ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ () ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» Ειδικός Στόχος 1.2.: «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (EΥΠΑΑΤ)» Απόφαση Ένταξης: /ΨΣ6874-Α2, 18/11/2010, Κωδικός Ο.Π.Σ.: Κωδικός CPV: Διάρκεια του Έργου: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

2 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους Είδος Διαδικασίας: Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση: Ημερομηνίας Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο: Ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τόπος υποβολής προσφορών: Προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ): /../2011 Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: /../2011../../2011../../2011 ώρα Ελλάδος..:.., Δομοκού 5, Αθήνα, Ελλάδα Γραφείο.. Αποσφράγιση προσφορών:../../2011 ώρα Ελλάδος:..:.. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο (Φορέας Λειτουργίας) Παραλαβή προκήρυξης: Είδος σύμβασης: Ταξινόμηση κατά CPV: Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ» () ΥπΑΑΤ, Δομοκού 5, Αθήνα, Ελλάδα Γραφείο.. τηλ: , fax: , Σύμβαση Υπηρεσιών Κατηγορία (σύμφωνα με Οδηγία 2004/18/ΕΚ για δημόσιες συμβάσεις) 7: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες (Κύριο Λεξιλόγιο), (Συμπληρωματικό Λεξιλόγιο) Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά Προϋπολογισμός έργου Δικαιώματα προαίρεσης Τόπος Παράδοση Παροχής Υπηρεσιών Χρόνος Υλοποίησης Διάρκεια Έργου Χρηματοδότηση Δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 50% του Προϋπολογισμού του έργου. 24 μήνες Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 182/8 Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της προκήρυξης

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (WORKFLOW) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (QC) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ... 52

4 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΑΣΗ Α: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΓΕΩΒΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΦΑΣΗ Β: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΗ Γ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΦΑΣΗ Δ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΓΕΩΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΗ Ε: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΣΗ ΣΤ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5 2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Π.Δ. 118/ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 3886/ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6 10 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - 7

8 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική του Προσφορά μία Τεχνική Λύση που θα καλύπτει πλήρως τις αναφερόμενες στο Μέρος Α της παρούσας διακήρυξης απαιτήσεις και προδιαγραφές του «Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους υποσυστήματα καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες που απαιτούνται στα πλαίσια του έργου με αναλυτική αναφορά στις ενέργειες και στις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τις επιμέρους ενέργειες σε κάθε φάση υλοποίησης, όπως καθορίζονται στην ενότητα Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου της παρούσας. 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΥπΑΑΤ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Πληρωμών και Εγγυήσεων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συντομογραφίες Έργου ΓΣΠ-GIS ΒΔ Δ/νση(ς) ΣτΕ. ΕΣ Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Geographic Information System Βάση/εις Δεδομένων Διεύθυνση(ς) Συμβούλιο της Επικρατείας Ελεγκτικό Συνέδριο - 8

9 ΟΠΣ ΧΕΜ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Χαρτογραφική Εδαφική Μονάδα Ορισμοί διακηρύξεων του Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη Επιτροπές Προμηθειών Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Επιτροπές Ενστάσεων Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Οι επιτροπές προμηθειών συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπέχουν τη θέση των Επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 Οι Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού, υπέχουν τη θέση των Επιτροπών Προμηθειών που συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τη θέση των Επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 Οι επιτροπές συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπέχουν τη θέση των Επιτροπών Παραλαβής κατά το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 Οι επιτροπές συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπέχουν τη θέση των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007-9

10 Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Υποέργου 8 Κανονισμός Προμηθειών Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση «Κανονισμός Προμηθειών»Κ.Υ.Α. με αρ /99 (ΦΕΚ 61/Β/00) Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πράξη με τίτλο «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση είναι μια συνολική προσπάθεια πλήρους μεταβολής των υπηρεσιών που παρέχονται από τους κρατικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας (εποπτευόμενοι φορείς και διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και άλλων Υπουργείων) προς τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας αλλά και τους πολίτες με την ιδιότητά τους ως καταναλωτές. Μία συνοπτική περιγραφή των υποέργων της πράξης καθώς και του τρόπου που αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους, παρουσιάζεται παρακάτω. - 10

11 Η πράξη συνίσταται από τα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών YπAAT καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων του Έργου Η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης eυπαατ που αφορά στο παρόν τεύχος διακήρυξης. Υποέργο 2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ. Υποέργο 3: Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων καλλιεργητικών πρακτικών. Υποέργο 4: Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.) Υποέργο 5: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ανάπτυξη διεπαφών και διαλειτουργικότητας με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα υποσυστήματά του. Υποέργο 6: Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού διαδραστικού συστήματος με χρήση Τηλεπισκοπικών/Φωτογραμμετρικών μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών-γεωργία ακριβείας, την δημιουργία γεωργικών ψηφιακών θεματικών χαρτών, την συμβολή στην καταλληλότητα χωροθέτησης Α.Π.Ε. και Αγροτουρισμού και την αντιμετώπιση καταγγελιών. Υποέργο 7: Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας. Υποέργο 8: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου. - 11

12 Υποέργο 9: Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Προτεινόμενης Πράξης. Υποέργο 10: Υποστήριξη Υλοποίησης Πράξης, Προδιαγραφές, Ειδικές Εργασίες. 2.1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Βλ. παρ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥπΑΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Βλ. παρ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ Βλ. παρ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΟΥ Βλ. παρ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Βλ. παρ Συνοπτική παρουσίαση του «Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.» () Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ()», συστάθηκε το 1998 με το Ν.2637/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργίας το 2001, με έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή των ενισχύσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Εγγυήσεων, μέσω του ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι των κοινοτικών ενισχύσεων και της συνακόλουθης αναγνώρισης και εκκαθάρισης των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), την έγκριση πληρωμής και την έκδοση της σχετικής εντολής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Ομοίως, στις αρμοδιότητες του οργανισμού συγκαταλέγεται η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των ως άνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως. Αρμόδιος είναι επίσης για τον συντονισμό όλων των φορέων πληρωμής Αγροτικού Τομέα και την προσαρμογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα. Ειδικότερα με βάση το Άρθρο 14 (Παρ. ε ) του Ν.2637/1998 στις αρμοδιότητες του υπάγεται «η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πληρωμών». - 12

13 2.1.2 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο Το έργο προορίζεται για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του οποίου οι Διευθύνσεις καθορίζονται από το Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αναλυτικότερη περιγραφή στην παράγραφο Σχετικές Νομοθετικές Διατάξεις που διέπουν το αντικείμενο του Έργου είναι οι κάτωθι: ΟΔΗΓΙΑ (Directive) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM(2006)232 Οδηγία 2007/2/EC (Inspire) για την δημιουργία της υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με στόχο την ανταλλαγή, την κοινοχρησία, την πρόσβαση και τη χρήση διαλειτουργικών χωρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων. Ν.3882 (ΦΕΚ166Α/ ) που ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία Inspire ΚΥΑ Αριθμ / περί Καθορισμού κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και του χρονοδιαγράμματος αυτού. Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω Επιτροπή θα διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης (3 εργάσιμες ημέρες) σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου με την ατζέντα των ελέγχων από την Επιτροπή και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στην καθορισμένη ημερομηνία ελέγχου κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου η Επιτροπή Παρακολούθησης να διενεργήσει τους ελέγχους. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει επιτόπιους ελέγχους σε οποιοδήποτε από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου και να προσκομίζει αυθωρεί και κάθε άλλο στοιχείο που θα του ζητήσει η Επιτροπή προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του. - 13

14 2.1.4 Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Παραλαβής Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι η οριστική παραλαβή του υποέργου κατόπιν του σχετικού ελέγχου των παραδοτέων Υπεύθυνος του Έργου Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται από τον Υπεύθυνο του έργου, ο οποίος ορίζεται από το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αρμοδιότητες του μεταξύ άλλων είναι ο έλεγχος της τήρησης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής του έργου, η σύνταξη σχετικής εισήγησης σε περίπτωση που απαιτηθεί ανασχεδιασμός ή επαναπροσανατολισμός ενεργειών ή δράσεων κατά τις επιμέρους φάσεις και η παροχή πληροφόρησης σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του υποέργου. 2.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνοπτική Περιγραφή του Φορέα Λειτουργίας Σύμφωνα με το Π.Δ. 402/1988 ο Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας το οποίο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων προβλέπει ως δομή και αρμοδιότητες τα εξής: Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, λειτουργούν τα πιο κάτω Γραφεία για την συγκέντρωση των απαραίτητων και αναγκαίων στοιχείων ενημέρωσης του Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα, για την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού. β. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού. γ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα. 2. Στην Κεντρική ΥΠηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν οι πιο κάτω Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης. β. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων. Γ. Διεύθυνση Πολιτικής Γης. δ-ζ. (Καταργήθηκαν από την υποπερίπτ. αα' περίπτ. α' άρθρ. 11 Π.Δ. 46/15 Φεβρ. - 1 Μαρτ (ΦΕΚ Α' 25)). η. Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής. θ. Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας. ι. Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής. ια. Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. ιβ. Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων αυτής. ιγ. Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής. ιδ. Διεύθυνση Προστασίας Ζωικής Παραγωγής. ιε. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας. ιστ. Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας. ιζ. Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων. ιη. Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων. ιθ. Διεύθυνση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων. κ. Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών. κα. Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού. κβ. Διεύθυνση Τοπογραφικής. κγ. Διεύθυνση Έρευνας. κδ. Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών. κε. Διεύθυνση Πληροφορικής. (κστ. Διεύθυνση Διοικητικού και Οργάνωσης). κζ. Διεύθυνση Οικονομική. κη. Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων. κθ. Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος. (λ. Διεύθυνση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Εποπτευόμενων Οργανισμών). λα. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης. 3. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. α. - 14

15 Διεύθυνση Νομική. β. Δύο Γραφεία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. γ. Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων. δ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα Υποδομή ΤΠΕ του Φορέα Στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί δίκτυο υπολογιστών που καλύπτει όλη τη χώρα Στα κεντρικά του Υπουργείου στην Αθήνα υπάρχουν οι εξής εγκαταστάσεις: Εγκατάσταση 2 κεντρικών Servers στη Δ/νση Πληροφορικής με την εξής σύνθεση IBM RS/6000 j50 x 2-15

16 AIX 4.2 ORACLE 7.3 Object Cobol V4.1 for UNIX Εγκατάσταση δικτύου Η/Υ σε όλα τα κτίρια των κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου με σύνδεση 75 περίπου σταθμών εργασίας. Εγκατάσταση Internet και Intranet Servers προσπελάσιμους απ'όλους τους σταθμούς του δικτύου. Web Server WIN NT με Oracle Web Application Server για την σύνδεση εφαρμογών των κεντρικών Servers με το Internet/Intranet. Για την ανάπτυξη εφαρμογών υπάρχει εγκατεστημένο το εργαλείο ανάπτυξης Oracle Developer/2000. Εικόνα Δικτύου Δ/νσης Πληροφορικής: Σε περιφερειακά τμήματα υπάρχουν οι εξής εγκαταστάσεις: 57 Servers σε ισάριθμες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. (WIN NT 4.0, Oracle 7.3). Ανάπτυξη 57 τοπικών δικτύων με συνολικό αριθμό 230 σταθμών εργασίας. (WIN 95, Office 97) που θα αναβαθμισθούν σύντομα σε WIN NT. Σύνδεση όλων των ανωτέρω δικτύων με το δημόσιο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων HELLAS PACK, και με μισθομένες γραμμές στις Κεντρικές Υπηρεσίες. NMS-SERVER - 16

17 TIVOLI Εικόνα τοπικού δικτύου 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με δεδομένες τις στρατηγικές της κυβερνητικής πολιτικής για αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου και λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπ.Α.Α.Τ. για την ένταξη του αγρότη στην ψηφιακή εποχή, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και η διαβάθμιση της αγροτικής γης σε ποιότητες καθώς και η κατάταξή της σε κατηγορίες παραγωγικότητας Η υλοποίησης ενός συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και διαβάθμιση της αγροτικής γης σε ποιότητες και κατηγορίες παραγωγικότητας της Χώρας αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της Αγροτικής Παραγωγής. Η αγροτική παραγωγή είναι εντάσεως γης και τα περισσότερα συστατικά της αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας όπως το είδος καλλιέργειας, η απαραίτητη έκταση, η καλλιεργητική πρακτική (άρδευση, φυτοπροστασία, εδαφοβελτίωση κλπ) εξαρτώνται απόλυτα από το είδος και την ποιότητα του εδάφους. Για το λόγο αυτό οι επαγγελματίες καλλιεργητές προβαίνουν κάθε χρόνο σε χιλιάδες εδαφολογικές αναλύσεις για την ορθή αξιοποίηση του γεωτεμαχίου τους. Το σύστημα γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων έχει ως στόχο να οριστούν τα κριτήρια των γαιών με βάση την παραγωγικότητά τους και να οριοθετηθούν οι ζώνες δυνητικών χρήσεων. Με το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα, θα ολοκληρώνονται εύκολα και γρήγορα ενέργειες αναζήτησης, εύρεσης, διάθεσης πληροφοριών (κατηγοριοποίηση των εδαφών με βάση τη παραγωγικότητα, ανάλυση εδαφικών ιδιοτήτων όπως η κοκκομετρική σύσταση, το ph και η περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και ιχνοστοιχεία κ.α.). Έτσι είναι δυνατή η χωροθέτηση της δραστηριότητας κάθε επιχειρηματικού ή παραγωγικού συντελεστή η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη ζωνών δυνητικών ή επιτρεπόμενων χρήσεων. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι: - 17

18 Η ευκολία διαχείρισης του ολοκληρωμένου ψηφιακού αρχείου από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες Η δημοσιοποίηση του έργου ώστε να καταστεί χρηστικό για το σύνολο των αγροτών που αφορά αλλά και των λοιπών φορέων που είναι ή πρόκειται να είναι εξουσιοδοτημένοι να το χρησιμοποιούν Η συνεργασία του ολοκληρωμένου συστήματος με διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων Η αξιολόγηση, η γεωαναφορά και η ψηφιοποίηση-διανυσματοποίηση των εδαφολογικών χαρτών και η εισαγωγή τιμών χαρακτηριστικών για κάθε εδαφολογική χαρτογραφική μονάδα. 3.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι: Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εύχρηστου ψηφιακού συστήματος εδαφολογικών δεδομένων, το οποίο θα ενσωματώνει τα μέχρι σήμερα παραχθέντα και θα συμπληρώνει της περιοχές που δεν έχουν χαρτογραφηθεί για όλες τις περιοχές υψηλού καλλιεργητικού ενδιαφέροντος. Συμπληρωματικά, με τη νέα ΚΥΑ με αριθμ (ΦΕΚ 1528Β/ ) ορίζονται τα κριτήρια των γαιών με βάση τη παραγωγικότητά τους και καθίσταται εφικτή η διαβάθμιση της αγροτικής γης σε ποιότητες και κατηγορίες παραγωγικότητας το οποίο αποτελεί το δεύτερο στόχο του παρόντος υποέργου Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει: Το υποέργο αφορά στη δημιουργία ενός γεωπληροφοριακού συστήματος το οποίο θα περιέχει τόσο τα εδαφολογικά δεδομένα όσο και τη διαβάθμιση της αγροτικής γης σε ποιότητες και κατηγορίες παραγωγικότητας. Η ανάπτυξη ενός γεωπληροφοριακού συστήματος το οποίο θα παρέχει με εποπτικό τρόπο πληροφόρηση για μια σειρά ερωτημάτων που θέτουν οι συντελεστές της αγροτικής οικονομίας για εδαφολογικά θέματα, καθώς και ένα σύστημα οριοθέτησης των περιοχών ανάλογα με τη χρήση των νέων κριτηρίων διαβάθμισης της αγροτικής γης. Το πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί θα αποτελείται από μια βάση εδαφολογικών δεδομένων καθώς και ζωνών τα οποία θα αντιστοιχούν στις κατάλληλα οριοθετημένες διανυσματικές χαρτογραφικές εδαφικές μονάδες ώστε να υπάρξει η κατάλληλη χωροθέτηση της δραστηριότητας κάθε επιχειρηματικού ή παραγωγικού συντελεστή Σενάρια Χρήσης Το σύστημα αυτό θα έχει δυνατότητα συναλλαγής με τους ενδιαφερόμενους και θα τους παρέχει πληροφορίες γεωχωρικά προσδιορισμένες στα αιτήματα που αυτόματα θα θέτουν. Θα είναι δυνατή η χρήση των πληροφοριών αυτών: Ως αναπόσπαστο τμήμα οιουδήποτε αρτίου προγράμματος γεωργικής έρευνας και γεωργικής ανάπτυξης μιας περιοχής και καθιστά δυνατή τη γενίκευση των συμπερασμάτων της έρευνας. Αποτελεί τη βάση για όλες τις ταξινομήσεις γαιών και της παραγωγικότητας αυτών. Λύνει πρακτικά προβλήματα της εκμετάλλευσης των εδαφικών πόρων, όπως η επιλογή καλλιεργειών, η εφαρμογή αποτελεσματικής λίπανσης, η εφαρμογή της - 18

19 κατάλληλης άρδευσης ή στράγγισης, η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων καλλιέργειας και γενικά των μεθόδων διαχείρισης των εδαφών για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οικονομικού οφέλους. Καθορίζει τα μέτρα για τη βελτίωση και την προστασία των εδαφών (ασβεστώσεις, γυψώσεις, αντιδιαβρωτική προστασία κ.ά). Η άσκηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών, της βιολογικής και οικολογικής γεωργίας απαιτούν την ύπαρξη του εδαφολογικού χάρτη. Έγγειες βελτιώσεις, αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, αναδασώσεις, χωροταξικός σχεδιασμός (τοποθέτηση οικισμών, βιομηχανικών ζωνών, τουριστικών χώρων κ.λ.π.) απαιτούν, επίσης την ύπαρξη του εδαφολογικού χάρτη Κύριες απαιτήσεις του έργου είναι: Δημιουργία γεωπληροφοριακής βάσης δεδομένων: Η νέα γεωβάση δεδομένων θα προκύψει από: τη μετάπτωση (migration) των υπάρχοντων δεδομένων στη νέα ενοποιημένη βάση της βάσης δεδομένων ορθοφωτοχαρτών του 2007 και του διανυσματικού πολυγωνικού αρχείου των εδαφικών χαρτογραφικών μονάδων μη ορεινών περιοχών κλίμακας 1: που διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το ηλεκτρονικό διανυσματικό αρχείο ισοϋψών καμπυλών της Ελλάδας του ΥπΑΑΤ. τη συμπλήρωση-αναβάθμιση της νέας γεωβάσης δεδομένων με την εισαγωγή των υπολοίπων δεδομένων που θα προκύψουν από τις νέες χαρτογραφήσεις εδαφών που θα πραγματοποιηθούν. Ανάπτυξη συστήματος απόδοσης στατιστικών στοιχείων: για την καλύτερη διαχείριση της χωρικής ή περιγραφικής πληροφορίας. Το συγκεκριμένο σύστημα θα προάγει την εξαγωγή ερευνητικής διαδικασίας ως προς την αγροτική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και κατ επέκταση στην ορθολογικότερη οργάνωση της αγοράς, προκειμένου να κατέχει έναν ανταγωνιστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οριοθέτηση της Διαβάθμισης της Αγροτικής Γης σε Ποιότητες: σύμφωνα με την ΚΥΑ η οποία καθορίζει τα κριτήρια ποιότητας και παραγωγικότητας θα διαβαθμιστεί η γεωργική γη σε ποιότητες της Γεωργικής Γης και θα καταταχθεί σε κατηγορίες παραγωγικότητας. Χαρτογράφηση εδαφών Προκαταρκτική φωτοερμηνευτική αναγνώριση. Εργασίες πεδίου με χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (G.P.S.). Περιγραφή και Δειγματοληψία εδαφών. Φυσικοχημική ανάλυση των δειγμάτων Συνδυασμός ανάλυσης δορυφορικών εικόνων και αποτελεσμάτων επιτόπιας δειγματοληψίας και φυσικοχημικής ανάλυσης. Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού εδαφολογικού χάρτη και ψηφιακού θεματικού χάρτη με τις δυνητικές χρήσεις γης. Διαβάθμιση της αγροτικής γης σε ποιότητες και κατηγορίες παραγωγικότητας - 19

20 Εφαρμογή κριτηρίων για την κατάταξη εδαφών σε ποιότητες και το χαρακτηρισμό των γαιών υψηλής παραγωγικότητας 4 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4.1 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ενιαίο σύστημα γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας με τη λειτουργία του θα προσφέρει σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οφέλη σε καλλιεργητές, στις επιχειρήσεις και στο κράτος (δημόσιους φορείς). Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα παραχθούν μέσα από το παρόν έργο περιλαμβάνουν: Υπηρεσίες προς το κράτος (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οργανισμοί ΥπΑΑΤ, Φορείς ΥπΑΑΤ, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δασαρχεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης, Κατά τόπους Διευθύνσεις Εγγείων Βελτιώσεων, Κατά τόπους Διευθύνσεις Τοπογραφικής, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, Συμβολαιογράφοι και Υποθηκοφύλακες Συναλλακτικές υπηρεσίες μεταξύ των φορέων του κράτους για παροχή εδαφολογικών στοιχείων και πληροφόρησης σχετικά με τις ζώνες υψηλής παραγωγικότητας με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Υπηρεσίες και φορείς οι οποίες χρησιμοποιούν και παρέχουν πληροφορίες και δεδομένα εδαφολογικής φύσης π.χ. Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Εγγείων Βελτιώσεων προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στη γεωβάση του συστήματος Διαδραστικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής καταχώρησης εδαφολογικών δεδομένων. Οι εξουσιοδοτημένες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που έχουν πρόσβαση μέσα από το Portal (Υποέργο 1) στη γεωβάση του συστήματος εδαφολογικών δεδομένων π.χ. ΕΘΙΑΓΕ, Πανεπιστήμια θα μπορούν να καταχωρούν νέα επικαιροποιημένα εδαφολογικά δεδομένα που μπορεί να προκύπτουν από νέες μελέτες, αναλύσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Υπηρεσίες υποβοήθησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των αναδασμών μέσα από την δυνατότητα εκτίμησης και συγκριτικής κατ αξία κατάταξης των γαιών που θα προσφέρει το σύστημα. Αποτελεί μια από τις βασικότερες ενέργειες των αναδασμών οι οποίοι θα επιταχυνθούν σημαντικά. Υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των άλλων υπουργείων για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής τόσο στον πρωτογενή τομέα όπως η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η δημιουργία ζωνών καλλιέργειας, η χωροθέτηση δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης και των επενδύσεων σε ΑΠΕ και αγροτουρισμό όσο και για τη χωροθέτηση οικισμών, βιομηχανικών περιοχών, τουριστικών χώρων, δρόμων κλπ. Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις (Καλλιεργητές, Κτηνοτρόφοι, Γεωπόνοι, Μηχανικοί, Έλληνες και Αλλοδαποί Επενδυτές, Οργανωμένες ομάδες καλλιεργητών, Επιχειρήσεις με υπαίθρια δραστηριότητα, Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές) Προσωποποιημένη υπηρεσία παροχής εδαφολογικών δεδομένων προς τους καλλιεργητές για εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών (άρδευση, εδαφοβελτίωση, - 20

21 φυτοπροστασία) σε επίπεδο τεμαχίου ανά τύπο καλλιέργειας (σε συνδυασμό και με το υποέργο 3). Αυτόματη παροχή ψηφιακού αποσπάσματος, προληπτικά και αυτόματα με κάθε νέα επικαιροποίησή εδαφολογικών δεδομένων και δεδομένων ζώνωσης. Με τον τρόπο αυτό κάθε συμβεβλημένος χρήστης θα έχει στη διάθεσή του διαρκώς και προκαταβολικά εξαιρετικά εξειδικευμένη πληροφορία που αφορά σε αυτόν και επηρεάζει την παραγωγή του. Αυτόματη παροχή Υπηρεσιών αναζήτησης περιοχών εγκατάστασης των δραστηριοτήτων των παραγωγικών συντελεστών μέσω της πλήρους υποκατάστασης των σημερινών μη ηλεκτρονικών υπηρεσιών οριοθέτησης αγροτικών ζωνών από ηλεκτρονικές (σήμερα ορίζονται υποκειμενικά από τους Δήμους στα πλαίσια ΓΠΣ, ΖΟΕ & ΣΧΟΟΑΠ και μάλιστα σε αναλογική μορφή). Προληπτική παροχή υπηρεσιών προς τους γεωπόνους Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ,ΤΟΕΒ) για καθορισμό προγράμματος άρδευσης και προς Υδραυλικούς Μηχανικούς για τη διαστασιολόγηση και σχεδιασμό των αρδευτικών δικτύων, με σκοπό την προστασία των υδατικών πόρων από την υπεράρδευση. Υπηρεσίες προς τον πολίτη (Μεμονωμένοι πολίτες, Οικολογικές/Περιβαλλοντικές Οργανώσεις) Αυτόματη παροχή Υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν π.χ. τις ζώνες υψηλής παραγωγικότητας της χώρας, τις περιοχές με καταπονημένα εδάφη μέσα από την εποπτική παρουσίαση των αντίστοιχων περιοχών και τη χορήγηση στατιστικών στοιχείων. 4.2 ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά, η Διαδικτυακή Πύλη eυπαατ (Υποέργο 1) υποστηρίζει τουλάχιστον 4 γενικές κατηγορίες χρηστών: εσωτερικοί χρήστες, εξωτερικοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες, εξωτερικοί μη-εξουσιοδοτημένοι χρήστες (ευρύ κοινό) και διαχειριστές συστήματος. Στα πλαίσια του ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας ανάλογα με τα επίπεδα υπηρεσιών που παρέχονται, οι χρήστες διακρίνονται σε Καλλιεργητές Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι ως καλλιεργητές κτηνοτροφικών φυτών είναι οι βασικές ομάδες χρηστών των υπηρεσιών του συστήματος, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα: On-line αναζήτησης εδαφολογικών στοιχείων, δεδομένων για την έκταση ενδιαφέροντος τους, On-line αναζήτησης της κατηγορίας που ανήκει η έκταση ενδιαφέροντος σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης γαιών που θα δημιουργηθεί On-line παροχής ψηφιακού αποσπάσματος, προληπτικά και αυτόματα με κάθε νέα επικαιροποίησή εδαφολογικών δεδομένων και δεδομένων ζώνωσης. On-line αναζήτησης περιοχών εγκατάστασης των δραστηριοτήτων τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών οριοθέτησης αγροτικών ζωνών. On-line αναζήτησης ενδεικνυόμενων ειδών και τεχνικών καλλιέργειας (π.χ. εφαρμογή αποτελεσματικής λίπανσης, εφαρμογή της κατάλληλης άρδευσης ή στράγγισης) καθώς και τεχνικών βελτίωσης και προστασίας των εδαφών (π.χ. γυψώσεις, αντιδιαβρωτική προστασία) λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές ιδιότητες της περιοχής - 21

22 Εποπτικής πληροφόρησης σε επίπεδο χώρας π.χ. για την κατάταξη εδαφών, το χαρακτηρισμό των ζωνών υψηλής παραγωγικότητας Λοιπές Επιχειρήσεις Οι επιχειρηματικοί και παραγωγικοί συντελεστές του αγροτικού τομέα Γεωπόνοι, Μηχανικοί, Έλληνες και Αλλοδαποί Επενδυτές, Οργανωμένες ομάδες καλλιεργητών, Επιχειρήσεις με υπαίθρια δραστηριότητα, Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές θα έχουν τη δυνατότητα: Καθορισμού προγραμμάτων άρδευσης για τη διαστασιολόγηση και σχεδιασμό των αρδευτικών δικτύων, με σκοπό την προστασία των υδατικών πόρων από την υπεράρδευση. On-line αναζήτησης περιοχών εγκατάστασης των δραστηριοτήτων των παραγωγικών συντελεστών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών οριοθέτησης αγροτικών ζωνών. On-line παροχής ψηφιακού αποσπάσματος, προληπτικά και αυτόματα με κάθε νέα επικαιροποίησή εδαφολογικών δεδομένων και δεδομένων ζώνωσης. Εποπτικής πληροφόρησης σε επίπεδο χώρας π.χ. για την κατάταξη εδαφών, το χαρακτηρισμό των ζωνών υψηλής παραγωγικότητας Πολίτες Οι πολίτες θα έχουν δυνατότητα γενικής πληροφόρησης και ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με τη δομή, σύσταση, γονιμότητα εδαφών και συγκεκριμένα: Εποπτικής πληροφόρησης σε επίπεδο χώρας π.χ. για την κατάταξη εδαφών, το χαρακτηρισμό των ζωνών υψηλής παραγωγικότητας Στατιστικής πληροφόρηση για τις περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, υποβαθμισμένες εδαφολογικά περιοχές κ.α. Υπηρεσίες-Φορείς του Δημοσίου Τομέα Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και οι οργανισμοί και φορείς του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δασαρχεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης, Κατά τόπους Διευθύνσεις Εγγείων Βελτιώσεων, Κατά τόπους Διευθύνσεις Τοπογραφικής, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και και όποιος φορέας επιθυμεί να λάβει δεδομένα θα έχει τη δυνατότητα: Υποβοήθησης των ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης των αναδασμών μέσα από την δυνατότητα εκτίμησης και συγκριτικής κατ αξία κατάταξης των γαιών που θα προσφέρει το σύστημα. Εισαγωγής επικαιροποιημένων εδαφολογικών δεδομένων στη γεωβάση του συστήματος εδαφολογικών δεδομένων Ενίσχυση του ελέγχου και του μηχανισμού απόφασης για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των εδαφών προστασίας των εδαφών Υποβοήθησης των ενεργειών λήψης αποφάσεων για την χάραξη εθνικής στρατηγικής τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στη χωροθέτηση οικισμών, βιομηχανικών περιοχών, τουριστικών χώρων, δρόμων κλπ. Συμβολαιογράφοι Υποθηκοφύλακες Οι συμβολαιογράφοι μέσω της διαβάθμιση της αγροτικής γης σε ποιότητες και κατηγορίες παραγωγικότητας θα μπορούν να εντάσσουν στα συμβόλαιά τους την κατηγοριοποίηση των - 22

23 αγροτικών γαιών όπως προβλέπεται από το Ν. 2637/98 άρθρο 56 το οποίο θα λύσει ένα υπαρκτό σημερινό πρόβλημα και θα επιταχύνει τη διαδικασία για τους πολίτες. Προσωπικό Διαχείρισης Συστήματος Πρόκειται για στελέχη της αναθέτουσας αρχής που έχουν τη γενικότερη ευθύνη διαχείρισης του συστήματος. Θα έχουν την ευθύνη για τον εντοπισμό προβλημάτων, δυσλειτουργιών, καθυστερήσεων στους χρόνους ανταπόκρισης και την κοινοποίησή τους στον Ανάδοχο του Έργου. Επίσης η ομάδα Help Desk είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση αιτημάτων τεχνικών αλλαγών καθώς και για την προσθήκη ανανέωση του περιεχομένου του πληροφοριακού συστήματος. Το προσωπικό διαχείρισης του συστήματος χωρίζεται στις εξής υποομάδες: Διαχειριστές Υπηρεσιών: Στελέχη που θα επιφορτιστούν με την διαχείριση υπηρεσιών, όπως την διαχείριση και εξουσιοδότηση χρηστών, την εποπτεία της συλλογής & διαχείρισης του περιεχομένου της κ.λπ. Εποπτικοί Διαχειριστές (Μηχανικοί Συστήματος): Στελέχη που θα αναλάβουν να παρακολουθούν την απόδοση των εφαρμογών και των υποσυστημάτων του πληροφοριακού συτήματος και να αναλύουν τα στατιστικά χρήσης του συνολικού συστήματος και των επιμέρους εφαρμογών Μηχανικοί λογισμικού: Αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του συστήματος μετά το τέλος του έργου Διαχειριστές Υποδομής: Στελέχη που θα έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές και τα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος με στόχο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της απόδοσης της υλικοτεχνικής υποδομής και των υποσυστημάτων καθώς και την διαχείρισή / συντήρησή τους. Διοίκηση του Υπ.Α.Α.Τ: Στελέχη της διοίκησης του Υπ.Α.Α.Τ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και συνεργαζόμενων φορέων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα στατιστικά χρήσης του συστήματος κ.λπ. Τμήμα help-desk: Γνωρίζει τις βασικές λειτουργικότητες του συστήματος και βοηθά τους χρήστες στη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο υποψήφιος ανάδοχος, στα πλαίσια του υλοποίησης του έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις αρχές και την στρατηγική του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας. Στα πλαίσια της Ανάπτυξης Μεθοδολογίας και σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ), θα πρέπει να: αναλυθούν τα επίπεδα της διαλειτουργικότητας (οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό), - 23

24 να προσδιορισθούν οι γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται από τους εμπλεκόμενους στο έργο φορείς της δημόσιας διοίκησης για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας στα παραπάνω επίπεδα οργάνωσης και επιχειρησιακών διαδικασιών, και να καθορισθούν οι πρότυπες αρχιτεκτονικές, βάσει των οποίων θα σχεδιασθούν και θα αναπτυχτούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες του ΠΣ του έργου. Στη συνέχεια, και σύμφωνα πάντα με το ΠΔ&ΥΗΣ, θα πρέπει να εξειδικευθεί η σημασιολογική και τεχνολογική διάσταση της διαλειτουργικότητας καθορίζοντας πολιτικές, τεχνολογικά πρότυπα και κατευθύνσεις που θα υιοθετηθούν στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες: Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα περιεχόμενα του Ληξιαρχείου Διαλειτουργικότητας του ΠΗΔ και την τεκμηρίωση που απαιτείται από τη σχετική μελέτη. 5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η συνολική λύση που θα προταθεί πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Διαθεσιμότητα Ο τελικός χρήστης πρέπει να απολαμβάνει συνεχή παροχή και σταθερού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών κατ ελάχιστων σε ποσοστό χρόνου 97% (up-time). Το σύστημα απευθύνεται δυνητικά σε πάνω από χρήστες. Επίσης, θα πρέπει να είναι προσπελάσιμο όλο το 24ωρο, με γρήγορη απόκριση και με δυνατότητα γρήγορης κλιμάκωσης σε περιπτώσεις αύξησης του φορτίου. Έτσι, το σύστημα θα διατηρεί υψηλή απόδοση και μέγιστη διαθεσιμότητα. Ουσιαστικά, τα χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι: Κατά τη διάρκεια των ωρών κυρίας λειτουργίας 97% Το υπόλοιπο του χρόνου 95% Χρόνος απόκρισης (για τον ακριβή χρόνο δημοσίευσης) σε αίτημα για δημοσίευση υλικού που χαρακτηρίζεται «επείγον» < 24 ώρες. Χρόνος ενσωμάτωσης νέας υπηρεσίας εφόσον έχουν καθοριστεί οι απαιτήσεις από τον φορέα λειτουργίας 2 εβδομάδες Παρατεταμένες διακοπές στη λειτουργία των υπηρεσιών θα πρέπει να γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υλοποίησης (ΥπΑΑΤ) και μέσα σε καθορισμένο πλαίσιο συντήρησης. Αριθμός ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων χρηστών 500 Προσβασιμότητα Η βάση δεδομένων και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο « Προσβασιμότητα» του προτύπου «Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών» σύμφωνα με το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας». - 24

25 Υψηλή απόδοση / Διαβαθµισιμότητα (Scalability) Η απαίτηση αυτή βασίζεται στην ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. Η προτεινόμενη λύση θα παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλάσιου φορτίου (web traffic load), σύμφωνα με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των χρηστών (processing and access demands). Ευκολία διαχείρισης - διαχείριση ποιοτικών ελέγχων Ο Ανάδοχος θα αναλάβει σε συνεργασία με το προσωπικό του φορέα λειτουργίας να συλλέξει, να επιμεληθεί, να επεξεργαστεί και να εντάξει όλα τα υφιστάμενα εδαφολογικά δεδομένα και τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις ενέργειες του παρόντος έργου στη γεωβάση του συστήματος. Επίσης, θα φροντίσει για την επικαιροποίησή του συστήματος κατά τη διάρκεια της φάσης παραγωγικής λειτουργίας του παρόντος έργου. Στη συνέχεια η ανανέωση του περιεχομένου του συστήματος θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του φορέα λειτουργίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές ανανέωσης καθώς και ο τρόπος διαχείρισης της υποδομής που θα αναπτυχθεί. Η ευκολία διαχείρισης επεκτείνεται και στις υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν και αφορούν τη διασύνδεση με τα υπόλοιπα υποέργα της πράξης. Ουσιαστικά, κάθε φορά που πραγματοποιείται η ενσωμάτωση νέας λειτουργικότητας είναι απαραίτητο ο φορέας λειτουργίας να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί να εκτελεί λειτουργίες ανανέωσης και επικαιροποίησης του καταλόγου των υπηρεσιών. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δόμηση και η ευέλικτη καταχώρηση της πληροφορίας που επιτρέπει την ενημέρωση από εξουσιοδοτημένους χρήστες με φιλικό τρόπο και από απόσταση, καθώς και ένα σύστημα εύκολης δημοσίευσης περιεχομένου και υπηρεσιών. Τέλος, είναι ανάγκη να καθοριστούν διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας δημοσίευσης και της επικαιρότητας των δεδομένων και των υπηρεσιών. Αναφορικά με τη διαχείριση ποιοτικών ελέγχων θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις του χρήστη τους και να προσδιοριστούν οι στόχοι ποιότητας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διατύπωση ενός μοντέλου ποιότητας το οποίο διατυπώνει την προδιαγραφή των απαιτήσεων ποιότητας σε επίπεδο οντότητας, ανιχνεύει τις πηγές πιθανών σφαλμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων και προσδιορίζει τις μετρήσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση ποιότητας. Ευχρηστία Η ευχρηστία του συστήματος πρέπει να εξασφαλιστεί για όλους τους χρήστες του συστήματος (τόσο για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας που θα εκτελεί την ανανέωση του περιεχομένου όσο και για τους απλούς χρήστες των υπηρεσιών). Για το λόγο αυτό, οι επιφάνειες αλληλεπίδρασης πρέπει να ακολουθούν ένα ενιαίο πρότυπο και να είναι φιλικές προς το χρήστη, εύχρηστες στο χειρισμό, με απλά και κατανοητά μηνύματα, σχεδιασμένες με τρόπο που να τον οδηγούν στη σωστή ολοκλήρωση των λειτουργιών που πρόκειται να επιτελέσει. Επεκτασιμότητα Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος θα πρέπει να γίνει με σύγχρονα εργαλεία ενώ και η πλατφόρμα υλοποίησης θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε Internet Standards, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης (επεκτασιμότητα). Επιπρόσθετα, η εμφάνιση του περιεχομένου και των υπηρεσιών δεν πρέπει να εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό πλοήγησης. Η αρχιτεκτονική θα μπορεί να επεκταθεί προκειμένου να υποστηρίξει νέες υπηρεσίες με εύκολο και διαφανή τρόπο. Επίσης το σύστημα θα είναι εύκολα επεκτάσιμο με την χρήση αρθρωμάτων (modules). - 25

26 Η ευθύνη και το κόστος της συντήρησης και της καλής λειτουργίας και εγκατάστασης του συστήματος ανήκει αποκλειστικά στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος στο να διατηρεί το επίπεδο των υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης σταθερό παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και κάνοντας τις απαραίτητες αναβαθμίσεις. Ανακτησιμότητα (Recoverability) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προδιαγράψει διαδικασίες εντοπισμού και ανίχνευσης λαθών τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφονται και δρομολογείται μια σειρά ενεργειών για τη διόρθωσή τους. Καθ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων με τρόπο που δεν θα επηρεάζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. Ευελιξία Η αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης θα πρέπει να επιτρέπει την υποστήριξη και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και προϊόντων. Πρέπει ακόμη να διασφαλίζεται η πρόσβαση από διαφορετικές εναλλακτικές συσκευές οι οποίες θέτουν ειδικές προδιαγραφές σε επίπεδο παρουσίασης. Τα πρότυπα και οι διεπαφές πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο ώστε η δημοσίευσή τους να γίνεται αυτόματα και με πληρότητα σε ένα σύνολο από συσκευές πρόσβασης. Τέλος, οι χρήστες του συστήματος θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να αλληλεπιδρούν με ένα σύνολο από τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω διαφορετικών συσκευών (π.χ. γεωχωρικά δεδομένα μέσω κινητού τηλεφώνου κ.λπ.). Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και στις αλλαγές νομοθεσίας. 5.3 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Το σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί θα έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής περιεχομένου με τη διαδικτυακή πύλη της Πράξης καθώς και με τρίτα συστήματα όπως άλλες Διαδικτυακές Πύλες, ιστοχώρους κ.λπ.. Η συνεργασία αφορά τόσο την εξαγωγή περιεχομένου όσο και την εισαγωγή από «τρίτες πηγές». Το σύστημα θα πρέπει να είναι δομημένο (Modular) κατά τρόπο τέτοιο ούτως ώστε αφ ενός η δομή τους να αντανακλά τις λειτουργικές ιδιομορφίες των αντίστοιχων εργασιών, αφ ετέρου να είναι δυνατή η διασύνδεση τους με άλλες εφαρμογές μέσω ανοιχτών προτύπων. Κρίνεται σημαντική η δυνατότητα συνεργασίας με ετερογενή συστήματα διαχείρισης δεδομένων, και η δυνατότητα επικοινωνίας των διαδικασιών της πύλης με τρίτα συστήματα, καθώς και η υποστήριξη τεχνολογιών πρόσβασης στοιχείων, που επιτρέπει την αξιοποίηση δεδομένων από διαφορετικούς χώρους αποθήκευσης. Για την επικοινωνία του παρόντος συστήματος με τα εξωτερικά συστήματα, απαιτείται η εκτεταμένη χρήση υπηρεσιών ιστού (web services), όπως ορίζεται από πρότυπα σαν τα SOAP, WSDL, UDDI κτλ. Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να εξάγει και το περιεχόμενό του μέσω διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων (π.χ. RSS) προκειμένου χρήσιμο περιεχόμενο να μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλους δικτυακούς τόπους που ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο του συστήματος. Επίσης, το σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί, συνίσταται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ανάπτυξης, σχεδιασμού και διάθεσης περιεχομένου έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας της παρούσας προτεινόμενης εφαρμογής με άλλα πανευρωπαϊκά συστήματα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το σύστημα του παρόντος έργου θα πρέπει να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του σε όλα τα διασυνδεδεμένα Πληροφοριακά Συστήματα. Θα πρέπει, σε περίπτωση βλάβης, να - 26

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Συμπληρωματικές Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα χ.δ/νση : Πανεπιστημίου 254 (Β' κτίριο Intracom) Ταχ.Κώδικας : 261 10 Πληροφορίες : Ν. Νταλαχάνης Τηλέφωνο : 2613-613.136

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001828498 2014-01-15

14PROC001828498 2014-01-15 14PROC001828498 2014-01-15 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Α Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. ΟΠΣ: 300244. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.744.825,00. Ημερομηνία Διενέργειας: ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Κωδ. ΟΠΣ: 300244. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.744.825,00. Ημερομηνία Διενέργειας: ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας» Κωδ. ΟΠΣ: 300244 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα