορες θεματικές ενότητες. Παραγωγός των υπηρεσιών αυτών είναι η Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ. Είναι ευθύνη του Αναδόχου του παρόντος έργου να σχεδιάσει και υλοποιήσει τις απαραίτητες υπηρεσίες Integration προκειμένου το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που θα παράγουν όλοι οι φορείς του ΥΠΑΑΤ να ενσωματώνονται πλήρως στο υπό κατασκευή κεντρικό portal του ΥΠΑΑΤ. Α Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί δίκτυο υπολογιστών που καλύπτει όλη τη χώρα Στα κεντρικά του Υπουργείου στην Αθήνα υπάρχουν οι εξής εγκαταστάσεις: Εγκατάσταση 2 κεντρικών Servers στη Δ/νση Πληροφορικής με την εξής σύνθεση IBM RS/6000 j50 x 2 AIX 4.2 ORACLE 7.3 Object Cobol V4.1 for UNIX Σελίδα 15 από 65

16 Εγκατάσταση δικτύου Η/Υ σε όλα τα κτίρια των κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου με σύνδεση 75 περίπου σταθμών εργασίας. Εγκατάσταση Internet και Intranet Servers προσπελάσιμους απ'όλους τους σταθμούς του δικτύου. Web Server WIN NT με Oracle Web Application Server για την σύνδεση εφαρμογών των κεντρικών Servers με το Internet/Intranet. Για την ανάπτυξη εφαρμογών υπάρχει εγκατεστημένο το εργαλείο ανάπτυξης Oracle Developer/2000. Εικόνα Δικτύου Δ/νσης Πληροφορικής: Σε περιφερειακά τμήματα υπάρχουν οι εξής εγκαταστάσεις: 57 Servers σε ισάριθμες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. (WIN NT 4.0, Oracle 7.3). Ανάπτυξη 57 τοπικών δικτύων με συνολικό αριθμό 230 σταθμών εργασίας. (WIN 95, Office 97) που θα αναβαθμισθούν σύντομα σε WIN NT. Σύνδεση όλων των ανωτέρω δικτύων με το δημόσιο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων HELLAS PACK, και με μισθομένες γραμμές στις Κεντρικές Υπηρεσίες. NMS-SERVER TIVOLI Εικόνα τοπικού δικτύου Σελίδα 16 από 65

17 Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του υποέργου αποτελεί η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος (ΕΣΙΤ) που θα διατηρεί, θα διαχειρίζεται και θα παρέχει πλήρεις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας για τρόφιμα, που θα περιλαμβάνουν όλα τα στάδια επεξεργασίας και διακίνησής τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η καταχώρηση των πληροφοριών ιχνηλασιμότητας στο σύστημα, θα πραγματοποιείται από όλους τους συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα και για όλα τα στάδια της αλυσίδας (π.χ. παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, πώληση κλπ.) με δυο βασικούς τρόπους: Μέσω αξιοποίησης κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής του συστήματος, που θα επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα στην εφοδιαστική αλυσίδα να καταχωρεί τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας που άπτονται των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται. Μέσω διασύνδεσης με (υπάρχον) σύστημα ιχνηλασιμότητας του συμμετέχοντα (π.χ. μεταποιητή, πωλητή), διασύνδεση που θα βασιστεί στην κλήση κατάλληλης διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπηρεσίας (δηλ. e-service / web service). Η συνεχής, συνεπής και επικαιροποιημένη καταχώρηση των πληροφοριών ιχνηλασιμότητας, θα επιτρέψει την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για το ιστορικό της κατάστασης των τροφίμων κατά την επεξεργασία και διακίνησή τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αντίστοιχες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες και στους τελικούς καταναλωτές, που θα έχουν πλέον πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των τροφίμων του ΕΣΙΤ. Για το σκοπό αυτό το σύστημα θα κωδικοποιήσει και θα μοντελοποιήσει τις κύριες διαδικασίες που εμπλέκονται στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Ακόμα το σύστημα θα είναι σε θέση να προειδοποιεί τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα, για γεγονότα που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα. Κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για το έργο αποτελεί η έγκαιρη και επικαιροποιημένη καταχώρηση πληροφοριών για την κατάσταση των προϊόντων από όλους τους συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Απουσία ενός θεσμικού πλαισίου που να υποχρεώνει τους συμμετέχοντες στην έγκαιρη και συνεπή καταχώρηση των πληροφοριών, η επιτυχία και η βιωσιμότητα του έργου βασίζεται στο ισχυρό κίνητρο που έχουν όλοι οι συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα. Ειδικότερα, για παραγωγούς, μεταποιητές, μεταπωλητές και πωλητές, η παρουσία τους στο σύστημα θα ενισχύσει την εμπορική τους εικόνα παρέχοντάς τους συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με μη ιχνηλατούμενα προϊόντα. Ακολούθως οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τη δυνατότητα τους να έχουν πρόσβαση σε πλήρη ποιοτικά δεδομένα για τα τρόφιμα. Σελίδα 17 από 65

18 Το παρόν έργο περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες φάσεις εργασίας: ΦΑΣΗ 1: Μελέτη εφαρμογής & σχεδιασμός υλοποίησης του Ε.Σ.Ι.Τ. ΦΑΣΗ 2: Ανάπτυξη λογισμικού του Ε.Σ.Ι.Τ. ΦΑΣΗ 3: Εκπαίδευση Προσωπικού ΦΑΣΗ 4: Πιλοτική εφαρμογή του Ε.Σ.Ι.Τ. Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.), με τη λειτουργία του θα προσφέρει σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οφέλη στους Δημόσιους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που όλοι τους αποτελούν συντελεστές ανάπτυξης της Ελληνικής Αγροτικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενες υπηρεσίες του Ε.Σ.Ι.Τ. περιλαμβάνουν: Υπηρεσίες Ε.Σ.Ι.Τ. προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς (μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομικών): Υπηρεσίες ηλεκτρονικής αξιοποίησης ή και δημιουργία επιχειρηματικών και εμπορικών μητρώων, με συσχέτιση των διαθέσιμων στοιχείων των εμπλεκομένων (παραγωγών, εταιριών επεξεργασίας / τυποποίησης, εμπόρων κλπ.) με τις δραστηριότητες και εργασίες που περιλαμβάνονται στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων τροφίμων στην αγορά. Τα δεδομένα ιχνηλασιμότητας και ποιότητας που θα συλλέγονται σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, θα συσχετίζονται με οικονομικά στοιχεία και θα παρέχονται (μέσα από κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας) σε όλες τις αρμόδιες ενδιαφερόμενες δημόσιες Υπηρεσίες προς επεξεργασία και αξιοποίηση για σκοπούς όπως: η λήψη αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τα τρόφιμα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας, η καλύτερη μελέτη εθνικών στρατηγικών αντιμετώπισης κρίσεων, η ακριβέστερη εκτίμηση εθνικών δυνατοτήτων παραγωγής τυποποίησης μεταποίησης μεταφοράς και διάθεσης των φυτικών και ζωικών τροφίμων στη χώρα, ο έλεγχος εμπορικών, οικονομικών ή άλλων στοιχείων αγοράς. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ταυτόχρονου ελέγχου όλων των αγροτικών προϊόντων τροφίμων έτσι ώστε να προσδιορίζονται και να απομονώνονται οι παράνομες «ελληνοποιήσεις» φυτικών ή ζωικών τροφίμων. Με τις υπηρεσίες αυτές επιδιώκεται ο εντοπισμός και η λήψη μέτρων κατά των προσπαθειών παράνομης κερδοσκοπίας καθώς και η προστασία των συντελεστών και ενδιαφερομένων από τυχόν διατροφικό κίνδυνο. Υπηρεσίες Ε.Σ.Ι.Τ. προς τις Επιχειρήσεις (Επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας): Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν: Συναλλακτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους επιχειρηματικούς, παραγωγικούς συντελεστές και τους αρμόδιους φορείς με συμπλήρωση κατάλληλων ηλεκτρονικών φορμών και τήρηση διαδικασιών μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η πλήρης και ιχνηλατίσιμη αποτύπωση της πορείας παραγωγής και διάθεσης όλων των εγχώριων παραγόμενων φυτικών και ζωικών τροφίμων στη χώρα. Οι επιμέρους λειτουργικές δυνατότητες και υπηρεσίες του Ε.Σ.Ι.Τ., κυρίως αυτές που θα αφορούν στην εσωτερική ιχνηλασιμότητα, θα υποστηρίζουν και θα ενισχύουν την τήρηση προτύπων ποιότητας αλλά και καταγραφής στοιχείων ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διάθεσης από όλους τους συμμετέχοντες, ακόμη και από μικρούς παραγωγούς ή και μικρές επιχειρήσεις που δεν τηρούν αντίστοιχα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης της παραγωγής. Υπηρεσίες αμφίδρομης αλληλεπίδρασης με τους επιχειρηματικούς και παραγωγικούς συντελεστές με την υποβολή (μέσω ηλεκτρονικών φορμών) στοιχείων του προϊόντος ανά στάδιο, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα εκδίδεται βεβαίωση, η οποία θα Σελίδα 18 από 65

19 είναι απαραίτητη και υποχρεωτική, προκειμένου να προχωρήσουν τα προϊόντα στα επόμενα στάδια μεταποίησης/τυποποίησης ή και εμπορίας. Μέσω της χρήσης των βεβαιώσεων αλλά και της παράλληλης τήρησης αρχείων και στοιχείων ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής, κάθε εμπλεκόμενος επιχειρηματικός ή εμπορικός φορέας (εστιατόρια, βιοτεχνίες τροφίμων, συσκευαστήρια, καταστήματα πωλήσεων κλπ.) θα είναι σε θέση να ελέγξει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων τροφίμων που είτε χρησιμοποιεί είτε διαθέτει στην αγορά. Υπηρεσίες Ε.Σ.Ι.Τ. προς τον Πολίτη (Καταναλωτές και Ενώσεις Καταναλωτών): Υπηρεσίες αμφίδρομης αλληλεπίδρασης προς τους καταναλωτές και τους φορείς τους με σκοπό την παροχή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα, τα σήματα και πρότυπα, την ασφάλεια, την καταγωγή και εντοπιότητα των προϊόντων καθώς και στοιχεία ιχνηλασιμότητας κατά την παραγωγή, διακίνηση και διάθεση τους στην αγορά. Οι πληροφορίες και τα διαθέσιμα στοιχεία θα παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου με την χρήση της κατάλληλης διεπαφής με μοναδική απαίτηση από το σύστημα την εισαγωγή του μοναδικού αριθμού προϊόντος (π.χ. bar-code/ LOT). Προληπτική προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών έγκαιρης ειδοποίησης (κυρίως προς τους φορείς καταναλωτών) μέσω εξειδικευμένης αυτόματης υπηρεσίας ενημέρωσης, με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για συναγερμούς σε περιπτώσεις διατροφικών κρίσεων, απαραίτητες οδηγίες αντιμετώπισης αλλά και γενικότερα θέματα σχετικά με τη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων. Α.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Στόχος του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει το Εθνικό σύστημα Ιχνηλασιμότητας, Ασφάλειας και Διασφάλισης ποιότητας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων τροφίμων, μέσω του οποίου θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται τόσο η φυτική και ζωική παραγωγή όσο και κάθε επόμενο στάδιο μεταποίησης, τυποποίησης και διάθεσης στην κατανάλωση. Ένας από τις βασικότερους στόχους στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων είναι η παροχή ενός εύχρηστου αλληλεπιδραστικού μηχανισμού ιχνηλασιμότητας των συνθηκών που επικρατούσαν κατά την παραγωγή κάθε προϊόντος. Οι στόχοι η επίτευξη των οποίων κρίνει την επιτυχία του έργου είναι οι παρακάτω: Στόχος 1: Η δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών που ενισχύουν την ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο ποιότητας των αγροτικών προϊόντων τροφίμων και τελικά προάγουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Στόχος 2: Η μείωση της «ελληνοποίησης» των προϊόντων και ο καλύτερος έλεγχος της τροφοδοσίας της αγοράς με ταυτόχρονο όφελος, των καταναλωτών αλλά και του κράτους και των οικονομικών υπηρεσιών Στόχος 3: Η αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αγροτικών προϊόντων τροφίμων και η δημιουργία του εθνικού συστήματος ιχνηλασιμότητας τα οποία θα προάγουν και θα αναδείξουν τα πιστοποιημένα προϊόντα στην αγορά. Στόχος 4: Η εφαρμογή και χρήση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών προς όφελος των τελικών χρηστών, άμεσα από την αναλυτική πληροφόρηση παραγωγής αλλά και έμμεσα με την προστασία των καταναλωτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες για διατροφικές κρίσεις. Στόχος 5: Η βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης, μέσω της τήρησης στοιχείων ιχνηλασιμότητας σε όλα τα επίπεδα μικρών και μεγαλύτερων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ενδεικτικά ποσοτικοποιημένα στοιχεία από την πιλοτική λειτουργία του συστήματος παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Σελίδα 19 από 65

20 Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός (#) χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν πιλοτικά τις υπηρεσίες ΕΣΙΤ Αριθμός (#) προϊόντων που θα σημανθούν πιλοτικά μέσω των υπηρεσιών ΕΣΙΤ Αριθμός (#) καταναλωτών που θα ενημερωθούν πιλοτικά μέσω του ΕΣΙΤ Αριθμός (#) κρατικών υπηρεσιών που θα διαλειτουργήσουν και θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ΕΣΙΤ Αριθμός (#) επιχειρησιακών διαδικασιών της πορείας των αγροτικών προϊόντων τροφίμων «από το χωράφι στο ράφι» που θα μοντελοποιηθούν και θα αυτοματοποιηθούν μέσω του ΕΣΙΤ Τιμή > 100 > > > 10 Α.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Το έργο παρουσιάζει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που αυξάνουν την πολυπλοκότητα του και καθιστούν απαραίτητο τον σχεδιασμό με βάση την ήδη υπάρχουσα κατάσταση για τις συνθήκες που επικρατούν στα αγροτικά προϊόντα τροφίμων «από το χωράφι στο ράφι». Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι: Η διαλειτουργικότητά του με τα υπόλοιπα υποέργα και ειδικότερα με αυτά που σχετίζεται άμεσα. Η αποδοχή και χρήση του συστήματος από τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές. Η κατηγοριοποίηση και η πολυπλοκότητα των σχημάτων δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα των χαρακτηριστικών (σε είδος, μορφή, ποιοτικά, διαδικασίες) των διαφορετικών αγροτικών προϊόντων τροφίμων. Η τεχνολογίες και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων έτσι ώστε να είναι βελτιστοποιημένα ως προς την χρήση και το κόστος ανά μονάδα. Σελίδα 20 από 65

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα