ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/ Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος Έγκριση του τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος 2009 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) και ιδίως το εδάφιο (δ) παρ.1 του άρθρου Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ ). 3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313) και ιδίως τα άρθρα 9 παρ. 2 εδάφιο (ι), 12, 38 παρ.1 και 40 παρ. 5 αυτού. 4. Τις διατάξεις τις υπ αριθμ. Δ1/1227/2007 (ΦΕΚ Β 135) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και ιδίως το Παράρτημα F αυτής. 5. Την υπ αριθμ. 121/2007 απόφαση της ΡΑΕ. 6. Την υπ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ. 7. Το υπ αριθμ. Ο-28955/ έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Εφαρμογή Απόφασης ΡΑΕ 2129/2008 και πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου για το 2009». 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-84567/ ) με θέμα «Στοιχεία υπολογισμού της ΤΠΥΦΑ σε εφαρμογή της Απόφασης της ΡΑΕ 2129/2008». 9. Το υπ αριθμ. Ο-34902/ έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Κατανομή του κόστους εξισορρόπησης στους χρήστες του ΕΣΜΦΑ». 10. Τo υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ I-96084/ ) με θέμα «Αναθεωρημένη εισήγηση ΔΕΣΦΑ επί καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ, έτους 2009». 11. Την υπ αριθμ. 3293/2009 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2009.

2 Σκέφτηκε ως εξής: 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες 1. Σύμφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3428/2005, για την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής μπορεί (α) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου σύμφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 8 του ν. 3428/2005 ή (β) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ µε τη ΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισμό και να χρησιμοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτεραιότητα, σε σχέση µε ποσότητες φυσικού αερίου τις οποίες έχει στη διάθεσή του µέσω άλλων συμβάσεων προμήθειας. 2. Στην ίδια διάταξη, μεταξύ άλλων, προβλέπεται επίσης ότι: «η τιμή προμήθειας του Υ.Φ.Α. εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.», ενώ περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού της τιμής αυτής, η οποία «καλύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του Υ.Φ.Α., στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συστήματος Υ.Φ.Α., καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης.». 3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος F της Σύμβασης Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Δ1/1227/2007 (ΦΕΚ Β 135) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 αυτού προβλέπεται ότι: «Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψη των Συμβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ α) τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στον καθορισμό του μοναδιαίου τιμήματος σύμφωνα με Σύμβαση Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και τον τρόπο περιοδικής αναπροσαρμογής αυτού κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μοναδιαίας χρέωσης που εφαρμόζεται επί της Ποσότητας του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ και β) το πάγιο τίμημα το οποίο ενδεχομένως καταβάλλει στον αντισυμβαλλόμενό του σύμφωνα με Σύμβαση Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και οποιασδήποτε άλλης πάγιας χρέωσης και τον τρόπο κατανομής αυτών στους χρήστες». Επίσης στην παράγραφο 2 του προαναφερόμενου άρθρου ορίζεται ότι: «Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του μοναδιαίου τιμήματος καθώς και στον τρόπο κατανομής του πάγιου τιμήματος στους χρήστες του ΕΜΣΦΑ». 4. Με την υπ αριθμ. 121/2007 απόφασή της (σχετικό υπ αριθμ. 5), η ΡΑΕ ενέκρινε τον ετήσιο σχεδιασμό εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ τον οποίο εκπόνησε ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τα έτη 2007 και Στην εν λόγω απόφαση, τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους η ΡΑΕ έκρινε εύλογη την ενεργοποίηση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3428/2005 (σύναψη σύμβασης προμήθειας ΥΦΑ μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) έναντι του μόνιμου καθεστώτος σύναψης συμβάσεων προμήθειας που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 2γ του άρθρου 8 του ίδιου νόμου (σύναψη συμβάσεων κατόπιν διαγωνισμού). 5. Κατ εφαρμογή της ως άνω απόφασης της ΡΑΕ, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σύναψε με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορρόπησης την , όπως προκύπτει από το σχετικό υπ αριθμ Με την υπ αριθμ. 3293/2009 απόφασή της (σχετικό 11), η ΡΑΕ ενέκρινε τον ετήσιο σχεδιασμό εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2009, διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούν να ισχύουν και για το έτος 2009 οι λόγοι για τους οποίους ενέκρινε την ενεργοποίηση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3428/2005 για τα έτη , και έκρινε εύλογη την παράταση κατά ένα έτος της σύμβασης προμήθειας αερίου εξισορρόπησης που συνάφθηκε μεταξύ του Διαχειριστή και της ΔΕΠΑ Α.Ε. το

3 7. Όπως αναλύθηκε στην υπ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ (σχετικό υπ αριθμ. 6), με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους αυτού στους Χρήστες για τα έτη 2007 και 2008, οι παράμετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς είναι: (α) Η τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης, όπως καθορίζεται στη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορρόπησης. (β) Η χρέωση χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ από τον Διαχειριστή για την εξισορρόπηση φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς. 8. Σχετικά με τις ως άνω παραμέτρους καθώς και τον τρόπο κατανομής στους Χρήστες του κόστους εξισορρόπησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό υπ αριθμ. 10), η ΡΑΕ θεωρεί τα ακόλουθα: 1.1 Τιμή προμήθειας ΥΦΑ στη σύμβαση μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 9. Σύμφωνα με τη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορρόπησης η συνολική χρέωση του Διαχειριστή από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης προκύπτει ως το άθροισμα μίας πάγιας και μίας αναλογικής χρέωσης Πάγια χρέωση 10. Μέσω της πάγιας χρέωσης ανακτάται το συνολικό κόστος θαλάσσιας μεταφοράς του ΥΦΑ, το οποίο αντιστοιχεί στη μέγιστη ετήσια ποσότητα που προβλέπεται στη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορρόπησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού υπ αριθμ. 10, το συνολικό θαλάσσιο κόστος μεταφοράς του ΥΦΑ το 2009, μειώθηκε ελάχιστα σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος το Ως προς την ανάκτηση του συνολικού κόστους θαλάσσιας μεταφοράς του ΥΦΑ μέσω της σύμβασης, ισχύει το σκεπτικό της ΡΑΕ όπως αναλύεται στην απόφαση υπ αριθμ. 2129/ Αναλογική Χρέωση 12. Η αναλογική χρέωση (χρέωση ενέργειας), εφαρμόζεται επί των ποσοτήτων ΥΦΑ που θα χρησιμοποιηθούν από το Διαχειριστή για εξισορρόπηση φορτίου. 13. Δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται η μεθοδολογία χρέωσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την ΔΕΠΑ Α.Ε., ισχύει το σκεπτικό της ΡΑΕ όπως αναλύεται στην απόφαση υπ αριθμ. 2129/ Χρέωση χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα 14. Δεδομένου ότι το ΥΦΑ παραδίδεται από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στο Διαχειριστή στην είσοδο του τερματικού σταθμού, πριν δηλαδή την αεριοποίηση και την έγχυσή του στο Σύστημα Μεταφοράς, η τιμή προμήθειας ΥΦΑ που αναφέρεται στη σύμβαση μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρέωση χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ, η οποία αποτελεί κόστος του Διαχειριστή και κατανέμεται περαιτέρω στους Χρήστες, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό υπ αριθμ. 10). 1.2 Κατανομή κόστους εξισορρόπησης φορτίου στους χρήστες Κατανομή σταθερού κόστους 15. Το σταθερό κόστος εξισορρόπησης φορτίου περιλαμβάνει το πάγιο κόστος της σύμβασης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΣΦΑ Α.Ε., δηλαδή το πάγιο κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς του ΥΦΑ, και το κόστος για τη δέσμευση δυναμικότητας στην Εγκατάσταση ΥΦΑ από τον Διαχειριστή. 16. Το σταθερό κόστος κατανέμεται στους Χρήστες μέσω των χρεώσεων ευελιξίας προμήθειας ΥΦΑ, οι οποίες, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ, διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία καταναλωτών που εξυπηρετεί ο Χρήστης. 17. Από την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (σχετικό υπ αριθμ. 10) προκύπτει ότι οι τιμές των παραμέτρων των χρεώσεων ευελιξίας προμήθειας ΥΦΑ για το έτος 2009, αναπροσαρμόζονται σε σχέση με το προηγούμενο έτος με βάση τα τρέχοντα στοιχεία σταθερού κόστους - 3 -

4 εξισορρόπησης και την πρόβλεψη ζήτησης φυσικού αερίου για το έτος αυτό, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ αριθμ. 2129/2009 απόφασή της. 18. Σχετικά με το κόστος για τη δέσμευση δυναμικότητας από τον Διαχειριστή στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, ο Διαχειριστής εισηγείται η τιμολογούμενη αιχμή εξισορρόπησης να υπολογίζεται ως συνάρτηση αφενός της πραγματικής αιχμής ΥΦΑ όλων των Χρηστών για το εν λόγω έτος και αφετέρου της τεχνικά διαθέσιμης δυναμικότητας ΥΦΑ, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη η πραγματοποιηθείσα αιχμή ΥΦΑ για εξισορρόπηση φορτίου. 19. Η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη την εισηγούμενη από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. τροποποίηση, καθώς με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται διπλή χρέωση των Χρηστών για τη δέσμευση του ίδιου τμήματος δυναμικότητας ΥΦΑ, η οποία θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση που η πραγματοποιούμενη αιχμή εξισορρόπησης αθροιζόμενη με τη δεσμευμένη από όλους τους Χρήστες δυναμικότητα ΥΦΑ υπερβαίνει την τεχνικά διαθέσιμη δυναμικότητα. Τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν ιδίως ως συνέπεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο του Κατανομή μεταβλητού κόστους 20. Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει την χρέωση ενέργειας της σύμβασης μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με βάση την τιμή προμήθειας ΥΦΑ, η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) που ορίζεται στο Παράρτημα F της Σύμβασης Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 135/ ), με την προσθήκη λοιπών στοιχείων κόστους που διαμορφώνουν την τελική τιμή προμήθειας αερίου στη χώρα. Συνεπώς, η κατανομή του μεταβλητού κόστους προμήθειας ΥΦΑ πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού εξισορρόπησης που καθορίζεται στο ως άνω Παράρτημα της Σύμβασης Μεταφοράς. 21. Επίσης, στο μεταβλητό κόστος εξισορρόπησης περιλαμβάνεται και το κόστος που προέρχεται από την χρέωση ποσότητας για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ για εξισορρόπηση από τον Διαχειριστή. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, ο τρόπος κατανομής του κόστους αυτού στους Χρήστες δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το έτος Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή (υπ αριθμ. 10 σχετικό) η τιμή προμήθειας ΥΦΑ, η οποία βάσει της σύμβασης προμήθειας ΥΦΑ υπολογίζεται σε Δολάρια ΗΠΑ, μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της «ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ Δολαρίου ΗΠΑ» όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Ο τρόπος αυτός διαφοροποιείται σε σχέση με την απόφαση 2129/2008 όπου η μετατροπή σε Ευρώ γίνεται βάσει της «ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ Δολαρίου ΗΠΑ» όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημέρα έκδοσης έκαστου μηνιαίου τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 23. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον υπολογισμό της ΗΤΑΕ, ενώ είναι περισσότερο διαφανής για τους Χρήστες του ΕΣΦΑ. 2. Δέσμευση δυναμικότητας στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου για εξισορρόπηση φορτίου 24. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3428/2005 «Τμήμα της δυναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α., το οποίο καθορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. δεσμεύεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για τις ανάγκες εξισορρόπησης φορτίου και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.». 25. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο εξισορρόπησης φορτίου για το 2009 (σχετικό υπ αριθμ. 11), το αέριο εξισορρόπησης που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής είναι ΥΦΑ. Προκειμένου ο Διαχειριστής να προβαίνει σε έγχυση ΥΦΑ όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο για την εξισορρόπηση φορτίου, απαιτείται η δέσμευση εκ μέρους του, στην αρχή ενός έτους, τμήματος της δυναμικότητας αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και ισόποσης δυναμικότητας μεταφοράς στο αντίστοιχο Σημείο Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς (Αγία Τριάδα)

5 26. Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι δεν είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό της δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ που πρέπει να δεσμευθεί για σκοπούς εξισορρόπησης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη ΡΑΕ μεθοδολογία (σχετικό υπ αριθμ. 6) και αφετέρου το γεγονός ότι η πρόβλεψη για την ημερήσια αιχμή του Συστήματος Μεταφοράς που εκτιμάται για το έτος 2009 δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με αυτή του έτους 2008, εισηγείται η ημερήσια δυναμικότητα που δεσμεύεται στην εγκατάσταση ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης να είναι ίση με τη μέγιστη ημερήσια ποσότητα που εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ για εξισορρόπηση το έτος 2008, δηλαδή ,78 MWh αερίου. 27. Περαιτέρω, ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται την τροποποίηση της εγκεκριμένης από τη ΡΑΕ μεθοδολογίας καθορισμού της δυναμικότητας ΥΦΑ που δεσμεύεται για εξισορρόπηση, όπως περιγράφεται στην υπ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της Αρχής, ώστε κατά τον υπολογισμό αυτής να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν ειδικές περιπτώσεις μη κανονικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ, όπως ιδίως, καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης. 28. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διαχειριστής πρέπει να δεσμεύει την απολύτως απαραίτητη δυναμικότητα του ΕΣΦΑ προκειμένου να διασφαλίζεται μεν η εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης στους Χρήστες αλλά, ταυτόχρονα, να μεγιστοποιείται η δυναμικότητα που παραμένει διαθέσιμη στο ΕΣΦΑ για δέσμευση από τους Χρήστες. 29. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την εισηγούμενη από τον Διαχειριστή δέσμευση δυναμικότητας στην εγκατάσταση ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης, καθώς κατά την εκτίμησή του ο Διαχειριστής δεν λαμβάνει υπόψη τη μέγιστη ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης εφοδιασμού με φυσικό αέριο τον Ιανουάριο 2009, γεγονός το οποίο προφανώς αποτελεί ειδική περίπτωση μη κανονικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ. 30. Περαιτέρω, η ΡΑΕ θεωρεί ότι η εισήγηση του Διαχειριστή σχετικά με την τροποποίηση της μεθοδολογία υπολογισμού της δυναμικότητας που απαιτείται να δεσμευτεί στην εγκατάσταση ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης, ώστε να λαμβάνονται ειδικά υπόψη ειδικές περιπτώσεις μη κανονικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ είναι σύμφωνη με τις προαναφερθείσες αρχές ρύθμισης, καθώς η συμπερίληψη στοιχείων από τις έκτακτες αυτές περιπτώσεις θα είχε ως συνέπεια το σημαντικότατο περιορισμό της διαθέσιμης προς τους Χρήστες δυναμικότητας. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά: Αποφασίζει Εγκρίνει: α) Τις τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και τον τρόπο κατανομής του κόστους αυτού στους Χρήστες και β) το τμήμα δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου, σύμφωνα με την ακόλουθη εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.: - 5 -

6 «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. ΕΤΟΥΣ 2009 [Το τµήµα της εισήγησης που αναφέρεται στην τιµή του Παγίου Κόστους Προµήθειας ΥΦΑ παραλείπεται προς τήρηση του εµπορικού και επιχειρηµατικού απορρήτου της ΕΠΑ Α.Ε., κατά τα προβλεπόµενα στο νόµο 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ )] - 6 -

7 Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ ) και ιδίως τα άρθρα 8.2.γ και 38.1 αυτού. 2. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ1/1227 (ΦΕΚ Β 135/ εφεξής Σύμβαση Μεταφοράς) και ιδίως το άρθρο 4.4 και το Παράρτημα F αυτής. 3. Την υπ αριθμ. Ο-18241/ επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Σύμβαση προμήθειας ΥΦΑ μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε. για εξισορρόπηση φορτίου του συστήματος Μεταφοράς» 4. Τους όρους και τις διατάξεις του κειμένου της σύμβασης, την οποία υπέγραψε ο ΔΕΣΦΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ την 1 η Σεπτεμβρίου 2008 για την προμήθεια ΥΦΑ, για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ, σύμφωνα με το σχετικό κείμενο που γνωστοποιήθηκε στη ΡΑΕ με την υπ αριθμ. Ι-69855/ επιστολή του ΔΕΣΦΑ. 5. Την υπ αριθμ. 2129/ απόφαση της ΡΑΕ 6. Την υπ αριθμ / επιστολή της ΔΕΠΑ προς το ΔΕΣΦΑ, με την οποία καθορίστηκε η Πάγια Ετήσια Χρέωση του αερίου εξισορρόπησης, το οποίο προμηθεύεται ο ΔΕΣΦΑ από τη ΔΕΠΑ,για το έτος Την υπ αριθμ / επιστολή του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ με θέμα «Αναθεωρημένο πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου και κατανομή του κόστους στους χρήστες του ΕΣΜΦΑ, για το έτος 2009», με την οποία απεστάλη η αρχική εισήγηση του Διαχειριστή επί καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ έτους Την υπ αριθμ. Ο-34902/ επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Κατανομή του κόστους εξισορρόπησης στους χρήστες του ΕΣΜΦΑ», με την οποία ζητήθηκε η επικαιροποίηση της προαναφερθείσας εισήγησης του Διαχειριστή ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τη μεθοδολογία υπολογισμού και την ανάκτηση του Κόστους Εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το έτος 2009 Εισηγείται: 1. Πάγιο Κόστος ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Το «Πάγιο Κόστος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης» προκύπτει από το άθροισμα (α) του «Παγίου Κόστους Προμήθειας ΥΦΑ» που καταβάλλει ο ΔΕΣΦΑ στη ΔΕΠΑ (ΠΚΠΥ), σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση προμήθειας ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (Σύμβαση Προμήθειας ΥΦΑ), προκειμένου να διασφαλίσει τη δυνατότητα ευέλικτης προμήθειας ΥΦΑ, με σκοπό την εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ, όποτε αυτή καταστεί αναγκαία και (β) του «Κόστους χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης», που αφορά στο σκέλος δυναμικότητας της χρέωσης χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ (κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 1, εδάφιο 9 της ΥΑ4955/2006) την οποία δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ («Κόστος Δυναμικότητας Συστήματος ΥΦΑ» - ΚΔ). Το ΠΚΠΥ για όλη τη διάρκεια του έτους 2009 καθορίστηκε σε [.] Δολάρια Η.Π.Α. ($US). Ο ΔΕΣΦΑ καταβάλλει στη ΔΕΠΑ το ΠΚΠΥ σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους

8 Το ΚΔ υπολογίσθηκε για το 2009 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος 1 της υπ αριθμ. 2129/ απόφαση της ΡΑΕ σε Για τον υπολογισμό του ΚΔ ελήφθησαν υπ όψιν τα εξής: (i) Ο συντελεστής χρέωσης δυναμικότητας ΥΦΑ (ΣΔΥ) σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2009, ο οποίος ισούται με 23,842 /MWh (ii) Για τις ανάγκες της εξισορρόπησης ο Διαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη ΥΦΑ που δεσμεύει Δυναμικότητα Αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ. Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 1 του Παραρτήματος 1 της παρούσας εισήγησης, για το έτος 2009 η Ετήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (ΔΕ) προκύπτει ίση με ,78MWh/ημέρα. 2. Κατανομή Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης - Χρέωση Ευελιξίας Προμήθειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Μέσω της «Χρέωσης Ευελιξίας Προμήθειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης», ο ΔΕΣΦΑ κατανέμει στους Χρήστες Μεταφοράς και ανακτά το Πάγιο Κόστος ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης. Κριτήριο για την κατανομή του «Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, αποτελεί η εκτιμώμενη συμμετοχή της κάθε κατηγορίας καταναλωτή που εξυπηρετεί ο εκάστοτε Χρήστης Μεταφοράς, στην ανάγκη εξισορρόπησης του συστήματος. Η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπόψη τόσο την πρόβλεψη της ζήτησης φυσικού αερίου από κάθε κατηγορία καταναλωτή, όσο και τη συμμετοχή κάθε κατηγορίας στην αιχμή του συστήματος. Εκτιμάται ότι οι Λοιποί Πελάτες εξακολουθούν να ενέχουν τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα πρόβλεψης σε σχέση με άλλες κατηγορίες καταναλωτών. Η συμμετοχή τους, ωστόσο, στη συνολική ετήσια κατανάλωση και την αιχμή του Συστήματος είναι σχετικά μικρή σε σχέση με τους ηλεκτροπαραγωγούς, με αποτέλεσμα να μετριάζεται η επίπτωση για το Σύστημα, ακόμα και σημαντικής έλλειψης ισοζυγίου μάζας των Λοιπών Πελατών, και να καθίσταται ευκολότερη η κάλυψη από το Χρήστη Μεταφοράς της όποιας έλλειψης ισορροπίας. Κατά συνέπεια, η κατανομή του εν λόγω κόστους με μεγαλύτερη βαρύτητα στους Λοιπούς Πελάτες (π.χ. μόνο βάσει συντελεστή φορτίου), θεωρείται ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική επίπτωση που αυτή η κατηγορία καταναλωτών επιφέρει στο Σύστημα. Οι ηλεκτροπαραγωγοί διατηρούν σε κάθε περίπτωση καλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης του φορτίου τους σε σχέση με τους Λοιπούς Πελάτες. Αντίθετα με τους Λοιπούς Πελάτες όμως, η έλλειψη ισορροπίας μάζας των ηλεκτροπαραγωγών, ακόμα και σε μικρό βαθμό, δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς, αφού η ηλεκτροπαραγωγή αντιπροσωπεύει περίπου το 67% της ετήσιας κατανάλωσης και περίπου το 70% της αιχμής του Συστήματος. Συνεπώς, ο παράγοντας συμμετοχής στην αιχμή και στην ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη στην κατανομή του παραπάνω κόστους. Κατά συνέπεια, η κατανομή του «Πάγιου Κόστους ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών για το έτος 2009, προτείνεται να μεριστεί κατά 50% στους ηλεκτροπαραγωγούς και κατά 50% σε όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές φυσικού αερίου, ήτοι Αιχμιακή Ηλεκτροπαραγωγή, και Λοιποί Καταναλωτές, σύμφωνα με την εκτιμώμενη ζήτηση φυσικού αερίου κατά το έτος 2009, όπως αυτή απεικονίζεται στον Πίνακα

9 Πίνακας 1: Εκτιμώμενη ζήτηση φυσικού αερίου κατά το έτος 2009 Εκτιμώμενη ζήτηση φυσικού αερίου εκ. Νm MWh Ηλεκτροπαραγωγή Λοιποί καταναλωτές Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 1, η εκτιμώμενη ζήτηση φυσικού αερίου το 2009 θα ανέλθει σε MWh για τον τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής, και σε MWh για όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω, η ανά μονάδα ενέργειας Χρέωση Ευελιξίας Προμήθειας ΥΦΑ για το έτος 2009 καθορίζεται σε 0,3971 $US/ΜWh, συν 0,0165 /MWh για τους Ηλεκτροπαραγωγούς (ΧΕΠΥΗΛ) και 0,7152 $US/ΜWh, συν 0,0296 /MWh για όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές (ΧΕΠΥΛΟ). Το σκέλος που υπολογίζεται σε Δολάρια ΗΠΑ, μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της "ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ Δολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα. Κάθε μήνα (m), ο ΔΕΣΦΑ υπολογίζει για κάθε Χρήστη Μεταφοράς (i) τη «Χρέωση Ευελιξίας Προμήθειας ΥΦΑ» (εφεξής ΧΕΠΥ (m) i ), σε αναλογία με τη μηναία ποσότητα φυσικού αερίου που κάθε Χρήστης Μεταφοράς (i) μετέφερε μέσω του ΕΣΜΦΑ. Η (m) χρέωση γίνεται ξεχωριστά για την ποσότητα Q el,i που μεταφέρθηκε για την εξυπηρέτηση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του Χρήστη Μεταφοράς (i), και (m) ξεχωριστά για την ποσότητα Q re,i που μεταφέρθηκε για την εξυπηρέτηση όλων των υπολοίπων πελατών του Χρήστη Μεταφοράς (i) τον μήνα (m),ως εξής: Q Q ( m) ( m) ( m) i el, i re, i Η «Χρέωση Ευελιξίας Προμήθειας ΥΦΑ» του κάθε Χρήστη Μεταφοράς, αποστέλλεται με τα τιμολόγια που εκδίδει ο ΔΕΣΦΑ κάθε μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Μεταφοράς και ειδικότερα τον όρο 6.2 αυτής. Εντός του πρώτου μήνα κάθε νέου ημερολογιακού έτους πραγματοποιείται εκκαθάριση, με βάση το συνολικό πάγιο κόστος για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης που κατέβαλε ο ΔΕΣΦΑ στον προμηθευτή του, σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Ο ΔΕΣΦΑ επανυπολογίζει την ανά μονάδα ενέργειας Χρέωση Ευελιξίας Προμήθειας Υ.Φ.Α για τους Ηλεκτροπαραγωγούς (ΧΕΠΥΗΛ REAL ) και όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές του ΕΣΜΦΑ (ΧΕΠΥΛO REAL ), με βάση την πραγματοποιηθείσα ζήτηση Φυσικού Αερίου από έκαστο τομέα κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους και την Τελική Ετήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπηση final, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1, άρθρο 4 της παρούσας εισήγησης. Εν συνεχεία o ΔΕΣΦΑ υπολογίζει τη διαφορά του ποσού που πρέπει να εισπράξει από κάθε Χρήστη Μεταφοράς (i) σε σχέση με το συνολικό ποσό που πραγματικά εισέπραξε από τον ίδιο Χρήστη κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, μέσω της μηνιαίας Χρέωσης Ευελιξίας Προμήθειας ΥΦΑ, ήτοι - 9 -

10 REAL 12 m1 m1 ( m) ( m) ( m) Q Q, el, i Η όποια διαφορά τυχόν προκύψει, χρεωστική ή πιστωτική, θα εκκαθαρίζεται με το τιμολόγιο του Ιανουαρίου του νέου έτους. REAL 12 re, i 12 m1 i 3. Υπολογισμός Κόστους Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Η Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ), υπολογίζεται για κάθε Τρίμηνο (q), οποιουδήποτε Έτους (n) βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται στο άρθρο 4 της υπ αριθμ. 2129/ απόφαση της ΡΑΕ. Η ΤΠΥΦΑ εκφρασμένη σε USD ανά MWh, παραμένει σταθερή για κάθε Τρίμηνο (q), που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου ή την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους (n). Η ΤΠΥΦΑ εκφράζεται τελικά σε Ευρώ ( ) ανά MWh. Για το σκοπό αυτό η ΤΠΥΦΑ που υπολογίζεται σε Δολάρια Η.Π.Α. (USD), θα μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της "ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ Δολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. Δέσμευση Δυναμικότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου Στην αρχή κάθε Έτους, ο Διαχειριστής δεσμεύει δυναμικότητα στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου των Χρηστών (ΔΕ) η οποία υπολογίζεται ως εξής: ΔΕ ΟΑ ΔΜ AQ AQ max ( 1) AQ max ( 2) max ( 3) ( 1) ( 2) ( 3) όπου: OA 3 AQ ΕΞmax : η μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης η οποία χρησιμοποιήθηκε από το Διαχειριστή κατά τη διάρκεια του εκάστοτε Έτους, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ειδικές περιπτώσεις μη κανονικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ όπως, ιδίως, καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης. ΔΜ: Το άθροισμα της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύουν όλοι οι Χρήστες σύμφωνα με τις ισχύουσες Συμβάσεις Μεταφοράς που έχουν υπογράψει με τον Διαχειριστή έως την ημέρα υπολογισμού της ΔΕ (MWh/Ημέρα). Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι τιμές των μεγεθών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΟΑ, την τιμή του OA εισηγείται ο Διαχειριστής με βάση ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις καταναλώσεων για το Έτος (). Ειδικά για το Έτος 2009, ο Διαχειριστής δεσμεύει δυναμικότητα στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου των Χρηστών (ΔΕ 2009 ), η οποία καθορίζεται σε ,78 MWh/Ημέρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Αναθεωρημένο πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου έτους 2009», το οποίο έχει υποβάλει ο Διαχειριστής στη ΡΑΕ. 2. Ημερήσιος Υπολογισμός Ποσότητας ΥΦΑ για εξισορρόπηση Κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1, άρθρο 2 της υπ αριθμ. 2129/ απόφαση της ΡΑΕ 3. Ημερήσια Κατανομή Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης στους Χρήστες Κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1, άρθρο 3 της υπ αριθμ. 2129/ απόφαση της ΡΑΕ 4. Κόστος Χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ για Σκοπούς Εξισορρόπησης Το Κόστος Χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης περιλαμβάνει το κόστος της δυναμικότητας της Εγκατάστασης ΥΦΑ την οποία δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ και το κόστος της ποσότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου που αεριοποιείται και μεταφέρεται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ ημερησίως. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Παραρτήματος 1 της υπ αριθμ. 2129/ απόφαση της ΡΑΕ, στην αρχή κάθε έτους ο Διαχειριστής υπολογίζει το ετήσιο κόστος Δέσμευσης Δυναμικότητας του Συστήματος ΥΦΑ (ΚΔ), ως εξής: ΚΔ=ΣΔΥ x ΔΕ ( /έτος)

12 Όπου: : Ο συντελεστής χρέωσης δυναμικότητας ΥΦΑ σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο οποίος για το έτος 2009 καθορίστηκε ίσος με 23,842 /ΜWh : H Ετήσια Δεσμευμένη δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπηση Λαμβάνοντας υπ όψιν τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος παραρτήματος για το 2009 το κόστος αυτό υπολογίζεται σε ΚΔ = Το κόστος αυτό προστίθεται στο ΠΚΠΥ και ανακτάται από τον Διαχειριστή μέσω των χρεώσεων ΧΕΠΥΗΛ και ΧΕΠΥΛΟ κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της εισήγησης. Επίσης κάθε μήνα ο Διαχειριστής υπολογίζει το κόστος της ποσότητας (ΚΠ) που αεριοποιήθηκε και μεταφέρθηκε για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. Συγκεκριμένα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση το παραπάνω κόστος ως εξής ΚΠ = ΣΕΥ x Q Α.Εξ. Όπου: ΣΕΥ: Ο συντελεστής χρέωσης ποσότητας ΥΦΑ σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Q Α.Εξ. : η μηνιαία ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και μεταφέρθηκε από το ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος παραρτήματος. Το κόστος αυτό ανακτάται κάθε μήνα από τον Διαχειριστή μέσω της Χρέωσης Διάθεσης Ενέργειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της εισήγησης. Το ετήσιο κόστος Δέσμευσης Δυναμικότητας του Συστήματος ΥΦΑ (ΚΔ) - κατά τα κρατούντα στην παράγραφο 2 της εισήγησης - στο τέλος του έτους εκκαθαρίζεται λαμβάνοντας υπ όψιν την Τελική Ετήσια Δεσμευμένη final Δυναμικότητα Συστήματος ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπηση η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: Εάν Εάν ls k 1 ls k 1 k k TM TM τότε τότε final final TM ls k 1 k Όπου: ls : το σύνολο των Χρηστών ΥΦΑ κατά το Έτος () ΤΜΔ : η τεχνικά μέγιστη δυναμικότητα του σημείου εισόδου που αντιστοιχεί στο Σύστημα ΥΦΑ, όπως αυτή δημοσιεύεται από το Διαχειριστή k : η μέγιστη ποσότητα φυσικού αερίου την οποία ο Διαχειριστής αεριοποίησε Ημερήσια για λογαριασμό του κάθε Χρήστη ΥΦΑ κατά το Έτος (), όπως η ποσότητα αυτή μετράται στον μετρητικό σταθμό του σημείου εισόδου που αντιστοιχεί στο Σύστημα ΥΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α (ΦΕΚ 360/ ), όπως αυτή ισχύει.»

13 Αθήνα, 14/ 09/2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Σίμος Ε. Σιμόπουλος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2129/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2129/2008 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mal: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2129/2008 1. Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014 Πειραιώς 32 8 54 Αθήνα Τηλ.: 20-3727400 Fax: 20-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/204 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 27 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 422/2014 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορ τίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31275 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2935 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 282/2016 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19709 7 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1944 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 336/2017 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του

Διαβάστε περισσότερα

/13

/13 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2012 και Τροποποίησή του για το Έτος 2011 Μάιος 2011 Σελ.1/13 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραµµα συντάσσεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 308 5 Φεβρουαρίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 470/205 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ.Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3175/2003 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 153 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 1/2012 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχο νται στον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 18 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 75/2014 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1464 14 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 219/2015 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (επιστολή ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ υπ αρίθμ. 109195/19.09.2017) ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΣΦΑ ΠΡΟΣ ΡΑΕ 2 Οκτωβρίου 2017 1 1. Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 37 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 637/2013 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν. Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης, κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί...9 ΆΡΘΡΟ 2...12 Σημεία Εισαγωγής και Εξαγωγής Φυσικού Αερίου...12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018 Αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40749 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4136 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 338/2016 Θέσπιση προσωρινής μεθοδολογίας κατανομής ποσοτήτων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΙΔΞ-ΨΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 538/2013. Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ. για το Έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΙΔΞ-ΨΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 538/2013. Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ. για το Έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 538/2013 Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2014 Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ Η εταιρεία μας «ΔΕΠΑ Α.Ε.» εκτιμά ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντικατοπτρίζει με συνάφεια τις προβλέψεις τόσο του ΕΚ 994/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες»

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες» 1. 9 Επικουρικές Υπηρεσίες Στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, έχει αναρτηθεί ο κατάλογος επικουρικών υπηρεσιών μεταφοράς στις οποίες περιλαμβάνονται οι «Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Σύνταξης Αναφορών Μετρήσεων» και

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 5 9 2 / 2 0 1 4 Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ. Άρθρο 1

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ. Άρθρο 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ Άρθρο 1 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τιµολόγια πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 08.08.03 Προς : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., κ. Umberto Reni Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 907 23 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 126 Έγκριση των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 -

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΟΡΙΣΜΟΙ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου...29 1.1 Αντικείμενο...

Διαβάστε περισσότερα