ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 1/2012 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχο νται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Τακτική συνεδρίαση Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την 12/1/2012) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) και ιδίως το εδάφιο (δ) παρ. 1 του άρθρου Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ ). 4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) και ιδίως το άρθρο 68, παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 69 παρ. 2 εδάφιο (θ), το άρθρο 71, και το άρθρο 91 παρ.1 αυτού. 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Δ1/Α/5346/ απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 1096/2011 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 2227/2011), και ιδίως τα άρθρα 44, 46,47 και 48 αυτού. 6. Την υπ αριθμ. 121/2007 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για τα Έτη 2007 και Την υπ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για τα έτη 2007 και Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ / ) με θέμα «Στοιχεία υπολο γισμού της ΤΠΥΦΑ σε εφαρμογή της Απόφασης της ΡΑΕ 2129/2008». 9. Την υπ αριθμ. 3293/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξι σορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Την υπ αριθμ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος Την υπ αριθμ. 532/ απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδια σμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2010 και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος Την υπ αριθμ. 533/ απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορ ρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανο μής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος Την υπ αριθμ. 1784/ απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδια σμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2011 και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Την υπ αριθμ. 2099/ απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχε διασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Το υπ αριθμ. Ο 45340/ έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Κατανομή Κόστους Εξισορρόπησης φορτίου στους Χρήστες του ΕΣΜΦΑ», με το οποίο διαβιβάστηκε στο ΔΕ ΣΦΑ Α.Ε. το με Α.Π. 567/360Β/ έγγραφο αίτημα της ΜΟΤΟΡ ΟΙΑ για νέα πρόταση κατανομής του πάγιου κόστους προμήθειας ΥΦΑ στους Χρήστες του ΕΣΜΦΑ. 16. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ / ) με θέμα «Πρόταση προς την Ρυθ μιστική Αρχή Ενέργειας σχετικά με τον τρόπο εκκα θάρισης του Κόστους Δέσμευσης Δυναμικότητας του συστήματος ΥΦΑ για το έτος 2010 και Εισήγηση επί Καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες Εξισορρόπησης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για το έτος 2011».

2 4686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17. Το υπ αριθμ. Ο 47570/ έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Κατανομή κόστους εξισορρόπησης φορτίου 2011». 18. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ / ) με θέμα «Επανυποβολή εισήγησης ΔΕΣΦΑ επί καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για το 2011 και πρόταση σχετικά με τον τρόπο εκκαθάρισης του Κόστους Δέσμευσης Δυναμικότητας του συστήματος ΥΦΑ (ΚΔ) για το Έτος Την υπ αριθμ. 1039/ απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κό στους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος Την υπ αριθμ. 1215/ απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχε διασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ / με θέμα «Επανυποβολή εισήγη σης ΔΕΣΦΑ επί καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για το 2011» (τελική εισήγηση). Σκέφτηκε ως εξής; 1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 91 παρ. 1 του ν. 4001/2011, για την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής μπορεί (α) να συ νάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011 ή (β) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισμό και να χρησιμοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτεραιότητα, σε σχέση με ποσότητες φυσικού αερίου τις οποίες έχει στη διάθεση του μέσω άλλων συμβάσεων προμήθειας. 2. Στην ίδια διάταξη, μεταξύ άλλων, προβλέπεται επί σης ότι: «...η τιμή προμήθειας του ΥΦΑ εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε...», ενώ πε ριγράφεται ο τρόπος καθορισμού της τιμής αυτής, η οποία «...καλύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς, το κό στος χρήσης του Συστήματος ΥΦΑ, καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης». 3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέ πεται ότι: «Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύ ναψη των Συμβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου, ο Δια χειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ: α) Αντίγραφα των Συμβάσεων αυτών, β) τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στον καθορι σμό του μοναδιαίου τιμήματος σύμφωνα με Σύμβαση Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και τον τρόπο περιο δικής αναπροσαρμογής αυτού κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μοναδιαίας χρέωσης που εφαρ μόζεται επί της Ποσότητας του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ, γ) το πάγιο τίμημα το οποίο ενδεχομένως καταβάλ λει στον αντισυμβαλλόμενο του σύμφωνα με Σύμβαση Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και οποιαδήποτε άλλη πάγια χρέωση και τον τρόπο κατανομής αυτών στους Χρήστες Μεταφοράς, δ) Το κόστος χρήσης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΦΑ ή Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου και τον τρόπο κατανομής αυτού στους Χρήστες Μεταφο ράς, και ε) Τον τρόπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αε ρίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑ Ε)». Επίσης στην παράγραφο 3 του προαναφερόμενου άρ θρου ορίζεται ότι: «Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του μοναδιαίου τιμήματος, τον τρόπο κατανομής του πάγιου τιμήμα τος και του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου στους Χρήστες Μεταφοράς καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ)». 4. Με τις υπ αριθμ. 1784/2010, 2099/2010 και 1215/2011 αποφάσεις της (σχετικά υπ αριθμ. 13, 14 και 20), η ΡΑΕ ενέκρινε τον ετήσιο σχεδιασμό εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ τον οποίο εκπόνησε ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Έτος 2011, σύμφωνα με τον οποίο ο Διαχειριστής θα προβεί α) στη σύναψη σύμβασης προμήθειας αερίου εξισορρόπησης με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για το πρώτο τρίμηνο του 2011, με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός, χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4001/2011 και β) στη σύναψη σύμβασης προμήθειας αερίου εξισορρόπησης με μειοδότη διεθνούς διαγωνι σμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος φυσικού αερίου σε αέριο εξισορρόπη σης τη χρονική περίοδο Όπως αναλύθηκε στην υπ αριθμ. 2129/2008 από φαση της ΡΑΕ (σχετικό υπ αριθμ. 7) και μετέπειτα στις υπ αριθμ. 3294/2009 και 533/2010 αποφάσεις της ΡΑΕ (σχετικά υπ αριθμ. 10 και 12), με τις οποίες εγκρίθη καν οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους αυτού στους Χρήστες για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 οι παράμετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του Συστήματος Με ταφοράς είναι: (α) Η τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης, όπως καθορίζεται στη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορ ρόπησης. (β) Η χρέωση χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ από τον Διαχειριστή για την εξισορρόπηση φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς. 1.1 Τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης 6. Ο Διαχειριστής, με τα υπ αριθμ. 16 και 18 σχετικά έγγραφα του, μετά από αίτημα της ΡΑΕ (σχετικό υπ αριθμ. 17) υπέβαλε στη ΡΑΕ αντίγραφα των δύο συμβά σεων για την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης για το Έτος 2011, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο σχεδι ασμό εξισορρόπησης φορτίου για το Έτος Οπως προκύπτει από τις συμβάσεις αυτές, και ειδικότερα για την τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Για την περίοδο , η συνολική χρέωση του Διαχειριστή από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης προκύπτει ως το άθροισμα μίας πάγιας και μίας αναλογικής χρέωσης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4687 β) Για την περίοδο , η συνολική χρέ ωση του Διαχειριστή από το μειοδότη του διεθνούς διαγωνισμού, τη ΔΕΠΑ Α.Ε., για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης προκύπτει μέσω μιας αναλογι κής χρέωσης, δεδομένου ότι η διακριτή πάγια χρέωση ενσωματώνεται πλέον στην τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης Πάγια χρέωση (μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2011) 7. Μέσω της πάγιας χρέωσης ανακτάται το συνολι κό κόστος θαλάσσιας μεταφοράς του ΥΦΑ, το οποίο αντιστοιχεί στη μέγιστη ετήσια ποσότητα που προβλέ πεται στη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορρόπησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού υπ αριθμ. 16 το συνολικό θαλάσσιο κόστος μεταφοράς του ΥΦΑ το 2011, μειώθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος το Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα καταβάλλει στη ΔΕΠΑ Α.Ε. το ένα τέταρτο (1/4) της ετήσιας πάγιας χρέωσης δεδομένου ότι η Σύμβαση Προμήθειας ΥΦΑ, που περιλαμβάνει διακριτή πάγια χρέ ωση, παρέμεινε σε ισχύ το πρώτο τρίμηνο του Σχετικά με την ανάκτηση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς του ΥΦΑ μέσω της σύμβασης προμήθειας αερίου εξισορρόπησης για την περίοδο , ισχύει το σκεπτικό της ΡΑΕ όπως αναλύεται στην από φαση υπ αριθμ. 2129/ Αναλογική Χρέωση 9. Η αναλογική χρέωση (χρέωση ενέργειας), εφαρμό ζεται επί των ποσοτήτων ΥΦΑ που θα χρησιμοποιηθούν από το Διαχειριστή για εξισορρόπηση φορτίου. 1.2 Χρέωση Χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρε βυθούσα 10. Δεδομένου ότι το αέριο εξισορρόπησης παραδί δεται από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στο Διαχειριστή ως ΥΦΑ, πριν δηλαδή την αεριοποίηση και την έγχυση του στο Σύστη μα Μεταφοράς, η τιμή προμήθειας ΥΦΑ που αναφέρεται στις δύο συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρέ ωση χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ, η οποία αποτελεί κόστος του Διαχειριστή και κατανέμεται περαιτέρω στους Χρήστες, σύμφωνα με την τελική εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό υπ αριθμ. 21). 1.3 Κατανομή κόστους εξισορρόπησης φορτίου στους χρήστες Κατανομή σταθερού κόστους 11. Το σταθερό κόστος εξισορρόπησης φορτίου περιλαμβάνει α) το πάγιο κόστος της από σύμβασης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΣΦΑ Α.Ε., δηλαδή το πά γιο κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς του ΥΦΑ, μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2011, και β) το κόστος για τη δέσμευση δυναμικότητας στην Εγκατάσταση ΥΦΑ από τον Διαχειριστή, το οποίο αφορά στο σύνολο του Έτους Σύμφωνα με την τελική εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό υπ αριθμ. 21), το σταθερό κόστος προτείνεται να κατανέμεται στους Χρήστες αναλογικά της ποσότη τας Φυσικού Αερίου που παραλήφθηκε από αυτούς και όχι ανάλογα με την κατηγορία των καταναλωτών που εξυπηρετούν, όπως ίσχυε με την υπ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με την οποία η κατανομή της πάγιας χρέωσης πραγματοποιείτο κατά 50% στους ηλεκτροπαραγωγούς και κατά 50% στους λοιπούς κα ταναλωτές φυσικού αερίου. 13. Όπως προκύπτει από την εισήγηση του Διαχειριστή, υπάρχουν πλέον επαρκή ιστορικά στοιχεία που υποστη ρίζουν ότι και Χρήστες με δυνατότητα πρόβλεψης του φορτίου τους, και οι οποίοι εξυπηρετούν κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δύνανται να προκαλέσουν σημαντική έλλειψη εξισορρόπησης φορ τίου στο ΕΣΜΦΑ. 14. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την εισηγούμενη από το ΔΕ ΣΦΑ Α.Ε. τροποποίηση, καθώς με τον τρόπο αυτό απο φεύγεται η κατηγοριοποίηση των Χρηστών, ανάλογα με την κατηγορία των καταναλωτών που εξυπηρετούν. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σταθερό κόστος αποτελεί μια μορφή «χρέωσης ισχύος» για το Διαχει ριστή, ο οποίος μεριμνά για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου, το κόστος αυτό κα τανέμεται σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ανάλογα με τις ποσότητες που παραλήφθηκαν από αυτούς. 15. Επίσης το κόστος δέσμευσης δυναμικότητας του Συστήματος ΥΦΑ υπολογίζεται τμηματικά για το πρώ το τρίμηνο του 2011 και για τους τελευταίους εννιά μήνες του 2011, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο ισχύ ος κάθε σύμβασης. Το κόστος αυτό εκκαθαρίζεται για κάθε περίοδο ξεχωριστά σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ αριθμ. 1039/2010 απόφαση της Κατανομή μεταβλητού κόστους 16. Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει την χρέωση ενέργειας των δύο συμβάσεων μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕ ΣΦΑ Α.Ε. με βάση την τιμή προμήθειας ΥΦΑ, η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ), όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Διαχειριστή. Συνεπώς, η κατανομή του με ταβλητού κόστους προμήθειας ΥΦΑ πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού εξισορρόπησης που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα. 17. Επίσης, στο μεταβλητό κόστος εξισορρόπησης πε ριλαμβάνεται και το κόστος που προέρχεται από την χρέωση ποσότητας για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ για εξισορρόπηση από τον Διαχειριστή. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, ο τρόπος κατανομής του κόστους αυτού στους Χρήστες δεν διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, απο φασίζει: 1) Εγκρίνει τις τιμές των παραμέτρων που υπεισέρ χονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και τον τρόπο κατανομής του κό στους αυτού στους Χρήστες, για το έτος σύμφωνα με την ακόλουθη τελική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΟΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.ΜΦ.Α. για την περίοδο εως [Το τμήμα της εισήγησης που αναφέρεται στην τιμή του Παγίου Κόστους Προμήθειας ΥΦΑ παραλείπεται προς τή ρηση του εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου της ΔΕΠΑ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ )], λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ ) και ιδίως τα άρθρα 8.2.γ και 38.1 αυτού καθώς και τις αντί στοιχες διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ) και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ και 91.1

4 4688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Την Υ.Α (ΦΕΚ 360/ ), όπως αυτή ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. 533/2010 απόφαση της ΡΑΕ. 4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συ στήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 379/ ), όπως αυτός ισχύει. 5. Τους όρους και τις διατάξεις του κειμένου της σύμ βασης, την οποία υπέγραψε ο ΔΕΣΦΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ την 31η Δεκεμβρίου 2010 για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης, σύμφωνα με το σχετικό κεί μενο που γνωστοποιήθηκε στη ΡΑΕ με την υπ αριθμ επιστολή του ΔΕΣΦΑ. 6. Το γεγονός ότι ο ΔΕΣΦΑ σε εφαρμογή του Άρθρου 8.2.γ του ν. 3428/2005 (Άρθρο 68.2.γ του ν. 4001/2011) προχώρησε σε διαγωνιστική διαδικασία για την προ μήθεια αερίου εξισορρόπησης και η σχετική Σύμβαση Προμήθειας ετέθη σε ισχύ την Το υπ αρ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο απεστάλη η εισήγηση για τον «Ετήσιο Σχε διασμό Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2012 και Τροποποίηση του για το Έτος 2011». Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τη μεθοδολο γία υπολογισμού και την ανάκτηση του Κόστους Εξι σορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για τους τρεις πρώτους μήνες του Έτους 2011, οπότε και ίσχυε η Σύμβαση Προμήθειας που αναφέρεται στο σημείο (5) ανωτέρω εισηγείται: Πάγιο Κόστος ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Το «Πάγιο Κόστος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (ΠΚΥ)» προκύπτει από το άθροισμα (α) του «Παγίου Κό στους Προμήθειας ΥΦΑ» που καταβάλλει ο ΔΕΣΦΑ στη ΔΕΠΑ (ΠΚΠΥ), σύμφωνα με την από 31/12/2010 σύμβαση προμήθειας ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (Σύμβα ση Προμήθειας ΥΦΑ), προκειμένου να διασφαλίσει τη δυνατότητα ευέλικτης προμήθειας ΥΦΑ, με σκοπό την εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ, όποτε αυτή καταστεί ανα γκαία και (β) του «Κόστους χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης», που αφορά στο σκέλος δυναμικότητας της χρέωσης χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ (όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1, παρ.9 της ΥΑ 4955/2006) την οποία δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ («Κόστος Δυναμικότητας Συστήματος ΥΦΑ» ΚΔ). Το ΠΚΠΥ για όλη τη διάρκεια του έτους 2011 ανέρχεται σε [...] Δολάρια Η.Π.Α. ($US). Ο ΔΕΣΦΑ θα καταβάλ λει στη ΔΕΠΑ για την περίοδο το ποσό των (3/12)xΠΚΠΥ ήτοι [...]($US), χρέωση αναλο γικά με την περίοδο που η Σύμβαση Προμήθειας ΥΦΑ ήταν σε ισχύ, σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις (δηλ. ΠΚΠΥ/12). Το ΚΔ υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος 1 της παρούσας εισήγησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: (i) ο συντελεστής χρέωσης δυναμικότητας ΥΦΑ (ΣΔΥ) σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2011, ο οποίος ισούται με 25,262 /MWh Ημέρας/Έτος (ii) για τις ανάγκες της εξισορρόπησης ο Διαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη ΥΦΑ που δεσμεύει Δυνα μικότητα Αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1784/2010 απόφαση της ΡΑΕ και το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ με θέμα «Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρό πησης Φορτίου για το έτος 2012 και Τροποποίηση του για το Έτος 2011» η Ετήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (ΔΕ) για το 2011 ορίζεται ίση με MWh/Ημέρα. Η ετήσια χρέωση του ΚΔ για το 2011 ανέρχεται σε Σύμφωνα με την παράγραφο 16.3 της Υ.Α. 4955/2006 όπως ισχύει «Η τιμολόγηση για τη χρήση του Συστήματος ΥΦΑ διενεργείται ως εξής: (α) Η Ετήσια χρέωση δυναμικότητας ΥΦΑ με βάση τη δεσμευθείσα δυναμικότητα, δηλ. το μέγεθος ΣΔΥ x ΔΥ, καταβάλλεται από το Χρήστη σε ισόποσες δόσεις κάθε μήνα στον οποίο αφορά η σχετική σύμβαση με το Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Έτος». Με δεδομένο ότι η παρού σα εισήγηση αφορά μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2011 καθώς στη συνέχεια ισχύει η νέα Σύμβαση Προμήθειας για σκοπούς Εξισορρόπησης (βλέπε παράγραφο (6) στα «Λαμβάνοντας υπόψη»), η χρέωση ΚΔ των τριών πρώ των μηνών του Έτους θα είναι ίση με ΚΔx(3/12) ήτοι , Κατανομή Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Μέσω της «Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορ ρόπησης», ο ΔΕΣΦΑ κατανέμει στους Χρήστες Μετα φοράς και ανακτά το Πάγιο Κόστος Προμήθειας ΥΦΑ (ΠΚΠΥ) και το Κόστος Δυναμικότητας του Συστήματος ΥΦΑ (ΚΔ). Κριτήριο για την κατανομή του «Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, αποτελεί η εκτιμώμενη συμμετοχή της κάθε κατηγορίας καταναλωτή που εξυπηρετεί ο εκάστο τε Χρήστης Μεταφοράς, στην ανάγκη εξισορρόπησης του συστήματος. Συνυπολογίζοντας τη συμπεριφορά των Χρηστών από ιστορικά στοιχεία προηγούμενων ετών καθώς και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί εξισορρόπησης σύμφωνα με το οποίο: a. Με την παράγραφο 2.ια του άρθρου 8 του Νόμου 3428/2005, όπως αυτή ισχύει και στο ν. 4001/2011 παρά γραφος 2.ι του άρθρου 68, ο Διαχειριστής «π(π)αρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α». Ως εκ τούτου οι χρεώσεις εξισορρόπησης θα πρέπει να είναι διαφανείς και να επιβάλλονται στους Χρήστες ανάλογα με το κόστος που αυτοί προκαλούν, χωρίς να λαμβάνονται υπ όψιν οι κατηγορίες καταναλωτών που οι εν λόγω Χρήστες εξυπηρετούν. b. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ «ο(o) Διαχειριστής εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μετα φοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς (Εξισορρόπηση Φορτίου)». Κατά συνέπεια έλλειψη ισορροπίας στο ΕΣΜΦΑ είναι δυνατόν να προκληθεί όχι μόνον εξαιτίας των απρό βλεπτων απολήψεων Φ.Α. από αυτό αλλά και λόγω περιορισμένων ή παρατεταμένων εγχύσεων σε αυτό. Σημειώνεται ότι υπεύθυνοι, έναντι του Διαχειριστή, για τις παραδόσεις/παραλαβές Ποσοτήτων Φ.Α. σε/από το ΕΣΜΦΑ είναι οι Χρήστες Μεταφοράς στο πλαίσιο σχε τικών συμβάσεων που έχουν συνάψει.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4689 c. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ «Κάθε Χρήστης Μεταφοράς κα ταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξισορρο πεί σε Ημερήσια βάση την Ημερήσια Παράδοση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο [7], με την Προσαρμοσμένη Ημερήσια Από ληψη Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ», συμπεραίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης μεταξύ παρα λαβών/παραδόσεων Χρήστη Μεταφοράς θα πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών. Επιπλέον, η ανισορροπία στο ΕΣΜΦΑ προκαλείται εξαιτίας της απρόβλεπτης «συμπε ριφοράς» των καταναλωτών αλλά και των «προμηθευ τών» Φ.Α. η συμπεριφορά των οποίων δεν λαμβάνεται υπ όψιν στη μεθοδολογία κατανομής χρεώσεων για την ανάκτηση του ΠΚΥ για σκοπούς εξισορρόπησης. Κατά συνέπεια η μεθοδολογία κατανομής χρεώσεων για την ανάκτηση του ΠΚΥ για σκοπούς εξισορρόπησης, αναλογικά της ποσότητας Φ.Α. που μεταφέρθηκε ανά κατηγορία καταναλωτή που εξυπηρετούσε ο εκάστοτε Χρήστης Μεταφοράς, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε επιβολή χρεώσεων σε Χρήστες Μεταφοράς δυσανάλογη του σχετικού κόστους που αυτοί προκάλεσαν. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ΠΚΥ αποτελεί ένα «πάγιο» κόστος για το Διαχειριστή που μεριμνά για τη δυνατότητα παρο χής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς κατανέμεται ανά Ημέρα η επιβολή χρέωσης για την ανάκτηση του ΠΚΥ στους Χρήστες Μεταφοράς αναλογικά της ποσότητας Φ.Α. που παρα λήφθηκε από αυτούς, κατά την Ημέρα αυτήν. Συγκεκριμένα: Την ημέρα d το ΠΚΥ κατανέμεται σε όλους τους χρή στες ως εξής: όπου (j): Το σύνολο των Χρηστών Το «Πάγιο Κόστος ΥΦΑ» του κάθε Χρήστη Μεταφοράς, αποστέλλεται με τα τιμολόγια που εκδίδει ο ΔΕΣΦΑ για εξισορρόπηση κάθε μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Εντός του Απριλίου 2011 πραγματοποιείται εκκαθά ριση. Ο ΔΕΣΦΑ επανυπολογίζει το Πάγιο Κόστος ΥΦΑ ανά Ημέρα d του Μήνα m (d d m, 1 d m 31 ), με βάση την Τελική ημερήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης ΔΕ d final, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1, άρθρο 4 της παρούσας εισήγησης. Με βάση το ΔΕ d final κάθε ημέρας προκύπτει και η αντίστοιχη χρέωση Σκέλους Δυναμικότητας για κάθε ημέρα, ΚΔ d, ίση με ΚΔ d =(ΣΔΥ/n) ΔΕ d final, όπου n το άθροισμα των ημερών του πρώτου τριμήνου του 2011 (90 Ημέρες). Εν συνεχεία, ο ΔΕΣΦΑ υπολογίζει τη διαφορά του ποσού το οποίο αντιστοιχεί στον Χρήστη (j) σε σχέση με το συνολικό ποσό που εισέπραξε από τον ίδιο Χρή στη κατά τη διάρκεια της περιόδου από έως , μέσω της μηνιαίας χρέωσης Πάγιου Κόστους ΥΦΑ ήτοι: Η όποια διαφορά τυχόν προκύψει, χρεωστική ή πιστω τική, θα εκκαθαρίζεται με τιμολόγιο μέσα στο δίμηνο Απριλίου Μαΐου Υπολογισμός Κόστους Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Χρέωση Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 3.1 Υπολογισμός Κόστους Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Σύμφωνα με τη Σύμβαση Προμήθειας Αερίου Εξισορ ρόπησης για το πρώτο τρίμηνο του 2011 (βλέπε παρά γραφο (5) του «Λαμβάνοντας υπόψη»), η Τιμή Προμή θειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ), υπολογίζεται για κάθε Τρίμηνο (q), οποιουδήποτε Έτους (η) από τον τύπο: ΤΠΥΦΑ = 0, Β q,n 0, USD/MWh Όπου το μέγεθος Β q,n ορίζεται ως η αριθμητικός μέσος όρος κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται του Τρι μήνου εφαρμογής (q), οποιοδήποτε Συμβατικού Έτους (η), των μέσων τιμών σε USD ανά βαρέλι των αργών πετρελαίων που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α/α ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΩΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ API 1. Kuwait Κουβέιτ Arab Light Σαουδική Αραβία Iranian Light Ιράν Kirkut Ιράκ Murban Ην. Αραβικά Εμιράτα Zueitina Λιβύη Brass River Νιγηρία Saharan Blend Αλγερία 44 Για τον υπολογισμό του Β q,n θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που δημοσιεύονται κάθε μήνα από το «Platt s Oilgram Price Report» στο κεφάλαιο «World Crude Oil Prices» υπό τον τίτλο «Fob Breakeven Price», Refining Center: ARA, υπολογίζοντας με ακρίβεια έξι δεκαδι κών ψηφίων, τον αριθμητικό μέσο όρο των μηνιαίων τιμών καθεμίας από τις ανώτεροι ποιότητες αργού πετρελαίου για τους μήνες που προηγούνται του Τρι μήνου εφαρμογής και κατόπιν τον αριθμητικό μέσο όρο των μέσων όρων που θα έχουν προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω. Εάν το «Platt s Oilgram Price Report» παύσει να εκ δίδεται ή αναστείλει τη έκδοση του ή αλλάξει μορφή εκδόσεως έως τρόπον ώστε να μην εξυπηρετεί τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τότε θα χρησιμοποιείται στη θέση του το νέο αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό έντυπο (ή έντυπα) που θα προταθεί από το ΔΕΣΦΑ και θα εγκριθεί από τη ΡΑΕ.

6 4690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο κατά την ημερομηνία κα θορισμού της ΤΠΥΦΑ, δεν είναι διαθέσιμη ή δεν έχει δημοσιευθεί η τιμή μιας εκ των ως άνω παραμέτρων που υπεισέρχονται στον τύπο προσδιορισμού της ΤΠΥ ΦΑ, τότε θα χρησιμοποιείται ως προσωρινή τιμή της ελλειπούσης παραμέτρου (ή παραμέτρων) η τελευταία διαθέσιμη τιμή αυτής, που αφορά προγενέστερη χρονική περίοδο, με την οποία θα υπολογίζεται η προσωρινή ΤΠΥΦΑ. Η οριστική ΤΠΥΦΑ θα υπολογίζεται ευθύς ως όλες οι τιμές των υπεισερχομένων στον τύπο προσδι ορισμού της παραμέτρων είναι διαθέσιμες. Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ της προσωρινής και της οριστικής ΤΠΥΦΑ, θα εκκαθαρίζεται με το αμέσως επόμενο σχετικό τιμολόγιο (ή τιμολό για). Η ΤΠΥΦΑ εκφρασμένη σε USD ανά MWh, παραμένει σταθερή για κάθε Τρίμηνο (q), που αρχίζει την 1η Ιανουα ρίου, την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου ή την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους (n). Η ΤΠΥΦΑ εκφράζεται τελικά σε Ευρώ ( ) ανά MWh. Για το σκοπό αυτό η ΤΠΥΦΑ που υπολογίζεται σε Δο λάρια Η.Π.Α. (USD), θα μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της «ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ Δολαρίου ΗΠΑ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Η Ημερήσια τιμή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ορίζεται ως άθροισμα της Τιμής Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥ ΦΑ) και του Ανταποδοτικού Τέλους ΡΑΕ και εκφράζεται σε Ευρώ ( ) ανά MWh: ΗΤΑΕ = ΤΠΥΦΑ + Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ Το Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ εκφράζεται σε ( /1000Nm3), η δε μετατροπή του σε ( /MWh) γίνεται λαμβάνοντας υπ όψιν την εκάστοτε μηνιαία ενέργεια (MWh) και όγκο (Nm 3 ) του αερίου εξισορρόπησης, όπως αυτή αναφέρεται στα σχετικά μηνιαία πρωτόκολλα που εκδίδει ο Διαχειριστής. Η Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης δεν περι λαμβάνει: Α) τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Β) τους πάσης φύσεως φόρους γενικούς ή ειδικούς που τυχόν επιβληθούν στην Ελλάδα, τέλη, τυχόν εισφορές υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, του Ελληνικού Δημοσίου, επιβαρύνσεις ή κρατήσεις υπερ τρίτων, ανταποδοτικά τέλη, κ.λπ., σε σχέση με τη μεταφορά και την πώληση του Φυσικού Αερίου, τυχόν εισαγωγικούς δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις εισαγωγής. Σε περίπτωση επιβολής των ανωτέρω επιβαρύνσεων θα μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της ΗΤΑΕ, εφόσον ερμηνεύεται ότι ο ΔΕ ΣΦΑ με την υποχρέωση του εκ του Νόμου για εξισορ ρόπηση του ΕΣΦΑ υποχρεούται να τους καταβάλει. Γ) τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Ο ΔΕΣΦΑ κοινοποιεί στη ΡΑΕ όλα τα στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό της ΤΠΥΦΑ και ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την τρέχουσα ΗΤΑΕ σε USD ανά MWh για κάθε τρίμηνο και σε Ευρώ ανά MWh για κάθε μήνα αντίστοιχα, αμέσως μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη. 3.2 Χρέωση Διάθεσης Ενέργειας για σκοπούς Εξισορρόπησης Μέσω της «Χρέωσης Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης», ο ΔΕΣΦΑ ανακτά το «Κόστος Ποσότητας ΥΦΑ» που αεριοποιείται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ και μεταφέρεται για σκοπούς εξισορρόπησης (ΚΠ). Η «Χρέωση Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξι σορρόπησης» υπολογίζεται για κάθε Χρήστη (j) κάθε Μήνα (m) ως το γινόμενο ΣΕΥ x Q A.Εξ.,j(m), όπου Q A.Εξ.,j(m) είναι η μηνιαία ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που κατανεμήθηκε στον Χρήστη (j) τον Μήνα (m) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος 1 της παρούσας εισήγησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. Δέσμευση Δυναμικότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου Σύμφωνα με την υπ αρ. 1784/2010 Απόφαση της ΡΑΕ με την οποία η ΡΑΕ εγκρίνει α) το πρόγραμμα εξισορ ρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2011 και β) το τμήμα δυναμικότητας του ΕΣΜΦΑ που δεσμεύει ο Διαχειριστής για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2011 και το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ με θέμα «Ετήσιος Σχεδιασμός Εξι σορρόπησης Φορτίου για το έτος 2012 και Τροποποίηση του για το Έτος 2011», ο Διαχειριστής δεσμεύει δυναμι κότητα στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου των Χρηστών (ΔΕ 2011 ), η οποία καθορίζεται σε MWh/Ημέρα. 2. Ημερήσιος Υπολογισμός Ποσότητας ΥΦΑ νια εξι σορρόπηση Κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 42 παρ. 6 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 3. Ημερήσια Κατανομή Ποσότητας Αερίου Εξισορρό πησης στους Χρήστες Σε εφαρμογή του Άρθρου 48 παράγραφος 1Δ του Κώδι κα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 379/ ), ο Διαχειριστής κατανέμει κάθε ημέρα (d), την Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης AQ Εξ,d αρχικά στους Χρήστες (i), των οποίων η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου (ΗΕΕΦ) είναι αρνητική την ημέρα (d). Εάν για μια ημέρα (d) η Ημερήσια Ποσότητα Αερί ου Εξισορρόπησης είναι μεγαλύτερη από την απόλυτη τιμή του αθροίσματος όλων των των Χρηστών του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ την ημέ ρα (d), τότε η διαφορά μεταξύ της Ημερήσιας Ποσότη τας Αερίου Εξισορρόπησης και της απόλυτης τιμής του αθροίσματος όλων των ΗΕΕΦ των Χρηστών του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ την ημέρα (d) κατανέμεται σε όλους τους Χρήστες (j) του ΕΣΜΦΑ συμπεριλαμβανομένων των Χρηστών (i) αναλογικά με την ποσότητα που μεταφέρ θηκε στο σύνολο των Σημείων Εξόδου του ΕΣΦΑ για λογαριασμό έκαστου εξ αυτών Q A,j,d. Εάν τότε Εάν τότε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4691 Όπου i = οι Χρήστες με αρνητική ΗΕΕΦ την ημέρα (d) j = όλοι οι Χρήστες του ΕΣΜΦΑ συμπεριλαμβανομένων των (i) 4. Κόστος Χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ για Σκοπούς Εξισορρόπησης Το Κόστος Χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκο πούς Εξισορρόπησης περιλαμβάνει το κόστος της δυνα μικότητας της Εγκατάστασης ΥΦΑ την οποία δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ και το κόστος της ποσότητας υγροποιημένου φυσικού αε ρίου που αεριοποιείται και μεταφέρεται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ ημερησίως. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας εισή γησης, ο Διαχειριστής υπολογίζει τη χρέωση κόστους Δέσμευσης Δυναμικότητας του Συστήματος ΥΦΑ (ΚΔ) που θα κατανεμηθεί στους Χρήστες για την περίοδο των τριών πρώτων μηνών του Έτους σύμφωνα με τον τύπο (βλέπε και τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου 1 της παρούσας εισήγησης): ΚΔ = ΣΔΥ x ΔΕ ( /έτος) => ΚΔ τριμήνου = (3/12) x (ΣΔΥ x ΔΕ) Όπου: ΣΔΥ: Ο συντελεστής χρέωσης δυναμικότητας ΥΦΑ σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο οποίος για το έτος 2011 καθορί στηκε ίσος με 25,262 /MWh ΔΕ: Η Ετήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης Λαμβάνοντας υπ όψιν τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος παραρτήματος για το 2011 το κόστος αυτό υπολογίζεται σε ΚΔ = και κατ επέκταση ΚΔ x (3/12) ισούται με ,75. Το κόστος αυτό προστίθεται στο ΠΚΠΥ της περιόδου που η Σύμβαση ήταν σε ισχύ και ανακτάται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της εισήγησης. Επίσης κάθε Μήνα ο Διαχειριστής υπολογίζει το κό στος της ποσότητας (ΚΠ) που αεριοποιήθηκε και με ταφέρθηκε για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. Συγκεκριμένα υπολογί ζεται σε μηνιαία βάση το παραπάνω κόστος ως εξής ΚΠ = ΣΕΥ x Q A.Eξ Όπου: ΣΕΥ: Ο συντελεστής χρέωσης ποσότητας ΥΦΑ σύμ φωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκα τάστασης ΥΦΑ. Q A.Eξ : H μηνιαία ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και μεταφέρθηκε από το ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπη σης του ΕΣΜΦΑ. Το κόστος αυτό ανακτάται κάθε Μήνα από τον Δια χειριστή μέσω της «Χρέωσης Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» από τους Χρήστες Με ταφοράς. Το κόστος Δέσμευσης Δυναμικότητας του Συστήμα τος ΥΦΑ (ΚΔ) κατά τα κρατούντα στην παράγραφο 2 της εισήγησης εκκαθαρίζεται τον Απρίλιο του 2011 λαμβάνοντας υπ όψιν τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης του Συστήματος ΥΦΑ ΔΕ d final, η οποία χρησιμοποιήθηκε από το Διαχειριστή κατά την Ημέρα d για σκοπούς εξισορρόπησης και η οποία υπολογίζεται ως ακολού θως: Όπου: n: το πλήθος των Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ d: η Ημέρα κατά την οποία είναι σε ισχύ Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ τύπου (k) ΤΜΔ: η τεχνικά μέγιστη δυναμικότητα του σημείου εισόδου που αντιστοιχεί στο Σύστημα ΥΦΑ, όπως αυτή δημοσιεύεται από το Διαχειριστή ΠΔΥ d (κ) για Μακροχρόνιες Συμβάσεις Χρήσης Εγκα τάστασης ΥΦΑ, η Πραγματοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Σύμβασης (k) που σημειώθηκε κατά το εκάστοτε διάστημα εκκαθάρισης της Σύμβασης αυτής στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα ii) για Βραχυχρόνιες Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η Πραγματοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Σύμβασης (k) η οποία σημειώθηκε κατά το διάστημα του Έτους, στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα, κατά το οποίο η Σύμβαση αυτή ήταν σε ισχύ.

8 4692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4693 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α, ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Μ.ΦΑ. για την περίοδο έως Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ ) και ιδίως τα άρθρα 8.2.γ και 38.1 αυτού καθώς και τις αντί στοιχες διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ) και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ και Την Υ.Α (ΦΕΚ 360/ ), όπως αυτή ισχύει 3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συ στήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 379/ ), όπως αυτός ισχύει 4. Το γεγονός ότι ο ΔΕΣΦΑ σε εφαρμογή του Άρθρου 8.2.γ του ν. 3428/2005 (Άρθρο 68.2.γ του ν. 4001/2011) προχώρησε σε διαγωνιστική διαδικασία για την προ μήθεια αερίου εξισορρόπησης και η σχετική Σύμβαση Προμήθειας ετέθη σε ισχύ την Τους όρους και τις διατάξεις της υπ αριθμ. 368/11 Σύμβασης, την οποία υπέγραψε ο ΔΕΣΦΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ την 29η Μαρτίου 2011 για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης 6. Το υπ αρ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο απεστάλη η εισήγηση για τον «Ετήσιο Σχε διασμό Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2012 και Τροποποίηση του για το Έτος 2011». Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τη μεθοδολογία υπολογισμού και την ανάκτηση του Κόστους Εξισορ ρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για τους εννέα τελευταίους μήνες του Έτους 2011, οπότε και η Σύμβαση Προμήθειας που ανα φέρεται στο (5) ανωτέρω ετέθη σε ισχύ εισηγείται: 1. Πάγιο Κόστος ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Το «Πάγιο Κόστος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (ΠΚΥ)» αφορά στο σκέλος δυναμικότητας της χρέωσης χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ (όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 9 της ΥΑ 4955/2006) την οποία δε σμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜ ΦΑ («Κόστος Δυναμικότητας Συστήματος ΥΦΑ» ΚΔ). Το ΚΔ υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος 1 της παρούσας εισήγησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: (iii) ο συντελεστής χρέωσης δυναμικότητας ΥΦΑ (ΣΔΥ) σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2011, ο οποίος ισούται με 25,262 /MWh Ημέρας/Έτος (iv) για τις ανάγκες της εξισορρόπησης ο Διαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη ΥΦΑ που δεσμεύει Δυνα μικότητα Αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ. Σύμφωνα με την υπ αρ. 1784/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ με θέμα: «Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρό πησης Φορτίου για το έτος 2012 και Τροποποίηση του για το Έτος 2011», η Ετήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (ΔΕ) για το 2011 ορίζεται ίση με MWh/Ημέρα Η ετήσια χρέωση του ΚΔ για το 2011 ανέρχεται σε Σύμφωνα με την παράγραφο 16.3 της Υ.Α. 4955/2006 όπως ισχύει «Η τιμολόγηση για τη χρήση του Συστήματος ΥΦΑ διενεργείται ως εξής: (α) Η Ετήσια χρέωση δυναμικότητας ΥΦΑ με βάση τη δεσμευθείσα δυναμικότητα, δηλ. το μέγεθος ΣΔΥ x ΔΥ, καταβάλλεται από το Χρήστη σε ισόποσες δόσεις κάθε μήνα στον οποίο αφορά η σχετική σύμβαση με το Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Έτος». Με δεδομένο ότι η παρούσα εισήγηση αφορά μόνο τους τελευταίους εννέα μήνες του 2011 καθώς υπεγράφη νέα Σύμβαση Προμήθειας για σκοπούς Εξισορρόπησης (βλέπε παραγράφους (4) & (5) στα «Λαμβάνοντας υπόψη»), η χρέωση ΚΔ των τελευταί ων εννέα μηνών του Έτους θα είναι ίση με ΚΔ x (9/12) ήτοι , Κατανομή Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Μέσω του «Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξι σορρόπησης», ο ΔΕΣΦΑ κατανέμει στους Χρήστες Με ταφοράς και ανακτά το Κόστος Δυναμικότητας του Συστήματος ΥΦΑ (ΚΔ). Κριτήριο για την κατανομή του «Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, αποτελεί η εκτιμώμενη συμμετοχή της κάθε κατηγορίας καταναλωτή που εξυπηρετεί ο εκάστο τε Χρήστης Μεταφοράς, στην ανάγκη εξισορρόπησης του συστήματος. Συνυπολογίζοντας τη συμπεριφορά των Χρηστών από ιστορικά στοιχεία προηγούμενων ετών καθώς και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί εξισορρόπησης σύμφωνα με το οποίο: 1. Με την παράγραφο 2.ια του άρθρου 8 του Νόμου 3428/2005, όπως αυτή ισχύει και στο ν. 4001/2011 παρά γραφος 2.ι του άρθρου 68, ο Διαχειριστής «π(π)αρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α». Ως εκ τούτου οι χρεώσεις εξισορρόπησης θα πρέπει να είναι διαφανείς και να επιβάλλονται στους Χρήστες ανάλογα με το κόστος που αυτοί προκαλούν, χωρίς να λαμβάνονται υπ όψιν οι κατηγορίες καταναλωτών που οι εν λόγω Χρήστες εξυπηρετούν. 2. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ «ο(ο) Διαχειριστής εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μετα φοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς (Εξισορρόπηση Φορτίου)». Κατά συνέπεια έλλειψη ισορροπίας στο ΕΣΜΦΑ είναι δυνατόν να προκληθεί όχι μόνον εξαιτίας των απρό βλεπτων απολήψεων Φ.Α. από αυτό αλλά και λόγω περιορισμένων ή παρατεταμένων εγχύσεων σε αυτό. Σημειώνεται ότι υπεύθυνοι, έναντι του Διαχειριστή, για τις παραδόσεις / παραλαβές Ποσοτήτων Φ.Α. σε / από το ΕΣΜΦΑ είναι οι Χρήστες Μεταφοράς στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων που έχουν συνάψει. 3. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ «Κάθε Χρήστης Μεταφοράς κα ταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξισορρο πεί σε Ημερήσια βάση την Ημερήσια Παράδοση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο [7], με την Προσαρμοσμένη Ημερήσια Απόλη ψη Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ», συμπεραίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης μεταξύ παραλαβών / παραδόσεων Χρήστη Μεταφοράς θα πρέπει να παρέ χεται χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κα τηγοριών των Χρηστών. Επιπλέον, η ανισορροπία στο ΕΣΜΦΑ προκαλείται εξαιτίας της απρόβλεπτης «συμπε

10 4694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ριφοράς» των καταναλωτών αλλά και των «προμηθευ τών» Φ.Α. η συμπεριφορά των οποίων δεν λαμβάνεται υπ όψιν στη μεθοδολογία κατανομής χρεώσεων για την ανάκτηση του ΠΚΥ για σκοπούς εξισορρόπησης. Κατά συνέπεια η μεθοδολογία κατανομής χρεώσεων για την ανάκτηση του ΠΚΥ για σκοπούς εξισορρόπησης, αναλογικά της ποσότητας Φ.Α. που μεταφέρθηκε ανά κατηγορία καταναλωτή που εξυπηρετούσε ο εκάστοτε Χρήστης Μεταφοράς, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε επιβολή χρεώσεων σε Χρήστες Μεταφοράς δυσανάλογη του σχετικού κόστους που αυτοί προκάλεσαν. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ΠΚΥ αποτελεί ένα «πάγιο» κόστος για το Διαχειριστή που μεριμνά για τη δυνατότητα πα ροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς κατανέμεται ανά Ημέρα η επιβολή χρέωσης για την ανάκτηση του ΠΚΥ στους Χρήστες Μεταφοράς αναλογικά της ποσότητας Φ.Α. που παραλήφθηκε από αυτούς, κατά την Ημέρα αυτήν. Συγκεκριμένα:. Την ημέρα d, το ΠΚΥ κατανέμεται σε όλους τους χρήστες ως εξής: όπου (j): To σύνολο των Χρηστών Το «Πάγιο Κόστος ΥΦΑ» του κάθε Χρήστη Μεταφοράς, αποστέλλεται με τα τιμολόγια που εκδίδει ο ΔΕΣΦΑ για εξισορρόπηση κάθε μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Εντός του πρώτου Μήνα του νέου ημερολογιακού Έτους (Ιανουάριος 2012) πραγματοποιείται εκκαθάριση. Ο ΔΕΣΦΑ επανυπολογίζει το Πάγιο Κόστος ΥΦΑ ανά Ημέρα d του Μήνα m (d dm, 1 dm 31), με βάση την Τελική ημερήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης ΔΕ d final, η οποία υπο λογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1, άρθρο 4 της παρούσας εισήγησης. Με βάση το ΔΕ d final κάθε ημέρας προκύπτει και η αντίστοιχη χρέωση Σκέ λους Δυναμικότητας για κάθε ημέρα, KΔ d, ίση με KΔ d = (ΣΔΥ / n) ΔΕ d final, όπου n το άθροισμα των ημερών των τελευταίων 9 μηνών του 2011 (275 Ημέρες). Εν συνεχεία, ο ΔΕΣΦΑ υπολογίζει τη διαφορά του ποσού το οποίο αντιστοιχεί στον Χρήστη (j) σε σχέση με το συνολικό ποσό που εισέπραξε από τον ίδιο Χρήστη κατά τη δι άρκεια της περιόδου από έως , μέσω της μηνιαίας χρέωσης Πάγιου Κόστους ΥΦΑ ήτοι: Η όποια διαφορά τυχόν προκύψει, χρεωστική ή πιστω τική, θα εκκαθαρίζεται με τιμολόγιο μέσα στο πρώτο δίμηνο του Έτους Υπολογισμός Κόστους Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Χρέωστι Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 3.1 Υπολογισμός Κόστους Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Σύμφωνα με τη Σύμβαση αρ. 368/11 μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. με θέμα: «Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Greek Natural Gas Transmission System during the year 2011» η Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ υπολογίζεται για κάθε μήνα, του Έτους 2011 από τον τύπο: BGUP = [CGM + 7,10] /MWh όπου το CGM για κάθε μήνα (m) αντιστοιχεί στην τιμή του δείκτη πετρελαίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τον προηγούμενο μήνα (m 1), όπως αυτή δημοσιεύεται από το «ICIS HEREN Global LNG Market Report» To CGM σκέλος που υπολογίζεται σε Δολάρια ΗΠΑ, μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της «ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ Δολαρίου ΗΠΑ», όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα (m 1). Η Ημερήσια τιμή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ορίζεται ως το άθροισμα της Τιμής Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) και του Ανταποδοτικού Τέλους ΡΑΕ και εκφρά ζεται σε Ευρώ ( ) ανά MWh: ΗΤΑΕ = ΤΠΥΦΑ + Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ Η Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) ταυτίζεται με την τιμή BGUP, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Το Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ εκφράζεται σε ( /1000Nm 3 ), η δε μετατροπή του σε ( /MWh) γίνεται λαμβάνοντας υπ όψιν την εκάστοτε μηνιαία ενέργεια (MWh) και όγκο (Nm 3 ) του αερίου εξισορρόπησης, όπως αυτή αναφέρεται στα σχετικά μηνιαία πρωτόκολλα που εκδίδει ο Διαχειριστής. Η Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης δεν περι λαμβάνει: Α) τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Β) τους πάσης φύσεως φόρους γενικούς ή ειδικούς που τυχόν επιβληθούν στην Ελλάδα, τέλη, τυχόν ει σφορές υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, του Ελληνικού Δημοσίου, επιβαρύνσεις ή κρατήσεις υπέρ τρίτων, αντα ποδοτικά τέλη, κ.λπ., σε σχέση με τη μεταφορά και την πώληση του Φυσικού Αερίου, καθώς και τους τυχόν επιβληθησόμενους εισαγωγικούς δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις εισαγωγής. Σε περίπτωση επιβολής των ανωτέρω επιβαρύνσεων θα μεταβάλλεται ο τρόπος υπο λογισμού της ΗΤΑΕ, εφόσον ερμηνεύεται ότι ο ΔΕΣΦΑ με την υποχρέωση του εκ του Νόμου για εξισορρόπηση του ΕΣΦΑ υποχρεούται να τους καταβάλει. Γ) τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Ο ΔΕΣΦΑ κοινοποιεί στη ΡΑΕ όλα τα στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό της ΤΠΥΦΑ και ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την τρέχουσα ΗΤΑΕ σε Ευρώ ανά MWh για κάθε μήνα αντίστοιχα, αμέσως μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη. 3.2 Χρέωση Διάθεσης Ενέργειας για σκοπούς Εξισορρόπησης Μέσω της «Χρέωσης Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκο πούς Εξισορρόπησης», ο ΔΕΣΦΑ ανακτά το «Κόστος Ποσό τητας ΥΦΑ» που αεριοποιείται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ και μεταφέρεται για σκοπούς εξισορρόπησης (ΚΠ). Η «Χρέωση Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξι σορρόπησης» υπολογίζεται για κάθε Χρήστη (j) κάθε Μήνα (m) ως το γινόμενο ΣΕΥ x Q A.Eξ.j(m), όπου Q A.Eξj(m) είναι η μηνιαία ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που κατανεμήθηκε στον Χρήστη (j) τον Μήνα (m) σύμφωνα

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4695 με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος 1 της παρούσας εισήγησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. Δέσμευση Δυναμικότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1784/2010 Απόφαση της ΡΑΕ με την οποία η ΡΑΕ εγκρίνει α) το πρόγραμμα εξισορρόπη σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2011 και β) το τμήμα δυναμικότητας του ΕΣΜΦΑ που δεσμεύει ο Διαχειριστής για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2011 και το υπ αρ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ με θέμα: «Ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2012 και Τροποποίηση του για το Έτος 2011», ο Διαχειριστής δεσμεύει δυναμικότητα στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου των Χρηστών (ΔΕ 2011 ), η οποία καθορίζεται σε MWh/Ημέρα. 2. Ημερήσιος Υπολογισμός Ποσότητας ΥΦΑ νια εξι σορρόπηση Κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 42 παρ.6 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 3. Ημερήσια Κατανομή Ποσότητας Αερίου Εξισορρό πησης στους Χρήστες Σε εφαρμογή του άρθρου 48 παράγραφος 1Δ του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε ρίου (ΦΕΚ Β 379/ ), ο Διαχειριστής κατανέ μει κάθε ημέρα (d), την Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης AQ Εξ,d αρχικά στους Χρήστες (i), των οποίων η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου (ΗΕΕΦ) είναι αρνητική την ημέρα (d). Εάν για μια ημέρα (d) η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης είναι μεγαλύτερη από την απόλυτη τιμή του αθροίσματος όλων των των Χρηστών του ΕΣΜΦΑ με αρ νητική ΗΕΕΦ την ημέρα (d), τότε η διαφορά μεταξύ της Ημερήσιας Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης και της απόλυτης τιμής του αθροίσματος όλων των ΗΕΕΦ των Χρηστών του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ την ημέρα (d) κατανέμεται σε όλους τους Χρήστες (j) του ΕΣΜΦΑ συ μπεριλαμβανομένων των Χρηστών (i) αναλογικά με την ποσότητα που μεταφέρθηκε στο σύνολο των Σημείων Εξόδου του ΕΣΦΑ για λογαριασμό έκαστου εξ αυτών Q A,j,d και Όπου i οι Χρήστες με αρνητική ΗΕΕΦ την ημέρα (d) j = όλοι οι Χρήστες του ΕΣΜΦΑ συμπεριλαμβανομένων των (i) 4. Κόστος Χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ για Σκοπούς Εξισορρόπησης Το Κόστος Χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκο πούς Εξισορρόπησης περιλαμβάνει το κόστος της δυνα μικότητας της Εγκατάστασης ΥΦΑ την οποία δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ και το κόστος της ποσότητας υγροποιημένου φυσικού αε ρίου που αεριοποιείται και μεταφέρεται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ ημερησίως. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας εισή γησης, ο Διαχειριστής υπολογίζει τη χρέωση κόστους Δέσμευσης Δυναμικότητας του Συστήματος ΥΦΑ (ΚΔ) που θα κατανεμηθεί στους Χρήστες για την περίοδο των τελευταίων εννέα μηνών του Έτους, ως εξής: ΚΔ = ΣΔΥ x ΔΕ ( /έτος) => ΚΔ εννιαμήνου = (9/12) x (ΣΔΥ x ΔΕ) Όπου: ΣΔΥ: Ο συντελεστής χρέωσης δυναμικότητας ΥΦΑ σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο οποίος για το έτος 2011 καθορί στηκε ίσος με 25,262 /MWh ΔΕ: Η Ετήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης Λαμβάνοντας υπ όψιν τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος παραρτήματος για το 2011 το κόστος αυτό υπολογίζεται σε ΚΔ = και κατ επέκταση ΚΔ x (9/12) ισούται με ,25. Το κόστος αυτό ανακτάται από τον Διαχειριστή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της εισήγησης. Επίσης κάθε Μήνα ο Διαχειριστής υπολογίζει το κό στος της ποσότητας (ΚΠ) που αεριοποιήθηκε και με ταφέρθηκε για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. Συγκεκριμένα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση το παραπάνω κόστος ως εξής: ΚΠ = ΣΕΥ x Q A.Eξ. Όπου: ΣΕΥ: Ο συντελεστής χρέωσης ποσότητας ΥΦΑ σύμ φωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκα τάστασης ΥΦΑ. Q A.Eξ. :H μηνιαία ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και μεταφέρθηκε από το ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπη σης του ΕΣΜΦΑ Το κόστος αυτό ανακτάται κάθε Μήνα από τον Δια χειριστή μέσω της «Χρέωσης Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης». Το κόστος Δέσμευσης Δυναμικότητας του Συστήμα τος ΥΦΑ (ΚΔ) κατά τα κρατούντα στην παράγραφο 2 της εισήγησης εκκαθαρίζεται εντός του πρώτου Μήνα του νέου ημερολογιακού Έτους (2012) λαμβάνοντας υπ όψιν τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης του Συστήματος final ΥΦΑ ΔΕ d, η οποία χρησιμοποιήθηκε από το Διαχειρι στή κατά την Ημέρα d για σκοπούς εξισορρόπησης και η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: Εάν

12 4696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Όπου: η: το πλήθος των Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ d: η Ημέρα κατά την οποία είναι σε ισχύ Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ τύπου (k) ΤΜΔ: η τεχνικά μέγιστη δυναμικότητα του σημείου εισόδου που αντιστοιχεί στο Σύστημα ΥΦΑ, όπως αυτή δημοσιεύεται από το Διαχειριστή ΠΔΥ d (k) για Μακροχρόνιες Συμβάσεις Χρήσης Εγκα τάστασης ΥΦΑ, η Πραγματοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Σύμβασης (k) που σημειώθηκε κατά το εκάστοτε διάστημα εκκαθάρισης της Σύμβασης αυτής στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα ii) για Βραχυχρόνιες Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η Πραγματοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Σύμβασης (k) η οποία σημειώθηκε κατά το διάστημα του Έτους, στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα, κατά το οποίο η Σύμβαση αυτή ήταν σε ισχύ. Η παρούσα Εισήγηση δύναται να αναθεωρηθεί με την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δρα στηριοτήτων ΕΣΦΑ καθώς θα αλλάξει ο συντελεστής χρέωσης ΣΔΥ.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

14

15

16 4700 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014 Πειραιώς 32 8 54 Αθήνα Τηλ.: 20-3727400 Fax: 20-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/204 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 854 15 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 128/2015 Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2015. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 37 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 637/2013 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα