ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο έως Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 20 η Ιανουαρίου 2014 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) και ιδίως το εδάφιο (δ) παρ.1 του άρθρου Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ ). 3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ ). 4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ) και ιδίως το άρθρο 68, παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 69 παρ. 2 εδάφιο (θ), το άρθρο 71, και το άρθρο 91 παρ.1 αυτού. 5. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 1/Α/5346/ απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα «Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β 2227/ ) και υπ αριθµ. 526/2013 (ΦΕΚ Β 3131/ ) αποφάσεις της ΡΑΕ, και ιδίως τα άρθρα 45, 46, 57, 58, 59 και 60 αυτού. 6. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 594/2012 απόφασης της ΡΑΕ µε θέµα «Έκδοση του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 2093/ ) (εφεξής «Κανονισµός Τιµολόγησης») και ιδίως το άρθρο 7 Α αυτού. 7. Την υπ αριθµ. 744/ απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013 (ΦΕΚ Β 2550/ ). 8. To υπ αριθµ / έγγραφο ΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι / ) µε θέµα «Υποβολή Σύµβασης Προµήθειας Αερίου για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για την περίοδο : :00» µε το οποίο ο ΕΣΦΑ ενηµέρωσε τη ΡΑΕ για την υπογραφή της υπ. αριθµ. 490/2012 Σύµβασης Προµήθειας Αερίου µεταξύ ΕΣΦΑ Α.Ε. και ΕΠΑ Α.Ε. για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ κατά την περίοδο : : Το υπ αριθµ / έγγραφο ΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι / ) µε θέµα «Ενηµέρωση της Ρ.Α.Ε. για την παράταση της διάρκειας της συµβάσεως µε αριθµό 490/2012 κατ ενάσκηση - 1 -

2 συµβατικού δικαιώµατος προαίρεσης για την προµήθεια Αερίου Λειτουργίας κατά την περίοδο 1 η Ιανουαρίου :00 πµ έως 1 η Απριλίου :00 πµ», σύµφωνα µε το οποίο παρατάθηκε η υπ αριθµ. 490/2012 Σύµβαση Προµήθειας Αερίου για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και για το χρονικό διάστηµα Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι / ) µε θέµα «Υποβολή εισήγησης ΕΣΦΑ για τον καθορισµό της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας και τη µεθοδολογία ανάκτησης του σχετικού κόστους προµήθειας από τον ιαχειριστή για την περίοδο έως ». 11. Το υπ αριθµ / (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο του ΕΣΦΑ Α.Ε. µε θέµα «Υποβολή Σύµβασης 569/13 κατ εφαρµογήν της παρ. 03 του Άρθρου 57 του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ». 12. Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι / ) µε θέµα «Υποβολή εισήγησης ΕΣΦΑ για τον καθορισµό της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας και τη µεθοδολογία ανάκτησης του σχετικού κόστους προµήθειας από τον ιαχειριστή για την περίοδο έως ». 13. Το υπ αριθµ. Ο-56700/ έγγραφο της ΡΑΕ µε το οποίο η ΡΑΕ απέστειλε στο ΕΣΦΑ Α.Ε. σχόλια επί του ως άνω υπ αριθµ. 12 σχετικού εγγράφου. 14. Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι / ) µε θέµα «Υποβολή εισήγησης ΕΣΦΑ για τον καθορισµό της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας και τη µεθοδολογία ανάκτησης του σχετικού κόστους προµήθειας από τον ιαχειριστή για την περίοδο έως εκέµβριος 2013». 15. Την υπ αριθµ. 589/ απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Α. Σχετικές διατάξεις Σκέφτηκε ως εξής: 1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 68 του ν. 4001/2011, ο ΕΣΦΑ Α.Ε. «Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθµιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης αυτού. Για το σκοπό αυτόν µπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισµού, µε διαφανείς διαδικασίες, που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, Συµβάσεις µε Προµηθευτές για την αγορά και παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις Συµβάσεις αυτές συνοµολογεί µετά την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, όπως προβλέπεται στον Κώδικα ιαχείρισης αυτού. Ο ΕΣΦΑ ΑΕ τηρεί χωριστό λογαριασµό εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ». 2) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2(θ) του άρθρου 69 του ν. 4001/2011, µε τον Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ, ρυθµίζονται ιδίως: «(θ) Η διαδικασία εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, ιδίως αυτή που αφορά τη Σύναψη συµβάσεων και τον προσδιορισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, ο τρόπος καθορισµού των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες για την ανάκτηση από το ΕΣΦΑ ΑΕ του κόστους αυτού, καθώς και η διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονοµικά αποτελεσµατική λειτουργία του ΕΣΦΑ. Οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΦΑ ΑΕ». 3) Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 45 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ: «..Ως Αέριο Λειτουργίας κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου ορίζεται η Ποσότητα Φυσικού - 2 -

3 Αερίου που υπολογίζεται ως το άθροισµα α) της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου (Ιδιοκατανάλωση Φυσικού Αερίου), και β) της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που µε φυσικό τρόπο χάθηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, ιδίως λόγω διαρροής από µετρητικές διατάξεις και διατάξεις ρύθµισης της πίεσης (Φυσικές Απώλειες Φυσικού Αερίου)». 4) Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέπεται ότι: «Ο ιαχειριστής δύναται να συνάπτει µία ή περισσότερες συµβάσεις για την προµήθεια και παράδοση στο ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας (Συµβάσεις Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας). Οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισµού που διεξάγει ο ιαχειριστής είτε σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του Νόµου». Επίσης στην παράγραφο 3 του προαναφερόµενου άρθρου ορίζεται ότι: «Ο ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ αντίγραφα των Συµβάσεων Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σύναψή τους». 5) Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 59 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ ορίζεται ότι: «H έγχυση φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας πραγµατοποιείται είτε από τον ιαχειριστή είτε από τον αντισυµβαλλόµενό του στη Σύµβαση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας (Προµηθευτής Αερίου Λειτουργίας), εφόσον είναι και Χρήστης Μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή που το Φυσικό Αέριο για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας εγχύεται στο ΕΣΜΦΑ από τον Προµηθευτή, ο Προµηθευτής δεν περιλαµβάνει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου στις δηλώσεις που υποβάλλει κατά το Κεφάλαιο 4». 6) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 57 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέπεται ότι: «1. Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του ιαχειριστή, στο Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, ο ιαχειριστής δεν επιβάλλει χρέωση στους Χρήστες Μεταφοράς για την ανάκτηση του κόστους αυτού. 2.Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του ιαχειριστή στο Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, το κόστος αυτό ανακτάται από τους Χρήστες Μεταφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο [60]». 7) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέπεται ότι: «2. Η Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας ορίζεται ως το γινόµενο της συνολικής Ποσότητας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας που κατανεµήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς κατά τον εν λόγω Μήνα και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας. Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας καθορίζεται µε απόφαση του ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόµου. Η υποβολή της πρότασης του ιαχειριστή προς τη ΡΑΕ πραγµατοποιείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σύναψη των Συµβάσεων Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας. Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να καλύπτει το πάγιο και µεταβλητό κόστος που υφίσταται ο ιαχειριστής για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ». Β. Παράµετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους αντιστάθµισης αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας 8) Επειδή, σύµφωνα µε τα ως άνω οριζόµενα στο άρθρο 60 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ ο ιαχειριστής, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ, δύναται να υπόκειται σε αντίστοιχο πάγιο και µεταβλητό κόστος κατά τη διάρκεια ενός έτους. 9) Επειδή, µε τα υπ αριθµ. 9 και 11 σχετικά έγγραφα του ιαχειριστή, ο ιαχειριστής υπέβαλε στην Αρχή αντίγραφα των δύο συµβάσεων που σύναψε µε τη ΕΠΑ Α.Ε. για την προµήθεια των απαραίτητων ποσοτήτων αερίου για την αντιστάθµιση αερίου λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 57 του Κώδικα. Συγκεκριµένα ο ιαχειριστής υπέβαλε στην Αρχή: - 3 -

4 α) Αντίγραφο του προσαρτήµατος της υπ αριθµ. 490/2012 σύµβασης προµήθειας φυσικού αερίου µεταξύ ΕΣΦΑ Α.Ε. και ΕΠΑ Α.Ε. για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ, για το χρονικό διάστηµα από Το εν λόγω προσάρτηµα, σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 9 σχετικό έγγραφο του ιαχειριστή, προκύπτει κατ ενάσκηση συµβατικού δικαιώµατος προαίρεσης του ιαχειριστή για τρίµηνη παράταση της υπ αριθµ. 490/2012 σύµβασης προµήθειας Αερίου Λειτουργίας, η οποία προέκυψε µετά τη διενέργεια από το ιαχειριστή του υπ αριθµ. 277/2011 ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011, και στον οποίο η ΕΠΑ Α.Ε. αναδείχτηκε µειοδότης του διαγωνισµού. β) Αντίγραφο της υπ αριθµ. 569/2013 σύµβασης προµήθειας φυσικού αερίου µεταξύ ΕΣΦΑ Α.Ε. και ΕΠΑ Α.Ε. για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ, για το χρονικό διάστηµα από έως Η εν λόγω σύµβαση προέκυψε µετά τη διενέργεια του υπ αριθµ. 329/2012 ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011, και στον οποίο η ΕΠΑ Α.Ε. αναδείχτηκε µειοδότης του διαγωνισµού. 10) Επειδή, σύµφωνα µε τα ως άνω υποβληθέντα αντίγραφα των συµβάσεων, η τιµή µε την οποία ο ιαχειριστής προµηθεύεται το Αέριο Λειτουργίας από τη ΕΠΑ Α.Ε. για τους σκοπούς της αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας, ήτοι η Τιµή Προµήθειας Αερίου Λειτουργίας (OGUP) υπολογίζεται σύµφωνα µε το τύπο: [ΟGUP = CGM + Κ] ( /MWh) Όπου, α) CGM για κάθε Μήνα (m) η µοναδιαία τιµή προµήθειας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), στο πλαίσιο µακροχρόνιων συµβολαίων προµήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιµές προµήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δηµοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του αµέσως προηγούµενου Μήνα (m-1) του περιοδικού ICIS HEREN Global LNG Market Report, και β) K το ποσό σε /MWh που προκύπτει από την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή Αερίου Λειτουργίας 11) Επειδή, σύµφωνα µε τα ως άνω υποβληθέντα αντίγραφα των συµβάσεων για την προµήθεια από το ιαχειριστή των απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού αερίου για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ κατά το χρονικό διάστηµα προκύπτουν τα ακόλουθα:. α) Για το χρονικό διάστηµα ( : :00). Οι οικονοµικοί όροι του Προσαρτήµατος 1 της υπ αριθµ. 490/2012 σύµβασης παρέµειναν αµετάβλητοι σε σχέση µε τους οικονοµικούς όρους της σύµβασης 490/2012. Εποµένως, η τιµή του όρου Κ για το πρώτο τρίµηνο του έτους 2013, σύµφωνα µε τα υπ αριθµ. 8 και 11 σχετικά έγγραφα του ιαχειριστή, είναι αυτή που προέκυψε από την οικονοµική προσφορά του επιλεχθέντος προµηθευτή στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό 277/2011 και ανέρχεται σε 11 /ΜWh. β) Για τη χρονική περίοδο ( : :00), ο ιαχειριστής σύναψε την υπ αριθµ. 569/2013 σύµβαση µε τη ΕΠΑ Α.Ε., µετά τη διενέργεια του υπ αριθµ. 329/12 ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού που διενήργησε, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011. Στην περίπτωση αυτή, η τιµή του όρου Κ προέκυψε από την οικονοµική προσφορά του επιλεχθέντος προµηθευτή στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό 329/2012 και ανέρχεται σε 13,5 /MWh. 12) Επειδή, από τα ως άνω υποβληθέντα αντίγραφα των συµβάσεων προκύπτει ότι η συνολική χρέωση προµήθειας Αερίου Λειτουργίας προκύπτει ανά µήνα από το γινόµενο της τιµής OGUP, όπως υπολογίζεται ανά µήνα, και των ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιµοποιούνται από το ιαχειριστή για αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας ανά µήνα. 13) Επειδή, µε τη θέση σε εφαρµογή του νέου Τιµολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ από τις , το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Τιµολόγησης ΕΣΦΑ, το κόστος για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του ιαχειριστή στο νέο Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ. Κατ επέκταση το κόστος αυτό ανακτάται από τους Χρήστες Μεταφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ όπου ο ιαχειριστής - 4 -

5 υπολογίζει και χρεώνει σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς την Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας που του αναλογεί. 14) Επειδή, η Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας ορίζεται ως το γινόµενο της συνολικής Ποσότητας Φυσικού Αερίου που κατανεµήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς κατά τον εν λόγω Μήνα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 59 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας. 15) Επειδή, ο ιαχειριστής κατ αρχήν µε το υπ αριθµ. 10 σχετικό έγγραφό του υπέβαλε στην Αρχή την εισήγησή του για τη Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας για τη χρονική περίοδο , η οποία επικαιροποιήθηκε µε το υπ αριθµ. 14 σχετικό έγγραφό του για το σύνολο της χρονικής περιόδου (αρχική εισήγηση ιαχειριστή). 16) Επειδή, σύµφωνα µε την αρχική εισήγηση του ιαχειριστή, το κόστος που υφίσταται ο ιαχειριστής για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας περιλαµβάνει: α) Το κόστος προµήθειας αερίου λειτουργίας, όπως υπολογίζεται από την ανά µήνα χρέωση του ιαχειριστή από τον προµηθευτή Αερίου Λειτουργίας, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους των ως άνω συµβάσεων. β) Το κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ το οποίο αφορά στη χρέωση χρήσης των Σηµείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ που χρησιµοποιεί ο Προµηθευτής (χρέωση δυναµικότητας) για την έγχυση των απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας. 17) Επειδή, όπως αναφέρεται στην αρχική εισήγηση του ιαχειριστή το κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ από τον Προµηθευτή για την έγχυση φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς αντιστάθµισης αερίου λειτουργίας περιλαµβάνεται ήδη στην Τιµή Αερίου Λειτουργίας. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2013 (σχετικά υπ αριθµ. 7 και 15), η ΡΑΕ έκρινε εύλογη την εισήγηση του ιαχειριστή περί έγχυσης ποσοτήτων αερίου Λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ από τον Προµηθευτή Αερίου Λειτουργίας σε σηµεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ που θα επιλέγει ο ίδιος ο Προµηθευτής, καθώς µε τον τρόπο αυτόν δεν απαιτείται πρόσθετη δέσµευση δυναµικότητας στο ΕΣΦΑ από το ιαχειριστή. 18) Επειδή, η ΡΑΕ µε το υπ αριθµ. 13 σχετικό ηλεκτρονικό έγγραφό της ζήτησε από το ιαχειριστή την επανυποβολή της εισήγησής του για τη Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας και τις τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του σχετικού κόστους αντιστάθµισης αερίου λειτουργίας του ιαχειριστή για την περίοδο από έως εξαιρώντας το κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ, καθότι αυτό έχει ήδη περιληφθεί στην Τιµή Αερίου Λειτουργίας. 19) Επειδή, ο ιαχειριστής µε το υπ αριθµ. 14 σχετικό έγγραφό του υπέβαλε στην Αρχή την τελική εισήγησή του για τις τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας που υφίσταται ο ιαχειριστής προς ανάκτηση και την αντίστοιχη Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας. Σύµφωνα µε την τελική εισήγηση του ιαχειριστή το κόστος που υφίσταται ο ιαχειριστής για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας κατά την περίοδο περιλαµβάνει το κόστος προµήθειας αερίου λειτουργίας, όπως υπολογίζεται από την ανά µήνα χρέωση του ιαχειριστή από τον προµηθευτή αερίου λειτουργίας, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους των υπογεγραµµένων συµβάσεων για την εν λόγω περίοδο. 20) Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ως άνω εισήγηση του ιαχειριστή. Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε αυτά: Αποφασίζει 1) Εγκρίνει τις τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους αντιστάθµισης αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και την Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου - 5 -

6 Λειτουργίας για την περίοδο έως σύµφωνα µε την ακόλουθη εισήγηση του ΕΣΦΑ Α.Ε. 2) Τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ρ. Νίκος Βασιλάκος - 6 -

7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ.Ε.Σ.Φ.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για την περίοδο ,08:00 έως , 08:00 - εκέµβριος

8 Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 ( ΦΕΚ Α 179/ ) και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ, 69.2.θ, 88 και Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 379/ ) όπως αυτός ισχύει και ιδίως τα άρθρα 46.1.Γ, 58, 59 και Την απόφαση ΡΑΕ υπ αρ. 594/2012 για την έκδοση του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2093/ ) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1 η Φεβρουαρίου 2013 και ιδίως την παράγραφο 3 του Άρθρου 7 Α σύµφωνα µε την οποία «σ(σ)τις Λειτουργικές απάνες δεν συµπεριλαµβάνονται: α) απάνες για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ» 4. Το γεγονός ότι ο ΕΣΦΑ κατ εφαρµογή του Άρθρου 68.2.γ του ν. 4001/2011 προχώρησε στη σύναψη της υπ αρ. 490/2012 σύµβασης µε την εταιρεία ΕΠΑ Α.Ε., για την προµήθεια φυσικού αερίου για την αντιστάθµιση αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ κατά την περίοδο : :00 5. Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΕΣΦΑ µε το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση στη ΡΑΕ η «Μελέτη Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ Έτους 2013» καθώς και το υπ αριθµ / µε το οποίο απεστάλη στη ΡΑΕ η «Τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας Έτους 2013» και µε την οποία η ΡΑΕ ενηµερώνεται σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης του ΕΣΦΑ περί παράτασης της διάρκειας της υπ αριθµ. 490/12 σύµβαση προµήθειας Αερίου Λειτουργίας έως την 1 η Απριλίου 2013, 08:00 µε τους ίδιους συµβατικούς όρους 6. Την Απόφαση ΡΑΕ 744/2012 (ΦΕΚ Β 2550/ ) µε θέµα «Έγκριση της Μελέτης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ Έτους 2013» 7. Την υπ αριθµ / επιστολή του ΕΣΦΑ µε την οποία υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση την υπ αριθµ. 569/2013 Σύµβαση για την «Προµήθεια Ποσοτήτων Φ.Α. για την 2

9 αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά το Έτος 2013» 8. Το υπ αρ / έγγραφο του ΕΣΦΑ, µε το οποίο ενηµερώνεται η ΡΑΕ ότι σε περίπτωση µη έγκρισης της προαναφερθείσας στο σηµείο 7 Σύµβασης εντός του Απριλίου 2013, ο ΕΣΦΑ θα προχωρήσει στην ανάθεση προµήθειας Ποσοτήτων Αερίου Λειτουργίας για το διάστηµα στην εταιρεία ΕΠΑ Α.Ε δυνάµει του άρθρου 91 του Ν. 4001/2011 µε τους ίδιους όρους της ανατεθείσας από το ιαγωνισµό ΕΣΦΑ 329/2012 σύµβασης 9. Την υπ αριθµ / επιστολή του ΕΣΦΑ µε την οποία υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση την υπογεγραµµένη υπ αριθµ. 569/2013 Σύµβαση για την «Προµήθεια Ποσοτήτων Φ.Α. για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά το Έτος 2013» ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειµένου για τον καθορισµό της Μοναδιαίας Χρέωσης Αερίου Λειτουργίας και τη µεθοδολογία ανάκτησης του κόστους αντιστάθµισης αερίου λειτουργίας για την περίοδο :00 έως :00, εισηγείται: 1. Κόστος Προµήθειας Αερίου Λειτουργίας Κόστος Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας 1.1. Για την περίοδο :00 έως :00 Σύµφωνα µε: (α) την υπ αρ. 490/12 Σύµβαση µεταξύ ΕΣΦΑ Α.Ε. και ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) Α.Ε. µε θέµα: «Supply of Natural Gas Quantity required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System during the Year 2012» (β) την παράταση της προαναφερθείσας σύµβασης για το διάστηµα : :00 3

10 ως Τιµή Προµήθειας Αερίου Λειτουργίας (Operational Gas Unit Price - OGUP) ορίζεται η τιµή προµήθειας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας, η οποία υπολογίζεται για την περίοδο : :00 σύµφωνα µε τον τύπο: OGUP = [CGM + Κ] /MWh όπου CGM για κάθε Μήνα (m) η µοναδιαία τιµή προµήθειας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο πλαίσιο µακροχρόνιων συµβολαίων προµήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιµές προµήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δηµοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του αµέσως προηγούµενου Μήνα (m-1) του περιοδικού ICIS HEREN Global LNG Market Report και K το ποσό σε /MWh που προκύπτει από την οικονοµική προσφορά του επιλεχθέντος προµηθευτή, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε την εν ισχύι Σύµβαση το Κ=11 /MWh Το CGM σκέλος που αναφέρεται σε ολάρια ΗΠΑ ανά MMBtu, µετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της "ισοτιµίας αναφοράς Ευρώ ολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα m-1. Η παραπάνω Τιµή Αερίου Λειτουργίας αφορά στην τιµή παράδοσης του Αερίου Λειτουργίας στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) συµπεριλαµβανοµένου του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ Για την περίοδο :00 έως :00 Σύµφωνα µε την υπ αρ. 569/2013 Σύµβαση µεταξύ ΕΣΦΑ Α.Ε. και ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) Α.Ε. µε θέµα: «Supply of Natural Gas Quantity required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System during the Year 2013» ως Τιµή Αερίου Λειτουργίας (Operational Gas Unit Price - OGUP) ορίζεται η τιµή προµήθειας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας, η οποία υπολογίζεται για την περίοδο ισχύος της Σύµβασης σύµφωνα µε τον τύπο: OGUP = [CGM + Κ] /MWh 4

11 όπου CGM για κάθε Μήνα (m) η µοναδιαία τιµή προµήθειας Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο πλαίσιο µακροχρόνιων συµβολαίων προµήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιµές προµήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δηµοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του αµέσως προηγούµενου Μήνα (m-1) του περιοδικού ICIS HEREN Global LNG Market Report και K το ποσό σε /MWh που προκύπτει από την οικονοµική προσφορά του επιλεχθέντος προµηθευτή, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε την εν ισχύι Σύµβαση το Κ=13,5 /MWh. Το CGM σκέλος που αναφέρεται σε ολάρια ΗΠΑ ανά MMBtu, µετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της "ισοτιµίας αναφοράς Ευρώ ολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα (m-1). Η παραπάνω Τιµή Αερίου Λειτουργίας αφορά στην τιµή παράδοσης του Αερίου Λειτουργίας στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) συµπεριλαµβανοµένου του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ. Το Κόστος Προµήθειας Αερίου Λειτουργίας ανακτάται από τους Χρήστες κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 58.2 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ «Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του ιαχειριστή στο Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, το κόστος αυτό ανακτάται από τους Χρήστες Μεταφοράς». 2. Τιµολόγιο για την «Προµήθεια Αερίου Λειτουργίας» -Μηνιαία Εκκαθάριση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως ισχύει «Ο ιαχειριστής υπολογίζει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ κάθε Μήνα για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας. Η εν λόγω µηνιαία ποσότητα Φυσικού Αερίου κατανέµεται σε κάθε Ηµέρα του προηγούµενου Μήνα αναλογικά µε τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου που απολήφθηκαν από το ΕΣΜΦΑ κατά την Ηµέρα αυτή (Ηµερήσια Παράδοση Αερίου Λειτουργίας». Στη συνέχεια ο ιαχειριστής κατανέµει την προαναφερθείσα ποσότητα στους Χρήστες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 Α του άρθρου 60 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ «Με το πέρας κάθε Μήνα, ο ιαχειριστής: Α) Κατανέµει την Ηµερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας για κάθε Ηµέρα του Μήνα αυτού στους Χρήστες Μεταφοράς, αναλογικά µε την Ηµερήσια Παραλαβή κάθε Χρήστη Μεταφοράς την 5

12 αντίστοιχη Ηµέρα» και χρεώνει κάθε Χρήστη Μεταφοράς µε το γινόµενο της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας επί την κατανεµηθείσα σε αυτόν ποσότητα. Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας µε βάση την παράγραφο 2 του Άρθρου 60 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ «καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να καλύπτει το πάγιο και το µεταβλητό κόστος που υφίσταται ο ιαχειριστής για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ». Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας ισούται µε την τιµή OGUP, όπως αυτή ορίζεται αριθµητικά για κάθε µήνα κατ αντιστοιχία των παραγράφων 1.1 και 1.2 της παρούσας Εισήγησης. 6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014 Πειραιώς 32 8 54 Αθήνα Τηλ.: 20-3727400 Fax: 20-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/204 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 278 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συμπλήρωση της Φ.1ΤΥ/809/101455/Γ1/ 07 09 2011 (ΦΕΚ 2197/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1836 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους πα ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν. Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης, κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ 2 0 1 6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 5 9 2 / 2 0 1 4 Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/05/2004 Προς: Θέµα: Τιµολόγια Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Κοινοποίηση: Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 153 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 1/2012 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχο νται στον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 37 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 637/2013 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016 Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων ηµοπρασίας των Προθεσµιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 23 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) Νοέµβριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 10109 Γενικές ιατάξεις... 10109 Άρθρο 1 10109 Ορισµοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 -

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΟΡΙΣΜΟΙ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου...29 1.1 Αντικείμενο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 775/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 775/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 775/2012 Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «BLACK PEARL ENERGY A.E.» και επιβολή σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα 10431 Τηλ.: 3252748, Fax: 3255460, e-mail: info@rae.gr, Web: http://www.rae.gr ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 για τη µεταβίβαση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Γ/Φ28/2661/141Π/08.07.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 38 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορ ρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.438/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.438/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.438/2010 «Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Ακρόασης της ΡΑΕ και κλήση σε ακρόαση του Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Proslipsis.gr. Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Οι δραστηριότητες της προµήθειας, της µεταφοράς, της διανοµής, της αποθήκευσης, της υγροποίησης φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα