Ηόξινη βροχή και οι επιπτώσεις της στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηόξινη βροχή και οι επιπτώσεις της στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα"

Transcript

1 Ηόξινη βροχή και οι επιπτώσεις της στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα Χαλβατζής Σταμάτιος Α.Μ Μάθημα Οικολογίας 1 ο εξάμηνο

2 Ορισμός H όρος όξινη βροχή αναφέρεταιστηνπαρουσίασεαυτήνόξινωνδιαλυμένων ρύπων, δηλαδήουσιών (αερίωνήμη) που δεναποτελούν φυσιολογικά χαρακτηριστικάτηςκαθαρήςατμόσφαιρας, αλλάείναιπροϊόνταανθρώπινης δραστηριότηταςήάλλωνρυπογόνωναιτιών (π.χ. ηφαιστειακής δραστηριότητας) Αποτελείτοφαινόμενοτωνμη φυσιολογικών όξινων μετεωρολογικών κατακρημνίσεων, όπωςπ.χ. βροχή, χαλάζι, χιόνι, ομίχλη, πάχνη, ωςκαιξηρή σκόνη. (Ηφυσιολογικήβροχήέχειόξινοχαρακτήρα, λόγωτηςδιάλυσηςσεαυτήν αερίωνμεόξινησυμπεριφοράπ.χ. CO2) Επειδήταδιάφορα καυσαέρια ορυκτώνκαυσίμων, όπωςτοπετρέλαιοκαιοι γαιάνθρακες, περιέχουνσυχνά (όξινα) οξείδιατουθείουκαιτουαζώτου, μεταξύ άλλων, παράγεται όξινη βροχή πουπεριέχεισεδιάλυσητααντίστοιχαοξέα

3 Ηόξινη βροχή Αναφέρεταιστο όξινο περιεχόμενοτης μόνο Στονερόδιαλύεταιτο διοξείδιοτουάνθρακα (CO2), πουείναιένααπότα φυσικάσυστατικάτης ατμόσφαιραςτηςγης, με αποτέλεσματοσχηματισμό ανθρακικούοξέως (H2CO3), τοοποίο, ωςασθενέςοξύ, κάνειόξινοτοδιάλυμαπου προκύπτειαπότην αντίδραση: CO2 + H2O H2CO3

4 Ηόξινη βροχή Άρα ηβροχήσχεδόνπάνταδίνει όξινηαντίδρασηλόγωτων παραπάνωαερίωνόξινης συμπεριφοράς. Η μικρή, σχετικά, αυτή οξύτητα απόένα αραιόκαιασθενέςοξύδενέχει ορατέςσυνέπειεςστοφυσικόκαι οικιστικόπεριβάλλον. Ωστόσο, ο όρος όξινη βροχή δεν αναφέρεταισ' αυτότοφυσικό επίπεδοοξύτητας, πουφτάνει τιμέςτου ph μέχρι 5,2 Τοπρόβλημαδηλαδήείναιν παρουσία στη βροχή ρύπων με έντονη όξινη αντίδραση όπωςείναι: ταπροερχόμενα, συνήθωςαπόκαυσαέρια, οξειδία τουαζώτουκαιτουθείου, τα οποία διαλυόμεναδίνουνισχυρά όξινακαι οξειδωτικά διαλύματα

5 Προέλευση των ρύπων που σχηματίζουν την όξινη βροχή vταπιοσημαντικάαέρια που οδηγούνστοσχηματισμότης όξινηςβροχήςείναι: τοδιοξείδιοτουθείου (SO2) καιτα οξείδια τουαζώτου που οξειδώνονται σχηματίζοντας διοξείδιο του αζώτου (NO2) καιυδρολύεταισχηματίζοντας νιτρικόοξύ (HNO3) v Παρατηρούμε ότιοκύριος παράγονταςείναιοι ανθρώπινεςδραστηριότητες

6 Προέλευση των ρύπων που σχηματίζουν την όξινη βροχή vτααέριααυτάπροέρχονταιαπό: 1)Καύση ορυκτών καυσίμων: Υπολογίζεταιότιηατμόσφαιρατης Γηςεπιβαρύνεταιετησίως κατά μέσοόρο κατά 70 kt S, με τημορφή SO2 2)Ηφαιστειακή δραστηριότητα: Υπολογίζεταιότιηατμόσφαιρα της Γηςεπιβαρύνεταιετησίωςκατά μέσοόρο κατά 7,5 kt S, με τη μορφή SO2 3)Πυρκαγιές: Υπολογίζεται ότιηατμόσφαιρατης Γης επιβαρύνεται ετησίως κατά μέσοόρο κατά 2,8 kt S, μετημορφή SO2. 4)Βιολογικές δραστηριότητες: Μιασειράβιοχημικώνδιεργασιών παράγει διμεθυλοσουλφίδιο (CH3SCH3), που τελικάοξειδώνεται προς SO2 και CO2 5)Τήξη όξινου πάγου: μέροςπάγουπουέλιωσελόγωτου φαινομένουτουθερμοκηπίουπεριείχεδιαλυμέναόξινααέρια, προερχόμενα κυρίως απότηνεντονότερηηφαιστειακή δραστηριότητα της εποχής πουδημιουργήθηκαν

7 Επιπτώσεις H όξινη βροχή επιφέρεικαταστροφικά αποτελέσματασεοικοσυστήματα, καλλιέργειες, πολιτιστικάμνημείακαιπεριουσιακάστοιχεία τωνπολιτών (π.χ. αυτοκίνητα) Οιβαριέςεπιπτώσειςτουφαινομένου ανάγκασαν, τατελευταίαχρόνια, πολλές κυβερνήσειςναεπιβάλλουννόμουςκαιάλλα μέτραμεσκοπότημείωση, τουλάχιστον, του φαινομένουκαιάρατωνεπιπτώσεώντου

8 Επιφανειακά ύδατα και υδρόβια ζωή Οιπερισσότερεςλίμνες και τα ποτάμιαέχουν ph μεταξύ 6 και 8 Ηπτώσητου ph στα επιφανειακάύδατααπότην όξινη βροχή έχειδραματικές επιπτώσειςσεπολλάυδρόβια είδηζωής καιιδιαίτεραστα αυγάήτανεογνάτους, που συνήθωςείναιπιοευαίσθητα Πλήττονταιθανάσιμαοι φυτικοίκαιζωικοίοργανισμοί τωνυδάτινων οικοσυστημάτων

9 Επιφανειακά ύδατα και υδρόβια ζωή Οιλίμνεςκαιταποτάμιαγίνονταιόξιναόταντονερόκαιτο έδαφοςπουταπεριβάλλουνδενμπορούνναεξουδετερώσουν τιςόξινεςενώσειςπουυπάρχουνστηνόξινηβροχήκαι απελευθερώνεταιάργιλοςπουείναιπολύτοξικόςγιαπολλά είδηυδρόβιωνοργανισμών Τοχαμηλό ph μαζίμετάαυξημέναεπίπεδααργίλουείναι πολύτοξικάγιαταψάρια Βλάπτειδιάφοραείδηψαριώνμειώνονταςτηνβιοποικιλότητα Γίνονταιλιγότεροικανάστοναανταγωνιστούνγιατηντροφή καιτηνδιαμονήτουςσεέναμέρος

10 Επιφανειακά ύδατα και υδρόβια ζωή Σε ph5, ταπερισσότερααυγά τωνψαριώνδενμπορούννα εκκολαφτούν. Σε ακόμη χαμηλότεραεπίπεδα ph, κάποια ενήλικαψάριαπεθαίνουν. Μερικέςόξινεςλίμνεςδενέχουν καθόλουψάρια Λόγωτηςσύνδεσης μεταξύ πολλώνψαριών, φυτώνκαιάλλων ειδώνπουκατοικούνσ` έναν υδροβιότοπο, αλλαγέςτου ph ή τουεπιπέδουτουαργίλου επηρεάζουνόλητην βιοποικιλότητα. Γι` αυτό, όσοοι λίμνεςκαιταποτάμιαγίνονται πιοόξινα, οαριθμόςκαι ταείδη τωνυδρόβιωνφυτώνκαιζώωνσ` αυτάτανερά, μειώνονται

11 Έδαφος Τόσοηβιολογία, όσοκαιηχημεία τουεδάφους βλάπτονταισοβαράαπότην όξινη βροχή. Πολλές μορφέςζωήςπουδεναντέχουντοχαμηλό ph και εξοντώνονται Επίσηςταοξέαδιαλύουνκαιενεργοποιούνβαρέα μέταλλακαιάλλεςτοξίνεςμεακόμηχειρότερα αποτελέσματα. Ωστόσο, ορισμένααλκαλικάεδάφη εξουδετερώνουν, ενμέρειτουλάχιστον, τοφαινόμενο

12 Άζωτο Σημαντικόρόλοστηνσταδιακήόξυνσηκαιμακροχρόνιαόξυνση 10-45% τουπαραγόμενουαζώτου απόδιάφορεςανθρώπινες δραστηριότητες, μεταφέρεταικαιαποτίθεταιμέσωτης ατμόσφαιρας στιςεκβολές καιταπαράκτιαοικοσυστήματα Προκαλεί ευτροφισμό (εξάντλησηοξυγόνου) στιςφυσικές δεξαμενέςνερού. Τα συμπτώματα τουευτροφισμού : άνθισητων θαλάσσιωνφυκιών (τοξικά καιμη-τοξικά), μείωσηστηνυγείατων ψαριώνκαιοστρακόδερμων, μείωσητου θαλάσσιαςχλωρίδαςκαι των κοραλλιογενώνυφάλων, καιαλλαγέςστιςτροφικέςαλυσίδες Όσοηποσότητα του αζώτουστοέδαφοςαυξάνεται, τα είδητων φυτών κιοτρόποςπουμεγαλώνουντα δέντρααλλάζεικαιοι δυναμικέςολόκληρου του οικοσυστήματος μπορούννα καταστραφούν

13 Δάση και υπόλοιπη χλωρίδα Καταστροφήδέντρωνσε μεγάλαύψη (π.χ. κόκκινα έλατα, πάνωτα 650 μέτρα) καθώςπεριβάλλονταισυχνά απόόξινηομίχλη ( πιοόξινη απότηβροχή) Φυτάκαιανθρώπινες καλλιέργειεςεπίσης βλάπτονταισοβαρά, αλλάοι ζημιέςστατελευταία μειώνονταιμετηχρήση λιπασμάτων ήμιγμάτων λιπασμάτωνμεασβεστόλιθο, πουεξουδετερώνειταοξέατης όξινηςβροχής-τακτική πολυέξοδη

14 Δάση και υπόλοιπη χλωρίδα Προκαλείμείωσητης ταχύτητας τηςανάπτυξης, τραυματισμό καιθάνατο των δασών Ταφύλλα και τααγκάθια γίνονταικαφέκαιπέφτουν αντίπράσινακαιυγιή Σεμερικέςπεριπτώσεις, συγκεκριμέναδέντρα μέσα σε ολόκληρες περιοχέςτου δάσους, απλάπεθαίνουνχωρίς καμίαάλληπροφανήαιτία Υπάρχεισυνδυασμένηδράση τηςόξινηςβροχής μαζίμε τους υπόλοιπουςπεριβαλλοντικούς παράγοντες

15 Ανθρώπινη υγεία Οιεπιστήμονεςέχουνεπιβεβαιώσεικαιάμεσεςβλάβες στηνανθρώπινηυγεία: Αυξάνεταιηπιθανότητα εμφάνισηςορισμένωνμορφώνκαρκίνου και επιβαρύνεταιηαναπνευστικήλειτουργίασεανθρώπους μεπροδιάθεσηάσθματος Ταπαιδιάείναιηπιοευαίσθητηομάδα

16 ΡΥΠΟΣ Διοξείδιο του θείου (SO 2 ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Αποτελέσματα στον αναπνευστικό συριγμό και λαχάνιασμα. Οι ασθματικοί είναι ηπιο ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Ακόμα και μικρά επίπεδα έκθεσης προκαλούν θάνατο και μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσο. Διοξείδιο του αζώτου (NO 2 ) Μόλυβδος (Pb) Το αναπνευστικό σύστημα καταστρέφεται, με αύξηση των σχετικών ασθενειών Ηέμμεση έκθεση στο CO οδηγεί σε μια μείωση της φέρουσας ικανότητας του αίματος και μεταβάλλει την απελευθέρωση του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη Τα πνευμόνια, ο σπλήνας, το συκώτι και το αίμα προσβάλλονται από τη μακρόχρονη έκθεση στο NO 2. Τα παιδιά είναι ηπιο ευαίσθητη ομάδα. - διαπιστώνεται μείωση της βιταμίνης D3 στα παιδιά - προσβάλλεται το κεντρικό νευρικό σύστημα - χειροτερεύει ηακοή - κακές λειτουργίες του εγκεφάλου. Λόγω της συνεργασίας του με το σχηματισμό του όζοντος αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία.

17 Ανθρώπινη υγεία Ηόξινηβροχήμοιάζει, έχειτηνίδιααίσθησηκαιτην ίδιαγεύσημετηνκανονικήβροχή Τοναπερπατάεικάποιοςμέσαστηνόξινηβροχήή ακόμηκαινακολυμπάεισεκάποιαόξινηλίμνη, δενείναι ιδιαίτεραεπικίνδυνοαπ` τοναπερπατάειήνα κολυμπάειμέσασεκαθαρόνερό Οιρύποιπουπροκαλούντηνόξινηβροχή (διοξείδιοτου θείοκαιοξείδιατουαζώτου) σχηματίζουνδιάφορα μόριααπόενώσειςθείουκαιαζώτου ταοποίαμπορούν ναταξιδέψουνσεμεγάλεςαποστάσειςαπόανέμους, μέσασεκατοικημένεςπεριοχέςόπουκαθέναςμπορείνα ταεισπνεύσει

18 Πολιτισμός v Μείωσητηςαξίαςτωνκτισμάτων, τωνγεφυρών, τωνπολιτισμικών αντικειμένων (όπως αγάλματα, μνημείακαιτάφοι) v Ιδιαίτερασειστορικά μνημεία : αντιδράχημικάτοθειικόοξύτης όξινηςβροχήςμετιςενώσεις ασβεστίουστιςπέτρες (ασβεστόλιθος, ψαμμίτης, μάρμαρο καιγρανίτης) καιδημιουργεί ευδιάλυτοκαιεύθρυπτογύψο: CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + CO2 + H2O v Διαβρώνει, οξειδώνεικαιτρυπάκαι τομέταλλοτωνοχημάτων (π.χ. των αυτοκινήτων)

19 Πολιτισμός vηξηρήαπόθεσητωνόξινωνενώσεων μπορείεπίσηςνα λερώσει τακτίρια, οδηγώνταςσεαυξημένοκόστος συντήρησης vεπιταχύνειτηνφθορά τωνοικοδομικώνυλικώνκαι χρωμάτων vγιαναμειωθείηζημιά στοχρώματωναυτοκινήτων, κάποιοικατασκευαστέςχρησιμοποιούνμπογιέςοι οποίεςείναιανθεκτικέςστοόξινοπεριβάλλον, αυξάνονταςλίγοτομέσοκόστοςκατασκευής

20 Τρόποι αντιμετώπισης qμείωσηδαπανώμενουηλεκτρισμού μείωση καύσηςορυκτώνκαυσίμωνπουαπαιτείται μείωσηεκπομπήςδιοξειδίουτουθείου (SO2) και οξειδίωντου αζώτου (NΟx) qχρήσηφίλτρωνστιςκαπνοδόχουςτων εργοστασίων qθέσπισηαυστηρώννόμωνγιαμείωση εκπομπώνρύπωνκαιεπιβολήπροστίμωνσε όσουςπαραβαίνουν

21 Τρόποι αντιμετώπισης qεναλλακτικέςμορφέςενέργειας (πυρηνική, υδροηλεκτρική, αιολική, γεωθερμικήκαιηλιακή) qμείωσηαπόθεσηςρύπων (π.χ. οξέωνκ.α.) στο περιβάλλον

22 Τρόποι αντιμετώπισης Οκαθέναςμαςμπορεί : Νακλείνειταφώτα, τονυπολογιστήήάλλεςσυσκευές ότανδεν είναιαπαραίτητοναλειτουργούν Ναχρησιμοποιείηλεκτρικέςσυσκευέςμόνοόταν τιςχρειάζεται Ναέχειτονθερμοστάτηστους 20 o C τονχειμώνα και στους 23 o C το καλοκαίρι. Μπορείνα κατέβειακόμηπερισσότεροτον χειμώνα, ήναανέβειτοκαλοκαίριόταν λείπει απ` το σπίτι Ναμονώσειτοσπίτιτου όσοκαλύτερα μπορεί Ναχρησιμοποιείταμέσα μαζικήςμεταφοράςόσοπιοσυχνά μπορείήακόμηκαλύτεραναπερπατάειήναχρησιμοποιεί ποδήλατο Νααγοράσειαυτοκίνητο μεχαμηλέςεκπομπέςοξειδίωντου αζώτου καινατοδιατηρεί σεκαλήκατάσταση Ναείναικαλάενημερωμένος

I I II ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία Πράσινης Χηµείας εκπονήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 στο τµήµα Χηµείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και απετέλεσε αντικείµενο του Διαπανεπιστηµιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµόσφαιρα. Γενικά. Ιστορία

Ατµόσφαιρα. Γενικά. Ιστορία Ατµόσφαιρα Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Γενικά Ατµόσφαιρα καλείται το αεριώδες περίβληµα που µπορεί να περιβάλλει κάποιο ουράνιο σώµα. Ειδικότερα όµως στη Μετεωρολογία χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Παραγωγή Ενέργειας και Ρύπανση του Περιβάλλοντος

2.1. Παραγωγή Ενέργειας και Ρύπανση του Περιβάλλοντος 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Παραγωγή Ενέργειας και Ρύπανση του Περιβάλλοντος H παραγωγή ενέργειας από τα συμβατικά καύσιμα συνδέεται άμεσα με τη ρύπανση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα με τη ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ? Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Α Τετράµηνο ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Οµάδα Εργασίας ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Οι ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ατµοσφαιρικοί ρυπαντές προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία

Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία Από τον Στυλιανό Αλεξανδράκη MSc, Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ Σύμβουλο Τεχνικής Διεύθυνσης, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 74 // ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Προσδιορισμός εκπομπών αέριων ρύπων στα αστικά κέντρα της Ελλάδας» ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ:124)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα». Εισηγητής: Μπαχάρογλου Θεόδωρος Σπουδαστές: Κλάδης Διονύσιος, ΑΜ 97/064

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕθΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας 1 Α.Σολοµανίδου, 1 Ι.Σακλά, 2 Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, 3 A.I.Μαρούλης 1 aggelina1984@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr. Συνοπτική Θεωρία Χημείας Γ Γυμνασίου

Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr. Συνοπτική Θεωρία Χημείας Γ Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Γ Γυμνασίου Οξέα Οξέα (κατά Arrhenius) ονομάζονται οι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος KB', τεύχος 3, Μάρτιος 2008 145

Τόμος KB', τεύχος 3, Μάρτιος 2008 145 Τόμος KB', τεύχος 3, Μάρτιος 2008 145 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KΒ', Τεύχος 3, Σελ. 145-150 ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ Β Παθολογική Κλινική, Γ. Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Περιβαλλοντικές αλλαγές και αναδυόμενες ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις ηµέρες µας όλο και πιο φλέγον ζήτηµα είναι η ρύπανση του εδάφους. Το έδαφος αποτελεί το «σπίτι» µας για δισεκατοµµύρια χρόνια. Παρόλα αυτά τους τελευταίους δύο αιώνες ο άνθρωπος µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να αναφέρουμε οξέα και βάσεις που σχετίζονται με τη ζωή Nα

Διαβάστε περισσότερα

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων»

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ AM: 5115 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ~ 1 ~ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα