ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ πουεαστή ΓΕ ΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟ ΣΩΤΗΡΗ πό την Καλαμάτα ( Αρυοτομένης, Μ οσήνης> Εναρίξη: 20/03/1995 Παράδοαη: 31 /0 7/ ΛφΜ η«*τ. Τ.ΕΙ. ΚΑΒΑΛΑΣ Ι.ά ο. ΤΜ ΗΜ Α Λ Ο ΓΙΣ ΤΙΚ Η Ι ^

2 Τ Ε ΧΝΟηΟΓΙΚΟ Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΑΑΕ ΣΧΟΑΗ ΔΙ ΟΙΚΗΣΗ! ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηογιστικησ 1-Λ /^-.^t/v/6 ^^ C*'- 3'^ >. fs*sc ΘΕΜΑ; ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΡ! - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - οβληθ^ύσα tj-cov Καθηγητή ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ σπουδαστή ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΑΟ ΣΩΤΗΡΗ από την Καλαμιάτα ( Αρυστομιένης, 4015 Μεσσήνης) Εναρίξη: 0/03/1995 Παράδοση: 31/07/1996

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Η Ε Μ Α Ε Ι Ε Α Γ Ο Γ Η... Ο ρ ι σ μ ό ς - ε ί δ η κ α ι φ ύ σ η α ν ε ρ γ ί α ς... 1 Μ Ε Ρ Ο Ε Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1: Η Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Σ 1. Σ χ α τ ι σ τ ι κ ά Η Α ν ε ρ γ ί α ό χι μ ό ν ο ε λ λ η ν ι κ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο Η ν ε ρ γ ί α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α... 8 Α Ε π ί μ έ ρ ο υ ς δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς Α π α σ χ ό λ η σ η - Α ν ε ρ γ ί α κ α ι ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό Η Α ν ε ρ γ ί α δ ο μ ι κ ό π ι α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό της ο ι κ ο ν ο μ ί α ς μ α ς Η Α ν ε ρ γ ί α κ α τ ά κ λ ά δ ο υ ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς Η Α ν ε ρ γ ί α κ α τ ά π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Η Α ν ε ρ γ ί α τ ω ν ν έ ω ν Α ν ε ρ γ ί α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν Η ά έ σ η τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς Το φ α ι ν ό μ ε ν ο της γ υ ά λ ι ν η ς ο ρ ο φ ή ς Η Α ν ε ρ γ ί α τ ω ν α π ο φ ο ί τ ω ν α ν ώ τ α τ η ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς Η Ζ ή τ η σ η ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν σ ή μ ε ρ α Μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α Α ν ε ρ γ ί α Το π ρ ό β λ η μ α της μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α ς α ν ε ρ γ ί α ς... Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Θ Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Λ Τ Η Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1; Ε Θ Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η 1. Ε ι σ α γ ω γ ή Μ έ τ ρ α π ο υ α ν έ π τ υ ξ α ν τα κ ρ ά τ η Η μ ε τ α β α λ λ ά μ ε ν η έ μ φ α σ η σ τα ε β ν ι κ ά μ έ τ ρ α Η α ξ ι ο π ο ί η σ η τω ν ε θ ν ι κ ώ ν μ έ τ ρ ω ν Τ ά σ ε ι ς των ε θ ν ι κ ώ ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν γ ι α τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς Τα μ ε τ α β α λ λ ό μ ε ν α π ρ ο β λ ή μ α τ α τ ης α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι οι δ ι ά φ ο ρ ε ς π ο λ ι τ ι κ έ ς λ ύ σ ε ι ς Κ Ε Φ Λ Λ Α Ι Ο 2: Μ Ε Τ Ρ Λ - Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 1. θ έ σ ε ι ς γ ι α τ η ν α ν ε ρ γ ί α - α π α σ χ ό λ η σ η Α. Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η α γ ο ρ ώ ν Β. Π α δ ε ί α Γ. Κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ν ο ι α Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α την α ν ε ρ γ ί α Π ο λ ι τ ι κ ή γ ι α τ η ν α ν ε ρ γ ί α - α π α σ χ ό λ η σ η Λ ε υ κ ή Β ί β λ ο ς Ε λ λ ά δ α κ αι Λ ε υ κ ή Β ί β λ ο ς Μ ε ί ω σ η του χ ρ ό ν ο υ ε ρ γ α σ ί α ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς της Ε π ι τ ρ ο π ή ς Μ ε λ έ τ η ς γ ι α την α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η της α ν ε ρ γ ί α ς Οι θ έ σ ε ι ς τ ης Γ Σ Ε Ε γ ι α τ ην α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η της α ν ε ρ γ ί α ς και τ ην α ύ ξ η σ η τ ης α π α σ χ ό λ η σ η ς Κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς κ α ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς π σ ρ ε ν έ ρ γ ι ε ς της α ν ε ρ γ ί α ς

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ. Π I Μ A Κ Q 1 Π ί ν α κ α ς 1. Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς... 7 Π C v α κ α ς 2. Κ ί ν η σ η α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς... 9 Π ί ν α κ α ς 3. Απα σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι., Α ν ε ρ γ ο ι ανα κ λ ί μ α κ α η λ ι κ ί α ς Π ί ν α κ α ς 4. Η ε ξ έ λ ι ξ η τ ης α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ί ν α κ α ς 5. Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς κ α τ ά η λ ι κ ί ε ς κ αι μ ο ρ φ ω τ ι κ ό ε π ί π ε δ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ί ν α κ α ς 6. Ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α ( ) Π ί ν α κ α ς 7. Ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α Ο Α Ε Δ ( ) Π ί ν α κ α ς 8. Ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α Ε Ζ Υ Ε ( ) Π ί ν α κ α ς 9. Α ν ε ρ γ ί α ως '/, ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ Π ί ν α κ α ς 10. Κ α τ α ν ο μ ή τ ης α π α σ χ ό λ η σ η ς κ α τ ά τ ο μ ε ί ς της ο ι κ ο ν ο μ ί α ς Π ί ν α κ α ς 11. Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς κ α τ ά π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Π ί ν α κ α ς 12. Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς τ ω ν ν έ ω ν κ α τ ά π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Π ί ν α κ α ς 13. Σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν κ αι α ν δ ρ ώ ν σ τ ο ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό, τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η κ α ι τη ν α ν ε ρ γ ί α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ί ν α κ α ς 14. Σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, τη ν α ν ε ρ γ ί α κ αι τις α π ο δ ο χ έ ς τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ί ν α κ α ς 15. Π ο σ ο σ τ ι α ί α δ ι ά ρ θ ρ ω σ η τ ης ζ ή τ η σ η ς ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν.. 4 6

5 Ε Ι Ε Α Γ Ο Γ Η Ο ρ ι σ μ ό ς - ε ί δ η k q l φ ύ σ η α ν ε ρ γ ί α ς Με τ ο ν ό ρ ο α ν ε ρ γ ί α ε ν ν ο ο ύ μ ε το φ α ι ν ό μ ε ν ο ε κ ε ί ν ο κ α τ ά το ο π ο ί ο δ ε ν σε μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α ο σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς α π α σ χ ο λ ε ί τ α ι π λ ή ρ ω ς. Υ π ά ρ χ ο υ ν δ η λ α δ ή άτ ο μ α, π ο υ ε ν ώ ε ί ν α ι δ ι α τ ε θ ε ι μ έ ν α ν α ε ρ γ α σ τ ο ύ ν με τ ι ς υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς α μ ο ι β έ ς κ α ι τις υ π ό λ ο ι π ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς ε ρ γ α σ ί α ς, ε ν τ ο ύ τ ο ι ς δ ε ν μ π ο ρ ο ύ σ α ν να β ρ ο υ ν δ ο υ λ ε ι ά. Η α ν ε ρ γ ί α θα π ρ έ π ε ι να αντ ιδ ι α σ τ έ λ λ ε τ α ι από τ η ν αεργία, τ η ν ο π ο ί α ε κ ε ί ν ο ι π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν να έ χ ο υ ν ις δ ν α τ ό η τ ε ς να κ α τ ά τ υ τ ε ρ γ α σ θ ο ύ ν δ ε ν ε π ι θ υ μ ο ύ ν ν α ε ν τ α χ θ ο ύ ν στο ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό μ ι α ς χ ώ ρας. Λ έ γ ο ν τ α ς ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό θα π ρ έ π ε ι ν α δ ι ε υ κ ρ ι ν ι σ τ ε ί ότι δ ε ν π ε ρ ι λ α μ β ά ε ι μ ό ν ο τ υ ς α π α σ χ ο ο ύ μ ε ν ο υ ς, δ η λ α δ ή α υ τ ο ύ ς π ο υ ν ο λ έ χ ο υ ν μ ι α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ μ η δ ο υ λ ε ι ά σε κ ά π ο ι ο α ρ α γ ω γ ι ό τ ο μ έ α τη ς π κ ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, α λ λ ά κ α ι τ ο υ ς α ν έ ρ γ ο υ ς οι ο π ο ί ο ι - ό π ω ς ε ι π ώ θ η κ ε κ α ι π ι ο π ά ν ω - ε ί ν α ι α υτοί π ο υ ε π ι θ υ μ ο ύ ν κ αι ψ ά χ ν ο υ ν ν α β ρ ο ύ ν κ ά π ο ι α α π α σ χ ό λ η σ η ή α ν α μ έ ν ο υ ν να ε π ι σ τ ρ έ φ ο υ ν σ τ η δ ο υ λ ε ι ά τους. Ε π ο μ έ ν ω ς σ τ ι ς δ ι ά φ ο ρ ε ς α π ο γ ρ α φ έ ς τ ου π λ η θ υ σ μ ο ύ π ο υ γ ί ν ο ν τ α ι ή σε δ ι ά φ ο ρ ε ς σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς έ ρ ε υ ν ε ς, γ ί ν ε τ α ι δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς μ ε τ α ξ ύ τ ου ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ π ο υ π ε ρ λ α μ β ά ν ε ι τ ο υ ς α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ο υ ς κ α ι τ ο υ ς ι ν α ν έ ρ γ ο υ ς κ α υ τ ς π ου δ ε ν α π ο ε λ ο ύ ν ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ κ ό. Σ τ ι ς α ι ο ύ τ ι δ ύ ο α υ τ έ ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς κ α τ α τ ά σ ο ν τ α ι τ ο μ α μ ε η ι κ ί α ά ν ω τ ν 14 ά λ ω ετών. Η α ν ε γ ί α ό μ ω ς είναι, δ υ ν α τ ό ν ν α π α ί ρ ν ε ι δ ι ά φ ο ρ ε ς μ ο ρ φ έ ς. ρ υ ν δ η λ α δ ή δ ι ά φ ο ρ α ε ί δ η α ν ε ρ γ ί α ς. Το π ώ τ ο ε ί δ ο ς ε ί ν α ι η Υ π ά ρ χ ο ρ α ν ε ρ γ ί α ρ ι β ή ς f r i c t i o n a l u n e m p l o y m e n ), η ο π ο ί α ε ί ν α ι τ ( t α π ο τ έ λ ε σ μ α της δ υ ν α μ ι κ ή ς α λ λ α γ ή ς σε μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α, α λ λ ά ο λ ό γ ο ς κ ώ ν γ ν ώ σ ε ω ν ε μ φ ά ν ι σ ή ς της δ ε ν ε ί ν α ι κ υ ρ ί ω ς η ε λ λ ε ι ψ η τ ων σ χ ε τ ι π ο υ α π α ι τ ε ί η σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η α π α σ χ ό λ η σ η α λ ά η λ λ ε ι ψ η ε ν μ έ ρ ω σ η ς λ έ η τ ο υ ς μ η α π α σ χ ο λ η μ έ ν ο υ ς γ ι α τ η ν ύ π α ρ ξ η ε υ κ α ι ρ ε ι ώ ν α πο α π α σ χ ό λ η σ η ς. Η α ν ε ρ γ ί α τ ρ ι β ή ς ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι κ υ ρ ί ω ς σ α ν α π ο τ έ λ ε σ μ α δ ι α κ ο π ή ς α π α σ χ ό λ η σ η ς του ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ γ ι α έ ν α 3 η ς ε κ ο ύ σ ι α ς χ ρ ο ν κ ό δ ι ά σ τ μ α π ρ ο κ ε μ έ ν ο υ να β ε ι κ λ ύ τ ε ρ η ε ρ γ α σ α. τ η ν ι η ι ρ α ί Σ κ α τ η γ ο ρ ί α υ τ ή της α ν ε ρ γ ί α ς τ ρ ι ή ς ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι έ ν α ς μ ε ά λ ο ς α β π γ α ρ ι θ μ ό ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν, π ο υ π α ρ ο υ σ ά ζ ο υ ν μ ε γ ά λ η ι α σ τ ά θ ε ι α σ τ η ν σ υ μ μ ε τ ή του ς στο ε ρ γ α ι κ ό δ υ ν α μ ι κ της ο χ τ ό ο ι κ ο ν ο μ ί α με τ ην έ ν ν ο ι ότι οι η ρ ε σ ί ε ς της ε ρ γ α σ ί α ς ο υ ς ς α υ π τ π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι μό-νο κ α τ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α. Ε δ ώ μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α α ν α φ έ ρ ο υ μ ε το π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ων φοιτητώ' ο λ ο γ ί ζ ο υ ν ε ρ γ α σ θ ο ύ ν έ ν α μ έ ρ ο ς τ ο υ χ ρ ό ν ο υ, κ υ ρ ί ω ς τουι κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ο ύ ς μ ή ν ε ή ε κ ε ί ν ω ν τ ω ν α τ ό μ ω ν οι ο π ο ί ο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι μ ό ν ο σε π ε ρ ι ό δ ο υ ς ι χμής της ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς, όπ ω ς η π ε ρ ί ο δ ο ς ε ο ρ τ ώ ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν κτλ. γ μ ή π ο υ α π ο τ ε λ ο ύ ν μ έ ρ ο της θ ε ω ρ η τ ι κ ά, τα ά τ ο μ α rτά απο τη σ τ ι ς ι σ τ ί θ ε ν τ α ι στο ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό μ ι α ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς, π ο ι κ ο ν ο μ ί α ς και μ έ χ ρ ι ν α π α σ χ ο λ η θ ο ύ ν θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ά ν ε ρ γ α, Σ υ ν ή θ ω ς η α ν ε ρ γ t χ ο τ ρ ι β ή ς ν μ ε γ α π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι ύ τ ε ρ η δ υ ν α τ ό κ υ ρ ί ω ς σ τ α ν ε α ρ ά η τ α απο τ ο υ ς ά τ ομα, γ ι α τ ί α υ τ ά ι έ υ λ τ αφήσι ίουν μ ι α π α σ χ ό λ η σ η π ο υ δ ε ν τ ο υ ι κ α ν ο ι ε ί η λ ι κ ι ω μ έ ν ο υ ς να α ς ο π κ α ι να κ ο ι τ ά ξ ο υ ν να 1 β ρ ο υ ν κ ά τ ι π ι ο ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ό π ο υ να α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι στι ς [ α ι τ ή σ ε ι ς τους. Π ά ν τ ω ς ε ί ν α ι α ξ ι ο π α ρ α τ ή ρ η τ ο :ριβής ε ί ν α ι α ν α π ό φ ε υ κ τ η γ ι α κ ά θ ε ο ι κ ο ν ο μ ί α ότι, ε ν ώ η α ν ε ρ γ ί κ α ι ε π ο μ έ ν ω ς π ρ έ π ε ι I α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι ως μ ό ν ι μ ο σ τ ο ι χ ε ί ο της.

6 - 2 - αν ε ξ ε τ α σ τ ε ί απ ο τ η ν σ κ ο π ι ά του ατ ό μ ε ί ν α ι, ό π ω ς α ν α φ έ ρ β η κ ε, π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς φ ύ σ ε ω ς. Το δ ε ύ τ ε ρ ο ε ί δ ο ς α ν ε ρ γ ί α ς ε ί ν η δ ι α ρ β ρ ω τ ι κ ή α ν ε ρ γ ί α να ι σ υ ν η φ α σ μ έ ν η με την ( s t r u c t u r a l u n e m p l o y m e n t ) η ο π ο ί α έ ν ν ο ι α τ ης δ υ ν α μ ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, η ο α π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ε τ α ι σε ν έ ε ς τ η τ α κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς π ο υ δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι εί από τ η ν δ ι α θ ε σ ι μ ό π α ρ α γ ω γ ι κ ώ ν σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν, π η γ ώ ν ε ν ε ρ γ ε κτλ. ε ί τ ε από τι ς ν έ ε ς τ η χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς π ρ ο ό δ ο υ ς. Α ν α π ό φ ε υ κ μ ε ε χ ν ο λ ο γ ί α ς, δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι χ ά σ μ α μ ε τ α ξ ύ ζ ή τ η σ η ς κ αι π ρ ο σ φ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς. Σε έ ν α β α θ μ ό η μ η χ α ν ο π ο ί η σ η της π α ρ α γ ω γ ή ς χ ρ ή σ η μ ε θ ό δ ω ν π α ρ α γ ω γ ή ς ισεως κ ε φ α λ α ί ο υ μ ε ι ώ ν ε ι β ρ α χ υ χ ρ ό ν ι α I. Α λ λ ά κ αι αν π ο τ ε θ ε ί ότι σ υ χ ρ ό ν ω ς τη ζ ή τ η σ η ε ρ γ α τ ι κ ώ ν χ ε ρ κ υ δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ν έ ε ς ε υ κ α ι ρ ε ί ε ς ι π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς, η π ρ ο σ φ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς τ ου τ ύ π ο υ π ο υ α π α ι τ ο ύ ν οι νι :ς μ έ θ ο δ ο ι π α ρ α γ ω γ ή ς α κ ο λ ο υ θ ε ί με χ ρ ο ν ι κ ή υ τ έ ρ η σ η α ά λ ο α με το χ ρ ό ο π ο υ α π α ι ε ί τ α ι γ ι α η ν σ ν γ ν τ τ α π ό κ τ η σ η τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν γνώσι JV από τ ο υ ς ε ρ γ ά τ ε ς π ο υ α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι σε π α ρ ό μ ο ι α ς φ ύ σ ε ω ς ε ρ γ α σ ί ή από ν έ ο υ ς π ο υ ε κ π α ι δ ε ύ ο ν τ α ι γ ι α ίτημα αυτό ο υ ε ρ ν ά ε ι ό μ ω ς έ χ υ μ ε τ ο ν σ κ ο π ό αυτό. Σ τ ο δ κ π π ο π ρ ο σ φ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς σε έ ν α ν )μέα π ο υ δ εν μ π ο ρ ε ί ν α ι κ α ν ο π ο ι ή σ ε ι ζή'ί Π ΟΙ ττου δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί II σε ά λ λ ο τ ο μ έ α. Η α ν ε ρ γ ί α α υ τ ή ε ί ν α ι β α σ ι κ ά ο φ ε ί λ ε τ α ι σ τ η ν έ λ λ ε ι ψ η δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ή α ν ε ρ γ ί α κ αι ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ο ύ β α θ μ ο ύ κ ι ν η τ ιότη τ α ς του ε ρ γ α τ ι κ ο ύ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ από ο ν έ ν α τ ύ π ο α π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς σε άλλο. Ε π ί σ η ς δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ή α ν ε ρ γ ί α η ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή α ν ε ρ γ ί α μ π ο ρ ο ύ μ ε να έ χ ο υ μ ε λ ό γ ω τ ο υ μ ι κ ρ ο ύ β α θ μ ο ύ.ι ν η τ ι κ ό τ η τ α απο μ ι α π ε ρ ι ο χ ή σε ά λ λ η σε σ χ ε τ ι κ ά μ ι κ ρ ό χ ρ ο ν ι κ ό ς δ ιαστημα. Το τρ ίτο ε ί δ ο ς α ν ε ρ γ ί α ς ε ί ν α ι η κ υ κ λ ι κ ή α ν ρ γ ί α ( y c l i c a l ε c u n e m p o y m e n t! η ο π ο ί α ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ως το α π ο τ έ λ ε σ μ α της α ν ε π α ρ κ ο ύ ς ζ ή τ η σ η ς στι V ο ι κ ο ν ο μ ί α κα ι υ π ο δ η λ ώ ν ε ι π ε ρ ί ο δ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ υ σ π ρ α γ ί α ς, Ό τ α ν ο β θ μ ό ς α ν ε ρ γ ί α ς α υ η θ ε ί κ α ι ε π ε ρ ά σ ε ι τα α ξ ξ π ο σ ο σ τ ά της δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ή ς κ α ι της α ν ε ρ γ ί α ς τ ρ ι β ή ς π ο υ θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι π ε ρ ι ό δ ο υ ς ο μ α λ ή ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί α ς της ο ι κ ο ν ο μ ί το π ρ ό β λ η μ α ης ν ε ρ γ ί α ς σ ύ ν ο λ ό της π ε ρ ν ε ι α ν η σ υ χ η τ ι κ έ ς. Τ έ λ ο ς το λ ε υ τ α ί ο α ν ε ρ γ α ς ν α ι η τ ε ε ί δ ο ς ί ε ί σ υ γ κ α λ υ μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α (disguii ed u n e m p l o y m e n t ) της ο π ο ί α ς η μ ο ρ φ ή δ ι α φ έ ρ ε ι απο τις ά λ λ ε ς τ ρ ε ι ς στο ότι τα ά τ ο μ α π ο υ σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α αυτ π α σ χ ο λ η μ έ ν α μ ά λ λ ο ν π α ρ ά ά ν ε ρ γ α. Επομένω: σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι κ α ν σ τ α σ τ α τ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί ανεργ ί ας. Το πi ρ ό β λ η μ α μ ε τη σ υ κ α λ υ μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ η χ α ν η λ ή π α γ ω κ ό τ η τ α τ ου ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ. Α π ο τ ο ν ο ρ ι σ μ ό της α ρ γ σ υ γ κ α λ υ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α δε ν έ ε ι α τ ο τ ε ή χ α ρ α κ ή ρ α ε ν ν ο ι ά ς της η μ χ υ λ τ ό π ω ς σ τ η ν περίπ ω σ η τ ων τ ρ ι ώ ν ά λ λ ω ν ε ι δ ώ ν α ν ε ρ γ ί α ς. θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε να χαρακ τηρισθε σα ν μ ι α α π ό χ ρ ω σ η της κ υ κ λ ι κ ή ς α ν ε ρ γ ί α ς, α φ ο ύ η ε τ η ν α ύ ξ η σ η τ ης συ υ ν ο λ ι κ ή ς ζ ή τ η σ η ς α ν α π ό φ ε υ κ τ α θα μ ε τ έ τ ρ ε π τω ν α τ ό μ ω σε π λ ή ρ α π α σ χ ό λ η σ η. (1) υ π ο α π α σ χ ό λ η σ η ν η Ο π ω ς ε ί ν α ι φ υ σ ι κ ό, κ ά θ ε ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό π ρ ό β λ η μ α, π ο υ ω ρ ε ί τη ο μ ή π ο ρ ε ί μ ι α ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, έ χ ε ι κ α ι τις τ α λ α ι π α λ α ε π ι π τ ώ σ ε ι ς του σε αυτήν. Οι ε π ι π τ ώ σ ε ι ς της α ν ε ρ γ ί α ς ε ν τ ο π ί ζ ο ν τ α ι στο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό κ αι στο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο μ ι α ς χ ώ ρ α ς. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά το π ρ ώ τ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε να π ο ύ μ ε με β ε β α ι ώ τ η τ α ότι αν υ π ά ρ χ ε ι α ν ε ρ γ ί α δ ε ν μ π ο ρ ε ί να π α ρ α χ θ ε ί το μ έ γ ι σ τ ο δ υ ν α τ ό π ρ ο ϊ ό ν π ο υ μ π ο ρ ε ί να π α ρ ά γ ε ι μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α κ αι ε π ο μ έ ν ω ς δ ε ν α υ ξ ν ε τ α το ε θ ν κ ό ά ι ι ε ι σ ό δ η μ α Η ν ε ρ γ ί α μ ε ι ν ε ι το ε ι σ ό δ μ α τω ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν με. α ώ η α π ο τ έ λ ε σ μ α να μ ε ι ώ ν ε τ α ι η ζ ή τ η σ η τ ω ν α γ α θ ώ ν κ αι έ τ σ ι να

7 π ρ ο κ α λ ε ί τ α ι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς της π α ρ α γ ω γ ή ς, η ο π ο ί α ή τ α ν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η αν υ π ή ρ χ ε π λ ή ρ η ς α π α σ χ ό λ η σ η. (2) ν ι κ ό τ ώ ρ α ε π ί π ε δ ο η ύ π α ρ ξ η α ν έ ρ γ ω ν σ η μ α ί ν υ π ά ρ χ ο υ ν σ χ ό λ η τ α ά τ ο μ α σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α μ ι α ς κο ι ά ν ε ι τις α π ο γ ο η ε ύ σ ε ι κ α ι τις κοινωνιι γ ε γ ο ν ό ς π ο υ α υ ξ τ ς π ο λ ι τ ι κ έ ς α ν α τ α ρ α χ έ ς μ έ σ α σε αυτήν. ά ν ρ γ ο ς π' 0 ε α ι σ θ ά ν ε τ α ι ότι δ ε ν π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ί π ο τ α κα ι ότι ε ί ν α ι έ ν α παι έ ν α ξ έ ν ο σ τ ο ι χ ε ί ο μ έ σ α σε μ ι α χώρα, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α π ρ ο κ α λ ε ί τ α ι ά γ χ ο ς α π ό γ ν σ η κα ί ν ω σ α π ν α ν τ ω η έ Α υ τ ό το γ ε γ ο ν ό ς μ π ο ρ ε ί να οδηγ α ν έ ρ γ ο υ ς σ τ η ν α; π ο μ ό ν ω σ η κ α ι σ τ η ν ε χ θ ρ ι κ ή α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ΚΟ LVUV tkou συνόλου. κ α τ ά κ α ν ν α από Οι υ ψ η λ ο ί ρ υ θ μ ο ί α ν ε ρ γ ί α ς < :α ι ό α ν τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ά φ α ι ν ό μ ε ν α, όπω ς ιτικό τητα, ο αλκο ολισμός. τα δ ι α ζ ύ γ ι α και π ο λ λ ά ά λ λ α παθ( 'όμεν α. (3)

8 Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Σ 1. Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ε ί ν α ι π λ έ ο ν α δ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ ο το γ ε γ ο ν ό ς ότι η α ν ε ρ γ ί α σ τ η χ ώ ρ α μ α ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι τ ό σ ο από τις μ ε γ ά λ ε ς δ ι α σ τ ά σ ε ι ς τ ης όσο α ι από τ ην ε μ μ ο ν ή της. Τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά α υ τ ά κ α ι κ α π ο δ ι κ ν ύ ν τ α ι το ν π ρ ώ τ ο από τις ί δ ι τις α ν α κ ο ι ν ώ σ ε του ε ο μ ε ε ς ι ς Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε ρ γ α ί α ς γ ι α π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς 8 /. γ ι α το τ ε τ ρ ά μ η ν ο σ Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ - Α π ρ ι λ ί ο υ (εάν δε ά β ο μ ε π ό ψ ν μ α ς τ η ν λ υ υ η ε π ο χ ι α κ ή έ α ρ η τ ου φ ι ν ο μ έ ο υ τ υ ς χ ε ι μ ε ρ ι ν ύ ς μ ή ν ε ς, θα ξ σ α ν ο ο μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε να δ ε χ τ ο ύ μ ε ότι η α ν ε ρ γ ί α ξ ε π ε ρ ν ά π λ έ ο ν το Ι Ο λ ). Ο σ ο δε α φ ο ρ ά τ ην ε μ μ ο ν ή τ η ς α ν ε ρ γ ί α ς, α υ τ ή κ α τ α δ ε ί χ ν ε τ α ι από το γ ε γ ν ό ς ότι το π ο σ ο σ τ ό της α ν ε ρ γ ς μ ε τ ά το έ χ ε ι ο ί α α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι μ ι α σ τ α θ ε ρ ά α ν ο δ ι κ ή π ο ρ ε ί α μ ε ε ξ α ί ρ ε σ η το έ τ ο ς 1988, ο π ό τ ε κ α ι π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι μ ε ί ω σ η της τ ά ξ η ς 0. 4 Χ (τα σ τ ο ι χ ε ί α π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι από τ ον Ο ρ γ α ν ι σ μ ό Α π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς Ε ρ γ α τ ι κ ο ύ Δ υ ν α μ ι κ ο ύ ). Υ π ή ρ χ α ν το ά ν ε ρ γ ο ι σ τ η ν Ε λ λ ά δ α. Το π ο σ ο σ τ ό της α ν ε ρ γ ί α ς, ως α ν α λ ο γ ί α σ το ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό τ ης χώρα ς, ε ί ν α ι 9, 6 /.. Σ τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν 1 0 ετών, ο α ρ ι θ μ ς τ ων ν ό α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ω ν α υ ξ ή θ η κ ε κ α τ ά ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ ς. Α π ό α υ τούς, οι ε ί ν α ι γ υ ν α ί κ ε ς οι ο π ο ί ε ς στο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν ε ί ν α ι ή τ ο ι π ο σ ο σ τ ό 58*/.. Σ τ ο ή μ ι σ η της δ ε κ α ε τ ί α ς του κ αι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α το το ίδιο α υ τ ό π ο σ ο σ τ ό ή τ α ν 53'/.. Η α ν α λ ο γ ί α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν στο σ ύ ν ο λ ο του ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ ή τ α ν 3 5 /. το κ α ι α ν έ β η κ ε μ ό λ ι ς στο 3 7 /. το Μ ε ά λ λ α λ ό γ ι α η α ν ε ρ γ ί α π λ ή τ ι π ε ρ ι σ σ τ ε ρ ο τις γ υ α ί κ ε από ότι ο υ ς ά ν δ ρ ε ς ύ σ τ ε ρ α από ε ό ν ς τ έ ρ ε υ ν α της Ε θ ν ι κ ή ς Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς Υ π η ρ ε σ ί α ς (ΕΣΥ). Το ά λ λ ο σ τ ο ι χ ε ί ο π ο υ ε π ί σ η ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν κ α λ ά τα ν ο ι κ ο κ ρ ι ά υ της χώρας, ε ί ν α ι ότι η α ν ε ρ γ ί α ε ί ν α ι μ ε γ ά λ η σ τ α ά τ ο μ α ό λ η ς ν ε α ρ ή ς η λ ι κ ί α ς. Οι ν έ ο ι σ ν α ν τ ο ύ ν ε ρ ά σ τ ι ς δ υ σ κ ο ί ε ς ι α ν α υ τ ε λ γ ξ ε κ ι ν ή σ υ ν την ε π γ γ ε μ α τ ι κ τ ο υ ς σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α. Α κ ό μ η κ α ι αν ο α λ ή β ρ ο ύ ν " δ ο υ λ ε ι ά ", η α π α σ χ ό λ η σ ή α υ ή τ ο υ ς ε ί ν α ι σ χ ν ά έ ξ από τ υ ω υ δ ώ ν τ ο υ ς ή έ σ τ ω των ε ν δ ι α φ ε ρ ό ' V τους. Ε τ σ ι δ ύ σ κ ο λ ο ; ότι υ π ά ρ χ ε σ τ η ν Ε λ λ ά δ α π ρ ό β λ η μ α από α τ ι ά ς τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν " να υ π ο τ ι μ ή σ ε ι η α π α σ χ ό λ η σ η αι η έ λ λ ε ι ψ η της Π ι σ ε ύ υ μ ε ό λ ο ι ότι κό κ ο ι ν ω ν ι κ ό π ρ ό β λ η μ α, τ ο ο υ ς ν έ ο υ ς να β ρ ο ύ ν δ ο ύ λ ε ά, ε ά ν δ ε ν έ χ ο υ ν " κ ά π ο ι α π ρ ο σ ό ν τ Δ η λ α δ ή, έ ν α δ ί π λ ω μ α π ο υ θι το α π ο κ τ ή σ ο υ ν μ ε τ ά

9 χο απολυτήρι,ο χης δευ τεροβάβμ l ας εκπαίδευσης. Η " σ τ α χ ι σ χ ί κ ή α λ ή θ ε ι α * ε ί ν α ι ότι ε ί ν α ι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ ο να ψ ε κ α ν ε ί ς μ ε το α π ο λ υ τ ρ ι ο του δ μ ο τ ι κ ο π α ρ ά μ ε το δ ο υ λ έ ι ή η ύ α π ο λ υ τ ή ρ ι ο τ ου λ υ ε ί ο. Π ρ ά γ μ α τ ι, το π ο σ ο σ τ ό τ ω α ν έ ρ ω ν ο υ κ υ ν γ π έ χ ο υ ν μ ό ν ο ν π ρ ω τ β ά θ μ ι α ε κ α ί δ ε υ σ η ή τ ν το , 4λ, ε ν ώ οι ο π α ά ν ε ρ γ ο ι τ ης δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ή τ α ν 53%. Ε ί ν α ι ρ ο φ α έ ς π ν ς π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς ότι π ο λ λ ο ί από ε κ ε ί ν ο υ ς π ο υ δ ε ν π ε τ υ χ έ ν ο υ ν σ τ ι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς δ η λ ώ ν ο υ ν ά ν ε ρ γ ι, ν ώ σ η ν π ρ α γ μ α τ ι ό τ η τ α δ ε ν έ χ ο υ ν ο ε τ κ, α κ ό μ α α π ο φ α σ ί σ ε ι γ ι α τ ον ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό τ ο υ ς π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό. Ε ί τ ε γ ι α τ ί ε λ π ί ζ ο υ ν να ε π ι τ ύ χ ο υ ν σ τ ι ς ε π ό μ ε ν ε ς ε ξ ε τ ά σ ε ι ς. Ε ί τ ε γ ι α τ ί δ ε ν μ π ο ρ ο ύ ν να " σ τ ε ρ ι ώ σ ο υ ν σε κ ά π ο ι α ε ρ γ α σ ί α ". Σ ί γ ο υ ρ ο ε ί ν α ι ότι ρ ο τ ι μ ο ύ ν να π α ρ α μ έ ν ο υ ν υ π ό τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α τ ης ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς π τους. Τ α ε υ ρ ή μ α τ α της Ε Σ Υ Ε ε π ι β ε β α ι ώ ν ο υ ν α κ ό μ η τ η ν π ε π ο ί θ η σ η ότι μ ε έ ν α δ ί π λ ω μ α δ ε ν λ ύ ν ε τ α ι το π ρ ό β λ η μ α. Το π ο σ ο σ τ ό τ ων α ν έ ρ γ ω ν ν έ ω ν π ο υ έ χ ο υ ν π ε ρ ά σ ε ι από τ ην β ά θ ι α ε κ π α ί ε υ σ η, ή τ α ν το % το από 2 1, β % το τ ρ ι τ ο μ δ σ, κ α ι 1 7, 3 % το 1992, π ο υ π ρ έ π ε ι να ε ί ν α ι από τα α μ η λ ό τ ρ α χ ε π ο σ ο σ ά τ ων τ ε λ ε υ τ α ί ω ν ετών. Το θ έ μ α ε ί ν α ι ό μ ω ς ότι όπ ο ι ο ς, τ χ ω ρ ί ς να έ χ ε ι α π ο κ τ ή σ ε ι α ν ώ τ ε ρ ο υ ς τ ί τ λ ο υ ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς, δ ε ν έχει, μ έ χ ρ ι τ η ν η λ ι κ ί α τ ων 3 0 ετών, κ α τ ο ρ θ ώ σ ε ι να β ρ ε ι δ ο υ λ ε ι ά, π ο λ ύ δ ύ σ κ ο λ α μ π ο ρ ε ί να το ε π ι τ ύ χ ε ι ε τ η ν π ά ρ ο δ ο του χ ρ ό ν ο υ. (4) μ Ε τ σ ι στις η λ ι κ ί ε ς μ ε τ α ξ ύ 2 0 κ α ι 2 9 ε τ ώ ν, υ π ή ρ χ α ν το π ά 3 ν τ α, μ ό λ ι ς ά ν ε ρ γ ο ι ν έ ο ι π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς. Σ τ η ν η λ ι κ ί α ό μ ω ς τ ων ε τ ώ ν υ π ή ρ χ α ν ά τ ο μ α μ ε μ ό ν ο ε φ ό δ ι ο το Δ η μ ο τ ι κ σχολείο. Α ν τ ι θ έ ω ς, π ή ρ χ α ν ν έ ο ι ά ν ε ρ γ ο ι με ό τ υ 4 δ ί π λ ω μ α α ν ώ τ α τ η ς σ χ ο λ ή ς σ τ ι η λ ι κ ί ε ς ετών, α λ λ ά μ ό ι ς ς λ ά ν ε ρ γ ο ι σ τ ι ς η λ ι κ ί ε ς των ετών Η Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Ο Χ Ι Μ Ο Ν Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Φ Λ Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Οι χ ώ ρ ε ς της Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε ν ω σ η ς α ν α κ α λ ύ π τ ο υ ν π ω ς η α ν ε ρ γ ί α έ ν α κ α θ α ρ ά ε υ ρ ω π α ϊ κ ό - δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ό φ α ι ν ό μ ε ο ο υ π ή ρ ε ε ί ν α ι ν π α ν η σ υ χ τ ι κ έ δ ι α σ τ ά ε ι ς σ τ η δ ι ρ κ ι α της τ ε λ ε τ α ί α ς ε ι κ ο σ α ε τ ί α ς. η ς σ ά ε Η ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ά κ α μ ψ η δ ε ν ο δ η γ ε ί σ τ ο ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ό ι ο ρ ι σ μ ό του α ρ ι θ μ ο ύ τ ων αν έ ρ γ ω ν. π ε ρ Γ ε ν ι κ ή ε ί ν α ι η ε κ τ μ η σ η π ω ς η ί " υ π ε ρ β ο λ ι κ ή " κ ο ι ν ω ν ι κ ή α σ ί α και τα κ ε κ τ η μ έ ν α τ ω ρ γ ζ ο μ έ ν ω ν ε μ ο δ ζ ο υ ν τ ην π ρ ο σ τ ν ε α π ί π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή της γ ο ρ ς ε ρ γ α σ ί α ς σ τ ι ς ν έ ε ς σ υ ν θ ή κ ς. Η α π ό δ α σ η α ά ε ρ ε ί ν α ι ά μ εση. Η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή σ κ έ ψ η τ ω ν Ε υ ρ ω π α ί ω ν α λ ά ζ ε ι με λ ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό τρόπο. Ο λ ο ι υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν τη μ ε ί ω σ η τ ω ν ε π ι β α ρ ύ ν σ ε ω ν ι κ ή ς π ρ ό ν ο ι α ς γ ι α τ ις ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι τ η ν του κ ρ ά τ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ε θ ν ι ή ο ι κ ο ν ο ί α γ ι α να ε ι σ χ υ θ ο ύ ν η α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α κ α ι η κ μ ν δ υ ν α τ ό τ η τ α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς. Σ τ ι ς π ρ ο δ ρ κ έ ς ε κ λ ο γ έ ς της α λ λ ί ς ε ι Γ α α ν α μ ε τ ρ ή θ η κ α ν υ π ο ψ ή φ ι ο ι, π ο υ ε ί χ ε ο κ α θ έ ν α ς τη δ ι κ ή τ ο υ π ρ ό τ α σ η ε π ι β ά ρ υ ν σ η ς τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν απο τις γ ι α το π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό της υ π ε ρ ο λ ι έ ς κ ο ι ν ω ν ι έ ς ι σ φ ο ρ έ ς, π ο λ ε τ ο υ ρ γ ο ύ ν π λ έ ο ν σ α ν β κ κ ε υ ι α ν τ ι κ ί ν η τ ρ ο στ ι ς π ρ ο σ λ ψ ε ι ς. Σ τ η Σ ο υ η ί α κα ι σ τ η Φ ν λ α ν δ ί οι ή δ ι α κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι ε ν α ν τ ί ο ν το υ κ ρ ά τ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ρ ό ν ο ι α ς σε μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α να ε λ έ γ ξ ο υ ν το έ λ λ ε ι μ α του π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ κ αι την αιιξηση της ανεργίας. Ετη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετ α' χ ώ ρ ε ς με ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά ικανό^ π ο ι η τ ι κ έ ς οι. κ ο ν ο μ ι κ έ ς επιδόι πληθαίνουν οι ττροειδοπο ιήσε 1ις για την αδυναμία δρασπ ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο χης α ν ε ρ γ ί α ς. Χαρ(ι κ τ ρ ι σ τ κ ό α λ λ α γ ή ς νοοτροι ύ η ι της

10 6 - π ο υ π ρ ο κ α λ ε ΐ το υ ψ η λ ό π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς ε ί ν α ι το κ ο ι ν ω ν ι κ ό ρ ό γ ρ μ μ α της Ε ι τ ρ π ή ς τη Ε υ ρ ω π α ϊ ή ς Ε ν ω σ η ς γ ι α τ η ν ε π ό μ ε ν η π α π ο ς κ τ ρ ι ε τ ί α. Ο π ω ς ε π ι σ ή μ α ί ν ε τ α ι στο' π ρ ό γ ρ α μ μ α, π ρ π ε ι να α ν ζ η τ η β ε ί έ α ο ρ ρ ο π ί α μ ε τ α ξ ύ το υ τι ε ί ν α ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά α ν α γ κ α ί ο κα ι μ ι α ν έ α ι σ τ ου τι ε π ι θ υ μ ε ί η κ ο ι ν ω ν ί α μας. Οι π ρ ο τ ά σ ε ι ς της Ε π ι τ ρ π ή ς ο π λ η σ ά ζ ο ν σ τ ι ς α γ λ α μ ε ρ ι κ α ν ι έ ς θέσε ι ς, π ο υ δ ί ν ο υ ν α π ό λ υ τ η ι υ γ ο κ π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η α σ τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α κ α ι σ τ η δ η μ ι ο υ ρ ί α ν έ ω ν τ γ θ έ σ ε ω ν α π α σ χ ό η σ η ς. Οι ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ης ε γ ο δ ο σ ί α ς α ν τ ι δ ρ ο ύ ν λ ρ θ ε τ ι κ ά σ τ η σ τ ρ ο φ ή της Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε ν ω σ ς π ρ ο ς τ ο ν ι κ ο ν ο μ ι κ ό η ο ρ ε α λ ι σ μ ό, ε ώ Ο οι ε π ρ ό σ π ο ι τ ω ν εργα ζ ο μ έ ε π ι σ η μ α ί ν ο υ ν το υ ς ν κ ω κ ι ν δ ύ ν ο υ ς γ ι α τα κ ο ι ν ω ν ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α. Οι χ ώ ρ ε ς της Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε ν ω σ η ς ξ ε κ ί ν η σ τη δ ε κ α ε τ ί α τ ο υ ' 7 0 % κ α ι σ ή μ ε ρ α έ χ ο υ ν μ ε έ ν α π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς της τ ά ξ η ς τ ου 3 π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς 10,47. π α ρ ά το γ ε γ ο ν ό ς ότ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ χ ε δ ό ν ό λ ε ς σε φ ά σ η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς α ν κ α μ ψ η ς ή κα ν ά π τ υ ξ η ς. ο ά α Τ 3% α λ λ ά η α ν ε ρ γ ί α σ η μ ε ι ώ θ η κ ε α ν ά π τ υ ξ η της τ ά ξ η ς τ ου 2, 5 10,4%. Τ α ι α θ ρ ω τ ι κ ά υ π ο χ ώ ρ η σ ε ε λ ά χ ι σ τ α από το 1 0, 7 % δ ρ π ρ ο β λ ή μ α τ α ε μ π ο δ ί ζ ο υ ν τ ην π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ α λ λ α γ έ ς τ ο ν ο μ ι κ ο ύ κ ύ κ λ ο υ. Σε α ν τ ί θ ε σ η μ ε ότ ι συμβαί- σ τ ι ς ΗΠΑ, τ ην Ε ν ω μ έ ν η Ε υ ρ ώ π η η α ν ε ρ γ ί α α υ ξ ά ν ε τ α ι δ υ ν α μ ι κ ά ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς ύ φ ε σ η ς κ α ι υ π ο χ ω ρ ε ί ε λ ά χ ι σ τ α σε π ε ρ ι ό δ ο υ ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς. Σ τ ι ς α ρ χ έ ς τηι '80, οι Η Π Α ε ί χ α ν π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς 9,5%, σ υ γ κ ρ ί τ ω ν χ ω ρ ώ ν τ ης Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ενωσης. Σ ή μ ε ρ α οι ά ν ε ρ γ ο ι σ τ ι ς Η Π Α μ ό λ ι ς σ το 5, 7 % του ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ ε ν ε ρ γ ο ύ Μ έ σ α σε μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς η α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α δημιούργηι 7, 5 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ν έ ε ς θ έ σ ε ι ς α π α σ χ ό λ η σ η ς π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ς το ό α ν ε ρ γ ί α ς ισό δ υ τ ι ο ε υ ρ ω π α ι κ ο ύ. (5) Τα υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ο σ ο σ τ ά α ν ε ρ γ ί α ς σ τ ι ς ώ ρ ε ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε ν ω σ η ς σ η μ ε ι ώ ν ο ν τ α ι σ τ η ν Ι σ π α ν ί α ( 2 1,5%), τη Ι ρ λ α ν δ ί α ( 1 4,6%), Η Ι σ π α ν ί α σ η μ ε ί ω σ ε το Β έ λ γ ι ο (10,1%), τη Γ α λ λ ί α (1 1, 4 % ) του π ε ρ α σ μ έ ν υ χ ρ ό ν ο υ α ν ά π τ υ ξ η της τ ά ξ η ς του 2, 8 % σ τ η δ ι ά ρ κ ε ο κ αι α ν α μ έ ν ε τ α ι να α ν α π τ υ χ θ ε ί με ε τ ή σ ι ο ρ υ θ μ ό 3 % κ α τ ά τη δ ι ά ρ κ ε ι α της π ε ρ ι ό δ ο υ Πα ρ ' ό λ α α υ τ ά η α ν ε ρ γ ί α μ ο ι ά ζ ε ι κ ο λ λ η μ έ ν η σε α π α ρ ά ε κ τ α υ η λ ά ε ί π ε δ μ ε π σ ο τ ό τη ς τ ξ η ς τ ου δ ψ π α ο σ ά (21,5%). ν ά λ γ η ε ί ν α ι η ε ι κ ό ν α σ τ η Γ α λ λ ί α ό π ο υ π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι Α ο δ υ ν α μ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η τ η ς τ ά η ς του, 6 % μ α ν ε π α ί σ θ η τ η ξ 3 ε μ ε ί ω σ η της α ν ε ρ γ ί α ς (απο 1 1, 7 % σε 1 1, 4 % τ ου ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά ε ν ε ρ γ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ σ τ η δ ι ά ρ κ ε ι α του τ ε λ ε υ τ α ί ο υ δ ω δ κ ά μ η ν ο υ. Ι τ α λ ί α ε Η έ χ ε ι κ α ι υ τ ή π ο σ ο σ τ ό α ε ρ γ ί α ς α ν ώ τ ε ρ ο τ ου 1 0 Λ. Η Σ η δ ί α, η α ν ο υ Ε λ λ ά δ α η Γ ε ρ μ α ν ί α, η Μ ε γ ά λ η Β ρ ε τ α ν ν ί α κ ι ν ο ύ ν τ α ι μ ε τ α ξ ύ π ο σ ο σ τ ο ύ % με τ η ν Ε λ λ ά δ α να β ρ ί σ κ ε τ α ι π ι ο κ ο ν τ ά απο α ν ε ρ γ ί α ς 7, 3-1 0, 5 ό λ ο υ ς σ το α ν ώ τ ε ρ ο π ο σ ο σ τ ό, (βλ. π ί ν α κ α 1) Τ ρ ε ι ς ε ί ν α ι οι π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς λ ύ σ ε ι ς γ ι α τ ην Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή δ ι α ί τ ε ρ σ τω ν ανεργία. Π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς τ ου κ ό σ τ ο υ ς ε ρ γ α σ ί α ς, υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ώ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν γι 1 ν α γ ί ν ο υ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ έ ς κ α ι ν α πε ρ ι ο ρ ι σ θ ο ύ ν τα α ν τ ι κ ί ν η τ ρ α σ τ ι ς π ρ ο σ λ ή ψ ε ι ς. Μ ε τ α φ ο ρ ά ε ν ό ς σ η μ α ν τ ικού μ έ ρ ο υ ς τ ο υ κ ό σ τ ο υ ς της κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς α σ φ ά λ ι σ η ς α π ε υ θ ε ί α ς στε υς φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο υ ς μ έ σ ω το υ κ ρ α τ ι κ ο ύ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ μ ε π α ρ ά λ λ η λ η μ ε ί ω σ η τ ου δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι ι ε λ λ ε ί μ α τ ο ς. Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η της α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α ί α ς από περιττι σ π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς κ αι υ π ε ρ β ο λ ι κ " κ ε τ η μ έ ν α " γ ι α να ι ε υ κ λ υ ν θ ε ί ά κ δ ο 3 η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν θ έ σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς. Η Ε λ λ ά δ α έ χ ε ι της

11 ΠΙ ΜΑΚΑΣ (1); ΠΟΣΟ ΣΤ Ο ΑΜΕΡΓΙΑΣ * * Β Ε Λ Γ Ι Ο Δ Α Ν Ι Α Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Ε Λ Λ Α Δ Α Ι Σ Π Α Ν Ι Α Γ Α Λ Λ Ι Α Ι Τ Α Λ Ι Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ Ι Α Μ Ε Γ. Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α Σ Ο Υ Η Δ Ι Α Ν Ο Ρ Β Η Γ Ι Α Η Π Α Ι Α Π Ω Ν Ι Α Ε Λ Β Ε Τ Ι Α Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Ν Ε Α Ζ Η Λ Α Ν Δ Ι Α Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α Ι Ρ Λ Α Ν Δ Ι Α Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α Ο. Ο. Σ. A Ε. Ε. 6, 6κ θ, 4 5, 6 7, 7 16, 4 9, 5 Ir 7 5, a 4, Ο 8, θ 2, 9 5, 5 6, 7 2, 1 1, 1 9, 5 10, 3 7, 7 14, 8 3, 5 6, 9 8, 2 7, 37. 9, 2 6, 6 θ, 7 18, 5 10, 4 9, Ο 2, 1 5, 6 4, 2 10, 1 5, 3 5, 9 7, 4 2, 2 2, 5 10, 7 10, 3 7, 9 15, 4 3, 6 7, 6 9, 3 8, , 1 7, 9 9, 7 22, 8 11, 7 10, 3 2, 7 6, 6 5, 7 10, 4 θ, 2 6, Ο 6, 8 2, 5 4, 5 10, 9 9, 5 β, 7 15, 7 4, 2 8, Ο 10, 8 10, 07. 8, 2 а, 4 9, 6 24, 1 12, 3 11, 4 3, 5 7, 0 7, O 9, 6 8, 0 5, 4 б, 1 2, 9 4, 7 9, 7 5, 1 10, 9 15, 1 4, 4 8, 0 11, 2 10, 27. 7, 1 а, 2 10, 0 2 2, 2 11, 7 11,a 3, 9 б, a 7, 2 а, 9 7, 6 5, O 5, 6 3, 1 4, 2 8, 6 б, 4 10, 2 14, 8 4, 5 7, 8 10, 7 10, 17. 6, 9 а, 2 10, 5 21, 5 11, 4 11, 5 3, 8 б, 6 7, 0 a, 7 7, 3 4, 6 5, 7 3, 4 3, 9 a, 1 6, 4 10, O 14, 6 4, 6 7, 7 10, 4 Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά σ τ ο ι χ ε ί α * Π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς Π η γ ή : E u r o p e a n Comniission, O E C D, E c o n o m i c O u t l o o k, No 58, E u r o s t a t i s t i c s, Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ ι ο ς

12 μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς σ τ ι ς ν έ ε ς τ ά σ ε ι ς π ο υ δ L α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α l. Η κ ο ι ν ω ν ι κ ή α σ φ ά λ ι σ η β ρ ί σ κ ε τ α ι σε ο ρ ι α κ ό σ η μ ε ί ο α πό ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή άπ ο ψ η. Η ε π ι β ά ρ υ ν σ η τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ε ί ν α ι σ η μ α ν τ ι κ ή χ ω ρ ί ς α έ χ ε ι ε ξ α σ φ α λ ι σ β ε ί η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή β ι ω σ ι μ ό τ η τ α Τ α β ά ρ η ε ί ν α ι δ ύ σ κ λ ο ν α π ε ρ ά σ ο υ ν σ το κ ρ α τ ι κ ό της α σ φ ά λ ι σ η ς, ο π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ μ ό. Ε ύ μ φ ω ν α μ ε τα σ τ ο ι χ ε ί α τ ου Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Ν ο μ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ΙI' ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ το Ε λ λ η ν ι κ ό Δ η μ ό σ ι ο ε ί ν α ι μ ε τ ά το Β ε λ γ ι κ ό ο Ι τ α λ ι κ ό το π λ έ ο ν υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς δ η ό σ ι ο χ ρ ο ς υ π ο λ ο γ ζ ε τ α ι απο τ υ ς ε δ ι κ ο ύ ς της Ε ν ω σ η ς. Το μ έ ί ο ι Ε υ ρ ω π α ϊ κ ς Ν μ ι σ μ α τ ι κ ς Ε π ι ρ ο π ή ς σε 1 2, 3 % τ ο υ Α κ α θ ά ρ ι σ τ ο υ ή ο ή τ 1 Ε γ χ ώ ρ ι ο υ Π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς (ΑΕΠ) με π ρ ο ο τ ι κ να α υ ξ θ ε ί σε 1 2 8, 1 % το π ή η έ τ ο ς σ υ ν δ α σ μ ό ς τω ν π α ρ α π ά ν ω ε γ γ υ ά τ α ι σ τ η σ η μ ε ρ ι ν ή υ ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή γ κ υ ρ ί α τ ην α ύ ξ η σ η τ ου π ο ο σ τ ο ύ α ν ε γ ί α ς σ τ η χ ώ ρ α σ υ σ ρ μας. Η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε ν ω σ η ε π ι χ ε ι ρ ε ί σ τ ρ ο φ ή σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή τ ης γ ι α να α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι το μ ε γ ά λ ο π ρ ό β λ η μ α τ ης α ν ε ρ γ ί α ς κ α ι η Ε λ λ ά δ α κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι γ ι α μ ι α α κ ό μ η φ ο ρ ά να μ η ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή ε ι τ ις σ ε ξ ε λ ί ξ ε ς. (6) ι Η Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Η α ν ε ρ γ ί α κ α ι η υ π ο α π α σ χ ό λ η σ η α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α απ ο τα σ ο β α ρ ό τ ε ρ α π ρ ο β λ ή μ α τ α της ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ζ ε τ α ι μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η ο ξ ύ τ η τ α τα τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α. Τα π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά τ ε λ ε υ τ α ί α σ τ ο ι χ ε ί α του Ο Α Ε Δ γ ι α τη ε ξ έ λ ι ξ η της α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η χ ώ ρ α μ α ς α π ο κ α λ ύ π τ ο υ ν ότι το π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α β ρ ί σ κ ε τ α ι στο υ ψ η λ ό τ ε ρ ο σ η μ ε ί ο μ ε τ ά το β' π α γ κ ό σ μ ι ο π ό λ ε μ ο. Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τα σ τ ο ι χ ε ί α του Ο Α Ε Δ της π ε ρ ι ό δ ο υ Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ - Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ το π ο σ ο σ τ ό της α ν ε ρ γ ί α ς α υ ξ ή θ η κ ε απο 2, 7 9 % σε 7, 2 % μ ε π ρ ο ο π τ ι κ ή τ ο υ ς α μ έ σ ο υ ς ε π ό μ ε ν ο υ ς μ ή ν ε ς το 1 0, 5 % ό π ω ς δ ε ί χ ν ε ι οι π ί ν α κ ε ς (6 κ ι 7). Οι κ ρ α τ ι κ ο ί φ ο ρ ί ς σ τ η χ ώ ρ α ς μας, οι ο π ο ί ο ι α ε π α ρ κ ο λ ο θ ο ύ ν απο κ ο ν τ ά τ η ν ξ έ λ ι η της α ν ε ρ ί α ς της α υ ε ξ γ, α π α σ χ ό λ η σ η ς κ αι τ ου σ υ ν ο λ ι κ ο ύ ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ, ε ί ν α ι η Ε Σ Υ Ε ( ε θ ν ι κ ή σ τ α τ ι σ τ ι κ ή υ π η ρ ε σ ί α ) κ α ι ο Ο Α Ε Δ. Η Ε Σ Υ Ε μ ε τ ά το κ α ι κ α τ ά τη δ ι ά ρ κ ε ι α της π ε ρ ι ό δ ο υ Α π ρ ι λ ί ο υ - Ι ο υ ν ί ο υ κ ά θ ε έ τ ο υ ς δ ι ε ξ ά γ ε ι τ ην έ ρ ε υ ν α του ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ τ η ς χώ ρ α ς. Α π ό τ η ν ά λ λ η μ ε ρ ι ά ο Ο Α Ε Δ μ έ σ ω τ ω ν α ρ μ ο δ ί ω ν γ ρ α φ ε ί ω ν τ ου π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί σε μ η ν ι α ί α β ά σ η τ η ν ε ξ ε λ ι ξ ή τ ης ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς α ν ε ρ γ ί α ς κ αι γ ε ν ι κ ό τ ε α του ε γ ε γ ρ α μ μ έ ν υ ε γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι ύ σ τ ι ς α σ κ έ ς ρ γ ο ρ κ ο τ ι, η μ ι α σ τ ι κ έ ς π ε ρ ι χ έ ς της χώρα. 0 π ί ν α κ α ς (4) δ ε ί χ ν ε ι τ ην ο ς ε ξ έ λ ι ξ η της α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η Ε λ λ ά δ α μ ε β ά σ η σ τ ο ι χ ε ί α από τη Ε Σ Υ Ε κ α ι τ ο ν ΟΑΕΔ. Α π ό τα σ τ α τ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ ου Ο Α Ε Δ κ α ι της Ε Σ Υ Ε τ ου π ί ν α κ α ύ π τ ε ι ότι το π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α μ ε τ ά το (4) π ρ ο κ 0 π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή α ύξηση. Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τα σ τ ο ι χ ε ί α τ ου Ο Α Ε Δ η α ν ε ρ γ ί α, δ η λ α δ ή ο α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν α ν έ ρ γ ω ν α τ ό μ ω ν ως π ο σ ο σ τ ό ε π ι του ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ, τ η ν π ε ρ ί ο δ ο από 2, 4 % ε κ τ ι ν ά χ θ η κ ε σε 8,0%, ε ν ώ το π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς από 3, 1 % το δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ ε σε, 2 % το Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ε ί ν α ι το 7 π ο σ ο σ α ν ε ρ γ ί α ς σ τ ν λ λ ά δ α τα τ λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α έ χ ε ι τ ό η Ε ε π ρ ο σ ε γ γ ί ε ι το μ έ σ π ο σ ο τ ό α ν ε ί α ς τ ω ν χ ω ρ ώ ν ης Ε.0. Κ. σ ο σ ρ γ τ

13 ΠΙΗΑ ΚΑ Σ (2) KCvnon Ayopdc EoYaoCac YtX. dtoua Ε γ γ ε γ ρ α μ. σ χ ο λ ο ύ μ. Υ π ό λ ο ι π ο Π ο ο ο σ τ ο Ε π ι δ / ν ο ι Ε ρ γ α τ ι κ ό Ε γ γ ε γ ρ α μ. Δυναμικό Ανέργων Ανεργ ί ας Ανεργο ι , ,9 37, 2 2, , , , 0 119, 6 5, , , ,9 140, 2 6, , , , 5 173, 2 7, , , , 1 184, 7 7, , , , 9 175, 9 7, , , , 8 179, 8 7, , , ,8 183, 6 7, , 8 Πηγή: ΟΑΕΔ.

14 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ (3) Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι, Α ν ε ρ γ ο ι α ν ά κ λ ί μ α κ α η λ ι κ ί α ς 1 σε χι.λ. ά τ ο μ α * Σ ύ ν ο λ ο Ε ρ γ α τ ι - κό Δ υ ν α μ ι κ ό 1 9 4,6 273, 1 398, , ,8 191, , 9 Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι 1 7 1, , , ,7 191, ,3 Α ν ε ρ γ ο ι 2 3,2 41, 3 28, 3 32, 1 23, 1 0, 5 148, Ε ρ γ α τ ι κ ό Δ υ ν α μ ι κ ό 1 2 5,3 407, 2 551, , , ,J Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι 8 2,8 295, 1 467, , , , 6 Α ν ε ρ γ ο ι 4 2, , 7 107, 4 57, 1 0, 8 403, ( * ) Ε ρ γ α τ ι κό Δ υ ν α μ ι κ ό 1 1 7, 0 406, 0 575, , , 0 125, , 0 Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι 7 4,0 285, 0 480, , ,0 124, ,5 Α ν ε ρ γ ο ι 4 3,0 121, 0 95, 0 107, 8 58, 0 0, 7 425, 5 <*) Προοωρι,νά στ δ ι ά φ ο ρ α έτη. Π η γ ή : Ε ρ ε υ ν α Ε ρ γ α τ ι κ ο ύ Δ υ ν α μ ι κ ο ύ, Ε Σ Υ Ε,

15 π ί ν α κ α ς (4) : Η ε ξ έ λ ι ξ η τη ς α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ κ α τ ά Ο Α Ε Δ 1 9 Θ 2 5, 8 /. 3, , 87. 3, , 17. 4, , 87. 5, , 37. 6, , 37. 6, 3Χ , 67. 6, , 47. 5, , 07. 6, , 67. 7, , 67. 7, , 67. 7, , 17. 7, 27.

16 Α ν η σ υ χ η τ ι κ ό ε ί ν α ι όχι η δ ι ά ρ κ ε ι α της α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν χ ώ ρ α μ α ς μ ε τ ά. ο λ ο έ ν α κ αι π ι ο μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι ο χ α ρ α κ τ ή ρ α, με το π ρ ο ο λ α μ β ά ν ε τ ην έ ν ν ο ι α ότι η διάρι :εια τ ου χ ρ ό ν ο υ π α ρ α μ ο ν ή ς τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν ε κ τ ό ς ε ρ γ α σ ί α ς ό λ ο κ α ι π ε ρ ί ι σότερο δ ι ε υ ρ ύ ν ε τ α ι. Έ τ σ ι τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ο α ρ ι θ μ ό ς :ων α ν έ ρ γ ω ν α τ ό μ ω ν π ο υ π α ρ α μ έ ν ε ι χ ω ρ ί ς ι νός (1) έ τ ο υ από α υ ή θ η κ ε σε α π α σ χ ό λ η σ η ά ν ω τ ου ς, ξ 8 ά τ ο μ α, μ ε π ο τ έ ε σ μ α οι ά ν ε ρ γ ο ι του ε ν ό ς (1) έ τ ο υ ς από 2, 4Χ να α λ του φ θ ά σ ο υ ν σ τ ο σ η μ ε ί ο να α π ο τ ε λ ο ύ ν το το μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς σ υ ν ό λ ο υ τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν α :όμων, με π ο σ ο σ τ ό τ ης τ ά ξ η ς τ ου 7, 17., ό π ω ς δ ε ί χ ν ε ι ο π ί ν α κ α ς <2) Οι π ί ν α κ ε ς 2 κα 3 δ ε ί χ ν ο υ ν τ ην ε ξ έ λ ι ξ η κ α ι τ η ν κ ί ν η σ η :ης α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς κ α θ ώ ς κ α ι το σ ύ ν ο λ ο τ ω ν α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ω ν α ν έ ρ γ ω ν σε χ ι λ ι ά δ ε ς ά τ ο μ α από το μ έ χ ρ ι το Ό π ω ς θα σ ο ύ μ ε σ τ ο ι ν α κ α (5) ( ιτην Ε λ λ ά δ α, τα α ν ώ τ ε ρ α μ ο ρ φ ω τ ά ε π ί π ε δ α π α ρ ο υ σ ι ά ς ο υ α ν ε ρ γ ί α ς κ α ι γ ι α τα ύο φ ύ λλα. (7) ν ε α ρ έ ς η λ ι κ ί ε ς κ α ι υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ο σ ο σ τ ά Ε π ί μ έ ρ ο υ ς δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς Η α ν ε ρ γ ί α ή α λ λ ι ώ ς η α ν ε π ά ρ κ ε ι α τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν α π α σ χ ό λ η σ η ς σ ι ά ζ ε τ α ι α υ ξ η μ έ ν η, όχι μ ό ν ο σ τ ο υ ν έ ο υ ς α λ ά κ α ι στι ς π α ρ ο υ ς λ γ υ ν α ι κ έ ς, σ τα μ ε ι ο ν ε κ τ ο ύ τ α ά ο μ α ( α ν ά π η ο ι κ.. λ ), σ τ ο υ ς ν τ ρ τ α ν ε ι δ ί κ ε υ τ υ ς ε ρ γ ά τ ε ς κ α θ ώ ς κ α ι σε ο ρ ι σ μ έ ν ς π ρ ο λ η μ τ ι κ έ ς ο ε β α π ε ρ ι ο χ έ ς. Α ν τ θ ε τ α υ π ρ χ ο υ ν ο ρ ι σ έ ν ο κ λ ά δ ο ι ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν ( ί ά μ ι ε ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ι ε ρ γ ά τ ε ς, τ ε χ ν ί τ ε ς κ τ λ ), ό π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σ χ ε τ ι κ ή έ λ λ ε ι ψ η ε ρ γ α τ ι κ ώ ν χ ε ρ ι ώ ν. Το ίδιο ι σ χ ύ ε ι κα ι γ ι α τις κ α τ ' ε ξ ο χ ή ν α γ ρ ο τ ι κ έ ς ή κ αι τ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς π ε ρ ι ο χ έ ς τ ης χ ώ ρ α ς ό π ο υ υ π ά ρ χ ε ι μ ε γ ά λ η ε π ο χ ι κ ό τ η τ α σ τ η ζ ή τ η η ε ρ γ α σ ί α. Η α ν ε ρ γ ί σ τ η ώ ρ α μ α ς σ ς α χ χ α ρ α κ τ η ί ζ ε τ α ι από μ ε γ ά λ η ε π ο χ ι α κ ή δ α κ ύ μ α ν σ η - α υ ξ ά ν ε ι ρ ι σ η μ α ν τ ι κ ά τους χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ς μ ή ν ε ς κ α ι μ ε ι ώ ν ε τ α ι τ η ν ά ν ο ι ξ η κ αι το κ α λ ο κ α ί ρ ι. Η ε π ο χ ι κ ό τ η τ α της α π α σ χ ό λ η σ η κ α ι η ύ π α ρ ξ η τ ο μ έ ω ν ή π ε ρ ι ο χ ώ ν με υ ψ η λ ή α ν ε ρ γ ί α κ αι α ν τ ί θ ε α ά λ λ ω ν ό π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι φ α ι ν ό μ ε ν ο της σ χ ε τ ι κ ή έ λ λ ε ι ψ η ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ό, σ υ ν ι σ τ ά το ς". Το φ α ι ν ό μ ε ν ο α υ τ ό " α ν ι σ ο ρ ρ ο π ί α ς της α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί κρ ά, λ ά μ ε ι δ ι τ ε ρ η ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι κ α ι σ τα μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι τ η α λ α ί α ρ α τ η ρ ε ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς χ ώ ρ ε ς ό π ω ς η Ε λ λ ά δ α

17 κ α ς (5): Π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς κ α τ ά η λ ι κ ί ε ς κ αι Σ ύ ν ο λ ο 18, 8 6, 1 3, 1 2, 8 2, 0 Ε π ί π ε δ ο A 14, 0 5, 5 3, 2 2, 9 2, 1 Ε π ί π ε δ ο Β 24, 6 6, 3 2, 7 3, 7 2, 9 Ε π ί π ε δ ο Δ 23, 1 5, 1 Ε π ί π ε δ ο Ε 33, 3 2, 2 Σ ύ ν ο λ ο 31, 3 12, 7 6, 4 4, 0 1, Ο Ε π ί π ε δ ο A 18, 0 11, 2 6, 8 3, 9 1, 1 Ε π ί π ε δ ο Β 36, 8 15, 5 9, 1 Ε π ί π ε δ ο Δ 29, 4 11, 8 6, 3 Ε π ί π ε δ ο Ε 41, 7 11,8 2, 2 Ε π ί π ε δ ο A : Ε π ί π ε δ ο Β : Ε π ί π ε δ ο Δ : Ε π ί π ε δ ο Ε ; Χ ω ρ ί ς μ ό ρ φ ω σ η ή μ ε μ ό ρ φ ω σ η δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Μ ε δ ί π λ ω μ α γ υ μ ν α σ ί ο υ Μ ε δ ί π λ ω μ α λ υ κ ε ί ω ν κ α ι τ ε χ ν ι κ ώ ν σ χ ο λ ώ ν Φ ο ι τ η τ έ ς κ α ι π τ υ χ ι ο ύ χ ο ι π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ώ ν σ χ ο λ ώ ν Π Η Γ Η : Ο. Ο. Σ. Α

18 1.3. Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η - Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Κ Α Ι Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ ο π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς κ α ι ο α κ ρ ι β ή ς π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς τ ου α ρ ι ό μ ο ύ τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, έ χ ε ι α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο π ο λ λ ώ ν σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν, α ν τ ι α τ ι κ ώ ν α ό ψ ε ω ν α λ λ ά κ αι β έ μ α π ο λ ι τ ι κ ή ς α ν τ ι π α ρ ά θ ε σ η ς. Α π ό φ π π α λ ι ό τ ε ρ α υ π ή ρ χ ε μ ι α σ ο β α ρ ή σ ύ χ η σ η γ ι α το ό λο π ρ ό β λ η μ α π ο υ γ ο φ ε ί λ ε τ α ι ως έ ν α β α θ ό σ τ ι ς ι δ ι α ι τ ε ό τ η τ ς της ε λ λ η ν ι κ ή ς μ ρ ε ο ι κ ο ν ο μ ί α ς κ α σ τ ν α ρ κ τ ά δ α φ ο ρ ο π ο ι μ έ ν η, απ' ό,τ σε ά λ λ ε ς ι η ε ι ι ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς χώρε, δ ο ή της α π α σ χ ό λ η σ η ς. Το κ ύ ρ ι ο π ρ ό β λ η μ α ς μ ε σ τ ι ά ζ ε τ α ι σ το μ ε ά λ ο ρ ι θ μ τ ω ν α υ τ ο α π χ ο λ ύ μ ε ν ω ν ( κ υ ρ ί ω ς γ α ό α σ ο α γ ρ ό τ ε ς α λ λ ά κ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς, έ μ π ο ρ ο ι κ. λ. π. ), γ ι α ίους δ ε ν ε ί ν α ι σ τ α τ ι σ τ ι κ ά ε ύ κ ο λ ν α π ρ ο σ ι ο ρ ι σ τ ε ί ό τ ε ο δ π ε ί ν α ι ά ν ε ρ γ ο ι κ α ι π ό τ ε όχ Η δ υ σ κ ο λ ί α δ η λ α δ ή β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ο ό τι α σ η δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι α π ο δ ε κ τ ό ς ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ς ο ρ ι σ μ ό ς γ ι α τ ην κ α τ ά σ τ α ν ε ρ γ ί α ς του α γ ρ ότη, τ ου τρου, του δ ι κ η γ ό ρ ο υ, κ. λ. π.. Η α υ ξ η μ έ ν η π α ρ ο υ σ ί α σ τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ κ λ ά δ ω ν ν τ ο ν ε ς ε π ο χ ι α κ έ ς δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς, ό π ω ς η γ ε ω ρ γ ο τ ο υ ρ ι σ μ ό ς. η ο ι κ ο δ ο μ ή, σ υ ν ι σ τ ά έ ν α σ υ ν α φ έ ς, π ρ ό β λ η μ α τ ης α π α σ χ ό λ η σ η ς α λ λ ά κ α τ ω ν σ τ α ι σ τ ι κ ώ ν α ν ε ρ γ ί α ς. τ α ν γ ί ν ε τ α ι μ ι α σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ι τ Ο δ ε ι γ μ α τ ο λ η ψ ί α γ ι α τ ο ν π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό τ ων α ν έ ρ γ ω ν, ε υ ν ό η τ ο ε ί ν α ι ότι έ χ ε ι μ ε γ ά λ η σ η μ α σ ί α η ε π ο χ ι α κ ή σ υ γ κ υ ρ ί α μ ι α κ α ι σ υ ν ή θ ω ς, κ υ ρ ί ω ς τ ο υ ς κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ο ύ ς μή ν ε ς, υ π ά ρ χ ε ι α ύ ξ η σ η τ ων ε υ α ι ρ ι ώ ν κ α π α σ χ ό λ η σ η ς, ε ν ώ το α ν τ ί θ ε τ ο σ υ μ β α ί ν ε ι το χ ε ι μ ώ ν α. Και ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο υ ς γ ρ α μ μ έ ν ο υ ς α ν έ ρ γ ο υ ς σ τ α γ ρ α φ ε ί α του ΟΑΕΔ, π ά λ ι γ ε ν ν ι έ τ α ι το ε ρ ώ τ η μ α, γ ι α το π ο ι ο ς α ρ ι θ μ ό ς θα υ π ο λ ο γ ι σ τ ε ί ως ε τ ή σ ι ο ς α ρ ι θ μ ό ς α ν έ ρ γ ω ν : ο μ έ σ ο ς μ η ν ι α ί ο ς α ρ ι θ μ ό ς α ν έ ρ γ ω ν ή το σ ύ ν ο λ ο τ ω α τ ό μ ω ν ν π ο υ γ ρ ά φ τ η κ α ν σ α ν ά ν ε ρ γ ο ι σ τα μ η τ ρ ώ α τ ου ϋαεδ. Γ έ γ ο ν ο ς ε ί ν α ι π ά ν τ ω ς πως, ε ξ α ι τ ί α ς της ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ α ς σ τ η δ ο μ ή της ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, κ υ ρ ί α ρ χ ο π ρ ό β η μ α γ ι α τη χ ώ ρ α μ α ς λ αν ε ρ γ ί α, η υ π ο α π α σ χ ό λ η σ η, η είναι, ε κ τ ό ς από τ η ν α ν ο ι χ τ ή ε τ ε ρ ο α π σ χ ό λ η σ κ α η ε ο χ ι α κ ή ανερ γ ί α. Α λ ά η σ ύ γ χ υ σ η γ ύ ρ ω από α η ι π λ τις σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς ν ε ρ γ ί α ς ε ί χ ε σ το π α ρ ε λ θ ό κ αι ά λ λ α α ί τ ι α : τ η ν α ν η θ ε λ η μ έ ν η ε π ά ρ κ ε ι τ ω ν σ τ α τ ι α ν ε ρ γ ί ίσως τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή σ κ ο π ι μ ό τ η τ α π ου σ τ ό χ ε υ ε στη ν α π ό κ ρ υ ψ η των π ρ ά γ μ α τ ι.κών διαστάσεων του προβλήματ ος. (7) Πρέπει να σημει ωθεί ότι τα στοιχεία σχετ ικά με την α π α σ χ ό λ η σ η και την α ν ε ρ γ ί α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν μ ε γ ά λ η δ ι α φ ο ρ ο π ο i-ηοη μεταξύ των δεκαετιών του εβδομήντα καιl του ογδόντα κ ι αυτό γι μ ετά το 1982 ά λ λ α ξ α ν o l ορ ι σμο ί και οι δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς κα τάρτίσης των σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ν α ν ε ρ γ ί α ς κ αι α π α σ χ ό λ η σ η ς. Γι' α υ τ ό θα π ρ έ π ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί ότι τα σ τ ο ί ς π ε ρ δ ο υ δ ε ν ε α ι χ ε ι ό 1 1 ί ν παρα-τ ί θ ε ν δ ώ με έ ν τ ο ε ς ε π ι φ υ λ ξ ε ι ς (5) σ υ γ κ ρ ί σ ι μ α και τ α ι ε ν ά α ξ ί ζ ε ι να α α φ ε θ ο ύ ν οι δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς τη ς ( π ί ν α κ α ς 6 ). Ε δ ώ ν ρ έ κ θ ε σ η ς Μ π λ α ν σ ά ρ του ιδ ι ε θ ν ο ύ ς Γ ρ α φ ε ί ο υ Ε ρ γ α σ ί α ς το γ ι α τ η ν α ν ε ρ γ ί α π ου έ γ ι ν ε μ ε τ ά από π ρ ό κ λ η σ η τ ης τ ό τ ε λ λ η ν κ ή ς ε ι α φ έ ρ ε τα κ ό λ ο υ θ α ά ρ ω ς ι α φ ω τ σ τ ι κ ά γ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. Η έ κ θ ε σ η α ν ι α κ δ ι το ίδιο θ έ μ α σ τ η ισ ε λ ί δ α 27 ( δ ι α τ η ρ ο ύ μ ε τη γ λ ώ σ σ α της ε π ί σ η μ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς μ ε τ ά φ ρ α σ η ς ) : "... ε ί ν α ι γ ε ν ι κ ώ ς π α ρ α δ ε κ τ ό ν ότι αι σ τ α τ ι σ τ ι κ α ί π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ι κ ώ ς μ ε τη δ η λ ω θ ε ί σ α ν α ν ε ρ γ ί α ν, υ π ο ε κ τ ι μ ο ύ ν σ η α ν τ ι κ ώ ς τ ην σ χ ε τ ι μ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ν α ν ε ρ γ ί α ν, τ η ν ο π ο ί α ν ο Ο Ο Σ Α α ν α β ι β ά ζ ε ι ε ις

19 15 - π ο σ ο σ τ ό ν 4-5 % τ ο υ ε ν ε ρ γ ο ύ, μ η γ ε ω ρ γ ι κ ο ύ π λ η β υ σ μ ο ύ. Ο π ω ς κι αν έ χ ο υ ν τα π ρ ά γ μ α τ α, η α ν ε ρ γ ί α π ο τ ε λ ε ί έ ν α χ ρ ο ν ί ζ ο υ ν ρ ό β λ η μ α ει ς α π ί ο υ η λ ύ σ ι ς επί μ α κ ρ ά ν χ ρ ό ν ο ν α ν ε ζ η τ ή β η από τ ην Ε λ λ ά δ α, τ ο υ ο π ο π λ ε υ ρ ά ς μ ε α ν α σ τ ε ύ σ ε ω ς κ αι β ρ α δ ύ τ ε ρ ο ν δι α τ ω δ ι α ρ θ ρ ω τ κ ώ ν τ ν ι μ ε τ α β ο λ ώ ν. Τα π ο σ ο τ ι κ ά δ ε δ ο μ έ ν α, τα ο π ο ί α υ φ ί σ τ α ν τ α ι σ χ ε τ ι κ ώ ς με την π ε ρ ι ό δ ο υ , ε ί ν α ι τ η ν α ν ε ρ γ ί α ν, α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ν δ ι ά λ ί α ν α μ φ ι σ β η τ ή σ μ α κ αι ε ί ν α ι π ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν να μ η χ ρ η σ ι μ ο π ο ι θ ο ύ ν. ι ρ η Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ε π ί σ η ς ότι η υ π ο α π α σ χ ό λ η σ η ο υ δ ό λ ω ς π ε ρ ι έ χ ε τ α ι ε ις τας υ φ ι σ τ α μ έ ν α ς σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ς... " (8) Α ν ά μ ε σ α σ τ α δ ι ά φ ο ρ α ο θέμα, π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι κ ι ε ύ θ υ ν σ η ς τ ο υ υ πουργεί' ν α φ έ ρ ο ν τ α ι κ α ι τα α κ ό λ ο υ χ ε ί α π ο υ μ π ο ρ ε ί αν σ υ ν ε κ τ ι μ η θ ο ύ ν γ ι α I α κ ό λ ο υ θ η α π ό ρ ρ η τ η ε π ι σ τ ο λ ή α ρ μ ό δ ι α ς Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ ό π ο υ μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν "... Τ ο π ο σ ο σ τ ό α ν ε ρ γ ί α ς τ ω ν μ ι σ θ ω τ ώ ν σ τ η Χ ώ ρ α μ α ς φ α ί ν ε τ α ι ν έ ρ χ ε τ α σ ή μ ε ρ α σε 6% τ ου ε ν ε ρ γ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ ". Ο Ο Α Ε Δ ότι α ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α, ε ί χ ε κ α τ γ ρ ά ε ι στο τ έ λ ο τ ου α ν ν έ γ ο υ ς α ψ ς σ α ρ ά τ ομα. 0 Ο Α Ε ό μ ω ς δ ε ν κ τ α γ ρ φ ε ι τ ο υ ς π ρ ω τ ο ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς Δ α ά ( π ε ρ ί π ο υ ) π ο υ δ ε ν β ρ ή κ α ν δ ο υ λ ε ι ά κ α ι π ο υ υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι σε άτομα. Ο μ ο ί ω ς δ ε ν κ α τ α γ ρ ά φ ε ι τ ο υ ς μ ε τ α ν ά σ τ ε ς π ο υ ε π ι σ τ ρ έ φ ο υ ν κ αι δ ε ν β ρ ί σ κ ο υ ν δ ο υ λ ε ι ά, κ α θ ώ ς κ α ι τ ο υ ς α ν έ ρ γ ο υ ς π ο υ δ ε ν π α ί ρ ν ο υ ν ε π ί δ ο μ α α ν ε ρ γ ί α ς. Ο λ ε ς οι π α ρ α π ά ν ω κ α τ η γ ο ρ ί ε ς μ α ς δ ί ν ο υ ν έ ν α ν α ρ ι θ μ ό α ν έ γ ω ν π ε ρ ί π ο υ ή το. 5 % τ ου ε ν ε γ ο ύ ρ 4 ρ ύ γ ι α το τ έ λ ο ς τ ο υ Α π ό τ ις α ρ χ έ ς ό μ ω ς τ ου π λ η θ υ σ μ ο ά ρ χ ι σ α ν μ α ζ ι κ έ ς α π ο λ ύ σ ε ι ς (μ ό ο το Τ Ε υ π ο ο γ ί ζ ε ν Ε λ ι 0 α ν έ ρ γ ο υ ς από τ ην π ώ σ η τ η ς ο κ ο δ ο μ ι ή ς δ ρ α σ η ρ ι ό τ η τ α ς ), π ρ ά γ μ α τ ι κ τ π ο υ ο δ η γ ε ί στ ο σ υ μ π έ ρ α σ μ ότι ο α ρ ι μ ό ς τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν μ σ θ ω τ ώ ν α θ ι σ ή μ ε α σ τ η χ ώ α μ α α ν έ ρ χ ε τ α ι σε π ε ρ ί π ο υ ή το 6% τ ου ρ ρ ς 0 ε ν ε ρ γ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ. Τ έ λ ο ς ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό ότι η σ η μ ε ι ν ο ι ο ν ο ι κ ή ρ ή κ μ ύ φ ε σ η κ αι κ ύ ρ ι α η έ λ ε ι ψ η π α ρ α γ ω γ ι κ ώ ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν μ ε γ α λ ώ ν ε ι τ ην λ α ν ε ρ γ ί α κ α ι μ ε ι ώ ν ε τ α ι το Α Ε Π...". (9) Δ ύ ο ε ί ν α ι οι β α σ ι κ έ ς π η γ έ ς σ τ τ ι σ τ ι κ ώ ν σ τ ι χ ε ί ω ν γ ι α τ η ν α ο ανεργία. Η π ρ ώ τ α φ ρ ά τ ις έ ε υ ν ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς της Ε Σ Υ Ε κ αι η η ο ρ δ ε ύ τ ε ρ η ο υ ς ε γ γ ε γ ρ α μ έ ν ο υ ς α ν έ ρ γ ο υ ς σ τα γ ρ α φ ε ί α ε ρ γ α σ α ς τ ου τ ί ΟΑΕΔ. 0 δ ε ί κ τ η ς της ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς α ν ε ρ γ ί α ς α π ο τ ε λ ε ί, τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν γ ι α τις χ ώ ρ ε ς μ έ λ η τ ου ΟΟΣΑ, τ ον π λ έ ο ν α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό δ ε ί κ τ η μ έ τ ρ η σ η ς της α ν ε ρ γ ί α ς κ α ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι κ α τ ά κ α ν ό ν α γ ι α δ ε θ ν ε ί ς σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς. Τα σ τ ο ι χ ε ί α του Ο Α Ε Δ α φ ο ρ ο ύ ν κ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α τ η ν ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η α ν ε ρ γ ί α π ο υ αν κ αι υ π ο κ τ ι μ ά την π ρ α γ α τ ι κ ή α ν ε γ ί α ε μ ρ α κ ν ο π ο ιητ ικό δ ε ί κ τ η τ ω ν δ ι α χ ρ ο ν ι κ ώ ν ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν της α π ο τ ε λ ε ί έ ν α ι σε ε θ ν ι κ ό κ αι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό ε π ί π ε δ ο. Σ υ γ κ ρ ί ιμα σ τ ο ι χ ε ί α α φ ο ρ ο ύ ν την π ε ρ ί ο δ ο μ ε τ ά δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ις ι ο ι κ η τ ή ερ γ ί Ο Α Ε Δ σ τ ι ς 8 Α π ρ ι λ ί το υ Ο Α Ε Δ δ η μ ό σ ι ε ς "ο α ρ ι θ μ ό ς τι. V ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν cν έ ρ γ ω ν σ τ α γ ρ α φ ε ί α Ε ρ γ α σ ί α ς του Ο Α Ε Δ θα α υ ξ η θ ε ί στο ά μ ε σ ο μέ λ λ ο ν, Α υ τ ή η α ύ ξ η σ η δ ε ν θ α ε ί ν α ι ε ξ ή γ η σ η ε ί ν α ι απλή, π ρ α γ μ α τ ι κ ή α λ λ ά kc τά κ ά π ο ι ο π λασμα- ική. Η Σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α μ α ς να ε γ γ ρ ά ψ ο υ μ ε ον π ρ α γ μ α τ ι κ ό α ρ ι θ μ ό τ ων τ α ρ α φ ε ί α μ α ς ε ρ ι σ σ ό τ ρ ο ι ανέργων, ε ί ν α ι φ ύ σ ι κ ο ν α γ ρ α φ ο ύ ν σ γ π ε ά ν ε ρ γ ο ι από ότι στο π α ρ ε θ ό ν. Α υ τ ό δ εν σ η μ α ί ν ε ι ότι α υ ξ ή θ η κ ε η λ π ρ α γ μ α τ ι κ ή α ν ε ρ γ ί α α λ λ ά ότι α υ ξ ή θ η κ ε ή α υ ξ ά ν ε τ α ι ο α ρ ι θ μ ό ς τ ν ω α τ ό μ ω ν ε κ ε ί ν ω ν π ο υ β ρ ί σ κ ο υ ν χ ρ ή σ ι μ ο να ε γ γ ρ ά φ ο ν τ α ι σ τα Γ ρ α φ ε ί α

20 Ε ρ γ α σ ί α ς χου Ο Α Ε Δ (10) Γ ύ μ φ ω ν α μ ε τα ι χ ε ί σ τ ο α το υ π ί ν α κ α 7 κ αι 8, ο μ έ σ ο ς ε τ ή σ ι ο ς τ η ς ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς α ν ε ρ γ ί α ς του Ο Α Ε Δ α ν ε χ ό τ α ν σε 4,27. το ό ρ ο ς ρ 1984, 5,17. το 1985, 6,17. το 1986, 6,47. το 1987, 6,07. το 1988, 5,87. το 1989, 6,47. το 1990, 7,37. το 1991, 7,67. το 1992, 7,17. το κ α ι 7,27. το Ε π ί σ η ς ο μ έ σ ο ς ε τ ή σ ι ω ς α ρ ι θ μ ό ς τ ων ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν α ν έ ρ γ ω ν του Ο Α Ε Δ ή τ α ν το 1984, το 1985, το 1986, το 1987, το 1988, το 1989, το , το 1991, το 1992, το κ α ι το Οι έ ρ ε υ ν ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς τ ης Ε Σ Υ Ε μ ε τ ά το γ ί ν ο ν τ α ι κ ά β ε ρ ο ρ ί μ η ν ο του έτ ο υ ς, δ η λ α δ ή σ τ ο υ ς μ ή ν ε ς Α π ρ ί λ ι ο, δ ε ύ τ ε τ Ιούλιο. Ε ξ α ί ρ ε σ η α π ο τ ε λ ί το έ τ ο ς 1983, π ο υ ε η έ ρ ε υ ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε κα ι κ α τ ά το τ ε λ ε υ τ α ί ο τ ρ ί μ η ν ο α υ τ ο ύ τ υ έτου ς, ις ν ε ρ γ ο ι Σ τ ο σ χ ε τ ι κ ό ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο τ ης έ ρ ε υ ν α ς τ ης ΕΣΥΕ, ά ο ρ ί ζ ο ν τ α ι " τα ά τ ο μ α 14 ε τ ώ ν κ α ι ά ν ω π ο υ δ ε ν σ π ο ύ δ α ζ α ν κ α ι π ο υ κ α τ ά τ η ν ε β δ ο μ ά δ α π ρ ι ν από τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ί α δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς τ ης έ ρ ε υ ν α ς γ ά σ θ η κ α ν κ α θ ό λ ο υ, ο ύ τ ε κ α ν ε ί χ α ν μ ι α κ α ν ο ν ι κ ή ε ρ γ α σ ί α κ αι δ ε ν ε ρ τ α ο π ο ί α ζ η τ ο ύ σ α ν ε ρ γ σ ί α, ω ς μ ι σ θ ω τ ο ί (με μ ι σ θ ό ή η μ ε ρ ο μ ί σ ι ο ) α θ π ο υ να τ η ν α ν α λ ά β ο υ ν α μ έ σ ω ς ". Οι έ ρ ε υ ν ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν α ρ κ ε τ έ ς ι δ ι ο μ ο ρ φ ί ε ς κ α ι μ ό ν ο ε ν δ ε ι κ τ ι κ έ ς του π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ ύ ψ ο υ ς τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν μ π ο ρ ε ί να ε ί ν α ι κ υ ρ ί ω ς γ ι α τ ο υ ς α κ ό λ ο υ θ ο υ ς λ ό γ ο υ ς : 1) Γ ι α τ ί γ ί ν ο ν τ α ι μ ί α ή δύ ο φ ο ρ έ ς το χ ρ ό ν ο κ α ι κ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α δ ε ν σ υ ν ε κ τ ι μ ο ύ ν τις ε π ο χ ι κ έ ς δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς της α π α σ χ ό λ η σ η ς. 2) Υ π ά ρ χ ε ι η π ι θ α ν ό τ η τ α σ τ α τ ι σ τ ι κ ο ύ σ φ ά λ μ α τ ο ς από το γ ε γ ο ν ό ς ότι ε ί ν α ι δ ύ σ κ ο λ η η ε κ τ ί μ η σ η αν ε ί ν α ι ά ν ε ρ γ ο ς ή όχι έ ν α ς α υ τ ο α π α σ χ ο ο ύ μ ε ν ο ς. Κ ι ό π ω ς ε ν α ι γ ν ω σ τ ό σε α ν τ θ ε η μ ε ό,τ ι λ α ί, ί σ ι σ χ ύ ε ι σ τ ι ς χ ώ ρ ε ς τη ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε ν ω σ η ς, ο α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν α υ τ ο α π α χ ο λ ο ύ ε ν ω ν τ η ν Ε λ λ ά δ α ε ί ν ι π ο λ ύ η λ - κ υ μ α ί τ α ι σ μ σ α υ ψ ό ς ν ε γ ύ ρ ω στο 507. τ ου σ υ ν ο λ ι κ ο ύ υ ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ της χ ώ ρας. 3) Οι έ ρ ε υ ν ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς α δ υ ν α τ ο ύ ν να κ α τ α γ ρ ά ψ ο υ ν το μ ε ν της υ π ο α π σ χ ό λ η σ η ς, της ε π ο χ ι κ ή α ε ρ γ ί α ς κ α ι της φ α ι ν ό ο α ς ν λ α ν θ ά ν ο υ σ α ς α ν ε ρ γ ί α ς - π ρ ο β λ ή μ α τ α π ου ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ι ο γ κ ω μ έ ν α σ τ η π ε ρ ί π τ ω σ η της Ε λ λ ά δ α ς. Τα αποτ ε λ έ σ μ ι ε ρ ε υ ν ώ ν α π α σ χ ό λ η σ η ς της Ε Σ Υ Ε μ ε τ ά το φ α ί ν ο ν τ α ι να σ αι ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο σ τ η π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α, τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν σ' ό,τ,τι α φ ο ρ ά το μ έ γ ε θ ο ς κα ι τη δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή της ε ξ έ λ ι ξ η στις αστικι ικές κ α ι η μ α σ τ κ έ ς π ε ρ ι χ έ ς ης χώρας. Π ρ ι ν κ α ι ι ι ο τ μ ε τ ά το τ σ τ ο ι χ ε ί α τ ων ε ρ ε υ ν ώ ν α π α σ χ ό λ η σ η ς της Ε Σ Υ Ε δ ε ν ε ί ν α ι α π ό λ υ τ α σ υ γ κ ρ ί σ ι μ α μ ε τ α ξ ύ τους. Α υ τ ό ο φ ε ί λ ε τ α ι σ τ η ν δ ι α φ ο ρ ο π ο ίηση V μ ο ν ά δ ω ν ε π ι φ α ν ε ί α ς του δ ε ί γ μ α τ ο ς μ ε τ α ξ ύ σε ο ρ ι σ μ έ ν ε ς ε μ φ α ν ε ί ς σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς σ τ 1980, α λ λ ά κα ι ς έ ρ ε υ ν ε ς π ρ ι ν τ Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α επ ι σ ή μ α ί ν έ τ α ι ότι έ χ ε ι γ ί ν ε ι μ ι α α υ θ α ί ρ ε τ η στατ όχι π ρ α γ μ α τ ι κ ή α ύ ξ η σ η σ τ ο ν α ρ ι θ μ ό σ υ ν ο λ ι ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ μ ε τ α ξ ύ κ αι μ ι α α ύ ξ η σ η απο την ύ φ ε σ η της ο ι κ ο ν ο μ ί α ς απο το π ο υ δ εν δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ ε Κ α ι ό π ω ς ε ί ν α ι ε υ ν ό η τ ο, μ ε το ν α α υ ξ ά ν ε τ α ι α υ θ α ί ρ ε τ α ο α υ ν λ ι κ ό ς ο δ υ ν α μ ι κ ο ύ, το π ο α ο σ τ ό της α ν ε ρ γ ί α ς α ρ ι θ μ ό ς τ ου ε ρ γ α τ ι κ ο ύ ε μ φ α ν ί ζ ε α ι π ι ο μ ε ι ω μ ν ο. Ο π ω α δ ο τ ε δ ε ν ε ί α ι ν α τ ό να τ έ ή π ν δ υ θ ε ω ρ ε ί τ α ι έ γ ρ ο έ α π ο σ ο σ τ ό ε ρ γ ί α ς τ ης τ ά ξ ς του 1,87. ου κ υ ν α ν η π ε μ φ ά ν ι ζ ε η έ ρ ε υ ν α τη ς Ε Σ Υ Ε γ ι α τ ις α σ τ ι κ έ ς π ε ρ ι ο χ έ ς της χ ώ ρ α ς γ ι α

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΟΕ ΡΟ.Ε ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΝ ΡΕΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΟΕ ΡΟ.Ε ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΝ ΡΕΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 1η Ε β δ ο µ ά δ α Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς µ ε θ έ µ α Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Χ Ω Ρ Ο Σ 3-7/10/2012 Π λ α τ ε ί α Κ α π ν ε ρ γ ά τ η Σκοπός τ ης Ε β δ οµ ά δ α ς, η οποί α πρ όκε ι τ α ι ν α κα

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα