ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων"

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) , , , , Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) , , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 313,96 913,96 0,65 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.560, , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 2.500, ,00 242,64 242, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) , ,00 137,07 137, ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών3.840, , , , ΚΑΠ εκ του φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων σε δήµους του Νοµού ωδεκανήσου , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο Ν , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος άρθρο 300,00 ΚΚ 300,00 300,00 300, Επιχορήγηση ΟΑΕ 2.000, , , , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , , , ΧΥΤΑ ήµου Νισύρου , , , , Συντήρηση επισκευή λιθόστρωτων µονοπατιών , , , , Κάλυψη ράσεων Πυροπροσίας , , Προϊόν δωρεών 2.570, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 5.305, , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 4.420,00 830, Λοιπά έσοδα , , , , Εισφορά υπ ρε του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , ,00 34,10 34, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ , , , , Λοπές κρατήσεις υπέρ συντάξεως , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και , , , ,45

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000, ,00 457,48 457, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , , , , ,60

3 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατ , , ,00 774, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.000, , ,00 190, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , , Αντιµισθία αιρετών - Έξοδα παράστασης , , , Αποζηµίωση γραµατέα Σ κια Ε 1.000, , , Αποζηµίωση αντα/τη ΟΑΕ 2.000, , , , , αµοιβή Ληξιαρχου 1.500, , , Συµµετοχή του ήµου στα ΜΙΚ , , , Ταχυδροµικά Τέλη 800, , ,00 374,83 374, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Κινητή Τηλεφωνία 500,00 500, Φόροι τόκων 500,00 500,00 500, Λοιποί φόροι και τέλη 3.000, , , Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , , , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ,00 974,27 65, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.000, , , Συνδροµές INTERNET 1.500, , , ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΜ. ΠΗΓΩΝ 2.500, , , , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000, ,00 148, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 3.000, , Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000, , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000, , ,00 406,37 406, Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές , , , , , Εισφορά Σύνδεσµου Ιαµατικών Πηγών 2.500, , ιαδηµοτικό ίκτυο Υγείας 1.000, , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ΤΕΑ Υ 3% , , , , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , , , ,00

4 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000, , ΕΥΑΝ , , , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 1.500, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.500, Αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα 2.000, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.000, Εξοδα επιµόρφωσης υπαλλήλων 2.000, , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 5.000, , αµοιβές λογιστών , ,00 500, Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την ταξινόµηση µηχανηµάτων έργων 5.500, Έξοδα Εφαρµογής ιπλογραφικής Λογιστικής , , , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 5.000, , Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.000, , ,00 900,11 900, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.000, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 5.000, , , , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 5.000, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000, , , , Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 1.000, , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος ηµ. κτιρίων , , , Συντήρηση ηµοτικού Φωτισµού 3.000, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000, , Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 2.000, ,00 419, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000, , , Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.000, ,00

5 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500, ,00 903,90 653, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.000, , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 2.000, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500, , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 5.000, , ,00 453, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000, , , ,15 920, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 5.000, , , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 2.000, , , , Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 5.000, , , , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 500,00 500,00 500, Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.000, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , , Ηλεκτρολογικά σχέδια για παροχή ρέυµατος 2.000, , Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , Αντίτιµο ηλ/κου ρεύµατος δηµ.κτιρίων , , ,00 119,00 119, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000, Προµήθεια λαπτήρων ασφαλιών κ.λ.π , , ,00 675,12 675, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα 3.000, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 9.828, , , , , Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , , , Πεοµήθεια Τροχού Κόφτης απέδων 5.000, ,00

6 Έπιπλα σκεύη 3.000, , ,20 851,44 851, Προµήθεια και τοποθέτηση συστή,ατος οπτικοακουστικής κάλυψης για το Ζωσιµοπούλειο Θέατρο 2.000, , Προµήθεια εργαλείων 4.000, ,00 890, Προµήθεια ειδών µηχ/σης 1.500, , Προµήθεια υλικ'ων 'αµεσης ανάλωσης 5.000, , Πλακόστρωση- ιαµόρφωση δρόµου από Φόυρνο- Λιµάνι , , ιαµόρφωση Εξωτερικού Χώρου στο κτίριο Γυµνασίου-Λυκειου , , , ιαµόρφωση χώρου Στάθµευσης στον Εµπορειό , , ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης στα Νικειά , , ιαµόρφωση χώρου Στάθµευσης στους Πάλους 5.000, , ιαµόρφωση χώρου Στάθευσης στο Μανδράκι 5.000, , Αποπεράτωση Νεκροταφείου Νικειών , , Υπογειοποίηση ικτύου Πλατείας Νικειών Νισύρου 2.570, Καθαρισµός οικισµού Εµπορειού 5.500, , Καθαρισµός οικισµού Nικειών 5.500, , Επισκευή Συντήρηση Κτιρίου Κοινοτητας Εµορειού , , Επισκευή Συντήρηση Κοινότητας Νικειών , , Συντήρηση επισκευή κτιρίου Α Θέσης ηµοτικών Λουτρών , ιαµόρφωση κοινοχρήστου χώρου Γυµνασίου Νισύρου 5.800, Συγκοινωνιακη Μελέτη , , Μελέτη Ακτογραµµής , , Μελέτη Έργων Ακτών (Λιµάνι-Πάλοι- Λευκαντιο) , , Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης Πάλλων , , Οικονοµικη µελέτη του συστήµατος Ανακύκλωσης και κοµποστοποιησης ήµου Νισύσου 4.000, , Φάκελος µελέτης έργου Επισκευή συντήρηση ηµοτικού Γηπέδου 1.000, , Φακελοε µελέτης έργου επέκταση Αγροτικού ικτύου Υδρευσης από Αη Γιάννη στην Καδριά και στην Ευαγγελίστρια 1.000, , Φάκελος µελέτης έργου ιαρρύθµιση Επέκταση Υπαρχόντων κτιρίων Ιαµµατικών Λουτρών Β, φάση 1.000, ,00

7 Φάκελος µελέτης έργου Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στα Νικειά 1.000, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.000, , Προµήθεια ειδών ατοµ.προστασίας 3.000, Προµήθεια γάλακτος 5.000, , , Επικαιροποιηση της τεχνικοοικονοκικης Ανάλυσης Τεκµηριµενου Προσδιορισµού του Ποσοσοστού Κοινουηκης Συµµετοχής για το εργο 3.500,00 ΧΥΤΑ ήµου Νισύρου Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 7.000, , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 5.000, , , , , Λοιπά µισθώµατα 6.000, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , ,00 400, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000, , Προµήθεια ασβέστη 2.000, , Προµήθεια και µεταφορά οικοδ.υλικών 5.000, , , Προµήθεια πλακών οδοποιίας 3.000, , Προµήθεια αντλιών αποχέτευσης 5.000, , , Προµήθεια σωλήλων για αποχέτευση 5.000, , , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , Ελαστικά αυτ/των 5.000, , , Προµήθεια µηχονολιγικού εξοπλισµού για ηµ. Σφαγεία , , προµήθεια κάδων για ανακύκλωση 5.000, , Συντήρηση επισκευή δηµοτικών κτιρίων 5.000, , ΧΥΤΑ ΝΙΣΥΡΟΥ , , , , , ΧΑ Α ήµου Νισύρου , , ,00

8 Επέκταση δικτύου Αποχέτευσης Νικειών , , Έξορθολογισµός Ύδρευσης στο Μανδράκι , , , Επισκευή Συντήρηση ηµοτικού Γηπέδου , , Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στον οξο Παναγίας Σπηλιανής , , , Κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπών για Αρχείο του ήµου , , , , Νίσυρος Ιαµατικά Λπυτρ'α Αποκατάσταση ιαρρύθµιση Επέκταση Υπαρχόντων Κτιρίων , , , Κατασκευή - ιαµόρφωση υπόβαθρου για την τοποθέτηση γηπέδου καλαθοσφαίρησης 5.800, Φάκελος Μελέτης έργου Συντήρηση εξαµενών ύδατος Αφαλάτωσης 1.000, Φάκελος µελέτης έργου Βελτίοση Οδού Πρίοσβασης ΧΥΤΑ-ΧΑ Α 1.000, Φάκελος µελέτης έργου Εγκατάσταση Βιολογικού Μανδρακίου Νισύρου 1.000, Συντήρηση-επισκευή λιθόστρωτων µονοπατιών , , , Εγκατάσταση Αλεξικεραυων , , Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης Εµπορειού , , Ανόρυξη Ερευνητικών Γεωτρήσεων για τη Μελέτη Γυµνασίου 5.063, Μελέτη εξορθολογισµού ύδρευσης , , Μελέτη Αποκατάστασης κτιρίου Λουτρών Αυλακίου Νισύρου , , Οικονοµική µελέτη συστήµατος Ανακυκλωσης και κοµποστοποίησης ήµου Νισύρου 5.000, , , µελ'ετη συντήρησης εξαµενών ύδαρος Αφαλάτωσης 4.000, Τεχνικη βοήθεια ήµου Νισύρου , , , Γεωπάρκο Νισύρου , , , Τοπογραφικά ιαγράµµατα 3.000, , , Φάκελος µελέτης έργου Ανάπλαση Λαγκαδιού 580,00 580, Φάκελος µελέτης έργου ιαµόρφωση χώρου Στάθευσης Εµπορειού 1.000, , Φάκελος µελέτης έργου Επισκευή Συντήρηση κτιρίου πρώην Κοινότητας Εµπορειού 1.000, , Φάκελος µελέτης έργου Επισκευή συντήρηση κτιρίου Πρώην κοινότητας Νικειών 1.000, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 600,00 600,00 289, Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , ,20

9 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , , , Φόροι - τέλη 1.500, , ιάφορα έξοδα , , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , , Οφειλή σε Ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεια , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , , , , Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ , , , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 5.000, , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και 2.700, , , , , Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων 4.000, ,00 444,53 444,53 444, Πάγια προκαταβολή 1.500, , , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , Αποθεµατικό 7.796, , , , , , ,60

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ Άγαµα τέκνα (έκπτωση ποσών) 31 1κ Αγνώστου πηγής προσ/ση περοιουσίας 48 3 Αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων (καταργήθηκε) 8 1στ Αγορά αυτοκινήτων για µεταπώληση 18 γ Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Συγγραφή : Τµήµα: Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Ειρήνη Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Μελέτη ανάπλασης ορεινού ογκού Ελικώνα στη θέση 1.1.1 "πέντε πηγάδια" Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από 1.1.2 πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου-

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΤΜΜ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΝΩΝ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Σ Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα