ΗΘΕΩΣΙΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡα/ΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΘΕΩΣΙΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡα/ΙΟΥ"

Transcript

1

2

3 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑθΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΘΕΩΣΙΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡα/ΙΟΥ ΣΤ' 'Έκδοσις ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2005

4 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝθΡΩΠΟΥ ΣΤ 'Έκδοσις 'Ιερά Μονή 'Οσίου Γρηγορίου uaγtov "'Ορος ISBN

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 Η θεωσισ ΩΣΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΩΗΣ ΤΟ1' ΑΝθΡΩΠΟ1' 12 Η ΕΝΑΝθΡΩΠΗΣΙΣΤΟ1' θεο1' ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ θεωσεωστο1' ΑΝθΡΩΠΟ1' Η ΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣ θεοτοκο1' ΣΤΗΝ θεωσι ΤΟ1' ΑΝθΡΩΠΟ1' 23 Η θεωσισ Δ1'ΝΑΤΗΔΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΙΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝΤΟ1' θεο1' 34 ΠΡΟΎΠΟθΕΣΕΙΣΓΙΑ ΤΗΝ θεωσι 42 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣΤΗΣ θεωσεωσ 53 ΑΠΟΤΤΧΙΑΠΟΛΛΩΝΑΝθΡΩΠΩΝ ΝΑ ΦθΑΣΟ1'ΝΣΤΗΝ θεωσι 61 Σ1'ΝΕΠΕΙΕΣΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ θεωσεωσ 66 Σ1'ΝΕΠΕΙΕΣΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΤΔΕΝΟΔΗΓΕΙΣΤΗΝ θεωσι 70

6 ΠΡΟΑοrΟΣ ΕΤναι πολύ τολμηρό νά δμιλη κάποιος Υιά n]v θέωσι, σταν δέν π]ιι εχει Υευθη. Τολμήσοφε ομως τά ύπέρ δύιιαμιιι θαρροϋιιτες εις τιχ έλέη τοϋ μευάλου θεοϋ κα( Σωτηρος ήμωι; 'Ιησοϋ Χριστοϋ. l Γ" cα ιια, μη"φκρυ ουμε (Χ,ποτους 1." 'ΟΡθ OQOξους Χριστιαιιούς «δελφούς μας τόιι σφιστο ~, κα( τελικό σκοπό της ζωης μας, Υιά τόιι ό- ποίο πλασθήκαμε. rcft vft Υ(ιιη σαφές στι ή μόιιη όρθόδοξος ποιμαιιτική είιιαι ή ποιμαιιτική της θεώσεως κα( οχι της κατά τft δυτικά πρότυπα ήθικης τελειοποιήσεως τοϋ «ιιθρώπου χωρ(ς π]ιι Χάριιι τοϋ Θεοϋ. rcft νά ποθήσουμε σλοι τft κρε(ττοιια κα( ετσι vft «Υωνισθοϋμε Υιά τά ύφηλά κα( μόνα δυιιάμειια νά «ιιαπαύσουιι κατά βάθος π]ιι δ(- φα της φυχης Υιά τό 'Απόλυτο, τόιι Τριαδικό Θεό. Γcά νά πλημμυρ(σουμε «πό εύυιιωμοσύιιη πρός τόιι Πλftστη κα( Δ ημιουρυό μας Υιά τό μεrftλο δώρο Του, τήιι κατά Χάριιι θέωσ( μας. Γ ",, 1. ' cα να ιιοιωσουμε το (Χ,ιιαιιτικαταστατο της ~y(ας μας 'Εκκλησ(ας, ώς της μόιιης έπ(

7 1 Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ύfjςκοινων{ας θεώσεως. Γιά νά φ«νη τό μεγ«λείο κ«{ ή άλήθει«τfjς Όρθο8όξου Π{στεώς μ«ς, πού μόνη «ύτή 8ι8άσκει κ«{ π«ρέχει τήν θέωσι στά μέλη της. Γιά νά π«ρηγορηθοσν οι ψυχές μ«ς πού, οσο κ«{ αν έχουν 8ηλητηρι«σθη κ«{ σκοτισθη άπό π]ν άμ«ρτ{«, λ«χτ«ροσν τό φως τοσ προσώπου τοσ Χριστοσ. 'Ελεήμων Κύριε, εύόόκησε, έν τϋ άπε{- ρφ άγάπυ Σου, νά μας άξιώσης νά εισέλθουμε στήν δόό τfjς θεώσεως, πρ{ν νά άπέλθουμε άπό τόν π«ρόντ«πρόσκ«ιρο κόσμο. 'Ελεήμων Κύριε, δ8ήγησε στήν άν«ζήτησι τfjς θεώσεως τούς Όρθο8όξους ά8ελφούς μ«ς, πού 8έν χ«{ροντ«ι γι«τ{ άγvooσν τό μεγ«λείο Πjς κλήσεώς των ώς "κεκελευσμένων θεών". 'Ελεήμων Κύριε, δ8ήγησε κ«{ τά βήμ«- τ«των έτεροόόξων Χριστι«νων στήν έπ{- γνωσι τfjς 'Αληθε{«ς Σου, γιά νά μή με{νουν έξω τοσ Νυμφώνος Σου, στερημένοι τfjς Χάριτος τfjς θεώσεως. 'Ελεήμων Κύριε, έλέησον ήμας κ«{ τόν κόσμον Σου! 'Αμήν. Ό Κ«θηγούμενος τfjς Ίερας Μονης τοσ Όσ{ου Γρηγορ{ου ~γ{oυ 'Όρους t 'Αρχιμ. Γεώργιος

8 Η θεωσισωσ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ 11 Σημε{ωσιt;: Τό κείμειιο «ύτό ι%ποτελετέπεξερυασί«δμιλιώιι μου πού κ«τά Κ«ιΡούςέξεφωιιήθησ«ιι σέ διάφορες πόλεις Πjς Έλλάδος κ«τόπιιι προσκλήσεως όπό τωιι οικείωιι Σεβ«σμιωτάτωιι Μητροπολιτώιι. 'Έτσι κ«τ«ιιοεττ«ι τό ύφος του ποιιήμ«- τος πού περιέχει ι%πομ«υιιητοφωιιημέιι«ι%- ποσπάσμ«τ«τωιι δμιλιωιι. Σ ημειωτεοιι,." οτι το θ' εμ««υτο " ~ιιεπτυσσ«, οπόυ Υιά πρώτη φορά ώμιλουσ«, θε- 1. ' -,,,,, ωρωιιτ«ς «υτο πρωτ«ρχικο ΎΙ«τηιι ΠVευμ«-,~ ' ΤΙΚ1} "ωη.

9 Η ΘΕΩΣΙΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ c:r ό θέμα του προορισμου της ζωης ~ μας είναι πολό σοβαρό, διότι ά- φορα τό σποuδαιότερο ζήτ'ημα γιά τόν ανθρωπο: Γ, ια ποιο, σχοπο, εuρισκομαστε t, πανω στήν γη. 'Άν ό ανθρωπος τοποθετ7jθη, σωστά στό θέμα αυτό, αν εuρ7jτόν πραγ-,,,-, ματικο τοι) προορισμο, τοτε μπορει να τοποθετ7jθη σωστά καί στά έ.πί μέροuς καί καθ7jμερινά ζ7jτήματα της ζωης τοu, οπως είναι οι σχέσεις τοι) μέ τοός αλλοuς άνθρώ-, δι ", λ t, ποuς, οι σποι) ες τοu, το επαγγε μα, ο γαμος, Τι άπόκτ7jσις καί άνατροφή των παιδιων. 'Άν ομως δέν τοποθετ7jθη σωστά σ',,, β, θ', θ' 1. ', αuτο το ασικο εμα, τοτε α ~ΠΟΤUΧ7j και στοός έ.πί μέροuς σκοποός της ζωης. Διότι ι, _,,, (", -τι νο7jμα μποροuν να εχοuν οι επι μεροuς, (ι σκοποι, οταν στο 1, σuνο λ' ο Τ7jς7j, αν, θ ρωπιν7j ' ζωή δέν εχει νό7jμαj 'Ήδ7j άπό τό πρωτο κεφάλαιο της Ά- ίίας Γραφης δ7jλώνεται ό σκοπός της ζωης μας, οταν ό Ιερός σuγγραφεός μας λέγει, ()τι c' Ο 'Θ'''λ. εος επ ασε τον '''θ'' αν ρωπο κατ", εικο-

10 Η ΘΕΩΣΙΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 13 ι θ'. ι Ι" Τ Δ ι να Χ<ΧΙΚot ομοιωσιν ου. ιαπιστωνουμε ετσι τήν μεγάλη άγάπη ποό εχει ό Ιν Τ ΡΙ<Χσι εος ' ~ Θ ι για "θ ι τον ι αν ρωπο. ΔΙ εν τον ι θ ' ε- λει άπλως ενα ον μέ κάποια χαρίσματα, ΚotΠOιαπροσοντα,, "1." ΚotΠOια~νωτερoτητα α- ποι την ι υπο 'λοιπη κτισι, ι, αλλαι τον ι θ'λ ε ει θεοι, VI. ΚotΤ<X.Λα.ριν. '0 " θ ι, t: Ι.Ι αν ρωπος φαινεται ει.ωτερικotοτι ετ- νocιμία βιολογική άπλως υπαρξις οπως τά "λλ "β" Ι ζ- ΕΤ: β/β α α εμ ια οντα, τα ωα. ~ναι ε αια ζωον, άλλά "ζωον... τϋ πρός Θεόν νεόσει θεοόμενον", οπως χαρακτηριστικά λέγει ό αγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος (Λόγος εις τά Θεοφάνεια, MPG 36, 324, 13). Είναι τό μ.όνο ον ποό ξεχωρίζει άπ' ολη τήν δημιουργία, τό μόνο ποό μπορεί νά γίνη θεός. ΤΙ", 1'",,, ο ΚotΤε~κoνα σημαινει τα χαρισμα-,,,~ t τα που εσωσε ο Θ" εος μονο στον,,, αν θ ρωπο, t:. ι 1.,.Ιλ ι λ ι ι ι.εχωριστα ~π ο α τα π ασματα Τ ου, ω-., στε νά άποτελη εικόνα του Θεου. Αύτά τά χαρίσματα είναι: 0 λογικός νους, ή συνείδησις, τό αύτεξοόσιο, δηλ. ή Ιλευθερία, ή δημιουργικότης, ό ερως Κotίό πόθος του ά- πολuτου Κotίτου Θεου, ή προσωπική αυ- ~,, 'Ι τοσυνεισησια ΚotΙο,τι α"λλ' ο Κotνειτον ", ανθρω-πο νά είναι ύπεράνω ολης της λοιπης δημιουργίας των Ιμβίων οντων Κotίτόν κά-, τ "θ ι ι νει να ειναι αν ρωπος ΚotΙπροσωπικοτης.

11 14 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ "0,τι V'I ~λ' κανει τον,., α;νθ ρωπο προσωπο, ' α;υτα;ε~να;ιτα;,, t: " χα;ρισμα;τα;του-", κατ ειχονα; " ". 'Έχοντα;ς τό "κατ' ειχόνα;" καλείτα;ι δ άνθρωπος νά &ποκτήση τό "καθ' δμοίωσιν", δηλ. τήν θέωσι. Ό Δημιουργός, Θεός κατά φόσιν, καλεί τόν άνθρωπο νά γίνει θ εος ' κατα;,.λα.ριν. V!. 'E~'θ 00 ησα;ν λ' οιπον ~πo 1. ' τον, Θ' εο τα;, χα;- ρίσμα;τα;τοί) "κατ' είκόνα;" στόν άνθρωπο γιά νά φθάση πολό δψηλά, νά πετόχη μέ,,, t " αυτα; την ομοιωσι του με"θ" τον εο και Πλ' α;- στη του, νά εχη μία; οχι έξωτερική, ~θική σχεσι, μα; ζ' ι Τ ου, α; ' λλ' α;μια;προσωπικη,, " ενωσι μέ τόν Δημιουργό του. Είνα;ι ϊσως πολό τολμηρό &κόμη καί νά λ, εγωμε και " να; σκεπτωμα;στε,, οτι u σκοπος, τ1jς ζω1jς μα;ς είνα;ι νά γίνουμε θεοί κατά Χάριν. "Ομως ή Άγία; Γραφή καί οι Πα;τέρες τ1jς Έκκλησία;ς δέν μας τό &πέκρυψα;ν. Ύπάρχει δυστυχως άγνοια στοός &νθρώπους έκτός τ1jς Έκκλησία;ς, άλλά καί σέ πο λλ" ους μεσα; στην, 'Ε κκλ ησια;. ' Δ' ιοτι νομιζουν οτι σκοπός τ1jς ζω1jς μα;ς είνα;ι, στήν, )(txλλίτερηπερίπτωσι, &πλως ή ~θική βελτίωσίς μα;ς, τό νά γίνουμε καλλίτεροι άνθρω- 'Ε -,,, Ε' 'λ 1.', ποι. νω α;πο το υα;γγε ιο, ~πo την Πα;- ράδοσι τ1jς Έκκλησία;ς καί &πό τοός &γίους Πα;τέρα;ς, μας πα;ρα;δίδετα;ι οτι σκοπός τ1jς

12 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ 15 ζωης μ(χςδέν ειν(χι(χυτό. Τό νά γίνη δηλ. δ άνθρωπος μόνο XCXλλίτερος&π' ο,τι ει- 'θ ι δ ι 1 ν(χι,7j ιχωτερος, ιxcxιοτερος, ~γκρ(xτεστει. ρος, προσεκτικώτερος. "Όλ(Χ (Χυτά πρέπει νά γίνουν, άλλά δέν ειν(χιδ μεγάλος σκοπός, δ τελικός σκοπός, γιά τόν δποίο δ Πλάστης xcxcδημιουργός μ(χςεπλ(χσετόν άνθρωπο. ι τ,ι Π δ ι ch θι Τ ι οιος ειν(χι(χυτος σχοπος; εωσις. ο νά έυωθη δ άνθρωπος μέ τόν Θεό, οχι μέ ~ 't ι " θ ι ι ~ν(xε<:,ωτεριχοη συν(χισημ(χτιχο τροπο, σο 1_λ - λ / (ΧΟΥΤΟorLxcx,πρ(Χγμ(Χτιxcx. λ ι ι Τόσο δφηλά τοποθετεί ή όρθόδοξος &νθ λ θ "Α. ι ι ι" ρωπο ογι(χ τον (Χν ρωπο. rιν συγκρινουμε τίς &νθρωπολογίες ολων των φιλοσοφικών, κοινωνικών, Φυχολογικών συστημάτων μέ τήν όρθόδοξη &νθρωπολογί(χ, θά ι,ι δ "λ ι ι ι(χπιστωσουμε ΠΟΛυευχο (Χποσο πτωχες ειν~ι, πόσο δέν &ντ(χποκρίνοντ(χιστόν μεγάλο πόθο του &νθρώπου γιά κάτι πολό μεγάλο κι &ληθινό στήν ζωή του. 'Ε δ ι C " πει η ο (Χνθ ρωπος ειν(χι τ." κεκελευσμε- νος θεός", εχει δηλ. πλ(χσθη γιά νά γίνη ι θεός, άν δέν εδρίσκετ(χι στήν πορεί(χτης θει, θ' U Ι, el ωσεως, (Χισ(Χνετ(Χιεν(Χκενο μεσ(χτου, οτι ι ~Ι ι λ ι ΔΙ ι, xcxτι οεν πηγ(χινει xcx (Χ. εν χ(χιρετ(χι,(χκόμη κι οτ(χνπροσπ(χθη νά xcxλόφητό κενό μέ άλλες δρ(χστηριότητες. Μπορεί νά ν(χρι Ι! ι ι κωνη τον ~(Xυτoτου, ν(χxcxτ(χσκευ(χη 'ζ ~ εν(χ

13 16 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κόσμο φανταχτερό άλλά ταuτόχρονα πτωχο, " μικρο, περιωρισμενο, " και να" εγκ λωβ' ι- ζεται, νά φuλακίζεται μέσα σ' αότόν κι ό ϊ- διος. Μπορεί νά όργανώνη ετσι τήν ζωή τοu, ωστε νά μή μένη ποτέ σχεδόν ησuχος, μόνος μέ τόν e.αuτό τοu. Μπορεί μέ τοός θορuβοuς, τήν εντασι, τήν τηλεόρασι, τό ραδιόφωνο, τήν σuνεχη πληροφόρησι γιά ό,τιδήποτε, νά προσπαθη σάν μέ ναρκωτικά νά ξεχάση, νά μή σκέφτεται, νά μή άνησuχη, νά μή θuμαται στι δέν πορεόεται σωστά, στι εχει ξεστρατίσει cxπότόν σκοπό τοu. Τελικά σμως δέν cxναπαόεται ό ταλαίπωρος σόγχρονος ανθρωπος, εως στοι) tuρη αuτο,, το, κατι, α"λλ ο, το Ι" ανωτερο, ( ΠΟι) u- παρχει, πραγματι, στην, ζ' ωη τοu, το"λθ α η ι- νά ομορφο καί δημιοuργικό. Μπορεί ό ανθρωπος νά Ινωθη μέ τόν Θεό; Μπορεί νά χοινωνήση μαζί Tou; Μπορεί νά γίνει θεός κατά Χάριν;

14 Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Α έγουν οι Πατέρες τ1jς 'Εκκλησίας V Ιοτι ό Θεός εγινε άνθρωπος, γιά νά κάνη τόν άνθρωπο θεό. Δέν θά μποροuσε ό άνθρωπος νά πετόχη τήν θέωσι, άν ό θεός δέν ετχεσαρκωθ1j. Στοός πρό Χριστοί) χρόνους άνεφάνησαν 'Πολλοί σοφοί καί ένάρετοι άνθρωποι. Γιά παράδειγμα, οι άρχαίόι <Έλληνες ετχαν φθάσει σέ άρκετά ύφηλά μέτρα φιλοσοφίας περί τοί) άγαθοί) καί περί τοί) ΘεοU. Ή φιλοσοφία τους μάλιστα περιείχε σπέρματcx α'λ ηθ ειας, ' τον, λ'" εγομενο σπερματικο, λ, ογο. "ΤΗ σαν α"λλ ωστε πολ' 1.) θ ρησκευτικοι' άνθρωποι, δέν ησαν καθόλου άθεοι, οπως προσπαθοuν νά τοός παρουσιάσουν μερικοί σόγχρονοι ποό δέν γνωρίζουν καλά τά πράγμα"tα. Δέν έγνώριζαν βεβαίως τόν άληθινό θεό, ησαν είδωλολάτρες, ομως ησαν πολό ευλαβείς, θεοφοβοόμενοι. Γι' αυτό οσοι παιοαγωγοί, δάσκαλοι η πολιτικοί καί πολιτει.ακοί άρχοντες, άσυνεπείς πρός τίς μν1jμες -τοί) γένους των Έλλήνων έπιχεφοuν νά βγάλουν άπό τήν φυχή τοί) εuσεβοuς

15 18 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ λαοί) μας τήν πίστι του πρός τόν Θε.ό, χωρις "λ μα ιστα και" την συγκατα'θ' ε.σιτου, αυτοί άποτολμοuν μίαν "δβριν", μέ τήν άρ-, χαία σημασία της λέξε.ως. 'Αποτολμοuν ούσιαστικά τόν άφε.λληνισμό του, άφοί) ή Παράδοσις των Έλλήνων, της άρχαίας με.ταγε.νε.στέραςκαί νε.ωτέρας Ιστορίας μας, ε.ίναι Παράδοσις ε.ύλαβε.ίας καί σε.βασμοί) πρός Ο'Θ" τον ε.ο, παν ω στην,. οποια 'β'θ ασισ ηκε. και' βασίζε.ται ολη ή παγκόσμιος πολιτιστική προσφορά τοί) έλληνισμοu. Στήν φιλοσοφία των άρχαίων Έλλήνων διακρίνε.ται μία νοσταλγία γιά τόν άγνωστο Θε.ό, γιά τήν έμπε.ιρία τοί) Θε.οU.ΤΗ_ σαν πιστοί, ε.ύλαβε.τς,άλλά δέν ε.ίχαν τήν σωστή, όλοκληρωμένη γνωσι τοϊ>θε.οu,ελε.ιπε.ή κοινωνία τοί) Θε.οU.Δέν ηταν δυνατή ή θέωσις. Στήν Παλαιά Διαθήκη έπίσης εχουμε. δικαίους καί έναρέτους άνθρώπους. "Όμως ή πλήρης ενωσις μέ τόν Θε.ό, ή θέωσις, γίνε.ται δυνατή, κατορθωτή, μέ τήν σάρκωσι τοϊ>θε.οϊ>λόγου. Α ' ι τ, f.' Ι -, υτος ε.ιναι και ο σκοπος της ε.ναν θ ρωπήσε.ως τοί) Θε.ου. 'Άν σκοπός της ζωης του άνθρώπου ηταν νά γίνη ιχπλως ήθικά καλλίτε.ρος, δέν ηταν άνάγκη νά ελθη στόν,, χ ι " κοσμο ο ριστος, να γινη οe.'λ η αυτη " 'ή ιστο-

16 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ 19, ρία τijς θείας ΟΙκονομίας, της σαρχώσεως του Θεου, δ σταυρός, δ θάνατος, ή &νάστασις του Κυρίου, ολα οσα πιστεύουμε οι Χριστιανοί οτι εγιναν διά του Χριστου. Διότι καί μι τούς Προφήτας, μι τούς φιλοσόφους, μι τούς δικαίους &νθρώπους καί διδασκάλους θά μπορουσε νά διδαχθη τό &νθρώπινο γινος νά γίνεται ήθικά καλλίτερο. Γνωρίζουμε οτι δ 'Αδάμ καί ή EΊSαπαρεσύρθησαν &πό τόν διάβολο καί θιλησαν νά γίνουν θεοί, οχι ομως συνεργαζόμενοι "Θ'",, If., με τον" εο, οχι με ταπεινωσι, με υπακοη, μι &ίάπη, άλλά βασιζόμενοι στ/ν δική τους δόνα μι, στό δικό τους θιλημα, έ.γωιστικά και, Oitυτονομα. " 'Η' ουσια, ~λ U'I της - πτωσεως, είναι' δ έ.γωισμός. 'Έτσι υιοθετώντας τόν έ.- γωισμό καί τήν αυτάρκεια χωρίστηκαν &-,, Θ', 1. ",, πο τον. εο, και ~ντι να πετuχoυν την θ' εω-, 1. β- "'θ η" σι, πετυχαν ~κρι ως το αντι ετο: ι.ον πνευματι.κο, θ' ανατο. 'Όπως λιγουν οι ΠατΙρες της 'Εκκλησίας, δ Θεός είναι ζωή. 'Όποιος λοιπόν χωρίζεται &πό τόν Θεό, χωρίζεται &πό τήν ζ ωη. '''Ά ρα δθ' ανατος και 'J,'1 πνευματικη, νεκρωσις, δ φυσικός δηλ. καί δ πνευματικός, θάνoitτος,ηταν τό &ποτιλεσμτα της παρακοηι; των πρωτοπλάστων. Γνωρίζουμε ολοι τίς συνιπειες της πτώ-

17 20 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σεως. co χωρισμός &πό τόν Θεό ερριφε τόν άνθρωπο στήν σαρκική, κτηνώδη χιχί δαιμονιώδη ζωή. Τό λαμπρό δημιοόργημα του Θεου επεσε βαρειά αρρωστο, σχεδόν νεκρό. Τό "χιχτ' εικόνα" &μαuρώθηκε. co άνθρωπος μετά τήν πτωσι διν εχει τίς προυποθισεις, ποό είχε πρίν νά &μαρτήση, γιά νά προχωρήση στήν θιωσι. Σ' αύτήν τήν χιχτάστασι της βαρειας &σθενείας, σχεδόν νεκρός, διν μπορεί πλιον νά &παναπροσανατολισθη πρός τόν Θεό. Χρειάζεται μία νεα, ρι'ζ α στην "θ αν ρωποτητα. ' Χ' ρειαζ εται " ε- νας νιος άνθρωπος, δ δποίος θά είναι υγιής JCιXίθά μπορη νά προσανατολίση πάλι τήν έλεuθερία του &νθρώποι) πρός τόν Θεό. Α, uτη, ή' νεα ρι'ζα, δ' νεος αν "θ ρωπος, ειναι τ ό Θεάνθρωπος, δ Ίησους Χριστός, δ ΥΙός JCιXίΛόγος του Θεου, ποό σαρχώνεται γιά να, αποτε, λ εση ' την " νεα ρι'ζ α, την, νεα, απαρχή, τό νιο φόραμα της &νθρωπότητος., ΜΙ τήν σάρχωσι του Λόγοu, οπως θεολογεί δ αγιος Γρηγόριος δ Θεολόγος, πρα- Ύματοποιείται μία δεuτιρα κοινωνία Θεου,, θ' Η', Τ )((χι αν ρωπων. πρωτη κοινωνια ηταν cxuτηστον ", π αραυεισο. '~ Α" uτη., ομως ~ υιασπασθηκε. Χωρίσθηκε δ άνθρωπος &πό τόν ' Θ. εο. ' 0 παναγα ' θος Θ'.. εος οι' κονομησε τω-, ρα μια, α "λλ η, υεuτερα ~, κοινωνια,,,, ενωσι υη- ~

18 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ 21 λαδή Θε.ου κcxί&νθρώπων, ποό νά μή μποp7j πλιον νά διασπαθ7j. Διότι αίιτή ή δε.uτιρα κοινωνία Θε.ου κcxί&νθρώπων γίνε.ται στό πpόσωπ~ του Χριστου. Ό Θε.άνθρωπος Χριστός, δ ΥΙός κcxί Λόγος του Θε.ου κcxίπατρός, εχε.ι 060 τιλ ΤΙ θ ' ι Ι ι, θ ι ε.ιε.ςφuσε.ις: ην ε.ια κcxιτην αν ρωπινη. Ο, Ι δ' υο αuτε.ς "'λ τε. ε.ιε.ςφuσε.ις ' ε.νωνονται f 1 '" α- ι,, " τρε.π-τως, ασuγχuτως, αχωριστως κcxια "δ ι- αιριτως", στό ενα πρόσωπο του Χριστου, κcxτocτόν πε.ρίφημο ορο τ7jς Άγίας Δ' ΟΙκοuμ.ε.νικ7jςΣuνόδοu τ7jς Χαλκηδόνος, ποό Ιν σuνόφε.ι &ποτε.λε.ττήν Ιν Πνε.όματι Ά- γί~ θε.ολογική πανοπλία τ7jς ΌρθοδόξοΙ) 'Εκκλησίας μας κcxτά των παντός ε.ι'δοuς Χριστολογικων αιρισε.ων ολων των αιώνων. 'Έτσι εχοuμε. ενα Χριστό μι 860 φόσε.ις, τήν θε.ία κcxίτήν &νθρωπίνη. T~pα πλιον ή &νθρωπίνη φόσις διά τ7jς uποσ-τατικ7jς ένώσε.ως των 060 φόσε.ων στό πρόσωπο του Χριστου ε.ίναι τε.λε.σίδικcxένωμε.νη μι τήν θε.ία φόσι. Διότι δ Χριστός τ, ε.ιναι αιωνιως ι Θ/θ. ε.αν ρωπος. 'ΩΘ/θ ς" ε.αν ρω- ~ λ ι θ ι, ι 'Ω Θ ι πος cxνε.ηφ η στον OUpcxvO. ς" ε.ανθ ρωπος κάθε.ται στά δε.ξιάτου Πατρός. 'Ως Θε.- άνθpιuπoς θά ελθη νά κρίνη τόν κόσμο στήν δε.uτε.ρα ΠαΡοuσία. 'Άρα λοιπόν ή &νθρωπίνη φόσις ε.ίναι τώρα ΙνθρονισμΙνη στοός

19 22 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κόλποuς της Άγίας Τριάδος. Δέν μπορε.ί πλέον τίποτε. νά χωρίση τήν &νθρωπίνη ψόσι αποτον 1. ', Θ ε.ο. ' Γ' ι αυτο, " τωρα με.τα" την ε.-, νανθρώπησι τοί) Κuρίοu, -οσο κι αν ώς ανθρωποι αμαρτησοuμε., οσο και αν αποσπα- t Ι U,,,, σθοuμε. - απο " τον, Θ' ε.ο-, αν "θ ε. 'λ ουμε. ε.ν ' με.- τανoί~ νά e.νωθοuμε.πάλι μέ τόν Θε.ό, μποροuμε.νά τό πε.τόχουμε.. ΜΠΟΡοUμε.νά e.- νωθοuμε. μαζί Tou, νά γίνοuμε. θε.οί κατά Χάριν.

20 ΗΣΤΜΒΟΛΗΤΗΣΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝΘΕΩΣΙΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΤ I~ Κόριος 'Ιησους λοιπόν μ(iς δίδει V ιχότήν τήν δυνιχτότητιχ, νά Ινωθουμε μέ τόν Θεό χιχί νά έπιχνέλθουμε στόν πρωτιχρχικό σκοπό πού είχε τάξει δ Θεός γιά τόν άνθρωπο. Γι' ιχότό &νιχγγέλλετιχι &πό τήν Άγίιχ Γριχφή ώς Τι δδός, Τι θύριχ, δ ποιμήν δ χιχλός, Τι ζωή, Τι &νάστιχσις, τό φως. Είνιχι δ νέος 'Αδάμ, δ δποίος διορθώνει τό λάθος του πρώτου 'Αδάμ. 0 πρωτος 'Αδάμ μ(iς χώρισε &πό τόν Θεό μέ τήν &- νυπακοη, του χιχι" τον ~γωισμo 1 ' του. 0 δ ευ- ' τερος 'Αδάμ, δ Χριστός, μ(iς έπιχνιχφέρει πάλι στόν Θεό μέ τήν &γάπη Tou χιχί τήν υπotκοή Του πρός τόν Πιχτέριχ, υπιχκοή μέχρι θιχνάτου, "θιχνάτου δέ στιχυρου". Προσιχνotτολίζει πάλι τήν έλευθερίιχ μιχς πρός τόν Θεό, ετσι ώστε προσφέροντάς την σ' Α ',, l',., rr υτον νιχ ~νωνωμιxστε μιχ"ι.ι OU. Τό εργο δμως του νέου 'Αδάμ προυποθέτει τό εργο της νέιχς Εσιχς, της Πιχνιχγί- ΙΧς, Τι δποίιχ χιχι ιχότή διώρθωσε τό λάθος της πιχλιχι(iς Εσιχς. "Η Euιx ώθησε τόν 'Α- δ" ιχμ. στην πιχριχκοη., "Η νειχ ' Ε" UΙX"I J. Πιχνιχ- γίot, συντελεί στό νά σιχρχωθη δ νέος 'Α-

21 24 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ οάμ, δ δπο Τος θά δοηγήση τό &νθρώπινο γένος στήν υπιχκοή τοϊ> Θε.οU. Γι' ιχότό ή ΚupίΙXΘε.οτόκος, ώς χιχί τό πρώτο &νθρώ-,, 1 ', πινο προσωπο που ~πε.τuχε.την θ' ε.ωσι-χιχτ, έ Ι: ~ιxιpε.τoχιχι ', ιχνε.πιχνιχληπτομιχ,,, ' λ ιστιχ τροπο-, Οιε.Οριχμάτισε.στό εργο της σωτηρίιχς ' μιχς οχι &πλώς βιχσικό ρόλο, άλλά &νιχγχιχ1όχιχί &νιχντιχιχτάστιχτο. 'Εάν ή Πιχνιχγίιχ οέν ε.ίχε.προσφέρε.ι μέ ~ήν υπιχκοή της τήν Ιλε.υθε.ρίιχ της στόν Θ" ε.ο χιχι, χιχτιχ "., τον ιχγιο Ν'λ ικο ιχο Κιχβ, ΙΧσιλιχ, τόν με.γάλο θε.ολόγο τοί) ΙΔ' ιχίώνος, ~, τ -,,,,,,, Vtv ειχε.πε.ι το νιχι στον Θ...ε.ο, ' ο' ε.νθ' ιχ μπο- ΡοUσε.νά σιχρκωθη δ Θεός. Διότι δ Θε.ός 'Ποό εοωσε. τήν Ιλε.υθε.ρίιχ στόν άνθρωπο δέν θά μποροuσε.νά τήν πιχριχβιάση. Δέν θά μποροuσε νά σιχρκωθη, έάν οέν ε.υρίσκε.- το μίιχ τέτοιιχ &γνή, πιχνιχγίιχ, &κηλίοωτη Φ υχη" σιχν την, Θ...ε.οτοχο, ' ήδ ποιιχ ' θ' ιχ προσε.-:-, φερε. δλοκληρωτιχά τήν έλε.υθε.ρίιχτης, τήν θ!',, 5. ' ~ησι της, τον ~ιxυτoτης ο"λ ο στον'" ' Θ ε.ο, ' ω-., στε. νά Τόν έλκόση πρός τόν έιχυτό της χιχί πρός ήμας. 'Οφε.ίλουμε. πολλά στήν Πιχνιχγίιχ μιχς. Γι' ιχότό ή 'Εκκλησίιχ τιμα χιχί ε.όλιχβε.ττιχι 1:0σο, πολ" u την Θ...ε.οτοκο. ' Γ'" ι ιχυτο δ ιχγιος., ΓΡTJγόριος δ Πιχλιχμας, συνοφίζοντιχς τήν ΠΙΧτε.ρική θε.ολογίιχ, λέγε.ι οτι ή Πιχνιχγίιχ

22 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 25 μας εχει τά δεuτερεία της Άγίας Τριάδος, οτι είναι θεός μετά τόν Θεόν, μεθόριον μεταξυ κτιστοίί καί &κτίστοu. "Προ'ισταται των σωζομένων", κατ' &λλ'ηώραία εκφρασι θε.ολόγοι) της Έκκλ'ησίας μας. Ό δέ α- γιος Ν ικόδ'ημος δ ΆγιορείΤ'ης, δ νεώτερος αότόι; &πλανής φωστήρ καί διδάσκαλος της 'Ε Η'" Ι,, e./ ", ι, ΚΧΑ'ησιας,αναφερει οτι και αuτα τα αγγελικά τάγματα φωτίζονται &πό τό φως ΠΟι) 'λ αμ β' ιxvouvαπο ", Τ'ηνΠ αναγια. ' Γ ',ι ",, 'Ε λ', Ι. αuτο και απο τψ κκ 'ησια μας εγκωμl.άζεται ώς "τιμιωτέρα των Χε.ροuβείμ καί ένδοξοτέρα &σuγκρίτως των Σεραφείμ". Ή σάρκωσις τοίί Λόγοι) καί ή θέωσις τοίί ιχνθρώποι) ετναι το μέγα μuστήριο της Πίστεως καί Θεολογίας μας. Αίιτό ζη κάθε ήμέρα ή 'Ορθόδοξος Έκκλ'ησία μας μέ τά μuστήριά Τ'ης, τήν υμνολογία Τ'ης, τίς εικόνες Τ'ης, μέ ολ'η τήν ζωή Τ'ης. Άκόμ'η καί ή &ρχιτεκτονική ένός όρθο06ξοι) Ναοίί αότό μαρτuρε1όό τροίίλλος των έκκλ'ησιων, πάνω στόν δποίο ετναιζωγραφισμένος δ Παντοκράτωρ, σuμβολίζει τήν κάθοδο τοίί Οόρανοίί στήν γη. 'Ότι δ v..~.njριος "" εκλ ινεν οuρανοuς ', και, κατε,β'η. " ~'O- τι ο 'Θ'" εος εγινε αν '/θ ρωπος "", και εσκ'ηνωσεν έν ήμτν", οπως γράφει δ Εόαγγελιστής Ίωάνν'ης (Ίω. α', 14).

23 26 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 'Επειδ-ή δέ εγινε άνθρωπος διά της ΘεοτοΧΟυ,ειχονι, "ζ ουμε την, Θ' εοτοκο στ'1}νχογ- " Χ'1}τοϊ>ttpOU,Υιά νά δείξουμε ΟΤΙδι' αύτης δ Θεός ερχεται στ-ήνγη κιχί στοός &νθρώ- Α,, τ "(' ~, Τ πους. υτ'1)ειναι '1}γεφυρα οι '1}ςκιχτε 'β'1} δ Θ,,,,, λ "J.',, εος κιχι πα ι '1 μεταγουσα τους εκ γης πρός ουρανόν", Τι Πλατυτέρα των ou- - (', -" ", ρανων, '1)χωρα του αχωρ'1}του, που εχωρ'1}σεμέσα Τ'1}ςτόν &χώρ'1}τοθεό γιά τ-ήν, σωτ'1}ριαμας. Στ-ήν συνέχεια δείχνει Τι 'Εκκλ'1}σία μας τους, θ εωμενους ' ~ν 1. θ' ρωπους. Α" υτους που, " ε- θ,, Vl., ~, γιναν εοι κιχτα.λσ.ριν,επειο'1} δ Θ. εος ' " εγινε αν " θρωπος. Γ ι' αυτο " στις, ορ, θ'~ οοοι.ες t 'Εκ- κλ'1}σίεςμας μποροuμε κιχί είκονίζουμε ΟΧΙ μόνο τόν σαρκωθέντα Θεό, τόν Χριστό, κιχί τ-ήν&χραντο Μ'1}τέραΤου, τ-ήν Κυρία Θεο-,, λλ', ι CA, ', " τοκο, α α κιχι τους Λγιους, γυρω κιχι κιχτω απο,, τον, Π αντοκρατορα. ' Σ' "λ ο ους τους ' τοίχους τοϊ>ναοϊ> ζωγραφίζουμε τά &ποτελέσματα της σαρκώσεως τοϊ> Θεοu: Τοός &γίους κιχί θεωμένους &νθρώπους. 'Άρα είσερχόμενοι μέσα σέ ενα όρθόδοξο Ναό κιχί βλέποντας τήν ώραία &γιογράφ'1}-σι,&μέσως λαμβάνουμε μία έμπεφία: Μα-θαίνουμε ποιό είναι τό εργο τοϊ> Θεοϊ> γιά τόν άνθρωπο, ποιός είναι δ σκοπός της ζω-ης μας.

24 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 27 'Όλα στήν 'Εκκλησία δμιλουν ίιιχ τήν έναν(jρώπησι του Θιου καί τήν θέωσι του αν, θ ρωπου. '

25 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣΤΟΤΑΝΘΡΩΠΟΤ I~ σοι θέλοuν νά ενωθουν μέ τόν Χρι- V στό καί διά του Ίησου Χριστου μέ τον, Θ'Π' ιο ocτιρocγνωρι 'ζouv οτι ο, ocuτη, '.$.0, '1 e.- νωσις γίνιτocι στό σώμoc του Χριστου, πού ιτνocιή &γίoc μocς 'Ορθόδοξος 'Εκκλησίoc. UE νωσις οχι "β e.,β ocιocμε. "Θ" την ιιoc oualoc,, άλλά μέ τήν θιωμένη &νθρωπίνη φύσι του Χριστου. <Η ενωσις ομως ocύτή μέ τόν Χριστό δέν ιτνocιέξωτιρική, οϋτε. &πλώς ήθική. Δέν ιϊμocστε. όπocδοί του Χριστου, οπως " ισως οι"θ ocν ρωποι ι~νocιοπocοοι τ.' ~'O' ινος φιλ0- σόφοι,) η ενός διδocσκάλοu. Εϊμocστε. μέλη του σώμocτος του Χριστου, της 'Εκκλησίocς. ΟΗ'Εκκλησίoc ιτνocιτό σώμoc του Χριστου, το, πρocγμocτικο'''''θ κι οχι το η ικο, ' οπως ο, λocν- θocσμένocεγρocφocνμιρικοί θιολόγοι μή έμβocθύνοντocςστό πνιυμoc της &γίocς'εκκλησίocς. <ο χριστός μας πocίρνιι, τούς Χρι-, "l~ f:' " e στιocνοuς, πocρocτην ~νocι.ιoτητocκαι την ocμocρτωλότητά μocς, καί μας ένσωμocτώνιι στό σώμoc Του. Μας κάνιι μέλη Tou. Καί γινόμocστε. πρocγμocτικά μέλη του σώμocτος -του Χριστου, οχι ήθικά. ΟΌπως λέγιι δ &- πόστολος, _, πocυλος: _ "μέληι, έσμέν_ του" σώμoc- _ -τος ocuτοu, ικ της σocρκος ocuτοu και ικ των

26 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 29 όστέ(,ι)ναότου" (Έφεσ. ε', 30). Βεβαίως &νιχλογα μέ τήν πνεuματιχή κcxταoτασι, ΠΟι)," εχοuν οι Χ ριστιανοι, ' α "λ;.. λοτε είναι ζωντανιχ μέλη του σώματος του Χρισ'tου κcxίό(λλοτε νεκριχ. Άλλιχ κcxίνεκριχ 8έν παuοuν νιχ είναι μέλη του σώματος του Χριστου. "Ένας π.χ. ποό είναι βαπτισμένος, εχει γίνει μέλος του σώματος του Χρισ'tου. "Ανδέν έξομολογtjται, δέν κοινωvtj,δεν ζτ}πνεuματιχή ζωή, είναι νεκρό μέλος του σώματος τοί) Χριστου. "Όταν 0- μως μετανοήση, &μέσως δέχεται τήν θεία ι,ωη.,., Α' uτη, τον, οιαποτι ~ 'ζ ει κcxιγινεται ",. ι,ωντανό μέλος του σώματος τοί) Χριστου. Auτός δεν χρειιχζεται νιχ &ναβαπτισθtj. 0 &- βιχπτιστος ομως δέν είναι μέλος του σώματος του Χριστου, &κόμη κcxίό(νζτ}ήθική κcxτ' ~νθpωπoν ζωή. Χρειιχζεται νιχ βαπτισθtj, ΎΙιχ νιχ γίνη μέλος τοί) σώματος του Χριστου, γιιχ νιχ ένσωματωθτ}στόν Χριστό. ΈΧειδή λοιπόν είμεθα μέλη του σώματος του Χριστου, προσφέρεται ~ ζωή του Χριστου κcxί γίνεται δική μας ζωή. Καί '.!.,.,,,.,, θ ~τσι ι,ιuοποιοuμαστε κcxισωι,ομαστε κcxι ε- ωνόμαστε. Δέν θιχ μποροόσαμε νιχ θεωθουμε, ό(\ιό Χριστός δέν μας εκcxνεμέλη του 1.',, ~γιoi) σωματος Τou. Δέν θιχ μποροόσαμε νιχ σωθοuμε, έιχν

27 30 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ διν δπηρχαν τά αγια Μυστήρια της ΈκκλΤ}σ(αςμας, τά δποία μας συσσωματώνουν μι τόν Χριστό κιχ( μας κάνουν, κατά,., π', It τους αγιους ατερας, συσσωμους κιχι 0- μα(μους ΧΡιστοU. Νά είμαστε δτ}λ. ενα σώμα κιχ( ενα ατμα μι τόν Χριστό. Τ( μεγάλτ} εύλογ(α, νά κοινωνοuμε τά ιχχραντα Μυστήρια! Ό Χριστός γ(νεται δικός μας, ~ ζωή του Χριστου γ(νεται δική, τ Τ' τ μας, το αιμα ου γινεται αιμα μας. Γ' ι αυτό λιγει δ αγιος ΊωάννΤ}ς δ Χρυσόστομος,, ΟΤΙ δ Θεός διν εχει νά δώστ}στόν ιχνθρωπο τ(ποτε περισσότερο &π' αύτό που του δ(δει στήν θε(α Κοινων(α. Οϋτε δ ιχνθρωπος μπορεί νά ζτ}τήστ}&πό τόν Θεό τ(ποτε περισσότερο, απ,, αυτο " που'λ αμβ' ανει απο ", τον Χρι- στο, σττ}ν 'θ'κο εια ινωνια. ' 'Έτσι λοιπόν βαπτισμινοι, χρισμινοι, e.- ξομολογουμενοι, κοινωνουμε τό Σώμα κιχ( τό ΑΤμα του Κup(oυ κιχ( γινόμαστε κιχ( e.- μείς θεο( κιχτά Χάριν, ε.νωνόμαστε μι τόν Θ εο, ' οεν ~,,, ειμαστε π λ' εον ξ' ενοι, ~ l_λλ' α οικειοι, - Του. Μ,, 'Ε λ', ( Ι t εσα στην κκ Τ}σια,στΤ}νοποια ενωνόμαστε μι τόν Θεό, ζοuμε αύτή τήν νια πραγματικότητα που εφερε δ Χριστός στόν ι,, ι Α" τ t κοσμο: ττ}νκιχιντ)κτισι. υττ}ειναι Τ} ζ ωη, της ΈκκλΤ}σ(ας, του Χριστου, που γ(νεται

28 Η ΘΕΩΣΙΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 31 καί δική μotςώς δωρεά τοί) ΆγίοΙ) Πνεόμotτος. 'Όλot μέσot στήν 'Εκκλ7jσίot όδ7jγοuν στ7jν, θ' εωσι. 'Η θ' ειot Λ ειτοuργιot, " τot Μu- στήριot, ή θείot Λotτρείot, τό κήρuγμot τοί) Εuotίίελίοu, ή ν7jστείot, ολot έκεί όδηγοuν. 'Η 'Εκκλησίot είνotι ό μονotδικός χώρος της θεώσεως. 'Η 'Εκκλ ησιot ' οεν ~' εινotι Τ., ενot κοινωνικο,, πολιτιστικό ~ Ιστορικό ΙΌρuμotποό μπορεί νot " ομ.οιotι,ημε,~ ' ot "λλ ot,~ ιορuμotτot, στον " κοσμο. Δέν είνotι οπως οι διάφοροι θεσμοί τοί), 'Ο'." " t, κοσμοu. κοσμος ισως εχει ωρotιοuς θε- σμοόι;, ώρotίες όργotνώσεις, ώρotίotιδρόμot- Τot, Κotί άλλot ώρotίot πράγμotτot. Ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησίot μotς ομως είνotι ό &νεπotνάληπτος, μονotδικός χώρος της κοινώνίotς τοί) Θεοί) μέ τόν άνθρωπο, της θεώσεως τοσ &νθρώποu. Μόνο μέσot στήν 'Εκκλησίot ό άνθρωπος μπορεί νά γίνη θεός, ποuθενά &λλοu. Οuτε στά Πotνεπιστήμιot, οuτε στά Ιδρόμotτotκοινωνικων υπηρεσιών, οuτε σέ ό,τιδήποτε άλλο ώρotίο καί καλό ε- χει ο" Χοσμος. "Ολ" ot otuτot, οσο ιι καλ" otκαι otν " είνotι, ομως δέν μποροuν νά προσφέροuν otuτό πού προσφέρει ή 'Εκκλ7jσίot. Γ ',Ιι/,,, ~, t Ι otuτο οσο και otν προοοεuσοuν οι κοσμικο ί θεσμοί καί τά σuστήμotτot, δέν μπο-

29 32 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ pouv ποτέ νά άντικαταστ~σοuν τ~ν 'Εκκλησία. Είναι θuνατόν, έμετς οι άθόνατοι καί &μαρτωλοί ανθρωποι, νά περνοuμε κρίσεις και, ~ ouaxoλ' ιες κατα, καιροuς, " μεσα στην "Ε κ- κλ ησια. ' ΕΤ ιναι οuνατον ~ ' να, σuμβ' ottvouv και, σκάνθαλα μέσα στοός κόλποuς της 'Εκκλησιας., v_."" ~ι αuτα γινονται, οιοτιστην ~ ' "Ε κ- κλησία είμαστε σέ πορεία πρός τ~ν θέωσι, τ λ' " t, t, και ειναι πο u φuσικο να uπαρχοuν οι ανθ ρωπιγες, αοuναμιες., ~, Γ' ινομαστε, α, λλ' α οεν ~, είμαστε θεοι 'Όσο ομως καί νά σuμβαίvouv αυτά, έμετς ποτέ θέν θά φuγοuμε άπό τ~ν 'Εκκλησία, θιότι στ~ν 'Εκκλησία εχοuμε τ~ν μoναθικ~ θuνατότητα νά ένωθοuμε με, τον, Θ...εο. ' 'Όταν π.χ. πηγαίνοuμε στόν Ναό γιά νά έκκλησιασθοuμε, καί σuναντοuμε έκετίσως μερικοός ποό θέν προσέχοuν στή Ιερά άκολοuθία καί σuζητοuν μάλιστα μεταξό "c/ ", - 1 τοuς, ετσι ωστε και να αποσποuν προς στιγ-, ι Ι,"," ΙΙ μην την προσοχη μας απ αuτη, ερχεται ε- νας, ευλογος τάχα, λογισμός ποό μας λέγει: - "Τ' ι κεροι ~'ζεις τελ' ικα ΠΟι), οι ερχεσαι στήν 'Εκκλησία; Δέν κάθεσαι καλλίτερα στό σπίτι aou, οποι) θά εχης καί περισσότε- (, ", ", ρη ησuχια και ανεσι για να κανης προσεuχη;, "

30 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 33 'Εμε.ίς δμως πρέπε.ι μέ σύνε.σι νά άντιλ'l: ε.ι..ο1jμε. στo~ ' πονηρο" αuτον, λ ογισμο: ' - "Ν' αι με.ν,, θ'"'' α ε.χω ισως πε.ρισσοτε.ρη, έξωτε.ρική ήσuχ(α στό σπίτι μοu, άλλά δέν θά εχω τήν Χάρι τοί) Θε.οU, νά μέ θε.ώνη κcx(."ά μέ &γιάζη. Δέν θά εχω τόν Χριστό, δ Όποίος ε.τναιπαρών στήν 'Εκκλησ(α Tou. Δέν θά εχω τό αγιο Σώμα Tou κcx(τό τ(- μιο Ατιμα Τ ou, ποι) '(' ε.uρισκονται στον 'ι' ε.ρο Ν <χο ' Τ ou, ε.πανω " στην, αγια (, Τ' ραπε. ζα. Δ' ε.ν θά σuμμε.τέχω στόν μuστικό Δε.ίπνο της θ ε.ιας, Λ ε.ιτοuργιας." ' Θ' α ε.ιμαι τ, αποκομμε.νος, άπό τούς έν χ.ριστi!> άδε.λφούς μοu, μέ τούς δπο(()uς μαζί σuναποτε.λοuμε.τό σώμα τοί) ΧριστοΙ) -". 'Έτσι λοιπόν δ,τι κι αν σuμβη, έμε.ίς δέν θά φuγοuμε. άπό τήν 'Εκκλησ(α, διότι σ' αίιτήν μόνο ε.uρ(σκοuμε.τόν δρόμο της θε.ώσε.ως.

31 Η ΘΕΩΣΙΣ ΔΥΝΑΤΗ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΙΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΤ ΘΕΟΤ ( τήν 'Ορθόδοξο 'Εκκλησί<Χ του Χρι- ;;ι.ι στου μποριί δ ανθρωπος νά πιτύχη τήν θέωσι, έπιιδή ~ Χάρις του Θιου, σύμφων<χμέ τήν διδ<χσκιχλί<χτης Άγί<χς Γρ<χφης κιχί των Π<Χτέρων της 'Εκκλησί<χς, ιίν<χιακτιστος. «ο Θιός δέν ιίν<χιμόνο οόσί<χ, οπως νομίζοuν οί Δuτικοί, άλλά ιίν<χικιχί,, 'Ε ' «Θ' Τ Ι " ινιργιι<χ. <χν ο ιος ητ<χνμονο oucrl<x, δέν θά μπορούσ<χμι νά Ινωθουμι, νά κοινωνήσοuμι μ<χζίtou, διότι ή οόσί<χτου Θιου ιίν<χιφοβιρή κιχί άπρόσιτη στόν ανθρωπο, κιχτά τό ''οό γάρ μή ί'δυ ανθρωπος τό πρόσωπόν μοι) κιχί ζήσιτ<χι" ("Εξ. λγ', 20). 'Άς άν<χφέροuμι εν<χκάπως σχιτικό π<χράδιιγμ<χ &πό τά άνθρώπιν<χ. 'Άν πιάσοuμι "'λ ιν<χη ικτρικο' κιχλ ωοιο,~ γuμνο,, θ' <Χπι θ' <xvouμι. 'Ότ<Χν ομως Ινώσοuμι μί<χλάμπ<χστό κιχλώδιο, φωτιζόμ<χστι. Τήν ένέργιι<χ του ήλικτριχου ριύμ<χτος τήν βλέποuμι, τήν χ<χφόμ<χστι, μας βοηθιί. Τήν οόσί<χτοι) δέν μπορουμι νά τήν πιάσοuμι. Κάτι Π<Χρόμοιο, ας μας έπιτρ<χπηνά πουμι, σuμβ<χίνιι κιχί μέ τήν ακτιστο ένέργιι<χ του Θιου.

32 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 35 'Εάν θά μποροόσαμε νά ένωθουμι μέ τήν ουσία του Θεου, θά έ.γ~νόμαστε χαί έ.- μετς)(otτ' ουσίαν θεοι Δηλ. ολα θά έ.γίνοντο θε()ί, θά δπηρχε μία σόγχυσ~ς, χαί τίποτε οεν ~' θ' α ηταν τ oυσ~αστ~χα,, θ' εος. "0,τ~ π~στεόο\)ν μέ λίγα λόγ~α στίς άνατoλ~κές θρησκετε.ς, π.χ. στόν Ίνοουϊσμό, οπου δ θεός οέν είνα~ πpoσωπ~κή ϋπαpς~ς, άλλά συγκεχυμένη δόναμ~ςσκoρπ~σμένη σ' ολον τόν κόσμο,καί στοός άνθρώπους χαί στά ζώα χαί στά πράγματα (Πανθεϊσμός). 'Εάν πάλ~ δ Θεός είχε μόνο τήν άμέθεκτη θεία ουσία χωρίς τίς έ.νέργε~έςτου, θά παρέμενε ενας θεός αίιτάρκης, κλε~σμένoς στον, έ' αυτο του, ακo~νωνητoς " στα, πλ' ασματά το\). Ό Θεός, χατά τήν όρθόοοςο θεoλoγ~κή θεώρ'υ}ση,είνα~ Μονάς έ.νtp~άo~χαί Tp~άς έ.νmoνάo~. 'Όπως λέγουν χαpακτηρ~στ~κά δ &γ~oς MάςLμOςδ Όμολογητής χαί δ &γ~ος Δ~oνόσ~oςδ Άρεοπαγίτης καί &λλo~&γ~o~ Πατε.ρες, δ Θεός έ.μφopεττα~άπό μία &γία άγάπη, ενα &γ~o ερωτα γ~ά τά πλάσματά Τ ου. 'Ά'" πο αυτην την,,, απεφη χα~ " εκστατ~κή άύάπη Του έ.ςέpχετα~ άπό τόν Έαυτό του καί ζητετνά ένωθη μαζί τους. Τουτο έ.κφpάζε.τα~καί πpαγματoπoεττα~ μέ τήν έ.νέργε~ά του, η χαλλίτερα μέ τίς έ.νέpγε~έςτου.

33 ", 36 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μέ τίς άχτιστες ιχυτές ινέρύειές Tou ό Θεός δημιοόρύησε τόν χόσμο ΧCXί σuνεχίζει νά τόν σuντηρtj. Δίδει ουσίιχ χcxί δπόστιχσι. ", στον χοσμο μιχς με τις οuσιοποιητιχες", ενερ- Ύειες, '1'.ι ou. ΕΤ: ινιχι πιχρων "" στην φuσι χcxισuντηρεί τό σόμπιχν μέ τίς σuντηρητιχές Ινέρ- Ύειές Tou. Φωτίζει τόν άνθρωπο μέ τίς φωτιστιχές τοι> ένέρύειες. Τόν &Ύιάζει μέ, t,,, τις αύιιχστιχες ενερύειες. Τ' ον θ' εωνει, τελος, μέ τίς θεωτιχές ένέρύειές 'tou. 'Άριχ μέ, τίς άχτιστες ένέρύειές Tou ό αύιος Θεός μπιχίνει στήν φόσι, στόν χόσμο, στήν Ιστορίιχ, στήν ζωή των &νθρώπων. ΟΙ ένέρύειες τοί) Θεοί) είνιχι θείες ένέρ- Ύειες..Είνιχι χι ιχυτές Θεός χωρίς νά είνιχι Τι οuσιcx " Τ OU.LVCXL" ΕΤ Θό ε ς χcxι ""θ' ΎΙ cxuτο εωvouv τόν άνθρωπο. 'Εάν οι ΙνέΡΎειες τοί) Θεοί) δέν ~σιxν θείες, άχτιστες ένέρύειες, τότε δέν θά~σιxν Θεός; δέν θά μποροuσcxν νά μας θεώσοuν, νά μας ένώσοuν μέ τόν Θεό. Θά uπtjρχε μίιχ &Ύεφόρωτη &πόστιχσις μετιxςu Θεοί) χcxί&νθρώπων. Μέ τό νά εχη ομως δ Θεός θείες ένέρύειες χcxίμέ τίς ένέρύειες ιχυτές νά ένώνετιχι μιχζί μιχς, μποροuμε νά χοινωνοuμε μιχζί τοι> χcxίνά ένω-, " V 1~ ι, νωμιχστε την ΛαρΙ 'tou, χωρις νιχ τcxuτιι,ωμιχστε,., με" τον Θ ε ό!l, υπως θ'" cxεύινετο ιχν " ~νωνωμιxστε l' με""τ την οuσιcx ou.

34 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 37 CE' νωνομocστε. λ'" οιπον με. τον Θ'δ' ε.ο ιoc των άχτίστων θε.ίων έ.νε.ργε.ιων του χι οχι διιχ της οόσίocς Του. Αότό ε.τνocιτό μυστήριο τ7jς 'Ορθοδόξου Πίστε.ως xoctζωης μocς. Αίιτό δέν μποροuν νιχ τό δε.χθοuν οι Δυτικοί ocιρε.τικοί.έπε.ιδή ε.τνocι όρθολογιστocί, ~,, ~'.t' " ί 1 οε.ν ΧCXνOυνοιocχρισι με.τocς,υουσιocς xoc ~- νεργείocς τοί) Θε.οU, XOCt λέγουν ΟΤΙδ Θε.ός ε.lνocιμονο τ. ' ουσιoc. " Γ' ι ocυτο " XOCL,~, οε.ν μπορουν - νιχ δμιλοuν πε.ρί θε.ώσε.ως τοί) &νθρώπου. Διότι πως θιχ θε.ωθη xocτ' ocότοός δ άνθρωπος, &φοί) δέν δέχοντocι άx~ιστε.ς &λλιχ χτιστές τίς θε.τε.ςένέργε.ι&ς; ~ί πως μπορε.τ xocτι, Χτιστο, 'δλ"t' η. ε.ς,ωocπο'ό'~ τ ν ΙοΙΟτον 'Θ ε.- ο, "θ" ν~ ε.ωση τον χτιστο ''''θ OCνρωπο; Γιιχ νιχ μή πέσουν στόν πocνθε.ϊσμό δέν δμιλοuν χocθόλoυγιιχ θέωσι. ~ί ποιός τότε. &πομένε.ι xocτ' ocότοός ώς σχοπός της ζωης τοί) &νθρώπου; Άπλως μίoc ήθιχή χocλλιτέρε.υσις. Άφοί) δηλocδή δ άνθρωπος δέν μπορε.τ νιχ θε.ωθη μέ τήν θε.ίocχιχρι, τίς θε.τl',,,, ε.ς ~vε.ργε.ιε.ς, τι σχοπο ε.χε.ι,ι J.ζ' ωη του; Ά - πλως νιχ γίνη ήθιχιχ XOCλλίτε.ΡΟς.Άλλιχ ~ ή- θιχή τε.λε.ιοποίησις ε.τνocιπολό λίγο γιιχ τόν άνθρωπο. Δέν μας &ρχε.τνιχ γίνουμε. &πλως XOC λλ' ιτε.ροι.~πo 1." πριν, νoc " χocνoυμε.η, θ ιχε.ς ' πριχςε.ις. Έμε.Τς ώς τε.λιχό στόχο μocς εχουμε. νά ΙνωθοUμε. μέ τόν αγιο Θε.ό. Αότός

Η θέωσις, ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου (Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Η θέωσις, ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου (Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) Η θέωσις, ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου (Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) Πρόλογος Η θέωσις, ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου Η ενανθρώπησις του Θεού αιτία της θεώσεως

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας»

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτή τη Γη.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 5: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα)

Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα) Λ Σ Λ Φ Σ Π Σ Σ-Ψ Λ Π Σ Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα) ISBN : 978-960-93-4758-7 νας γιορείτης Γέροντας κάποτε κρατώντας τό ψαλτήρι λεγε: " Θεός σκυψε καί ε πε στό παιδί του τόν αβίδ α τά πού θέλει ν'

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου*

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, μετάνοια είναι, νομίζω ταπεινά, να προσπαθώ να μάθω να αγαπώ τον Θεό μου και τον πλησίον μου, έχοντας επίγνωση των προσωπικών μου παθών και λαθών.

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00

Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00 Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00118 ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00111 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, 1ο βιβλίο 4.00 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00112 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τον ορισμό της «λατρείας» και να εξηγούν το νόημα και το θεμέλιό της. 2. Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα