ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 1/2012 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχο νται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Τακτική συνεδρίαση Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την 12/1/2012) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) και ιδίως το εδάφιο (δ) παρ. 1 του άρθρου Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ ). 4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) και ιδίως το άρθρο 68, παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 69 παρ. 2 εδάφιο (θ), το άρθρο 71, και το άρθρο 91 παρ.1 αυτού. 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Δ1/Α/5346/ απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 1096/2011 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 2227/2011), και ιδίως τα άρθρα 44, 46,47 και 48 αυτού. 6. Την υπ αριθμ. 121/2007 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για τα Έτη 2007 και Την υπ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για τα έτη 2007 και Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ / ) με θέμα «Στοιχεία υπολο γισμού της ΤΠΥΦΑ σε εφαρμογή της Απόφασης της ΡΑΕ 2129/2008». 9. Την υπ αριθμ. 3293/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξι σορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Την υπ αριθμ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος Την υπ αριθμ. 532/ απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδια σμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2010 και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος Την υπ αριθμ. 533/ απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορ ρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανο μής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος Την υπ αριθμ. 1784/ απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδια σμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2011 και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Την υπ αριθμ. 2099/ απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχε διασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Το υπ αριθμ. Ο 45340/ έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Κατανομή Κόστους Εξισορρόπησης φορτίου στους Χρήστες του ΕΣΜΦΑ», με το οποίο διαβιβάστηκε στο ΔΕ ΣΦΑ Α.Ε. το με Α.Π. 567/360Β/ έγγραφο αίτημα της ΜΟΤΟΡ ΟΙΑ για νέα πρόταση κατανομής του πάγιου κόστους προμήθειας ΥΦΑ στους Χρήστες του ΕΣΜΦΑ. 16. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ / ) με θέμα «Πρόταση προς την Ρυθ μιστική Αρχή Ενέργειας σχετικά με τον τρόπο εκκα θάρισης του Κόστους Δέσμευσης Δυναμικότητας του συστήματος ΥΦΑ για το έτος 2010 και Εισήγηση επί Καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες Εξισορρόπησης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για το έτος 2011».

2 4686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17. Το υπ αριθμ. Ο 47570/ έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Κατανομή κόστους εξισορρόπησης φορτίου 2011». 18. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ / ) με θέμα «Επανυποβολή εισήγησης ΔΕΣΦΑ επί καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για το 2011 και πρόταση σχετικά με τον τρόπο εκκαθάρισης του Κόστους Δέσμευσης Δυναμικότητας του συστήματος ΥΦΑ (ΚΔ) για το Έτος Την υπ αριθμ. 1039/ απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κό στους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος Την υπ αριθμ. 1215/ απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχε διασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ / με θέμα «Επανυποβολή εισήγη σης ΔΕΣΦΑ επί καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για το 2011» (τελική εισήγηση). Σκέφτηκε ως εξής; 1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 91 παρ. 1 του ν. 4001/2011, για την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής μπορεί (α) να συ νάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011 ή (β) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισμό και να χρησιμοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτεραιότητα, σε σχέση με ποσότητες φυσικού αερίου τις οποίες έχει στη διάθεση του μέσω άλλων συμβάσεων προμήθειας. 2. Στην ίδια διάταξη, μεταξύ άλλων, προβλέπεται επί σης ότι: «...η τιμή προμήθειας του ΥΦΑ εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε...», ενώ πε ριγράφεται ο τρόπος καθορισμού της τιμής αυτής, η οποία «...καλύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς, το κό στος χρήσης του Συστήματος ΥΦΑ, καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης». 3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέ πεται ότι: «Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύ ναψη των Συμβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου, ο Δια χειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ: α) Αντίγραφα των Συμβάσεων αυτών, β) τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στον καθορι σμό του μοναδιαίου τιμήματος σύμφωνα με Σύμβαση Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και τον τρόπο περιο δικής αναπροσαρμογής αυτού κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μοναδιαίας χρέωσης που εφαρ μόζεται επί της Ποσότητας του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ, γ) το πάγιο τίμημα το οποίο ενδεχομένως καταβάλ λει στον αντισυμβαλλόμενο του σύμφωνα με Σύμβαση Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και οποιαδήποτε άλλη πάγια χρέωση και τον τρόπο κατανομής αυτών στους Χρήστες Μεταφοράς, δ) Το κόστος χρήσης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΦΑ ή Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου και τον τρόπο κατανομής αυτού στους Χρήστες Μεταφο ράς, και ε) Τον τρόπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αε ρίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑ Ε)». Επίσης στην παράγραφο 3 του προαναφερόμενου άρ θρου ορίζεται ότι: «Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του μοναδιαίου τιμήματος, τον τρόπο κατανομής του πάγιου τιμήμα τος και του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου στους Χρήστες Μεταφοράς καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ)». 4. Με τις υπ αριθμ. 1784/2010, 2099/2010 και 1215/2011 αποφάσεις της (σχετικά υπ αριθμ. 13, 14 και 20), η ΡΑΕ ενέκρινε τον ετήσιο σχεδιασμό εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ τον οποίο εκπόνησε ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Έτος 2011, σύμφωνα με τον οποίο ο Διαχειριστής θα προβεί α) στη σύναψη σύμβασης προμήθειας αερίου εξισορρόπησης με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για το πρώτο τρίμηνο του 2011, με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός, χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4001/2011 και β) στη σύναψη σύμβασης προμήθειας αερίου εξισορρόπησης με μειοδότη διεθνούς διαγωνι σμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος φυσικού αερίου σε αέριο εξισορρόπη σης τη χρονική περίοδο Όπως αναλύθηκε στην υπ αριθμ. 2129/2008 από φαση της ΡΑΕ (σχετικό υπ αριθμ. 7) και μετέπειτα στις υπ αριθμ. 3294/2009 και 533/2010 αποφάσεις της ΡΑΕ (σχετικά υπ αριθμ. 10 και 12), με τις οποίες εγκρίθη καν οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους αυτού στους Χρήστες για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 οι παράμετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του Συστήματος Με ταφοράς είναι: (α) Η τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης, όπως καθορίζεται στη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορ ρόπησης. (β) Η χρέωση χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ από τον Διαχειριστή για την εξισορρόπηση φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς. 1.1 Τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης 6. Ο Διαχειριστής, με τα υπ αριθμ. 16 και 18 σχετικά έγγραφα του, μετά από αίτημα της ΡΑΕ (σχετικό υπ αριθμ. 17) υπέβαλε στη ΡΑΕ αντίγραφα των δύο συμβά σεων για την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης για το Έτος 2011, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο σχεδι ασμό εξισορρόπησης φορτίου για το Έτος Οπως προκύπτει από τις συμβάσεις αυτές, και ειδικότερα για την τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Για την περίοδο , η συνολική χρέωση του Διαχειριστή από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης προκύπτει ως το άθροισμα μίας πάγιας και μίας αναλογικής χρέωσης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4687 β) Για την περίοδο , η συνολική χρέ ωση του Διαχειριστή από το μειοδότη του διεθνούς διαγωνισμού, τη ΔΕΠΑ Α.Ε., για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης προκύπτει μέσω μιας αναλογι κής χρέωσης, δεδομένου ότι η διακριτή πάγια χρέωση ενσωματώνεται πλέον στην τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης Πάγια χρέωση (μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2011) 7. Μέσω της πάγιας χρέωσης ανακτάται το συνολι κό κόστος θαλάσσιας μεταφοράς του ΥΦΑ, το οποίο αντιστοιχεί στη μέγιστη ετήσια ποσότητα που προβλέ πεται στη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορρόπησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού υπ αριθμ. 16 το συνολικό θαλάσσιο κόστος μεταφοράς του ΥΦΑ το 2011, μειώθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος το Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα καταβάλλει στη ΔΕΠΑ Α.Ε. το ένα τέταρτο (1/4) της ετήσιας πάγιας χρέωσης δεδομένου ότι η Σύμβαση Προμήθειας ΥΦΑ, που περιλαμβάνει διακριτή πάγια χρέ ωση, παρέμεινε σε ισχύ το πρώτο τρίμηνο του Σχετικά με την ανάκτηση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς του ΥΦΑ μέσω της σύμβασης προμήθειας αερίου εξισορρόπησης για την περίοδο , ισχύει το σκεπτικό της ΡΑΕ όπως αναλύεται στην από φαση υπ αριθμ. 2129/ Αναλογική Χρέωση 9. Η αναλογική χρέωση (χρέωση ενέργειας), εφαρμό ζεται επί των ποσοτήτων ΥΦΑ που θα χρησιμοποιηθούν από το Διαχειριστή για εξισορρόπηση φορτίου. 1.2 Χρέωση Χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρε βυθούσα 10. Δεδομένου ότι το αέριο εξισορρόπησης παραδί δεται από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στο Διαχειριστή ως ΥΦΑ, πριν δηλαδή την αεριοποίηση και την έγχυση του στο Σύστη μα Μεταφοράς, η τιμή προμήθειας ΥΦΑ που αναφέρεται στις δύο συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρέ ωση χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ, η οποία αποτελεί κόστος του Διαχειριστή και κατανέμεται περαιτέρω στους Χρήστες, σύμφωνα με την τελική εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό υπ αριθμ. 21). 1.3 Κατανομή κόστους εξισορρόπησης φορτίου στους χρήστες Κατανομή σταθερού κόστους 11. Το σταθερό κόστος εξισορρόπησης φορτίου περιλαμβάνει α) το πάγιο κόστος της από σύμβασης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΣΦΑ Α.Ε., δηλαδή το πά γιο κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς του ΥΦΑ, μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2011, και β) το κόστος για τη δέσμευση δυναμικότητας στην Εγκατάσταση ΥΦΑ από τον Διαχειριστή, το οποίο αφορά στο σύνολο του Έτους Σύμφωνα με την τελική εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό υπ αριθμ. 21), το σταθερό κόστος προτείνεται να κατανέμεται στους Χρήστες αναλογικά της ποσότη τας Φυσικού Αερίου που παραλήφθηκε από αυτούς και όχι ανάλογα με την κατηγορία των καταναλωτών που εξυπηρετούν, όπως ίσχυε με την υπ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με την οποία η κατανομή της πάγιας χρέωσης πραγματοποιείτο κατά 50% στους ηλεκτροπαραγωγούς και κατά 50% στους λοιπούς κα ταναλωτές φυσικού αερίου. 13. Όπως προκύπτει από την εισήγηση του Διαχειριστή, υπάρχουν πλέον επαρκή ιστορικά στοιχεία που υποστη ρίζουν ότι και Χρήστες με δυνατότητα πρόβλεψης του φορτίου τους, και οι οποίοι εξυπηρετούν κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δύνανται να προκαλέσουν σημαντική έλλειψη εξισορρόπησης φορ τίου στο ΕΣΜΦΑ. 14. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την εισηγούμενη από το ΔΕ ΣΦΑ Α.Ε. τροποποίηση, καθώς με τον τρόπο αυτό απο φεύγεται η κατηγοριοποίηση των Χρηστών, ανάλογα με την κατηγορία των καταναλωτών που εξυπηρετούν. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σταθερό κόστος αποτελεί μια μορφή «χρέωσης ισχύος» για το Διαχει ριστή, ο οποίος μεριμνά για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου, το κόστος αυτό κα τανέμεται σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ανάλογα με τις ποσότητες που παραλήφθηκαν από αυτούς. 15. Επίσης το κόστος δέσμευσης δυναμικότητας του Συστήματος ΥΦΑ υπολογίζεται τμηματικά για το πρώ το τρίμηνο του 2011 και για τους τελευταίους εννιά μήνες του 2011, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο ισχύ ος κάθε σύμβασης. Το κόστος αυτό εκκαθαρίζεται για κάθε περίοδο ξεχωριστά σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ αριθμ. 1039/2010 απόφαση της Κατανομή μεταβλητού κόστους 16. Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει την χρέωση ενέργειας των δύο συμβάσεων μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕ ΣΦΑ Α.Ε. με βάση την τιμή προμήθειας ΥΦΑ, η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ), όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Διαχειριστή. Συνεπώς, η κατανομή του με ταβλητού κόστους προμήθειας ΥΦΑ πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού εξισορρόπησης που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα. 17. Επίσης, στο μεταβλητό κόστος εξισορρόπησης πε ριλαμβάνεται και το κόστος που προέρχεται από την χρέωση ποσότητας για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ για εξισορρόπηση από τον Διαχειριστή. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, ο τρόπος κατανομής του κόστους αυτού στους Χρήστες δεν διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, απο φασίζει: 1) Εγκρίνει τις τιμές των παραμέτρων που υπεισέρ χονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και τον τρόπο κατανομής του κό στους αυτού στους Χρήστες, για το έτος σύμφωνα με την ακόλουθη τελική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΟΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.ΜΦ.Α. για την περίοδο εως [Το τμήμα της εισήγησης που αναφέρεται στην τιμή του Παγίου Κόστους Προμήθειας ΥΦΑ παραλείπεται προς τή ρηση του εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου της ΔΕΠΑ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ )], λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ ) και ιδίως τα άρθρα 8.2.γ και 38.1 αυτού καθώς και τις αντί στοιχες διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ) και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ και 91.1

4 4688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Την Υ.Α (ΦΕΚ 360/ ), όπως αυτή ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. 533/2010 απόφαση της ΡΑΕ. 4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συ στήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 379/ ), όπως αυτός ισχύει. 5. Τους όρους και τις διατάξεις του κειμένου της σύμ βασης, την οποία υπέγραψε ο ΔΕΣΦΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ την 31η Δεκεμβρίου 2010 για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης, σύμφωνα με το σχετικό κεί μενο που γνωστοποιήθηκε στη ΡΑΕ με την υπ αριθμ επιστολή του ΔΕΣΦΑ. 6. Το γεγονός ότι ο ΔΕΣΦΑ σε εφαρμογή του Άρθρου 8.2.γ του ν. 3428/2005 (Άρθρο 68.2.γ του ν. 4001/2011) προχώρησε σε διαγωνιστική διαδικασία για την προ μήθεια αερίου εξισορρόπησης και η σχετική Σύμβαση Προμήθειας ετέθη σε ισχύ την Το υπ αρ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο απεστάλη η εισήγηση για τον «Ετήσιο Σχε διασμό Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2012 και Τροποποίηση του για το Έτος 2011». Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τη μεθοδολο γία υπολογισμού και την ανάκτηση του Κόστους Εξι σορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για τους τρεις πρώτους μήνες του Έτους 2011, οπότε και ίσχυε η Σύμβαση Προμήθειας που αναφέρεται στο σημείο (5) ανωτέρω εισηγείται: Πάγιο Κόστος ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Το «Πάγιο Κόστος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (ΠΚΥ)» προκύπτει από το άθροισμα (α) του «Παγίου Κό στους Προμήθειας ΥΦΑ» που καταβάλλει ο ΔΕΣΦΑ στη ΔΕΠΑ (ΠΚΠΥ), σύμφωνα με την από 31/12/2010 σύμβαση προμήθειας ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (Σύμβα ση Προμήθειας ΥΦΑ), προκειμένου να διασφαλίσει τη δυνατότητα ευέλικτης προμήθειας ΥΦΑ, με σκοπό την εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ, όποτε αυτή καταστεί ανα γκαία και (β) του «Κόστους χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης», που αφορά στο σκέλος δυναμικότητας της χρέωσης χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ (όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1, παρ.9 της ΥΑ 4955/2006) την οποία δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ («Κόστος Δυναμικότητας Συστήματος ΥΦΑ» ΚΔ). Το ΠΚΠΥ για όλη τη διάρκεια του έτους 2011 ανέρχεται σε [...] Δολάρια Η.Π.Α. ($US). Ο ΔΕΣΦΑ θα καταβάλ λει στη ΔΕΠΑ για την περίοδο το ποσό των (3/12)xΠΚΠΥ ήτοι [...]($US), χρέωση αναλο γικά με την περίοδο που η Σύμβαση Προμήθειας ΥΦΑ ήταν σε ισχύ, σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις (δηλ. ΠΚΠΥ/12). Το ΚΔ υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος 1 της παρούσας εισήγησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: (i) ο συντελεστής χρέωσης δυναμικότητας ΥΦΑ (ΣΔΥ) σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2011, ο οποίος ισούται με 25,262 /MWh Ημέρας/Έτος (ii) για τις ανάγκες της εξισορρόπησης ο Διαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη ΥΦΑ που δεσμεύει Δυνα μικότητα Αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1784/2010 απόφαση της ΡΑΕ και το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ με θέμα «Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρό πησης Φορτίου για το έτος 2012 και Τροποποίηση του για το Έτος 2011» η Ετήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (ΔΕ) για το 2011 ορίζεται ίση με MWh/Ημέρα. Η ετήσια χρέωση του ΚΔ για το 2011 ανέρχεται σε Σύμφωνα με την παράγραφο 16.3 της Υ.Α. 4955/2006 όπως ισχύει «Η τιμολόγηση για τη χρήση του Συστήματος ΥΦΑ διενεργείται ως εξής: (α) Η Ετήσια χρέωση δυναμικότητας ΥΦΑ με βάση τη δεσμευθείσα δυναμικότητα, δηλ. το μέγεθος ΣΔΥ x ΔΥ, καταβάλλεται από το Χρήστη σε ισόποσες δόσεις κάθε μήνα στον οποίο αφορά η σχετική σύμβαση με το Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Έτος». Με δεδομένο ότι η παρού σα εισήγηση αφορά μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2011 καθώς στη συνέχεια ισχύει η νέα Σύμβαση Προμήθειας για σκοπούς Εξισορρόπησης (βλέπε παράγραφο (6) στα «Λαμβάνοντας υπόψη»), η χρέωση ΚΔ των τριών πρώ των μηνών του Έτους θα είναι ίση με ΚΔx(3/12) ήτοι , Κατανομή Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Μέσω της «Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορ ρόπησης», ο ΔΕΣΦΑ κατανέμει στους Χρήστες Μετα φοράς και ανακτά το Πάγιο Κόστος Προμήθειας ΥΦΑ (ΠΚΠΥ) και το Κόστος Δυναμικότητας του Συστήματος ΥΦΑ (ΚΔ). Κριτήριο για την κατανομή του «Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, αποτελεί η εκτιμώμενη συμμετοχή της κάθε κατηγορίας καταναλωτή που εξυπηρετεί ο εκάστο τε Χρήστης Μεταφοράς, στην ανάγκη εξισορρόπησης του συστήματος. Συνυπολογίζοντας τη συμπεριφορά των Χρηστών από ιστορικά στοιχεία προηγούμενων ετών καθώς και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί εξισορρόπησης σύμφωνα με το οποίο: a. Με την παράγραφο 2.ια του άρθρου 8 του Νόμου 3428/2005, όπως αυτή ισχύει και στο ν. 4001/2011 παρά γραφος 2.ι του άρθρου 68, ο Διαχειριστής «π(π)αρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α». Ως εκ τούτου οι χρεώσεις εξισορρόπησης θα πρέπει να είναι διαφανείς και να επιβάλλονται στους Χρήστες ανάλογα με το κόστος που αυτοί προκαλούν, χωρίς να λαμβάνονται υπ όψιν οι κατηγορίες καταναλωτών που οι εν λόγω Χρήστες εξυπηρετούν. b. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ «ο(o) Διαχειριστής εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μετα φοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς (Εξισορρόπηση Φορτίου)». Κατά συνέπεια έλλειψη ισορροπίας στο ΕΣΜΦΑ είναι δυνατόν να προκληθεί όχι μόνον εξαιτίας των απρό βλεπτων απολήψεων Φ.Α. από αυτό αλλά και λόγω περιορισμένων ή παρατεταμένων εγχύσεων σε αυτό. Σημειώνεται ότι υπεύθυνοι, έναντι του Διαχειριστή, για τις παραδόσεις/παραλαβές Ποσοτήτων Φ.Α. σε/από το ΕΣΜΦΑ είναι οι Χρήστες Μεταφοράς στο πλαίσιο σχε τικών συμβάσεων που έχουν συνάψει.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4689 c. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ «Κάθε Χρήστης Μεταφοράς κα ταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξισορρο πεί σε Ημερήσια βάση την Ημερήσια Παράδοση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο [7], με την Προσαρμοσμένη Ημερήσια Από ληψη Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ», συμπεραίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης μεταξύ παρα λαβών/παραδόσεων Χρήστη Μεταφοράς θα πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών. Επιπλέον, η ανισορροπία στο ΕΣΜΦΑ προκαλείται εξαιτίας της απρόβλεπτης «συμπε ριφοράς» των καταναλωτών αλλά και των «προμηθευ τών» Φ.Α. η συμπεριφορά των οποίων δεν λαμβάνεται υπ όψιν στη μεθοδολογία κατανομής χρεώσεων για την ανάκτηση του ΠΚΥ για σκοπούς εξισορρόπησης. Κατά συνέπεια η μεθοδολογία κατανομής χρεώσεων για την ανάκτηση του ΠΚΥ για σκοπούς εξισορρόπησης, αναλογικά της ποσότητας Φ.Α. που μεταφέρθηκε ανά κατηγορία καταναλωτή που εξυπηρετούσε ο εκάστοτε Χρήστης Μεταφοράς, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε επιβολή χρεώσεων σε Χρήστες Μεταφοράς δυσανάλογη του σχετικού κόστους που αυτοί προκάλεσαν. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ΠΚΥ αποτελεί ένα «πάγιο» κόστος για το Διαχειριστή που μεριμνά για τη δυνατότητα παρο χής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς κατανέμεται ανά Ημέρα η επιβολή χρέωσης για την ανάκτηση του ΠΚΥ στους Χρήστες Μεταφοράς αναλογικά της ποσότητας Φ.Α. που παρα λήφθηκε από αυτούς, κατά την Ημέρα αυτήν. Συγκεκριμένα: Την ημέρα d το ΠΚΥ κατανέμεται σε όλους τους χρή στες ως εξής: όπου (j): Το σύνολο των Χρηστών Το «Πάγιο Κόστος ΥΦΑ» του κάθε Χρήστη Μεταφοράς, αποστέλλεται με τα τιμολόγια που εκδίδει ο ΔΕΣΦΑ για εξισορρόπηση κάθε μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Εντός του Απριλίου 2011 πραγματοποιείται εκκαθά ριση. Ο ΔΕΣΦΑ επανυπολογίζει το Πάγιο Κόστος ΥΦΑ ανά Ημέρα d του Μήνα m (d d m, 1 d m 31 ), με βάση την Τελική ημερήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης ΔΕ d final, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1, άρθρο 4 της παρούσας εισήγησης. Με βάση το ΔΕ d final κάθε ημέρας προκύπτει και η αντίστοιχη χρέωση Σκέλους Δυναμικότητας για κάθε ημέρα, ΚΔ d, ίση με ΚΔ d =(ΣΔΥ/n) ΔΕ d final, όπου n το άθροισμα των ημερών του πρώτου τριμήνου του 2011 (90 Ημέρες). Εν συνεχεία, ο ΔΕΣΦΑ υπολογίζει τη διαφορά του ποσού το οποίο αντιστοιχεί στον Χρήστη (j) σε σχέση με το συνολικό ποσό που εισέπραξε από τον ίδιο Χρή στη κατά τη διάρκεια της περιόδου από έως , μέσω της μηνιαίας χρέωσης Πάγιου Κόστους ΥΦΑ ήτοι: Η όποια διαφορά τυχόν προκύψει, χρεωστική ή πιστω τική, θα εκκαθαρίζεται με τιμολόγιο μέσα στο δίμηνο Απριλίου Μαΐου Υπολογισμός Κόστους Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Χρέωση Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 3.1 Υπολογισμός Κόστους Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Σύμφωνα με τη Σύμβαση Προμήθειας Αερίου Εξισορ ρόπησης για το πρώτο τρίμηνο του 2011 (βλέπε παρά γραφο (5) του «Λαμβάνοντας υπόψη»), η Τιμή Προμή θειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ), υπολογίζεται για κάθε Τρίμηνο (q), οποιουδήποτε Έτους (η) από τον τύπο: ΤΠΥΦΑ = 0, Β q,n 0, USD/MWh Όπου το μέγεθος Β q,n ορίζεται ως η αριθμητικός μέσος όρος κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται του Τρι μήνου εφαρμογής (q), οποιοδήποτε Συμβατικού Έτους (η), των μέσων τιμών σε USD ανά βαρέλι των αργών πετρελαίων που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α/α ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΩΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ API 1. Kuwait Κουβέιτ Arab Light Σαουδική Αραβία Iranian Light Ιράν Kirkut Ιράκ Murban Ην. Αραβικά Εμιράτα Zueitina Λιβύη Brass River Νιγηρία Saharan Blend Αλγερία 44 Για τον υπολογισμό του Β q,n θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που δημοσιεύονται κάθε μήνα από το «Platt s Oilgram Price Report» στο κεφάλαιο «World Crude Oil Prices» υπό τον τίτλο «Fob Breakeven Price», Refining Center: ARA, υπολογίζοντας με ακρίβεια έξι δεκαδι κών ψηφίων, τον αριθμητικό μέσο όρο των μηνιαίων τιμών καθεμίας από τις ανώτεροι ποιότητες αργού πετρελαίου για τους μήνες που προηγούνται του Τρι μήνου εφαρμογής και κατόπιν τον αριθμητικό μέσο όρο των μέσων όρων που θα έχουν προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω. Εάν το «Platt s Oilgram Price Report» παύσει να εκ δίδεται ή αναστείλει τη έκδοση του ή αλλάξει μορφή εκδόσεως έως τρόπον ώστε να μην εξυπηρετεί τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τότε θα χρησιμοποιείται στη θέση του το νέο αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό έντυπο (ή έντυπα) που θα προταθεί από το ΔΕΣΦΑ και θα εγκριθεί από τη ΡΑΕ.

6 4690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο κατά την ημερομηνία κα θορισμού της ΤΠΥΦΑ, δεν είναι διαθέσιμη ή δεν έχει δημοσιευθεί η τιμή μιας εκ των ως άνω παραμέτρων που υπεισέρχονται στον τύπο προσδιορισμού της ΤΠΥ ΦΑ, τότε θα χρησιμοποιείται ως προσωρινή τιμή της ελλειπούσης παραμέτρου (ή παραμέτρων) η τελευταία διαθέσιμη τιμή αυτής, που αφορά προγενέστερη χρονική περίοδο, με την οποία θα υπολογίζεται η προσωρινή ΤΠΥΦΑ. Η οριστική ΤΠΥΦΑ θα υπολογίζεται ευθύς ως όλες οι τιμές των υπεισερχομένων στον τύπο προσδι ορισμού της παραμέτρων είναι διαθέσιμες. Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ της προσωρινής και της οριστικής ΤΠΥΦΑ, θα εκκαθαρίζεται με το αμέσως επόμενο σχετικό τιμολόγιο (ή τιμολό για). Η ΤΠΥΦΑ εκφρασμένη σε USD ανά MWh, παραμένει σταθερή για κάθε Τρίμηνο (q), που αρχίζει την 1η Ιανουα ρίου, την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου ή την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους (n). Η ΤΠΥΦΑ εκφράζεται τελικά σε Ευρώ ( ) ανά MWh. Για το σκοπό αυτό η ΤΠΥΦΑ που υπολογίζεται σε Δο λάρια Η.Π.Α. (USD), θα μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της «ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ Δολαρίου ΗΠΑ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Η Ημερήσια τιμή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ορίζεται ως άθροισμα της Τιμής Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥ ΦΑ) και του Ανταποδοτικού Τέλους ΡΑΕ και εκφράζεται σε Ευρώ ( ) ανά MWh: ΗΤΑΕ = ΤΠΥΦΑ + Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ Το Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ εκφράζεται σε ( /1000Nm3), η δε μετατροπή του σε ( /MWh) γίνεται λαμβάνοντας υπ όψιν την εκάστοτε μηνιαία ενέργεια (MWh) και όγκο (Nm 3 ) του αερίου εξισορρόπησης, όπως αυτή αναφέρεται στα σχετικά μηνιαία πρωτόκολλα που εκδίδει ο Διαχειριστής. Η Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης δεν περι λαμβάνει: Α) τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Β) τους πάσης φύσεως φόρους γενικούς ή ειδικούς που τυχόν επιβληθούν στην Ελλάδα, τέλη, τυχόν εισφορές υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, του Ελληνικού Δημοσίου, επιβαρύνσεις ή κρατήσεις υπερ τρίτων, ανταποδοτικά τέλη, κ.λπ., σε σχέση με τη μεταφορά και την πώληση του Φυσικού Αερίου, τυχόν εισαγωγικούς δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις εισαγωγής. Σε περίπτωση επιβολής των ανωτέρω επιβαρύνσεων θα μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της ΗΤΑΕ, εφόσον ερμηνεύεται ότι ο ΔΕ ΣΦΑ με την υποχρέωση του εκ του Νόμου για εξισορ ρόπηση του ΕΣΦΑ υποχρεούται να τους καταβάλει. Γ) τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Ο ΔΕΣΦΑ κοινοποιεί στη ΡΑΕ όλα τα στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό της ΤΠΥΦΑ και ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την τρέχουσα ΗΤΑΕ σε USD ανά MWh για κάθε τρίμηνο και σε Ευρώ ανά MWh για κάθε μήνα αντίστοιχα, αμέσως μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη. 3.2 Χρέωση Διάθεσης Ενέργειας για σκοπούς Εξισορρόπησης Μέσω της «Χρέωσης Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης», ο ΔΕΣΦΑ ανακτά το «Κόστος Ποσότητας ΥΦΑ» που αεριοποιείται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ και μεταφέρεται για σκοπούς εξισορρόπησης (ΚΠ). Η «Χρέωση Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξι σορρόπησης» υπολογίζεται για κάθε Χρήστη (j) κάθε Μήνα (m) ως το γινόμενο ΣΕΥ x Q A.Εξ.,j(m), όπου Q A.Εξ.,j(m) είναι η μηνιαία ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που κατανεμήθηκε στον Χρήστη (j) τον Μήνα (m) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος 1 της παρούσας εισήγησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. Δέσμευση Δυναμικότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου Σύμφωνα με την υπ αρ. 1784/2010 Απόφαση της ΡΑΕ με την οποία η ΡΑΕ εγκρίνει α) το πρόγραμμα εξισορ ρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2011 και β) το τμήμα δυναμικότητας του ΕΣΜΦΑ που δεσμεύει ο Διαχειριστής για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2011 και το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ με θέμα «Ετήσιος Σχεδιασμός Εξι σορρόπησης Φορτίου για το έτος 2012 και Τροποποίηση του για το Έτος 2011», ο Διαχειριστής δεσμεύει δυναμι κότητα στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου των Χρηστών (ΔΕ 2011 ), η οποία καθορίζεται σε MWh/Ημέρα. 2. Ημερήσιος Υπολογισμός Ποσότητας ΥΦΑ νια εξι σορρόπηση Κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 42 παρ. 6 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 3. Ημερήσια Κατανομή Ποσότητας Αερίου Εξισορρό πησης στους Χρήστες Σε εφαρμογή του Άρθρου 48 παράγραφος 1Δ του Κώδι κα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 379/ ), ο Διαχειριστής κατανέμει κάθε ημέρα (d), την Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης AQ Εξ,d αρχικά στους Χρήστες (i), των οποίων η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου (ΗΕΕΦ) είναι αρνητική την ημέρα (d). Εάν για μια ημέρα (d) η Ημερήσια Ποσότητα Αερί ου Εξισορρόπησης είναι μεγαλύτερη από την απόλυτη τιμή του αθροίσματος όλων των των Χρηστών του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ την ημέ ρα (d), τότε η διαφορά μεταξύ της Ημερήσιας Ποσότη τας Αερίου Εξισορρόπησης και της απόλυτης τιμής του αθροίσματος όλων των ΗΕΕΦ των Χρηστών του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ την ημέρα (d) κατανέμεται σε όλους τους Χρήστες (j) του ΕΣΜΦΑ συμπεριλαμβανομένων των Χρηστών (i) αναλογικά με την ποσότητα που μεταφέρ θηκε στο σύνολο των Σημείων Εξόδου του ΕΣΦΑ για λογαριασμό έκαστου εξ αυτών Q A,j,d. Εάν τότε Εάν τότε

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2536 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφασης 344/2014 Καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου λογαρια σμού ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3583 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3131 9 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. απόφ. 526/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 18 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρή σεων του Κώδικα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 502 5 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα πανών διενέργειας της τριμηνιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 5 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δρα στηριοτήτων του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 262 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/1227 Καθορισμός διαδικασίας σύναψης, περιεχομένου και όρων των συμβάσεων για την άσκηση του δικαιώ ματος πρόσβασης και για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2677 21 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1/2390 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 414 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 279/23460 Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαι ούχων και φορέων εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3117 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 113429 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1742 15 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 205/2013 Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 120 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχου υποθέσεων ηλε κτροδότησης ακινήτων.... 1 Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμό 5409/53/16 12 2009 από φασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2507 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.170078 Π ρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.11 22:18:55 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3428 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3049 16 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,

Διαβάστε περισσότερα