ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ πουεαστή ΓΕ ΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟ ΣΩΤΗΡΗ πό την Καλαμάτα ( Αρυοτομένης, Μ οσήνης> Εναρίξη: 20/03/1995 Παράδοαη: 31 /0 7/ ΛφΜ η«*τ. Τ.ΕΙ. ΚΑΒΑΛΑΣ Ι.ά ο. ΤΜ ΗΜ Α Λ Ο ΓΙΣ ΤΙΚ Η Ι ^

2 Τ Ε ΧΝΟηΟΓΙΚΟ Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΑΑΕ ΣΧΟΑΗ ΔΙ ΟΙΚΗΣΗ! ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηογιστικησ 1-Λ /^-.^t/v/6 ^^ C*'- 3'^ >. fs*sc ΘΕΜΑ; ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΡ! - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - οβληθ^ύσα tj-cov Καθηγητή ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ σπουδαστή ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΑΟ ΣΩΤΗΡΗ από την Καλαμιάτα ( Αρυστομιένης, 4015 Μεσσήνης) Εναρίξη: 0/03/1995 Παράδοση: 31/07/1996

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Η Ε Μ Α Ε Ι Ε Α Γ Ο Γ Η... Ο ρ ι σ μ ό ς - ε ί δ η κ α ι φ ύ σ η α ν ε ρ γ ί α ς... 1 Μ Ε Ρ Ο Ε Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1: Η Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Σ 1. Σ χ α τ ι σ τ ι κ ά Η Α ν ε ρ γ ί α ό χι μ ό ν ο ε λ λ η ν ι κ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο Η ν ε ρ γ ί α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α... 8 Α Ε π ί μ έ ρ ο υ ς δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς Α π α σ χ ό λ η σ η - Α ν ε ρ γ ί α κ α ι ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό Η Α ν ε ρ γ ί α δ ο μ ι κ ό π ι α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό της ο ι κ ο ν ο μ ί α ς μ α ς Η Α ν ε ρ γ ί α κ α τ ά κ λ ά δ ο υ ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς Η Α ν ε ρ γ ί α κ α τ ά π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Η Α ν ε ρ γ ί α τ ω ν ν έ ω ν Α ν ε ρ γ ί α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν Η ά έ σ η τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς Το φ α ι ν ό μ ε ν ο της γ υ ά λ ι ν η ς ο ρ ο φ ή ς Η Α ν ε ρ γ ί α τ ω ν α π ο φ ο ί τ ω ν α ν ώ τ α τ η ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς Η Ζ ή τ η σ η ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν σ ή μ ε ρ α Μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α Α ν ε ρ γ ί α Το π ρ ό β λ η μ α της μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α ς α ν ε ρ γ ί α ς... Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Θ Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Λ Τ Η Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1; Ε Θ Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η 1. Ε ι σ α γ ω γ ή Μ έ τ ρ α π ο υ α ν έ π τ υ ξ α ν τα κ ρ ά τ η Η μ ε τ α β α λ λ ά μ ε ν η έ μ φ α σ η σ τα ε β ν ι κ ά μ έ τ ρ α Η α ξ ι ο π ο ί η σ η τω ν ε θ ν ι κ ώ ν μ έ τ ρ ω ν Τ ά σ ε ι ς των ε θ ν ι κ ώ ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν γ ι α τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς Τα μ ε τ α β α λ λ ό μ ε ν α π ρ ο β λ ή μ α τ α τ ης α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι οι δ ι ά φ ο ρ ε ς π ο λ ι τ ι κ έ ς λ ύ σ ε ι ς Κ Ε Φ Λ Λ Α Ι Ο 2: Μ Ε Τ Ρ Λ - Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 1. θ έ σ ε ι ς γ ι α τ η ν α ν ε ρ γ ί α - α π α σ χ ό λ η σ η Α. Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η α γ ο ρ ώ ν Β. Π α δ ε ί α Γ. Κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ν ο ι α Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α την α ν ε ρ γ ί α Π ο λ ι τ ι κ ή γ ι α τ η ν α ν ε ρ γ ί α - α π α σ χ ό λ η σ η Λ ε υ κ ή Β ί β λ ο ς Ε λ λ ά δ α κ αι Λ ε υ κ ή Β ί β λ ο ς Μ ε ί ω σ η του χ ρ ό ν ο υ ε ρ γ α σ ί α ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς της Ε π ι τ ρ ο π ή ς Μ ε λ έ τ η ς γ ι α την α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η της α ν ε ρ γ ί α ς Οι θ έ σ ε ι ς τ ης Γ Σ Ε Ε γ ι α τ ην α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η της α ν ε ρ γ ί α ς και τ ην α ύ ξ η σ η τ ης α π α σ χ ό λ η σ η ς Κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς κ α ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς π σ ρ ε ν έ ρ γ ι ε ς της α ν ε ρ γ ί α ς

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ. Π I Μ A Κ Q 1 Π ί ν α κ α ς 1. Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς... 7 Π C v α κ α ς 2. Κ ί ν η σ η α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς... 9 Π ί ν α κ α ς 3. Απα σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι., Α ν ε ρ γ ο ι ανα κ λ ί μ α κ α η λ ι κ ί α ς Π ί ν α κ α ς 4. Η ε ξ έ λ ι ξ η τ ης α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ί ν α κ α ς 5. Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς κ α τ ά η λ ι κ ί ε ς κ αι μ ο ρ φ ω τ ι κ ό ε π ί π ε δ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ί ν α κ α ς 6. Ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α ( ) Π ί ν α κ α ς 7. Ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α Ο Α Ε Δ ( ) Π ί ν α κ α ς 8. Ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α Ε Ζ Υ Ε ( ) Π ί ν α κ α ς 9. Α ν ε ρ γ ί α ως '/, ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ Π ί ν α κ α ς 10. Κ α τ α ν ο μ ή τ ης α π α σ χ ό λ η σ η ς κ α τ ά τ ο μ ε ί ς της ο ι κ ο ν ο μ ί α ς Π ί ν α κ α ς 11. Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς κ α τ ά π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Π ί ν α κ α ς 12. Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς τ ω ν ν έ ω ν κ α τ ά π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Π ί ν α κ α ς 13. Σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν κ αι α ν δ ρ ώ ν σ τ ο ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό, τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η κ α ι τη ν α ν ε ρ γ ί α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ί ν α κ α ς 14. Σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, τη ν α ν ε ρ γ ί α κ αι τις α π ο δ ο χ έ ς τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ί ν α κ α ς 15. Π ο σ ο σ τ ι α ί α δ ι ά ρ θ ρ ω σ η τ ης ζ ή τ η σ η ς ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν.. 4 6

5 Ε Ι Ε Α Γ Ο Γ Η Ο ρ ι σ μ ό ς - ε ί δ η k q l φ ύ σ η α ν ε ρ γ ί α ς Με τ ο ν ό ρ ο α ν ε ρ γ ί α ε ν ν ο ο ύ μ ε το φ α ι ν ό μ ε ν ο ε κ ε ί ν ο κ α τ ά το ο π ο ί ο δ ε ν σε μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α ο σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς α π α σ χ ο λ ε ί τ α ι π λ ή ρ ω ς. Υ π ά ρ χ ο υ ν δ η λ α δ ή άτ ο μ α, π ο υ ε ν ώ ε ί ν α ι δ ι α τ ε θ ε ι μ έ ν α ν α ε ρ γ α σ τ ο ύ ν με τ ι ς υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς α μ ο ι β έ ς κ α ι τις υ π ό λ ο ι π ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς ε ρ γ α σ ί α ς, ε ν τ ο ύ τ ο ι ς δ ε ν μ π ο ρ ο ύ σ α ν να β ρ ο υ ν δ ο υ λ ε ι ά. Η α ν ε ρ γ ί α θα π ρ έ π ε ι να αντ ιδ ι α σ τ έ λ λ ε τ α ι από τ η ν αεργία, τ η ν ο π ο ί α ε κ ε ί ν ο ι π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν να έ χ ο υ ν ις δ ν α τ ό η τ ε ς να κ α τ ά τ υ τ ε ρ γ α σ θ ο ύ ν δ ε ν ε π ι θ υ μ ο ύ ν ν α ε ν τ α χ θ ο ύ ν στο ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό μ ι α ς χ ώ ρας. Λ έ γ ο ν τ α ς ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό θα π ρ έ π ε ι ν α δ ι ε υ κ ρ ι ν ι σ τ ε ί ότι δ ε ν π ε ρ ι λ α μ β ά ε ι μ ό ν ο τ υ ς α π α σ χ ο ο ύ μ ε ν ο υ ς, δ η λ α δ ή α υ τ ο ύ ς π ο υ ν ο λ έ χ ο υ ν μ ι α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ μ η δ ο υ λ ε ι ά σε κ ά π ο ι ο α ρ α γ ω γ ι ό τ ο μ έ α τη ς π κ ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, α λ λ ά κ α ι τ ο υ ς α ν έ ρ γ ο υ ς οι ο π ο ί ο ι - ό π ω ς ε ι π ώ θ η κ ε κ α ι π ι ο π ά ν ω - ε ί ν α ι α υτοί π ο υ ε π ι θ υ μ ο ύ ν κ αι ψ ά χ ν ο υ ν ν α β ρ ο ύ ν κ ά π ο ι α α π α σ χ ό λ η σ η ή α ν α μ έ ν ο υ ν να ε π ι σ τ ρ έ φ ο υ ν σ τ η δ ο υ λ ε ι ά τους. Ε π ο μ έ ν ω ς σ τ ι ς δ ι ά φ ο ρ ε ς α π ο γ ρ α φ έ ς τ ου π λ η θ υ σ μ ο ύ π ο υ γ ί ν ο ν τ α ι ή σε δ ι ά φ ο ρ ε ς σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς έ ρ ε υ ν ε ς, γ ί ν ε τ α ι δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς μ ε τ α ξ ύ τ ου ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ π ο υ π ε ρ λ α μ β ά ν ε ι τ ο υ ς α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ο υ ς κ α ι τ ο υ ς ι ν α ν έ ρ γ ο υ ς κ α υ τ ς π ου δ ε ν α π ο ε λ ο ύ ν ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ κ ό. Σ τ ι ς α ι ο ύ τ ι δ ύ ο α υ τ έ ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς κ α τ α τ ά σ ο ν τ α ι τ ο μ α μ ε η ι κ ί α ά ν ω τ ν 14 ά λ ω ετών. Η α ν ε γ ί α ό μ ω ς είναι, δ υ ν α τ ό ν ν α π α ί ρ ν ε ι δ ι ά φ ο ρ ε ς μ ο ρ φ έ ς. ρ υ ν δ η λ α δ ή δ ι ά φ ο ρ α ε ί δ η α ν ε ρ γ ί α ς. Το π ώ τ ο ε ί δ ο ς ε ί ν α ι η Υ π ά ρ χ ο ρ α ν ε ρ γ ί α ρ ι β ή ς f r i c t i o n a l u n e m p l o y m e n ), η ο π ο ί α ε ί ν α ι τ ( t α π ο τ έ λ ε σ μ α της δ υ ν α μ ι κ ή ς α λ λ α γ ή ς σε μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α, α λ λ ά ο λ ό γ ο ς κ ώ ν γ ν ώ σ ε ω ν ε μ φ ά ν ι σ ή ς της δ ε ν ε ί ν α ι κ υ ρ ί ω ς η ε λ λ ε ι ψ η τ ων σ χ ε τ ι π ο υ α π α ι τ ε ί η σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η α π α σ χ ό λ η σ η α λ ά η λ λ ε ι ψ η ε ν μ έ ρ ω σ η ς λ έ η τ ο υ ς μ η α π α σ χ ο λ η μ έ ν ο υ ς γ ι α τ η ν ύ π α ρ ξ η ε υ κ α ι ρ ε ι ώ ν α πο α π α σ χ ό λ η σ η ς. Η α ν ε ρ γ ί α τ ρ ι β ή ς ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι κ υ ρ ί ω ς σ α ν α π ο τ έ λ ε σ μ α δ ι α κ ο π ή ς α π α σ χ ό λ η σ η ς του ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ γ ι α έ ν α 3 η ς ε κ ο ύ σ ι α ς χ ρ ο ν κ ό δ ι ά σ τ μ α π ρ ο κ ε μ έ ν ο υ να β ε ι κ λ ύ τ ε ρ η ε ρ γ α σ α. τ η ν ι η ι ρ α ί Σ κ α τ η γ ο ρ ί α υ τ ή της α ν ε ρ γ ί α ς τ ρ ι ή ς ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι έ ν α ς μ ε ά λ ο ς α β π γ α ρ ι θ μ ό ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν, π ο υ π α ρ ο υ σ ά ζ ο υ ν μ ε γ ά λ η ι α σ τ ά θ ε ι α σ τ η ν σ υ μ μ ε τ ή του ς στο ε ρ γ α ι κ ό δ υ ν α μ ι κ της ο χ τ ό ο ι κ ο ν ο μ ί α με τ ην έ ν ν ο ι ότι οι η ρ ε σ ί ε ς της ε ρ γ α σ ί α ς ο υ ς ς α υ π τ π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι μό-νο κ α τ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α. Ε δ ώ μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α α ν α φ έ ρ ο υ μ ε το π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ων φοιτητώ' ο λ ο γ ί ζ ο υ ν ε ρ γ α σ θ ο ύ ν έ ν α μ έ ρ ο ς τ ο υ χ ρ ό ν ο υ, κ υ ρ ί ω ς τουι κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ο ύ ς μ ή ν ε ή ε κ ε ί ν ω ν τ ω ν α τ ό μ ω ν οι ο π ο ί ο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι μ ό ν ο σε π ε ρ ι ό δ ο υ ς ι χμής της ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς, όπ ω ς η π ε ρ ί ο δ ο ς ε ο ρ τ ώ ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν κτλ. γ μ ή π ο υ α π ο τ ε λ ο ύ ν μ έ ρ ο της θ ε ω ρ η τ ι κ ά, τα ά τ ο μ α rτά απο τη σ τ ι ς ι σ τ ί θ ε ν τ α ι στο ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό μ ι α ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς, π ο ι κ ο ν ο μ ί α ς και μ έ χ ρ ι ν α π α σ χ ο λ η θ ο ύ ν θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ά ν ε ρ γ α, Σ υ ν ή θ ω ς η α ν ε ρ γ t χ ο τ ρ ι β ή ς ν μ ε γ α π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι ύ τ ε ρ η δ υ ν α τ ό κ υ ρ ί ω ς σ τ α ν ε α ρ ά η τ α απο τ ο υ ς ά τ ομα, γ ι α τ ί α υ τ ά ι έ υ λ τ αφήσι ίουν μ ι α π α σ χ ό λ η σ η π ο υ δ ε ν τ ο υ ι κ α ν ο ι ε ί η λ ι κ ι ω μ έ ν ο υ ς να α ς ο π κ α ι να κ ο ι τ ά ξ ο υ ν να 1 β ρ ο υ ν κ ά τ ι π ι ο ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ό π ο υ να α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι στι ς [ α ι τ ή σ ε ι ς τους. Π ά ν τ ω ς ε ί ν α ι α ξ ι ο π α ρ α τ ή ρ η τ ο :ριβής ε ί ν α ι α ν α π ό φ ε υ κ τ η γ ι α κ ά θ ε ο ι κ ο ν ο μ ί α ότι, ε ν ώ η α ν ε ρ γ ί κ α ι ε π ο μ έ ν ω ς π ρ έ π ε ι I α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι ως μ ό ν ι μ ο σ τ ο ι χ ε ί ο της.

6 - 2 - αν ε ξ ε τ α σ τ ε ί απ ο τ η ν σ κ ο π ι ά του ατ ό μ ε ί ν α ι, ό π ω ς α ν α φ έ ρ β η κ ε, π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς φ ύ σ ε ω ς. Το δ ε ύ τ ε ρ ο ε ί δ ο ς α ν ε ρ γ ί α ς ε ί ν η δ ι α ρ β ρ ω τ ι κ ή α ν ε ρ γ ί α να ι σ υ ν η φ α σ μ έ ν η με την ( s t r u c t u r a l u n e m p l o y m e n t ) η ο π ο ί α έ ν ν ο ι α τ ης δ υ ν α μ ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, η ο α π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ε τ α ι σε ν έ ε ς τ η τ α κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς π ο υ δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι εί από τ η ν δ ι α θ ε σ ι μ ό π α ρ α γ ω γ ι κ ώ ν σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν, π η γ ώ ν ε ν ε ρ γ ε κτλ. ε ί τ ε από τι ς ν έ ε ς τ η χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς π ρ ο ό δ ο υ ς. Α ν α π ό φ ε υ κ μ ε ε χ ν ο λ ο γ ί α ς, δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι χ ά σ μ α μ ε τ α ξ ύ ζ ή τ η σ η ς κ αι π ρ ο σ φ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς. Σε έ ν α β α θ μ ό η μ η χ α ν ο π ο ί η σ η της π α ρ α γ ω γ ή ς χ ρ ή σ η μ ε θ ό δ ω ν π α ρ α γ ω γ ή ς ισεως κ ε φ α λ α ί ο υ μ ε ι ώ ν ε ι β ρ α χ υ χ ρ ό ν ι α I. Α λ λ ά κ αι αν π ο τ ε θ ε ί ότι σ υ χ ρ ό ν ω ς τη ζ ή τ η σ η ε ρ γ α τ ι κ ώ ν χ ε ρ κ υ δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ν έ ε ς ε υ κ α ι ρ ε ί ε ς ι π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς, η π ρ ο σ φ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς τ ου τ ύ π ο υ π ο υ α π α ι τ ο ύ ν οι νι :ς μ έ θ ο δ ο ι π α ρ α γ ω γ ή ς α κ ο λ ο υ θ ε ί με χ ρ ο ν ι κ ή υ τ έ ρ η σ η α ά λ ο α με το χ ρ ό ο π ο υ α π α ι ε ί τ α ι γ ι α η ν σ ν γ ν τ τ α π ό κ τ η σ η τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν γνώσι JV από τ ο υ ς ε ρ γ ά τ ε ς π ο υ α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι σε π α ρ ό μ ο ι α ς φ ύ σ ε ω ς ε ρ γ α σ ί ή από ν έ ο υ ς π ο υ ε κ π α ι δ ε ύ ο ν τ α ι γ ι α ίτημα αυτό ο υ ε ρ ν ά ε ι ό μ ω ς έ χ υ μ ε τ ο ν σ κ ο π ό αυτό. Σ τ ο δ κ π π ο π ρ ο σ φ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς σε έ ν α ν )μέα π ο υ δ εν μ π ο ρ ε ί ν α ι κ α ν ο π ο ι ή σ ε ι ζή'ί Π ΟΙ ττου δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί II σε ά λ λ ο τ ο μ έ α. Η α ν ε ρ γ ί α α υ τ ή ε ί ν α ι β α σ ι κ ά ο φ ε ί λ ε τ α ι σ τ η ν έ λ λ ε ι ψ η δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ή α ν ε ρ γ ί α κ αι ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ο ύ β α θ μ ο ύ κ ι ν η τ ιότη τ α ς του ε ρ γ α τ ι κ ο ύ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ από ο ν έ ν α τ ύ π ο α π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς σε άλλο. Ε π ί σ η ς δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ή α ν ε ρ γ ί α η ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή α ν ε ρ γ ί α μ π ο ρ ο ύ μ ε να έ χ ο υ μ ε λ ό γ ω τ ο υ μ ι κ ρ ο ύ β α θ μ ο ύ.ι ν η τ ι κ ό τ η τ α απο μ ι α π ε ρ ι ο χ ή σε ά λ λ η σε σ χ ε τ ι κ ά μ ι κ ρ ό χ ρ ο ν ι κ ό ς δ ιαστημα. Το τρ ίτο ε ί δ ο ς α ν ε ρ γ ί α ς ε ί ν α ι η κ υ κ λ ι κ ή α ν ρ γ ί α ( y c l i c a l ε c u n e m p o y m e n t! η ο π ο ί α ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ως το α π ο τ έ λ ε σ μ α της α ν ε π α ρ κ ο ύ ς ζ ή τ η σ η ς στι V ο ι κ ο ν ο μ ί α κα ι υ π ο δ η λ ώ ν ε ι π ε ρ ί ο δ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ υ σ π ρ α γ ί α ς, Ό τ α ν ο β θ μ ό ς α ν ε ρ γ ί α ς α υ η θ ε ί κ α ι ε π ε ρ ά σ ε ι τα α ξ ξ π ο σ ο σ τ ά της δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ή ς κ α ι της α ν ε ρ γ ί α ς τ ρ ι β ή ς π ο υ θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι π ε ρ ι ό δ ο υ ς ο μ α λ ή ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί α ς της ο ι κ ο ν ο μ ί το π ρ ό β λ η μ α ης ν ε ρ γ ί α ς σ ύ ν ο λ ό της π ε ρ ν ε ι α ν η σ υ χ η τ ι κ έ ς. Τ έ λ ο ς το λ ε υ τ α ί ο α ν ε ρ γ α ς ν α ι η τ ε ε ί δ ο ς ί ε ί σ υ γ κ α λ υ μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α (disguii ed u n e m p l o y m e n t ) της ο π ο ί α ς η μ ο ρ φ ή δ ι α φ έ ρ ε ι απο τις ά λ λ ε ς τ ρ ε ι ς στο ότι τα ά τ ο μ α π ο υ σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α αυτ π α σ χ ο λ η μ έ ν α μ ά λ λ ο ν π α ρ ά ά ν ε ρ γ α. Επομένω: σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι κ α ν σ τ α σ τ α τ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί ανεργ ί ας. Το πi ρ ό β λ η μ α μ ε τη σ υ κ α λ υ μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ η χ α ν η λ ή π α γ ω κ ό τ η τ α τ ου ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ. Α π ο τ ο ν ο ρ ι σ μ ό της α ρ γ σ υ γ κ α λ υ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α δε ν έ ε ι α τ ο τ ε ή χ α ρ α κ ή ρ α ε ν ν ο ι ά ς της η μ χ υ λ τ ό π ω ς σ τ η ν περίπ ω σ η τ ων τ ρ ι ώ ν ά λ λ ω ν ε ι δ ώ ν α ν ε ρ γ ί α ς. θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε να χαρακ τηρισθε σα ν μ ι α α π ό χ ρ ω σ η της κ υ κ λ ι κ ή ς α ν ε ρ γ ί α ς, α φ ο ύ η ε τ η ν α ύ ξ η σ η τ ης συ υ ν ο λ ι κ ή ς ζ ή τ η σ η ς α ν α π ό φ ε υ κ τ α θα μ ε τ έ τ ρ ε π τω ν α τ ό μ ω σε π λ ή ρ α π α σ χ ό λ η σ η. (1) υ π ο α π α σ χ ό λ η σ η ν η Ο π ω ς ε ί ν α ι φ υ σ ι κ ό, κ ά θ ε ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό π ρ ό β λ η μ α, π ο υ ω ρ ε ί τη ο μ ή π ο ρ ε ί μ ι α ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, έ χ ε ι κ α ι τις τ α λ α ι π α λ α ε π ι π τ ώ σ ε ι ς του σε αυτήν. Οι ε π ι π τ ώ σ ε ι ς της α ν ε ρ γ ί α ς ε ν τ ο π ί ζ ο ν τ α ι στο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό κ αι στο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο μ ι α ς χ ώ ρ α ς. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά το π ρ ώ τ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε να π ο ύ μ ε με β ε β α ι ώ τ η τ α ότι αν υ π ά ρ χ ε ι α ν ε ρ γ ί α δ ε ν μ π ο ρ ε ί να π α ρ α χ θ ε ί το μ έ γ ι σ τ ο δ υ ν α τ ό π ρ ο ϊ ό ν π ο υ μ π ο ρ ε ί να π α ρ ά γ ε ι μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α κ αι ε π ο μ έ ν ω ς δ ε ν α υ ξ ν ε τ α το ε θ ν κ ό ά ι ι ε ι σ ό δ η μ α Η ν ε ρ γ ί α μ ε ι ν ε ι το ε ι σ ό δ μ α τω ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν με. α ώ η α π ο τ έ λ ε σ μ α να μ ε ι ώ ν ε τ α ι η ζ ή τ η σ η τ ω ν α γ α θ ώ ν κ αι έ τ σ ι να

7 π ρ ο κ α λ ε ί τ α ι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς της π α ρ α γ ω γ ή ς, η ο π ο ί α ή τ α ν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η αν υ π ή ρ χ ε π λ ή ρ η ς α π α σ χ ό λ η σ η. (2) ν ι κ ό τ ώ ρ α ε π ί π ε δ ο η ύ π α ρ ξ η α ν έ ρ γ ω ν σ η μ α ί ν υ π ά ρ χ ο υ ν σ χ ό λ η τ α ά τ ο μ α σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α μ ι α ς κο ι ά ν ε ι τις α π ο γ ο η ε ύ σ ε ι κ α ι τις κοινωνιι γ ε γ ο ν ό ς π ο υ α υ ξ τ ς π ο λ ι τ ι κ έ ς α ν α τ α ρ α χ έ ς μ έ σ α σε αυτήν. ά ν ρ γ ο ς π' 0 ε α ι σ θ ά ν ε τ α ι ότι δ ε ν π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ί π ο τ α κα ι ότι ε ί ν α ι έ ν α παι έ ν α ξ έ ν ο σ τ ο ι χ ε ί ο μ έ σ α σε μ ι α χώρα, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α π ρ ο κ α λ ε ί τ α ι ά γ χ ο ς α π ό γ ν σ η κα ί ν ω σ α π ν α ν τ ω η έ Α υ τ ό το γ ε γ ο ν ό ς μ π ο ρ ε ί να οδηγ α ν έ ρ γ ο υ ς σ τ η ν α; π ο μ ό ν ω σ η κ α ι σ τ η ν ε χ θ ρ ι κ ή α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ΚΟ LVUV tkou συνόλου. κ α τ ά κ α ν ν α από Οι υ ψ η λ ο ί ρ υ θ μ ο ί α ν ε ρ γ ί α ς < :α ι ό α ν τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ά φ α ι ν ό μ ε ν α, όπω ς ιτικό τητα, ο αλκο ολισμός. τα δ ι α ζ ύ γ ι α και π ο λ λ ά ά λ λ α παθ( 'όμεν α. (3)

8 Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Σ 1. Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ε ί ν α ι π λ έ ο ν α δ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ ο το γ ε γ ο ν ό ς ότι η α ν ε ρ γ ί α σ τ η χ ώ ρ α μ α ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι τ ό σ ο από τις μ ε γ ά λ ε ς δ ι α σ τ ά σ ε ι ς τ ης όσο α ι από τ ην ε μ μ ο ν ή της. Τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά α υ τ ά κ α ι κ α π ο δ ι κ ν ύ ν τ α ι το ν π ρ ώ τ ο από τις ί δ ι τις α ν α κ ο ι ν ώ σ ε του ε ο μ ε ε ς ι ς Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε ρ γ α ί α ς γ ι α π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς 8 /. γ ι α το τ ε τ ρ ά μ η ν ο σ Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ - Α π ρ ι λ ί ο υ (εάν δε ά β ο μ ε π ό ψ ν μ α ς τ η ν λ υ υ η ε π ο χ ι α κ ή έ α ρ η τ ου φ ι ν ο μ έ ο υ τ υ ς χ ε ι μ ε ρ ι ν ύ ς μ ή ν ε ς, θα ξ σ α ν ο ο μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε να δ ε χ τ ο ύ μ ε ότι η α ν ε ρ γ ί α ξ ε π ε ρ ν ά π λ έ ο ν το Ι Ο λ ). Ο σ ο δε α φ ο ρ ά τ ην ε μ μ ο ν ή τ η ς α ν ε ρ γ ί α ς, α υ τ ή κ α τ α δ ε ί χ ν ε τ α ι από το γ ε γ ν ό ς ότι το π ο σ ο σ τ ό της α ν ε ρ γ ς μ ε τ ά το έ χ ε ι ο ί α α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι μ ι α σ τ α θ ε ρ ά α ν ο δ ι κ ή π ο ρ ε ί α μ ε ε ξ α ί ρ ε σ η το έ τ ο ς 1988, ο π ό τ ε κ α ι π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι μ ε ί ω σ η της τ ά ξ η ς 0. 4 Χ (τα σ τ ο ι χ ε ί α π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι από τ ον Ο ρ γ α ν ι σ μ ό Α π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς Ε ρ γ α τ ι κ ο ύ Δ υ ν α μ ι κ ο ύ ). Υ π ή ρ χ α ν το ά ν ε ρ γ ο ι σ τ η ν Ε λ λ ά δ α. Το π ο σ ο σ τ ό της α ν ε ρ γ ί α ς, ως α ν α λ ο γ ί α σ το ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό τ ης χώρα ς, ε ί ν α ι 9, 6 /.. Σ τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν 1 0 ετών, ο α ρ ι θ μ ς τ ων ν ό α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ω ν α υ ξ ή θ η κ ε κ α τ ά ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ ς. Α π ό α υ τούς, οι ε ί ν α ι γ υ ν α ί κ ε ς οι ο π ο ί ε ς στο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν ε ί ν α ι ή τ ο ι π ο σ ο σ τ ό 58*/.. Σ τ ο ή μ ι σ η της δ ε κ α ε τ ί α ς του κ αι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α το το ίδιο α υ τ ό π ο σ ο σ τ ό ή τ α ν 53'/.. Η α ν α λ ο γ ί α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν στο σ ύ ν ο λ ο του ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ ή τ α ν 3 5 /. το κ α ι α ν έ β η κ ε μ ό λ ι ς στο 3 7 /. το Μ ε ά λ λ α λ ό γ ι α η α ν ε ρ γ ί α π λ ή τ ι π ε ρ ι σ σ τ ε ρ ο τις γ υ α ί κ ε από ότι ο υ ς ά ν δ ρ ε ς ύ σ τ ε ρ α από ε ό ν ς τ έ ρ ε υ ν α της Ε θ ν ι κ ή ς Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς Υ π η ρ ε σ ί α ς (ΕΣΥ). Το ά λ λ ο σ τ ο ι χ ε ί ο π ο υ ε π ί σ η ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν κ α λ ά τα ν ο ι κ ο κ ρ ι ά υ της χώρας, ε ί ν α ι ότι η α ν ε ρ γ ί α ε ί ν α ι μ ε γ ά λ η σ τ α ά τ ο μ α ό λ η ς ν ε α ρ ή ς η λ ι κ ί α ς. Οι ν έ ο ι σ ν α ν τ ο ύ ν ε ρ ά σ τ ι ς δ υ σ κ ο ί ε ς ι α ν α υ τ ε λ γ ξ ε κ ι ν ή σ υ ν την ε π γ γ ε μ α τ ι κ τ ο υ ς σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α. Α κ ό μ η κ α ι αν ο α λ ή β ρ ο ύ ν " δ ο υ λ ε ι ά ", η α π α σ χ ό λ η σ ή α υ ή τ ο υ ς ε ί ν α ι σ χ ν ά έ ξ από τ υ ω υ δ ώ ν τ ο υ ς ή έ σ τ ω των ε ν δ ι α φ ε ρ ό ' V τους. Ε τ σ ι δ ύ σ κ ο λ ο ; ότι υ π ά ρ χ ε σ τ η ν Ε λ λ ά δ α π ρ ό β λ η μ α από α τ ι ά ς τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν " να υ π ο τ ι μ ή σ ε ι η α π α σ χ ό λ η σ η αι η έ λ λ ε ι ψ η της Π ι σ ε ύ υ μ ε ό λ ο ι ότι κό κ ο ι ν ω ν ι κ ό π ρ ό β λ η μ α, τ ο ο υ ς ν έ ο υ ς να β ρ ο ύ ν δ ο ύ λ ε ά, ε ά ν δ ε ν έ χ ο υ ν " κ ά π ο ι α π ρ ο σ ό ν τ Δ η λ α δ ή, έ ν α δ ί π λ ω μ α π ο υ θι το α π ο κ τ ή σ ο υ ν μ ε τ ά

9 χο απολυτήρι,ο χης δευ τεροβάβμ l ας εκπαίδευσης. Η " σ τ α χ ι σ χ ί κ ή α λ ή θ ε ι α * ε ί ν α ι ότι ε ί ν α ι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ ο να ψ ε κ α ν ε ί ς μ ε το α π ο λ υ τ ρ ι ο του δ μ ο τ ι κ ο π α ρ ά μ ε το δ ο υ λ έ ι ή η ύ α π ο λ υ τ ή ρ ι ο τ ου λ υ ε ί ο. Π ρ ά γ μ α τ ι, το π ο σ ο σ τ ό τ ω α ν έ ρ ω ν ο υ κ υ ν γ π έ χ ο υ ν μ ό ν ο ν π ρ ω τ β ά θ μ ι α ε κ α ί δ ε υ σ η ή τ ν το , 4λ, ε ν ώ οι ο π α ά ν ε ρ γ ο ι τ ης δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ή τ α ν 53%. Ε ί ν α ι ρ ο φ α έ ς π ν ς π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς ότι π ο λ λ ο ί από ε κ ε ί ν ο υ ς π ο υ δ ε ν π ε τ υ χ έ ν ο υ ν σ τ ι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς δ η λ ώ ν ο υ ν ά ν ε ρ γ ι, ν ώ σ η ν π ρ α γ μ α τ ι ό τ η τ α δ ε ν έ χ ο υ ν ο ε τ κ, α κ ό μ α α π ο φ α σ ί σ ε ι γ ι α τ ον ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό τ ο υ ς π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό. Ε ί τ ε γ ι α τ ί ε λ π ί ζ ο υ ν να ε π ι τ ύ χ ο υ ν σ τ ι ς ε π ό μ ε ν ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ι ς. Ε ί τ ε γ ι α τ ί δ ε ν μ π ο ρ ο ύ ν να " σ τ ε ρ ι ώ σ ο υ ν σε κ ά π ο ι α ε ρ γ α σ ί α ". Σ ί γ ο υ ρ ο ε ί ν α ι ότι ρ ο τ ι μ ο ύ ν να π α ρ α μ έ ν ο υ ν υ π ό τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α τ ης ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς π τους. Τ α ε υ ρ ή μ α τ α της Ε Σ Υ Ε ε π ι β ε β α ι ώ ν ο υ ν α κ ό μ η τ η ν π ε π ο ί θ η σ η ότι μ ε έ ν α δ ί π λ ω μ α δ ε ν λ ύ ν ε τ α ι το π ρ ό β λ η μ α. Το π ο σ ο σ τ ό τ ων α ν έ ρ γ ω ν ν έ ω ν π ο υ έ χ ο υ ν π ε ρ ά σ ε ι από τ ην β ά θ ι α ε κ π α ί ε υ σ η, ή τ α ν το % το από 2 1, β % το τ ρ ι τ ο μ δ σ, κ α ι 1 7, 3 % το 1992, π ο υ π ρ έ π ε ι να ε ί ν α ι από τα α μ η λ ό τ ρ α χ ε π ο σ ο σ ά τ ων τ ε λ ε υ τ α ί ω ν ετών. Το θ έ μ α ε ί ν α ι ό μ ω ς ότι όπ ο ι ο ς, τ χ ω ρ ί ς να έ χ ε ι α π ο κ τ ή σ ε ι α ν ώ τ ε ρ ο υ ς τ ί τ λ ο υ ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς, δ ε ν έχει, μ έ χ ρ ι τ η ν η λ ι κ ί α τ ων 3 0 ετών, κ α τ ο ρ θ ώ σ ε ι να β ρ ε ι δ ο υ λ ε ι ά, π ο λ ύ δ ύ σ κ ο λ α μ π ο ρ ε ί να το ε π ι τ ύ χ ε ι ε τ η ν π ά ρ ο δ ο του χ ρ ό ν ο υ. (4) μ Ε τ σ ι στις η λ ι κ ί ε ς μ ε τ α ξ ύ 2 0 κ α ι 2 9 ε τ ώ ν, υ π ή ρ χ α ν το π ά 3 ν τ α, μ ό λ ι ς ά ν ε ρ γ ο ι ν έ ο ι π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς. Σ τ η ν η λ ι κ ί α ό μ ω ς τ ων ε τ ώ ν υ π ή ρ χ α ν ά τ ο μ α μ ε μ ό ν ο ε φ ό δ ι ο το Δ η μ ο τ ι κ σχολείο. Α ν τ ι θ έ ω ς, π ή ρ χ α ν ν έ ο ι ά ν ε ρ γ ο ι με ό τ υ 4 δ ί π λ ω μ α α ν ώ τ α τ η ς σ χ ο λ ή ς σ τ ι η λ ι κ ί ε ς ετών, α λ λ ά μ ό ι ς ς λ ά ν ε ρ γ ο ι σ τ ι ς η λ ι κ ί ε ς των ετών Η Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Ο Χ Ι Μ Ο Ν Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Φ Λ Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Οι χ ώ ρ ε ς της Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε ν ω σ η ς α ν α κ α λ ύ π τ ο υ ν π ω ς η α ν ε ρ γ ί α έ ν α κ α θ α ρ ά ε υ ρ ω π α ϊ κ ό - δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ό φ α ι ν ό μ ε ο ο υ π ή ρ ε ε ί ν α ι ν π α ν η σ υ χ τ ι κ έ δ ι α σ τ ά ε ι ς σ τ η δ ι ρ κ ι α της τ ε λ ε τ α ί α ς ε ι κ ο σ α ε τ ί α ς. η ς σ ά ε Η ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ά κ α μ ψ η δ ε ν ο δ η γ ε ί σ τ ο ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ό ι ο ρ ι σ μ ό του α ρ ι θ μ ο ύ τ ων αν έ ρ γ ω ν. π ε ρ Γ ε ν ι κ ή ε ί ν α ι η ε κ τ μ η σ η π ω ς η ί " υ π ε ρ β ο λ ι κ ή " κ ο ι ν ω ν ι κ ή α σ ί α και τα κ ε κ τ η μ έ ν α τ ω ρ γ ζ ο μ έ ν ω ν ε μ ο δ ζ ο υ ν τ ην π ρ ο σ τ ν ε α π ί π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή της γ ο ρ ς ε ρ γ α σ ί α ς σ τ ι ς ν έ ε ς σ υ ν θ ή κ ς. Η α π ό δ α σ η α ά ε ρ ε ί ν α ι ά μ εση. Η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή σ κ έ ψ η τ ω ν Ε υ ρ ω π α ί ω ν α λ ά ζ ε ι με λ ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό τρόπο. Ο λ ο ι υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν τη μ ε ί ω σ η τ ω ν ε π ι β α ρ ύ ν σ ε ω ν ι κ ή ς π ρ ό ν ο ι α ς γ ι α τ ις ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι τ η ν του κ ρ ά τ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ε θ ν ι ή ο ι κ ο ν ο ί α γ ι α να ε ι σ χ υ θ ο ύ ν η α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α κ α ι η κ μ ν δ υ ν α τ ό τ η τ α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς. Σ τ ι ς π ρ ο δ ρ κ έ ς ε κ λ ο γ έ ς της α λ λ ί ς ε ι Γ α α ν α μ ε τ ρ ή θ η κ α ν υ π ο ψ ή φ ι ο ι, π ο υ ε ί χ ε ο κ α θ έ ν α ς τη δ ι κ ή τ ο υ π ρ ό τ α σ η ε π ι β ά ρ υ ν σ η ς τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν απο τις γ ι α το π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό της υ π ε ρ ο λ ι έ ς κ ο ι ν ω ν ι έ ς ι σ φ ο ρ έ ς, π ο λ ε τ ο υ ρ γ ο ύ ν π λ έ ο ν σ α ν β κ κ ε υ ι α ν τ ι κ ί ν η τ ρ ο στ ι ς π ρ ο σ λ ψ ε ι ς. Σ τ η Σ ο υ η ί α κα ι σ τ η Φ ν λ α ν δ ί οι ή δ ι α κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι ε ν α ν τ ί ο ν το υ κ ρ ά τ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ρ ό ν ο ι α ς σε μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α να ε λ έ γ ξ ο υ ν το έ λ λ ε ι μ α του π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ κ αι την αιιξηση της ανεργίας. Ετη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετ α' χ ώ ρ ε ς με ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά ικανό^ π ο ι η τ ι κ έ ς οι. κ ο ν ο μ ι κ έ ς επιδόι πληθαίνουν οι ττροειδοπο ιήσε 1ις για την αδυναμία δρασπ ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο χης α ν ε ρ γ ί α ς. Χαρ(ι κ τ ρ ι σ τ κ ό α λ λ α γ ή ς νοοτροι ύ η ι της

10 6 - π ο υ π ρ ο κ α λ ε ΐ το υ ψ η λ ό π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς ε ί ν α ι το κ ο ι ν ω ν ι κ ό ρ ό γ ρ μ μ α της Ε ι τ ρ π ή ς τη Ε υ ρ ω π α ϊ ή ς Ε ν ω σ η ς γ ι α τ η ν ε π ό μ ε ν η π α π ο ς κ τ ρ ι ε τ ί α. Ο π ω ς ε π ι σ ή μ α ί ν ε τ α ι στο' π ρ ό γ ρ α μ μ α, π ρ π ε ι να α ν ζ η τ η β ε ί έ α ο ρ ρ ο π ί α μ ε τ α ξ ύ το υ τι ε ί ν α ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά α ν α γ κ α ί ο κα ι μ ι α ν έ α ι σ τ ου τι ε π ι θ υ μ ε ί η κ ο ι ν ω ν ί α μας. Οι π ρ ο τ ά σ ε ι ς της Ε π ι τ ρ π ή ς ο π λ η σ ά ζ ο ν σ τ ι ς α γ λ α μ ε ρ ι κ α ν ι έ ς θέσε ι ς, π ο υ δ ί ν ο υ ν α π ό λ υ τ η ι υ γ ο κ π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η α σ τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α κ α ι σ τ η δ η μ ι ο υ ρ ί α ν έ ω ν τ γ θ έ σ ε ω ν α π α σ χ ό η σ η ς. Οι ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ης ε γ ο δ ο σ ί α ς α ν τ ι δ ρ ο ύ ν λ ρ θ ε τ ι κ ά σ τ η σ τ ρ ο φ ή της Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε ν ω σ ς π ρ ο ς τ ο ν ι κ ο ν ο μ ι κ ό η ο ρ ε α λ ι σ μ ό, ε ώ Ο οι ε π ρ ό σ π ο ι τ ω ν εργα ζ ο μ έ ε π ι σ η μ α ί ν ο υ ν το υ ς ν κ ω κ ι ν δ ύ ν ο υ ς γ ι α τα κ ο ι ν ω ν ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α. Οι χ ώ ρ ε ς της Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε ν ω σ η ς ξ ε κ ί ν η σ τη δ ε κ α ε τ ί α τ ο υ ' 7 0 % κ α ι σ ή μ ε ρ α έ χ ο υ ν μ ε έ ν α π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς της τ ά ξ η ς τ ου 3 π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς 10,47. π α ρ ά το γ ε γ ο ν ό ς ότ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ χ ε δ ό ν ό λ ε ς σε φ ά σ η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς α ν κ α μ ψ η ς ή κα ν ά π τ υ ξ η ς. ο ά α Τ 3% α λ λ ά η α ν ε ρ γ ί α σ η μ ε ι ώ θ η κ ε α ν ά π τ υ ξ η της τ ά ξ η ς τ ου 2, 5 10,4%. Τ α ι α θ ρ ω τ ι κ ά υ π ο χ ώ ρ η σ ε ε λ ά χ ι σ τ α από το 1 0, 7 % δ ρ π ρ ο β λ ή μ α τ α ε μ π ο δ ί ζ ο υ ν τ ην π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ α λ λ α γ έ ς τ ο ν ο μ ι κ ο ύ κ ύ κ λ ο υ. Σε α ν τ ί θ ε σ η μ ε ότ ι συμβαί- σ τ ι ς ΗΠΑ, τ ην Ε ν ω μ έ ν η Ε υ ρ ώ π η η α ν ε ρ γ ί α α υ ξ ά ν ε τ α ι δ υ ν α μ ι κ ά ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς ύ φ ε σ η ς κ α ι υ π ο χ ω ρ ε ί ε λ ά χ ι σ τ α σε π ε ρ ι ό δ ο υ ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς. Σ τ ι ς α ρ χ έ ς τηι '80, οι Η Π Α ε ί χ α ν π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς 9,5%, σ υ γ κ ρ ί τ ω ν χ ω ρ ώ ν τ ης Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ενωσης. Σ ή μ ε ρ α οι ά ν ε ρ γ ο ι σ τ ι ς Η Π Α μ ό λ ι ς σ το 5, 7 % του ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ ε ν ε ρ γ ο ύ Μ έ σ α σε μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς η α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α δημιούργηι 7, 5 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ν έ ε ς θ έ σ ε ι ς α π α σ χ ό λ η σ η ς π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ς το ό α ν ε ρ γ ί α ς ισό δ υ τ ι ο ε υ ρ ω π α ι κ ο ύ. (5) Τα υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ο σ ο σ τ ά α ν ε ρ γ ί α ς σ τ ι ς ώ ρ ε ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε ν ω σ η ς σ η μ ε ι ώ ν ο ν τ α ι σ τ η ν Ι σ π α ν ί α ( 2 1,5%), τη Ι ρ λ α ν δ ί α ( 1 4,6%), Η Ι σ π α ν ί α σ η μ ε ί ω σ ε το Β έ λ γ ι ο (10,1%), τη Γ α λ λ ί α (1 1, 4 % ) του π ε ρ α σ μ έ ν υ χ ρ ό ν ο υ α ν ά π τ υ ξ η της τ ά ξ η ς του 2, 8 % σ τ η δ ι ά ρ κ ε ο κ αι α ν α μ έ ν ε τ α ι να α ν α π τ υ χ θ ε ί με ε τ ή σ ι ο ρ υ θ μ ό 3 % κ α τ ά τη δ ι ά ρ κ ε ι α της π ε ρ ι ό δ ο υ Πα ρ ' ό λ α α υ τ ά η α ν ε ρ γ ί α μ ο ι ά ζ ε ι κ ο λ λ η μ έ ν η σε α π α ρ ά ε κ τ α υ η λ ά ε ί π ε δ μ ε π σ ο τ ό τη ς τ ξ η ς τ ου δ ψ π α ο σ ά (21,5%). ν ά λ γ η ε ί ν α ι η ε ι κ ό ν α σ τ η Γ α λ λ ί α ό π ο υ π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι Α ο δ υ ν α μ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η τ η ς τ ά η ς του, 6 % μ α ν ε π α ί σ θ η τ η ξ 3 ε μ ε ί ω σ η της α ν ε ρ γ ί α ς (απο 1 1, 7 % σε 1 1, 4 % τ ου ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά ε ν ε ρ γ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ σ τ η δ ι ά ρ κ ε ι α του τ ε λ ε υ τ α ί ο υ δ ω δ κ ά μ η ν ο υ. Ι τ α λ ί α ε Η έ χ ε ι κ α ι υ τ ή π ο σ ο σ τ ό α ε ρ γ ί α ς α ν ώ τ ε ρ ο τ ου 1 0 Λ. Η Σ η δ ί α, η α ν ο υ Ε λ λ ά δ α η Γ ε ρ μ α ν ί α, η Μ ε γ ά λ η Β ρ ε τ α ν ν ί α κ ι ν ο ύ ν τ α ι μ ε τ α ξ ύ π ο σ ο σ τ ο ύ % με τ η ν Ε λ λ ά δ α να β ρ ί σ κ ε τ α ι π ι ο κ ο ν τ ά απο α ν ε ρ γ ί α ς 7, 3-1 0, 5 ό λ ο υ ς σ το α ν ώ τ ε ρ ο π ο σ ο σ τ ό, (βλ. π ί ν α κ α 1) Τ ρ ε ι ς ε ί ν α ι οι π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς λ ύ σ ε ι ς γ ι α τ ην Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή δ ι α ί τ ε ρ σ τω ν ανεργία. Π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς τ ου κ ό σ τ ο υ ς ε ρ γ α σ ί α ς, υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ώ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν γι 1 ν α γ ί ν ο υ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ έ ς κ α ι ν α πε ρ ι ο ρ ι σ θ ο ύ ν τα α ν τ ι κ ί ν η τ ρ α σ τ ι ς π ρ ο σ λ ή ψ ε ι ς. Μ ε τ α φ ο ρ ά ε ν ό ς σ η μ α ν τ ικού μ έ ρ ο υ ς τ ο υ κ ό σ τ ο υ ς της κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς α σ φ ά λ ι σ η ς α π ε υ θ ε ί α ς στε υς φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο υ ς μ έ σ ω το υ κ ρ α τ ι κ ο ύ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ μ ε π α ρ ά λ λ η λ η μ ε ί ω σ η τ ου δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι ι ε λ λ ε ί μ α τ ο ς. Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η της α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α ί α ς από περιττι σ π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς κ αι υ π ε ρ β ο λ ι κ " κ ε τ η μ έ ν α " γ ι α να ι ε υ κ λ υ ν θ ε ί ά κ δ ο 3 η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν θ έ σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς. Η Ε λ λ ά δ α έ χ ε ι της

11 ΠΙ ΜΑΚΑΣ (1); ΠΟΣΟ ΣΤ Ο ΑΜΕΡΓΙΑΣ * * Β Ε Λ Γ Ι Ο Δ Α Ν Ι Α Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α Ι Σ Π Α Ν Ι Α Γ Α Λ Λ Ι Α Ι Τ Α Λ Ι Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ Ι Α Μ Ε Γ. Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α Σ Ο Υ Η Δ Ι Α Ν Ο Ρ Β Η Γ Ι Α Η Π Α Ι Α Π Ω Ν Ι Α Ε Λ Β Ε Τ Ι Α Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Ν Ε Α Ζ Η Λ Α Ν Δ Ι Α Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α Ι Ρ Λ Α Ν Δ Ι Α Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α Ο. Ο. Σ. A Ε. Ε. 6, 6κ θ, 4 5, 6 7, 7 16, 4 9, 5 Ir 7 5, a 4, Ο 8, θ 2, 9 5, 5 6, 7 2, 1 1, 1 9, 5 10, 3 7, 7 14, 8 3, 5 6, 9 8, 2 7, 37. 9, 2 6, 6 θ, 7 18, 5 10, 4 9, Ο 2, 1 5, 6 4, 2 10, 1 5, 3 5, 9 7, 4 2, 2 2, 5 10, 7 10, 3 7, 9 15, 4 3, 6 7, 6 9, 3 8, , 1 7, 9 9, 7 22, 8 11, 7 10, 3 2, 7 6, 6 5, 7 10, 4 θ, 2 6, Ο 6, 8 2, 5 4, 5 10, 9 9, 5 β, 7 15, 7 4, 2 8, Ο 10, 8 10, 07. 8, 2 а, 4 9, 6 24, 1 12, 3 11, 4 3, 5 7, 0 7, O 9, 6 8, 0 5, 4 б, 1 2, 9 4, 7 9, 7 5, 1 10, 9 15, 1 4, 4 8, 0 11, 2 10, 27. 7, 1 а, 2 10, 0 2 2, 2 11, 7 11,a 3, 9 б, a 7, 2 а, 9 7, 6 5, O 5, 6 3, 1 4, 2 8, 6 б, 4 10, 2 14, 8 4, 5 7, 8 10, 7 10, 17. 6, 9 а, 2 10, 5 21, 5 11, 4 11, 5 3, 8 б, 6 7, 0 a, 7 7, 3 4, 6 5, 7 3, 4 3, 9 a, 1 6, 4 10, O 14, 6 4, 6 7, 7 10, 4 Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά σ τ ο ι χ ε ί α * Π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς Π η γ ή : E u r o p e a n Comniission, O E C D, E c o n o m i c O u t l o o k, No 58, E u r o s t a t i s t i c s, Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ ι ο ς

12 μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς σ τ ι ς ν έ ε ς τ ά σ ε ι ς π ο υ δ L α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α l. Η κ ο ι ν ω ν ι κ ή α σ φ ά λ ι σ η β ρ ί σ κ ε τ α ι σε ο ρ ι α κ ό σ η μ ε ί ο α πό ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή άπ ο ψ η. Η ε π ι β ά ρ υ ν σ η τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ε ί ν α ι σ η μ α ν τ ι κ ή χ ω ρ ί ς α έ χ ε ι ε ξ α σ φ α λ ι σ β ε ί η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή β ι ω σ ι μ ό τ η τ α Τ α β ά ρ η ε ί ν α ι δ ύ σ κ λ ο ν α π ε ρ ά σ ο υ ν σ το κ ρ α τ ι κ ό της α σ φ ά λ ι σ η ς, ο π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ μ ό. Ε ύ μ φ ω ν α μ ε τα σ τ ο ι χ ε ί α τ ου Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Ν ο μ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ΙI' ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ το Ε λ λ η ν ι κ ό Δ η μ ό σ ι ο ε ί ν α ι μ ε τ ά το Β ε λ γ ι κ ό ο Ι τ α λ ι κ ό το π λ έ ο ν υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς δ η ό σ ι ο χ ρ ο ς υ π ο λ ο γ ζ ε τ α ι απο τ υ ς ε δ ι κ ο ύ ς της Ε ν ω σ η ς. Το μ έ ί ο ι Ε υ ρ ω π α ϊ κ ς Ν μ ι σ μ α τ ι κ ς Ε π ι ρ ο π ή ς σε 1 2, 3 % τ ο υ Α κ α θ ά ρ ι σ τ ο υ ή ο ή τ 1 Ε γ χ ώ ρ ι ο υ Π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς (ΑΕΠ) με π ρ ο ο τ ι κ να α υ ξ θ ε ί σε 1 2 8, 1 % το π ή η έ τ ο ς σ υ ν δ α σ μ ό ς τω ν π α ρ α π ά ν ω ε γ γ υ ά τ α ι σ τ η σ η μ ε ρ ι ν ή υ ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή γ κ υ ρ ί α τ ην α ύ ξ η σ η τ ου π ο ο σ τ ο ύ α ν ε γ ί α ς σ τ η χ ώ ρ α σ υ σ ρ μας. Η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε ν ω σ η ε π ι χ ε ι ρ ε ί σ τ ρ ο φ ή σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή τ ης γ ι α να α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι το μ ε γ ά λ ο π ρ ό β λ η μ α τ ης α ν ε ρ γ ί α ς κ α ι η Ε λ λ ά δ α κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι γ ι α μ ι α α κ ό μ η φ ο ρ ά να μ η ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή ε ι τ ις σ ε ξ ε λ ί ξ ε ς. (6) ι Η Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Η α ν ε ρ γ ί α κ α ι η υ π ο α π α σ χ ό λ η σ η α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α απ ο τα σ ο β α ρ ό τ ε ρ α π ρ ο β λ ή μ α τ α της ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ζ ε τ α ι μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η ο ξ ύ τ η τ α τα τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α. Τα π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά τ ε λ ε υ τ α ί α σ τ ο ι χ ε ί α του Ο Α Ε Δ γ ι α τη ε ξ έ λ ι ξ η της α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η χ ώ ρ α μ α ς α π ο κ α λ ύ π τ ο υ ν ότι το π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α β ρ ί σ κ ε τ α ι στο υ ψ η λ ό τ ε ρ ο σ η μ ε ί ο μ ε τ ά το β' π α γ κ ό σ μ ι ο π ό λ ε μ ο. Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τα σ τ ο ι χ ε ί α του Ο Α Ε Δ της π ε ρ ι ό δ ο υ Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ - Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ το π ο σ ο σ τ ό της α ν ε ρ γ ί α ς α υ ξ ή θ η κ ε απο 2, 7 9 % σε 7, 2 % μ ε π ρ ο ο π τ ι κ ή τ ο υ ς α μ έ σ ο υ ς ε π ό μ ε ν ο υ ς μ ή ν ε ς το 1 0, 5 % ό π ω ς δ ε ί χ ν ε ι οι π ί ν α κ ε ς (6 κ ι 7). Οι κ ρ α τ ι κ ο ί φ ο ρ ί ς σ τ η χ ώ ρ α ς μας, οι ο π ο ί ο ι α ε π α ρ κ ο λ ο θ ο ύ ν απο κ ο ν τ ά τ η ν ξ έ λ ι η της α ν ε ρ ί α ς της α υ ε ξ γ, α π α σ χ ό λ η σ η ς κ αι τ ου σ υ ν ο λ ι κ ο ύ ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ, ε ί ν α ι η Ε Σ Υ Ε ( ε θ ν ι κ ή σ τ α τ ι σ τ ι κ ή υ π η ρ ε σ ί α ) κ α ι ο Ο Α Ε Δ. Η Ε Σ Υ Ε μ ε τ ά το κ α ι κ α τ ά τη δ ι ά ρ κ ε ι α της π ε ρ ι ό δ ο υ Α π ρ ι λ ί ο υ - Ι ο υ ν ί ο υ κ ά θ ε έ τ ο υ ς δ ι ε ξ ά γ ε ι τ ην έ ρ ε υ ν α του ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ τ η ς χώ ρ α ς. Α π ό τ η ν ά λ λ η μ ε ρ ι ά ο Ο Α Ε Δ μ έ σ ω τ ω ν α ρ μ ο δ ί ω ν γ ρ α φ ε ί ω ν τ ου π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί σε μ η ν ι α ί α β ά σ η τ η ν ε ξ ε λ ι ξ ή τ ης ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς α ν ε ρ γ ί α ς κ αι γ ε ν ι κ ό τ ε α του ε γ ε γ ρ α μ μ έ ν υ ε γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι ύ σ τ ι ς α σ κ έ ς ρ γ ο ρ κ ο τ ι, η μ ι α σ τ ι κ έ ς π ε ρ ι χ έ ς της χώρα. 0 π ί ν α κ α ς (4) δ ε ί χ ν ε ι τ ην ο ς ε ξ έ λ ι ξ η της α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η Ε λ λ ά δ α μ ε β ά σ η σ τ ο ι χ ε ί α από τη Ε Σ Υ Ε κ α ι τ ο ν ΟΑΕΔ. Α π ό τα σ τ α τ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ ου Ο Α Ε Δ κ α ι της Ε Σ Υ Ε τ ου π ί ν α κ α ύ π τ ε ι ότι το π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α μ ε τ ά το (4) π ρ ο κ 0 π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή α ύξηση. Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τα σ τ ο ι χ ε ί α τ ου Ο Α Ε Δ η α ν ε ρ γ ί α, δ η λ α δ ή ο α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν α ν έ ρ γ ω ν α τ ό μ ω ν ως π ο σ ο σ τ ό ε π ι του ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ, τ η ν π ε ρ ί ο δ ο από 2, 4 % ε κ τ ι ν ά χ θ η κ ε σε 8,0%, ε ν ώ το π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς από 3, 1 % το δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ ε σε, 2 % το Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ε ί ν α ι το 7 π ο σ ο σ α ν ε ρ γ ί α ς σ τ ν λ λ ά δ α τα τ λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α έ χ ε ι τ ό η Ε ε π ρ ο σ ε γ γ ί ε ι το μ έ σ π ο σ ο τ ό α ν ε ί α ς τ ω ν χ ω ρ ώ ν ης Ε.0. Κ. σ ο σ ρ γ τ

13 ΠΙΗΑ ΚΑ Σ (2) KCvnon Ayopdc EoYaoCac YtX. dtoua Ε γ γ ε γ ρ α μ. σ χ ο λ ο ύ μ. Υ π ό λ ο ι π ο Π ο ο ο σ τ ο Ε π ι δ / ν ο ι Ε ρ γ α τ ι κ ό Ε γ γ ε γ ρ α μ. Δυναμικό Ανέργων Ανεργ ί ας Ανεργο ι , ,9 37, 2 2, , , , 0 119, 6 5, , , ,9 140, 2 6, , , , 5 173, 2 7, , , , 1 184, 7 7, , , , 9 175, 9 7, , , , 8 179, 8 7, , , ,8 183, 6 7, , 8 Πηγή: ΟΑΕΔ.

14 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ (3) Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι, Α ν ε ρ γ ο ι α ν ά κ λ ί μ α κ α η λ ι κ ί α ς 1 σε χι.λ. ά τ ο μ α * Σ ύ ν ο λ ο Ε ρ γ α τ ι - κό Δ υ ν α μ ι κ ό 1 9 4,6 273, 1 398, , ,8 191, , 9 Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι 1 7 1, , , ,7 191, ,3 Α ν ε ρ γ ο ι 2 3,2 41, 3 28, 3 32, 1 23, 1 0, 5 148, Ε ρ γ α τ ι κ ό Δ υ ν α μ ι κ ό 1 2 5,3 407, 2 551, , , ,J Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι 8 2,8 295, 1 467, , , , 6 Α ν ε ρ γ ο ι 4 2, , 7 107, 4 57, 1 0, 8 403, ( * ) Ε ρ γ α τ ι κό Δ υ ν α μ ι κ ό 1 1 7, 0 406, 0 575, , , 0 125, , 0 Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι 7 4,0 285, 0 480, , ,0 124, ,5 Α ν ε ρ γ ο ι 4 3,0 121, 0 95, 0 107, 8 58, 0 0, 7 425, 5 <*) Προοωρι,νά στ δ ι ά φ ο ρ α έτη. Π η γ ή : Ε ρ ε υ ν α Ε ρ γ α τ ι κ ο ύ Δ υ ν α μ ι κ ο ύ, Ε Σ Υ Ε,

15 π ί ν α κ α ς (4) : Η ε ξ έ λ ι ξ η τη ς α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ κ α τ ά Ο Α Ε Δ 1 9 Θ 2 5, 8 /. 3, , 87. 3, , 17. 4, , 87. 5, , 37. 6, , 37. 6, 3Χ , 67. 6, , 47. 5, , 07. 6, , 67. 7, , 67. 7, , 67. 7, , 17. 7, 27.

16 Α ν η σ υ χ η τ ι κ ό ε ί ν α ι όχι η δ ι ά ρ κ ε ι α της α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν χ ώ ρ α μ α ς μ ε τ ά. ο λ ο έ ν α κ αι π ι ο μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι ο χ α ρ α κ τ ή ρ α, με το π ρ ο ο λ α μ β ά ν ε τ ην έ ν ν ο ι α ότι η διάρι :εια τ ου χ ρ ό ν ο υ π α ρ α μ ο ν ή ς τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν ε κ τ ό ς ε ρ γ α σ ί α ς ό λ ο κ α ι π ε ρ ί ι σότερο δ ι ε υ ρ ύ ν ε τ α ι. Έ τ σ ι τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ο α ρ ι θ μ ό ς :ων α ν έ ρ γ ω ν α τ ό μ ω ν π ο υ π α ρ α μ έ ν ε ι χ ω ρ ί ς ι νός (1) έ τ ο υ από α υ ή θ η κ ε σε α π α σ χ ό λ η σ η ά ν ω τ ου ς, ξ 8 ά τ ο μ α, μ ε π ο τ έ ε σ μ α οι ά ν ε ρ γ ο ι του ε ν ό ς (1) έ τ ο υ ς από 2, 4Χ να α λ του φ θ ά σ ο υ ν σ τ ο σ η μ ε ί ο να α π ο τ ε λ ο ύ ν το το μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς σ υ ν ό λ ο υ τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν α :όμων, με π ο σ ο σ τ ό τ ης τ ά ξ η ς τ ου 7, 17., ό π ω ς δ ε ί χ ν ε ι ο π ί ν α κ α ς <2) Οι π ί ν α κ ε ς 2 κα 3 δ ε ί χ ν ο υ ν τ ην ε ξ έ λ ι ξ η κ α ι τ η ν κ ί ν η σ η :ης α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς κ α θ ώ ς κ α ι το σ ύ ν ο λ ο τ ω ν α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ω ν α ν έ ρ γ ω ν σε χ ι λ ι ά δ ε ς ά τ ο μ α από το μ έ χ ρ ι το Ό π ω ς θα σ ο ύ μ ε σ τ ο ι ν α κ α (5) ( ιτην Ε λ λ ά δ α, τα α ν ώ τ ε ρ α μ ο ρ φ ω τ ά ε π ί π ε δ α π α ρ ο υ σ ι ά ς ο υ α ν ε ρ γ ί α ς κ α ι γ ι α τα ύο φ ύ λλα. (7) ν ε α ρ έ ς η λ ι κ ί ε ς κ α ι υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ο σ ο σ τ ά Ε π ί μ έ ρ ο υ ς δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς Η α ν ε ρ γ ί α ή α λ λ ι ώ ς η α ν ε π ά ρ κ ε ι α τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν α π α σ χ ό λ η σ η ς σ ι ά ζ ε τ α ι α υ ξ η μ έ ν η, όχι μ ό ν ο σ τ ο υ ν έ ο υ ς α λ ά κ α ι στι ς π α ρ ο υ ς λ γ υ ν α ι κ έ ς, σ τα μ ε ι ο ν ε κ τ ο ύ τ α ά ο μ α ( α ν ά π η ο ι κ.. λ ), σ τ ο υ ς ν τ ρ τ α ν ε ι δ ί κ ε υ τ υ ς ε ρ γ ά τ ε ς κ α θ ώ ς κ α ι σε ο ρ ι σ μ έ ν ς π ρ ο λ η μ τ ι κ έ ς ο ε β α π ε ρ ι ο χ έ ς. Α ν τ θ ε τ α υ π ρ χ ο υ ν ο ρ ι σ έ ν ο κ λ ά δ ο ι ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν ( ί ά μ ι ε ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ι ε ρ γ ά τ ε ς, τ ε χ ν ί τ ε ς κ τ λ ), ό π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σ χ ε τ ι κ ή έ λ λ ε ι ψ η ε ρ γ α τ ι κ ώ ν χ ε ρ ι ώ ν. Το ίδιο ι σ χ ύ ε ι κα ι γ ι α τις κ α τ ' ε ξ ο χ ή ν α γ ρ ο τ ι κ έ ς ή κ αι τ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς π ε ρ ι ο χ έ ς τ ης χ ώ ρ α ς ό π ο υ υ π ά ρ χ ε ι μ ε γ ά λ η ε π ο χ ι κ ό τ η τ α σ τ η ζ ή τ η η ε ρ γ α σ ί α. Η α ν ε ρ γ ί σ τ η ώ ρ α μ α ς σ ς α χ χ α ρ α κ τ η ί ζ ε τ α ι από μ ε γ ά λ η ε π ο χ ι α κ ή δ α κ ύ μ α ν σ η - α υ ξ ά ν ε ι ρ ι σ η μ α ν τ ι κ ά τους χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ς μ ή ν ε ς κ α ι μ ε ι ώ ν ε τ α ι τ η ν ά ν ο ι ξ η κ αι το κ α λ ο κ α ί ρ ι. Η ε π ο χ ι κ ό τ η τ α της α π α σ χ ό λ η σ η κ α ι η ύ π α ρ ξ η τ ο μ έ ω ν ή π ε ρ ι ο χ ώ ν με υ ψ η λ ή α ν ε ρ γ ί α κ αι α ν τ ί θ ε α ά λ λ ω ν ό π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι φ α ι ν ό μ ε ν ο της σ χ ε τ ι κ ή έ λ λ ε ι ψ η ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ό, σ υ ν ι σ τ ά το ς". Το φ α ι ν ό μ ε ν ο α υ τ ό " α ν ι σ ο ρ ρ ο π ί α ς της α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί κρ ά, λ ά μ ε ι δ ι τ ε ρ η ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι κ α ι σ τα μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι τ η α λ α ί α ρ α τ η ρ ε ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς χ ώ ρ ε ς ό π ω ς η Ε λ λ ά δ α

17 κ α ς (5): Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς κ α τ ά η λ ι κ ί ε ς κ αι Σ ύ ν ο λ ο 18, 8 6, 1 3, 1 2, 8 2, 0 Ε π ί π ε δ ο A 14, 0 5, 5 3, 2 2, 9 2, 1 Ε π ί π ε δ ο Β 24, 6 6, 3 2, 7 3, 7 2, 9 Ε π ί π ε δ ο Δ 23, 1 5, 1 Ε π ί π ε δ ο Ε 33, 3 2, 2 Σ ύ ν ο λ ο 31, 3 12, 7 6, 4 4, 0 1, Ο Ε π ί π ε δ ο A 18, 0 11, 2 6, 8 3, 9 1, 1 Ε π ί π ε δ ο Β 36, 8 15, 5 9, 1 Ε π ί π ε δ ο Δ 29, 4 11, 8 6, 3 Ε π ί π ε δ ο Ε 41, 7 11,8 2, 2 Ε π ί π ε δ ο A : Ε π ί π ε δ ο Β : Ε π ί π ε δ ο Δ : Ε π ί π ε δ ο Ε ; Χ ω ρ ί ς μ ό ρ φ ω σ η ή μ ε μ ό ρ φ ω σ η δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Μ ε δ ί π λ ω μ α γ υ μ ν α σ ί ο υ Μ ε δ ί π λ ω μ α λ υ κ ε ί ω ν κ α ι τ ε χ ν ι κ ώ ν σ χ ο λ ώ ν Φ ο ι τ η τ έ ς κ α ι π τ υ χ ι ο ύ χ ο ι π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ώ ν σ χ ο λ ώ ν Π Η Γ Η : Ο. Ο. Σ. Α

18 1.3. Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η - Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Κ Α Ι Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ ο π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς κ α ι ο α κ ρ ι β ή ς π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς τ ου α ρ ι ό μ ο ύ τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, έ χ ε ι α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο π ο λ λ ώ ν σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν, α ν τ ι α τ ι κ ώ ν α ό ψ ε ω ν α λ λ ά κ αι β έ μ α π ο λ ι τ ι κ ή ς α ν τ ι π α ρ ά θ ε σ η ς. Α π ό φ π π α λ ι ό τ ε ρ α υ π ή ρ χ ε μ ι α σ ο β α ρ ή σ ύ χ η σ η γ ι α το ό λο π ρ ό β λ η μ α π ο υ γ ο φ ε ί λ ε τ α ι ως έ ν α β α θ ό σ τ ι ς ι δ ι α ι τ ε ό τ η τ ς της ε λ λ η ν ι κ ή ς μ ρ ε ο ι κ ο ν ο μ ί α ς κ α σ τ ν α ρ κ τ ά δ α φ ο ρ ο π ο ι μ έ ν η, απ' ό,τ σε ά λ λ ε ς ι η ε ι ι ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς χώρε, δ ο ή της α π α σ χ ό λ η σ η ς. Το κ ύ ρ ι ο π ρ ό β λ η μ α ς μ ε σ τ ι ά ζ ε τ α ι σ το μ ε ά λ ο ρ ι θ μ τ ω ν α υ τ ο α π χ ο λ ύ μ ε ν ω ν ( κ υ ρ ί ω ς γ α ό α σ ο α γ ρ ό τ ε ς α λ λ ά κ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς, έ μ π ο ρ ο ι κ. λ. π. ), γ ι α ίους δ ε ν ε ί ν α ι σ τ α τ ι σ τ ι κ ά ε ύ κ ο λ ν α π ρ ο σ ι ο ρ ι σ τ ε ί ό τ ε ο δ π ε ί ν α ι ά ν ε ρ γ ο ι κ α ι π ό τ ε όχ Η δ υ σ κ ο λ ί α δ η λ α δ ή β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ο ό τι α σ η δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι α π ο δ ε κ τ ό ς ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ς ο ρ ι σ μ ό ς γ ι α τ ην κ α τ ά σ τ α ν ε ρ γ ί α ς του α γ ρ ότη, τ ου τρου, του δ ι κ η γ ό ρ ο υ, κ. λ. π.. Η α υ ξ η μ έ ν η π α ρ ο υ σ ί α σ τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ κ λ ά δ ω ν ν τ ο ν ε ς ε π ο χ ι α κ έ ς δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς, ό π ω ς η γ ε ω ρ γ ο τ ο υ ρ ι σ μ ό ς. η ο ι κ ο δ ο μ ή, σ υ ν ι σ τ ά έ ν α σ υ ν α φ έ ς, π ρ ό β λ η μ α τ ης α π α σ χ ό λ η σ η ς α λ λ ά κ α τ ω ν σ τ α ι σ τ ι κ ώ ν α ν ε ρ γ ί α ς. τ α ν γ ί ν ε τ α ι μ ι α σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ι τ Ο δ ε ι γ μ α τ ο λ η ψ ί α γ ι α τ ο ν π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό τ ων α ν έ ρ γ ω ν, ε υ ν ό η τ ο ε ί ν α ι ότι έ χ ε ι μ ε γ ά λ η σ η μ α σ ί α η ε π ο χ ι α κ ή σ υ γ κ υ ρ ί α μ ι α κ α ι σ υ ν ή θ ω ς, κ υ ρ ί ω ς τ ο υ ς κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ο ύ ς μή ν ε ς, υ π ά ρ χ ε ι α ύ ξ η σ η τ ων ε υ α ι ρ ι ώ ν κ α π α σ χ ό λ η σ η ς, ε ν ώ το α ν τ ί θ ε τ ο σ υ μ β α ί ν ε ι το χ ε ι μ ώ ν α. Και ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο υ ς γ ρ α μ μ έ ν ο υ ς α ν έ ρ γ ο υ ς σ τ α γ ρ α φ ε ί α του ΟΑΕΔ, π ά λ ι γ ε ν ν ι έ τ α ι το ε ρ ώ τ η μ α, γ ι α το π ο ι ο ς α ρ ι θ μ ό ς θα υ π ο λ ο γ ι σ τ ε ί ως ε τ ή σ ι ο ς α ρ ι θ μ ό ς α ν έ ρ γ ω ν : ο μ έ σ ο ς μ η ν ι α ί ο ς α ρ ι θ μ ό ς α ν έ ρ γ ω ν ή το σ ύ ν ο λ ο τ ω α τ ό μ ω ν ν π ο υ γ ρ ά φ τ η κ α ν σ α ν ά ν ε ρ γ ο ι σ τα μ η τ ρ ώ α τ ου ϋαεδ. Γ έ γ ο ν ο ς ε ί ν α ι π ά ν τ ω ς πως, ε ξ α ι τ ί α ς της ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ α ς σ τ η δ ο μ ή της ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, κ υ ρ ί α ρ χ ο π ρ ό β η μ α γ ι α τη χ ώ ρ α μ α ς λ αν ε ρ γ ί α, η υ π ο α π α σ χ ό λ η σ η, η είναι, ε κ τ ό ς από τ η ν α ν ο ι χ τ ή ε τ ε ρ ο α π σ χ ό λ η σ κ α η ε ο χ ι α κ ή ανερ γ ί α. Α λ ά η σ ύ γ χ υ σ η γ ύ ρ ω από α η ι π λ τις σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς ν ε ρ γ ί α ς ε ί χ ε σ το π α ρ ε λ θ ό κ αι ά λ λ α α ί τ ι α : τ η ν α ν η θ ε λ η μ έ ν η ε π ά ρ κ ε ι τ ω ν σ τ α τ ι α ν ε ρ γ ί ίσως τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή σ κ ο π ι μ ό τ η τ α π ου σ τ ό χ ε υ ε στη ν α π ό κ ρ υ ψ η των π ρ ά γ μ α τ ι.κών διαστάσεων του προβλήματ ος. (7) Πρέπει να σημει ωθεί ότι τα στοιχεία σχετ ικά με την α π α σ χ ό λ η σ η και την α ν ε ρ γ ί α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν μ ε γ ά λ η δ ι α φ ο ρ ο π ο i-ηοη μεταξύ των δεκαετιών του εβδομήντα καιl του ογδόντα κ ι αυτό γι μ ετά το 1982 ά λ λ α ξ α ν o l ορ ι σμο ί και οι δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς κα τάρτίσης των σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ν α ν ε ρ γ ί α ς κ αι α π α σ χ ό λ η σ η ς. Γι' α υ τ ό θα π ρ έ π ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί ότι τα σ τ ο ί ς π ε ρ δ ο υ δ ε ν ε α ι χ ε ι ό 1 1 ί ν παρα-τ ί θ ε ν δ ώ με έ ν τ ο ε ς ε π ι φ υ λ ξ ε ι ς (5) σ υ γ κ ρ ί σ ι μ α και τ α ι ε ν ά α ξ ί ζ ε ι να α α φ ε θ ο ύ ν οι δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς τη ς ( π ί ν α κ α ς 6 ). Ε δ ώ ν ρ έ κ θ ε σ η ς Μ π λ α ν σ ά ρ του ιδ ι ε θ ν ο ύ ς Γ ρ α φ ε ί ο υ Ε ρ γ α σ ί α ς το γ ι α τ η ν α ν ε ρ γ ί α π ου έ γ ι ν ε μ ε τ ά από π ρ ό κ λ η σ η τ ης τ ό τ ε λ λ η ν κ ή ς ε ι α φ έ ρ ε τα κ ό λ ο υ θ α ά ρ ω ς ι α φ ω τ σ τ ι κ ά γ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. Η έ κ θ ε σ η α ν ι α κ δ ι το ίδιο θ έ μ α σ τ η ισ ε λ ί δ α 27 ( δ ι α τ η ρ ο ύ μ ε τη γ λ ώ σ σ α της ε π ί σ η μ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς μ ε τ ά φ ρ α σ η ς ) : "... ε ί ν α ι γ ε ν ι κ ώ ς π α ρ α δ ε κ τ ό ν ότι αι σ τ α τ ι σ τ ι κ α ί π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ι κ ώ ς μ ε τη δ η λ ω θ ε ί σ α ν α ν ε ρ γ ί α ν, υ π ο ε κ τ ι μ ο ύ ν σ η α ν τ ι κ ώ ς τ ην σ χ ε τ ι μ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ν α ν ε ρ γ ί α ν, τ η ν ο π ο ί α ν ο Ο Ο Σ Α α ν α β ι β ά ζ ε ι ε ις

19 15 - π ο σ ο σ τ ό ν 4-5 % τ ο υ ε ν ε ρ γ ο ύ, μ η γ ε ω ρ γ ι κ ο ύ π λ η β υ σ μ ο ύ. Ο π ω ς κι αν έ χ ο υ ν τα π ρ ά γ μ α τ α, η α ν ε ρ γ ί α π ο τ ε λ ε ί έ ν α χ ρ ο ν ί ζ ο υ ν ρ ό β λ η μ α ει ς α π ί ο υ η λ ύ σ ι ς επί μ α κ ρ ά ν χ ρ ό ν ο ν α ν ε ζ η τ ή β η από τ ην Ε λ λ ά δ α, τ ο υ ο π ο π λ ε υ ρ ά ς μ ε α ν α σ τ ε ύ σ ε ω ς κ αι β ρ α δ ύ τ ε ρ ο ν δι α τ ω δ ι α ρ θ ρ ω τ κ ώ ν τ ν ι μ ε τ α β ο λ ώ ν. Τα π ο σ ο τ ι κ ά δ ε δ ο μ έ ν α, τα ο π ο ί α υ φ ί σ τ α ν τ α ι σ χ ε τ ι κ ώ ς με την π ε ρ ι ό δ ο υ , ε ί ν α ι τ η ν α ν ε ρ γ ί α ν, α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ν δ ι ά λ ί α ν α μ φ ι σ β η τ ή σ μ α κ αι ε ί ν α ι π ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν να μ η χ ρ η σ ι μ ο π ο ι θ ο ύ ν. ι ρ η Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ε π ί σ η ς ότι η υ π ο α π α σ χ ό λ η σ η ο υ δ ό λ ω ς π ε ρ ι έ χ ε τ α ι ε ις τας υ φ ι σ τ α μ έ ν α ς σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ς... " (8) Α ν ά μ ε σ α σ τ α δ ι ά φ ο ρ α ο θέμα, π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι κ ι ε ύ θ υ ν σ η ς τ ο υ υ πουργεί' ν α φ έ ρ ο ν τ α ι κ α ι τα α κ ό λ ο υ χ ε ί α π ο υ μ π ο ρ ε ί αν σ υ ν ε κ τ ι μ η θ ο ύ ν γ ι α I α κ ό λ ο υ θ η α π ό ρ ρ η τ η ε π ι σ τ ο λ ή α ρ μ ό δ ι α ς Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ ό π ο υ μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν "... Τ ο π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς τ ω ν μ ι σ θ ω τ ώ ν σ τ η Χ ώ ρ α μ α ς φ α ί ν ε τ α ι ν έ ρ χ ε τ α σ ή μ ε ρ α σε 6% τ ου ε ν ε ρ γ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ ". Ο Ο Α Ε Δ ότι α ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α, ε ί χ ε κ α τ γ ρ ά ε ι στο τ έ λ ο τ ου α ν ν έ γ ο υ ς α ψ ς σ α ρ ά τ ομα. 0 Ο Α Ε ό μ ω ς δ ε ν κ τ α γ ρ φ ε ι τ ο υ ς π ρ ω τ ο ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς Δ α ά ( π ε ρ ί π ο υ ) π ο υ δ ε ν β ρ ή κ α ν δ ο υ λ ε ι ά κ α ι π ο υ υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι σε άτομα. Ο μ ο ί ω ς δ ε ν κ α τ α γ ρ ά φ ε ι τ ο υ ς μ ε τ α ν ά σ τ ε ς π ο υ ε π ι σ τ ρ έ φ ο υ ν κ αι δ ε ν β ρ ί σ κ ο υ ν δ ο υ λ ε ι ά, κ α θ ώ ς κ α ι τ ο υ ς α ν έ ρ γ ο υ ς π ο υ δ ε ν π α ί ρ ν ο υ ν ε π ί δ ο μ α α ν ε ρ γ ί α ς. Ο λ ε ς οι π α ρ α π ά ν ω κ α τ η γ ο ρ ί ε ς μ α ς δ ί ν ο υ ν έ ν α ν α ρ ι θ μ ό α ν έ γ ω ν π ε ρ ί π ο υ ή το. 5 % τ ου ε ν ε γ ο ύ ρ 4 ρ ύ γ ι α το τ έ λ ο ς τ ο υ Α π ό τ ις α ρ χ έ ς ό μ ω ς τ ου π λ η θ υ σ μ ο ά ρ χ ι σ α ν μ α ζ ι κ έ ς α π ο λ ύ σ ε ι ς (μ ό ο το Τ Ε υ π ο ο γ ί ζ ε ν Ε λ ι 0 α ν έ ρ γ ο υ ς από τ ην π ώ σ η τ η ς ο κ ο δ ο μ ι ή ς δ ρ α σ η ρ ι ό τ η τ α ς ), π ρ ά γ μ α τ ι κ τ π ο υ ο δ η γ ε ί στ ο σ υ μ π έ ρ α σ μ ότι ο α ρ ι μ ό ς τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν μ σ θ ω τ ώ ν α θ ι σ ή μ ε α σ τ η χ ώ α μ α α ν έ ρ χ ε τ α ι σε π ε ρ ί π ο υ ή το 6% τ ου ρ ρ ς 0 ε ν ε ρ γ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ. Τ έ λ ο ς ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό ότι η σ η μ ε ι ν ο ι ο ν ο ι κ ή ρ ή κ μ ύ φ ε σ η κ αι κ ύ ρ ι α η έ λ ε ι ψ η π α ρ α γ ω γ ι κ ώ ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν μ ε γ α λ ώ ν ε ι τ ην λ α ν ε ρ γ ί α κ α ι μ ε ι ώ ν ε τ α ι το Α Ε Π...". (9) Δ ύ ο ε ί ν α ι οι β α σ ι κ έ ς π η γ έ ς σ τ τ ι σ τ ι κ ώ ν σ τ ι χ ε ί ω ν γ ι α τ η ν α ο ανεργία. Η π ρ ώ τ α φ ρ ά τ ις έ ε υ ν ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς της Ε Σ Υ Ε κ αι η η ο ρ δ ε ύ τ ε ρ η ο υ ς ε γ γ ε γ ρ α μ έ ν ο υ ς α ν έ ρ γ ο υ ς σ τα γ ρ α φ ε ί α ε ρ γ α σ α ς τ ου τ ί ΟΑΕΔ. 0 δ ε ί κ τ η ς της ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς α ν ε ρ γ ί α ς α π ο τ ε λ ε ί, τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν γ ι α τις χ ώ ρ ε ς μ έ λ η τ ου ΟΟΣΑ, τ ον π λ έ ο ν α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό δ ε ί κ τ η μ έ τ ρ η σ η ς της α ν ε ρ γ ί α ς κ α ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι κ α τ ά κ α ν ό ν α γ ι α δ ε θ ν ε ί ς σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς. Τα σ τ ο ι χ ε ί α του Ο Α Ε Δ α φ ο ρ ο ύ ν κ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α τ η ν ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α π ο υ αν κ αι υ π ο κ τ ι μ ά την π ρ α γ α τ ι κ ή α ν ε γ ί α ε μ ρ α κ ν ο π ο ιητ ικό δ ε ί κ τ η τ ω ν δ ι α χ ρ ο ν ι κ ώ ν ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν της α π ο τ ε λ ε ί έ ν α ι σε ε θ ν ι κ ό κ αι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό ε π ί π ε δ ο. Σ υ γ κ ρ ί ιμα σ τ ο ι χ ε ί α α φ ο ρ ο ύ ν την π ε ρ ί ο δ ο μ ε τ ά δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ις ι ο ι κ η τ ή ερ γ ί Ο Α Ε Δ σ τ ι ς 8 Α π ρ ι λ ί το υ Ο Α Ε Δ δ η μ ό σ ι ε ς "ο α ρ ι θ μ ό ς τι. V ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν cν έ ρ γ ω ν σ τ α γ ρ α φ ε ί α Ε ρ γ α σ ί α ς του Ο Α Ε Δ θα α υ ξ η θ ε ί στο ά μ ε σ ο μέ λ λ ο ν, Α υ τ ή η α ύ ξ η σ η δ ε ν θ α ε ί ν α ι ε ξ ή γ η σ η ε ί ν α ι απλή, π ρ α γ μ α τ ι κ ή α λ λ ά kc τά κ ά π ο ι ο π λασμα- ική. Η Σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α μ α ς να ε γ γ ρ ά ψ ο υ μ ε ον π ρ α γ μ α τ ι κ ό α ρ ι θ μ ό τ ων τ α ρ α φ ε ί α μ α ς ε ρ ι σ σ ό τ ρ ο ι ανέργων, ε ί ν α ι φ ύ σ ι κ ο ν α γ ρ α φ ο ύ ν σ γ π ε ά ν ε ρ γ ο ι από ότι στο π α ρ ε θ ό ν. Α υ τ ό δ εν σ η μ α ί ν ε ι ότι α υ ξ ή θ η κ ε η λ π ρ α γ μ α τ ι κ ή α ν ε ρ γ ί α α λ λ ά ότι α υ ξ ή θ η κ ε ή α υ ξ ά ν ε τ α ι ο α ρ ι θ μ ό ς τ ν ω α τ ό μ ω ν ε κ ε ί ν ω ν π ο υ β ρ ί σ κ ο υ ν χ ρ ή σ ι μ ο να ε γ γ ρ ά φ ο ν τ α ι σ τα Γ ρ α φ ε ί α

20 Ε ρ γ α σ ί α ς χου Ο Α Ε Δ (10) Γ ύ μ φ ω ν α μ ε τα ι χ ε ί σ τ ο α το υ π ί ν α κ α 7 κ αι 8, ο μ έ σ ο ς ε τ ή σ ι ο ς τ η ς ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς α ν ε ρ γ ί α ς του Ο Α Ε Δ α ν ε χ ό τ α ν σε 4,27. το ό ρ ο ς ρ 1984, 5,17. το 1985, 6,17. το 1986, 6,47. το 1987, 6,07. το 1988, 5,87. το 1989, 6,47. το 1990, 7,37. το 1991, 7,67. το 1992, 7,17. το κ α ι 7,27. το Ε π ί σ η ς ο μ έ σ ο ς ε τ ή σ ι ω ς α ρ ι θ μ ό ς τ ων ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν α ν έ ρ γ ω ν του Ο Α Ε Δ ή τ α ν το 1984, το 1985, το 1986, το 1987, το 1988, το 1989, το , το 1991, το 1992, το κ α ι το Οι έ ρ ε υ ν ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς τ ης Ε Σ Υ Ε μ ε τ ά το γ ί ν ο ν τ α ι κ ά β ε ρ ο ρ ί μ η ν ο του έτ ο υ ς, δ η λ α δ ή σ τ ο υ ς μ ή ν ε ς Α π ρ ί λ ι ο, δ ε ύ τ ε τ Ιούλιο. Ε ξ α ί ρ ε σ η α π ο τ ε λ ί το έ τ ο ς 1983, π ο υ ε η έ ρ ε υ ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε κα ι κ α τ ά το τ ε λ ε υ τ α ί ο τ ρ ί μ η ν ο α υ τ ο ύ τ υ έτου ς, ις ν ε ρ γ ο ι Σ τ ο σ χ ε τ ι κ ό ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο τ ης έ ρ ε υ ν α ς τ ης ΕΣΥΕ, ά ο ρ ί ζ ο ν τ α ι " τα ά τ ο μ α 14 ε τ ώ ν κ α ι ά ν ω π ο υ δ ε ν σ π ο ύ δ α ζ α ν κ α ι π ο υ κ α τ ά τ η ν ε β δ ο μ ά δ α π ρ ι ν από τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ί α δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς τ ης έ ρ ε υ ν α ς γ ά σ θ η κ α ν κ α θ ό λ ο υ, ο ύ τ ε κ α ν ε ί χ α ν μ ι α κ α ν ο ν ι κ ή ε ρ γ α σ ί α κ αι δ ε ν ε ρ τ α ο π ο ί α ζ η τ ο ύ σ α ν ε ρ γ σ ί α, ω ς μ ι σ θ ω τ ο ί (με μ ι σ θ ό ή η μ ε ρ ο μ ί σ ι ο ) α θ π ο υ να τ η ν α ν α λ ά β ο υ ν α μ έ σ ω ς ". Οι έ ρ ε υ ν ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν α ρ κ ε τ έ ς ι δ ι ο μ ο ρ φ ί ε ς κ α ι μ ό ν ο ε ν δ ε ι κ τ ι κ έ ς του π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ ύ ψ ο υ ς τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν μ π ο ρ ε ί να ε ί ν α ι κ υ ρ ί ω ς γ ι α τ ο υ ς α κ ό λ ο υ θ ο υ ς λ ό γ ο υ ς : 1) Γ ι α τ ί γ ί ν ο ν τ α ι μ ί α ή δύ ο φ ο ρ έ ς το χ ρ ό ν ο κ α ι κ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α δ ε ν σ υ ν ε κ τ ι μ ο ύ ν τις ε π ο χ ι κ έ ς δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς της α π α σ χ ό λ η σ η ς. 2) Υ π ά ρ χ ε ι η π ι θ α ν ό τ η τ α σ τ α τ ι σ τ ι κ ο ύ σ φ ά λ μ α τ ο ς από το γ ε γ ο ν ό ς ότι ε ί ν α ι δ ύ σ κ ο λ η η ε κ τ ί μ η σ η αν ε ί ν α ι ά ν ε ρ γ ο ς ή όχι έ ν α ς α υ τ ο α π α σ χ ο ο ύ μ ε ν ο ς. Κ ι ό π ω ς ε ν α ι γ ν ω σ τ ό σε α ν τ θ ε η μ ε ό,τ ι λ α ί, ί σ ι σ χ ύ ε ι σ τ ι ς χ ώ ρ ε ς τη ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε ν ω σ η ς, ο α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν α υ τ ο α π α χ ο λ ο ύ ε ν ω ν τ η ν Ε λ λ ά δ α ε ί ν ι π ο λ ύ η λ - κ υ μ α ί τ α ι σ μ σ α υ ψ ό ς ν ε γ ύ ρ ω στο 507. τ ου σ υ ν ο λ ι κ ο ύ υ ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ της χ ώ ρας. 3) Οι έ ρ ε υ ν ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς α δ υ ν α τ ο ύ ν να κ α τ α γ ρ ά ψ ο υ ν το μ ε ν της υ π ο α π σ χ ό λ η σ η ς, της ε π ο χ ι κ ή α ε ρ γ ί α ς κ α ι της φ α ι ν ό ο α ς ν λ α ν θ ά ν ο υ σ α ς α ν ε ρ γ ί α ς - π ρ ο β λ ή μ α τ α π ου ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ι ο γ κ ω μ έ ν α σ τ η π ε ρ ί π τ ω σ η της Ε λ λ ά δ α ς. Τα αποτ ε λ έ σ μ ι ε ρ ε υ ν ώ ν α π α σ χ ό λ η σ η ς της Ε Σ Υ Ε μ ε τ ά το φ α ί ν ο ν τ α ι να σ αι ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο σ τ η π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α, τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν σ' ό,τ,τι α φ ο ρ ά το μ έ γ ε θ ο ς κα ι τη δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή της ε ξ έ λ ι ξ η στις αστικι ικές κ α ι η μ α σ τ κ έ ς π ε ρ ι χ έ ς ης χώρας. Π ρ ι ν κ α ι ι ι ο τ μ ε τ ά το τ σ τ ο ι χ ε ί α τ ων ε ρ ε υ ν ώ ν α π α σ χ ό λ η σ η ς της Ε Σ Υ Ε δ ε ν ε ί ν α ι α π ό λ υ τ α σ υ γ κ ρ ί σ ι μ α μ ε τ α ξ ύ τους. Α υ τ ό ο φ ε ί λ ε τ α ι σ τ η ν δ ι α φ ο ρ ο π ο ίηση V μ ο ν ά δ ω ν ε π ι φ α ν ε ί α ς του δ ε ί γ μ α τ ο ς μ ε τ α ξ ύ σε ο ρ ι σ μ έ ν ε ς ε μ φ α ν ε ί ς σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς σ τ 1980, α λ λ ά κα ι ς έ ρ ε υ ν ε ς π ρ ι ν τ Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α επ ι σ ή μ α ί ν έ τ α ι ότι έ χ ε ι γ ί ν ε ι μ ι α α υ θ α ί ρ ε τ η στατ όχι π ρ α γ μ α τ ι κ ή α ύ ξ η σ η σ τ ο ν α ρ ι θ μ ό σ υ ν ο λ ι ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ μ ε τ α ξ ύ κ αι μ ι α α ύ ξ η σ η απο την ύ φ ε σ η της ο ι κ ο ν ο μ ί α ς απο το π ο υ δ εν δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ ε Κ α ι ό π ω ς ε ί ν α ι ε υ ν ό η τ ο, μ ε το ν α α υ ξ ά ν ε τ α ι α υ θ α ί ρ ε τ α ο α υ ν λ ι κ ό ς ο δ υ ν α μ ι κ ο ύ, το π ο α ο σ τ ό της α ν ε ρ γ ί α ς α ρ ι θ μ ό ς τ ου ε ρ γ α τ ι κ ο ύ ε μ φ α ν ί ζ ε α ι π ι ο μ ε ι ω μ ν ο. Ο π ω α δ ο τ ε δ ε ν ε ί α ι ν α τ ό να τ έ ή π ν δ υ θ ε ω ρ ε ί τ α ι έ γ ρ ο έ α π ο σ ο σ τ ό ε ρ γ ί α ς τ ης τ ά ξ ς του 1,87. ου κ υ ν α ν η π ε μ φ ά ν ι ζ ε η έ ρ ε υ ν α τη ς Ε Σ Υ Ε γ ι α τ ις α σ τ ι κ έ ς π ε ρ ι ο χ έ ς της χ ώ ρ α ς γ ι α

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ΣΥΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 3 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9846 / Ε-1323 /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα