ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)"

Transcript

1 ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 121/ ) Αθήνα σήµερα στις οι υπογραφόµενοι ειδικά εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της σύµβασης αυτής, αφενός µεν Κάτια ανδουλάκη και Βασίλειος Πλατάκης Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα και νόµιµοι εκπρόσωποι της εργοδοτικής Οργάνωσης που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Μελετίου 61, Θέατρο Μπροντγουέι) µε την επωνυµία «Πανελλήνιος Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου» (ΠΕΕΘ), αφετέρου δε οι Βασίλειος Τσουµάνης και Κώστας Γαλάνης Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα και νόµιµοι εκπρόσωποι της Πρωτοβάθµιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης που εδρεύει στην Αθήνα (Γ' Σεπτεµβρίου 18) µε την επωνυµία «Σωµατείο Ηλεκτρολόγων Φωτιστών και Ηχητικών Θεάτρου» (ΣΗΦΗΘ), συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε την υπογραφή της παρούσας κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, µε τους πιο κάτω όρους και συµφωνίες: Άρθρο 1 1. Στην παρούσα κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας υπάγεται το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα Θέατρα µε την ειδικότητα του α) Ηλεκτρολόγου (υπεύθυνου), β) Βοηθού Ηλεκτρολόγου, γ) Ηχητικού. 2. Ηλεκτρολόγος (υπεύθυνος) είναι ο τεχνικός, ο οποίος είναι εφοδιασµένος µε τα προβλεπόµενα από το Νόµο προσόντα και ειδική άδεια ηλεκτρολόγου θεάτρου και απασχολείται µε την τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των φωτιστικών σωµάτων του θεάτρου, µε την επίβλεψη, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεών του και µε την εκτέλεση των φωτισµών της παράστασης. 3. Βοηθός ηλεκτρολόγος είναι ο τεχνικός ο οποίος εργάζεται κάτω από την εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου και τον βοηθά στην εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών, όταν -κατά την ελεύθερη κρίση του επιχειρηµατίαδεν επαρκεί για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος. Απαραίτητο τυπικό προσόν του βοηθού ηλεκτρολόγου είναι η κατοχή άδειας τεχνίτη. 4. Ο ηχητικός, ο οποίος είναι ηλεκτρονικός - τεχνίτης ήχου (ηχολήπτης), ασχολείται 1

2 µε εργασίες µικρόµεγαφωνικών εγκαταστάσεων στο θέατρο, αποκατάστασης πρόχειρων βλαβών και χειρισµού των µηχανηµάτων αναπαραγωγής ήχου (µαγνητόφωνα, κονσόλες κ.λπ.) Άρθρο 2 1. Τα κατώτερα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των δεσµευόµενων µε την παρούσα µισθωτών (τεχνικών) καθορίζονται ως εξής: α. Για τους υπεύθυνους ηλεκτρολόγους στο ποσό των οκτακοσίων εβδοµήντα Ευρώ (870,00 ). β. Για τους βοηθούς ηλεκτρολόγους στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά Ευρώ (567,00 ). γ. Για τους ηχητικούς στο ποσό των χιλίων σαράντα τριών Ευρώ (1.043,00 ). 2. Ειδικά συνοµολογείται ότι τα κατώτερα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών καθορίζονται στο ποσό των πεντακοσίων εβδοµήντα οκτώ Ευρώ (578,00 ), για τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο και των επτακοσίων επτά Ευρώ (707,00 ) για τον ηχητικό σε περίπτωση παροχής της εργασίας τους σε θέατρα τα οποία διαθέτουν λιγότερες από 200 θέσεις (καθίσµατα θεατών). Εάν όµως τα άνω θέατρα επιχορηγούνται από την Πολιτεία, τότε οι αποδοχές των τεχνικών που εργάζονται σ' αυτά, θα είναι ίσες µε εκείνες που καταβάλλονται στους συναδέλφους τους της ίδιας ειδικότητας που εργάζονται σε θέατρα τα οποία διαθέτουν άνω των 200 θέσεων, όπως οι αποδοχές αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συµφωνία για συµψηφισµό του µισθού µε απαιτήσεις από εργασία σε συνεργεία και δοκιµές (όταν πραγµατοποιούνται εκτός του καθηµερινού µεταµεσηµβρινού ωραρίου και επιπλέον του 7ώρου ηµερησίου και 40ώρου εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας του τεχνικού προσωπικού), από επιδόµατα εορτών (Πάσχα, Χριστουγέννων, Ν. Έτους) και αδείας και από αποζηµιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα. Άρθρο 3 1. Στους έγγαµους από τους δεσµευόµενους από την παρούσα τεχνικούς (υπεύθυνους ηλεκτρολόγους, βοηθούς ηλεκτρολόγους και ηχητικούς) χορηγείται επίδοµα γάµου, από ποσοστό 10% υπολογιζόµενο στο βασικό µισθό. 2. Στους υπεύθυνους ηλεκτρολόγους χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας από ποσοστό 10% υπολογιζόµενο στο βασικό µισθό. 3. Στους υπεύθυνους ηλεκτρολόγους και στους βοηθούς ηλεκτρολόγους χορηγείται 2

3 επίδοµα επικίνδυνης εργασίας από ποσοστό 20% υπολογιζόµενο στο σύνολο των αποδοχών. Άρθρο 4 Η απασχόληση του ηλεκτρολόγου θεάτρου, ο οποίος απαιτείται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των θεάτρων, ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Π 256/1991. Η κατά τις κείµενες διατάξεις βεβαίωση του ηλεκτρολόγου θεάτρου πρέπει να είναι θεωρηµένη από τη διοίκηση της δεύτερης των συµβαλλόµενων οργανώσεων αν ο ηλεκτρολόγος είναι µέλος της. Άρθρο 5 1. Ο τεχνικός και θεατρικός επιχειρηµατίας υποχρεούνται να καταρτίζουν έγγραφη σύµβαση εργασίας, στην οποία πρέπει να περιέχονται οι επόµενοι τουλάχιστον όροι: α. Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης εργασίας. β. Ο µηνιαίος µισθός του τεχνικού. γ. Το θέατρο στο οποίο θα εργάζεται ο τεχνικός και όταν πρόκειται για περιοδεία η έδρα του τεχνικού. δ. Η ειδικότητα του τεχνικού. 2. Σε συµβάσεις ορισµένου χρόνου για θεατρική περίοδο, αν ο χρόνος λήξης της δεν ορίζεται συγκεκριµένα στο έγγραφο της ατοµικής σύµβασης,τότε η σύµβαση λήγει την Κυριακή των Βαϊων αν καλύπτει χειµερινή και στις 30 Σεπτεµβρίου αν καλύπτει θερινή περίοδο. 3. Όταν ο χρόνος της ατοµικής σύµβασης εργασίας λήξει, η χειµερινή θεατρική περίοδος όµως παρατείνεται µετά την Κυριακή των Βαΐων, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να απασχολήσει τον τεχνικό τη Μεγάλη Εβδοµάδα µόνο για 4 ηµέρες, καταβάλλοντάς του τις αποδοχές ολόκληρης της εβδοµάδας. Εάν ο εργοδότης δεν απασχολήσει τον τεχνικό, ο τελευταίος δικαιούται το νόµιµο µισθό για 4 ηµέρες τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Οι ηµέρες της Μεγάλης Εβδοµάδας δεν µπορούν να θεωρηθούν ηµέρες αδείας. Άρθρο 6 1. Ο τεχνικός, όταν µετακινείται εκτός έδρας (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) για την εκτέλεση εργασίας, δικαιούται: α. Τα έξοδα του ταξιδιού του, µετάβασης και επιστροφής (εισιτήρια κ.λπ.) στα οποία περιλαµβάνονται και τα έξοδα έκδοσης ή θεώρησης του διαβατηρίου 3

4 του. Το θεατρικό επιχειρηµατία βαρύνει επίσης η µέριµνα για την έκδοση ή θεώρηση του διαβατηρίου του τεχνικού, µε τον όρο ότι θα του παραδοθούν έγκαιρα όλα τα δικαιολογητικά. β. Κατάλληλη θέση στα µεταφορικά µέσα, η οποία δεν µπορεί να είναι η Γ' στα πλοία, ενώ στους σιδηροδρόµους επιτρέπεται η χρησιµοποίηση της Β' θέσης. γ. Εκτός από τον καταβαλλόµενο µισθό του και αποζηµίωση εκτός έδρας, η οποία ανέρχεται: αα) στο 200% του 1/25 του µηνιαίου µισθού του για κάθε ηµέρα παραµονής του στο εσωτερικό και σε απόσταση µεγαλύτερη 50 χιλιοµέτρων από την έδρα του. Την αποζηµίωση αυτή δικαιούται και όταν εργασθεί σε τόπο που επέχει περισσότερο των 50 χιλιοµέτρων από την έδρα του και επιστρέψει αυθηµερόν σ' αυτήν. Η αποζηµίωση εκτός έδρας στο εσωτερικό δεν µπορεί ποτέ να ξεπεράσει κατά µήνα το 200% του µηνιαίου µισθού του σε συνάλλαγµα του τόπου µετάβασης (κατά τις κείµενες διατάξεις) ή σε ευρώ -κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του θεατρικού επιχειρηµατία- για κάθε ηµέρα παραµονής στο εξωτερικό. ιευκρινίζεται ότι αν καταβληθεί η αποζηµίωση σε συνάλλαγµα, το οφειλόµενο ποσό βρίσκεται µε την αναγωγή της αξίας του σε ευρώ κατά την ηµέρα της καταβολής και ότι ο θεατρικός επιχειρηµατίας οφείλει να καταβάλει στον τεχνικό το ποσό του συναλλάγµατος που απαιτείται για την αντιµετώπιση των αναγκαίων δαπανών διαβίωσής του κατά την παραµονή του στο εξωτερικό. δ. Στο εξωτερικό, τα έξοδα ξενοδοχείου κατηγορίας αντίστοιχης µε την Β' κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων και µετακίνησής του από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα. ε. Την αποζηµίωση εκτός έδρας στο εσωτερικό και όταν προσλαµβάνεται ειδικά για την εκτέλεση περιοδείας και γα τις ηµέρες ακόµα εκείνες της περιοδείας που παραµένει πρόσκαιρα στην έδρα του. Είναι δυνατό όµως; στην περίπτωση που ορίζεται ορισµένος αριθµός ηµερών ως χρόνος διάρκειας της σύµβασης, να συµφωνηθεί ότι για τις ηµέρες αυτές θα καταβάλλεται ο µισθός της έδρας του. 2. Οι ηµέρες ταξιδιού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, θεωρούνται ηµέρες κανονικής εργασίας και αµείβονται µε πλήρεις εκτός έδρας αποδοχές (µισθός, αποζηµίωση κ.λπ.). 3. Απαγορεύεται κάθε συµφωνία για πολλαπλή έδρα του τεχνικού. 4

5 Άρθρο 7 1. Ηµέρες αργίας των τεχνικών είναι η Πρωτοµαγιά, η 24η εκεµβρίου και 31 εκεµβρίου. 2. Οι τεχνικοί δικαιούνται εβδοµαδιαίας ανάπαυσης 24 συνεχών ωρών (ρεπό), που συµπίπτει µε την ηµέρα υποχρεωτικής αργίας των θεάτρων ανεξάρτητα από τον τόπο παροχής της εργασίας τους (εσωτερικό ή εξωτερικό). Για περιοδείες είναι δυνατή ιδιαίτερη, αντίθετη συµφωνία. Οι τεχνικοί που απασχολούνται κατά τις ηµέρες ανάπαυσης αµείβονται µε το 1/25 του καταβαλλόµενου µισθού, προσαυξηµένο µε ποσοστό 75%. 3. Απαγορεύονται οι δοκιµές και τα συνεργεία: α) Τα Χριστούγεννα, β) την εύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων, γ) την Πρωτοχρονιά, δ) τα Θεοφάνεια, ε) την 25η Μαρτίου, στ) την Κυριακή του Πάσχα, ζ) την 28η Οκτωβρίου, η) την 15η Αυγούστου, θ) τη Μεγάλη Παρασκευή και ι) όλες τις άλλες -αναφερόµενες στην παρούσα συλλογική σύµβαση- ηµέρες αργίας, εκτός αν συντρέχουν, λόγοι ανώτερης βίας που αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια του θεάτρου ή συντρέχει περίπτωση αλλαγής έργου. 4. Μετά τη λήξη των βραδινών παραστάσεων απαγορεύεται η απασχόληση των τεχνικών µε οποιονδήποτε τρόπο εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του θεάτρου. 5. Κατά το χρόνο προετοιµασίας της παράστασης (συνεργεία) το ωράριο εργασίας καθορίζεται σε 6 ½ ώρες µετά τη συµπλήρωση των οποίων καταβάλλεται στους απασχολούµενους τεχνικούς το ωροµίσθιο µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Και κατά τη διάρκεια των συνεργείου παρέχεται εβδοµαδιαία ανάπαυση (ρεπό) 24 συνεχών ωρών. 6. Οι συµβαλλόµενες οργανώσεις συµφωνούν ότι θα µεταφέρεται µετά από έγκριση της αρµόδιας αρχής και κατά τα καθοριζόµενα σε αντίστοιχη Π.Ε.Ε.Θ. - Σ.Ε.Η., η εβδοµαδιαία αργία των θεάτρων σε άλλη εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδας εάν συµπίπτει µε µια από τις παρακάτω εορτές α) Χριστούγεννα, β) Πρωτοχρονιά, γ) Θεοφάνεια, δ) 25η Μαρτίου, ε) Κυριακή του Πάσχα, στ) ευτέρα του Πάσχα, ζ) 15η Αυγούστου και η) 28η Οκτωβρίου. Η συµβαλλόµενη οργάνωση ΣΗΦΗΘ µπορεί να παρίσταται και να λαβαίνει µέρος κατά τις διαπραγµατεύσεις και την κατάρτιση της άνω συµφωνίας, καλούµενη για τον σκοπό αυτόν από τις άνω οργανώσεις υποχρεωτικά. Η συµφωνία, πάντως, που θα υπογραφεί θα είναι δεσµευτική και γι' αυτήν ακόµα και αν δεν έχει συµφωνήσει για το περιεχόµενό της. 5

6 Άρθρο 8 1. Η εργασία των τεχνικών δεν µπορεί να ξεπερνά τις 7 ώρες την ηµέρα µε ανώτατο υποχρεωτικό όριο τις 40 ώρες την εβδοµάδα. Στις υποχρεώσεις του τεχνικού κατά τη διάρκεια του ωραρίου του περιλαµβάνεται η παροχή της εργασίας του σε παραστάσεις (υπό τον όρο ότι δε θα ξεπερνούν τις δύο την ηµέρα και τις οκτώ την εβδοµάδα στο εσωτερικό και εξωτερικό), σε συνεργεία, σε δοκιµές, σε οµιλίες και κάθε είδους εκδηλώσεις που γίνονται στο θέατρο και από τις οποίες έχει οποιοδήποτε συµφέρον ο θεατρικός επιχειρηµατίας και σε µαγνητοσκοπήσεις σκηνών (κατά τη διάρκεια της παράστασης) για εµπορικούς ή διαφηµιστικούς λόγους. 2. Οι τεχνικοί απασχολούνται µόνο µέχρι την ώρα που ο νόµος επιτρέπει - ανάλογα µε τη θεατρική περίοδο-να διαρκούν οι παραστάσεις. 3. Απαγορεύεται να πραγµατοποιούνται την ίδια ηµέρα παραστάσεις σε διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση περιοδείας (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό) και για περισσότερες από τις αναφερόµενες στην παρούσα παράγραφο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες παραστάσεις θα καταβάλλονται στον τεχνικό επιπλέον αποδοχές που θα καθορίζονται µε ιδιαίτερη συµφωνία. 4. Οι παραστάσεις γίνονται µετά το µεσηµέρι εάν δε συµφωνηθεί διαφορετικά. Απαγορεύεται η πραγµατοποίηση πρωινής και απογευµατινής παράστασης την ίδια ηµέρα µε εξαίρεση τα παιδικά θέατρα που δίνουν παραστάσεις σε χρόνο έξω από τις κανονικές παραστάσεις του κυρίου θιάσου. Οι αποδοχές σε περίπτωση παιδικών παραστάσεων καθορίζονται µε ιδιαίτερη συµφωνία τεχνικού και εργοδότη. 5. Σε περίπτωση απασχόλησης των τεχνικών µετά τις 12 τα µεσάνυχτα θα τους καταβάλλεται η νόµιµη προσαύξηση του ωροµισθίου τους από ποσοστό 25%, υπολογιζόµενο στο ωροµίσθιο που θα προκύπτει από το σύνολο των αποδοχών τους, µόνο εφόσον όµως η παράσταση στην οποία εργάζεται ο τεχνικός θα αρχίσει µετά τις 12 τα µεσάνυχτα (νυκτερινή παράσταση). Άρθρο 9 Οι τεχνικοί υποχρεούνται να παρέχουν εργασία ανάλογη προς την ειδικότητά τους. Απαγορεύεται η απαίτηση παροχής οποιασδήποτε άλλης εργασίας. 6

7 Άρθρο 10 Ο τεχνικός που µε ιδιαίτερη συµφωνία θα παρέχει εργασία κατά την προετοιµασία παράστασης ως έκτακτος ηµεροµίσθιος αµείβεται µε ηµεροµίσθιο καθοριζόµενο µε ιδιαίτερη συµφωνία. Η συµφωνηµένη αυτή αµοιβή δεν µπορεί να είναι κατώτερη από το 1/25 του µηνιαίου µισθού και των επιδοµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας. Άρθρο Όροι ατοµικών συµβάσεων εργασίας ευνοϊκότεροι για τους τεχνικούς, δε θίγονται από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται η µείωση των καταβαλλοµένων ανωτέρων από τις προβλεπόµενες σ' αυτήν αποδοχές. 2. Για το δικαίωµα αδείας, τα επιδόµατα αδείας και εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων), υπερωριακή απασχόληση και για όλα τα θέµατα που δε ρυθµίζονται µε την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 3. Η παρούσα ισχύει για τις συµβάσεις που εκτελούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (περιοδείες). 4. Οι τεχνικοί ασφαλίζονται υποχρεωτικά από τους επιχειρηµατίες στο Ι.Κ.Α. και στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών. Χρόνος έναρξης της ασφάλισης είναι ο καθοριζόµενος στην ατοµική σύµβαση εργασίας χρόνος έναρξης της σύµβασης εργασίας. Άρθρο 12 Η παρούσα συλλογική σύµβαση έχει διάρκεια ορισµένο χρόνο, αρχίζει δε να ισχύει (αναδροµικά) από την εποµένη της καταγγελίας της προηγούµενης σύµβασης, δηλαδή από και λήγει στις ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΚΑΤΙΑ ΑΝ ΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 7

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων ΙΧΦ μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων και των οδηγών ανεφοδιαστών αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα